รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครนายก

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี
2. เด็กหญิงสุภัค  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฎากร  วงศ์วรรณ์
 
1. นางศิริรัชฎา  เครือละม้าย
2. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายปาณวัฒน์  ประสิทธิ์พร
2. เด็กชายศิกษก  บุญภิละ
 
1. นางสุวารี  สอาดศรี
2. นางสาวพิมพร  พิกุลน้อย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงเพชรชมภู  เพิ่มสุข
 
1. นางสาวหฤทัย  อุดหนุน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายพงศธร  เพิ่มสุข
 
1. นางสาวสุปราณี  ระโหฐาน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายชลสิทธิ์  บุญส่ง
2. เด็กชายณัฐชนน  แก้วดารา
3. เด็กชายธนพร  แสงอรุณ
4. เด็กชายธนากร  เทศารินทร์
5. เด็กชายศิริโรจน์  ช่วยณรงค์
6. เด็กชายอนันตชัย  พุ่มมีดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
2. นายกิตติ  สังข์ทองโรจน์
3. นายณัฐกรณ์  ธาตุทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายธนกฤต  บัวลอย
2. เด็กชายวราวุท  สังสมศักดิ์
3. เด็กชายสิงหา  โสวรรณี
 
1. นายสมุทร  ขันอาษา
2. นายอาทร  ตูมไทย
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชลดา  มะแย้ม
 
1. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายกิตติคุณ  ภูน้ำชุ่ม
2. เด็กชายจิรายุ  ป้องนพ
3. เด็กชายวันชนะ  สุขเอี่ยม
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นางสาวศิริรัตน์  สระขุนทด