สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐญา  กุลแก้ว
 
1. นางสาวจิราวดี  ศรีวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงศิรัญญา  ตั้งธรรมทิพย์
 
1. นางสาวศิริพร  ตันจ้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72.33 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เทียมสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนันทกานต์  แซ่เจา
 
1. นางศิริลักษณ์  ตันประเสริฐ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงธิติมา  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงปิ่นมณีทิพย์  จันจำนงค์
3. เด็กชายฤทธิไกร  ปิ่นฟ้า
 
1. นางสาวจินตหรา  ชาตรี
2. นางสาวสุพัตรา  กองสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม
 
1. นางสาวศศิประภา  มั่นคง
2. นางสาวมณีรัตน์   ใจเฝือ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.83 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กหญิงจันทภา  ตันกันยา
2. นางสาวธันยพร  แซ่เซียว
3. เด็กชายอัครพล  ธรรมโส
 
1. นางสาวพนัชกร  บุญพิมพ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  โสรถาวร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย
2. เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย
 
1. นางอินทิรา   ลิ่มวิวัฒนา
2. นางสาวเพียงรวินท์  บุญยงค์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงปุณฑรี  สาระบุตร
 
1. นางสาวจีราพร  ตั๋นแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธิติ  อริยะกุลพรหมา
2. เด็กชายธีรภัทร  สินเธาว์
 
1. นางสาวนภาพร   สว่างอารมณ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชินัญญา  ภูรีวัฒนะ
2. เด็กชายปภาวิน  วาสนาส่งชูสกุล
3. เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม
 
1. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พุ่ม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. นางสาวกัญญา  เฉยทอง
2. เด็กหญิงยลดา  บุญซอม
3. เด็กหญิงสิริพร  เทียนทอง
 
1. นางสุนิสา  ศรีอินทร์
2. นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 42 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงฐิติพร   พันลุงตุง
2. เด็กชายพีรพงศ์   กิตติปิยะพร
3. เด็กหญิงภัคนรินทร์   สุขแจ่ม
 
1. นางสาววาสนา   เกาะแก้ว
2. นายวิชาญ   สวนศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 44 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายจตุพล  เสียงทอง
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ลามอ้น
3. เด็กชายสุรวุฒิ  หมอยา
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
2. นางสาวภัทรชนก  วงเวียน
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ลีจ้อย
2. เด็กชายเศียวี  แก้ว
 
1. นางสาวจิรนันท์  ใจรักษ์
2. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 70 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายทวีพัชร  นวรัตนวรกุล
2. เด็กชายอธิชา  ไชยเทพ
 
1. นางสาววันวิสา  ชาญวิเศษ
2. นางสาวนัฐพร  หันเหิน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 79.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงกรชนก  เหมือนใจ
2. เด็กชายกันทรากร  แตงเจริญ
3. เด็กชายกิตติภพ  เต็มปักษี
4. เด็กหญิงชนิดา  ฮุยเป้า
5. เด็กชายทรงพล  ยุงหน
6. เด็กชายทินภัทร  นามโบราณ
7. เด็กชายธนภูมิ  ปริตวา
8. เด็กชายธนาธิป  แผ้วใจดี
9. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศิลปนาฬิก
10. เด็กหญิงธันย์ชนก  ผึ้งหิน
11. เด็กชายธาดา  อำพรศิลป์
12. เด็กชายปภาวิน  จันทริมา
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตหรั่ง
14. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  สุโมตยะกุล
15. เด็กหญิงลลิตภัทร  เจริญแสนสวย
16. เด็กชายวรัญญู  เกษรัตน์
17. เด็กหญิงวริษฐา  เพลียน้อย
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  นีรพัฒนกุล
19. เด็กชายเกียรติวัฒน์  สร้อยเงิน
20. เด็กชายเปลือกไม้  เดชประเสริฐ
 
1. นางสาวจิราพร  แสนแก้ว
2. นางสาวนิภาวรรณ  หาริชัย
3. นางสาวธารีรัตน์  บุญมีพิพิธ
4. นางเอมอร  นามประเสริฐ
5. นายอดิศักดิ์  ทิพยสูตร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 78.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงกชพร  หอมสินธิ์ุ
2. เด็กชายกชวิชญ์  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงกนกนันท์  เผ่าภูรี
4. เด็กหญิงกัลยาวดี  ฟักสุก
5. เด็กหญิงชุติมา  ชวนิตย์
6. เด็กชายณัฐนันท์  โตะสองชั้น
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ตองติดรัมย์
8. เด็กชายทนงธรรม  เพชรดี
9. เด็กชายธรรมธร  ปัญจพรไพรบูลย์
10. เด็กชายธีระวัฒน์  พยัคโฆ
11. เด็กหญิงนริศราพร  พุ่มเจริญ
12. เด็กชายพีรพัฒน์  ศักดิ์ประศาสตร์
13. เด็กชายภานณุพงศ์  นาคบาตร์
14. เด็กชายภีรพัฒน์  พละสุข
15. เด็กชายยางกูร  ตาทอง
16. เด็กชายรัฐภูมิ  ผู้มีสัตย์
17. เด็กหญิงวิฬุกานต์  บุตรลานช้าง
18. เด็กหญิงเมธาพร  นาเมือง
19. เด็กหญิงไอริน  นามพุทธา
20. เด็กชายไอศูรย์  สาลีคำ
 
1. นางดุจฤดี  สุคัสถิตย์
2. นางจินดา  โพธิศรางกูล
3. นางสาวระพีภัทร  จูฑะเศรษฐ์
4. นายพิรัติ  โด่กระโทก
5. นางสาวนารา  อ่ำศรี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.6 เงิน 40 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงเฟื่องณภัสส์  ปทุมมณีสุข
 
1. นายสุรสิทธิ์  ไทยทรง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคเถื่อน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธนกิจการเกษตร
3. เด็กหญิงฐิติยาภา  วงษ์ทองคำ
4. นางสาวธนัชญา  คำลาด
5. นางสาวปิยะวัน  ภูตลาดขาม
6. เด็กหญิงพัชราภา  กุลบุตร
7. เด็กหญิงรัชนก  เศตวงษ์
8. เด็กหญิงวันวิสา   ฉิมภาลี
9. เด็กหญิงวิยดา  ภูปะวิง
10. นางสาวสุรีพร  เพ็ชรหอม
 
1. นายทศพร  หงษาชาติ
2. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
3. ว่าที่ร้อยโทสมาน  ศรีมงคล
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงภาวินี  สมผล
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดีอุด
 
1. นายกิตติชัย  โพธิศรางกูล
2. นางปณัตถ์ภรร์  ปัทมาลัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงปานรวีย์  ธงชัย
 
1. นางสาวสายยม  สวนเขื่อน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายชัยอนันต์  พึ่งพา
 
1. นางอรอนงค์  เจือมา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กหญิงกระแต  หงสา
2. เด็กหญิงศุภาสุตรา  อิ่มจีน
 
1. นายจีรศักดิ์  สายแสงจันทร์
2. นางสาวอัญชลี  ทิ้งแสน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กชายพิพัฒนะ  ดวงสมร
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ภู่สุวรรณ
3. เด็กชายเอกภักดิ์  บินไธสง
 
1. นายสุท้ศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นายเสริมสิริ  รอบคอบ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงรุจิรา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวบุญนำ  วรพนพิพัฒน์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายปการัง  ลุ้งแก้ว
 
1. นางสาวบุญนำ  วรพนพิพัฒน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญทวีกิจอนันต์
2. เด็กหญิงชิตาภา  ดีพร้อม
3. เด็กชายนภัทร  ม่วงสี
4. เด็กหญิงพนิตธิดา  มาตแม้น
5. เด็กชายพลพัลฐ์  บุญมี
6. เด็กชายพัสตรยศ  รักษาการ
7. เด็กชายพีรพงศ์  เนตรนุชเนื่อง
8. เด็กชายภัสนากร  ศรีรุ้ง
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ปานสังข์
10. เด็กชายสปัญญ์  บำรุงจิตต์
11. เด็กหญิงเพชรลดา  กระแสร์ชล
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นายธงชัย   คงกุล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 29 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แสงชมภู
 
