สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กชายณตะวัน  สายสมร
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีชนะวัฒน์
2. เด็กหญิงมอนหอม  ลุงสุ
 
1. นายอัษฎางค์  สมาวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายชาญเมธี  กิจบำรุงลาภ
 
1. นางพัชรา   นพรัมภา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 43 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงดุสิตา  เฉลิมวงษ์
2. เด็กหญิงวรินทร์สินี   ธนสมบัติ
3. เด็กหญิงสิริกร   จะฟะ
 
1. นางธนัชย์จารี  กิตติวราวุฒิ
2. นายพุฒิพงศ์  สุทินประภา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60.69 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษาจันทร์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีโกศล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายศฐาวิชญ์  สิริจันทสิงห์
 
1. นางสาวอรยา  สุคันธรัต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายวสุธันย์  คงกิติมานนท์
 
1. นางสาวบุญรัตน์   เรืองศิลป์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกตัญญู  กระโพธิ์
2. เด็กหญิงรุจิรดาพร  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สร้อยทอง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
2. นายชาญณรงค์  จุนเจือวงศ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายธนกฤต  มากมูล
2. เด็กหญิงปารวี  อินทรวิเศษ
3. เด็กชายสิทธิโชค  นาคคำ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
2. นางสาวสร้อยสุดา  เขื่อนปัญญา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  พรหมเสนา
2. เด็กชายพงศกร  ผองแผ่น
 
1. นายพิสุทธิ์  เหลืองอร่าม
2. นางสาวประภัสสร  พูนผล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายจิรฐา  มาลาทอง
2. เด็กชายจิรวัชร  บำรุงแสง
3. เด็กชายฌอน  เคลบี้
4. เด็กชายฐิติพงศ์  ตั้นสุน
5. เด็กชายฐิติพันธ์  ตั้นสุน
6. เด็กชายณัฏวัฒน์  ศรีปะโค
7. เด็กชายธนาเดช  เสนากลาง
8. เด็กชายนนท์  กล่อมกลิ่น
9. เด็กชายศิริมงคล  สีดา
10. เด็กชายเพชรศธร  ประชุม
 
1. นางสาววาสนา  ตาดเดิม
2. นางสาวจันทิมา  วิไลพูนทรัพย์
3. นายชโนดม  แก้วคำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายจิรายุส  แจ่มจำรัส
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงธัญชนก  คุ้มกระโทก
 
1. นายปุญญพัฒน์  ขันเพ็ชร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงญาณาธิป  วนะสนธิ์
 
1. นางสาววิชุดา  ควรอักษร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายเกรียงไกร  เมืองยศ
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กหญิงวิพาดา  มาลาหอม
2. เด็กหญิงโสภา  อินทะโส
 
1. นายจีรศักดิ์  สายแสงจันทร์
2. นายกิตติพงษ์  วรรณรัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงพรรษา  แจ่มศรีใส
 
1. นายสุท้ศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นายณัฏฐ์พล  ไหว้พรหม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงรุจิรา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวบุญนำ  วรพนพิพัฒน์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 69.66 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  ปิตะธารา
2. เด็กหญิงกชพร  อั้งลิ้ม
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมพระศร
4. เด็กหญิงกัลยกร  กาติ๊บ
5. เด็กหญิงกาญจนา  พลเภา
6. เด็กชายจิรายุ  บุญดาราช
7. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญกอง
8. เด็กหญิงชนัทชนันท์  มหาชน
9. เด็กหญิงณคภร  แจ่มจำรัส
10. เด็กชายณฐรัช  ทองดี
11. เด็กหญิงณัชชา  พนาวุฒิคุณ
12. เด็กหญิงณัฏฐินันท์  เพชรคล้าย
13. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญนิธี
14. เด็กหญิงดลพร  ศรีพิมพ์
15. เด็กหญิงทิวากานต์  บุญทวีกิจอนันต์
16. เด็กหญิงธมนวรรณ  เนตรอาคม
17. เด็กหญิงธัญนุช  เจริญกุล
18. เด็กหญิงบุณยวีร์  แพงศรี
19. เด็กหญิงปณิศรา  ระย้า
20. เด็กหญิงปภาดา  พัชรงามสิริ
21. เด็กหญิงปรัชนันท์  แก้วภูทอง
22. เด็กหญิงปัญญดา  พงษ์ภุมมา
23. เด็กชายปารมี  พงษ์ภุมมา
24. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทีบุญมา
25. เด็กหญิงพรรณธิดา  ทองสุข
26. เด็กหญิงพัชร์วิกัญญ์  เล้าคชสิทธิ์
27. เด็กหญิงพิชญาวี  ศิริประจักษ์
28. เด็กหญิงภูริษมา  ฟูเกษม
29. เด็กหญิงลฎาภา  พงศ์พัชรา
30. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีรักษา
31. เด็กหญิงหฤทชญา  ปะมะโต
32. เด็กหญิงออมสิน  อัชฌาสัย
33. เด็กชายอาคม  พลอยสารักษ์
34. เด็กหญิงอิสริยา  รุจิรัตน์
35. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวณัฐฐา  เรืองอุไร
2. นายเอกโชค  ศิริวราโชค
3. นางมาลี   พรหมสิทธิ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงวรรณี  -
3. เด็กหญิงศราวณี  มงคลศิลป์
 
1. นางกนกกร  อินกุณา
2. นางสาวปราณี  มนประภากมล
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงพรรษา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชนะชัย
 
1. นางสาวกนิษฐา  ขาววงศ์
2. นางสาวกรรนิกร  ห่อคำ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กชายรชต  ผดุงศิริกุลชัย
2. เด็กชายเตชิต  จันทวงษ์
 
1. นางสาววรรณกร  จำนงค์ผล
2. นายณัฐวัฒน์  ลายสาคร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. นายพสิษฐ์  บุญน้อย
2. เด็กชายเลิศชาย  พุทธอังกูร
 
1. นายอมรฤทธิ์  เนื่องลา
2. นางสาวสุทธิดา  โพธิ์ศรี
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายประวิทย์  ไชยรัตน์สัมพันธ์
2. เด็กชายสวิตต์  พรมนิกร
 
1. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นายวรศักดิ์  สีดามล
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายปรัชญาวรินทร์  แสงภู่
2. เด็กชายศิวกร   พิภักดิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  อมรมณีกุล
2. นางสาวปรียาภัทร  ต้นสีนน
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายชัญณรงค์  โลมารักษ์
2. เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์สุริยา
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
27 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกพร  เกตุสอน
2. เด็กหญิงชลธิชา  อรรถวิจิตร
3. เด็กหญิงชลมาศ   บรรจงผล
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
2. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดุพงษ์
2. เด็กชายธราเทพ  เกษมทรง
3. เด็กชายปรีชา  แซ่ซื้อ
 
1. นายกฤษติกาญจน์  อินทะลี
2. นางรุ่งทิพย์  มาลัย
 
29 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงชนิจกานต์  ลาภมูล
2. เด็กหญิงมัลลิกา  มั่นคง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองกัน
 
1. นางสาวอชิราญาณ์  คำเลิศ
2. นางสาวพนิดา  เวียงหนองหว้า
 
30 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายเกียรติคุณ  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
31 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทองแท้
2. เด็กชายบรูไน  มูหมัด
3. เด็กหญิงแหละ  กัมพูชา
 
1. นางสาววิชุดา  สุวิมล
2. นางสาวสุวภา  บุญอุไร
 
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจักรวาล  คำดา
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บุญทม
3. เด็กชายอรรถพล  วงศ์ปัน
 
1. นายสำเริง  สันจะโป๊ะ
2. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
 
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายทรงชัย  วิลาลาศ
2. เด็กหญิงนิพัทรา  คงสอน
3. เด็กหญิงพรผกา  มีเจริญ
 
1. นางสาวคณาลักษ์  ลาน้ำคำ
2. นางสาววนิดา  วงศ์ชมพู