สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายกฤษณะ  จองถวัลย์
 
1. นางศรีไพร  มั่งคั่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงภารดี  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางสุนันท์   จิรหฤทัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงยสุตมา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาววริดา  ตะวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงลักคนา   สนิทกูล
 
1. นางสาวกันตา  ไกรภักดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายพีระยุทธ  เพียรมนูพิพัฒน์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 26.8 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์ศรี
2. เด็กชายภูตะวัน  คำพุฒ
 
1. นายกิตติภพ  สกุลฮูฮา
2. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายสุธาวิน  ใจเสือกุล
 
1. นางสาวจีราพร  ตั๋นแก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายธารธรรม  ม่วงหวาน
 
1. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44.71 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายภานุพงศ์  วิรุญญะ
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญมี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญมี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายชนันต์  เคทอง
2. เด็กชายเนออง  -
 
1. นางสาวธัญพร  สันวิลาศ
2. นางสาวกรรณิการ์  จิตรสาคร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายชยานนท์  สินธุแสง
2. เด็กชายหนึ่ง  จี
 
1. นางสาวธัญพร  สันวิลาศ
2. นางสาวกรรณิการ์  จิตรสาคร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายณัชชานนท์  เมฆสุวรรณ
2. เด็กชายสุวิชนันท์  ลุงส่าง
 
1. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
2. นายปริวรรษ  ประมาณมาศ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเขาซก 1. นางสาวญาดา  พุทธดี
2. นางสาวธนภรณ์  สถิตบัลลังค์
 
1. นางสาวชลธิชา  ศรส่ง
2. นายสุภปรเมศร์  ทิพย์อภิรัชต์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายชนกานต์  พ่วงสุวรรณ
 
1. นางเกตุสุดา  แช่มสุวรรณ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายวิชาวิมล  พนมมรรค
 
1. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายจิรพัฒน์   ชมจินดา
2. เด็กชายต้นธรรม   หนุนแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร   คุ่ยขำ
4. เด็กชายปัณณทัต  ทองงาม
5. เด็กชายภาวัต   รัตนะ
6. เด็กชายมณฑล   จันทรกุล
 
1. นายอภิวัฒน์   วัดเขียว
2. นายบัณฑิต   ศรีทัศน์
3. นายกิตติศักดิ์   วงษ์ธานี