รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอธิชา  จุทิพย์
 
1. นางสาวพรสิทธิ์  พวงเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เดชกุลถิรา
2. เด็กชายศรัญยู  เสือน้อย
 
1. นางสาววรางกูร  สุทธิสำแดง
2. นางสาวนฤมล  คุ้มตลอด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  นานคงแนบ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวจีรภา  คณารัตน์
2. นางสาวปุญญารัสมิ์  ธนาภัทรวัชร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายคีรีชล  วิญญชมภูนาท
 
1. นางสาวปวันรัตน์  นามเดช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชิสา  สุนันทะ
2. เด็กหญิงญารินดา  อุไรเลิศ
3. เด็กหญิงปารณีย์  แสงวณิช
4. เด็กหญิงพิชญา  สุทธพันธ์
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เจือจันทร์
 
1. นางสาววิมลยา  วัฒรอด
2. นางสาวสุภาพร  คูประดิษฐานนท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมสีทัศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์  ใจยินดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงโสรยา  พันธ์บัว
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงอินทร์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงกุมาลี    เกษรมาลา
2. เด็กชายคงกระพันธ์    จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา    เผือกสม
4. เด็กหญิงญาณิศา    ขุนพิลึก
5. เด็กหญิงณิชกานต์    วงษาชาติ
6. เด็กชายธนวัฒน์    แสงขำ
7. เด็กหญิงนิรภา    ขวดทอง
8. เด็กหญิงพรทิพย์    ขาวสะอาด
9. เด็กหญิงพิชชาภา    คุณกุล
10. เด็กชายภคพล    บัวบาล
11. เด็กชายภีรภัทร์   เอนกนันท์
12. เด็กหญิงวารี    พม่า
13. เด็กหญิงศุภิศรา    ชูโฉม
14. เด็กหญิงสงกรานต์    วงศ์ภาคำ
15. เด็กหญิงสุชานันท์    ทองกิ้ม
16. เด็กชายอชิตพล    คงเขียว
17. เด็กหญิงอมิตา    เกลี้ยงประดิษฐ์
18. เด็กหญิงอัญชิษฐา    แก่นทอง
19. เด็กหญิงอารยา    ปฏิแพทย์
20. เด็กชายเอกราช    เพิ่มคำ
 
1. นางสาวอรทัย    พงษ์สุชาติ
2. นางสาววันวิสา    สวนนิ่ม
3. นางสาวจันทรัตน์    วอทอง
4. นางสาวจุฑามาศ    กลิ่นหอม
5. นางสาวสุพรรณี  ประพันธ์บัณฑิต
6. นายสุธี  ดีกลั่น
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงกรวลัย  บานเย็น
2. เด็กชายกฤษณ์ชนะ  สอนรัมย์
3. เด็กหญิงกันธิชา  เพิ่มสิน
4. เด็กชายคริษฐ์  วรรณเต็ม
5. เด็กหญิงจันทิมา  เปลี่ยนแปลง
6. เด็กหญิงนันท์พนิตา  จันทร์ชูกลิ่น
7. เด็กชายพีรภัทร  ชุมภูวร
8. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
9. เด็กชายวัชรินทร์  อู่วิเชียร
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ดิษมหาผล
11. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามขำ
12. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ทองเงิน
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  พยนต์ศิริ
14. เด็กชายศุภเสกข์  แย้มเปลี่ยน
15. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
16. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
19. เด็กชายเจตษฎา  ดิษฐชลอ
20. เด็กหญิงเมธาวี  พฤกษ์วิบูลย์
 
1. นายอนุรักษ์  นางแก้ว
2. นางราตรี  บานเย็น
3. นางจันทนา  สืบเสน
4. นางสุธาทิพย์  นิโกรธา
5. นายจรัญ  สังข์แก้ว
6. นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์  จีบเจือ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง
2. เด็กชายธีรภัทธ์  สำราญอินทร์
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  จำรัสศรี
 
1. นางสาวนันทรัตน์  มีล้วน
2. นางสาวสุนันธิณีย์  ชูบางบ่อ
 
13 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แนวเถื่อน
2. เด็กหญิงชุติมา  สโมสร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ธานี
 
1. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมสุวรรณ
2. นายไพโรจน์  เมืองทิพย์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญสิน
2. เด็กหญิงจินตนา  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงอารีย์  รุ่งพราน
 
1. นางสาวสวรส  รสเลิศ
2. นางสาวศิรินุช  จงพิสุทธิ์สัตย์
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายพงศธร  โชติช่วง
 
1. นางชญาณิศา  เชาว์เลิศ
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายพิตรพิบูล   เกิดแก้ว
2. เด็กชายสุวัฒน์    ยอดใหญ่
3. เด็กชายอรรถพล    คำเหล็ก
 
1. นางสาววันวิสาข์    พรหมรักษา
2. นางสาวโสภาวรรณ  ไดยะศรี
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงศุภสุดา  เอี่ยมขำ
 
1. นางสาววจี  สลักคำ
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอารญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวชมภูนิกข์  ชาวแพรกน้อย