รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครปฐม เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กหญิงรดา  สุกวรรณรัตน์
 
1. นางลำภา  สอดแสงอรุณงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเปรี้ยว  -
 
1. นางวนิดา  ช่างเกวียน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงแพรวา  นราทอง
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  จิตตเดชาธร
2. นางจิตรนภา  แก้วงอก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  วิวัฒน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ระนาดแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิรา  คงดี
 
1. นางศิริวรรณ  สืบพันธุ์โกย
2. นางจิตรลดา  ฐิติพงศ์ตระกูล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1. เด็กชายกฤษกร  สร้อยทองมูล
2. เด็กชายขจรศักดิ์  จันทรโสภา
3. เด็กหญิงญาดา  การะหัตถ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะจุเงิน
5. เด็กชายบัณฑิต  ทรัพย์ประเสริฐ
6. เด็กชายปณวัฒน์  กลิ่นพยอม
7. เด็กชายปรัชชา  เจริญสุข
8. เด็กชายผลิตโชค  ลาภมูล
9. เด็กหญิงศศิกาญจน์  นำสุวิมลกุล
 
1. นายวิวัฒน์  แป้นท้วม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามควายเผือก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   หวังจันทร์
 
1. นายศุภฤกษ์    ญาณะรักษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงอุมาพร  เกตสม
 
1. นายปรัชญา  คล้ายทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายสุรสีห์  แซ่จิว
 
1. นางสาววาสนา  มาลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 1. เด็กชายศุภวัฒน์  แสงฤทธิ์
 
1. นายมิทธวัช  ชินอ่อน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายภูษิชา   ชาวไชยยา
 
1. นางสาววรัทยา   โพธิ์สง่า
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายกฤษฎา   กุลกรรณ์
 
1. นายนพพงษ์   วงษ์จำปา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1. เด็กหญิงณัชฐมล  โสภากุล
2. เด็กชายวัฒนา  แสงทอง
 
1. นายพีระกิจ  ดุษิยามี
2. นางสาวสุราลัย  ป้อมคำ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายต่อลาภ  อยู่ประพัตร
2. เด็กชายธีรภัทร์  จิตราทอง
3. เด็กชายมังกร  ช้างบุญมี
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นายปฐมเดช  สุขศิริ
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายฃยพศ  สาคร
2. เด็กชายณธภัส  ธงอาญาสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อนอบ
 
1. นายอลงกต  เกิดพันธุ์
2. นายนพกฤษฏิ์  บุญรอด
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  สิริวิลัยกุล
2. เด็กหญิงปุณยาพร  พันธ์โชติ
3. เด็กชายพัฒน์ชนินทร์  ศรีสุข
 
1. นางสาวดวงใจ  สารบรรณ
2. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์บุตร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงธิติกานต์  จันระวัน
2. เด็กชายพิสิทธิ์  จันทร์ฉาย
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองแจ่ม
 
1. นางสาวศิวพร  ปิ่นณรงค์
2. นางฐิตาวรรณ์  เจียมกีรติกานนท์
 
17 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงทิพย์ยดา  โถแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ใจตรง
3. เด็กชายอนิวรรต  ใจเที่ยงแท้
 
1. นางอุบลรัตน์  ศรีแสง
2. นางสาวสุณิสา  พุมมา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กหญิงปัทมา  ศรีเหลี่ยมงาม
2. เด็กชายลาอู  สายน้อย
3. เด็กชายสุรยุทธ  อยู่นุช
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  รุจยากรกุล
2. นางสาวอนงค์  อ่ำแจ่ม
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชยุต   ธนะโชคอุดม
2. เด็กชายธนบดินทร์   นำศิริโยธิน
3. เด็กชายพงศ์พณิช   สุรธรรมจรรยา
 
1. นางสาวกาญจนา   โรจน์อรุณ
2. นางสาวศิริรัตน์   สุนทรมัจฉะ
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงธัญพร   ผิวดำนิล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์   ธนาธรพงษ์ศรี
3. เด็กหญิงเปมิกา   อุดมผล
 
1. นางสาวสุภาวัน   ตันบุญเจริญ
2. นางสาวโชติมา   เอกวิเศษศรี
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายธีรชัย  ชื่นชม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลาหสูต
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. นายศุภกร  แซ่ตั๊น
 
1. นายพิสิษฐ์  ประวัติวัชรา
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายธนกฤต  ภู่เงิน
 
1. นางสาวเปรมฤทัย   ทองดอนเกรื่อง
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวแดง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญยัง
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายธีรชัย  ชื่นชม
 
1. นางสาวประหยัด  จะวะอรรถ
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงนริสา  แย้มนิยม
3. เด็กชายนฤเบศ  หินไชสง
 
1. นางสุปราณี  อินทร์อยู่
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทรรศวรรณ  จันทร์แดง