สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 6 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  เครืออนันต์
2. เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์
3. เด็กชายภูริวัจน์  มาตุลกุล
 
1. นางสาวปัญญารัตน์  เยือง
2. นางสาวภูษณิศา  เกษมวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย
2. เด็กหญิงอวัสฎา  อุดมชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  รอดอ๊าต
 
1. นางจินตนา  เปรมปราณีรัชต์
2. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.4 ทอง 11 1. เด็กชายธนโชติ  รัตนโรจนธรรม
2. เด็กหญิงบัวบุญญา  หาญประสพ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  นิตุธร
4. เด็กหญิงพรพรรณ  คะกะเนปะ
5. เด็กหญิงวธูสิริ  แย้มชม
 
1. นางยล  มีทรัพย์
2. นางสาววิลัยพร  ขอดทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิเศษยา
 
1. นางปราณี  พรมภักดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงหมวย  เฮง
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายธนชาต   ทองวัฒน์
2. เด็กชายรัชพล  เฉยเจริญ
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่