สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายศุุภณัฐ  แก้วไสย์
 
1. นายสมศักดิ์  ใบดำรงศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงภัทรมน  ผาสุข
 
1. นางปิยดา  ภู่ทิม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินเต้
 
1. นางจุฑามณี  ทองประชุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปุญญ์ปภัส  รัตนะ
 
1. นางสาวนิลวรรณ  โพธิสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงฐานิกา  ไซเอ็ด
 
1. นางเข็มพร  กุญชะโร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงวันสิริ  สุขสนอง
 
1. นางสาวศิรินภา  คู่กระสังข์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 45 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงสุวิญาดา  กุจันทร์
 
1. นางรัตนพร  ถาพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 48.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ก๋าเขื่อน
 
1. นางชิราณี  ดียิ่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุราคร
 
1. นางสาวอรชุมา  มีแสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้อนพรหม
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  โคตรบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายธนยศ  จารุกฤษฎิ์
 
1. นางอณัญญา  ริยะสาร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงรักษิณา  ในเถา
 
1. นางสาวศิรินภา  คู่กระสังข์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.67 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงศศิประภา  สืบชาติ
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงศรณ์จิรา   นิยมพลอย
 
1. นางวิไล  ปรีดาพรพันธุ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงขจารี  รำไร
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงจีรภรณ์  ชินนอก
2. เด็กหญิงชญานี  จุมพิต
 
1. นายพันดวง  ประกอบแสง
2. นางสาวรัฐดาภรณ์  ธรรมะ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ศิริอนันต์
2. เด็กชายรัชพล  ทวีเจริญ
 
1. นางสาวศิรินภา  คู่กระสังข์
2. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79.02 เงิน 29 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันอ่อน
2. เด็กหญิงณภัทร  หากำปัง
 
1. นางสาวรุ่งศรี  สุขแสง
2. นางสาวศิรินภา  คู่กระสังข์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงอริสา  บุญทศ
2. เด็กชายเอกพจน์  ศิลป์ประเสริฐ
 
1. นางจุฑาทิพย์  ผาสุข
2. นางสาววราภรณ์  ตันติกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  เบ็ญณรงค์
 
1. นางสาววนิดา  เงาะจันทรา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล
 
1. นางวิลาวัลย์  วิถีธรรมศักดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายชาติภัคดี   ปัญญาเหมือนสกุล
 
1. นางสาวเก็จมณี  รักษ์มงคลชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด
2. เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นฤมลสิริ
 
1. นางทักษพร  ยางเอน
2. นางสาวณชญาดา  ฐิรกัลย์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กหญิงชุติมา  แน่นหนา
2. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ธีระวัฒน์
3. เด็กหญิงอาริสา  สีหามาตย์
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญนัก
2. นางสาวพรวิมล  ศิริพิพัฒน์ไพสิฐ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พุ่มเพ็ชร์
2. เด็กหญิงอธิญา  อาดำ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ท้ายเด
 
1. นายวิชิต  เหลาทอง
2. นางสาวกรรณิการ์  เด่นดวง
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. นายณัฐวุฒิ  ชัยประทุม
2. นายธราเทพ  บุญเพียร
3. นายปองพล  ศรีบุญเรือง
 
1. นายอภินันท์  ชมเชย
2. นางอทิติกานต์  นวลละออ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายวัฒนโชค  เจริญวัฒน์
2. เด็กชายศักดิธัช  วโนทยาน
 
1. นายวสันต์  น๊อกชัย
2. นางสาวผดุงพร  ประดาห์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27.2 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุทธยานานนทชัย
2. เด็กชายจิรายุ  สุขโชติ
 
1. นางสาววาณีรัตน์  วงศ์หล้าประสพ
2. นางสาวนิตยา  สาขาคำ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายวุุฒิเดช  ตระกูลคงสุข
 
1. นางศศิธร  ถาวรสาลี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมทองสกุล
 
1. นางวิไล  ศุขวัฒน์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองกะขะ 1. เด็กชายสันติสุข  ชาทองยศ
 
1. นางสาวฉันทนา  เพียตัวผู้
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทองฉิม
2. เด็กชายรัชพล  ศีตะโรหิต
 
1. นางสาวจิดาภา  อินทร์งาม
2. นางชัญญา  สละจิตตาวงศ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชาญพินิจ
2. เด็กชายรชต  พุ่มกลิ่น
 
1. นางสาวสินาธร  ชัยชนะ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิจการ  ถาวรสาลี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 44.96 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนีรา  นทีบูร
 
1. นางรุ่งรวี  จรรยาพจน์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บาลี
 
1. นางสาวรจนา  อุทัยชะวัง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 56.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายอภิวุฒิ  กีรติปกรณ์
 
1. นางทิพยา  ทุยไธสง
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงบุณลดา  พุทธประเสริฐสิน
 
1. นายยศวริศ  พงศ์รุ่งเรืองชัย
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ประวัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิจการ  ถาวรสาลี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายธนภัทร  กีรติปกรณ์
2. เด็กชายธิติ  ไพบูลย์
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุภาสังข์ธนกิตต์
 
1. นางสุวรินทร์  ใจไว
2. นางสาวศิรินันท์  มะโนภัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขยามยนต์
2. นางสาวนภัสวรรณ  เฉยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกตุสนีย์  อินเต้
 
1. นางสาวพิชาภัค  จินดาศรี
2. นางสาวดวงฤทัย  สมณะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 38 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงนิศาชล  ธรรมเฉลิมพงษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เมืองคำ
3. เด็กหญิงรัตนาวลี  อ่อนพิมพ์
 
1. นางสาวสุพรรณทิพา  เพ็งหล่อ
2. นายนาวี  พลเจริญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   บูรณเจริญกิจ
2. เด็กหญิงวรัญญา   องอาจ
3. เด็กหญิงวิชิดา   พรหมจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา   วิฤทธิ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ตันหยง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายธนพล  นาคทอง
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญจันทร์
3. เด็กชายสุรทิน  ธรรมสุข
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีเกษม
2. นายอามร  มุตวงศ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายธนภัทร  รอดสิทธิพงษ์
3. เด็กชายวันชัย  ผึ้งชำ
 
1. นางไพริน  บุญกะยะ
2. นางพิมพ์ชนก  ทุมชาติ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.2 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปุณยาพร  จิตรำพรรณ์
2. เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล
3. เด็กชายศุภกฤต  โปกุล
 
1. นางจารึก  จำปาสี
2. นางสาวพัชรียา  กล้าหาญ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงจิดาพร  โล่ทอง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  อินนุ่ม
3. เด็กชายพัทธพล  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
2. นางสาวเกศรินทร์  หมื่นจำนงค์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชณัฐปภา  ตันศิริ
2. เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ
 
1. นางสาวสาลิณี  ศรีสารากร
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  กุลวิทย์จิรโชติ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ประทุมศิริ
2. เด็กหญิงสุธิดา   เถินบุรินทร์
 
1. นางนิตย์ธิดา   บุญที
2. นางสาวภัทรพร  ดวงแข
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย 1. เด็กชายกิตติกร  สีสมงาม
2. เด็กชายสุธาร  ลากระโทก
 
1. นางละอองเเก้ว  จันหัวเรือ
2. นางสาวหัทยาพร   เนมินทร์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายประกอบ  ไหมทอง
2. เด็กชายวิทวัส  แซ่โง้ว
 
1. นายพัลลภ  สินสมใจ
2. นายปราโมทย์   พูลทวี
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มณีศรี
2. เด็กชายสิรภพ  เจริญสุข
 
1. นายศักดิ์ดา  จาริพันธ์
2. นางสาวสุภาพร  ขันธ์ศรี
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายภัทรพงษ์   อุมา
2. เด็กชายภูธเนศ   จิตสะอาด
 
1. นางสาวศรีสกุล   อ่วมเปราะ
2. นางจิดาภา  ทศชา
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กชายพชรกร  มีพุด
2. นายสุรกิติ  พรมจันทร์
 
1. นายอรุณ  ฤทธิ์เทพ
2. นางสาวปานฤทัย  วรรณดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัชฏาปิยเศรษฐ์
2. เด็กหญิงวรัญญา   คุ้มเจริญ
3. เด็กหญิงศศิปะภา  สวัสดี
4. เด็กหญิงอวิตรา  ชมชื่น
5. เด็กหญิงเกล้าสรวง  ณ นคร
 
1. นางสาวรษิกา  เลาหโกญจนาท
2. นางสาวกานต์ทิตา  สอพอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกฤตพร  ธาราดล
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สมัครกสิกรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจริต
4. เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงอภิญญา  แย้มเยื้อน
 
1. นางสุชาดา  ทองขัด
2. นางอัมพร  ศรีม่วง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก   นพพันธ์ศิริ
2. เด็กหญิงประภัสสร  ทองคำ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ทองคำ
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ผันกลาง
5. เด็กหญิงสาวิตรี   จันทะคัด
 
1. นางดวงเดือน  ผลเจริญ
2. นางสาวขวัญชีวา   ปัสสาวะสังข์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตางาม
2. เด็กหญิงณัฐธิชยาภรณ์  ลีมหานิล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  แดงใส
4. เด็กหญิงพัตรา  โนนทิง
5. เด็กหญิงเปมิกา  วิไล
 
1. นางพรเทวา  เทวหงส์
2. นางดวงเดือน  แดงกระจ่าง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.4 เงิน 34 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กหญิงนุสอัยนี  มูฮำหมัด
2. เด็กหญิงบุญสิตา  บุญสวน
3. เด็กชายพงศกร  จันทวงษ์โส
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  จันทร์จวง
5. เด็กชายภูริช  ไกรยสินธุ์
 
1. นางสาวพรรณทิพร  สุริยะเย็น
2. นางสาวสุภาดา  สาคเรศ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 38 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กหญิงกุลจิราณัฐ  มูฮำหมัด
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อิงอาจ
3. เด็กหญิงระพีพร  โพธ์เล็ก
4. เด็กชายระพีภัทร   มานชู
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ชัยวัสดี
 
1. นางสาวพรรณทิพร  สุริยะเย็น
2. นางสาวสุภาดา  สาคเรศ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.1 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายก้องภพ  ทองธรรมชาติ
2. เด็กชายวาริช  เกาะสกุล
3. เด็กหญิงสุวนันท์  รื่นรมย์
4. เด็กชายอภิชัย  บดีเดชา
5. เด็กชายไตรคุณ  เยาวณา
 
1. นายณัฐรัฐ  ช่วยสงเคราะห์
2. นางสาวสาวิตรี  พันธ์เลิศ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พานทอง
2. เด็กชายคุณาธิป  อยู่ดี
3. เด็กหญิงนภคษอร  พิพัฒน์พรหมคุณ
4. เด็กหญิงนันทัชพร  แซ่อึ๊ง
5. เด็กหญิงปิยะพร  พุทธรัตน์
 
1. นายธวัชชัย  ศรีจันทร์
2. นางจุฑาทิพย์  ผาสุข
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธัญพิสิษฐ์กุล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พราวเด็ง
4. เด็กหญิงณิชากรณ์  สุโขจัย
5. เด็กหญิงดวงพร  เขาเชย
6. เด็กหญิงทุติยา  ทำเนาว์
7. เด็กชายธนโชติ  แซ่เตียว
8. เด็กชายนที  บุตรยัง
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  พวงสิน
10. เด็กหญิงปณิตา  ดาเก
11. เด็กชายปุณณวิช  สอนศิริ
12. เด็กหญิงพรชนก  ทองเหลือง
13. เด็กชายพิเชฐ  ธาดาดล
14. เด็กชายยศวีร์  ชุติเลิศธนรัตน์
15. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  มณีงาม
16. นางสาวศุภลักษณ์  ปิมปา
17. เด็กชายสุริยา  โคตรศรี
18. เด็กหญิงอริสรา  อยู่เย็น
19. เด็กหญิงอารดา  แว่นวงษ์
20. เด็กชายเตชสิทธิ์  ยงประเสริฐ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  ปะนันโต
2. นางสาวเกศรินทร์  หมื่นจำนงค์
3. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
4. นางสาวเสาวลักษณ์  เก็ตมะยูร
5. นางสาวกุลิสรา  บูรณะ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1. เด็กหญิงมนัสวี  แก้วพุฒตาล
 
1. นางสิริมาพร  อย่างบุญ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายศิวกร  ผาสุข
 
1. นางสาวศุภานันท์   สมสีนวน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงพนิดาพร  เสนาะล้ำ
 
1. นางสาวพิมพลอย  หอมพิกุล
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.8 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  กองพล
2. เด็กชายณัฐวัตร  พิมพา
 
1. นางวิลาลักษณ์  จันทร
2. นางสาวเบญญาภา  จันทร์น้อย
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.4 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันดี
2. เด็กชายอรรถวิชญ์  อนันต์สิทธิพร
 
1. นางจรูญ  ธารวิทย์
2. นางมะลิ  นิสารัตน์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 44 โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กหญิงธนธรณ์   แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   เฉลิมลาภ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เครากระโทก
2. นางวัชรี  เรืองขำ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกรรณ์ธิมา  สุดลี
2. เด็กหญิงจตุพร  สุขอุดมวัฒน์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิศเพ็ง
4. เด็กหญิงทานตะวัน  นพตากุล
5. เด็กหญิงธัญพร  นิคม
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปัญญาวิจารณ์
7. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีแสน
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สงจันทร์
9. เด็กหญิงสายธาร  สุริยพงษ์
10. เด็กหญิงสุชัญญา  สว่างสุข
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
3. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โกยรัมย์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ประมาณ
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นพรัตน์
4. เด็กหญิงนัทธนันท์  นทีธารทอง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเขต
6. เด็กหญิงรัตนาพร  กาพุ่ม
7. เด็กหญิงวรรณิดา  เปี่ยมปลื้ม
8. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
9. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์พรหม
10. เด็กหญิงอัจฉรา  สนริ้ว
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
3. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72.2 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กหญิงกชกร  หะระพันธุ์
2. เด็กหญิงกฤตติกา  สุขสุวรรณ
3. เด็กหญิงคฑามาศ  เกินกระโทก
4. เด็กหญิงญาณิศา  คลาดแคล้ว
5. เด็กหญิงณัชชา  พุ่มมะรินทร์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  แกมแก้ว
7. เด็กหญิงนิติวิรินธร  ศรีเสริม
8. เด็กหญิงปิ่นมณี  วงศ์แก้ว
9. เด็กหญิงลักษณียา  วรรณโครต
10. เด็กหญิงอรนลิน  กองศรี
 
1. นางสาวรัชกรณ์  หาญนิโรจน์รัมย์
2. นางสุกันยา  สุขญาติ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วก่อง
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 1. เด็กหญิงกิตติญา  สาระคำ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงชญานนท์  สาลี
4. เด็กชายธนาวุฒิ  สระเกตุ
5. เด็กหญิงธัญญาพร  ชาญวาทิก
6. เด็กหญิงธารารัตน์  สมบูรณ์
7. เด็กหญิงบุณยาพร  มาสะ
8. เด็กหญิงภคจิรา  ปันปา
9. เด็กหญิงมานัส  วงษ์ยีเม๊าะ
10. เด็กหญิงอนัญญา  กอบทรัพย์
 
1. นางสาวพิมวิพา  ทายประโคน
2. นางสาวกาญจนา  ผุยสุ
3. นางสาววิยะดา  เสาร์มั่น
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญดี
2. เด็กหญิงปัทมพร  สังฆมณี
3. เด็กหญิงพรสิริ  ฉิมพาลี
4. เด็กชายพิมพ์ญาดา  บัวงาม
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชาญณรงค์
6. เด็กหญิงพิยาพร  ซิ้มประเสริญ
7. เด็กหญิงมนสิชา  ผาสุก
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  จงจิตต์เวชกุล
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดปราง
10. เด็กหญิงสุวศินี  งอยแพง
 
1. นางสมศรี  ขยันหา
2. นายผดุงศิลป์  แก้วเกิด
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกฤษณ์  เดชนุวัฒนชัย
2. เด็กชายขวัญชัย  ยะกุมาร
3. เด็กชายจักรพรรณ์  กาญจนา
4. เด็กชายธงชัย  เสวีวัลลภ
5. เด็กชายประสิทธิ์  บัวทูล
6. เด็กชายภาณุพันธ์  แสงสว่าง
7. เด็กชายสิทธิพร  เทบำรุง
8. เด็กชายอนุภัทร  กาญจนภิญโญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสริมศักดิ์  นาริน
2. นางสาวณัฐนิชา  นิลจันทร์
3. นายวัลลภ  นาบุญ
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ศุภชัยโกศล
2. เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ธนะวัฒน์ชานนท์
 
1. นายสมาน  ปาละพันธุ์
2. นายชะลอ  แกมไทย
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 1. เด็กหญิงธิดาพร  ประดิษฐ์วงษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองมา
 
1. นางสาวนริศรา  สำรวล
2. นางสาวกาญจนา  ผุยสุ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 30 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงนฤมล  จุมจันทร์
 
1. นางสาวอนัญญา  ออละอ่อน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงฐานิดา  น้อยสอาด
 
1. นางลิ้นจี่  ธงศรี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  นอมี
 
1. นางจิราพัช  เที่ยงตรง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปรารถนา  ชื่นเกษม
 
1. นางลิ้นจี่  ธงศรี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ
 
1. นางนงลักษณ์  ละม่อม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. นางสาวธิดารัตน์  พรมมา
 
1. นายสิริภาส  แย้มโสภี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงกรกมล  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางสาวกุลิสรา  บูรณะ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงนิพาดา  แสงเงินยอด
 
1. นางสาวมัสยา  วงษาศิลป์ชัย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงนิด  -
2. เด็กหญิงยำ  -
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
2. นายณปวิช  เกติยะ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 1. เด็กหญิงพัชราภา    นมนาน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เทพรังสิทธิ์
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  พิชยาปรีชาพล
2. นางสาวจินต์จุฑา  บุญสวน
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง   รูวันมอม
2. เด็กชายพุธรักษ์  ฉวิกขุนรัมย์
 
1. นางสาวเด่นนภา  อังกูรธนวัฒน์
2. นางสาวดำเนิน  ดาศรี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. นายพงศกร  เมสัน
 
1. นางสาวมัสยา  วงษาศิลป์ชัย
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 21 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ป้องปาน
2. เด็กหญิงณภัทร  ผึ้งชำ
3. เด็กหญิงอลินลดา  เมฆวัน
 
1. นางสาวจิรวัส  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวอินทิรา  แวงวรรณ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา
2. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพ์เบ้าธรรม
3. เด็กชายสัณหณัฐ  ทองแดง
 
1. นางนงลักษณ์  ละม่อม
2. นายกิตติธัช  จันมงคล
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 1. เด็กชายธนากร  นิภาพรรณ
2. เด็กชายธวัชชัย  แตงเนียม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พนัสขาว
 
1. นายธนกฤต  จานแก้ว
2. นายปิยาภาส  บวรศรีมุกดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดสงวน
 
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76.33 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ
 
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พงษ์สุระ
 
1. นายชุมพล  ปั่นแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80.33 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่เอี้ยว
 
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 61.33 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เซ็ง
 
1. นางพัชรี  ทำเนาว์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล
 
1. นายวิชัชชัย  ศรีสงวน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล
 
1. นายวิชัชชัย  ศรีสงวน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงภัทรวดี  นีระวรรณ์
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 26 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายนรภัทร  ประดิษฐ์พฤกษ์
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.66 ทอง 25 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงกัญจ์จิรา  ปั้นมา
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงวชิราพรรณ  เพชรน้อย
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 72.6 เงิน 26 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1. เด็กหญิงญาดา  บุตรลักษณ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กิ่งสุวรรณ
3. เด็กหญิงปวริศา  ใจเย็น
4. เด็กหญิงพรพรรณ  สุขประเสริฐ
5. เด็กหญิงมนัสวี  ผงสุข
6. เด็กหญิงศรัชญากานต์  ธุปหอม
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  แจ่มแจ้ง
8. เด็กหญิงอนันธิดา  บุญสุข
9. เด็กหญิงอพิณญา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางดารณี  สุขแสง
2. นางสาวศศิวิมล  ตันหิง
3. นางสาวเนตรชนก  บุญมี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยพฤก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงทราย  โป๋ม
4. เด็กชายธนภัทร  เบ้าสุข
5. เด็กชายปรเมศวร์  พงษ์เผื่อน
6. เด็กชายปุณณพัฒน์  จันทศูนย์
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงศ์ดวงผา
8. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  จันทร์กระจ่าง
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุราเกตุ
10. เด็กชายราเมศวร์  ศรีน้ำคำ
11. เด็กหญิงวรรณษา  กุดนอก
12. เด็กหญิงวรัทยา  บุญรักษา
13. เด็กหญิงศศิวิมล  ประไพพิษ
14. เด็กหญิงเขมนิจ  สุขพันธ์
15. เด็กชายเดชากร  พวงอำไพ
 
1. นายชุมพล  ปั่นแก้ว
2. นางสาวสุนทรี  แขกเดช
3. นายศุภชัย  คงมนต์
4. นางอัจฉรา  สว่างวงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกรชนก  ขันแข็ง
2. เด็กชายกฤษฎิ์  เจริญราษฎร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดสงวน
4. เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่เอี้ยว
5. เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล
6. เด็กชายธนโชติ  จุกสีดา
7. เด็กชายนนทกร  มะลิอ่อง
8. เด็กหญิงพัตราภรณ์  ผาสุข
9. เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ
10. เด็กหญิงศรุตา  อินทรวิเชียร
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสุข
12. เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล
 
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
2. นายวิชัชชัย  ศรีสงวน
3. นางจิตจงกล  กองพล
4. นางสาวอภิญญา  สว่าง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.8 ทอง 14 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริผล
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เผือกโสภา
3. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ตั๊น
4. เด็กชายธันยบูรณ์  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงปาณิสรา  นาคมา
6. เด็กชายปิยะ  สีทิม
7. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ศรีนวคุณาพร
8. เด็กหญิงพิชญธิดา  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  สีเหลือง
10. เด็กหญิงพีรยา  มาลา
11. เด็กหญิงภัทรวดี  นีระวรรณ์
12. เด็กหญิงรุจิรดา  สรประเสริฐ
13. เด็กหญิงวีรภัทรา  แซ่ลิ้ม
14. เด็กหญิงศรัณย์พร  เรืองชัย
15. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นศเรศเรืองศักดิ์
16. เด็กหญิงเบญจมณี  จันเกตุ
17. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์กระจ่าง
18. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทองธรรมชาติ
19. เด็กหญิงโชติรส  เกริกขจาย
20. เด็กหญิงโชติรัตน์  นาคทอง
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
2. นายสันทิฏฐ์  ปรีชารัตน์
3. นางสาววรัญญา  เปลี่ยนพิพัฒน์
4. นางวรวรรณ  นุกูล
5. นางละออ  สร้อยสุวรรณ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.67 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายกิติพงษ์  หอมหวล
2. เด็กชายกิติพัฒน์  หอมหวล
3. เด็กชายชโยดม  วารีกุล
4. เด็กชายธนาธิป  ผ่องใส
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
6. เด็กหญิงสุพิชชา  เหมือนนุช
 
1. นายนันท์ธวัฒน์  ทะวงศ์นา
2. นางจุฑามณี  ทองประชุม
3. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์ความดี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกนกพล  เกียรติงาม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตา
3. เด็กชายกฤษณะ  ริภูนนท์
4. เด็กชายกฤษณ์  เดชนุวัฒนชัย
5. เด็กหญิงกฤษติยา  คุ้มพรม
6. เด็กหญิงกวินนาท  ศรีหาพุฒ
7. เด็กชายคุณากร  สุขเอี่ยม
8. เด็กชายจิรภัทร  โศภารักษ์
9. เด็กชายฉัตริน  ประมงคล
10. เด็กชายชานนท์  โมหะหมัดรักษาผล
11. เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองประดิษฐ์
12. เด็กชายธนดล  เหลืองอ่อน
13. เด็กหญิงธนัญญา  สาระ
14. เด็กชายนพปฎล  ชูชมกลม
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  กุลทิพย์
16. เด็กชายพลากร  ขันทะกาศ
17. เด็กหญิงพัชรี  ระยับศรี
18. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองดารา
19. เด็กหญิงพีรดา  ทองดารา
20. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญเกาะ
21. เด็กชายภาณุพงศ์  ทีแพง
22. เด็กชายภานุพล  นนทะวงษ์
23. เด็กหญิงมนทกานต์  ศรีประเสริฐ
24. นายมิตรภาพ   บุตรโคตร
25. เด็กหญิงรดามณี  ทองแพง
26. เด็กชายรัชชานนท์  นกงาม
27. เด็กหญิงรัตติกา  กิจคล่อง
28. เด็กหญิงวรัญญา  เผื่อนประเสริฐ
29. เด็กชายวรายุทธิ์  เปรมปรี
30. เด็กชายศตวรรษ  อยู่เย็น
31. เด็กชายศรันย์  สีไส่
32. เด็กชายศิริพงศ์  พูลสวัสดิ์
33. เด็กชายศุภณัฐ  วชิระเกียรติคุณ
34. เด็กหญิงสังวรี  สีภา
35. เด็กชายสิทธิพร  เทบำรุง
36. เด็กชายสิรวิชญ์  เหง้าสี
37. เด็กหญิงสุจินันท์  ตรีล้ำ
38. เด็กหญิงอมลรุจี  มณีวงศ์
39. เด็กชายอรรถสิทธิ์  กาญจนา
40. เด็กชายเจตษฎา  กาประโคน
 
1. นายพลพัต  ชนะชนกุล
2. นายณัฏฐ์  พิทยาคุณ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสริมศักดิ์  นาริน
4. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
5. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
6. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ชัย
7. นายวีระศักดิ์  กรรเจียก
8. นางสาวพัชริดา  รุ่งเรือง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ค้าแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนวรรณ
3. เด็กชายกิติพงษ์  หอมหวล
4. เด็กชายกิติพัฒน์  หอมหวล
5. เด็กชายชโยดม  วารีกุล
6. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ทอง
7. เด็กชายธนาธิป  ผ่องใส
8. เด็กชายธนโชติ  ภู่ฉัตร
9. เด็กหญิงธัญพิชชา  กลิ่นหอม
10. เด็กชายธีรภัทร์  วิริยะวณิช
11. เด็กหญิงนภา  เนื่องจำนงค์
12. เด็กหญิงนัฐทริยา  นิลแช่ม
13. เด็กหญิงปวรวรรณ  บุญเพ็ง
14. เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่สะบาย
15. เด็กหญิงปิยธิดา  เจือจันทร์
16. เด็กชายพงษ์ฉัตร  คงประเสริฐ
17. เด็กหญิงพรธิตา  ชังดี
18. เด็กชายพีรณัฐ  เอกกุทัพ
19. เด็กหญิงภัทรฌา  แสนราษฎร์
20. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขำวิไล
21. เด็กหญิงมนฑกานต์  เหลืองอ่อน
22. เด็กหญิงมัลลิกา  นุชพันธ์
23. เด็กชายรพีพล  นามบุตร
24. เด็กหญิงวนิดา  ภูษา
25. เด็กชายวิษณุ  เหลืองงาม
26. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
27. เด็กหญิงศุพรรษา  เผือกพูนผล
28. เด็กชายสิรดนัย  ใจบุญ
29. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิงห์ทอง
30. เด็กหญิงสุทธิดา  ชินทอง
31. เด็กหญิงสุนิษา  ชนะวงค์
32. เด็กหญิงสุพิชชา  เหมือนนุช
33. เด็กหญิงสุรนันท์  วันประสม
34. เด็กหญิงอรพัฒน์  ร่วมนิคม
35. เด็กหญิงอรอนงค์  พรประสิทธิ์
36. เด็กหญิงอัจฉราภา  จรรัตน์
37. เด็กหญิงอัญชาวดี  ชูไสว
38. เด็กหญิงอิษฎาอร  โกหา
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอกกุทัพ
40. เด็กชายเหมหิรัญ  สีพราย
 
1. นายนันท์ธวัฒน์  ทะวงศ์นา
2. นางชิราณี  ดียิ่ง
3. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
4. นางจุฑามณี  ทองประชุม
5. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์ความดี
6. นายก้องหล้า  ศิลาวรรณ
7. นางสาวบุศรา  ยาทองไชย
8. นางสาวอาทิตยา  ชนะมาร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิ์เมือง
 
1. นางสาวนุจนาถ  ชุ่มแสง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กชายสุรชัย  พุ่มเพชร
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 1. เด็กหญิงอนันญา  แสนศิริ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ชะมอนรัมย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ชามะริก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปราบรัตน์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายสุพัฒน์  แสงย้อย
 
1. นายศักดิ์ดา  จาริพันธ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. นายพลกฤต  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 16 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  โพธิ์ทรง
 
1. นางสุนิษา  แสงหิรัญ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงญาดา  พิณยุไทย
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 37 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายมนัสวิน  มั่นใจ
 
1. นางสาวสนธยา  ดอกชูรุ่ง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. นายชินดนัย  ศรีเพ็ชร
 
1. นางสาวรัตนธร  โสมมอญ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปุณยานุช  จักรแก้ว
 
1. นายณัฐรัฐ  ช่วยสงเคราะห์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองนาม
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วปัญญา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐรัฐ  จันทร์มา
 
1. นายณัฐรัฐ  ช่วยสงเคราะห์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายชยาศิส  ขุนเที่ยงธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัชนะ  เฮงสกุล
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม 1. เด็กหญิงนิวธิชา  งอกขาว
 
1. นางสาวอวยพร  นามพรม
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงสมใจ  เตศิริ
 
1. นางสุวิมล  กลิ่นประทุม
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายกิติพงษ์  หอมหวล
2. เด็กชายชโยดม  วารีกุล
3. เด็กชายธนาธิป  ผ่องใส
4. เด็กชายธีรภัทร์  วิริยะวณิช
5. เด็กชายรพีพล  นามบุตร
6. เด็กชายวิษณุ  เหลืองงาม
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
8. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิงห์ทอง
9. เด็กหญิงสุพิชชา  เหมือนนุช
 
1. นายนันท์ธวัฒน์  ทะวงศ์นา
2. นางจุฑามณี  ทองประชุม
3. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์ความดี
4. นางสาวอัมพร  สุขสิทธิ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายกรกวิล  ลินโพธิ์ศาล
2. เด็กชายกิตติคุณ  พิทักษ์สมบัติ
3. เด็กชายฉัตรศักดา  มะระเฮน
4. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤทธิ์งาม
5. เด็กชายณฐดล  เสงี่ยม
6. เด็กชายณภัทร  กิจติกุล
7. เด็กหญิงณัชฌานันท์  ยันนาวา
8. เด็กหญิงณัฏฐญิชา  สูงเนินเขตร
9. เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองคำ
10. เด็กชายณัฐพล  บุญฤทธิ์
11. เด็กชายณัฐวัฒน์  มงคลวันโสภา
12. เด็กชายดิษณุสันต์  ประทีปจรัสแสง
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์วิรัตน์
14. เด็กชายนรินทร์ธร  สงแพง
15. เด็กชายนันทพงศ์  บุญมี
16. เด็กหญิงบุษยา  ชุ่มชื่น
17. เด็กหญิงพิชญา  ธนูธรรม
18. เด็กชายพีรพัฒน์  นันกลาง
19. เด็กหญิงมาธวี  ศรีสมัย
20. เด็กชายยศกร  เชื้อวงษ์
21. เด็กหญิงรุจิรา  ศิริวงค์
22. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ครุฑใจกล้า
23. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์แสงทอง
24. เด็กชายสุธี  มงคล
25. เด็กชายอดิศร  เกื้อกูล
26. เด็กหญิงอนัญชณา  ฤทธิ์งาม
27. เด็กหญิงอภิญญา  ธาราดล
28. เด็กหญิงอภิญญา  หอมละออ
29. เด็กชายอัครวินท์  แสงจันทร์
 
1. นายณัฐรัฐ  ช่วยสงเคราะห์
2. นางสาวศิริชน  พลเสน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายกนกชัย   ไยเมือง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเสียง
3. เด็กหญิงจิดาภา   สุทธิบูรณ์
4. เด็กชายจิรศักดิ์  พันธ์ดี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  งาหอม
6. เด็กชายดุสิต  สมริต
7. เด็กชายทรงวุฒิ  รักษาพล
8. เด็กชายธนกฤษณ์   สาครสุคนธ์
9. เด็กชายธนพล  อินทะมาลี
10. เด็กชายธนวัฒน์   พูลน้อย
11. เด็กชายธนวัฒน์   สุริฉาย
12. เด็กชายธนาวุฒิ  สะใบ
13. เด็กชายธนโชติ  กองสี
14. เด็กชายธัญญาวัฒน์  พัดโต
15. เด็กหญิงธัญสุดา   ทองภาพ
16. เด็กหญิงธิดารัตน์   รัตนะโชติ
17. เด็กหญิงธิราภรณ์  คล้ายดอน
18. เด็กชายธีรเดช  เปรื่องวิชา
19. เด็กชายปฏิภาณ   พุทธา
20. เด็กหญิงปนัดดา   สงวนงาม
21. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พูลสวัสดิ์
22. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์พิมเสน
23. เด็กชายยศวรรธน์   สุขสงวน
24. เด็กชายยุทธนา  โกฎิแก้ว
25. เด็กหญิงริลณี  ศรีเรือน
26. เด็กหญิงรุจีรัตน์   จุ่นเจริญ
27. เด็กหญิงวทันยา   สายทอง
28. เด็กชายวรเชษฐ์   จันสมุด
29. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีธัญรัตน์
30. เด็กชายสมเกียรติ  ละขไพ
31. เด็กหญิงสิริรัตน์   อร่ามแจ้ง
32. เด็กหญิงสิริวิมล  น้วมน้อย
33. เด็กหญิงสุจิตตรา   กลยนีย์
34. เด็กหญิงสุดาวรรณ  -
35. เด็กหญิงสุธาสินี  นพตากูล
36. เด็กหญิงสุนิสา   สุพร
37. เด็กชายอดิลักษณ์  ขจรบุญ
38. เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดประดิษฐ์
39. เด็กหญิงอาภากร   สำเร็จ
40. เด็กชายเจษฎา  วาจายิ้ม
 
1. นายไชยรัตน์   กระภูชัย
2. นางวรรณา   มณีสร้อย
3. นายอรรถพล  สมดี
4. นางสาวศิรินภา  พาละพล
5. นายวิจิตร  ศรีพระธรรม
6. นายโกศล  มิตรพระพันธ์
7. นางณัฐมน   งามขำ
8. นายณธัชพงศ์   วรรณประภา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนันธร  จิรกาวสาน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  แสงดารา
3. เด็กชายธนสร  เพชรคอน
4. เด็กชายธีรภัทร  ภูชำนิ
5. เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์  เกษภาษา
6. เด็กชายปิยะวัฒน์  รังสรรค์
7. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมทา
8. เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว
9. เด็กหญิงศรันรัตน์  ชูรอดวาด
10. เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นางสาวพรรณธิพา  ชาญวราห์กุล
3. นายวัชรพงษ์  ชูโชติ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงกันธิชา  คำภักดี
2. เด็กหญิงจิราพร  ผ่องใส
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฐานะ
4. เด็กหญิงชลฎา  โทมนต์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  เหลืองสะอาด
6. เด็กหญิงโสภิศา  บุญชู
 
