สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายจุย  มางมี
2. เด็กหญิงนันทการณ์  ก้านพิมาย
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  มาตทอง
4. เด็กชายรณกร  ทองแดง
5. เด็กหญิงริน  มางมี
6. เด็กหญิงอุบลวรรณา  นพเกิด
 
1. นางสาวพิชยา  โฉมจุ้ย
2. นายเกรียงไกร  แก้วอุย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
2. เด็กชายพงษ์สกร  บริบูรณ์
 
1. นายสุธีรัตน์  ยอดรัก
2. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงและซา  ปะ
2. เด็กหญิงโน  ริน
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางละอองดาว  วระชุน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกฤษดา  สุทาวัน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงจินตพร  ชาติมูลตรี
4. เด็กชายชนาธิป  แก้วอำไพ
5. เด็กหญิงญาธิการ  พิมพ์จันทร์
6. เด็กหญิงฐิติพร  บุญช่วย
7. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  สำราญใจ
9. เด็กหญิงณัฐวดี  ประสารสุข
10. เด็กหญิงณัฐวรา  ประสารสุข
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญมงคล
12. เด็กชายณัฐศาสตร์  ภู่ฉัตร
13. เด็กชายทีปิฤทธิ์  บุญปัญญา
14. เด็กชายธนกร  ช่างเกวียน
15. เด็กชายธนาธร  พิมพ์พิทักษ์ไชย
16. เด็กชายนันทวัฒน์  กิริยะ
17. เด็กหญิงบุศรินทร์  ไชยปัญ
18. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มยืนยง
19. เด็กชายปิยพงศ์  ดาวนันท์
20. เด็กหญิงผกาสินี  ธรรมลี
21. เด็กหญิงพรนิภา  เพ็ชรหิน
22. เด็กชายพศิน  บุญนาน
23. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีหะจันทร์
24. เด็กหญิงมาริษา  เทียมจิตร
25. เด็กหญิงวรินทรา  พิมลา
26. เด็กหญิงวาสิตา  สำราญสุข
27. เด็กชายสันติ  มุขมนตรี
28. เด็กหญิงสุกัลยา  เทียมจิตร
29. เด็กหญิงสุตธิตา  ลีสินลา
30. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญช่วย
31. เด็กหญิงสุภาพรรณ  แนวทอง
32. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญช่วย
33. เด็กหญิงอนงค์นาถ  จันทโชติ
34. เด็กชายอนุรักษ์  ตึกกระโทก
35. เด็กหญิงอริษา  พุ่มพวง
36. เด็กชายเกรียงไกร  มลศิลป์
37. เด็กหญิงเกวลิน  โบพิมาย
38. เด็กชายโชคชัย  แสงเพิ่ม
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
2. นายนิติพัฒน์  กาญจนกุล
3. นางกมลรส  แสนสามารถ
4. นางสาวสุภิญญา  พอดี
5. นางสาวปริณดา  แย้มงาม
6. นางสาวนัฐทินี  เจาะประโคน
7. นางสาวดวงใจ  บุญนาน
8. นางสาวฐณัชญ์พร  ขาวเกตุ