สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฤกษ์ถวิล
 
1. นางลัดดา  แป้นบางนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงธิดา  มาธิดา
 
1. นางสาวบุศริน  ชุติพงศ์นาวิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให
 
1. นางธีนรัตน์  สีใส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงไอริษา  ศิริไชย
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พุทธมงคล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง 16 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม
 
1. นางสาวพรนภา  พลอยแหวน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายบัญชา  ทองนพคุณ
 
1. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81.9 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธนชาติ    ซิกว้าง
2. เด็กชายอะเนชา   บุญศรี
 
1. นางสาวทิพานัน  เสียงหวาน
2. นางสาวทิฐินันท์  จโรจน์กริตย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.22 ทอง 11 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงจิราพร  ลาเสน
2. เด็กหญิงนันทชพร  กั้วกำจัด
 
1. นางยุภา  อรุณสวัสดิ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  จ้ำกระโทก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี
 
1. นางสาวพาวา  พงษ์พันธุ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ปัดถา
2. เด็กชายวีรวิทย์  ธนัททรงสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  สินธุนาวา
2. นางสาวพรพิมล  ปะสังคะเต
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ธนโชติเสถียร
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  อรุณงามวงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ครสาร
 
1. นางสาวทิพเนตร  ธรรมรังษี
2. นายประทีป  ไตรพรม
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิชญดา  กล่อมจรูญ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวนิชนันท์  คำตา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.2 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  แดงโสภา
2. เด็กหญิงณัฐมล  เทศฤทธิ์
3. เด็กหญิงวณิชญา  หมั่นสีชุม
4. เด็กหญิงศศิมล  เทศฤทธิ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  แดงคับ
 
1. นางปิ่นอนงค์  อะโน
2. นางสาวจารุวรรณ  ใจวงค์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เล็กคง
2. เด็กหญิงกัลยกร   ศรียาภัย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เอื้อเฟื้อ
4. เด็กหญิงปณิชา   นิวัฒนากุล
5. เด็กหญิงภิรญา   รุ่งโรจน์
 
1. นางอรณีย์  ทับทอง
2. นายนนทรักษ์  ชื่นเบิกบาน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงจารวี  สิงห์ขาว
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ญาติเสมอ
3. เด็กหญิงทาริกา   นาคใยธรรม
4. เด็กหญิงนิตยา  แสนนาวา
5. เด็กหญิงวิมลชนก  เพ็งพุฒิ
 
1. นางสาวศิริภรณ์  สุขวารี
2. นางสาวมนฤทัย  สุจริต
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วพวง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  อิ่มสมุทร
3. เด็กหญิงวนิดา  มุกดาหาร
4. เด็กหญิงศรัณย์พร  กลิ่นชวนชื่น
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชาญจิตร
 
1. นางสาวปราณปรียา  ศรีบุญ
2. นางสาวมิ่งสมร  ศรีประสิทธิ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  นามโสม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิมิตรมาลา
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  เจริญผล
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  เครือวัลย์
5. เด็กหญิงอรนลิน  บุญเฮ้า
 
1. นางสาวภารตี    ทัพจีน
2. นางสาวศุภรดา   พวงพุ่ม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 21 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  ช่างทำ
2. เด็กหญิงปาณิตา  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงลลิตา  วอนอก
4. เด็กหญิงอภิชญา  ด้วงเนตร
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  โพธิ์สาพิมพ์
 
1. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
2. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายณัฐภัทร  กลิ่นเนียม
2. เด็กชายบอย  สมบูรณ์
3. เด็กชายวาสนา  เชียงกลม
4. เด็กหญิงวาสนา  วิสุมา
5. เด็กชายเจ  สมบูรณ์
 
1. นายสมหมาย  ดีเรืองศรี
2. นายสมคิด  บุตรสนธ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ปัสสาวะเท
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขเมือง
3. เด็กชายแม็ก  สีทอง
4. เด็กหญิงโสภาวรรณ  แซ่จึง
5. เด็กหญิงไฉไล  ตัวกระโทก
 
1. นายวีรวุฒิ  เกตุจำนงค์
2. นางสาวอรอุษา  ซุ่นสุน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.9 ทอง 16 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายชลแดน  ค้อลมัย
 
1. นางจารุวรรณ  เฉลิมโชควัฒน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 15 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาวขนิษฐา  ศิริยัญ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรกนก   หมอยา
2. เด็กชายปริญ   คล้ายเพชร
 
1. นางอภัยวัลย์   คงวัฒนกุล
2. นางสาวเพ็ญนภา   บุญญะรัง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.6 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กหญิงผิงรดา  สุพัตรา
2. เด็กชายภูรินทร์  บุญโชติ
 
1. นางชื่นชนก  กวีนนท์
2. นางทิพวัลย์  จิรชัยพร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 28 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทิมทอง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  อาจวารินทร์
2. นางชลธารา  ถานิสโร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.4 ทอง 11 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงชนณภัส  จิวัตธนิน
2. เด็กหญิงชมพูรัตน์  อุดมรังสิกุล
3. เด็กหญิงทวีรัฐ  นิจนิรันดร์
4. เด็กหญิงธารวิมล  ใจมา
5. เด็กหญิงปทิตตา  สินธุประสิทธิ์
6. เด็กหญิงปิยธิดา  นาพรม
7. เด็กหญิงภาณินี  วงค์ษา
8. เด็กหญิงศรินทิพย์  ชื่นนอก
9. เด็กหญิงสิริมา  แก้วซิ้ม
10. เด็กหญิงสุพรรณษา  ประเสริฐศรี
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นายนิธิ  พวงใบดี
3. นางพรรณทิวรรณ  กิจธรรมเจริญ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงกรรวี  ศศิไชยปัญญา
2. เด็กหญิงนิชา  สินชัย
3. เด็กหญิงรัชปภา  เกษมเจริญโชติ
4. เด็กหญิงรัญชนา  ถนอมคุณ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญราช
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชลศิริพงษ์
7. เด็กหญิงศิรินรัตน์  สุกทน
8. เด็กหญิงสิรินันทา  แซ่ตั้ง
9. เด็กหญิงสุชานันท์  เครือกาพ
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ทุมรัตน์
 
1. นายกชกร  พนมมรรค
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.6 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ห่อทรัพย์
2. เด็กหญิงนิพาดา  หอมนวล
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ลิ้มภักดี
4. เด็กหญิงพรรษชล  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ทวีโชคสิริกุล
6. เด็กหญิงวัศยา  สุภาผล
7. เด็กหญิงศศิชา  โพธิ์เที่ยง
8. เด็กหญิงสุคนธา  ใบเงิน
9. เด็กหญิงอรปุริสา  ศุภกา
10. เด็กหญิงอริษา  คำบึงกลาง
 
1. นายณชล  ลิ้มภักดี
2. นางชื่นศุกร์  แสงวงกาโร
3. นายมณฑลธน  ไชยเสน
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวีร์  โตวิวัธ
2. เด็กหญิงกฤติกา  นอกพิมพ์
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร  จารุศักดิ์สกุล
4. เด็กหญิงกุลธิดา  การวัฒน์เจริญ
5. เด็กหญิงณัฐฐา  พงศ์สา
6. เด็กหญิงดลชนก  อุบลศักดิ์
7. เด็กหญิงพรนัชชา  เฉลิมญาติ
8. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พัฒนมงคลจิตร
9. เด็กหญิงภัคมณีกานต์  จรัสคณาวุฒิ
10. เด็กหญิงอริสา  เย็นใจ
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุขนิรัญ
2. นางสาวปัณฑารีย์   สารปะ
3. นางสาวพิชญาภา  วรรณประพัฒน์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  แจ่มอ้น
 
1. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต
 
1. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายพีรเชษฐ์  ดาบเพชร
 
1. นางสาววิลาสินี  ประชานิยมทรัพย์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพงศ์ธาริน  สกลศิลป์ศิริ
2. เด็กหญิงพรพิชชา  ชลเชิดชูวงศ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  กลิ่นโสภณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
2. นางสาวพรรณนภา  รัตนทิภากร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงฐิดาพร  ขาวพิพัฒน์
2. เด็กชายติณณชัย  สุขนคร
3. เด็กชายธนโชติ  ไสยาสน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
2. นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.3 ทอง 14 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ด้วงทองแก้ว
 
1. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1. เด็กหญิงอุษสรา  ภูกองชัย
 
1. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง 27 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1. เด็กหญิงบุญญาดา  จูพุก
 
1. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.66 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธีราณุวัตร์  เจริญรัชต์
 
1. นายธงชัย   คงกุล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  นิกูลกาญจน์
 
1. นายธงชัย  คงกุล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุข
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุทธิ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
 
1. นายธงชัย  คงกุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงธิดาพร  พิลา
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูธร
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายณัฐวุฒฺิ  จงพิมาย
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
 
1. นายธงชัย  คงกุล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. นางสาวกฤตยา  อาริยวัฒน์
 
1. นางสาววิชุดา  ควรอักษร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูธร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่างเหล็ก
3. เด็กชายณัฐนันท์  สุทธิ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุข
5. เด็กหญิงสุจีพร  โกสุม
6. เด็กหญิงอริสา  วังคะฮาด
7. เด็กชายอรุชา  จันภูมิ
8. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุเมฆ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางสาวดวงกมล  ศรีวิรัญ
3. นางสาวลักขณา  หาญมะโน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายณัฐวุฒฺิ  จงพิมาย
4. เด็กหญิงนริสา  คุสิตา
5. เด็กหญิงนรีภรณ์  วังคะฮาด
6. เด็กหญิงวรรัตน์  นเรศรัมย์
7. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
8. เด็กชายอมเรศ  แจ่มจำรัส
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางภิญญาภัทร  ธนชัยโภคิน
3. นางสาวลักขณา  หาญมะโน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกันต์ธีร์  พีรพรชัย
2. เด็กหญิงทัชชกร  กออิสรานุภาพ
3. เด็กชายธรรม์ภัทร์  ศิริศักดิ์สมบูรณ์
4. เด็กชายธีราณุวัตร์  เจริญรัชต์
5. เด็กชายนพรุจ  สุขมาก
6. เด็กหญิงปัณฑารีย์  นิกูลกาญจน์
7. เด็กชายปิยังกูร  ธรรมเที่ยง
8. เด็กหญิงปุณยาพร  ก้อนแพง
9. เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  พูลศิริ
10. เด็กชายรชต  จุลบุรมย์
11. เด็กชายวรกร  อ่อนคลาย
12. เด็กชายวีราณุวัตร์  เจริญรัชต์
13. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
14. เด็กหญิงสิรภัทร  นิยม
15. เด็กหญิงหฤทชญา  อรุณเรือง
 
1. นายธงชัย  คงกุล
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงกชกร  ใจสำราญ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองขำ
3. เด็กหญิงกานต์มณี  รังสียานนท์
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สุพล
5. เด็กหญิงขวัญชนก  สิงห์ขาว
6. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สาระบุตร
7. เด็กหญิงจิรัชญา  ร่มลำดวน
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  อุทอง
9. เด็กหญิงชัญญานุช  สุภาพ
10. เด็กหญิงณัฐชา  อยู่ศรีึ
11. เด็กหญิงณัฐริการ์  ไกรราตรี
12. เด็กหญิงนิสา  สมบูรณ์นอก
13. เด็กหญิงนุศรา  ใสฉิม
14. เด็กหญิงพิชชาภา  เทพศิริวรรณ
15. เด็กหญิงลักขณา  พลอยมุกข์
16. เด็กชายสรยุทธ  วงศ์ขันธ์
17. เด็กหญิงสุมิตรา  ใจฉ่ำ
18. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สืบเทพ
19. เด็กหญิงอิสราพร  น้อยอามาตย์
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีประพัฒน์ทอง
 
1. นางณัชชุนันท์  ธนัพประยูร
2. นายพระทาย  กระแสร์คุปต์
3. นายวีรพัฒน์  เพ่งจินดา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายกฤษดา  ดาวแจ่ม
2. เด็กหญิงนัฐฐา  ปาดสี
3. เด็กชายพีรณัฐ  พิมพ์สกุล
4. เด็กชายวีระศักดิ์  สิงห์โตทอง
5. เด็กชายสิทธิราช  กองผ่าน
 
1. นายรัชชานนท์  รัตนพันธ์
2. นางสาวฐิตินันท์  เมฆศิริวรรณ
3. นางสาวอารีย์   พวงนาค
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาซก 1. นายกรกฎ  เตียวหุน
2. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สุภาวหา
3. เด็กชายกฤษดา  สุขแดง
4. เด็กชายกิตติพศ  ต้นกันยา
5. เด็กหญิงขวัญมนัส  แซ่ล้อ
6. เด็กหญิงคีม  จันทร์สุดา
7. เด็กหญิงจันทกานต์  สุขแดง
8. นายชญานิน  ปานทนนท์
9. เด็กชายชานนท์  คำสี
10. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  แซ่เฮ้ง
11. เด็กหญิงธัญพิชชา  บานเย็น
12. เด็กหญิงธัญรดา  หล่าลาภ
13. เด็กหญิงนริศรา  ทวีจิตร
14. เด็กหญิงนิด  กุน
15. เด็กหญิงนิภาภรณ์  วงศ์อินทร์
16. เด็กหญิงปิ่น  แสงทอง
17. เด็กหญิงพรกนก  หลำนิล
18. เด็กหญิงพรนิชา  ณ วันดี
19. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บัลลัง
20. เด็กชายพีระพล  มะตูม
21. เด็กชายภูริ  ใจตรง
22. นายยศกร  แซ่เฮ้ง
23. นายวรวุฒิ  ถาวรเจริญ
24. เด็กหญิงวราลักษณ์  ศรีทรงวร
25. เด็กหญิงวิภาวี  ดวงมูล
26. เด็กหญิงวิสุตา  สมาวงศ์
27. นายศักย์ศรณ์  อินทร์วงษ์
28. เด็กหญิงศิริพร  สโมสร
29. นายศุภวิชญ์  แต้มวงค์
30. เด็กหญิงสมฤดี  มากหุ่น
31. นายสิทธิชัย  นาคน้อย
32. เด็กหญิงสุภินดา  แต้มวงค์
33. เด็กหญิงอนัด  ตรีเล็ก
34. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แสงแก้ว
35. เด็กหญิงอุมาพร  คงเมือง
36. เด็กหญิงเหลียบ  กิม
37. นายไพศาล  มากหุ่น
 
1. นายสมชัย  ธงหาร
2. นายนฤพล  นิระทัย
3. นายณัฐพงษ์  พงษ์เจริญ
4. นางสาวกมลวรรณ  สุขเจริญ
5. นางสาวลลนา  หมอกไชย
6. นางสาวชลธิชา  เย็นสบาย
7. นางสาวอุมา  สีผา
8. นางสาวศิราพร  เสนีวงษ์ ณ อยุธยา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายจักริน  ใจพุก
 
1. นางพเยาว์  สีนวล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 1. เด็กชายปถวี  ภู่ทอง
 
1. นางธัญญ์นภัส  วิรัตน์เกษม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 25 โรงเรียนวัดตาลล้อม 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พงษ์โชติฐิติวัสส์
 
1. นางอุไรวรรณ  พิลึก
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงสโรชา  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  บัวแก้ว
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายคณพศ  มีทรัพย์อรุณ
 
1. นายสรณ์สิริ  นารอด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงพิชญานิน  ภูนิคม
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  พันมหาสุข
 
1. นางสาวกรทิพย์  เขามะหิงษ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายธนาศักดิ์  สุขเต
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายเจษฎา  สวัสดิกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีพงศ์  บุณถนอม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงเจสสิก้า  อีเลน สโควิลล์
 
1. นางสมรรถาพร  คูหาทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  มัธยัสถ์สินวิริยะ
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 19 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายคุปตนันท์  สุทธิสอน
 
1. นายเสถียรพงษ์  แสนอินทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง 19 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงธนปิยา   ชมภูพื้น
 
1. นายพินิจ  เพิ่มพิพัฒน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 25 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงไพลิน  พรหมศิริ
 
1. นายถาวร  กรินรักษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขนรกุล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ชมพักตร์
3. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดอกไม้ไหว
4. เด็กชายจตุรานนท์  เบญจกวินเลิศ
5. เด็กหญิงชนิสรา  หงษา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมปัญญาวงศ์
7. เด็กหญิงพัชราภา  ไกรสี
8. เด็กชายรัตนกร  ศรีอุดม
9. เด็กหญิงศศิธร  พันธุรัต
10. เด็กหญิงศุภิสรา  จวนจันทร์เพ็ญ
11. เด็กหญิงอนุสรา  แก้วเย็น
12. เด็กชายเอกชัย  สัตย์ช่ำ
 
1. นายณชล  ลิ้มภักดี
2. นายสุริยะ  บุญเจือ
3. นางสาวนัยนา  ลีดี
4. ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์  วุฒิวิชญานันต์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.666 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายกรกฏ  คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สมพงศ์
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลไพร
4. เด็กชายปัถวีธร  เมตตา
5. เด็กชายพชรพล  ถิ่นสิริพัฒนกิจ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  ชลศิริพงษ์
7. เด็กหญิงสุชัญญา  บุญภพ
8. เด็กชายโพธิรัตน์  แสงกระจ่าง
 
1. นายณชล  ลิ้มภักดี
2. นางชื่นศุกร์  แสงวงกาโร
3. นายมณฑลธน  ไชยเสน
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.333 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ประเสริฐวงษ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  พัฒนา
3. เด็กหญิงปณิตา  จิตรีเชาว์
4. เด็กหญิงปภาวดี  พัชรงามสิริ
5. เด็กหญิงปัณรสี  ต๊ะวงค์
6. เด็กหญิงภาวินี  นุชนาท
7. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  ภิรมย์กิจ
8. เด็กหญิงวรนารี  อ่าวชุติมานันท์
 
1. นางมาลี   พรหมสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐพิชชา  สุนทรี
3. นางสาวชลธิชา   สุขสำราญ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกวิตา  แสนนาม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิทักษ์จินดา
3. เด็กหญิงญาณิศา  คล้ายสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีสนอง
5. เด็กหญิงบุญญาดา  สุขาภิรมย์
6. เด็กหญิงพัณฑิตา  อินสุ่น
7. เด็กหญิงภัทริดา  บริบูรณ์
8. เด็กหญิงภูษณิศา  จำเนียรการ
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐพิชชา  สุนทรี
3. นางสาวชลธิชา   สุขสำราญ
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.333 ทอง 43 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายกิตติพศ  ทองเงิน
2. เด็กชายชลธิฐ  โพธิกุล
3. เด็กชายชลนที  มู่กลึง
4. เด็กชายสุวรรณชาติ  ปลั่งกลาง
5. เด็กชายอำนาจ  เอมอ้น
 
1. นายวราวุธ  พลเยี่ยม
2. นางสาวริญญ์รวี  อัครสิทธิรุจน์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ตันติปัญจพร
 
1. นางสาวภาริษา   ยศกรธราดล
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กหญิงอลีนา  หมัดชา
 
1. นางสุริยาพร  โตวรรณสูตร
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย
 
1. นายรังสรรค์   บุญธรรม
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร
 
1. นายอนุรักษ์   พุกประสงค์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  ปิติเจริญพร
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ช่างบุตร
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  อนันตกูล
2. นางสาวเผิง  ซิน
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงดารภา  เหล่าพล
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญเพ็งพัฒน์
 
1. นายระพีพัฒน์  กล่อมจิต
2. นางสาวพรรณสุดา  ตรีทศายุธ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนภสร  แสงชมภู
2. เด็กหญิงปณิดา  ขุนอินทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
2. นางสาวศศิธร  บุญเทพ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา
2. เด็กชายจิรายุ  สุรพัฒน์
 
1. นางเอื้อมพร   แสงสร้อย
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
2. เด็กชายธนาธร  แก้วระหัน
3. เด็กหญิงนันทนา  ราษีทรัพย์
4. เด็กชายปรเมศ  สนแย้ม
5. เด็กหญิงพิชญา  สิริกมลเนตร
6. เด็กหญิงภัทรกันย์  ศิริบุตร
7. เด็กหญิงมนชนก  สุดโสม
8. เด็กหญิงเจนจิรา  อุดหนุน
9. เด็กหญิงโบลา  เรียม
 
1. นางนฤมล  พอดี
2. นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร
3. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายกวี  ทีปราศรัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมมาตร์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  เทียมเรือง
4. เด็กหญิงธัญญามาศ  อุดมทั้งตระกูล
5. เด็กหญิงนุชจรี  ไชยธานี
6. เด็กหญิงพรธิวา  พามานาง
7. เด็กหญิงมณีมณฑ์  ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงมณีมัญชุ์  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงอริสรา  แสงพิทยา
 
1. นางสาวประภัสสร  รอดเรือง
2. นางสาวอุมาภรณ์  พิลาวุฒิ
3. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.3 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร
3. เด็กหญิงอริษา  ประจำถิ่น
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
2. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงรุ้งรดา   ด่อนศรี
2. เด็กหญิงสุมนรัตน์   ธนะ
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์   พราหมณี
2. นางสาววลัยพรรณ   เมฆิยานนท์
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงสุกฤตา  งามแจ่ม
2. เด็กหญิงเมขลา  สอนสุภาพ
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกันตสิฐ  อ่อนหวาน
2. เด็กชายณัชกฤช  สัญวงษ์
3. เด็กชายวรกิตติ์  น้ำเจริญ
 
1. นายสามารถ   ซุ่นไล้
2. นายปราโมทย์  อัศวนิเวศน์
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่ซิ้ม
2. เด็กหญิงศุจิตพัฒน์   ชมถิ่น
3. เด็กหญิงเปรมปภา  สีสุข
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงอธิชา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงอภิชญา  โลมจันทร์
3. เด็กหญิงอัมพรวดี  นาวาพนม
 
1. นางศุภกานต์  แก้วจันทร์
2. นางจิตราอธิศกิตต์  ก้องยืนยง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงรัตนา  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงสุชาดา  พึ่งพุทธ
3. เด็กหญิงอรฉัตร  พรมชาติ
 
1. นางสาวพนิตธิดา  เปรมานุพันธ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ณ หนองคาย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์ไชยา
2. เด็กหญิงปภาพินท์  กันเชียง
3. เด็กหญิงพัชรพร  เฉิดจิต
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
2. นางสาวทิพวัล  รบศึก
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  พุ่มจีน
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เล่ห์มงคล
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ขันบุญ
4. เด็กหญิงวราพร  ราม
5. เด็กหญิงอนัญญา  เล่ห์มงคล
6. เด็กชายเฮง  เวง
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
2. นางอารีรัตน์  อินทรวิชัย
3. นางรุ่งทิพย์  สมประสงค์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 26 โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กหญิงชลิตา  แววดี
2. เด็กชายตุน  มู
3. เด็กหญิงโยศิตา  คล้ายสังข์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
2. นางสาวภคพร  กรุงเจริญ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.1 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเขาซก 1. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ลิ้ม
2. นายวรธน  บุญเพ็ง
3. นายอรรถกร  สลาลัย
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  หนูขาว
2. นางสาววรรณา  ศรีศิริ
 
97 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงจารุณี  พิมพ์ไกรดี
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด้วงคำ
3. เด็กหญิงอรอุมา  พรมเมตตา
 
1. นางสาวอรอนงค์  จำนงค์ผล
2. นางสาววาสนา  สารศิริ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   ฉายาถิรจิตโตวงศ์
2. เด็กหญิงพิมนภา   บำรุงศิลป์
3. เด็กหญิงศจี   แซ่เตียว
 
1. นางกิจพร   วุฒิประดิษฐ์
2. นายราเชน   นามาบ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 36 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สงรัมย์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คนหาญ
 
1. นางรุ่งกานต์  วีระพันธุ์
2. นางสุรดาภัทร  รัตนเนตร
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธันย์ธีรา   เพ็ชรมาตย์
2. เด็กหญิงนภัทร   แก้วซิ้ม
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  อินทโชติ
 
1. นางชุติมา   แดงกระจ่าง
2. นางสาวหัสยา  ไชยมนตรี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 40 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญฑริกชาติ
2. เด็กหญิงมานิสา  วีสม
3. เด็กหญิงรุจิรา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวรรณา  อุดมศิลป์
2. นางสาววิรัญญา  กมลคร
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 41 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สาธร
2. เด็กหญิงนัทสรินทร์  อามาน
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชฏาทอง
 
1. นางสาวศิรินทร์  เสมอวงษ์
2. นางสาวปาริฉัตร  ฤทธิ์บัว
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ขามเรียน
2. เด็กหญิงสุปราณี  สมบูรณ์พันธ์
3. เด็กหญิงไอรดา  จันทร์บอกรับ
 
1. นางฐิติรัตน์  โสภาโชติธนากูล
 
104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88.5 ทอง 6 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายชวนากร   นิลแสวง
2. เด็กหญิงศรัณย์รัชย์   สุธา
3. เด็กหญิงศิลาณี  นิสสัยสุข
 
1. นางสาวพันธ์ทิพา  พรหมเมตตา
2. นางสาวภัทรลดา  ยิ้มจัตุรัส
 
105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์  กสิกิจวสุนธรา
2. เด็กหญิงณฐมน  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงสุญญตา  ธนาวนิชกุล
 
1. นางณัฐสิริ  พรหมศร
2. นางสาวสุภาภรณ์  มหายศ
 
106 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายวรพงศ์  ฉัตรเงิน
 
1. นางสาวกัญจน์ภัสรณ์  สืบสวน
 
107 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายนวัชปกร  ยาจิตร
 
1. นางสาวพลอยปภัส  นาอุ่นเรือน
 
108 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง 38 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายปัญณธร  อุตรวณิช
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมภู
 
109 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.66 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายรัฐกร  ไขรัศมี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
 
110 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
111 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายอชิรวัฒน์  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมภู
 
112 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิราพัชร  นามไพร
2. เด็กชายรัตนกร  ศิลา
3. เด็กชายศุภชัย  สีสอง
 
1. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
2. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
113 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกัญฐณัฎฐ์  สารจิตตาภาพ
2. เด็กชายพัทธนันท์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
114 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 35 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กชายชยันต์พล  อินทจักร
2. เด็กหญิงพีรดา  พวงสี
 
1. นางสุรีพร  วีระอาชากุล
2. นางธิดารัตน์  ซื่อสุวรรณ
 
115 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายขจรศักดิ์  กรวดสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกฤดา   เรือนมูล
 
116 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายวัชรชัย  ชายสีอ่อน
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
 
117 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มพูล
 
1. นางชลลดา  วัดโส
 
118 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชัยมงคล  คำนนท์
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
 
119 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กชายพีรณัฐ  การะภักดี
 
1. นายจิรายุ  โนทา
 
120 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายศักรินทร์  สุขญาติ
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
121 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายมงคล  มิรัตนไพร
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
122 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายวรพล  รวมจำนงค์
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
123 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. นายอัมรินทร์  นุชพงศ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
124 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายศิริชัย  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางสาวอังศนา  สุขจั่นผล
 
125 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธรณินทร์  จันทะสอน
 
1. นางสาวพิมผกา  สุวรรณา
 
126 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. นายกฤตยชญ์  วงศ์อารีย์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
127 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  อนุลีจันทร์
2. เด็กหญิงกัณฑมณี  ทางาม
3. เด็กหญิงกันยา  หันจันทร์
4. เด็กหญิงณัชชา  ขำเงิน
5. เด็กหญิงธิดาพร  ผู้นิ่ม
6. เด็กหญิงอริสรา  ป้องจันดา
 
1. นางสาวณัฐชยา  สิงห์โตทอง
2. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
 
128 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจิรเดช  นามวิลัย
2. เด็กชายสรธร  บุญกันฑ์
3. เด็กหญิงสาธิกา  อานิช
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางอารีรัตน์  ยาวิราช
 
129 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายณัฐนันท์  กล่องแก้ว
2. เด็กหญิงสายพิน  ดาบแก้ว
3. เด็กชายอิทธิพล  มาลา
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
2. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
130 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกรกฎ  บุญเรือง
2. เด็กชายณัฐภัทร  อยู๋ศรี
3. เด็กชายวิชญ์พงศ์  สันติสถาพรสุข
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นายตรีสุริค์  โกศลโพธิสกุล
 
131 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายกิติกรณ์   วังสาร
2. เด็กชายสราวุธ  ชาญพินิจ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ประมาศ
 
1. นางสาวทองใส  ดาบจันทร์
2. นางสาวจุฑามาศ  วังพรหม
 
132 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์ขัน
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงศา
3. เด็กชายแทนธัญญ์  สุโพธิ์
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
133 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายสุชล  สาระพงษ์
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  จันทร์นวล
3. เด็กชายแดง  -
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
134 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงมนชนก  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางสาวพลอยปภัส  นาอุ่นเรือน
 
135 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายจักรพงศ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายปานณวัฒน์  ประจิต
 
1. นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
136 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธนา  แซ่แต้
2. เด็กหญิงพรนิภา  จันพิมาย
 
1. นางสาวทิวาพร  รอญศึก
2. นางสาวลริตา  พาดี