สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กรไกร
 
1. นางสาวอักษราภัค  โสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ตรีสุวรรณ
 
1. นางสาวอักษราภัค  โสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   กิตติชัยฤทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67.92 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงณัฐรีย์  ถายะเดช
2. เด็กหญิงนิตา  ติ๊ด
3. เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวจันทกานต์  น้ำนวล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไกรกลาง
2. เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
2. นายนิกร  ดาราศร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 59.95 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายปลื้มปิติ  โสภี
 
1. นางสาวจันทกานต์  น้ำนวล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 6 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  เครืออนันต์
2. เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์
3. เด็กชายภูริวัจน์  มาตุลกุล
 
1. นางสาวปัญญารัตน์  เยือง
2. นางสาวภูษณิศา  เกษมวงศ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย
2. เด็กหญิงอวัสฎา  อุดมชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  รอดอ๊าต
 
1. นางจินตนา  เปรมปราณีรัชต์
2. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.4 ทอง 11 1. เด็กชายธนโชติ  รัตนโรจนธรรม
2. เด็กหญิงบัวบุญญา  หาญประสพ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  นิตุธร
4. เด็กหญิงพรพรรณ  คะกะเนปะ
5. เด็กหญิงวธูสิริ  แย้มชม
 
1. นางยล  มีทรัพย์
2. นางสาววิลัยพร  ขอดทอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิเศษยา
 
1. นางปราณี  พรมภักดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงหมวย  เฮง
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 40 1. เด็กหญิงณัฐรดา  อนุฤทธิ์
 
1. นายวุฒิ  ชัยชิต
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน 25 1. เด็กหญิงวรัทยา  อรุณรัตน์
 
1. นางวิไลพร  ประกอบธรรม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายธนชาต   ทองวัฒน์
2. เด็กชายรัชพล  เฉยเจริญ
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 1. เด็กชายธนภูมิ   จำปาแก้ว
2. เด็กชายนภัสกร   กาบนันทา
 
1. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
2. นายสมพงษ์  บุญเติม