สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐญา  กุลแก้ว
 
1. นางสาวจิราวดี  ศรีวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฤกษ์ถวิล
 
1. นางลัดดา  แป้นบางนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงธิดา  มาธิดา
 
1. นางสาวบุศริน  ชุติพงศ์นาวิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายกฤษณะ  จองถวัลย์
 
1. นางศรีไพร  มั่งคั่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงภารดี  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางสุนันท์   จิรหฤทัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงยสุตมา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาววริดา  ตะวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงลักคนา   สนิทกูล
 
1. นางสาวกันตา  ไกรภักดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กชายณตะวัน  สายสมร
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให
 
1. นางธีนรัตน์  สีใส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงศิรัญญา  ตั้งธรรมทิพย์
 
1. นางสาวศิริพร  ตันจ้อย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงไอริษา  ศิริไชย
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พุทธมงคล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง 16 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม
 
1. นางสาวพรนภา  พลอยแหวน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายบัญชา  ทองนพคุณ
 
1. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีชนะวัฒน์
2. เด็กหญิงมอนหอม  ลุงสุ
 
1. นายอัษฎางค์  สมาวงศ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72.33 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เทียมสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนันทกานต์  แซ่เจา
 
1. นางศิริลักษณ์  ตันประเสริฐ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81.9 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธนชาติ    ซิกว้าง
2. เด็กชายอะเนชา   บุญศรี
 
1. นางสาวทิพานัน  เสียงหวาน
2. นางสาวทิฐินันท์  จโรจน์กริตย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.22 ทอง 11 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงจิราพร  ลาเสน
2. เด็กหญิงนันทชพร  กั้วกำจัด
 
1. นางยุภา  อรุณสวัสดิ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  จ้ำกระโทก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายชาญเมธี  กิจบำรุงลาภ
 
1. นางพัชรา   นพรัมภา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี
 
1. นางสาวพาวา  พงษ์พันธุ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายพีระยุทธ  เพียรมนูพิพัฒน์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 43 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงดุสิตา  เฉลิมวงษ์
2. เด็กหญิงวรินทร์สินี   ธนสมบัติ
3. เด็กหญิงสิริกร   จะฟะ
 
1. นางธนัชย์จารี  กิตติวราวุฒิ
2. นายพุฒิพงศ์  สุทินประภา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงธิติมา  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงปิ่นมณีทิพย์  จันจำนงค์
3. เด็กชายฤทธิไกร  ปิ่นฟ้า
 
1. นางสาวจินตหรา  ชาตรี
2. นางสาวสุพัตรา  กองสิงห์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม
 
1. นางสาวศศิประภา  มั่นคง
2. นางสาวมณีรัตน์   ใจเฝือ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.83 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กหญิงจันทภา  ตันกันยา
2. นางสาวธันยพร  แซ่เซียว
3. เด็กชายอัครพล  ธรรมโส
 
1. นางสาวพนัชกร  บุญพิมพ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  โสรถาวร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย
2. เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย
 
1. นางอินทิรา   ลิ่มวิวัฒนา
2. นางสาวเพียงรวินท์  บุญยงค์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 26.8 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์ศรี
2. เด็กชายภูตะวัน  คำพุฒ
 
1. นายกิตติภพ  สกุลฮูฮา
2. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงปุณฑรี  สาระบุตร
 
1. นางสาวจีราพร  ตั๋นแก้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายสุธาวิน  ใจเสือกุล
 
1. นางสาวจีราพร  ตั๋นแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายธารธรรม  ม่วงหวาน
 
1. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธิติ  อริยะกุลพรหมา
2. เด็กชายธีรภัทร  สินเธาว์
 
1. นางสาวนภาพร   สว่างอารมณ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ปัดถา
2. เด็กชายวีรวิทย์  ธนัททรงสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  สินธุนาวา
2. นางสาวพรพิมล  ปะสังคะเต
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60.69 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษาจันทร์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีโกศล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44.71 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายภานุพงศ์  วิรุญญะ
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญมี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายศฐาวิชญ์  สิริจันทสิงห์
 
1. นางสาวอรยา  สุคันธรัต
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายวสุธันย์  คงกิติมานนท์
 
1. นางสาวบุญรัตน์   เรืองศิลป์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญมี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชินัญญา  ภูรีวัฒนะ
2. เด็กชายปภาวิน  วาสนาส่งชูสกุล
3. เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม
 
1. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พุ่ม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกตัญญู  กระโพธิ์
2. เด็กหญิงรุจิรดาพร  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สร้อยทอง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
2. นายชาญณรงค์  จุนเจือวงศ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. นางสาวกัญญา  เฉยทอง
2. เด็กหญิงยลดา  บุญซอม
3. เด็กหญิงสิริพร  เทียนทอง
 
1. นางสุนิสา  ศรีอินทร์
2. นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 42 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงฐิติพร   พันลุงตุง
2. เด็กชายพีรพงศ์   กิตติปิยะพร
3. เด็กหญิงภัคนรินทร์   สุขแจ่ม
 
1. นางสาววาสนา   เกาะแก้ว
2. นายวิชาญ   สวนศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายธนกฤต  มากมูล
2. เด็กหญิงปารวี  อินทรวิเศษ
3. เด็กชายสิทธิโชค  นาคคำ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
2. นางสาวสร้อยสุดา  เขื่อนปัญญา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ธนโชติเสถียร
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  อรุณงามวงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ครสาร
 
1. นางสาวทิพเนตร  ธรรมรังษี
2. นายประทีป  ไตรพรม
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 44 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายจตุพล  เสียงทอง
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ลามอ้น
3. เด็กชายสุรวุฒิ  หมอยา
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
2. นางสาวภัทรชนก  วงเวียน
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิชญดา  กล่อมจรูญ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวนิชนันท์  คำตา
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ลีจ้อย
2. เด็กชายเศียวี  แก้ว
 
1. นางสาวจิรนันท์  ใจรักษ์
2. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 70 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายทวีพัชร  นวรัตนวรกุล
2. เด็กชายอธิชา  ไชยเทพ
 
1. นางสาววันวิสา  ชาญวิเศษ
2. นางสาวนัฐพร  หันเหิน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายชนันต์  เคทอง
2. เด็กชายเนออง  -
 
1. นางสาวธัญพร  สันวิลาศ
2. นางสาวกรรณิการ์  จิตรสาคร
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายชยานนท์  สินธุแสง
2. เด็กชายหนึ่ง  จี
 
1. นางสาวธัญพร  สันวิลาศ
2. นางสาวกรรณิการ์  จิตรสาคร
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายณัชชานนท์  เมฆสุวรรณ
2. เด็กชายสุวิชนันท์  ลุงส่าง
 
1. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
2. นายปริวรรษ  ประมาณมาศ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  พรหมเสนา
2. เด็กชายพงศกร  ผองแผ่น
 
1. นายพิสุทธิ์  เหลืองอร่าม
2. นางสาวประภัสสร  พูนผล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.2 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  แดงโสภา
2. เด็กหญิงณัฐมล  เทศฤทธิ์
3. เด็กหญิงวณิชญา  หมั่นสีชุม
4. เด็กหญิงศศิมล  เทศฤทธิ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  แดงคับ
 
1. นางปิ่นอนงค์  อะโน
2. นางสาวจารุวรรณ  ใจวงค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เล็กคง
2. เด็กหญิงกัลยกร   ศรียาภัย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เอื้อเฟื้อ
4. เด็กหญิงปณิชา   นิวัฒนากุล
5. เด็กหญิงภิรญา   รุ่งโรจน์
 
1. นางอรณีย์  ทับทอง
2. นายนนทรักษ์  ชื่นเบิกบาน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงจารวี  สิงห์ขาว
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ญาติเสมอ
3. เด็กหญิงทาริกา   นาคใยธรรม
4. เด็กหญิงนิตยา  แสนนาวา
5. เด็กหญิงวิมลชนก  เพ็งพุฒิ
 
1. นางสาวศิริภรณ์  สุขวารี
2. นางสาวมนฤทัย  สุจริต
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วพวง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  อิ่มสมุทร
3. เด็กหญิงวนิดา  มุกดาหาร
4. เด็กหญิงศรัณย์พร  กลิ่นชวนชื่น
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชาญจิตร
 
1. นางสาวปราณปรียา  ศรีบุญ
2. นางสาวมิ่งสมร  ศรีประสิทธิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  นามโสม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิมิตรมาลา
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  เจริญผล
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  เครือวัลย์
5. เด็กหญิงอรนลิน  บุญเฮ้า
 
1. นางสาวภารตี    ทัพจีน
2. นางสาวศุภรดา   พวงพุ่ม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 21 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  ช่างทำ
2. เด็กหญิงปาณิตา  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงลลิตา  วอนอก
4. เด็กหญิงอภิชญา  ด้วงเนตร
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  โพธิ์สาพิมพ์
 
1. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
2. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายณัฐภัทร  กลิ่นเนียม
2. เด็กชายบอย  สมบูรณ์
3. เด็กชายวาสนา  เชียงกลม
4. เด็กหญิงวาสนา  วิสุมา
5. เด็กชายเจ  สมบูรณ์
 
1. นายสมหมาย  ดีเรืองศรี
2. นายสมคิด  บุตรสนธ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ปัสสาวะเท
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขเมือง
3. เด็กชายแม็ก  สีทอง
4. เด็กหญิงโสภาวรรณ  แซ่จึง
5. เด็กหญิงไฉไล  ตัวกระโทก
 
1. นายวีรวุฒิ  เกตุจำนงค์
2. นางสาวอรอุษา  ซุ่นสุน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 79.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงกรชนก  เหมือนใจ
2. เด็กชายกันทรากร  แตงเจริญ
3. เด็กชายกิตติภพ  เต็มปักษี
4. เด็กหญิงชนิดา  ฮุยเป้า
5. เด็กชายทรงพล  ยุงหน
6. เด็กชายทินภัทร  นามโบราณ
7. เด็กชายธนภูมิ  ปริตวา
8. เด็กชายธนาธิป  แผ้วใจดี
9. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศิลปนาฬิก
10. เด็กหญิงธันย์ชนก  ผึ้งหิน
11. เด็กชายธาดา  อำพรศิลป์
12. เด็กชายปภาวิน  จันทริมา
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตหรั่ง
14. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  สุโมตยะกุล
15. เด็กหญิงลลิตภัทร  เจริญแสนสวย
16. เด็กชายวรัญญู  เกษรัตน์
17. เด็กหญิงวริษฐา  เพลียน้อย
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  นีรพัฒนกุล
19. เด็กชายเกียรติวัฒน์  สร้อยเงิน
20. เด็กชายเปลือกไม้  เดชประเสริฐ
 
1. นางสาวจิราพร  แสนแก้ว
2. นางสาวนิภาวรรณ  หาริชัย
3. นางสาวธารีรัตน์  บุญมีพิพิธ
4. นางเอมอร  นามประเสริฐ
5. นายอดิศักดิ์  ทิพยสูตร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 78.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงกชพร  หอมสินธิ์ุ
2. เด็กชายกชวิชญ์  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงกนกนันท์  เผ่าภูรี
4. เด็กหญิงกัลยาวดี  ฟักสุก
5. เด็กหญิงชุติมา  ชวนิตย์
6. เด็กชายณัฐนันท์  โตะสองชั้น
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ตองติดรัมย์
8. เด็กชายทนงธรรม  เพชรดี
9. เด็กชายธรรมธร  ปัญจพรไพรบูลย์
10. เด็กชายธีระวัฒน์  พยัคโฆ
11. เด็กหญิงนริศราพร  พุ่มเจริญ
12. เด็กชายพีรพัฒน์  ศักดิ์ประศาสตร์
13. เด็กชายภานณุพงศ์  นาคบาตร์
14. เด็กชายภีรพัฒน์  พละสุข
15. เด็กชายยางกูร  ตาทอง
16. เด็กชายรัฐภูมิ  ผู้มีสัตย์
17. เด็กหญิงวิฬุกานต์  บุตรลานช้าง
18. เด็กหญิงเมธาพร  นาเมือง
19. เด็กหญิงไอริน  นามพุทธา
20. เด็กชายไอศูรย์  สาลีคำ
 
1. นางดุจฤดี  สุคัสถิตย์
2. นางจินดา  โพธิศรางกูล
3. นางสาวระพีภัทร  จูฑะเศรษฐ์
4. นายพิรัติ  โด่กระโทก
5. นางสาวนารา  อ่ำศรี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.9 ทอง 16 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายชลแดน  ค้อลมัย
 
1. นางจารุวรรณ  เฉลิมโชควัฒน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.6 เงิน 40 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงเฟื่องณภัสส์  ปทุมมณีสุข
 
1. นายสุรสิทธิ์  ไทยทรง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 15 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาวขนิษฐา  ศิริยัญ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรกนก   หมอยา
2. เด็กชายปริญ   คล้ายเพชร
 
1. นางอภัยวัลย์   คงวัฒนกุล
2. นางสาวเพ็ญนภา   บุญญะรัง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.6 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กหญิงผิงรดา  สุพัตรา
2. เด็กชายภูรินทร์  บุญโชติ
 
1. นางชื่นชนก  กวีนนท์
2. นางทิพวัลย์  จิรชัยพร
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 28 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทิมทอง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  อาจวารินทร์
2. นางชลธารา  ถานิสโร
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.4 ทอง 11 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงชนณภัส  จิวัตธนิน
2. เด็กหญิงชมพูรัตน์  อุดมรังสิกุล
3. เด็กหญิงทวีรัฐ  นิจนิรันดร์
4. เด็กหญิงธารวิมล  ใจมา
5. เด็กหญิงปทิตตา  สินธุประสิทธิ์
6. เด็กหญิงปิยธิดา  นาพรม
7. เด็กหญิงภาณินี  วงค์ษา
8. เด็กหญิงศรินทิพย์  ชื่นนอก
9. เด็กหญิงสิริมา  แก้วซิ้ม
10. เด็กหญิงสุพรรณษา  ประเสริฐศรี
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นายนิธิ  พวงใบดี
3. นางพรรณทิวรรณ  กิจธรรมเจริญ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคเถื่อน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธนกิจการเกษตร
3. เด็กหญิงฐิติยาภา  วงษ์ทองคำ
4. นางสาวธนัชญา  คำลาด
5. นางสาวปิยะวัน  ภูตลาดขาม
6. เด็กหญิงพัชราภา  กุลบุตร
7. เด็กหญิงรัชนก  เศตวงษ์
8. เด็กหญิงวันวิสา   ฉิมภาลี
9. เด็กหญิงวิยดา  ภูปะวิง
10. นางสาวสุรีพร  เพ็ชรหอม
 
1. นายทศพร  หงษาชาติ
2. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
3. ว่าที่ร้อยโทสมาน  ศรีมงคล
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงกรรวี  ศศิไชยปัญญา
2. เด็กหญิงนิชา  สินชัย
3. เด็กหญิงรัชปภา  เกษมเจริญโชติ
4. เด็กหญิงรัญชนา  ถนอมคุณ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญราช
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชลศิริพงษ์
7. เด็กหญิงศิรินรัตน์  สุกทน
8. เด็กหญิงสิรินันทา  แซ่ตั้ง
9. เด็กหญิงสุชานันท์  เครือกาพ
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ทุมรัตน์
 
1. นายกชกร  พนมมรรค
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.6 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ห่อทรัพย์
2. เด็กหญิงนิพาดา  หอมนวล
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ลิ้มภักดี
4. เด็กหญิงพรรษชล  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ทวีโชคสิริกุล
6. เด็กหญิงวัศยา  สุภาผล
7. เด็กหญิงศศิชา  โพธิ์เที่ยง
8. เด็กหญิงสุคนธา  ใบเงิน
9. เด็กหญิงอรปุริสา  ศุภกา
10. เด็กหญิงอริษา  คำบึงกลาง
 
1. นายณชล  ลิ้มภักดี
2. นางชื่นศุกร์  แสงวงกาโร
3. นายมณฑลธน  ไชยเสน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวีร์  โตวิวัธ
2. เด็กหญิงกฤติกา  นอกพิมพ์
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร  จารุศักดิ์สกุล
4. เด็กหญิงกุลธิดา  การวัฒน์เจริญ
5. เด็กหญิงณัฐฐา  พงศ์สา
6. เด็กหญิงดลชนก  อุบลศักดิ์
7. เด็กหญิงพรนัชชา  เฉลิมญาติ
8. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พัฒนมงคลจิตร
9. เด็กหญิงภัคมณีกานต์  จรัสคณาวุฒิ
10. เด็กหญิงอริสา  เย็นใจ
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุขนิรัญ
2. นางสาวปัณฑารีย์   สารปะ
3. นางสาวพิชญาภา  วรรณประพัฒน์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายจิรฐา  มาลาทอง
2. เด็กชายจิรวัชร  บำรุงแสง
3. เด็กชายฌอน  เคลบี้
4. เด็กชายฐิติพงศ์  ตั้นสุน
5. เด็กชายฐิติพันธ์  ตั้นสุน
6. เด็กชายณัฏวัฒน์  ศรีปะโค
7. เด็กชายธนาเดช  เสนากลาง
8. เด็กชายนนท์  กล่อมกลิ่น
9. เด็กชายศิริมงคล  สีดา
10. เด็กชายเพชรศธร  ประชุม
 
1. นางสาววาสนา  ตาดเดิม
2. นางสาวจันทิมา  วิไลพูนทรัพย์
3. นายชโนดม  แก้วคำ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงภาวินี  สมผล
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดีอุด
 
1. นายกิตติชัย  โพธิศรางกูล
2. นางปณัตถ์ภรร์  ปัทมาลัย
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเขาซก 1. นางสาวญาดา  พุทธดี
2. นางสาวธนภรณ์  สถิตบัลลังค์
 
1. นางสาวชลธิชา  ศรส่ง
2. นายสุภปรเมศร์  ทิพย์อภิรัชต์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงปานรวีย์  ธงชัย
 
1. นางสาวสายยม  สวนเขื่อน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายชัยอนันต์  พึ่งพา
 
1. นางอรอนงค์  เจือมา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายจิรายุส  แจ่มจำรัส
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  แจ่มอ้น
 
1. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต
 
1. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงธัญชนก  คุ้มกระโทก
 
1. นายปุญญพัฒน์  ขันเพ็ชร
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงญาณาธิป  วนะสนธิ์
 
1. นางสาววิชุดา  ควรอักษร
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายเกรียงไกร  เมืองยศ
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กหญิงวิพาดา  มาลาหอม
2. เด็กหญิงโสภา  อินทะโส
 
1. นายจีรศักดิ์  สายแสงจันทร์
2. นายกิตติพงษ์  วรรณรัตน์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กหญิงกระแต  หงสา
2. เด็กหญิงศุภาสุตรา  อิ่มจีน
 
1. นายจีรศักดิ์  สายแสงจันทร์
2. นางสาวอัญชลี  ทิ้งแสน
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงพรรษา  แจ่มศรีใส
 
1. นายสุท้ศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นายณัฏฐ์พล  ไหว้พรหม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายพีรเชษฐ์  ดาบเพชร
 
1. นางสาววิลาสินี  ประชานิยมทรัพย์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพงศ์ธาริน  สกลศิลป์ศิริ
2. เด็กหญิงพรพิชชา  ชลเชิดชูวงศ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  กลิ่นโสภณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
2. นางสาวพรรณนภา  รัตนทิภากร
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงฐิดาพร  ขาวพิพัฒน์
2. เด็กชายติณณชัย  สุขนคร
3. เด็กชายธนโชติ  ไสยาสน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
2. นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กชายพิพัฒนะ  ดวงสมร
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ภู่สุวรรณ
3. เด็กชายเอกภักดิ์  บินไธสง
 
1. นายสุท้ศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นายเสริมสิริ  รอบคอบ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.3 ทอง 14 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ด้วงทองแก้ว
 
1. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1. เด็กหญิงอุษสรา  ภูกองชัย
 
1. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงรุจิรา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวบุญนำ  วรพนพิพัฒน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง 27 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1. เด็กหญิงบุญญาดา  จูพุก
 
1. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงรุจิรา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวบุญนำ  วรพนพิพัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.66 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธีราณุวัตร์  เจริญรัชต์
 
1. นายธงชัย   คงกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายปการัง  ลุ้งแก้ว
 
1. นางสาวบุญนำ  วรพนพิพัฒน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  นิกูลกาญจน์
 
1. นายธงชัย  คงกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุข
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุทธิ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
 
1. นายธงชัย  คงกุล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงธิดาพร  พิลา
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูธร
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายณัฐวุฒฺิ  จงพิมาย
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
 
1. นายธงชัย  คงกุล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. นางสาวกฤตยา  อาริยวัฒน์
 
1. นางสาววิชุดา  ควรอักษร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูธร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่างเหล็ก
3. เด็กชายณัฐนันท์  สุทธิ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุข
5. เด็กหญิงสุจีพร  โกสุม
6. เด็กหญิงอริสา  วังคะฮาด
7. เด็กชายอรุชา  จันภูมิ
8. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุเมฆ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางสาวดวงกมล  ศรีวิรัญ
3. นางสาวลักขณา  หาญมะโน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายณัฐวุฒฺิ  จงพิมาย
4. เด็กหญิงนริสา  คุสิตา
5. เด็กหญิงนรีภรณ์  วังคะฮาด
6. เด็กหญิงวรรัตน์  นเรศรัมย์
7. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
8. เด็กชายอมเรศ  แจ่มจำรัส
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางภิญญาภัทร  ธนชัยโภคิน
3. นางสาวลักขณา  หาญมะโน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกันต์ธีร์  พีรพรชัย
2. เด็กหญิงทัชชกร  กออิสรานุภาพ
3. เด็กชายธรรม์ภัทร์  ศิริศักดิ์สมบูรณ์
4. เด็กชายธีราณุวัตร์  เจริญรัชต์
5. เด็กชายนพรุจ  สุขมาก
6. เด็กหญิงปัณฑารีย์  นิกูลกาญจน์
7. เด็กชายปิยังกูร  ธรรมเที่ยง
8. เด็กหญิงปุณยาพร  ก้อนแพง
9. เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  พูลศิริ
10. เด็กชายรชต  จุลบุรมย์
11. เด็กชายวรกร  อ่อนคลาย
12. เด็กชายวีราณุวัตร์  เจริญรัชต์
13. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
14. เด็กหญิงสิรภัทร  นิยม
15. เด็กหญิงหฤทชญา  อรุณเรือง
 
1. นายธงชัย  คงกุล
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญทวีกิจอนันต์
2. เด็กหญิงชิตาภา  ดีพร้อม
3. เด็กชายนภัทร  ม่วงสี
4. เด็กหญิงพนิตธิดา  มาตแม้น
5. เด็กชายพลพัลฐ์  บุญมี
6. เด็กชายพัสตรยศ  รักษาการ
7. เด็กชายพีรพงศ์  เนตรนุชเนื่อง
8. เด็กชายภัสนากร  ศรีรุ้ง
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ปานสังข์
10. เด็กชายสปัญญ์  บำรุงจิตต์
11. เด็กหญิงเพชรลดา  กระแสร์ชล
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นายธงชัย   คงกุล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงกชกร  ใจสำราญ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองขำ
3. เด็กหญิงกานต์มณี  รังสียานนท์
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สุพล
5. เด็กหญิงขวัญชนก  สิงห์ขาว
6. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สาระบุตร
7. เด็กหญิงจิรัชญา  ร่มลำดวน
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  อุทอง
9. เด็กหญิงชัญญานุช  สุภาพ
10. เด็กหญิงณัฐชา  อยู่ศรีึ
11. เด็กหญิงณัฐริการ์  ไกรราตรี
12. เด็กหญิงนิสา  สมบูรณ์นอก
13. เด็กหญิงนุศรา  ใสฉิม
14. เด็กหญิงพิชชาภา  เทพศิริวรรณ
15. เด็กหญิงลักขณา  พลอยมุกข์
16. เด็กชายสรยุทธ  วงศ์ขันธ์
17. เด็กหญิงสุมิตรา  ใจฉ่ำ
18. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สืบเทพ
19. เด็กหญิงอิสราพร  น้อยอามาตย์
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีประพัฒน์ทอง
 
1. นางณัชชุนันท์  ธนัพประยูร
2. นายพระทาย  กระแสร์คุปต์
3. นายวีรพัฒน์  เพ่งจินดา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายกฤษดา  ดาวแจ่ม
2. เด็กหญิงนัฐฐา  ปาดสี
3. เด็กชายพีรณัฐ  พิมพ์สกุล
4. เด็กชายวีระศักดิ์  สิงห์โตทอง
5. เด็กชายสิทธิราช  กองผ่าน
 
1. นายรัชชานนท์  รัตนพันธ์
2. นางสาวฐิตินันท์  เมฆศิริวรรณ
3. นางสาวอารีย์   พวงนาค
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาซก 1. นายกรกฎ  เตียวหุน
2. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สุภาวหา
3. เด็กชายกฤษดา  สุขแดง
4. เด็กชายกิตติพศ  ต้นกันยา
5. เด็กหญิงขวัญมนัส  แซ่ล้อ
6. เด็กหญิงคีม  จันทร์สุดา
7. เด็กหญิงจันทกานต์  สุขแดง
8. นายชญานิน  ปานทนนท์
9. เด็กชายชานนท์  คำสี
10. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  แซ่เฮ้ง
11. เด็กหญิงธัญพิชชา  บานเย็น
12. เด็กหญิงธัญรดา  หล่าลาภ
13. เด็กหญิงนริศรา  ทวีจิตร
14. เด็กหญิงนิด  กุน
15. เด็กหญิงนิภาภรณ์  วงศ์อินทร์
16. เด็กหญิงปิ่น  แสงทอง
17. เด็กหญิงพรกนก  หลำนิล
18. เด็กหญิงพรนิชา  ณ วันดี
19. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บัลลัง
20. เด็กชายพีระพล  มะตูม
21. เด็กชายภูริ  ใจตรง
22. นายยศกร  แซ่เฮ้ง
23. นายวรวุฒิ  ถาวรเจริญ
24. เด็กหญิงวราลักษณ์  ศรีทรงวร
25. เด็กหญิงวิภาวี  ดวงมูล
26. เด็กหญิงวิสุตา  สมาวงศ์
27. นายศักย์ศรณ์  อินทร์วงษ์
28. เด็กหญิงศิริพร  สโมสร
29. นายศุภวิชญ์  แต้มวงค์
30. เด็กหญิงสมฤดี  มากหุ่น
31. นายสิทธิชัย  นาคน้อย
32. เด็กหญิงสุภินดา  แต้มวงค์
33. เด็กหญิงอนัด  ตรีเล็ก
34. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แสงแก้ว
35. เด็กหญิงอุมาพร  คงเมือง
36. เด็กหญิงเหลียบ  กิม
37. นายไพศาล  มากหุ่น
 
1. นายสมชัย  ธงหาร
2. นายนฤพล  นิระทัย
3. นายณัฐพงษ์  พงษ์เจริญ
4. นางสาวกมลวรรณ  สุขเจริญ
5. นางสาวลลนา  หมอกไชย
6. นางสาวชลธิชา  เย็นสบาย
7. นางสาวอุมา  สีผา
8. นางสาวศิราพร  เสนีวงษ์ ณ อยุธยา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายจักริน  ใจพุก
 
1. นางพเยาว์  สีนวล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 1. เด็กชายปถวี  ภู่ทอง
 
1. นางธัญญ์นภัส  วิรัตน์เกษม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 25 โรงเรียนวัดตาลล้อม 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พงษ์โชติฐิติวัสส์
 
1. นางอุไรวรรณ  พิลึก
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงสโรชา  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  บัวแก้ว
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายคณพศ  มีทรัพย์อรุณ
 
1. นายสรณ์สิริ  นารอด
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงพิชญานิน  ภูนิคม
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  พันมหาสุข
 
1. นางสาวกรทิพย์  เขามะหิงษ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายธนาศักดิ์  สุขเต
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายเจษฎา  สวัสดิกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีพงศ์  บุณถนอม
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงเจสสิก้า  อีเลน สโควิลล์
 
1. นางสมรรถาพร  คูหาทอง
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 29 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แสงชมภู
 
1. นายรัชชานนท์  รัตนพันธ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  มัธยัสถ์สินวิริยะ
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 19 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายคุปตนันท์  สุทธิสอน
 
1. นายเสถียรพงษ์  แสนอินทร์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง 19 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงธนปิยา   ชมภูพื้น
 
1. นายพินิจ  เพิ่มพิพัฒน์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 25 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงไพลิน  พรหมศิริ
 
1. นายถาวร  กรินรักษ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขนรกุล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ชมพักตร์
3. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดอกไม้ไหว
4. เด็กชายจตุรานนท์  เบญจกวินเลิศ
5. เด็กหญิงชนิสรา  หงษา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมปัญญาวงศ์
7. เด็กหญิงพัชราภา  ไกรสี
8. เด็กชายรัตนกร  ศรีอุดม
9. เด็กหญิงศศิธร  พันธุรัต
10. เด็กหญิงศุภิสรา  จวนจันทร์เพ็ญ
11. เด็กหญิงอนุสรา  แก้วเย็น
12. เด็กชายเอกชัย  สัตย์ช่ำ
 
1. นายณชล  ลิ้มภักดี
2. นายสุริยะ  บุญเจือ
3. นางสาวนัยนา  ลีดี
4. ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์  วุฒิวิชญานันต์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 69.66 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  ปิตะธารา
2. เด็กหญิงกชพร  อั้งลิ้ม
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมพระศร
4. เด็กหญิงกัลยกร  กาติ๊บ
5. เด็กหญิงกาญจนา  พลเภา
6. เด็กชายจิรายุ  บุญดาราช
7. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญกอง
8. เด็กหญิงชนัทชนันท์  มหาชน
9. เด็กหญิงณคภร  แจ่มจำรัส
10. เด็กชายณฐรัช  ทองดี
11. เด็กหญิงณัชชา  พนาวุฒิคุณ
12. เด็กหญิงณัฏฐินันท์  เพชรคล้าย
13. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญนิธี
14. เด็กหญิงดลพร  ศรีพิมพ์
15. เด็กหญิงทิวากานต์  บุญทวีกิจอนันต์
16. เด็กหญิงธมนวรรณ  เนตรอาคม
17. เด็กหญิงธัญนุช  เจริญกุล
18. เด็กหญิงบุณยวีร์  แพงศรี
19. เด็กหญิงปณิศรา  ระย้า
20. เด็กหญิงปภาดา  พัชรงามสิริ
21. เด็กหญิงปรัชนันท์  แก้วภูทอง
22. เด็กหญิงปัญญดา  พงษ์ภุมมา
23. เด็กชายปารมี  พงษ์ภุมมา
24. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทีบุญมา
25. เด็กหญิงพรรณธิดา  ทองสุข
26. เด็กหญิงพัชร์วิกัญญ์  เล้าคชสิทธิ์
27. เด็กหญิงพิชญาวี  ศิริประจักษ์
28. เด็กหญิงภูริษมา  ฟูเกษม
29. เด็กหญิงลฎาภา  พงศ์พัชรา
30. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีรักษา
31. เด็กหญิงหฤทชญา  ปะมะโต
32. เด็กหญิงออมสิน  อัชฌาสัย
33. เด็กชายอาคม  พลอยสารักษ์
34. เด็กหญิงอิสริยา  รุจิรัตน์
35. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวณัฐฐา  เรืองอุไร
2. นายเอกโชค  ศิริวราโชค
3. นางมาลี   พรหมสิทธิ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกรพงศ์  คิรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐวีร์ชากร  แสนดี
3. เด็กชายธนศร  จินตเศรณี
4. เด็กชายธนโชติ  ขาวสอาด
5. เด็กหญิงนันทัชพร  แกมไทย
6. เด็กหญิงนันทัชพร  แซ่ตั๊น
7. เด็กหญิงรินรดา  โฉมงาม
8. เด็กชายสินทัต  วงษ์แก้ว
9. เด็กหญิงสุณัฎฐา  เทียนชัย
10. เด็กชายอนุศิษฏ์  ภูษี
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐพิชชา  สุนทรี
3. นางสาวชลธิชา  สุขสำราญ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.666 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายกรกฏ  คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สมพงศ์
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลไพร
4. เด็กชายปัถวีธร  เมตตา
5. เด็กชายพชรพล  ถิ่นสิริพัฒนกิจ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  ชลศิริพงษ์
7. เด็กหญิงสุชัญญา  บุญภพ
8. เด็กชายโพธิรัตน์  แสงกระจ่าง
 
1. นายณชล  ลิ้มภักดี
2. นางชื่นศุกร์  แสงวงกาโร
3. นายมณฑลธน  ไชยเสน
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.333 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ประเสริฐวงษ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  พัฒนา
3. เด็กหญิงปณิตา  จิตรีเชาว์
4. เด็กหญิงปภาวดี  พัชรงามสิริ
5. เด็กหญิงปัณรสี  ต๊ะวงค์
6. เด็กหญิงภาวินี  นุชนาท
7. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  ภิรมย์กิจ
8. เด็กหญิงวรนารี  อ่าวชุติมานันท์
 
1. นางมาลี   พรหมสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐพิชชา  สุนทรี
3. นางสาวชลธิชา   สุขสำราญ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.666 เงิน 8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   พิลาแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   เวี่ยงสมุทร
3. เด็กหญิงวรรณภา   สาขะยัง
4. เด็กหญิงวรรณภา   ศิริโยธา
5. เด็กหญิงอทิตยา   เพิ่มพูน
6. เด็กหญิงอารียา   บูชา
 
1. นางสาวสุรภา   ทองเงิน
2. นางสาวสุวรรณี  นิลสนธิ
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกวิตา  แสนนาม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิทักษ์จินดา
3. เด็กหญิงญาณิศา  คล้ายสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีสนอง
5. เด็กหญิงบุญญาดา  สุขาภิรมย์
6. เด็กหญิงพัณฑิตา  อินสุ่น
7. เด็กหญิงภัทริดา  บริบูรณ์
8. เด็กหญิงภูษณิศา  จำเนียรการ
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐพิชชา  สุนทรี
3. นางสาวชลธิชา   สุขสำราญ
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   ศรีหาคลัง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองโฮม
3. เด็กหญิงพิชสินี  มงคลแก้ว
4. เด็กหญิงพิรดา   กองเงิน
5. เด็กหญิงภูชิดา  คำลอย
6. เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มสำราญ
7. เด็กหญิงศรุตยา  ชาญชาติ
8. เด็กหญิงสาธุอร  บุญลือ
 
1. นางสาวนัฐยาภรณ์  สาธร
2. นางสาวขิโรชา  สุวรรณยวง
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.333 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เกียริติวนากร
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วชิรวัฒนา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ปัญหารักษ์
4. เด็กหญิงจุฑามณี  ผายป้องนา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเมือง
6. เด็กหญิงช่อผกา  แสงเจริญ
7. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ชาวเมืองดี
8. เด็กชายธีรภัทร  โตเหล็ก
9. เด็กหญิงพนิดา  ประพันธ์
10. เด็กหญิงอริสรา  แก้วคันโท
11. เด็กหญิงืทักษพร  เฟียวสูงเนิน
12. เด็กหญิงเขมจิรา  ปุ่งคำน้อย
 
1. นางสุมณฑา  ทองปน
2. นางสาววรัญญา  จันทร์มี
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.333 ทอง 43 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายกิตติพศ  ทองเงิน
2. เด็กชายชลธิฐ  โพธิกุล
3. เด็กชายชลนที  มู่กลึง
4. เด็กชายสุวรรณชาติ  ปลั่งกลาง
5. เด็กชายอำนาจ  เอมอ้น
 
1. นายวราวุธ  พลเยี่ยม
2. นางสาวริญญ์รวี  อัครสิทธิรุจน์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ตันติปัญจพร
 
1. นางสาวภาริษา   ยศกรธราดล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กหญิงอลีนา  หมัดชา
 
1. นางสุริยาพร  โตวรรณสูตร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายชนกานต์  พ่วงสุวรรณ
 
1. นางเกตุสุดา  แช่มสุวรรณ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย
 
1. นายรังสรรค์   บุญธรรม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1. เด็กหญิงนิพิฑิตา  บุญทะโก
 
1. นายคำมูล  งอกบุ่งคล้า
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร
 
1. นายอนุรักษ์   พุกประสงค์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายวิชาวิมล  พนมมรรค
 
1. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนยศ  สมบัวคู
2. เด็กหญิงนงนุช  เต็มศิริ
3. เด็กหญิงนฤมล  ราชสีมา
4. เด็กชายรวิวรรณ  ดีวงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  สาสีศูนย์
 
1. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล
2. นางสาวศิรประภา  ชุปวา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  ปิติเจริญพร
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ช่างบุตร
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  อนันตกูล
2. นางสาวเผิง  ซิน
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงดารภา  เหล่าพล
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญเพ็งพัฒน์
 
1. นายระพีพัฒน์  กล่อมจิต
2. นางสาวพรรณสุดา  ตรีทศายุธ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนภสร  แสงชมภู
2. เด็กหญิงปณิดา  ขุนอินทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
2. นางสาวศศิธร  บุญเทพ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา
2. เด็กชายจิรายุ  สุรพัฒน์
 
1. นางเอื้อมพร   แสงสร้อย
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.32 เงิน 40 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายตนุภัทร  ทับทิม
2. เด็กชายวรกฤต  ว่องไว
 
1. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล
2. นางสาวศิรประภา  ชุปวา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายจิรพัฒน์   ชมจินดา
2. เด็กชายต้นธรรม   หนุนแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร   คุ่ยขำ
4. เด็กชายปัณณทัต  ทองงาม
5. เด็กชายภาวัต   รัตนะ
6. เด็กชายมณฑล   จันทรกุล
 
1. นายอภิวัฒน์   วัดเขียว
2. นายบัณฑิต   ศรีทัศน์
3. นายกิตติศักดิ์   วงษ์ธานี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 79.5 เงิน 5 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายจิรัฐพงค์  คงพราย
2. เด็กชายชนาภัทร  อัปมาทัง
3. เด็กชายชลกร  ไชยมงคล
4. เด็กชายนัทธพงศ์  สง่างาม
5. เด็กชายศาตนันท์  จะรา
6. เด็กชายสรศักดิ์  ชมชื่น
 
1. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
2. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
3. นางชวนพิศ  ภูระก้านตรง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.17 เงิน 35 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายกิจชัย  สมรัตน์
2. เด็กชายจักรินทร์  ศรีสุรักษ์
3. เด็กชายธนกฤต  เดชโชติอุดม
4. เด็กชายนพรัตน์  เหล่าดี
5. เด็กชายปริวัตร  ดวงขันธ์
6. เด็กชายศิรชัช  วิเศษชาติ
7. เด็กชายสุนันท์  ปิ่นแก้ว
8. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์มี
 
1. นายพิภพ  แสงเขียว
2. นางสาวประภัสสร  สาระธนะ
3. นางสาวนงนุช  เงินดี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
2. เด็กชายธนาธร  แก้วระหัน
3. เด็กหญิงนันทนา  ราษีทรัพย์
4. เด็กชายปรเมศ  สนแย้ม
5. เด็กหญิงพิชญา  สิริกมลเนตร
6. เด็กหญิงภัทรกันย์  ศิริบุตร
7. เด็กหญิงมนชนก  สุดโสม
8. เด็กหญิงเจนจิรา  อุดหนุน
9. เด็กหญิงโบลา  เรียม
 
1. นางนฤมล  พอดี
2. นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร
3. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายกวี  ทีปราศรัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมมาตร์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  เทียมเรือง
4. เด็กหญิงธัญญามาศ  อุดมทั้งตระกูล
5. เด็กหญิงนุชจรี  ไชยธานี
6. เด็กหญิงพรธิวา  พามานาง
7. เด็กหญิงมณีมณฑ์  ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงมณีมัญชุ์  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงอริสรา  แสงพิทยา
 
1. นางสาวประภัสสร  รอดเรือง
2. นางสาวอุมาภรณ์  พิลาวุฒิ
3. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีเพ็ง
2. เด็กหญิงชนกวนันท์  วงศ์อนันท์
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประถมพานิชย์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เถาพันธ์
5. เด็กหญิงศศิพร  สาลีคำ
 
1. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
2. นางสาวปาลญา  อุดมมั่นถาวร
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชรอยบุญ
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  เดชชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สายทอง
 
1. นางสาวกิติญา   แก้วสว่าง
2. นางสาวสกาวลักษณ์  สิงห์ชา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงวรรณี  -
3. เด็กหญิงศราวณี  มงคลศิลป์
 
1. นางกนกกร  อินกุณา
2. นางสาวปราณี  มนประภากมล
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภูแม่นเขียน
2. เด็กหญิงมณีรัศมิ์  สุกใส
3. เด็กหญิงสุรัศวดี  พยารัง
 
