รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ตราด

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงณพวรรณ  ชิงชัย
2. เด็กหญิงฟาร่าห์  ขวัญคาวิน
3. เด็กชายสุริยะ  วรสิงห์
 
1. นางสาวพรพิมล  สุเมร
2. นางสาวพนารัตน์  ลัดลอย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงมนภรณ์  ศรีนวลผ่อง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงอินทิรา  วัลลา
 
1. นายปัญญพนต์  ทองดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายชยพล  สังฆะมงคลกิจ
2. เด็กหญิงภารดี  ร่ำเรียนกิจ
 
1. นางอรกาญจน์  กิจนิธิศโศธิน
2. นางสาวอรอุมา  เจริญพร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายอรรถพล  ยอดพรหม
 
1. นางสาวภรทิพย์  ฉิมพาลี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงดา  จันทอง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ลายลักษณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงเสาวรรณรี  ปราก
 
1. นายพงษ์นรินทร์  อินต๊ะ
2. นายพงศธร  ฉาบกังวาล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงคิมสว่าง  ชาลี
2. เด็กหญิงปีใหม่  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงมาริษา  สุขศิลา
4. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  บัวแก้ว
5. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรมาก
 
1. นางสาวสายยนต์  ผลเลิศ
2. นางสาวสุรัสวดี  วงศ์สาวี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงพัชราภา  มโนธรรม
2. เด็กชายภคภาส  ครุวรรณ์
 
1. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
2. นางเฌอพลอย   มนตรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงฌณิศา  คำเพชร
 
1. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก
2. นางสาวอมรรัตน์  ปั้นขอม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ทรัพย์สุขสกุล
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตรีภาภี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายนง    วันเนือน
2. เด็กหญิงนิ   วันเนือน
 
1. นางปัณฑารีย์   อักษรหรั่ง
2. นางสุภัทรา   เวชสรรเสริญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงซกลี  เซน
2. เด็กหญิงรัตน์ธา   ทิม
 
1. นายเกริกไกร  สุขเพลีย
2. นางสายพิณ  พวงตระกูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายปรัชญา   คงสัตย์
 
1. นางสาวจีรวรรณ   บุญเหลือ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุโคตร
2. เด็กชายพีรดล  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  วงศ์สวรรค์
4. นางสาวสาว  ใสสอาด
5. นางสาวหญิง  ไส
6. เด็กหญิงอนิตา  วันนะ
7. เด็กหญิงอัจฉรียา  แพทย์พิทักษ์
8. เด็กหญิงอารยา  เครืออนันต์
9. นางสาวไนกิม  แก้วสอาด
 
1. นายศิลา  จันรอด
2. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
3. นางสาวภิญญดา  วราแสง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกลิกา  สรวมชีพ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองปาน
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  กลั่นมั่น
4. เด็กหญิงดาราวดี  ไกลศรีแก้ว
5. เด็กชายธีรพันธ์  น้ำค้าง
6. เด็กหญิงนรินทิรา  สุขไพโรจน์
7. เด็กหญิงประภัสสรา  มนัสสนิท
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปัญญาทิพย์
9. เด็กหญิงรัชริกานต์  ธรรมสิทธิ์
10. เด็กหญิงวรางคณา  จันดากูล
11. เด็กหญิงวัลยา  รัตนโสภา
12. เด็กชายสรเพ็ชญ์  บุญเต็ม
13. เด็กชายสุพด  คีมชาน
14. เด็กหญิงสุพิม  คีมชาน
15. เด็กหญิงสุมินตรา  โภคสุทธิ
16. เด็กหญิงสุริวิภา  ประเดิมเนตร์
17. เด็กหญิงอรจิรา  รือเรื่อง
18. เด็กหญิงอารยา  แห่งหน
19. เด็กชายอ็อด  ซัง
20. เด็กหญิงเปรมวดี  ประชุมชน
 
1. นางสาวอลิษา  แท่นดี
2. นายไพรัช   สรวมชีพ
3. นายวิรัช  ผาสุข
4. นางสาวธิติมา  กำลา
5. นางสาวอัมพิกา  เย็นสุข
6. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายพรหมเทพ  เทพนวล
 
1. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุลเสน
2. เด็กชายกิตติชัย  ผาอินทร์
3. เด็กหญิงจันทร์ที  เว้ด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สุ่มประเสริฐ
5. เด็กชายฟ้า  เสือเถียน
6. เด็กหญิงวิมลสิริ  สีดวง
7. เด็กหญิงศานันธิดา  ทองโคตร
8. เด็กชายศุภโชค  เจเถื่อน
9. เด็กชายอนุชา  พังเกิด
10. เด็กชายเจิน  ทอง
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ไหวดี
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  พูลชื่น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงน้องน้ำ  เสถียรจิต
4. เด็กหญิงพัชรา  พรมจีน
5. เด็กหญิงวนิดา  นาคราช
6. เด็กหญิงวิชุดา  นาคราช
7. เด็กหญิงสุทธาสินี  เศียรพงษ์
8. เด็กหญิงอภิณญา  บุญผ่อง
9. เด็กหญิงอรนิชา  ทองอ่วม
 
1. นางสาวปรานอม  เจริญกัลป์
2. นางสาวปิยะนุช  คิดดี
3. นางสาวพรพนา  หมื่นไธสง
4. นางศศิภา  ผลวิไล
5. นางสาวสุภาภรณ์  เสาวคนธ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสนสุพรรณ
3. เด็กหญิงอัสนา  วงษ์ส้มจีน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์  ใจสุทธิ
2. นางนันทนา  ใจสุทธิ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองคำ
2. เด็กหญิงสกล  บุญผา
3. เด็กหญิงไพ  ท่าทราย
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. นางนันทนา  ใจสุทธิ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายการัณยภาส   นารถอุดม
2. เด็กชายรัชชานนท์   โสดา
 
1. นางสาวสุวภา   เรืองศิลป์
2. นางสาวธนวรรณ   ปัญจวีณิน
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงกันทิตา  สายบัว
2. เด็กชายยุทธนาพร  ดวง
 
1. นางสาวนิวัฒนา  จำวงศ์
2. นางสาวเกศสุนี  บุญแก่น
 
24 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  เดชสุภา
2. เด็กหญิงศันสนีย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเสริม
 
1. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
2. นางเสาวนีย์  รอดพิเศษ
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กหญิงศิริพรรษา   ทองนุเคราะห์
 
1. นางสาวฐิฏารัชน์   วงค์กุลพิลาศ
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สิงห์เขียว
 
1. นายธงธวัช  กฤตยาธร
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 1. เด็กหญิงนิสา  ธิวงค์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ประกอบเพียร
3. เด็กชายแสงสร  ใจน้อย
 
1. นางไพฑูรย์  โชคดีวัฒนา
2. นางสาวปริศนา  พันธ์เพ็ง
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายทินวุฒิ  หลวงจันทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หลวงจันทร์
 
1. นางอาภากร  สัพบุรุษ
2. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก