รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส   เกิดก่อวงศ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีนคร
3. เด็กหญิงศศิภาณัฐ  ศรีแสงจ้าย
4. เด็กหญิงศิมินตรา  ขำอาจ
5. เด็กหญิงเขมิสรา  สวัสดิ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายธนโชติ  มังสาหุต
2. เด็กชายนัทธพงศ์  นนทิจันทร์
3. เด็กชายนันทพงศ์  นนทิจันทร์
4. เด็กชายพีรพงศ์  หอมผกา
5. เด็กชายพุก  รามาร
6. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีคำมา
7. เด็กชายอภิชัยนันท์  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายสรรค์สร้าง  แก้วเกิด
2. นายสุริยา  ภู่ดำ
3. นางสาวชนัฏพร  คล้ายสอน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  โต๊ะเถื่อน
2. เด็กหญิงปรัชญาพร   ไชยศรี
3. เด็กหญิงพิยะดา   เจียงเพ็ง
4. เด็กชายภูวนาถ   ลามอ
5. เด็กหญิงรัตติกา   แป้นการ
6. เด็กหญิงวันวิสา   เข็มทอง
7. เด็กหญิงสุชัญญา   อเนกวิทยากิจ
8. เด็กหญิงสุนิลธา   เกาะหมาก
9. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญนาม
10. เด็กหญิงอัญธิชา   เกาะหมาก
 
1. นายธีระวัฒน์   ทรงคะรักษ์
2. นางสาววลัยลักษณ์  ทุมกลาง
3. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุเมธินทกุล
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายภวัต  บุญประสพ
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศักดิ์สุวรรณ
 
1. นายอนุพล  แสงทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงรัสริณณ์  พัฒนพลวิชญ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  จะเรียมพันธ์
2. นางสาวสุภาพร  สามชัย
 
1. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
2. นางฐิตารีย์  แกมทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  อาลาม
 
1. นางสาวปาณิสรา  เนาวดี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. นางสาวจินตนา  เผื่อนละมุด
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีคำเบ้า
3. นายนันทพงษ์  ปานโสภณ
4. นางสาวนิตยา  ไพรพนา
5. เด็กหญิงมินตรา  สังข์ไทย
6. นางสาวรพีพร  เหมแหวน
7. นางสาวศศิธร  แซ่หยก
8. นางสาวสุทธิดา  สังข์ไทย
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มะลิวัลย์
10. นางสาวเพ็ญนภา  เล็บสิงห์
 
1. นางงามทิพย์  เฟื่องภักดี
2. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
3. นางสาวจุฑามาศ  สุธาพจน์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพิ่มสติ
3. เด็กหญิงสุจิรา  อาศัย
4. เด็กชายสุทิวัส  สะไกร
5. เด็กหญิงสุเมธินี  รุ่งโรจน์
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1. เด็กชายฉลองยศ  อินทยศ
2. เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แม่กลอง
3. เด็กชายปวรพล  สุขผล
 
1. นายรัฐเขต  รอบรู้
2. นายปริญญา  สุขผล
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายนพรัตน์  งะดิน
2. เด็กชายพีรภัทร  สะมะ
3. เด็กชายวุฒินันท์  เซ็นเยาะ
 
1. นายละออง  กลมแป้น
2. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงพัชรดา  ตานำ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  วันทนวดี
 
1. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม