รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนภัส  ห้าวหาญ
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อยู่ศิริ
2. เด็กชายธนวัฒน์  นุชิต
3. เด็กหญิงบุญญิสา  น่วมอนงค์
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
2. นางสาวพัชรี  ศุภษร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกันติชา  จอมสวรรค์
2. เด็กหญิงกุญชสิริน  ปันยารชุน
3. เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ
4. เด็กหญิงจิรภัทท์  เรืองพยุงศักดิ์
5. เด็กหญิงณัชชา  แสนสีมน
6. เด็กหญิงธนาภา  รักอู่
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำมาลัย
8. เด็กหญิงนงนภัส   บุษกรจงกลสกุล
9. เด็กหญิงนยายะ  จงศักดิ์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงนันทภัค  ศิริรักษ์
11. เด็กหญิงนันท์นภัส  นพรัตน์คงฤทธิ์
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลำดวน
13. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สุทธิ
14. เด็กหญิงพอเพียง  ประสพสิน
15. เด็กหญิงพัธฐ์ธีรา  สรรพวิทยกุล
16. เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นคำ
17. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  กรัณย์วัฒนกุล
18. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  วงษ์น้อย
19. เด็กหญิงภัทรธิดา  เซี่ยงฉิน
20. เด็กหญิงรัชชิตา  วินิชพันธ์
21. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ไทยศิลป์
22. เด็กหญิงสิริญา  มีปลอด
23. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริสลุง
24. เด็กหญิงอธิติยา  ห้าวเจริญ
25. เด็กหญิงอุษามณี  อินหนู
26. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เลิศศิรวรเมธ
27. เด็กหญิงแพนาบุญ  วิเศษสิงห์
 
1. นายไชยยศ  เหมาะพิชัย
2. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายคณิศร  มังกร
2. เด็กชายวี  -
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   งิ้วเซอร์
2. นายณรงค์  ทองเถาว์
3. เด็กหญิงสุนันทา  พงษา
 
1. นายพุทธาคม  จันทรวิจิตร
2. นายชัยวัฒน์  ล่ายสกุล
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายชนาธิป  ภุมรินทร์
2. เด็กชายธนกร  เฮ้าปาน
3. เด็กชายนิวัฒน์  โสมกุล
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นายชุมพล  เพิ่มพูล
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนัชชา  พุกหว่าง
2. เด็กหญิงมิดา  ตรีอัปสร
3. เด็กหญิงลูกตาล  วจีงาม
 
1. นางญาดา  มณีนิล
2. นางวงเดือน   สิทธิจันทร์
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หงี่ฮั้ว
 
1. นางสาวนพรัตน์  จบไพร
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กชายทินภัทร  จูเมฆา
2. เด็กชายธนชาติ  ทำนิล
3. เด็กชายอาทิตย์  อ่อนเจริญ
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์