1. นางสาวฐิติมา  โยธาวงศ์
2. นางรจน์สนัน  มหารัตนวงศ์
3. นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม
4. นางเสมอ  สามัคคี
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  วัฒนกุล
2. เด็กหญิงชยิสรา  มินตรา
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธะช่วย
4. เด็กหญิงญาณิกา  บุญมี
5. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงพิมพิกา  ชัยมา
7. เด็กหญิงลักษสุภา  สกุลวิชญธาดา
8. เด็กหญิงศิริวราพร  ภัทรวิโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นายวัชรพงษ์  ชูโชติ
3. นางสาวพรรณธิพา  ชาญวราห์กุล
4. นางสาวโยธนัฐ  ปทุมารักษ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69.333 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงจรัสศรี  ยอดสร้อย
2. เด็กหญิงจันจิรา  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงธนพร  จันทกานนท์
4. เด็กหญิงพรพิมล  เรืองศรี
5. เด็กหญิงภัทรา  ผ่องใส
6. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  อรุณวัฒน์
 
1. นางจิรญาภา  ประกาฬรัตน์
2. นางสาวชมภูนุท  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวฤดามาส  สวนเกษ
4. นายยศศักดิ์  หีบไธสง
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.333 ทอง 8 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  รำ
2. เด็กหญิงจิราวดี  สินศิริ
3. เด็กหญิงชัญญานุช  วิทยาสิงห์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่อึ๊ง
5. เด็กหญิงทิพปภา  เจริญทรัพย์
6. เด็กหญิงธัญนันท์  หาชิต
7. เด็กหญิงนฤมล  บุญเต็ม
8. เด็กหญิงนวพร  วันหลัง
9. เด็กหญิงบุษามินตรา  เชตะวัน
10. เด็กชายปิยพัทธ์  นพพันธ์ศิริ
11. เด็กหญิงวิริษศา  หาชิต
12. เด็กหญิงสาริณี  บุญเต็ม
13. เด็กหญิงสิริธร  มรกต
14. เด็กชายอิทธิโชค  แย้มสุข
15. เด็กหญิงเกวลิน  รุ่งไพบูลย์วงศ์
16. เด็กชายเสกสรรค์  ป้องพันธ์
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  เสียงสังข์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พรมรัสมี
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไวประเสริฐ
4. เด็กหญิงนวลหงส์  จันทรา
5. เด็กหญิงพรนภัส  ต่ำเตี้ย
6. เด็กหญิงภัทรภร  อ้นสุวรรณ
7. เด็กหญิงริสา  บุญนา
8. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญธรรม
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีโพธิ์
10. เด็กหญิงสิริกร  แย้มศรี
11. เด็กหญิงสุภาพร  เชียงจง
12. เด็กชายอรรถวุฒิ  ประโทนชัย
13. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉายยา
14. เด็กหญิงเสาวภา  พันพี
 
1. นายพลัฎฐ์  อัมภรัตน์
2. นางสาวนฤมล  อุดมเดช
3. นายอรรถพล  พิลานนท์
4. นางสาวสุภาพร  พิทักษ์นอก
5. นางสาวนิศราภรณ์  ชาติโสม
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รสธรรม
2. เด็กชายมานพ  มุขทอง
3. เด็กชายยศพล  จันครา
4. เด็กชายสุวิจักษ์  ต่ำทอง
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แก้วกันหา
 
1. นายอิสเรศ  กองมะณี
2. นางสาวพิไลวรรณ  สิงห์ทุย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวมินตรา  แดงสว่าง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ
 
1. Mr.James Wilson  Leal
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตันติกุล
 
1. นางสาวชญาดา  แก้วสิมมา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง
 
1. Mrs.Remia Tamayo  See
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 1. เด็กหญิงพิชานันท์  เดวิเลาะห์
 
1. นางสาวพิมวิพา  ทายประโคน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง
 
1. นางวิไลวรรณ  วงษ์เกตุ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงนิชาภา  ใบโพธิ์
 
1. นางสาวรัตนธร  โสมมอญ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.75 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไหวคิด
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สมสุข
3. เด็กชายภานุพงศ์  ก้อนทอง
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เนี่ยมมา
5. เด็กหญิงศิริกมล  จรูญผล
 
1. นางสาวชนม์ชนก  จันโทริ
2. นายอดิศร  เชี่ยวชาญปฏิบัติ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัฒนรัตน์   งอกขาว
2. เด็กหญิงภูฏาน  จิตรโชติ
 
1. นางจันทณี  สันติธรรมากร
2. นางสาวกนกพร   วิริยาทรพันธุ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะขามทอง
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ดาบุตร
 
1. นางสาวสุภากร  อ้วนพลี
2. นางสาวปัทมา  จันทรักษา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าบุญมี 1. เด็กชายนารที  สุก
2. เด็กชายสุภลักษ์  เสนาพรม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จำรองเพ็ง
2. นายโชติกา  เสือพิณ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.66 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายชัยธัช   องอาจ
2. เด็กชายศุภกรณ์   สีเขียว
 
1. นางสาวพันธิภา  รัตน์ประโคน
2. นางจรรยา   ลีเเวง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กชายซันโทร์   จินดา
2. เด็กชายณภัทร   สุกรทอง
3. เด็กชายณัฐพงษ์   ประดาจิตร
4. เด็กหญิงนิชาพรรณ   ชัยวีระวงศ์
5. เด็กหญิงวนิดา   เสาทอง
6. เด็กชายอรรถเศรษฐ์   ปลอดทอด
 
1. นางสาวมณฑิชา  เนตรเจริญ
2. นางสาวกฤษลดา  กฤชสุวรรณวุฒิ
3. นางสุดาวดี  จิตตะเสวี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 43.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์แก้วดารา
2. เด็กชายธนากร  คุณพาที
3. เด็กชายวริศ  ปล้องงูเหลือม
4. เด็กชายอภิเดช  เข็มกลัด
5. เด็กชายอิทธิพล  สุดซา
6. เด็กชายโภคินทร์  เลิศวิลัย
 
1. นางสาวณัฐนิชา  นิลจันทร์
2. นายวัลลภ  นาบุญ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสริมศักดิ์  นาริน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.67 เงิน 30 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายขจรศักดิ์   พรมประเสริฐ
2. เด็กชายคมกริช   จิตสะอาด
3. เด็กชายจิรภัทร   เจตพล
4. เด็กชายนนทกร   สิงห์สุวรรณ
5. เด็กชายนันทิพัฒน์   กิตติรัตนเสถียร
6. เด็กหญิงภาวินี    สรวมศิริ
7. เด็กชายฤทธิชัย   สุรเวช
8. เด็กชายวัชรพงศ์   เพิ่มพลัง
 