1. นางสาวผกามาศ   บัวจันทร์
2. นางสาวจินตนา    กลิ่นศรีสุข
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.3 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร
3. เด็กหญิงอริษา  ประจำถิ่น
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
2. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงพรรษา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชนะชัย
 
1. นางสาวกนิษฐา  ขาววงศ์
2. นางสาวกรรนิกร  ห่อคำ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กชายรชต  ผดุงศิริกุลชัย
2. เด็กชายเตชิต  จันทวงษ์
 
1. นางสาววรรณกร  จำนงค์ผล
2. นายณัฐวัฒน์  ลายสาคร
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนนลนีย์  อุปครุธ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัศนา
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงนรีพร  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณวรี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  อาสนาทิพย์
2. นายกฤษติกาญจณ์  อินทะลี
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. นายพสิษฐ์  บุญน้อย
2. เด็กชายเลิศชาย  พุทธอังกูร
 
1. นายอมรฤทธิ์  เนื่องลา
2. นางสาวสุทธิดา  โพธิ์ศรี
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75.67 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤติธี  ทีปกรสุขเกษม
2. เด็กชายกิตติ์ธเนศ  รุจิอริยวัฒนกุล
 
1. นายเทวิน  เที่ยงธรรม
2. นายธารารัตน์  บูรณะเรข
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายประวิทย์  ไชยรัตน์สัมพันธ์
2. เด็กชายสวิตต์  พรมนิกร
 
1. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นายวรศักดิ์  สีดามล
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงรุ้งรดา   ด่อนศรี
2. เด็กหญิงสุมนรัตน์   ธนะ
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์   พราหมณี
2. นางสาววลัยพรรณ   เมฆิยานนท์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงสุกฤตา  งามแจ่ม
2. เด็กหญิงเมขลา  สอนสุภาพ
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายปรัชญาวรินทร์  แสงภู่
2. เด็กชายศิวกร   พิภักดิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  อมรมณีกุล
2. นางสาวปรียาภัทร  ต้นสีนน
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายชัญณรงค์  โลมารักษ์
2. เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์สุริยา
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
175 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกพร  เกตุสอน
2. เด็กหญิงชลธิชา  อรรถวิจิตร
3. เด็กหญิงชลมาศ   บรรจงผล
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
2. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายภควรรษ  หันหลวงราช
2. เด็กชายภีรภัทร์  แกะมา
3. เด็กชายศรันย์  เงินประเสริฐ
 
1. นายไพศาล   เจริญสุข
2. นางรุ้งพัชกันฒ์   ธรรมปรีชาพร
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดุพงษ์
2. เด็กชายธราเทพ  เกษมทรง
3. เด็กชายปรีชา  แซ่ซื้อ
 
1. นายกฤษติกาญจน์  อินทะลี
2. นางรุ่งทิพย์  มาลัย
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกันตสิฐ  อ่อนหวาน
2. เด็กชายณัชกฤช  สัญวงษ์
3. เด็กชายวรกิตติ์  น้ำเจริญ
 
1. นายสามารถ   ซุ่นไล้
2. นายปราโมทย์  อัศวนิเวศน์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายดิษกร  วิจิตรบรรจง
2. เด็กชายธีรภัทร์  พินิจกิจ
3. เด็กชายปิยะพล  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสามารถ   ซุ่นไล้
2. นายปราโมทย์  อัศวนิเวศน์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่ซิ้ม
2. เด็กหญิงศุจิตพัฒน์   ชมถิ่น
3. เด็กหญิงเปรมปภา  สีสุข
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72.3 เงิน 46 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กชายปวีกร  จตุพรเสถียร
2. เด็กชายพัสวุฒิ  ตั๊นเจริญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ชนานันท์
 
1. นางสาววลัยมาศ  เภาสันเทียะ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงอธิชา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงอภิชญา  โลมจันทร์
3. เด็กหญิงอัมพรวดี  นาวาพนม
 
1. นางศุภกานต์  แก้วจันทร์
2. นางจิตราอธิศกิตต์  ก้องยืนยง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงรัตนา  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงสุชาดา  พึ่งพุทธ
3. เด็กหญิงอรฉัตร  พรมชาติ
 
1. นางสาวพนิตธิดา  เปรมานุพันธ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ณ หนองคาย
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์ไชยา
2. เด็กหญิงปภาพินท์  กันเชียง
3. เด็กหญิงพัชรพร  เฉิดจิต
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
2. นางสาวทิพวัล  รบศึก
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  พุ่มจีน
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เล่ห์มงคล
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ขันบุญ
4. เด็กหญิงวราพร  ราม
5. เด็กหญิงอนัญญา  เล่ห์มงคล
6. เด็กชายเฮง  เวง
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
2. นางอารีรัตน์  อินทรวิชัย
3. นางรุ่งทิพย์  สมประสงค์
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตากล้า
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ขยันการ
3. เด็กหญิงอภัสรา  สุภาพันธ์
 
1. นางสาวอิสรีย์  แรงครุฑ
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงชนิจกานต์  ลาภมูล
2. เด็กหญิงมัลลิกา  มั่นคง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองกัน
 
1. นางสาวอชิราญาณ์  คำเลิศ
2. นางสาวพนิดา  เวียงหนองหว้า
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 26 โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กหญิงชลิตา  แววดี
2. เด็กชายตุน  มู
3. เด็กหญิงโยศิตา  คล้ายสังข์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
2. นางสาวภคพร  กรุงเจริญ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.1 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเขาซก 1. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ลิ้ม
2. นายวรธน  บุญเพ็ง
3. นายอรรถกร  สลาลัย
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  หนูขาว
2. นางสาววรรณา  ศรีศิริ
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงจารุณี  พิมพ์ไกรดี
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด้วงคำ
3. เด็กหญิงอรอุมา  พรมเมตตา
 
1. นางสาวอรอนงค์  จำนงค์ผล
2. นางสาววาสนา  สารศิริ
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงลลิตา  ยังคัง
2. เด็กหญิงอมรรรัตน์  บัวแสง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ธีระ
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  คชอาจ
2. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   ฉายาถิรจิตโตวงศ์
2. เด็กหญิงพิมนภา   บำรุงศิลป์
3. เด็กหญิงศจี   แซ่เตียว
 
1. นางกิจพร   วุฒิประดิษฐ์
2. นายราเชน   นามาบ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 36 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สงรัมย์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คนหาญ
 
1. นางรุ่งกานต์  วีระพันธุ์
2. นางสุรดาภัทร  รัตนเนตร
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธันย์ธีรา   เพ็ชรมาตย์
2. เด็กหญิงนภัทร   แก้วซิ้ม
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  อินทโชติ
 
1. นางชุติมา   แดงกระจ่าง
2. นางสาวหัสยา  ไชยมนตรี
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 40 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญฑริกชาติ
2. เด็กหญิงมานิสา  วีสม
3. เด็กหญิงรุจิรา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวรรณา  อุดมศิลป์
2. นางสาววิรัญญา  กมลคร
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 41 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สาธร
2. เด็กหญิงนัทสรินทร์  อามาน
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชฏาทอง
 
1. นางสาวศิรินทร์  เสมอวงษ์
2. นางสาวปาริฉัตร  ฤทธิ์บัว
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ขามเรียน
2. เด็กหญิงสุปราณี  สมบูรณ์พันธ์
3. เด็กหญิงไอรดา  จันทร์บอกรับ
 
1. นางฐิติรัตน์  โสภาโชติธนากูล
 
198 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88.5 ทอง 6 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายชวนากร   นิลแสวง
2. เด็กหญิงศรัณย์รัชย์   สุธา
3. เด็กหญิงศิลาณี  นิสสัยสุข
 
1. นางสาวพันธ์ทิพา  พรหมเมตตา
2. นางสาวภัทรลดา  ยิ้มจัตุรัส
 
199 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์  กสิกิจวสุนธรา
2. เด็กหญิงณฐมน  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงสุญญตา  ธนาวนิชกุล
 
1. นางณัฐสิริ  พรหมศร
2. นางสาวสุภาภรณ์  มหายศ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายวรพงศ์  ฉัตรเงิน
 
1. นางสาวกัญจน์ภัสรณ์  สืบสวน
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายนวัชปกร  ยาจิตร
 
1. นางสาวพลอยปภัส  นาอุ่นเรือน
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง 38 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายปัญณธร  อุตรวณิช
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมภู
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงนฤมล  พึ่งพินิจ
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.66 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายรัฐกร  ไขรัศมี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดาวัน
 
1. นางสาวปรัชญ์ศิรัส  ปรีสกุลเศรษฐ์
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายเกียรติคุณ  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายองอาจ  ลีอุดมวงษ์
 
1. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายอชิรวัฒน์  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมภู
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทองแท้
2. เด็กชายบรูไน  มูหมัด
3. เด็กหญิงแหละ  กัมพูชา
 
1. นางสาววิชุดา  สุวิมล
2. นางสาวสุวภา  บุญอุไร
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิราพัชร  นามไพร
2. เด็กชายรัตนกร  ศิลา
3. เด็กชายศุภชัย  สีสอง
 
1. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
2. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
212 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกัญฐณัฎฐ์  สารจิตตาภาพ
2. เด็กชายพัทธนันท์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
213 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 35 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กชายชยันต์พล  อินทจักร
2. เด็กหญิงพีรดา  พวงสี
 
1. นางสุรีพร  วีระอาชากุล
2. นางธิดารัตน์  ซื่อสุวรรณ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายขจรศักดิ์  กรวดสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกฤดา   เรือนมูล
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายวัชรชัย  ชายสีอ่อน
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มพูล
 
1. นางชลลดา  วัดโส
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย๋
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชัยมงคล  คำนนท์
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กชายพีรณัฐ  การะภักดี
 
1. นายจิรายุ  โนทา
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายศักรินทร์  สุขญาติ
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสมบัว
 
1. นางสาวอุษา  นาวิน
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายมงคล  มิรัตนไพร
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายวรพล  รวมจำนงค์
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กชายเรวัต  มุทาพร
 
1. นางณัชชา  เพชรเจ๊ก
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. นายอัมรินทร์  นุชพงศ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเขาแรต 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชูปลอด
 
1. นางสาวจิราพร  เชื้อดี
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายศิริชัย  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางสาวอังศนา  สุขจั่นผล
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชาย ภูสิทธิ์  สุขเจริญ
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธรณินทร์  จันทะสอน
 
1. นางสาวพิมผกา  สุวรรณา
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. นายกฤตยชญ์  วงศ์อารีย์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  อนุลีจันทร์
2. เด็กหญิงกัณฑมณี  ทางาม
3. เด็กหญิงกันยา  หันจันทร์
4. เด็กหญิงณัชชา  ขำเงิน
5. เด็กหญิงธิดาพร  ผู้นิ่ม
6. เด็กหญิงอริสรา  ป้องจันดา
 
1. นางสาวณัฐชยา  สิงห์โตทอง
2. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจิรเดช  นามวิลัย
2. เด็กชายสรธร  บุญกันฑ์
3. เด็กหญิงสาธิกา  อานิช
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางอารีรัตน์  ยาวิราช
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายณัฐนันท์  กล่องแก้ว
2. เด็กหญิงสายพิน  ดาบแก้ว
3. เด็กชายอิทธิพล  มาลา
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
2. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายก้องภพ  รัตนะ
2. เด็กชายธีรยุทธ  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เนียมจิตร
 
1. นางสาวศิรินันท์  แสงศรีจันทร์
2. นางสาวศศิธร  บุญเทพ
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกรกฎ  บุญเรือง
2. เด็กชายณัฐภัทร  อยู๋ศรี
3. เด็กชายวิชญ์พงศ์  สันติสถาพรสุข
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นายตรีสุริค์  โกศลโพธิสกุล
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายกิติกรณ์   วังสาร
2. เด็กชายสราวุธ  ชาญพินิจ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ประมาศ
 
1. นางสาวทองใส  ดาบจันทร์
2. นางสาวจุฑามาศ  วังพรหม
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์ขัน
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงศา
3. เด็กชายแทนธัญญ์  สุโพธิ์
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจักรวาล  คำดา
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บุญทม
3. เด็กชายอรรถพล  วงศ์ปัน
 
1. นายสำเริง  สันจะโป๊ะ
2. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายทรงชัย  วิลาลาศ
2. เด็กหญิงนิพัทรา  คงสอน
3. เด็กหญิงพรผกา  มีเจริญ
 
1. นางสาวคณาลักษ์  ลาน้ำคำ
2. นางสาววนิดา  วงศ์ชมพู
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายสุชล  สาระพงษ์
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  จันทร์นวล
3. เด็กชายแดง  -
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก่นทรัพย์
2. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วปิ่นทอง
 
1. นายทรงธรรม  อภิจรรยาธรรม
2. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงมนชนก  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางสาวพลอยปภัส  นาอุ่นเรือน
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายจักรพงศ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายปานณวัฒน์  ประจิต
 
1. นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธนา  แซ่แต้
2. เด็กหญิงพรนิภา  จันพิมาย
 
1. นางสาวทิวาพร  รอญศึก
2. นางสาวลริตา  พาดี
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 41 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิริสุทโธ
2. เด็กหญิงลลิดา  ผลานิสงค์
 
1. นายนิติธร  ทั่งทอง
2. นางสาวชนิกานต์  ปัญจเวทีกุล
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายกฤษฎากร  สุกสด
2. เด็กชายธนาตย์  จินต์โต
3. เด็กชายปพนพิทย์  ภูพันนา
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ
2. นายฐานพันธ์  สุวิมลธนายศ
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  หาสุข
2. เด็กหญิงพรรณรมณ  กองดา
3. เด็กชายสมศักดิ์  สีราโคตร
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์