รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กรุงเทพมหานคร

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล
 
1. นางสาวขวัญเรือน  บุญบางขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  มงคลเตชาพัฒน์
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงปวริศา  จิตแก้ว
 
1. นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร
 
1. นางสาวปนิฏฐา  ป้อมหิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์หนูแก้ว
2. เด็กชายศิวกร  ชัยดี
 
1. นางสาวสุธิสา  มณีวงค์
2. นางสาวอังคณา  จำนงค์ศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายธนพล  พงษ์พิมาย
2. เด็กหญิงธัญชนก  อดทน
3. เด็กหญิงนัชชา  พุ่มพันธ์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  เจริญสุข
5. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่เจ็ง
6. เด็กหญิงพรนิภา  สุวรรณวัฒน์
7. เด็กชายพีรวัส  ผิวทอง
8. เด็กชายภควัต  ด้วงปั้น
9. เด็กหญิงรวิพร  เจริญจิตต์
10. เด็กชายรังสิมันช์  ไซรลบ
11. เด็กชายรัฐชานนท์  เนาวรัตน์
12. เด็กหญิงวรดา  ชมภูวิเศษ
13. เด็กหญิงวันจิรา  ใคร่นุ่นหลง
14. เด็กหญิงศิชนา  ติปัญโญ
15. เด็กชายสุทัศนันท์  จิตต์ชื่น
16. เด็กหญิงสุภัสสร  อินทรยง
17. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทรยง
18. เด็กชายอทิคม  เพ่งเล็งผล
19. เด็กชายอัฒนนท์  แซ่ลิ้ม
20. เด็กหญิงไอรดา  พนมวงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  วงสุนทร
2. นางสาวมนัญญา  โสภณิก
3. นางสาวศิวพร  โคถึก
4. นางสาวชนนิกานต์  ลดาดก
5. นางสาวกานต์พิชชา  ซอสูงเนิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง
2. เด็กหญิงชญานิศ  ตันติตวิษา
3. เด็กหญิงชัญญพัทน์  จิตวิริยนนท์
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เอ้โทบุตร
5. เด็กหญิงณทชนก  ภูมิศิริเจริญ
6. เด็กหญิงทิโมธี  วงษ์ษา
7. เด็กชายธนกฤต  บวรชัยกุล
8. เด็กชายธีราเมธ  คุ้มบุญ
9. เด็กหญิงปทุมวรรณ  อักษรนิตย์
10. เด็กหญิงปริศรา  คณาดี
11. เด็กหญิงปุญญาพร  สิงหเสนี
12. เด็กหญิงพชรนัฏฐ์  ชีพสาธิกุล
13. เด็กชายพัทธพล  มะลิลา
14. เด็กชายพิชิต  ทองเงิน
15. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมุงคุณ
16. เด็กชายภูริวัจน์  ศรีพัชรวัฒน์
17. เด็กหญิงลักษณ์พร  นพคุณ
18. เด็กชายศิวดล  เตชมหามงคล
19. เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์พุฒ
20. เด็กชายอภิวิชญ์  อนุศักดิ์
 
1. นายสมสห  ศรีเสน
2. นางสาวอารีย์รัตน์  ศรีคง
3. นายเส็ง  บุดดา
4. นายวรเดช  สังวาลย์น้อย
5. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐรดา  สุพินิจ
2. เด็กหญิงณิชากานต์  สุภโอภาส
3. เด็กชายตุลลการ  คันทรุขา
4. เด็กหญิงธนกานต์  โชติวาณิชย์เสถียร
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจตรงดี
6. เด็กชายปุณณสิน  บุญชัย
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขวัฒนกุล
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เทศ
9. เด็กหญิงศิวรรณรดา  จิตวิริยนนท์
10. เด็กชายสุเมธ  ชูราศรี
 
1. นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ
2. นายพีรวัฒน์  มักสัน
3. นายพลากร  เมืองมูล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิสรินทร์   กาหลง
 
1. นายปิตินันท์  บัวสำลี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกันต์  อภิธรรมนิธิ
2. เด็กหญิงปราถนาสิริ  อินทร์คง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ตุลยพงศ์รักษ์
 
1. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
2. นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายชูวงค์  เพียรขุนทด
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศุภเสถียร
 
1. นายนพดล  คชศิลา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วัฒนทวีภิรมย์
 
1. นายธีรศักดิ์  คีรีรัตน์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1. เด็กชายนฤบดี  สิงห์งาม
 
1. นายภัทรพงศ์  เทพยรักษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงประรัชญา  นวลศรี
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงกัลย์ชลิกา  อัศวชีวันธรกุล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิ์กีรติ
3. เด็กหญิงณิชาลฎา  ฉัตรธรรมธร
4. เด็กหญิงปาลิดา  รัตนทองคำ
5. เด็กหญิงพนิตพิชา  สื่อวงศ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงวิรชา  ชินณพงษ์
7. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ปฏิญญามาศ
8. เด็กหญิงเขมจิรา  ภิญโญยิ่ง
 
1. นายณัฐพงษ์  จิตอารีวงค์
2. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
3. นางจรรยาศิริ  ธนะมงคลฤกษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โห้สุวรรณ
2. เด็กหญิงณภัทร  แพร่ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงนฤมล  จิตรสุทัศน์
4. เด็กหญิงบุษกร  ชาชำนาญ
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหง้าสาลี
6. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
7. เด็กหญิงรตี  ศรีโปดก
8. เด็กหญิงรินรดา  เนตรโม
9. เด็กหญิงวรินญา  ธานี
10. เด็กหญิงศิริรัตน์   มั่นทอง
11. เด็กหญิงอภิญญา  เฮงภู่เจริญ
12. เด็กหญิงอิ่มบุญ  เจริญรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวบุปผา  ไชยเสนา
3. นางสาวกานต์มณี  ศรีปัตเนตร
4. นายนันทวัฒน์  ภูกองแก้ว
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงจิราพร  สมเสนาะ
4. นางสาวชญานี  สุขดี
5. เด็กหญิงชลลดา  กลิ้งสุวรรณ
6. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มมงคล
8. เด็กหญิงประณิตา  ยิ้มแย้ม
9. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นาคเกิด
10. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเล่ห์
11. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปลุกปลื้ม
12. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวสุธาทิพย์  พิมพ์กลาง
3. นายสราวุธ  สุภาพ
4. นายปัณณวัฒน์  ช่วยชู
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภารตวิทยาลัย 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  คีรีนิล
2. เด็กหญิงศุภัชญา  จันทร์วานิชสกุล
 
1. นางสาวปัญจภร  โรจน์รังษี
2. นางสาวปนัดดา  คำภักดี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายพรฤทธิ์  แซ่เจียง
2. เด็กชายวงศ์วริศ  ยุเรศรัตนานนท์
 
1. นายสมชาย  อุ่นแก้ว
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แตงเล็ก
2. เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร
3. เด็กหญิงสโรสินี  มุ่งมาตร์มิตร
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
2. นางสาวปนิฏฐา  ป้อมหิน
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสมาภา 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณประทีป
2. เด็กหญิงสุพิชญา  กอบเงินทอง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  พวงอุไร
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤษ  เกียวคำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญชม
 
1. นายพงศธร  บุญชิต
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกุลณิชา  เจียงจตุรภัทร์
 
1. นางสาวดาริณี  สมานจิตร
 
26 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พ่วงพิศ
2. เด็กชายมานิตร  จิตตเศรษฐกุล
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงอรณิชา  ทัดฝัน
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายเกษมสิริ  ริมไพรสณฑ์
 
1. นางสาววัลยา  ทองทา
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์ทิม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายพรเทพ  พุ่มอิ่ม
 
1. นางสาวธันยพร  ข่าขันมาลี