รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปทุมธานี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กชายธันวา  เข็มจันทร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พันไธสง
 
1. นางภัทราพร  พงษ์โพธิิ์
2. นางสาวสุกัญญา  อาระยะชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิธรรม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยวังเทพ
3. เด็กหญิงพีระดา  เนื้องาม
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  สิทธานนท์
5. เด็กหญิงสกลยา  พุ่มส้มจีน
 
1. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
2. นางสาวบุษยรัตน์  แพทย์รัตน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายกิตติ  กลางกำจัด
2. นายฉันทพัฒน์  วงศ์บุญรอด
3. นายธนบัตร  พรชัย
4. นายปฏิภาณ  มะเมีย
5. เด็กชายภิญโญ  พูลเงิน
6. นายรุ่งโรจน์  สิงห์ทอง
7. นายวาที  คำใจวงศ์
8. เด็กชายวีรภัทร  เพชรพงศ์
9. นายสิทธิชัย  สำราญจิตร
10. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางนิทิวดี  พารอด
2. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
3. นางสาวนิสาชล  โทจำปา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชายญาณวุฒิ  คำโฮงค์
 
1. นายศักดิภัท  สุขมุข
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร  ขันธ์ศรี
2. เด็กหญิงชัญญรัช  อุ่นคำ
3. เด็กชายณัฐฏไชย  รักอาชีพ
4. เด็กชายธนกร  ทองสุข
5. เด็กชายธาวิน  ทองทรัพย์
6. เด็กหญิงปรีญาลักษณ์  ศรีอาวุธ
7. เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพ์ทอง
8. เด็กหญิงพิณธุวดี  วัชรสุวรรณเสรี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นสุข
10. เด็กหญิงภครพร  ชุณศาสตร์
11. เด็กหญิงมณินทร  ชัยเฉลิมวรรณ
12. เด็กหญิงรมณ  ประภาพรสุข
13. เด็กหญิงสตางค์  วงค์สุวรรณ
14. เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสือ
15. เด็กหญิงแสตมป์  วงค์สุวรรณ
 
1. นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก
2. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
3. นายปริวัตร  สุขสุแพทย์
4. นางสาวแพรวพรรณ  ไพพิเชษฐ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงศิริกานต์  พรรณมาตย์
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  สินธุมาลย์
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงจิณณมนต์  รณธีร์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ชิตบัณฑิตย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกรพินธิ์  พรประเสริฐสม
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงณรินธา  สิงหันต์
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ศักดิ์ธนภัทร
3. เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ศักดิ์ธนภัทร
4. เด็กหญิงรัตณาภรณ์  แก้วมั่น
5. เด็กหญิงสิริยากร  โรจนมาน
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์  แพรสูงเนิน
7. เด็กหญิงเวโรจนีย์  โนนเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์บาง
2. นางสาววารี  ทิมอินทร์
3. นางสาวสุนันท์  แต่งงาม
4. นางสาวทิวาพร  ยอดสิงห์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงธีราพร  จันทร์พิมาย
2. เด็กหญิงรุจิรดา  โกรัตน์
3. เด็กหญิงศุภกาญจน์  อมรชวลิตกุล
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
2. นางวไลวัณย์  โพธิ์มะฮาด
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นางสาวปทุมรัตน์  เดชสุภา
2. นางสาวมานิตา  มาสีกุก
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาววรัชยา  ชวลิต
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายธนาคม  เวียงนนท์
2. เด็กชายพนมชัย  คำถา
 
1. นายอนุชา  ภาผล
2. นางสาวพรทิวา  วันตา
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล
 
1. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี   คล้ายวิจิตร
 
1. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปิยังกูร  พระรัศมี
 
1. นายณรงค์  ทะยานรัมย์
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายพีระวัฒน์  บุญสร้าง
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  วิมล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญช่วย
 
1. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
2. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายกฤษฎา  นาครินทร์
2. นายดนุพัศ  อ่อนละมูล
 
1. นายสมชาย  ศิริจร
2. นางสาวนิภา  ศิริจร