สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางรัชนี  ชาติตะคุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงอภิษฐา  โอสถานนท์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงภาวินี  แผลวมัจฉะ
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หนูประเสริฐ
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงจิมดาหรา  วงษ์มณี
 
1. นางนันทณัฏฐ์  มุ่งหาทรัพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงสาธิดา  บำรุงลาน
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 1. เด็กหญิงกุลฎา  นิลชู
2. เด็กหญิงอักษรา  ไตรทรัพย์
 
1. นางธนญา  พุทธรักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายจักรพันธุ์  นาคะพันธุ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดอนมอญ
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงอาริสา  สมวงค์
 
1. นายอำนาจ  เจริญศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51.8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  บวรรัมย์
2. เด็กชายอลงกรณ์  เดือนวันเพ็ญสว่าง
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
2. นางสาวอำภา  น้อยสนิท
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายพัชรพล  ทองวัน
 
1. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 36.86 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงปิยสิริ  เจียมสุบุตร
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  มะลิศรี
 
1. นางสาวพิมพ์รำไพ  พิศเพ็ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงศิริวัลย์  วีระสุข
 
1. นางยุพิน  คงสวัสดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กชายพนมวรรณ์  วีระสุข
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มัคคะดี
 
1. นางสาวลัดดา  ทิพเวช
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ้นลักษณ์
2. เด็กชายพิสิฎฐ์พล  เรืองศรีโชคทวี
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชินศรี
 
1. นางรัตน์เกล้า  ใจภักดี
2. นางสาวสายฝน  แสงศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กชายทัต   -
2. เด็กชายนาง  -
 
1. นางพิศมัย   กิตติพัฒนกุล
2. นางสาวอ้อย  สุขจิตร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 1. เด็กชายสิริราช  ปานทองมาก
2. เด็กชายอัศวนนท์  อิ่มสะอาด
 
1. นางมยุรี  ตัญญะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กชายณัฐพล  เตียวแก
2. เด็กชายสถาพร  ปุรำภา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
2. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายรัฐฤทธิ์  อิ่มสะบาย
2. เด็กชายอนุวัต  วงศ์ไกร
 
1. นางจุฑาทิพย์  ธรรมเจริญจินดา
2. นางสาววรรณา  โพธิ์ศรี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 45 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  เชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงปางวลัย  วงศ์คีนี
3. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงสุชาดา  ชาญกาล
5. เด็กหญิงอรอนงค์  สุคัญธารุณ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุณาวงค์
2. นางสาวศรีสุดา  ประชุมพันธุ์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงนริิธญา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงภัทรา  สุขยินดี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยะรังษี
2. นางสาวจิตติวรรณ  จามชาติ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 31.1 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดยอด
2. เด็กชายพงศธร  เพ็ดตะกั่ว
3. เด็กชายภานุเดช  เลิศนา
4. เด็กชายยุทธพิชัย  ชำนิงาน
5. เด็กชายวิสุทธิ์  จิบจันทร์
6. เด็กชายโชคชัย  ไกลศรี
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
2. นายชิษณุพงษ์  ศรีเมือง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 26 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงกนกพร   มะสันเทียะ
2. เด็กหญิงทักษิณา    เอี่ยมเหนือ
3. เด็กหญิงธนบัตร   วงค์เมือง
4. นางสาวธัญพร   บุญครอง
5. นายปณิธาน  กลสรร
6. เด็กชายพจนี   วิเสรัมย์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรดีวงค์
8. เด็กชายพีรพัฒน์   พฤกษราพรมราช
9. เด็กชายอดุลสิทธิ์   อ่างทอง
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์   พามา
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
3. นายอดุลย์  มีชัย
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธนกฤต  คนเพียร
2. เด็กชายวัชรากร  พูลทรัพย์
3. เด็กชายเทพทัต  ขวัญเมือง
 
1. นายวรุต  มะติมุ
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
28 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กชายธันวา  ขุนสกุล
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ดับโศรก
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี