สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต ๑

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 33 1. เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี
 
1. นางรสริน  โชติมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงระรินตา  เอี่ยมเอก
 
1. นางสาวสมพร  วุฒานุสรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงศศิมา  กรกุม
 
1. นางรสริน  โชติมิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พินิจ
 
1. นางจิรนันท์  ดีหะริง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิมพิศา  จันทศร
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  จันทศร
 
1. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน
2. นางพัชราภรณ์  จังจิตต์วัฒนกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.64 ทอง 27 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย
 
1. นางสาวยุพดี  บุญเต็ม
2. นางสาวขวัญใจ  กอวิจิตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพร  โรจนโพธิ์
 
1. นางสาวณัฐณิศา  สายหยุด
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายปริทัศน์  เกียรติเดชาวิทย์
 
1. นางสาวณัฐณิศา  สายหยุด
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม
2. เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีภาพ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 55.77 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายพิชญุตม์  ใช่ทอง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายพชร  ฉัตรไพศาล
 
1. นางสาวศรัญญา  มังสา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร
 
1. นางอุบล  ดอกพรม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง
2. เด็กชายรัชพล  ศรีทอง
3. เด็กชายเตชัส  เวียงวีระ
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรษมน  รอดลอย
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ณะเสือ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  บัวประคอง
 
1. นางสาวหยาดนภา  เชยโต
2. นางสาวสุวิมล  สังข์สุข
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.8 ทองแดง 31 1. เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย
2. เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง
 
1. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
2. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิศา  มนเทียร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พุ่มจิต
3. เด็กหญิงณรัฐฐา  รอดคง
4. เด็กหญิงดลชนก  เย็นจิตร
5. เด็กชายธนกร  กุญแจนาค
6. เด็กชายธนวิชญ์  กลัดทอง
7. เด็กชายธีรศาสนติ์  ภู่เดช
8. เด็กชายธีรเมธ  เกิดเกษม
9. เด็กหญิงปวัลริกา  นาคพาณิชย์
10. เด็กชายปุณพัทธ์  แตงจันทรา
11. เด็กหญิงพ.ศิลป์สุภา  ปรียานนท์
12. เด็กชายพงษ์พัฒน์  หอมนาน
13. เด็กชายภูริวัฒน์  เนื่องมี
14. เด็กชายภูวิศ  วรางกูล
15. เด็กหญิงมนัสวีร์  พลเธียร
16. เด็กชายรพีภัทร  ดวงดาว
17. เด็กชายวสิทธานต์  คชพันธ์
18. เด็กหญิงสิริกร  ศรีทอง
19. เด็กหญิงสุดธิดา  ศรีทิพย์
20. เด็กชายอัมรินทร์  ชมภู่ทอง
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสาวกานดา  วัชโรบล
3. นางสุลักขณา  ยอดบุญนอก
4. นางพิมพ์วรีย์  วธาวนิชกุล
5. นางสาวนันธิชา  เฮ่งพก
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 37 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ลิขสิทธิพันธุ์
 
1. นางอรพินท์  ศรีสุขใส
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  นิลดำ
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.4 ทอง 23 1. เด็กหญิงชฎาภา  ศรีวลีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โคตบุตร
3. เด็กหญิงณิชมน  จันทร์มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชะดี
5. เด็กหญิงปฑิตญา  โพธิ์คำ
6. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศรีวัฒนพงษ์
7. เด็กหญิงภาสินี  วิวัฒนพูลชัย
8. เด็กหญิงสรจิตต์  อารักขา
9. เด็กหญิงแทนรัก  รัตนโชเต
10. เด็กหญิงแพรววิภาวา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสาวปัทมาสน์  เพชรสม
3. นางพิมพ์วรีย์  วธาวนิชกุล
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงกันต์ธิษณ์พิชชา  ณะเสือ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์แก้ว
 
1. นายจิรยุทธ์  กระดาษแดง
2. นายกมลภพ  ฤทธิ์น้อย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงธิรดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวบุษกร  พลายแก้ว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 29 1. เด็กชายปรัตภกร  แก้วระยับ
 
1. นางสาวอานีตา  สือฆอ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88.6 ทอง 7 1. เด็กชายสุชันยา  แฉ่งฉายา
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กชายธัญวรัตม์  ผิวสวยคำ
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิตารินทร์  บุญมาก
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเทศ
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 77 เงิน 42 1. เด็กหญิงวิภาวินี  ละมั่งทอง
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตารินทร์  บุญมาก
2. เด็กชายธัญวรัตม์  ผิวสวยคำ
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเทศ
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  ไมตรีจิตต์
5. เด็กหญิงพรรณนเรศ  วาดประเวช
6. เด็กชายพลภัทร  ลิขิตขอม
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุอำไพ
8. เด็กชายวรากร  บุญมาก
9. เด็กชายสุชันยา  แฉ่งฉายา
10. เด็กชายฮาริส  หวังอารี
11. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
3. นายจำรูญ  บัวเนียม
4. นายกอบชัย  มณีตัน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 72.333 เงิน 26 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  เพลงสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  คำสระ
3. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชัยชิด
4. เด็กหญิงประภัสสร  แฮวอู
5. เด็กหญิงปาณิศสรา  ทองนวล
6. เด็กหญิงปิยรมย์  ทองเพน
7. เด็กหญิงมนัญชยา  จุลพงษ์
8. เด็กหญิงเรวา  บุตรเนตร
 
1. นางอรวรรณ  รังสัย
2. นางสาวบุษกร  พลายแก้ว
3. นางสาวอานีตา  สือฆอ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายณภัทร  มณีศิลาสันต์
 
1. นางสาวกนกพงศ์  จิตต์ปลื้ม
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปิติพัฒนะโฆษิต
2. เด็กหญิงภิณกาญจน์  ตราชูวณิช
 
1. นางสาวปรียานุช  อยู่ยงสินธุ์
2. นางสาวเพชราภรณ์  เทศศิริ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัทกาญจน์  ขันธคีรีวัฒน์
2. เด็กหญิงสุณัฏฐา  ครึกครื้น
 
1. นายอรรถพล  กาลนิล
2. นางสาววริษฐา  มาประเสริฐ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 1. เด็กชายปิยะ  มาทอง
2. เด็กหญิงผกามาศ  ทวีกุล
 
1. นายอัศวิชัย  ตราชูนิต
2. นางสาวปรียานุช  อยู่ยงสินธุ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74.5 เงิน 41 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กรุดตาด
2. เด็กหญิงญาธิป  จินตวร
3. เด็กหญิงภูภริตา  คงสุขโข
 
1. นางสุนันทนา  เอี้ยนมี
2. นางสาวโชติกา  มูสิการัตน์