รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นนทบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเอมชุดา  ศรีสิทธิ์
 
1. นางสาวกชพรรณ  โรจนปาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงทัชชาพร  ว่องวิการ
2. เด็กหญิงพบพร  สภาพักตร์
3. เด็กหญิงอรนภัส  นาสกุล
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงชิโนรส  หลงขาว
2. เด็กหญิงทัยยพร  ว่องวิการ
3. เด็กชายนพรัตน์  จีนเอม
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญทิพย์    ลัทธิธรรม
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เวสารัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ขาวสอาด
 
1. นางสาวอริสา   ประดิษฐ์พุ่ม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   พรหมศักดิ์
 
1. นางสาวอริสา   ประดิษฐ์พุ่ม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วใส
2. เด็กหญิงนันทิตา  อุ่นสุข
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญเกิด
 
1. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
2. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐชนน  สาทรี
 
1. นางวลัยทิพย์  คูณนนท์