1. นายปัณณวิชญ์   ชูชาติ
2. นางสาวพิมพ์ชฎา   อริยพัทธนันท์
3. นางสาวรุ่งศรี  วิเศษ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  กาญธนะบัตร
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดกุญชร
3. เด็กหญิงดารินทรา  สุขแสวง
4. เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  สาธิตวงศ์เจริญ
6. เด็กหญิงภคภัทร  สุจริต
7. เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม
8. เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง
10. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธาราดล
 
1. นางสาวนิสากร  ศรัณย์ชล
2. นางสาวณฐมน  อังคะนาวิน
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  พิทักษานนท์กุล
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงฐิติพร  พุทธา
3. นางสาวณัฐกัลยา  แซ่เล้า
4. นางสาวธนพร  เอมเปีย
5. นายธนภัทร  ฝนทอง
6. เด็กชายบดินทร์  หาญพิมาย
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  เฉลิมพงษ์
8. เด็กหญิงวีราทร  สันหะรักษ์
9. นางสาวสุทัตตา  ยงเสมอ
10. นางสาวอนงค์นาฎ  แซ่จาง
 
1. นางสาวรจนา  ทองธรรมชาติ
2. นางสาวสมจิตร  ยิ่งยง
3. นางสาวอลิษา  เอี่ยมบรรจง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  สีหาราช
2. เด็กหญิงปทิตตา  มีอำนาจ
3. เด็กหญิงพัณณิตา  สาทะวงศ์
 
1. นายพันดวง  ประกอบแสง
2. นางสาวกัลญชุฎา  ยิ้มแย้ม
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงยุวดี  พยุงวงศ์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  สายบุตร
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวกัลญชุฎา  ยิ้มแย้ม
2. นายพันดวง  ประกอบแสง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 73.6 เงิน 39 โรงเรียนบ้านคลองโค 1. เด็กหญิงชาลินี  ไกรทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา  หอมหวล
3. เด็กหญิงสรญา  ชมพรม
 
1. นางสาวเสริมกมล  บุญสุข
2. นางสาวปุณขวีค์  ทองพราย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านสระนา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ดำริห์
2. เด็กชายสงกรานต์  อวบ
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  ชลเลิศวรากร
2. นายอภิวัฒน์  บุญทา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกะติกา  กลิ่นเนียม
2. เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  พันธ์เลิศ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศุภพร
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี   อุ่นกอง
2. เด็กชายวรากร   ศรีธวัช
 
1. นายณภัทร   ก่อนกี้
2. นางสุนันทา  กาบตุ้ม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายณฤพล  เพ็งหงษ์
2. เด็กชายบูรพา  นบนอบ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หมื่นจำนงค์
2. นางสาวกุลิสรา  บูรณะ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายฉัตรตะวัน  ชื้อผาสุข
2. เด็กชายธนทรัพย์  วงศ์หล้าประสพ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หมื่นจำนงค์
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เทียมภักดี
2. เด็กหญิงแพรวา  เผือกไพบูลย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  พันธ์เลิศ
2. นายชาญวิทย์  สุขพราย
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายณัฐพันธ์  พรมมา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณไตร
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หมื่นจำนงค์
2. นางสาวนพมาศ  พยุงวงษ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายภัทรดนัย  แสงทอง
2. เด็กชายวรเวช  เกตุวัตถา
 
1. นางสาวธนิดา  จันหอม
2. นางธัชพรรณ  อัมพิน
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สีดาคำ
2. เด็กชายตะวัน  แสงบุราณ
 
1. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ
2. นางสาวอตินุช  บุญประเสริฐสิน
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ธาราอุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ยกพล
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาวรุ่งอรุณ  วิทยาคม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กหญิงจิตรานุช   สวัสเดช
2. เด็กชายพชรพล   บุญเทิน
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวิตรี   ทองนพคุณ
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กหญิงกชกร  จ้อยมาก
2. เด็กหญิงณิชา  สุกรทอง
3. เด็กชายพงศกร  น้อมสูงเนิน
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาวรุ่งอรุณ  วิทยาคม
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กหญิงชะเอม  -
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  หอมหวาน
3. เด็กชายสายเดือน  พงษ์ชัย
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ประทุมทอง
2. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายภัทรดนัย  สิงห์ทะแสน
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สุขขี
3. เด็กหญิงอัลวานี  หวังแจ่ม
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดีประดับ
2. นางสาวจินตนา  จันทร์หอม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 1. เด็กชายนนทกร  โรจนเรืองรอง
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  นวลแก้วปัญญาชนะ
3. เด็กชายวทัญญู  สมบัติบูรพา
 
1. นางสาววรรณา  เมืองแก้ว
2. นายศราวุธ  ลาภอินทรีย์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์วาร
2. เด็กชายศุภเสกข์  พิทักษ์วงษ์
3. เด็กชายโก้  เมืองดี
 
1. นางสาววรินดา  ไพรวันรัตน์
2. นางสาวพัชรียา  ทองบัณฑิต
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์  เรืองศรี
2. เด็กหญิงณัชชนิกานต์  ภู่สวรรค์คงสุข
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สุขแก้ว
 
1. นางอัมพวัน  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวมินตรา  แดงสว่าง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กหญิงชนัญญา  กระทุ่มทอง
2. เด็กหญิงชลนิชา  เกลาเกลี้ยง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สังข์ศิริ
 
1. นางรัชเกล้า  พันลึก
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.67 ทอง 36 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจินตภัทร  แซ่ซิ้ม
2. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  พรมประเสริฐ
3. เด็กชายวชิรภัทร  จักร์อมร
4. เด็กหญิงสุภาพร  มงคลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอรณิภา   ลิ่มคูณ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  เอี่ยมประโคน
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
3. นางสาวรุ่งศรี  วิเศษ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจิรภัทร   พุทธา
2. เด็กหญิงธนัญญา   เจริญศรี
3. เด็กหญิงบังอร   บัวจูม
4. เด็กหญิงพรลภัส   คลังภูเขียว
5. เด็กหญิงวิภา   อินจัด
6. เด็กหญิงอริสรา   จันทร์สว่าง
 
1. นายณปวิช   เกติยะ
2. นางสาวนงค์นุช  แสงพารา
3. นางสาวพลอยไพลิน   พัฒนโชติ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงธนออม  ธาราดล
3. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีโยธี
 
1. นางสาวจินตหรา  สูงชัยภูมิ
2. นางอชิรญา  พิมพ์ปัจฉิม
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. นางสาวดารุณี  บูชาธรรม
2. นางสาวพัทธนันท์  กรณ์ธนเศรษฐ์
3. นางสาวแสงแก้ว  ลุงกอ
 
1. นางสาววรินดา  ไพรวันรัตน์
2. นางพัชรียา  ทองบัณฑิต
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  มะเล็ก
2. เด็กชายดลวีร์  เจริญสุข
3. เด็กชายสิทธิโชค  อธิปัตตานนท์
 
1. นางรจกร  สมพร
2. นางสาววาณีรัตน์   วงศ์หล้าประสพ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กหญิงนุชจรี  นามตรง
2. เด็กชายประวิตร  ประวาร
3. เด็กชายโดมน้อย  โชทร
 
1. นางอนงลักษณ์  สาลีโภชน์
2. นางสาวชญานิศ  ขุนเจริญ
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลิยงค์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ภักดี
3. เด็กหญิงเกสริน  คัญทับ
 
1. นางสาวนวียา  ค่ำคูณ
2. นางสาวสุวรรณา  ประชุม
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 73.4 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กหญิงนภัทรสร  ลิ้มภักดี
2. เด็กหญิงรัตติยา   เชาว์ศรีวงศ์เทพ
3. เด็กหญิงวนิดา  อ่อนสุข
 
1. นางสาวกรองกมล  เอนก
2. นางจิราพร  แก่นแก้ว
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ 1. เด็กหญิงดอกไม้  มีชัย
2. เด็กหญิงภูศญา  แฝงเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุนา  สุลาพร
 
1. นางชัชฎาภรณ์  กล่อมจิตร
2. นางสาววรียา  อรจันทร์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ
2. เด็กหญิงสิรีธร   ชลูด
3. เด็กหญิงเมย์ธิกา    เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  สลีอ่อน
2. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88.66 ทอง 23 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นาวา
2. เด็กหญิงปวีณา  ชีไธสง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  หลิ่มวงษ์
 
1. นางสาวสุนทรี  เตียงกูล
2. นางสาวพรลภัส  นพเกตุ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กชายธนาวิชญ์  ขบวนฉลาด
2. เด็กหญิงธันวพร  ดีใจ
3. เด็กหญิงศุจิรา  ยุตะกิจ
 
1. นางสาวกรองกมล  เอนก
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีสุริยจันทร์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 32 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  วงเวียน
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ปาละสวัสดิ์พร
3. เด็กหญิงสิริมาศ  ศรีพรมษา
 
1. นายณฐณน  วัฒนอุษา
2. นางสาวสุรีพร  วิทางจีน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงทิติยา  พวงสิน
2. เด็กหญิงปริสา  ดีเจริญ
3. เด็กหญิงอาทิติยา  เจริญสุขมั่น
 
1. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
2. นางสาววาณีรัตน์  วงศ์หล้าประสพ
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจันไท  พอนสะหวัน
2. เด็กชายทัน  -
3. เด็กชายทา  -
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
2. นางสาวบุญญิสา  ธัมมานุกิจ
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินทร์ทัพพาน
2. เด็กหญิงภาพิมล  กาพุ่ม
3. เด็กหญิงสุฐิดา  โชคพิทักษ์สมบัติ
 
1. นางสาวขวัญตา  จันทรมี
2. นางสาวอภินทร์พร  พันเฟื่องทินภัทร
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายวันชนะ  สิงห์ซา
 
1. นางบังอร  สมประโคน
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายวัชรพงษ์  องอาจบริรักษ์
 
1. นางสาวอังคณา  บุญญา
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 1. เด็กชายวายุ  ซิมทอง
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สรรพาณิชย์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายธนกร  เพชรชารี
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงนภสรณ์  น้อยศรี
 
1. นางสมัคร  คนชม
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิลศรีทอง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ควรนาม
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1. เด็กชายปองภพ  ห้วยคำ
 
1. นางธนัญลักษณ์  ฤาชา
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  เนียมศรี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  สิริวรกุลพันธ์
3. เด็กชายเจษฎา  แปลงสตรี
 
1. นางสาวบุญปารถนา  มาลาทอง
2. นางดารณี  กีรติปกรณ์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กหญิงนันทนา  แซ่เซียว
2. เด็กชายภาคภูมิ  ไม้งาม
3. เด็กชายวราวุฒิ  พรประสิทธิ์สุข
 
1. นางสุวิมล  เหลืองอ่อน
2. นางแสงเดือน  ลุนภูงา
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1. เด็กหญิงจิตรสุภา    อึ้งเทียน
2. เด็กชายวรากร  พรหมลอย
 
1. นายสมพร   ม่วงไหม
2. นางสาววารุณี  แซ่ปึง
 
200 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กชายจำนงค์  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงบัวลัย  แซ่ลี
 
1. นายศักดิ์ศิลป์  ปริวันตัง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงคะเสลิด
 
1. นางสุรีพร  มงคลธนวัฒน์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดบางนาง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อำไพ
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุขผดุง
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ปานแสงทอง
 
1. นางรจกร  สมพร
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กชายสมคิด  สายคำ
 
1. นางสาวพัทธนันท์  เลิศจาตุพัฒน์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงเบญจพร  โฉมสำอางค์
 
1. นางสาวอนัญญา  ออละอ่อน
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายเอกภพ  ทีแพง
 
1. นางสาวภารดา  ผ่องแผ้ว
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำพรมมี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เกตุประทุม
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กชายธนสิน  สุทธิกลม
 
1. นายพิทักษ์  แก้วสืบ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายอดิศร  แบแพร่ง
 
1. นางภุมริณ  ทองชุ่ม
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายดนุพล  เหล็กบุญเพชร
 
1. นางสมัคร  คนชม
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายพรชัย  นพรัตน์
 
1. นายพันดวง  ประกอบแสง
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ลาภา
 
1. นางสุนันต์  วินิจสกุลไทย
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 38 โรงเรียนวัดแปลงเกต 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประทุมสุวรรณ
2. เด็กหญิงหทัยพร  นุชนนท์
3. เด็กชายอำพล  คอหล้า
 
1. นางพรทิพย์  ประเสริฐพิชญ์
2. นางกฤษชา  จินพละ
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  มาลารักษ์
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตุ้มจิต
3. เด็กชายอนิรุจน์  แถมวิจิตร
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
2. นายกฤษณพงศ์  แก้วเจริญ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 40 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กชายตินวัฒน์  ธรรมะ
2. เด็กชายประสิทธิ์  บุญหลา
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ยุดรัมย์
 
1. นางวรรณา  พลอยงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  สกุลพันธ์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์  ภูธราพันธ์
2. เด็กชายรติรักษ์  วงษละคร
3. เด็กชายอภิวัฒน์   ผ่านมรคา
 
1. นางสาวจงลักษณ์  เรกระโทก
2. นางสาวปานฤทัย   วรรณดี
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1. เด็กหญิงธัญชนก  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายประเสริฐ  กลิ่นโพธิ์
 
1. นายบุญสม  ศรียี่สุ่น
2. นางสาวละเอียด  หมีเฟื่อง
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐธัญ  วิชัยชะนะ
2. เด็กชายอนาวิน  บุตะมะ
 
1. นางจันทร์จุฬา  วงษ์เสถียร
2. นางสาวแรมจันทร์  พรเมือง
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. นางสาวช่อชะเอม  เบ้าสุข
2. นายสมบัติ  ชารี
 
1. นางสาวสาวิตรี  นันทสอน
2. นายอรุณ  ฤทธิ์เทพ
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กชายปรีชา  อุ่นมี
2. เด็กชายผจญภัย  ธรรมทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมพิกา  มาศงามเมือง
 
1. นายยศศักดิ์  หีบไธสง
2. นางสาวชมภูนุท  ศรีสวัสดิ์
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายทศวรรต  ธาราดล
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สารทอง
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  อยู่เย็น
 
1. นางสาววราภรณ์  นงนุช
2. นางสาวชนินทร  จึงชาญชัยกุล