1. นายรัชชานนท์  รัตนพันธ์
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกรพงศ์  คิรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐวีร์ชากร  แสนดี
3. เด็กชายธนศร  จินตเศรณี
4. เด็กชายธนโชติ  ขาวสอาด
5. เด็กหญิงนันทัชพร  แกมไทย
6. เด็กหญิงนันทัชพร  แซ่ตั๊น
7. เด็กหญิงรินรดา  โฉมงาม
8. เด็กชายสินทัต  วงษ์แก้ว
9. เด็กหญิงสุณัฎฐา  เทียนชัย
10. เด็กชายอนุศิษฏ์  ภูษี
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐพิชชา  สุนทรี
3. นางสาวชลธิชา  สุขสำราญ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.666 เงิน 8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   พิลาแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   เวี่ยงสมุทร
3. เด็กหญิงวรรณภา   สาขะยัง
4. เด็กหญิงวรรณภา   ศิริโยธา
5. เด็กหญิงอทิตยา   เพิ่มพูน
6. เด็กหญิงอารียา   บูชา
 
1. นางสาวสุรภา   ทองเงิน
2. นางสาวสุวรรณี  นิลสนธิ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   ศรีหาคลัง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองโฮม
3. เด็กหญิงพิชสินี  มงคลแก้ว
4. เด็กหญิงพิรดา   กองเงิน
5. เด็กหญิงภูชิดา  คำลอย
6. เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มสำราญ
7. เด็กหญิงศรุตยา  ชาญชาติ
8. เด็กหญิงสาธุอร  บุญลือ
 
1. นางสาวนัฐยาภรณ์  สาธร
2. นางสาวขิโรชา  สุวรรณยวง
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.333 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เกียริติวนากร
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วชิรวัฒนา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ปัญหารักษ์
4. เด็กหญิงจุฑามณี  ผายป้องนา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเมือง
6. เด็กหญิงช่อผกา  แสงเจริญ
7. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ชาวเมืองดี
8. เด็กชายธีรภัทร  โตเหล็ก
9. เด็กหญิงพนิดา  ประพันธ์
10. เด็กหญิงอริสรา  แก้วคันโท
11. เด็กหญิงืทักษพร  เฟียวสูงเนิน
12. เด็กหญิงเขมจิรา  ปุ่งคำน้อย
 
1. นางสุมณฑา  ทองปน
2. นางสาววรัญญา  จันทร์มี
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1. เด็กหญิงนิพิฑิตา  บุญทะโก
 
1. นายคำมูล  งอกบุ่งคล้า
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนยศ  สมบัวคู
2. เด็กหญิงนงนุช  เต็มศิริ
3. เด็กหญิงนฤมล  ราชสีมา
4. เด็กชายรวิวรรณ  ดีวงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  สาสีศูนย์
 
1. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล
2. นางสาวศิรประภา  ชุปวา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.32 เงิน 40 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายตนุภัทร  ทับทิม
2. เด็กชายวรกฤต  ว่องไว
 
1. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล
2. นางสาวศิรประภา  ชุปวา
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 79.5 เงิน 5 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายจิรัฐพงค์  คงพราย
2. เด็กชายชนาภัทร  อัปมาทัง
3. เด็กชายชลกร  ไชยมงคล
4. เด็กชายนัทธพงศ์  สง่างาม
5. เด็กชายศาตนันท์  จะรา
6. เด็กชายสรศักดิ์  ชมชื่น
 
1. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
2. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
3. นางชวนพิศ  ภูระก้านตรง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.17 เงิน 35 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายกิจชัย  สมรัตน์
2. เด็กชายจักรินทร์  ศรีสุรักษ์
3. เด็กชายธนกฤต  เดชโชติอุดม
4. เด็กชายนพรัตน์  เหล่าดี
5. เด็กชายปริวัตร  ดวงขันธ์
6. เด็กชายศิรชัช  วิเศษชาติ
7. เด็กชายสุนันท์  ปิ่นแก้ว
8. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์มี
 
1. นายพิภพ  แสงเขียว
2. นางสาวประภัสสร  สาระธนะ
3. นางสาวนงนุช  เงินดี
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีเพ็ง
2. เด็กหญิงชนกวนันท์  วงศ์อนันท์
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประถมพานิชย์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เถาพันธ์
5. เด็กหญิงศศิพร  สาลีคำ
 
1. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
2. นางสาวปาลญา  อุดมมั่นถาวร
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชรอยบุญ
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  เดชชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สายทอง
 
1. นางสาวกิติญา   แก้วสว่าง
2. นางสาวสกาวลักษณ์  สิงห์ชา
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภูแม่นเขียน
2. เด็กหญิงมณีรัศมิ์  สุกใส
3. เด็กหญิงสุรัศวดี  พยารัง
 
1. นางสาวผกามาศ   บัวจันทร์
2. นางสาวจินตนา    กลิ่นศรีสุข
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนนลนีย์  อุปครุธ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัศนา
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงนรีพร  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณวรี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  อาสนาทิพย์
2. นายกฤษติกาญจณ์  อินทะลี
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75.67 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤติธี  ทีปกรสุขเกษม
2. เด็กชายกิตติ์ธเนศ  รุจิอริยวัฒนกุล
 
1. นายเทวิน  เที่ยงธรรม
2. นายธารารัตน์  บูรณะเรข
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายภควรรษ  หันหลวงราช
2. เด็กชายภีรภัทร์  แกะมา
3. เด็กชายศรันย์  เงินประเสริฐ
 
1. นายไพศาล   เจริญสุข
2. นางรุ้งพัชกันฒ์   ธรรมปรีชาพร
 
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายดิษกร  วิจิตรบรรจง
2. เด็กชายธีรภัทร์  พินิจกิจ
3. เด็กชายปิยะพล  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสามารถ   ซุ่นไล้
2. นายปราโมทย์  อัศวนิเวศน์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72.3 เงิน 46 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กชายปวีกร  จตุพรเสถียร
2. เด็กชายพัสวุฒิ  ตั๊นเจริญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ชนานันท์
 
1. นางสาววลัยมาศ  เภาสันเทียะ
 
47 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตากล้า
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ขยันการ
3. เด็กหญิงอภัสรา  สุภาพันธ์
 
1. นางสาวอิสรีย์  แรงครุฑ
 
48 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงลลิตา  ยังคัง
2. เด็กหญิงอมรรรัตน์  บัวแสง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ธีระ
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  คชอาจ
2. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
49 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงนฤมล  พึ่งพินิจ
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
50 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดาวัน
 
1. นางสาวปรัชญ์ศิรัส  ปรีสกุลเศรษฐ์
 
51 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายองอาจ  ลีอุดมวงษ์
 
1. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
52 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย๋
 
53 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสมบัว
 
1. นางสาวอุษา  นาวิน
 
54 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเขาแรต 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชูปลอด
 
1. นางสาวจิราพร  เชื้อดี
 
55 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชาย ภูสิทธิ์  สุขเจริญ
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
 
56 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายก้องภพ  รัตนะ
2. เด็กชายธีรยุทธ  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เนียมจิตร
 
1. นางสาวศิรินันท์  แสงศรีจันทร์
2. นางสาวศศิธร  บุญเทพ
 
57 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก่นทรัพย์
2. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วปิ่นทอง
 
1. นายทรงธรรม  อภิจรรยาธรรม
2. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
58 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 41 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิริสุทโธ
2. เด็กหญิงลลิดา  ผลานิสงค์
 
1. นายนิติธร  ทั่งทอง
2. นางสาวชนิกานต์  ปัญจเวทีกุล
 
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายกฤษฎากร  สุกสด
2. เด็กชายธนาตย์  จินต์โต
3. เด็กชายปพนพิทย์  ภูพันนา
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ
2. นายฐานพันธ์  สุวิมลธนายศ
 
60 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  หาสุข
2. เด็กหญิงพรรณรมณ  กองดา
3. เด็กชายสมศักดิ์  สีราโคตร
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์