สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เมืองนาม
 
1. นางนลินรัตน์  ดวงคำจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงอัยลดา  รุ่งอรุณศรี
 
1. นางอัญญาดา  ตันไล้
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  วงสีทอง
 
1. นางวนิดา  ชายไฝ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงมนภรณ์  นันโท
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ผะกาแดง
 
1. นางทิวา  อาษาดี
2. นางสาววรรณภา  วงเวียน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.69 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงธนัชชา  นิลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วคำ
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
2. นางอุไรพร  หะสาเมาะ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กชายจตุรพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏกาญจน์  ตะเภาทอง
3. เด็กชายวุฒิวากรณ์  พยุงวงศ์
 
1. นายสำราญ  ทวีชาติ
2. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กชายจตุรภัทร  บวรภัคกรพล
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  คชวรรณ์
 
1. นายสำราญ  ทวีชาติ
2. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขันติวงค์
2. เด็กหญิงหทัยวรรณ  สามเสน
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  อ่อนนุ่ม
2. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.8 เงิน 14 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อุษาอำไพ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุราม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เจ็ก
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยน้อย
2. นางกัณณ์ณิศา  สันติบวรวงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงกุญช์กานต์  พานทอง
3. เด็กหญิงณัฐธัญญา  สำฤทธิ์
 
1. นางสาวศิริฤมล  พันธ์ภักดี
2. นางสาวชวาลา  เพ็ชร์เขียว
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 35 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เสนีย์ศรีสกุล
2. นายอภิรักษ์  คงคางาม
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เลิศศิริ
2. เด็กชายวัชรากร  ซิ้มฉาย
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวสุพิชญา  เหนือเกาะหวาย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  สุขเสมอ
2. เด็กหญิงจุติพร  ศรีกรอง
3. เด็กหญิงประกายฟ้า  ชัยวัฒน์โยธิน
4. เด็กหญิงศิริประภา  นวลสว่าง
5. เด็กหญิงอาทิมา  แจ้งเสน
 
1. นางปราณี  พิทักษ์มงคล
2. นางสาวเอรวรรณ  แก้วแสนชาติ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.6 เงิน 43 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มากยิ่ง
2. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะพันธ์
3. เด็กหญิงรัญชิดา  เครือมาศ
4. เด็กหญิงศรีประภา  พวงยอด
5. เด็กหญิงสุวณี  แสนกระจาย
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
2. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนโคตร
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  โคพิมาย
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  พลวงค์
5. เด็กหญิงนันทินี  เสสุดตา
6. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  กิลี
7. เด็กหญิงพาทินธิดา  วินิจผล
8. เด็กหญิงศิรประภา    จอมรัมย์
9. เด็กหญิงศิรประภา  นิพาภรณ์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  พันแพง
 
1. นางพภัสสรณ์  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวพัทธวรรณ   กุติการณ์
3. นางสาวสุภัค  ใหม่บุตรดา
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.6 เงิน 26 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงกุลยา  ถั่วทอง
2. เด็กหญิงฉันชนก  เข็มราช
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ผมหอม
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช้างแก้ว
5. เด็กหญิงพิลดา  รื่นปาน
6. เด็กหญิงสิตานัน  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็งพรมมา
8. เด็กหญิงอนัญญา  พัดทอง
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  เดิมเสน
10. เด็กหญิงไอยวรินทร์  เหมือนประเสริฐ
 
1. นายพลวัตร์  ถั่วทอง
2. นางสาวธนาภรณ์  มั่นคง
3. นางวรนุช  ประโมณะกัง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กชายกิตติพจน์  สิงหา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  นิยม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สียาชีพ
4. เด็กชายประกาศิต  โถทอง
5. เด็กชายปิยนันท์  อ่อนมา
6. เด็กชายพงศกร  ประชาเขียว
7. เด็กชายพรเทพ  ทองสวย
8. เด็กชายพศิษย์  กุลยฉัตรหิรัณ
9. เด็กชายภานุพงศ์  นามเมือง
10. เด็กชายอภิรักษ์  ซิ่้มเทียม
 
1. นายอดุลย์  บุญขาว
2. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
3. นางขวัญลักษณ์  โพธิ์งาม
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ไตรริน
2. เด็กหญิงญาณิศา  แสหลิม
3. เด็กหญิงฐาปนีย์  ใหม่หะลา
4. เด็กชายณิชชาคุณ  ช่างสมรรค
5. เด็กหญิงดวงกมล  แจ่มศรี
6. เด็กหญิงทัด  เชียด
7. เด็กหญิงนัญญาลักษณ์  วรประสพ
8. เด็กหญิงพัชรพร  โกติ๊ด
9. เด็กชายวัชระ  พรมแดง
10. เด็กชายอรรถพล  ใหม่โสภา
 
1. นางสาวปาณภัช  ยันตะพลา
2. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
3. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 30 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเสียง
2. เด็กหญิงแพรวา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวณัฐชา  วงษ์วัช
2. นางสาวศุภรักษ์  สีดา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงชนกานต์  เทียนปัญจะ
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 17 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ทวีพงษ์
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  สร้อยโสม
 
1. นางสาวจิตติวรรณ  จามชาติ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัณญารัตน์  เทียมสิงห์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 71.33 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายรัตนพล  เพิ่มญาติ
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.67 เงิน 18 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทนิล
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 76.83 เงิน 23 โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  จันทร์ใจงาม
 
1. นางสาวพรสุข  ตรียะประเสริฐ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายคชณณณ์  ทัศนะ
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายพญณ  พรมหงษ์
 
1. นายคณพศ  ทัศนะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 70.6 เงิน 31 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 1. เด็กหญิงจรรยอมล  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายตรีทศ  ลินทอง
4. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ทิพย์พรม
5. เด็กชายรัชต์ชานนท์  ดวงจิตต์
6. เด็กหญิงวทันยา  จดแตง
7. เด็กชายวีรภัทร์  ภูสีคุณ
8. เด็กหญิงสิรินดา  อึ้งเหลียง
9. เด็กหญิงอริสรา  อุ่นเกตุ
 
1. นางสาวฑัณธิกา  เจริญสุข
2. นางสาววรวัฒน์  คณากูล
3. นางสาวกมลทิพย์  ใยสุ่น
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายจรัล  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงธีนิดา  ดังโพนทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร  มายนอก
4. เด็กหญิงภัทราวดี  การพานิช
5. เด็กชายภูมิ  จอมกิจ
6. เด็กชายรัตนพล  เพิ่มญาติ
7. เด็กชายวัฒนชัย  ปรางมาศ
8. เด็กหญิงศราภรณ์  คะณาวงศ์
9. เด็กชายอนุชิต  แซ่โคว้
10. เด็กชายอภิเดช  แก้วกาย
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
2. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
3. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
4. นายเสน่ห์  มานุพันธุ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นายชาตรี  พันธุริ
2. นายณัชดล  คำวิจิตร์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทนิล
4. นายธิติ  อินทนิน
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  วันทยา
6. เด็กหญิงปณิดา  ปังสมทรัพย์
7. เด็กหญิงพรชิตา  มนตรีวงษ์
8. เด็กหญิงรินรดา  ทองดี
9. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
10. เด็กหญิงอนัญญา  ศักดิ์สูง
11. นางสาวอรสา  ทรัพย์อนันต์
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
2. นางลัดดา  เสาวกุล
3. นางสาวกรวรรณ  ไกรพินิจ
4. นายปฐมพงษ์  อริยะศิริวงศ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชมชื่น
2. เด็กชายคัมภีร์  มิ่งฉาย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  วัธโน
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปั้นแหยม
5. เด็กหญิงณริภากร  จิ้มลิ้ม
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นพฤทธิ์
7. เด็กหญิงณิศวรา  บุญเจริญ
8. เด็กชายทิพากร  เสน่หา
9. เด็กหญิงนพรัตน์  เปรพิพัฒน์
10. เด็กหญิงปิยวรรณ  พรชัยสิทธิ์
11. เด็กชายพนมวรรณ์  วีระสุข
12. เด็กชายพีรพัฒน์  เสน่หา
13. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขสมบูรณ์
14. เด็กชายภูมินทร์  ปัญญาเลิศ
15. เด็กชายราชเขตต์  ก้อนคำ
16. เด็กชายวันชัย  สีเขียว
17. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีทอง
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  พลซา
19. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุขสบาย
20. เด็กหญิงเสาวนีย์  แซ่สื่อ
 
1. นางสาวพรสุข  ตรียะประเสริฐ
2. นายศิรพงศ์  สาระโชติ
3. นายพิภพ  เกิดเจริญ
4. นางมลินี  เกิดเจริญ
5. จ.ส.อ.สมเดช  วงษ์เมธา
6. นางสาวยุวลักษณ์  แดงศิริ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 11 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โรนุต
2. เด็กชายกรวิชญ์  อินทร์ตา
3. เด็กชายนันท์  หาผล
4. เด็กหญิงปทิตตา  พันธ์จันทร์
5. เด็กชายปวิตร  โฉมศรี
6. เด็กชายปัญจพล  สิงห์พรม
7. เด็กหญิงปัณณพร  เขาทอง
8. เด็กหญิงปารวี  พัสดุ
9. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ทองประเสริฐ
10. เด็กชายพชรดนัย  บัวจันทร์
11. เด็กหญิงมินตรา  หมั่นการ
12. เด็กหญิงยุพาภัทร  โสภาภักดี
13. เด็กชายรัชชานนท์  บุญส่ง
14. เด็กหญิงวรรณภา  เฮงเจริญ
15. เด็กชายวรเมธ  เจริญยศ
16. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  โยธา
17. เด็กชายศุภพงศ์  บ้วนนอก
18. เด็กชายสราวุธ  โพธิ
19. เด็กชายอรรถพล  บุญมาลา
20. เด็กชายไวภพ  นรดี
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
2. นายปัญหา  สิทธิพล
3. นายสุขเกษม  สินสงวน
4. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
5. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
6. นางประทุมพร  นันทวุฒิสาร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 48 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 1. เด็กชายฮ้วง  เหง
 
1. นางมณเฑียร  ตันพานิชกุล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนสียัดพัฒนา 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อินธิวงค์
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เขาทอง
 
1. นางสาวขจิตตา  นพโสภณ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กชายคุณากร  โกศิริ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชอบดี
3. เด็กหญิงชุติมา  วิบูลย์
4. เด็กชายทรัพย์ทวี  เฉยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนันทกานต์  เลิศศิริ
6. เด็กหญิงปาริชาติ  แวงเลิศ
7. เด็กหญิงภัทราวดี  จันทอง
8. เด็กชายภูริภัทร  คำทุม
9. เด็กหญิงวิมวิภา  นพสาตร
10. เด็กชายวิระ  เจริญรัตน์
11. เด็กชายอนุวัฒ  กิตติเรืองวุฒิ
12. เด็กชายอัครพล  สิตตานนท์
 
1. นายนพคุณ  เจิมจรุง
2. นายวิศิษฎ์  สุทธโร
3. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
4. นางสาวสรินทรา  อัคฮาต
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนสียัดพัฒนา 1. เด็กชายจักรวุฒิ  แหวนประดับ
2. เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์รอด
3. เด็กชายชนากานต์  นามบุตรดี
4. เด็กหญิงชนากานต์  แหลมทองหลาง
5. เด็กชายชนินทร์  อินทนา
6. เด็กชายชัชพิสิฐ  ปราสาททอง
7. เด็กหญิงดุจดาว  ศรีชาเนตร
8. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  อินทร์วงศ์
9. เด็กชายตะวัน  รัตนแก้ว
10. เด็กชายนราธิป  ทาปุ๋ย
11. เด็กหญิงนรินธร  ธรรมประโคน
12. เด็กชายปรัชญากร  ประเสริฐ
13. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ใจเอื้อ
14. เด็กชายปัญญวัตน์  เข็มมลฑา
15. เด็กหญิงพรไพลิน  อินธิวงศ์
16. เด็กชายพีรพัทธิ์  ชื่นบุญเกิด
17. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุคนธ์ทรัพย์
18. เด็กชายมนัสนันท์  สิงห์พรม
19. เด็กชายรวิโรจน์  หาญดี
20. เด็กหญิงลีลาวดี  ใจหาญ
21. เด็กชายวรพรต  กัญญาโพธิ์
22. เด็กหญิงวิภารัตน์  กัญญาโพธิ์
23. เด็กหญิงศิริรฐา  ขนวน
24. เด็กชายสุกฤต  สุวรรณมงคล
25. เด็กหญิงสุภัชชา  ชื่นจันทร์
26. เด็กชายอัษฎาวุธ  คุณศรี
27. เด็กหญิงอารียา  ยั่งยืน
28. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หอมวิลัย
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
2. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
3. ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท  ยิ่งชนะ
4. นายสมคิด  สมดี
5. นายประพันธ์   แสนจันทร์
6. นางจันทิมา  มุลาลินน์
7. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
8. นางสาววราภรณ์  บุญชื่น
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกฤษดา  สุทาวัน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงจินตพร  ชาติมูลตรี
4. เด็กชายชนาธิป  แก้วอำไพ
5. เด็กหญิงญาธิการ  พิมพ์จันทร์
6. เด็กหญิงฐิติพร  บุญช่วย
7. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  สำราญใจ
9. เด็กหญิงณัฐวดี  ประสารสุข
10. เด็กหญิงณัฐวรา  ประสารสุข
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญมงคล
12. เด็กชายณัฐศาสตร์  ภู่ฉัตร
13. เด็กชายทีปิฤทธิ์  บุญปัญญา
14. เด็กชายธนกร  ช่างเกวียน
15. เด็กชายธนาธร  พิมพ์พิทักษ์ไชย
16. เด็กชายนันทวัฒน์  กิริยะ
17. เด็กหญิงบุศรินทร์  ไชยปัญ
18. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มยืนยง
19. เด็กชายปิยพงศ์  ดาวนันท์
20. เด็กหญิงผกาสินี  ธรรมลี
21. เด็กหญิงพรนิภา  เพ็ชรหิน
22. เด็กชายพศิน  บุญนาน
23. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีหะจันทร์
24. เด็กหญิงมาริษา  เทียมจิตร
25. เด็กหญิงวรินทรา  พิมลา
26. เด็กหญิงวาสิตา  สำราญสุข
27. เด็กชายสันติ  มุขมนตรี
28. เด็กหญิงสุกัลยา  เทียมจิตร
29. เด็กหญิงสุตธิตา  ลีสินลา
30. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญช่วย
31. เด็กหญิงสุภาพรรณ  แนวทอง
32. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญช่วย
33. เด็กหญิงอนงค์นาถ  จันทโชติ
34. เด็กชายอนุรักษ์  ตึกกระโทก
35. เด็กหญิงอริษา  พุ่มพวง
36. เด็กชายเกรียงไกร  มลศิลป์
37. เด็กหญิงเกวลิน  โบพิมาย
38. เด็กชายโชคชัย  แสงเพิ่ม
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
2. นายนิติพัฒน์  กาญจนกุล
3. นางกมลรส  แสนสามารถ
4. นางสาวสุภิญญา  พอดี
5. นางสาวปริณดา  แย้มงาม
6. นางสาวนัฐทินี  เจาะประโคน
7. นางสาวดวงใจ  บุญนาน
8. นางสาวฐณัชญ์พร  ขาวเกตุ
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.666 เงิน 34 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายคณิสร  ยิ้มศิริ
2. เด็กหญิงฐิติ  ลีอุดม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กุลกั้ง
4. เด็กชายดาวิด  รัตนา
5. เด็กหญิงนิลณี  ยะอะนิน
6. เด็กชายศิริวัฒน์  วงษ์ฟักค์
7. เด็กหญิงหวานใจ  สุด
8. เด็กชายองอาจ  ท้าวทองดี
9. เด็กหญิงอลิสรา  จุลไชย
10. เด็กชายเฉลิมชาติ  อยู่ยัง
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นายพิษณุ  ชาญตะกั่ว
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.666 เงิน 12 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ไชยโชค
2. เด็กหญิงนวพร  พิมพ์บุญ
3. เด็กหญิงพิยะดา  เจริญศิลป์
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปัญญาสีห์
5. เด็กหญิงสุภาพร  พรงาม
6. เด็กหญิงเนตรนภา  งามนัก
 
1. นางสาวรณิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นายชัยณรงค์  โตนวล
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71.333 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงกนกพันธุ์  กิมานุวัฒน์
2. เด็กหญิงขวัญอุษมา  อันพิมพ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญบาล
4. เด็กหญิงนิชาภรณ์  สุขเกษม
5. เด็กหญิงพัชรพรรณ  นิลชัง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  เจริญสุข
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พันธ์งาม
8. เด็กหญิงรัตนกร  วงศ์นันทา
9. เด็กหญิงวนิดา  ยศสียา
10. เด็กหญิงวรีรัตน์  สมดี
11. เด็กหญิงสิรัชดา  ประชา
12. เด็กหญิงอทิตยา  บัวจันทร์
13. เด็กหญิงอภิสรา  บัวขาว
14. เด็กหญิงอริยา  พรมวงศ์
15. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวกรษรินทร์  เต็มสังข์
2. นางสาวรัชดา  แหยมเปี่ยม
3. นางสาวทวารัตน์  แม้นเสถียร
4. นางนันทิกา  นิกรประเสริฐ
5. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายธนวรรธน์  ขันติชัยมงคล
 
1. นางวรกร  มงคลศิริ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1. เด็กหญิงบัวดี  แสงทอง
 
1. นางสาวนวนันท์  ริพล
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 31 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1. เด็กหญิงอธิชา  แก้วอินทร์ชัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงศ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายเทียนชัย วัน  เอเคิลปูล
 
1. นายทิวา  มะลิลำ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.88 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1. เด็กชายศราวุธ  มณีอินทร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา   นันทศิริ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงศ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.5 เงิน 13 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กชายมงคล  บาน
2. เด็กหญิงมณีวรรณ   ม่วงขาว
3. เด็กหญิงมาแรน   คลืด
4. เด็กชายวรรณะ   วนสะวดี
5. เด็กหญิงศุพิชชา    เกตุสุวรรณ์
6. เด็กหญิงโน   โตสิโน
 
1. นายจตุรภัทร   ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวอริษรา   พึ่งเกษม
3. นายภูมินทร์   เดชดำรง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. นางสาวชิดชนก   ป้องขาว
2. นางสาวสุวรรณา    แก้วคำ
3. นางสาวอาทิตยา   เนตรแก้ว
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กชายทอง  ผาภูมิ
2. เด็กชายเริง  แปลงไผ่
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อาวสันเทียะ
2. นางสาววรรณภา  พลเรือง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายทักดนัย  วังเย็น
2. เด็กชายอาทิตย์  พึ่งจินดา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  พุ่มสงวน
2. เด็กชายแทนคุณ  สินสืบผล
 
1. นางสาวสมฤทัย  ล้อแก้วมณี
2. นางสาวผกายมาศ  เขียวสอาด
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.3 เงิน 30 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กชายกิตติโชค  ฟักทอง
2. เด็กชายคณากร  ขามกิ่ง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  กระดานพล
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นางพรรณราย  บุญแผง
 
56 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 25 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 1. เด็กหญิงสารินี  เอมบัญดิษ
2. เด็กหญิงสุภัตรา  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงอรอุมา  มาลัย
 
1. นางบุษยพรรณ  คนใจบุญ
2. นางสาวอัญชุลี  เพื่อนงาม
 
57 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่หยง
2. เด็กหญิงณัทกาต์  โถมสันเทียะ
3. เด็กหญิงวรรณภรณ์  เหลาสา
 
1. นายปัญญา  เต็มจิตร
2. นางบรรจง  ไทรศาศวัต
 
58 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.6 เงิน 14 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1. เด็กหญิงนฤมล  สอนภักดี
2. เด็กหญิงวนิดา   สุทธิประภา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นพรัตน์
 
1. นางทิพรัตน์  วินิจฉัย
2. นางอำนวย  สุขสวัสดิ์
 
59 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77.32 เงิน 5 โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กชายวนันท์ชัย  สุขพญา
 
1. นางสาวดวงฤดี  บานเย็น
 
60 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงทิพานัน  จันทเสน
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
61 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71.34 เงิน 16 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 1. เด็กชายจิรายุส  วรวงศ์
 
1. นางแน่งน้อย  ไวยสนิท
 
62 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปาริดา  ทองดี
2. เด็กชายอดิศร  คุชิตา
3. เด็กหญิงอภิสรา  บริบูรณ์
 
1. นางสุดารัตน์  เชิดชู
2. นางวาสนา  ชุมพังงา
 
63 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดดอนท่านา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ถนนนอก
 
1. นางสาวเฟาซะห์  อูมา
 
64 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดดงยาง 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทองไพจิตร
2. เด็กชายสุรักษ์  บุญหลาย
3. เด็กชายอมรเทพ  อิ่มอุระ
 
1. นางสาวฉันทนา  นวงศ์กำภู
2. นางสาวธนาภา  สินพิชัย
 
65 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำเครือ
2. เด็กชายชนกันต์  ดาวเรือง
3. เด็กชายภูริภัทร   พันวอ
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง