สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายชวัลรัตน์   จึงเจริญ
 
1. นางสาวกัญญดา  กัญญาธนานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบางละมุง 1. เด็กชายธนภูมิ  สุนาทร
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เกียรติสมกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวเอกอนงค์  นิจสุนกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนด์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จำเริญสุขสม
 
1. นางสาวอรพิมพ์  นนทพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงพีรกานต์  ขันธราม
 
1. นายพิสิฐภูมิ  เคียงสันเทียะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธนิกานต์  งานเลิศ
 
1. นายพลวัฒน์  จันทะแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สมบูรณ์
 
1. นางปิยรัตน์  แย้มแสง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงพรรวี  เอี่ยมศิริ
 
1. นางสาววรรณภา  นาคะพุฒ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิริประภา  แสนพรม
 
1. นางสาวพชรพร  วรธรรมอังกูร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปอระวี  เสริมศรี
 
1. นางสาววรรณภา  นาคะพุฒ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82 ทอง 22 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พรหมวงศานนท์
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  สมทรัพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงสุกัญยา  อัปษารัมย์
 
1. นางสุนันทา  ปะโยธิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.33 ทอง 21 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายฐิติกร  สอนคำดี
 
1. นางสาวชำเรียง  เปรมจิตต์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 34 โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายเกียรติกุล   พงษ์ปาละ
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 44 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  บัวหลวง
 
1. นางยุวนิดา  สายธนู
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  พื้นงาม
2. เด็กหญิงสุนันทา   น่วมสิงห์
 
1. นางสาวยุวดี   แก้วเกิด
2. นางสาววรวรรณ  หงษ์กัน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 32 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ประทุมมาตร์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  นิวัตร์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ลาภาอุตม์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ดวงแก้ว
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.66 ทอง 26 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงณภัทร  เชื้อบัว
2. เด็กหญิงอมราวตี  โพธิ์หมื่น
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปิศโน
2. นางสาววรรณภา  นาคะพุฒ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงนุสรา  ทองคำ
2. เด็กหญิงวรรณษา  รักหมู่กลาง
 
1. นายพลวัฒน์  จันทะแสง
2. นางสุนันทา  ปะโยธิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายปีติคุน  อภิชนกิจ
 
1. นางหทยกาญจน์  ดุจดา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร
 
1. นางสาวรัตนา  นามวงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. นางสาววีรดา  ทองประเสริฐ
 
1. นายพันธุ์ชัย  บุญคุ้ม
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจีรกานณ์  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยต้นเทือก
3. เด็กชายรพีวิทย์   อาลีมีนทร์
 
1. นางอารี  บีดิลและ
2. นางสาวศรุตยา  กันทะวงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขเผือก
2. เด็กชายจิรพงศ์  จันทมาลา
3. เด็กชายณัฐชัย  นุกาศรัมย์
 
1. นายเอกภาพ  อภัยจิตร
2. นางสาวสุกัญญา  สมัญญา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เทียนชัย
2. เด็กหญิงคัทลียา  มัสโอดี
3. เด็กหญิงนฤมล  ชาญสูงเนิน
 
1. นายพนัชกร  เครือศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  วันกลม
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายธนาคาร  บุญแสง
2. เด็กหญิงมนัสวี  อิ่มเจริญ
3. เด็กหญิงลักขณา  บุตรดา
 
1. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
2. นายณฐกร  มิลิน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงปวริศรา  มาลา
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุราวุธ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สมัญญา
2. นางสาวโชติมา  เรืองประดิษฐ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายศราวุฒิ  กรมแสง
2. เด็กชายอณาวิล  ต่อมคำ
 
1. นางสาวเกตุกนก  เชื้อบริบูรณ์
2. นายพิพิธธานี  โชติการ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายปฏิการณ์  ปฏิพันธ์ภัคดี
 
1. นางสาวบงกช  แพทย์สมาน
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายมอร์แกน  มีจันทร์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสมจิตร์
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายกิตติพิชญ์   วงศ์มีเกียรติ
2. เด็กชายภาณุพงศ์   โสภารัตน์
 
1. นายสมพงษ์  แจ้งตระกูล
2. นางสาวบุษบา  สภาพฤกษ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงปาณิศา  วิชัยปุก
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พาดนอก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนศรี
2. นายจักรกริช  อ่อนบัวขาว
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 86.73 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาโพธ์ทอง 1. เด็กชายไพโรจน์  จันทวงศ์
 
1. นางสาวปภาณิน  ปิงวงค์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47.1 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชุลีพันธุ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงสุภัสสร  จับแสงจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ตุ้ยแก้ว
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงภัทรพร  เวียงสมุทร
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กชายกิตตินันท์  เลขกลาง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ตุ้ยแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปัญจสุทรานนท์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  พูลศักดิ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  นากสวาท
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ฤทธิ์เต็ม
2. นางอาภรณ์พรรณ  สุวรรณรักษา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. นางสาวพิมนภา  หวายสันเทียะ
2. นายภูประพัทธ์  อินทยุง
3. นางสาวมัณฑิตา  ดีโคกน้อย
 
1. นางทิวาวรรณ  ศิริพันธ์
2. นายจักรพันธ์  ทองรักษ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ภูธร
2. เด็กหญิงศรัณยพร  แดงมี
3. เด็กหญิงสโรชา  สิทธิวิบูลย์
 
1. นางสาวพรรักษ์  ณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวกาญจน์ชนิตา  แสนมนตรี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงชนิสรา  กองหิน
2. เด็กหญิงปุณพร  บุญเชิญ
3. เด็กหญิงสุมินทร์ธิดา  รูปโฉม
 
1. นางสาวพรรษา  จันทร์สิงขรณ์
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พุ่มอุบล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงพิชชานันท์  ธนประเสริฐฐากุล
 
1. นางสาวอรอนงค์  ผินโพธิ์
2. นางสาวปิยะดา  โชติไสว
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายนครพล  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีเลิศ
3. เด็กชายสรวิศ  พลนิกร
 
1. นางสุกัญญา  การมงคล
2. นายณัฐวัตร  สายอุด
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะมุดบำรุง
2. เด็กหญิงธีร์สุดา  พุฒหมื่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สว่างพร้อม
 
1. นายณัฐวัตร  สายอุด
2. นางสาวจิราวรรณ  วัดตรง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์   ไชยสิทธิ์สร้อย
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สุดแก้ว
3. เด็กชายเดชาพล  ปานคง
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายกฤษดา  คำภิลานนท์
2. เด็กชายวีรภัทร์  ยิ้มสวัสดิ์
 
1. นายวัลลภ  ละลายบาป
2. นางสาวจุรีรัตน์  พิลึก
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กชายพรชัย  ดวงอินทร์
2. เด็กชายภูรินท์  นามวงศ์
 
1. นางศศิธร  ขวัญหลาย
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านชากนอก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  นามวงษา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  นะมัน
 
1. นายสุวิทย์  รัตน์จันตา
2. นางสาวอุบลรัตน์  ตันไล้
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กชายลอง  นี
2. เด็กชายโลน  ลี
 
1. นายคมสัน  จันทอง
2. นายธีนวัฒน์  เบ็ญชา
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายวชิรวุฒิ  แก้วธานี
2. เด็กชายศุภชัย  มูลต้น
 
1. นายภัทรพล  ก้อนเพชร
2. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายอลงกรณ์   ปิ่นทอง
2. เด็กชายอัมรินทร์   นินชาวนา
 
1. นางสาวมาเรียม  เจ๊ะดามัน
2. นายอนันต์  เวชวิรัตน์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กชายจักรวาล  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  สุขสบาย
 
1. นางรัตนา  เรืองขนาบ
2. นางสาวธนัดดา  รอรั้ง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 19 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 1. เด็กหญิงชลรดา  เนื้อเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฌณิชา  มลิวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ปิ่นดอกไม้
4. เด็กหญิงนิภาพร  พันธ์แก้ว
5. เด็กหญิงเกร็จแก้ว  จันธิ
 
1. นางสาวโสภา  คำไวย์
2. นางสาวพจนา  สุริพล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กหญิงกัญยานี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกัญย์ธิดา  สุริฉาย
3. เด็กหญิงดวงพร  เตี้ยเพชร
4. เด็กหญิงอรัณญา  ทาคำ
5. เด็กหญิงอัญชริกา  บุตรกมล
 
1. นางสาวศรสวรรค์  สำเนียก
2. นางอุษา  แจ้งเปล่า
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 44 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กหญิงจารุมน  มะลิเทศ
2. เด็กหญิงวณัชยา  แพไธสง
3. เด็กหญิงสาวิกา  นุ่มนิ่ม
4. เด็กหญิงอัญลญา  ผ่านไพ่
5. เด็กหญิงเบญจมาพร  สืบเหล่ารบ
 
1. นางอุษา  แจ้งเปล่า
2. นางสาวแสงฤทัย  ปทุมสาย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาตขาว
2. เด็กชายณัฐดนัย  ซ้วนลิ้ม
3. เด็กหญิงธิติวัลย์  มากมูล
4. เด็กหญิงนคนันทินี  วายุภาพ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงศรี
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   เตชะพิทักษ์ธรรม
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงกชพร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุลหัสสา
3. เด็กหญิงรารินทรา  แลชาติ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  แสวงพันธ์
5. เด็กหญิงอารยา  สมพร
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวยุพารัตน์  แก่นจันทร์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. นายชนาธิป  บุญมี
2. นายนิพัทธ์  ช้างเขียว
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีจันทร์
4. นางสาววิไลวรรณ  ปทุมทอง
5. เด็กหญิงสิราลักษณ์  ทองหล่อ
 
1. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สีทานวล
2. เด็กหญิงนิชาดา  นุ่มนิ่ม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  หมายเกิด
4. เด็กชายวิวิธชัย  เมืองภูงา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เงินสวัสดิ์
 
1. นายจักรพงษ์  โพธิ์นิ่มไทย
2. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. นายกฤษดา  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงช่อขวัญ  ทองระอา
3. เด็กชายพีรวัตร  เพ็ชรงาม
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ใจกล้า
5. นายอัฐพงษ์  รอดรัตน์
 
1. นายธีรพงษ์  อุตเสนา
2. นายศรัญญู  อุธรณ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85.2 ทอง 12 โรงเรียนวัดมโนรม 1. นางสาวกชกร  โคราช
2. เด็กชายจักริน  นาสมนึก
3. เด็กชายจิรพัฒน์  บุญวิทยา
4. เด็กชายชยากร  ศิริพันธ์
5. เด็กหญิงฐิญาภรณ์  ขวัญเมือง
6. เด็กชายตรีภพ  แป้นกลาง
7. เด็กชายธนพันธ์  บานแย้ม
8. เด็กชายธนา  คุณาธร
9. เด็กชายนวชัย  ศรีม่วง
10. เด็กหญิงนิตยา  สังข์ประเสริฐ
11. เด็กหญิงพนิดา  หนูโดด
12. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พาสัญจร
13. นางสาววิลาสินี  หอมทอง
14. เด็กหญิงวิไลกุล  มานักฆ้อง
15. เด็กชายวีรภัทร  กฐินทอง
16. นางสาวศิริยาภรณ์  อินอ้น
17. เด็กชายศุภชัย  ยิ้มสละ
18. เด็กชายอนุชิต  กาหวาย
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  สายสังข์
20. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สุขอุดม
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  มูลสาร
3. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
4. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
5. นางสาววรารัตน์  แสนทำพล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปุญญดา  อิ่มเอิบ
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บัวเคล้า
 
1. นายวสันต์  พันธ์ไธสง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 1. เด็กชายพีรยุทธ  รุ่งสกุลชัย
 
1. นางพวรรณตรี  คำสวัสดิ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 1. เด็กชายปริญญา  พรดอนก่อ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  มีศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววรัทกาญจน์  วงศ์โชติกาญจน์
2. นางจินดา  จารุสมบัติ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.2 ทอง 48 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายคมสัน  พลศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรมน  หันวิสัย
 
1. นางวรรณวิภา  วงศาโรจน์
2. นางสาวมธุรดา  เจ้าทรัพย์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 38 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญมาชู
2. เด็กหญิงรัตติกาล   ศรีทอง
 
1. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
2. นางสาวสมพิศ  แดงดี
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ถาดกลางดอน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองงาม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ช่องเจริญ
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  แก้วกอง
5. เด็กหญิงนพรัตน์  เที่ยงแท้
6. เด็กหญิงพชรพร  รัตนวิเชียร
7. เด็กหญิงพัชราภา  แพน้อย
8. เด็กหญิงรัตนวดี  เกตุทอง
9. เด็กหญิงวรมน  ประกอบธรรม
10. เด็กหญิงเนตรนภา  สุขส่ง
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
2. นางสาวสตรีรัตน์  สุขฺธวัช
3. นางอุไร  ตั่ั้งงิจิตรพ้นธ์
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกรพร  ธงยศ
2. เด็กหญิงปัทมพร  ประกอบสาย
3. เด็กหญิงยลดา  อินทร์ม่วงไทย
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  ม่วงทวี
5. เด็กหญิงวรรณิสา  ศรีสาคร
6. เด็กหญิงวาริพร  เคล้าพิมาย
7. เด็กหญิงศุภมาส  พงษ์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงเสนาะ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ทองสุวรรณ์
10. เด็กหญิงอริสรา  ใจคง
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
2. นางราตรี  คงรอด
3. นางนฤมล  มะลิวัลย์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงกฤติกา  เพ็งสา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมวง
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  โพธิสม
4. เด็กหญิงธนพรพรรณ  ธรฤทธิ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  หินประกอบ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขตลอดกาล
7. เด็กหญิงวรารัตน์  ดวงมณี
8. เด็กหญิงศรัญพร  รักวิชา
9. เด็กหญิงสุภานัน  วรรณสุทธิ์
10. เด็กหญิงอัจจิมา  นิสัยดี
 
1. ว่าที่พันตรีวีระพันธ์  ทองเนียม
2. นางศรัญญา  โยเซฟ
3. นางเพชราภรณ์  ยศศักดา
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.2 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โม่กลาง
2. เด็กหญิงจินตนา  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงณัฐชา  ทับทิมเทศ
5. เด็กหญิงนวพรรษ  พุทธกลาง
6. เด็กหญิงนิพาดา  โคตวิทย์
7. เด็กหญิงปรางค์วลัย  มีสุข
8. เด็กหญิงมาริสา  สะหะมาน
9. เด็กชายสมชาย  สายมา
10. เด็กหญิงสุวิชญา  พุทธกลาง
 
1. นางวรรณิภา  วงศ์ศิริ
2. นางสาวชลนี  เทพวงศ์
3. นางสาวขวัญฤทัย  ชัยภิบาล
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านหนองชากแง้ว 1. เด็กหญิงกานดา  พลอยสำลี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พะวิงรัมย์
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศิริมาก
4. เด็กหญิงธิดาทิพย์  เรืองชาญ
5. เด็กหญิงลลิตา  เนินสินทอง
6. เด็กหญิงสุชานันท์  อิสรา
7. เด็กหญิงเจียมจิตต์  สุวรรณคาม
 
1. นายสุรเชษฐ์  ศรีสมบัติ
2. นางนัฐกานต์  วงเวียน
3. นางสาวรุ่งรัตน์  โสมเมา
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 22 โรงเรียนวัดโป่ง 1. นายคมสัน  ม่วงสัง
2. นายณัฐวัตร  โตแย้ม
3. นายณัฐศักดิ์  อัปการัตน์
4. เด็กชายทัตเทพ  รุณเกตุ
5. นายปิติพงษ์  สุมานาท
6. เด็กชายพงศกร  รุ่งก่อน
7. นายพรวิษณุ  ดาวประสงค์
8. นายศรัณย์ภัทร  แก้วสาคร
9. นายศิริภูมิ  ศรีวิเส็ง
10. นายสิรภพ  ธูปน้ำคำ
 
1. นายอภิชาติ   เบิกประโคน
2. นายอานุภาพ  ทิพนนท์
3. นายวิชณุ  ปังอินทร์
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 74.8 เงิน 11 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายชโนดม  บุตรอินทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  นิธิสมบัติ
3. เด็กชายธีรภัทร  พันพงค์แข็ง
4. เด็กชายนวพล  ทิมศรี
5. เด็กชายนิธิศ  บุตรอินทร์
6. เด็กชายปฐวี  สะพานแก้ว
7. เด็กชายรณกฤต  จันทอง
8. เด็กชายวีรวรรฒน์  จีเลียง
9. เด็กชายศรัณย์พัทธ์  หอมพวงภู่
10. เด็กชายสรรชัย  วรรณพราหมณ์
 
1. นายปรัชญา  เลิศวณิชชา
2. นายวิโรจน์  พึ่งกลั่น
3. นางสาวบุษยมาศย์  เดชคง
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ส้มเช้า
2. เด็กหญิงดวงกมล  พุกปรางค์
3. เด็กหญิงพัชรา  เครือคำ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยี่สุ่นเกตุ
5. เด็กหญิงภัครมัย  มาศงามเมือง
6. เด็กหญิงวาสนา  พงษ์ณรินทร์
7. เด็กหญิงสุภารัตน์  อินทรักษ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  นาโควงค์
9. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญปล้อง
10. เด็กหญิงเมธชนุตย์  แก้วงาม
 
1. นายปวีณ  กล้ารบ
2. นางสาวศิรินภา  ติ่งต้อย
3. นายจิรายุทธ  ราศรี
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงณิชกุล  ขุนแก้ว
2. เด็กชายศุภกฤต  แซ่เตียว
 
1. นายเต็มเดช  ไชยสำโรง
2. นายวิชัย  วงศ์สืบ
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนภัทสร  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรธิชา  ไวสาหลง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์ดำกล่ำ
2. นายปณชัย  สุขสี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงนภารัตน์  นวลจันทร์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กหญิงบุณยาพร  นิลแย้ม
 
1. นางสาวนาตยา  บีดิลและ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กะลัมภักดิ์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 8 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงเสาร์รี  จีม
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงรักษ์กาญจน์  มีลาภ
 
1. นางพัฒนี  สมจิตร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงพัทชรียา  เดียรประโคน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมูล
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายอำนาจ  ศัตรูพินาศ
 
1. นายวชิรวิทย์  ชุติมาวงศ์สกุล
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงภัทราพร  สร้อยดั้น
 
1. นายวชิรวิทย์  ชุติมาวงศ์สกุล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สุขพินิจ
2. เด็กหญิงปิยะดา  บุตรโสภา
 
1. นางธนัชญา  อินบุตร
2. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ปั้นประสงค์
2. เด็กหญิงอลิสา  สีหาปัญญา
 
1. นางธนัชญา  อินบุตร
2. นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. นางสาวกุลสตรี  หลงใจคอย
2. นางสาวพรลภัส  เลขาขำ
 
1. นางสาวพันธ์ทิพา  ลักขณา
2. นายวชิรวิทย์  ชุติมาวงศ์สกุล
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. นางสาวกวินทรา  อุ่นไธสงค์
 
1. นายวชิรวิทย์  ชุติมาวงศ์สกุล
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 25 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายจักรภพ  ดีวงษ์
2. เด็กชายสิทธิกร  ศรีกุศล
3. เด็กชายอานนท์  แจ่มวรรณา
 
1. นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่า
2. นายราชกิตติภูมิ  บุตรศรี
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กหญิงนันทกานต์     ไททะนุ
2. เด็กหญิงสรัญญา     ตะสาริกา
3. เด็กหญิงอัมพิกา     พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนฤมล  สุนา
2. นางวรรณนิสา     สุขเกษม
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงธันยพร  นินทอง
2. เด็กหญิงวีรดา  ครัวกลาง
3. เด็กชายสุภัทร  ล่ำสวย
 
1. นายราชกิตติภูมิ  บุตรศรี
2. นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายกันตินันท์  ชาญกล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทนาม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75.33 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโรงหีบ 1. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ทองนิน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขมหวาน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายวิศิษฏ์  หมวกซา
 
1. นางสาววรัชญา  ขมหวาน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 73 เงิน 39 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กหญิงประภาพรรณ   สุขสวัสดิ์
 
1. นายศุภกร  พาเทพ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชื่นบาน
 
1. นายทศพล  กันเขตวิทย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์สุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา  กองเกิด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กชายนันทกร   หลักฐาน
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงสรารัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นายศิลป  ธุวะนุติ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กหญิงลักขิกา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวมุกดา  การินทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.3 ทอง 9 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงบัวพัทติยา  แสงกล้า
 
1. นางศรัญญา  โยเซฟ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กหญิงธนารีย์  ปันชัย
 
1. นางสาวกวินตรา  ทวาเรศ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 9 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงรุจรดา  จุโด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.33 ทอง 16 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 1. เด็กหญิงลลิตา  นามบำรุง
 
1. นางสาวจรัสแสง  เทพรังสฤษฎิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  งามขำ
 
1. นางสาวมุกดา  การินทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 72.66 เงิน 18 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สีบานเย็น
 
1. นายกฤษณะ  สอดศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กชายอรรถชาติ  ลือชาสิริศักดิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ   ไชยชาญ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.66 ทอง 21 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์เจริญ
 
1. นายทวีเปรมดิ์  กันทวี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงเอมมิกา  ป้องคำ
 
1. นางทิชิตา  สว่างวงษ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  หุนทนทาน
2. เด็กหญิงนัทมน  หุนทนทาน
3. เด็กหญิงบัวพัทติยา  แสงกล้า
4. เด็กหญิงปริยากร  สุรินทร์
5. เด็กหญิงปลายฝน  ทันจังหรีด
6. เด็กหญิงปิยะหทัย  รองจำนง
7. เด็กหญิงพิชชา  พรหมดีราช
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุรัสการ
9. เด็กหญิงสรารัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นายศิลป  ธุวะนุติ
2. นางศรัญญา  โยเซฟ
3. นางเพชราภรณ์  ยศศักดา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กชายกฤษชพนธ์     หลังนาค
2. เด็กหญิงกวิสรา     โยธวงค์
3. เด็กหญิงกุลรัศมิ์  ทองมาศ
4. เด็กชายชนาธิป     บัวใจ
5. เด็กหญิงปริตา     โพธิ์สวัสดิ์
6. เด็กหญิงปาริตา     เพ็งศิลป์
7. เด็กหญิงพัชรี     กมลแมน
8. เด็กชายพัสกร     บุญสาตร์
9. เด็กชายภรัณยู     จุติวารี
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ     โมลากุล
11. เด็กหญิงอาทิตยา     สาแก้ว
12. เด็กหญิงอาภัสสรา     ตุ้มทอง
13. เด็กหญิงเนตรกมล   บุญครวญ
14. เด็กหญิงเบญจพร     อินทร์สุข
15. เด็กหญิงเบญจมาศ     วรรณพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา  กองเกิด
2. นายธนากร     ศรีอุทธา
3. นายสุทธิศักดิ์     ขุนณิรงค์
4. นางสาววิภา  เดชาติวงศ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 1. เด็กหญิงกัลยกร  ตัณฑุลวณิขย์
2. เด็กชายขันติชัย  พินัยวัติ
3. เด็กหญิงชญาดา  ศรีสันต์
4. เด็กหญิงณัฐมน  ใจกาศ
5. เด็กชายทวีชัย  พูลมา
6. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ใจดี
7. เด็กชายนวพล  อยู่คะเชนทร์
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชื่นบาน
9. เด็กหญิงพลอยวรีย์  ลือโสภา
10. เด็กหญิงวรรณวลี  นาคบัว
11. เด็กหญิงวรางคณา  แซ่ก๊วย
12. เด็กหญิงศรุตา  รัตนผลทวีคูณ
13. เด็กชายสุรเสกข์  ชอบชื่น
14. เด็กชายอชิตพล  อ่อนโพิ์ทา
15. เด็กชายอภิชาต  ดาบสีพาย
 
1. นายทศพล  กันเขตวิทย์
2. นายวิชญ์ภาส  โรจน์รัตนศิริกุล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กาแดง
2. เด็กชายจีรพัฒน์  อ่อนน้อม
3. เด็กชายชาคริต  เซ็นสุรีย์
4. เด็กหญิงญาณภัทร  วังคำ
5. เด็กหญิงณัฐพร  วิเชียร
6. เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นหอม
7. เด็กชายธนกฤต  พิมพ์ภักดิ์
8. เด็กหญิงธนัชพร  แต่งสี
9. เด็กชายธรรมสรณ์  ผสมทรัพย์
10. เด็กหญิงน้ำมนต์  เฉลี่ยกลาง
11. เด็กชายปฏิญญา  ศิริเมล์
12. เด็กหญิงปิยมาศ  พิมพ์สวรรค์
13. เด็กหญิงพรรณราย  เทียนสี
14. เด็กหญิงภวิษย์พร  บุญมี
15. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไทยวี
16. เด็กหญิงวีรณัฐา  ชุมนุมราษฎร์
17. เด็กชายสรสิช  ผาสุข
18. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฉิมคง
19. เด็กหญิงแพรววา  เทียนสี
20. เด็กชายไชยวัฒน์  อินทร์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
2. นางสาวฐิตินันท์  พัฒนงาม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิง สุดารัตน์   เพชรพิชัย
2. เด็กชายคาวี  บุราณศรี
3. เด็กชายรพีภัทร  อิ่มทราย
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วทา
5. เด็กชายอดิสร  สอสุดใจ
 
1. นายยุทธพล  เนตวงษ์
2. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83.8 ทอง 17 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แพงคำ
2. เด็กหญิงกัญญาภัก  ธรรมรักษา
3. เด็กหญิงขนิฐตา  บุษดี
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภาสงค์
5. เด็กหญิงจิตรดา  สิงหธวัช
6. เด็กชายจิรวัฒน์  พรวาปี
7. เด็กชายณฐกร  วัฒนวิเชียร
8. เด็กชายติณณ์  เหมือนตาล
9. เด็กชายธราธร  หุ่นสม
10. เด็กหญิงธัญรัตน์  พรมวิเศษ
11. เด็กหญิงนฤภรณ์  จันทร์งาม
12. เด็กหญิงนิติยาพา  พีรพิศาลชัย
13. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แก้วดวงดี
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชาไพรโรจน์
15. เด็กหญิงปิยวรรณ  คำเพียวงค์
16. เด็กชายพงศกร  ภาสงค์
17. เด็กหญิงพรพรรณ  ผิวขำ
18. เด็กหญิงพรรณพร  คูณทวี
19. เด็กหญิงภูริตา  ฉลวย
20. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หมื่นอาจ
21. เด็กชายวชิรวิทย์  บุญมาก
22. เด็กหญิงวริสา  เสงี่ยมรักษ์
23. เด็กหญิงวรีรัตน์  มะมิน
24. เด็กชายศิวรัตน์  ทองสา
25. เด็กชายสราวุฒิ  รองแขวง
26. เด็กชายสิทธิชัย  พลายแก้ว
27. เด็กชายสิทธิภาคย์  จันเทียร
28. เด็กหญิงอจลา  วัดจำนงค์
29. เด็กชายอธิชนัน  นาหนอง
30. เด็กชายเจริญศักดิ์  คำไธสง
 
1. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
2. นายปรีชา  ขอกรดสำโรง
3. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
4. นางสาวอำไพ  พัดทอง
5. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
6. นางสาวธิดารัตน์  บุญมี
7. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
8. นางนฤมล  เอื้อการณ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กชายดริด  บรูทชรูฟต์
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กชายทนงศักดิ์   แนวทอง
 
1. นางสาวพรรณนิกา  กางถัน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 23 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงรวิสรา  แตงสุก
 
1. นางสาวปานรดา   อวภาส์สกุล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 1. เด็กหญิงสราวีย์  พันธ์ดิษฐ์
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กชายดริด  บรูทชรูฟต์
 
1. นายธีระสัญต์  จรรยาสิงห์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายจักรินทร์  จ่าสิงห์
 
1. นายเอกภาพ  อภัยจิตร
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.33 เงิน 42 โรงเรียนห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงอภิชญา  รัมมะไม
 
1. นายเจนวิทย์  แก่นศรี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 20 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. นางสาวสุรัสวดี  นนทศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง 24 โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กชายมนัสชัย  ราศรี
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศรีแก้ว
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กชายณัฐพล  เย็นฉ่ำ
 
1. นางเสาวรินทร์  มงคลทรัพย์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กหญิงปวริศา  กุลพัทธ์เดชากร
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศรีแก้ว
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กหญิงศศิมา  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นางสาวคัทยะวรรณ  กล้าเชิดสกุล
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายวัชรพล  พิมมา
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กะลัมภักดิ์
 
1. นายถนอมรัตน์  จึงดำรงกิจ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 1. เด็กหญิงรัตนธิดา  วาปี
 
1. นายสหพัฒน์  เจริญพจน์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 29 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กหญิงวรัญญา  นิยมทวี
 
1. นางสาวพรรณนิกา  กางถัน
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายณัตชพล  คำมีมา
2. เด็กชายธเนศ  ทับทิม
3. เด็กชายนราธิป  จั่นคล้าย
4. เด็กชายนิภากร  คำมีมา
5. เด็กชายปิติ  บุญสังข์
6. เด็กชายพายุพัฒน์  ศรีปิ่นแก้ว
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีปิ่นแก้ว
8. เด็กชายวชิระ  สถานพงษ์
9. เด็กชายวิรชัย  จันทร์ชัย
10. เด็กชายสุรศรี  ขาวโคกกรวด
 
1. นายยุทธพล  เนตวงษ์
2. นายคมสันต์  ชัยมงคล
3. นางสาวสหพร  กองสุทธิผล
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขภิมุข
2. เด็กหญิงกมลนันท์  ศรีนรจันทร์
3. เด็กชายกิตติธัช  คงเอี่ยม
4. เด็กหญิงจันทิมา  สุริวงค์
5. เด็กหญิงจิตตรา  ฝูงพิลา
6. เด็กหญิงจินตนา  ศิริบำรุง
7. เด็กหญิงจิรภัทร์  คำรุณ
8. เด็กหญิงชลธิชา  ค้ามณี
9. เด็กหญิงธนกาญจน์  จันทร์เสน
10. นายธนภัทร  ชื่นโพธิ์
11. เด็กหญิงธัญจิรา  คงเอี่ยม
12. เด็กหญิงนันทิยา  แสงจันทร์
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีนรจันทร์
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  สนสุวรรณ์
15. เด็กหญิงนาตาลี  ยามา
16. เด็กหญิงนุรยา  ซินศิริ
17. เด็กหญิงปณิตา  จิตเกษม
18. เด็กชายประพัฒน์  คงไทย
19. เด็กหญิงพัชราภา  เวียงวงษ์
20. เด็กหญิงฟารีดา  วงษ์สมัน
21. เด็กหญิงภาขวัญ  บ้านกล้วย
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  เดชป้อง
23. เด็กหญิงรัฐฐา  ม่วงไม้
24. เด็กหญิงรัตนากร  โคตรทอง
25. เด็กหญิงวรพิชชา  แซ่อึ๊ง
26. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  บุญทัน
27. เด็กหญิงศศิกานต์  แสงทอง
28. เด็กชายศุภฐ์วิชฆ์  จันทุมมี
29. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วจันทร์
30. เด็กชายสรวิชญ์  บัวศรี
31. เด็กหญิงสุวิณี  ศรีคำหาญ
32. เด็กหญิงอุษมา  มีลือนาม
33. เด็กหญิงเมทนี  สว่างจิต
34. เด็กหญิงเมทินี  มูลวงษ์
35. เด็กหญิงเสาวณี  ไกรเนตร์
36. เด็กหญิงแคทรียา  มูลวงษ์
37. เด็กหญิงโบดาว  ควินรัมย์
38. เด็กชายไวภพ  เหล่าจั่น
39. เด็กหญิงไหมแก้ว  ได้ไซร์
40. เด็กหญิงไอยวริญท์   แสงชา
 
1. นายฐิติวัฒน์  รุ่งปราณี
2. นางถนิมา  ประมาณ
3. นายจารุวัน  พันต้น
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เมืองมา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  โคตรทอง
3. เด็กชายจักรพงษ์  สวัสดิ์พันธ์
4. เด็กหญิงจีน่า  สมิท
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ระวังผิด
6. เด็กหญิงฐิติพร  พุทธลา
7. เด็กชายณัฐพล  เหนี่ยวกระโทก
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียมจันทร์
9. เด็กหญิงดวงใจ  สุริยง
10. เด็กชายธนกร  พันธุ์แหยม
11. เด็กชายธนธรน์  ยนต์สูงเนิน
12. เด็กชายธนาคม  พันพุ่ม
13. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ส่องแก้ว
14. เด็กชายธันวา  หมอกศรีสวัสดิ์
15. เด็กชายธีรเมธ  ทองอยู่
16. เด็กชายนพรัตน์  บุญมี
17. เด็กหญิงนันทวรรณ  ไชยวิบูลย์
18. เด็กชายพรชัย  ภักดี
19. เด็กหญิงพฤษา  จำปาทอง
20. เด็กชายพลวัตร  วันทา
21. เด็กหญิงพัสนันท์  กลิ่นหอม
22. เด็กชายภีรพงศ์  พูลสารกิจ
23. เด็กหญิงมนทกานต์  โหนแหย็ม
24. เด็กชายวัชรากร  สมอบ้าน
25. เด็กหญิงวันวิสาข์  หวังเจริญ
26. เด็กหญิงวิจิตรา  ดีพิจารณ์
27. เด็กหญิงวิพาพร  ไม้พลวง
28. เด็กชายวีรภัทร  ฮาอูเทอร์
29. เด็กหญิงวีรภัทรา  แสงภักดิ์
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  จั่นทอง
31. เด็กชายสรอรรถ  อินตา
32. เด็กชายสุธี  เชื้อชาติ
33. เด็กหญิงสุนีย์รัตน์  สมบูรณ์ชัย
34. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญแยง
35. เด็กชายอธิชนม์  หาญสัญจร
36. เด็กหญิงอนงค์พร  ปุดประโคน
37. เด็กชายอนุวัตน์  ชมโพธิ์
38. เด็กชายอรรถพล  อินทรสิงห์
39. เด็กหญิงเบญญาพร  บุ่งศรี
40. เด็กหญิงแก้วตา  สุริยง
 
1. นายปิยะพงษ์  ศรีแป๊ะบัว
2. นายประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล
3. นางจิราภรณ์  จันทร์อยู่
4. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
5. นางวาสนา  ปานยิ้ม
6. นายศิวานนท์  วงษ์พล
7. นายพลวัฒน์  แก้วมาเรือน
8. นายพฤทธิ์  ปันจัตุรัส
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.666 เงิน 40 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทองเจือ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  ตามัย
3. เด็กชายถิรภัทร  จิตรถิ่น
4. เด็กชายธีรภัทร  ลอยศรี
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมสิทธิ์
6. เด็กหญิงปิยะวดี  งาสีแดง
7. เด็กหญิงอนันตญา  มัธยม
8. เด็กชายอนิวรรตน์  กาญจนศิลปคม
9. เด็กหญิงอรพรรณ  เสริมศรี
10. เด็กหญิงอริสรา  กาญจนศิลปคม
 
1. นายชัยสิทธิ์  หินดำ
2. นางสาวอุไรพร  นาคนิ่ม
3. นายธวัชชัย  จอมคำสิงห์
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.333 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชาวสวน
2. เด็กชายทินภัทร  บางแก้ว
3. เด็กชายนราทิพย์  ประณต
4. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีประยูร
5. เด็กชายภานุพงศ์  เกิดพร้อม
6. เด็กชายภูริภัทร  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ฤทธิ์เดช
8. เด็กหญิงสุพัศตรา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ
2. นางอรัญญา  คงสาตรา
3. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  แพทย์รักษา
2. เด็กหญิงชลดา  เกตุเอี่ยม
3. เด็กหญิงชุติมา  นาฏวรดิลก
4. เด็กหญิงดุลิกา  แสนคำ
5. เด็กหญิงปนัดดา  เชิดวงษ์สูง
6. เด็กหญิงพชรวรรณ  ดิษประศาสตร์
7. เด็กหญิงสุจิตรา  อาษานอก
8. เด็กหญิงอาเรสซานด้า  โวลเป้
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาววรัชญา  ขมหวาน
3. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
4. นางชนิตา  ยินดีสุข
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.666 เงิน 6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมพู่
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงชุติมา  โชตินิกร
4. เด็กหญิงวรัญญา  อาคเทา
5. เด็กหญิงวีรภัทรา  เจริญสุวรรณคีรี
6. นางสาวสุวภัทร  เกสรหอม
7. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  เวชภูนนท์
8. เด็กหญิงอรวรรณ  อรรถอาภา
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาววรัชญา  ขมหวาน
3. นางชนิตา  ยินดีสุข
4. นางสาวภิธรา  พรหมบุญ
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  แพทย์รักษา
2. เด็กหญิงชลดา  เกตุเอี่ยม
3. เด็กหญิงชุติมา  นาฏวรดิลก
4. เด็กหญิงปนัดดา  เชิดวงษ์สูง
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  พิมดา
6. เด็กหญิงพชรวรรณ  ดิษประศาสตร์
7. เด็กหญิงสุจิตรา  อาษานอก
8. เด็กหญิงอาเรสซานด้า  โวลเป้
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาววรัชญา  ขมหวาน
3. นางชนิตา  ยินดีสุข
4. นางสาวเบญจมาศ  พลพวก
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73.666 เงิน 26 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมภู่
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงชุติมา  โชตินิกร
4. เด็กหญิงรวิภาส  นาคเงินทอง
5. เด็กหญิงวรัญญา  อาคเทา
6. เด็กหญิงวีรภัทรา  เจริญสุวรรณคีรี
7. นางสาวสุวภัทร  เกสรหอม
8. เด็กหญิงอรวรรณ  อรรถอาภา
 
1. นางสาวนุชนารถ  ทาณะระ
2. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
3. นางชนิตา  ยินดีสุข
4. นางสาววรัชญา  ขมหวาน
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.333 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 1. เด็กหญิงจิดาภา  แตงไทย
2. เด็กหญิงจุฑามณี  แก้วคำ
3. เด็กหญิงชลธิชา  สมพินิจ
4. เด็กหญิงณิชากร  ร่วมกลาง
5. เด็กหญิงธิษฌามณี  พิพัฒนารังสี
6. เด็กหญิงนลัทพร  ปุยฝ้าย
7. เด็กหญิงปราณี  ประจงดี
8. เด็กหญิงปริญรดา  อนุกาล
9. เด็กหญิงปัทมพร  ทองปาน
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกรวัน
11. เด็กหญิงมนันตญา  หอมตะโก
12. เด็กหญิงวิชญาพร  เรืองนาม
13. เด็กหญิงศรัณย์กร  บุญยัง
14. เด็กหญิงสุทธิดา  เนียมเดช
15. เด็กหญิงแพรวา  เคนดา
 
1. นายชัยสิทธิ์  หินดำ
2. นางนุชนารถ  สมวาที
3. นายพงศ์ฉัตร  โมมี
4. นางกิตติยา  บุพศิริ
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงจาริยา  ทองนาค
2. เด็กหญิงจุฑานาถ  อ่อนพิมพ์
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ยอดปัญญา
4. เด็กหญิงชาญชัย  บุตรดี
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริมาก
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศวิมล
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  โพธิ์คำ
8. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พันสีนาม
9. เด็กหญิงวรวรรณ  ปิ่นอุไร
10. เด็กชายวัชระ  กล่ำสุวรรณ
11. เด็กชายวุฒิไกร  จำใบ
12. เด็กหญิงสมฤทัย  อ่อนเพ็ชร
13. เด็กหญิงสิรินภา  เทอดไตรรงค์
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมรัตน์
15. เด็กชายอรรถพล  สุขภิรมย์
16. เด็กหญิงอังคณา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
2. นางสาวอาภาภรณ์  ธรรมนิยม
3. นางสาวภัสสรา  มูลสา
4. นางสาวสุพรรษา  เครือวัลย์
5. นางสาวนิสา  ภู่ทัด
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายจิรายุส  แก้วอัคฮาด
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิ่นอุไร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สืบสอน
4. เด็กชายสุริยา  อาสาเหลา
5. เด็กหญิงเชอร์รี  เจือเงิน
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
2. นางสาวนนทลี  แสนหิ่ง
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กชายนันท์ฐวัฒน์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงอนัญญา  ทัพพ์ธีรนันท์
 
1. นายจักรพงษ์  โพธิ์นิ่มไทย
2. นายอภิญญา  เสนาธรรม
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงBunika  Mahasab
 
1. Ms. Christy Maria  Laserna
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงวิชุดา เปลิเมอร์   รั้งกลาง
 
1. นางธัญธิญา  ขลุ่ยประเสริฐ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงณภัทร  ทองย้อย
 
1. นางสาวจพรรณี  กั้วมาลา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กหญิงรูฟา  ชาเอมิล วันลีลา
 
1. นางหทัยชนก   สดับสาร
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก่นทน
 
1. นางสุวพร  พันธุ์ศรี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายณภัทร  พงศ์สัมฤทธิ์
 
1. นางรัติกา  สิงห์ภิรมย์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวอ้อมใจ   เมืองคำ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กชายทักษิณา  อภิเนตร
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์คอม
3. เด็กชายสถาพร  ขำอินทรีย์
4. เด็กหญิงสุรัญชนา  แดงศรี
5. เด็กหญิงเกวลิน  มารัตชาโล
 
1. นางอัญชลี  เลวี่
2. นางสาววัลยา  เกษมศิริ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงปานวาด  วจีพลกำแหง
2. เด็กหญิงพอใจ  วจีพลกำแหง
 
1. นางสาวอวี่ซิง  แซ่อู๋
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายชนะ  รอดดอน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพชมภู
 
1. นางสาวดวงกมล  ชลอ
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายภูมิภัทร  ดีบุญชัย
2. เด็กชายรามพิสุทธิ์  เคนแสนโคตร
 
1. นายอุทัย  บุญเชิด
2. นางสาวอรทัย  ศรีประชุม
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายคณิน  ปานรักษา
2. เด็กชายเกียรติกุล  ศรีจันทร์
 
1. นายอุทัย  บุญเชิด
2. นางสาวพัชรี  บุญธรรม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีเกลื่อนกิจ
2. เด็กชายติณ   สุข
3. เด็กชายธนวินท์   หวังสุดดี
4. เด็กชายพงศกร   สงบภัย
5. เด็กชายอัศวิน  -
6. เด็กชายแระ  -
 
1. นายคนอง  มั่นคง
2. นายสุชาติ  ทองสี
3. นางสาวธณัญภัช   กำมะเรศ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 45.7 เข้าร่วม 28 โรงเรียนจุกเสม็ด 1. เด็กชายฐปนัท  เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายธนภัทร  สร้างสม
4. เด็กหญิงสุภาพร  บัวแพง
5. เด็กชายเจษฎากร  คนซื่อ
6. เด็กชายเพทาย  จันทรัตน์
 
1. นางสาววาทินี  แก้วมงคล
2. นางหัสดา  โพธิทะเล
3. พันจ่าเอกเศรษฐการ  โพธิทะเล
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 1. เด็กชายจักรกริช  พรมสี
2. เด็กชายทักษิณ  สีสัน
3. เด็กชายทิวากร  สุพรหม
4. เด็กชายธนพงษ์  คำชนะ
5. เด็กชายธนวัฒน์  มะลิหวล
6. เด็กชายธนานนท์  จันคำ
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ราชสำเภา
 
1. นางสาวอุมาพร  นารินทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  จะตุเทน
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 1. เด็กหญิงกันย์สุดา  เอี่ยมทุ่ง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ระดากรณ์
3. เด็กหญิงชวพร  บุญโพธิ์ชา
4. เด็กหญิงปาริตา   คำจันทา
5. เด็กหญิงพัชริน  ชายยิ่งเชี่ยว
6. เด็กหญิงรุ่งธิวา  คำปลิว
7. เด็กหญิงวนัญชญา  วงษ์อ้าย
8. เด็กหญิงวลักษ์สุดา   จูมคำ
9. เด็กหญิงอพิณญา  พาสีชา
10. เด็กหญิงอันดา  หิรัญเขต
 
1. นางทัศนีย์  ปาละ
2. นางสาวขวัญฤทัย  บัวสุดตา
3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  ไทยเมืองพล
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงฉลวยพรรณ   โสโรมรัมย์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา   อ่อนละมูล
3. เด็กหญิงนหทัย  หวังนิบิน
4. เด็กชายบูรพา   ด่านขุนทด
5. เด็กหญิงพงษ์รัชฎา  บางหลวง
6. เด็กหญิงวราทิพย์   งามสง่า
7. เด็กชายวิษณุ  พรมถา
8. เด็กหญิงสุทธิดา   บัวประเสริฐสวย
9. เด็กชายสุรเชษฐ์  ราชวงษ์
10. เด็กหญิงอนุธิดา  เคลือบวิจิตร
 
1. นางชุณหกาญจน์  เรืองฤทธิ์
2. นางไกรษร  เกษมภิบาล
3. นายวัฒนา  ฤกษ์เปลี่ยน
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นายจักกฤษณ์  แพทย์รัตน์
2. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์เมือง
3. นางสาวปาริชาติ  ขำจำรูญ
4. นางสาววิกานดา  มุศิริ
5. เด็กหญิงวิลาสิณี  การภักดี
 
1. นางเครือวัลย์  สนามชัย
2. นางสาวจินตนา  เปี่ยมลาภ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายจำรูญศักดิ์  คำไธสง
2. เด็กหญิงนรกมล  โสมเมา
3. เด็กหญิงรักษ์กาญจน์  มีลาภ
 
1. นางสาวเกศรา  แสนใจยา
2. นางสาวอำไพ  พัดทอง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองไชย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานุสี
 
1. นางสุจิตราพร  บุญคำ
2. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงซาเนีย   รอดเพชรไพร
2. เด็กหญิงปาลิตา   ประไพรัตน์
3. เด็กหญิงอัสมิน   เฉลิมพืชน์
 
1. นางสาวโชติมา  เรืองประดิษฐ์
2. นางสาวกฤตติการ์   งามเอนก
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.7 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงชนินทร   มายะ
2. เด็กหญิงศิริญาภา   ขวัญกุล
3. เด็กหญิงฮาน่า   ศาทศิลป์
 
1. นางสาวโชติมา  เรืองประดิษฐ์
2. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงพิภัชชา   คูศรี
2. เด็กชายอภิชัย  เหล่าวงศ์โคตร
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์   แย้มไสว
2. นางสาวรุ่งตะวัน   ศรีลาฤทธิ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญแสนขัน
2. เด็กหญิงนิศาชล  เพียงสุวรรณ
 
1. นางสาวมัทนาวดี  ศรีชุม
2. นางสาวอุษณีย์  พรหมสวัสดิ์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กชายศักรินทร์  บัวบาน
2. นายศุภชัย  เกตุศิละ
 
1. นายภูมินทร์  สังสัมฤทธิ์
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   บุญนาค
2. เด็กหญิงศศิภัส   บริบาล
 
1. นางสาวปิยธิดา   ลิ้มสถิรานันท์
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.17 ทอง 8 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กชายวีรนัส  วีรพงษ์
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  ปล่อยกระโทก
 
1. นายภูมินทร์  สังสัมฤทธิ์
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 35 โรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายชนะพล  รัตนโชติ
2. เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวศิริพร  คนสันต์
2. นางสาววิชนีรัตน์   โพธิ์งาม
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กชายกรรชัย  กอคุณ
2. นายปริญญา  คุ้มราศรี
 
1. นายภูมินทร์  สังสัมฤทธิ์
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.67 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนศิริ
2. เด็กชายอารักษพล  บุญทิพย์
 
1. นายนวนรรษ  กระแสร์
2. นายศตวรรษ  วรสุทธิ์
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วเกิด
2. นางสาวพรรณกาญจน์  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
2. นายภูมินทร์  สังสัมฤทธิ์
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายนลวัช  จำปาศรี
2. เด็กชายสรวิชญ์  ปานแก้ว
 
1. นายสกุลชัย  จารุเนตร
2. นางสาวศศิวิมล  วงศ์วิฉาย
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 1. เด็กชายธเนศ  รับจันทร์
2. เด็กชายวรเมธ  เพชรกระโทก
 
1. นายเจตพล  จันทร์กระจ่าง
 
180 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงพัสนันท์  บุญมาก
2. เด็กหญิงสุภัสตรา  ด่านโสภา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เพชรศิริ
 
1. นายพงศกร  แสงเพิ่ม
2. นางสาววาทินี  สะกะมณี
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายชวัลวิทย์  จึงเจริญ
2. เด็กชายวรวิทย์   อู่วิเชียร
3. เด็กชายศิวัฒน์  จันทรวัฒนกิจ
 
1. นางสาวบุษยมาศย์  เดชคง
2. นางสาวจามจุรี  อินกันยา
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. นายนนทพัทธ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แนงแหยม
3. เด็กหญิงพรประภา  เข็มสันเทียะ
 
1. นายพิรุณ  แพทย์อุดม
2. นางสาวภิธรา  พรหมบุญ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมาบประชัน 1. เด็กชายเอกพรรดิ  น้อยทรง
2. เด็กชายเอกรพี  ธวัชศักดิ์
3. เด็กชายโกมล  ยาวรัมย์
 
1. นายทิวา  ยิงรัมย์
2. นางขวัญเรือน   สะและวงษ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กชายชินาธิป  สุขสมโชติ
2. เด็กชายพงศ์ภัค  พุมานนท์
3. เด็กชายสมเกียรติ  สุขีโมทย์
 
1. นายบุญสม  ผลอินทร์
2. นายอังคาร  สวัสดี
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงธีรดา  ธรรมชูรสาร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  หอมมาลา
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  จารุเรืองไพศาล
 
1. นางสาวจามรี  แสดกระโทก
2. นางคอลนี  ภักดิ์โพธิ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงกุลนิภา  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธรรมสุริย์
3. เด็กชายสุรพัศ  เรืองยิ้ม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  พาดี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงกชพร  ฉลาดรพ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ป้องศรี
3. เด็กหญิงพฤกษา  พรมมาจันทร์ดา
4. เด็กหญิงศศิธร  ตุนแสน
5. เด็กหญิงสโรชินี  คุ้มบัว
6. เด็กหญิงเบญญาภา  คำเพชร
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
2. นางสาวปริญญ์ญาดา  นบนอบ
3. นางสุวิภา  ทรายทอง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวยืน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองกริ่น
3. เด็กหญิงดวงมณี  พลูพรต
4. เด็กหญิงนิรมล  ปานยิ้ม
5. เด็กหญิงพยอม  ทักท้วง
6. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญพิทศ
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
2. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
3. นางสาวปริญญ์ญาดา  นบนอบ
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองแม้น
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หินะสุทธิ์
3. เด็กหญิงศุภนุช  อ่างศิลา
 
1. นางสุดใจ  ไหมศรีทอง
2. นางมลชญา  สังข์ตะคุ
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เนติยศธนานนท์
2. เด็กหญิงมนต์ฐิตา  อาระหัง
3. เด็กหญิงไอรยา  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวสุภาพร  มิตรอุดม
2. นางปรัชญา  แอบดอน
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กหญิงธยาดา   ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงนาน  -
3. เด็กหญิงเกศเกล้า   จีนโห้
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นางกรกมล  จันทร์สุข
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 36 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรจิรา  คงมั่น
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองศรี
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  พันธ์ุปั้น
2. เด็กหญิงพันธิตรา  นาส้มกบ
3. เด็กหญิงอรญา  สีสมพา
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
2. นางสาวอาภาภรณ์  ธรรมนิยม
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  เบญจมาศ
2. นางสาวศราวดี  แก้วใส
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีจำรัส
 
1. นางสาวปาลิดา  ชั่งเหลือ
2. นางจิตติมา   ขุนศรีจันทร์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76.66 เงิน 32 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 1. เด็กหญิงปวริศา  ญาติเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วใสแสง
3. เด็กชายอนุภัทร  พิลาดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เสาเอี่ยม
2. นางเกษมศรี   ตินตะบุระ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 42 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปัทมาพร  เคนท้าว
3. เด็กหญิงยุวดี  เม่นสุข
 
1. นางสาวสุภาพร  มิตรอุดม
2. นางปรัชญา  แอบดอน
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86 ทอง 42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจิราพร  คำโนนจาน
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คำผงแก้ว
3. เด็กหญิงศริญญา  แสนภูวา
 
1. นางวันดี  ผันประเสริฐ
2. นางสาวภาวิณี  วิสูญ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงณัฐริยา  ฉลองดำรงค์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  จั่นคล้าย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเกษม
 
1. นางสุกัญญา  การมงคล
2. นางสมหมาย  บุญสมทบ
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 32 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 1. เด็กชายธนภัทร   พรมน้อย
2. เด็กหญิงพัชรีญา   น้อยลา
3. เด็กหญิงสุพิชญา   เทพขุนทด
 
1. นางสาวนงนุช   กิตติโรจน์เจริญ
2. นางสาววารี  ประสานวรรณ
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 21 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปภาวดี   สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงสุนิชญา   บัวบาน
3. เด็กหญิงเปรมยุดา   พวงสมบัติ
 
1. นางสาววิมลรัตน์   สีผึ้งทอง
2. นางสาวทินมณี   อิ่นภา
 
201 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายทาวิชญ์  ยอดสมุทร
2. เด็กชายธนัท  น้อยพลี
3. เด็กหญิงวราพร  สุวรรณระ
 
1. นางธนัชชา  แสงนิล
2. นางสายใจ  โคตรทิพย์
 
202 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 1. เด็กชายญาณนาธร  พิมพ์อักษร
2. เด็กชายธเนศ  แก้วอ่อนขวา
3. เด็กชายภาคิน  นุ่นเกลี้ยง
 
1. นางกิติยา  ศรีคัง
2. นางจิตใส  อยู่สุขี
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายปรเมศวร์  จิตต์รำพึง
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ดวงจันทร์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายรุจิกร  พาชาลี
 
1. นางสาวสุภัทสร   จินดามาตย์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง 15 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายณัฐพล  หอมไสย
 
1. นางสาวนุสรา  แซ่ฟู
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา    มหากัณฑ์
 
1. นางสาวมัชฌิมา   สีสมัย
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นาคะเกตุ
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายเกียรติก้อง  สิงหฬ
 
1. นางสุนันทา  ปะโยธิน
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.33 ทอง 17 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายวรัชญ์  เอื้ออรชรพงศ์
 
1. นายสามารถ  บังคม
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงมารีย์อา   สังสินชัย
 
1. นายนิติชัย  มีจันทร์
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69.67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายพงศกรณ์  มณี
 
1. นางสาวศิรพร  การะกิจ
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.67 เงิน 34 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กชายชาตรี  ประเสริฐล้ำ
 
1. นางภาวินี  สุจำนงค์
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายจิธิณัฐ  วรเพียร
 
1. นายวุฒิพงษ์  ร้วนทร
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กชายชัชวาล  จำปา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำหาญ
3. เด็กหญิงปุญญานี  ลาประดิษฐ์
 
1. นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
2. นางชยุตรา  สุโขยะไชย
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นางสาวธิดารัตน์  มนตรี
2. เด็กชายธีรัตม์  จันทรา
3. นางสาวอนิตยา  สามี
 
1. นางยุวนิดา  สายธนู
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
216 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อินเรือน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อุสาหะ
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพันติชา  ประพันธมิตร
 
217 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายธนกฤต  คงมั่น
2. เด็กหญิงธีนิดา  คำนะ
 
1. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
2. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
 
218 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 1. เด็กชายนนทวัฒน์  หลานเศรษฐา
2. เด็กหญิงวิรุฬ  ทองระอา
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  พลศิริ
2. นางสาวพริมรินลดา  กินเส่ง
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนากร  แก้วจันทร์
 
1. นางณัชชา  พันธ์เพชร
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กหญิงภัทริศรา  เกิดสมุทร
 
1. นางชุลีภรณ์  สาสิม
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายอดิเทพ  เทพสุภา
 
1. นายวชิรวิทย์  ชุติมาวงศ์สกุล
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายจตุรภักดี  ศรีฤทธิ์
 
1. นางสาวสกุณา  ลักษณะสุต
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กชายอรรถพล  กระแสแสน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองชาวกรุง
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 42 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กชายสมประเสริฐ     คุณม่วงศรี
 
1. นางสาวนฤมล  สุนา
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พัฒนเจริญ
 
1. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กชายธีรโชติ  ปิ่นแก้ว
 
1. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กชายรชต  เผือกขวัญนาค
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สีสมัย
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตินา
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนิดา   ภูเชิดสาย
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายวิทยา   บุญอ่อน
 
1. นางสาวเกษกนก  วิไลพล
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายเกรียงไกร  รัชตะวรรณ
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุทธิชัย
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กชายเสฏฐวิทย์  รอดทุกข์มโหสถ
 
1. นางแสงโสม  รัตนศรี
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วเผือก
2. เด็กชายณัฐกิจ  เจริญอาจ
3. เด็กชายภรัณยู  กลัดเจริญ
4. เด็กชายภูสิทธิ์  งามวงศ์วาน
5. เด็กหญิงวาศิริ  กาญจนศิริ
 
1. นางสาวมณฑินี  นธีวนาพันธ์
2. นางสาวยวิษฐา  เหมนิธิ
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายพงศกรณ์  มณี
2. เด็กชายยศกร  มั่นใจ
3. เด็กชายรุจิกร  พาชาลี
 
1. นางปิยะรัตน์  ทวี
2. นางสาวศิรพร   การะกิจ
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 25 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายกิตติภัทร  ก้อนทอง
2. เด็กชายถิรนัย  สมท้องที่
3. เด็กชายทองวรวิทย์  วงษ์ซื่อ
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
2. นางพิไลวรรณ  หนูสะพลี
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์น  เสาร์สายออ
2. เด็กหญิงผกามาศ  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  งามโพธิ์ศรี
 
1. นางบุษบรรณ  สิงห์โต
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 32 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ศิริปี
2. เด็กชายสหัสวรรษ  กู่เขียว
3. เด็กชายเมทนี  ธิตะปัน
 
1. นายสามารถ  บังคม
2. นางสาวอำไพ  พัดทอง
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายกิตติกวิน  คงสะโต
2. เด็กหญิงจิรัฐกาล  โยธาวงษ์
3. เด็กหญิงฐิตาภา  เกิดแดง
 
1. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
2. นางสาวอำไพ  พัดทอง
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริปี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำมั่น
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ศรีนิล
 
1. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
2. นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
2. เด็กชายสราวุฒิ  จิตต์พูลผล
3. เด็กชายสุทธิพจน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กหญิงภูรดา  เอี่ยมอาษา
2. เด็กหญิงศรินรัตน์  ฤทธฺิ์มังกรสุข
 
1. นางปราณี  จันแก้วปง
2. นางสาวพรพิมล  จ่าภา
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กชายชินณุพงษ์   จรรยาพาเจริญ
2. เด็กชายธรรมรักษ์    คนซื่อ
 
1. นางจุรีรัตน์  เปรมศิริสกุล
2. นางสาวศรัญญา   กลดี
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลาสุด
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สินอิน
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
2. นางนฤมล  เอื้อการณ์
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มิตรเจริญ
2. เด็กหญิงพิชชาภา   ทองไพรวรรณ
 
1. นางผกามาศ  จันทอง
2. นางอุมาภรณ์  กำเนิดกลาง
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 46 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายณัชพล  ลือกระจ่าง
2. เด็กชายธนธรณ์  แสงอาวุธ
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพันติชา  ประพันธมิตร
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 18 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. นายกัสมา  บุตรอำคา
2. เด็กชายวิรุต  น้อยทรง
 
1. นางสาวพชรพร  ศัลยกะลิน
2. นางปิยนุช  นุชประมูล
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองรวม
2. เด็กชายพีรศักดิ์   เพ็ญภัทรคมคาย
3. เด็กชายวรพล   บุญเมือง
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายคนอง  มั่นคง
 
249 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  โอชารส
2. เด็กชายธนาลักษณ์   วงค์ษา
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ชินวงศ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ดวงสำราญ
2. นางสาววิยะดา  นาคสิน