รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปทุมธานี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายเก่งกาจ  สุทธิโชติ
 
1. นางสาวกุลิสรา  กะตะศิลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นลาย
2. เด็กชายธีรภัทร  อยู่ดีรัมย์
3. นายวัชราวุฒิ  เปียเนตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
2. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงกมลชนก  รอดแพ
2. เด็กหญิงชนมน  ท้ายวัด
3. เด็กหญิงชัชมล  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งชูรส
5. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์รุ่ง
6. เด็กหญิงพรทิพย์  บึงไกร
7. เด็กหญิงพันนิตรา  อ่ำเอกผล
8. เด็กหญิงวริญศิริ  รอดแพ
9. เด็กหญิงวิชุดาภา  เนตรวงศ
10. เด็กหญิงวิภาพร  มั่งมีสิน
 
1. นางกมลพรรณ  วิรุณหะ
2. นางสุรินทร์  วงศ์วัฒนวรรณ
3. นางมนพร  นุ่มนก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เจริญวงษ์
2. เด็กหญิงณนฐกานต์  บุญเตา
3. เด็กหญิงธิดามณี  วงสายันต์
4. เด็กหญิงนาตาลี  ต้องดี
5. เด็กหญิงภัทรวดี  บัวโรจน์
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เชิญรัมย์
7. เด็กหญิงรินรดา  เพ็ชรใส
8. เด็กหญิงวรรณริสา  นาคนวล
9. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่ำโพธิ์
10. เด็กหญิงวิมาดา  เข็มแอ๊ด
 
1. นางสาวเปรมยุดา  สุดจำ
2. นายสรกฤช  เรืองทอง
3. นางสาวณิชาภัทร  รันทม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติคุณ   เจริญพันธ์สุทธิ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายภัทรวิทย์  เกตุเล็ก
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกันทลัส  จันทีนอก
2. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีจุลโพธิ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  คำเบิก
4. เด็กหญิงณิชากร  จริตไทย
5. เด็กหญิงนภัสชล  อินชูใจ
6. เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา
7. เด็กหญิงสิริวรกาญจน์  เต็งแย้ม
8. เด็กหญิงอุรชา  พรมใจบุญ
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรไพรินทร์
4. นางสาวสุวนันท์  จิตรสว่างทรัพย์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงตรียาพร  การเกษตร์
2. เด็กหญิงธณิศรา  บรรยงวรพินิจ
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  บงแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  กุหลาบ
5. เด็กหญิงมรกต  เตียสุวรรณ์
6. เด็กหญิงรฐพร  ศักดิ์สุรรักษ์
7. เด็กหญิงศตพร  จันจิตร
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  ถือสัตย์
9. เด็กหญิงอภิญญา  ผลพิกุล
10. เด็กหญิงอาทิมาฏ์  พึ่งอำพล
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรไพรินทร์
4. นางสาวผกาวรรณ  ไขว้พันธ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชลธิชา  นนทะคำจันทร์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญสนอง
3. เด็กชายธนภัทร  พุดพิทักษ์
4. เด็กหญิงธีราพร  พลเสน
5. เด็กหญิงพนมวรรณ  แกล้วกล้า
6. เด็กหญิงภัสราภรณ์  กลิ่นบุปผา
7. เด็กหญิงมาริษา  เหมกลาง
8. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  เมืองพิล
9. เด็กหญิงวรรณกานต์  กระสินธุ์
10. เด็กหญิงวิภาวี  รู้รักตน
11. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  สาขา
12. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉลูทอง
13. เด็กหญิงอามีนะ  หมัด
14. เด็กหญิงอารยา  เรืองฤทธิ์
15. เด็กหญิงเมลดา  สุขสวัสดิ์
16. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชะนะ
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
3. นางวรรณภา  วิวัฒนวานิชกุล
4. นางสาวอรนุช  สุขประสงค์
5. นายพงษ์ศักดิ์  มากสูงเนิน
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายสิรภพ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วิมลพันธ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
2. นายปรัชญา  เที่ยงออน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายธนพร  ถิ่นพรทิพย์
2. เด็กชายประเสริฐ  ชูเกลี้ยง
3. เด็กชายเอกรัตน์  สระบัว
 
1. นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง
2. นายวชิรายุทธ  จอกทอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายชยากร  รัตนเพชร
2. เด็กหญิงชลลดา  อุ่มชะอุ้ม
3. เด็กชายณัฐชานนท์  เอี่ยมแสง
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
13 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายฐานทัพ  กล้าตะลุมบอน
2. เด็กหญิงน่านฟ้า  กล้าตะลุมบอน
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
2. นายเอกราช  ดาษดา
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงพิยดา  มั่นสุข
 
1. นายกรินทร  เกิดผล
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก   โลหะการก
 
1. นางสุชิน   สาระบุตร