รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  รักเจริญ
2. เด็กหญิงปารวี  แก้วโกลภ
3. เด็กหญิงรัตนา  เป็นผล
 
1. นายศักดิ์ชาย  วงศ์วิศาล
2. นางสาวธัญญารัตน์  แก้วเรืองฤทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณิชานาฏ์  อู่ทอง
2. เด็กหญิงวารี  คงน้อย
 
1. นางชนัดดา  รวดเร็ว
2. นางจริยา  ฉายศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนครินทร์  แสงทอง
2. เด็กชายอนุชิต  ละโว้
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
2. นายวิชิต  แดงสกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐวัตร  นิลโท
2. เด็กชายวันเผด็จ  ใจเย็น
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
2. นายวิชิต  แดงสกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์บัว
3. เด็กหญิงอุษา   ฆารประเดิม
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1. เด็กชายณภัทร  ขันนอก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิชีพันธ์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หอมทั่ว
4. เด็กชายวีรภัทร  พุฒใหญ่
5. เด็กชายศิลา  (พม่า)
6. เด็กหญิงสมหญิง  ภักดีผล
7. เด็กชายสุทัศ  พิมพ์อาภรณ์
8. เด็กหญิงสุนันทินี  โพธิชีพันธ์
9. เด็กหญิงอันดา  สิงห์ทอง
10. เด็กชายเจษฎาภร  พิมพ์อาภรณ์
 
1. นางสลิล  กุลภัทรสกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายโชคชัย  ณ นคร
 
1. นางอรยา  จอสูงเนิน
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายธนกร  วิชัยเงินงาม
2. เด็กชายปฏิรูป  ปรีดิ์เปรม
3. เด็กชายอัครชัย  สัมพันธารักษ์
 
1. นางจันทรา  ทองสำราญ
2. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กระแสชล
2. เด็กชายนภดล  จันทรวงค์
3. เด็กชายสราวุฒิ  อรชร
 
1. นายศิริชัย  ช่วยรอด
2. นางสาวปรียานุช   โรจน์บวรวิทยา
 
11 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงทักษะพร  แก้วประไพ
2. เด็กหญิงเกวลิน  อยู่คง
3. เด็กชายเอกชัย  ใบเนียม
 
1. นางจุรีรัตน์  สุพรรณโรจน์
2. นางสาวนฤมล  ทรงแสง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายกีรติ  เครือแตง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  งามขำ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  อินบำรุง
 
1. นางสาวปุณิกา  ไชยมณี
2. นางอนงค์  พุ่มไสว
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายกิจจา  ถือแก้ว
2. เด็กชายจักรี  ศรีวิลัย
3. เด็กชายสุพจน์  อัดแสง
 
1. นายศิวดล  ปักษา
2. นางสาวดาราวรรณ  แซ่ลี้
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายกฤตณัฐ  เย็นใจ
2. เด็กชายชัชวาล  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงธิชาพร  จูจันทร์
 
1. นางสาวณัฐริกา  ประเสริฐสาย
2. นางปวีณา  เสือกลิ่น