สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงศุภัชญา  หมื่นหาญ
 
1. นางสุธาทิพย์  กองอังกาบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงวารีนิธิ์   พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวกนกรัฐ   ธรรมรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูมิรพี  วิจิตรวงศ์
 
1. นางประทุมพร  ศรีสะเกศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์ุสุวรรณ
 
1. นางจิตติมา  ซ้ายก่า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ   ดอกเกษ
 
1. นางทิวา  อาษาดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.58 ทอง 28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงอัยยา  ถั่วเจริญ
2. เด็กหญิงเขมนิจ  แย้มยิ้มวงศ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ก้อนแก้ว
2. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.43 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงณกัญญา  ติ่งแตง
2. เด็กหญิงนิพาดา  ลาภบุญมี
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ชมภู
 
1. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
2. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายณัฐกานต์  มงคลธารทิพย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  โสดาจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  โตมะนิตย์
 
1. นางสาวไก่แก้ว  แสงกล้า
2. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สูงสุข
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หงสอ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไกรศรี
 
1. นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศินกุล
2. นางสกุลทิพย์  เจริญราช
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง 1. เด็กหญิงกานติมา  ธรรมเนียมใหม่
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มีสุข
3. เด็กหญิงพัลลภา  แถมสวัสดิ์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ศิริรัตนโชติ
2. นางสาวนริศรา  โอ๊ะดำ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 34 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงชยุดา  ภูอบเชย
2. เด็กหญิงสุภามาศ  ไชยพงษ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  ดวงดาว
4. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ทินะศรี
5. เด็กหญิงเอมมิกา  ทั่งทอง
 
1. นางสาวกิตติพร  หงษ์จันทา
2. นางพัชรดา  นันทสินธ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐานิตา  มั่นคง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีทัศนการ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประยูรวงศ์
4. เด็กหญิงพีรญา  คำแก้ว
5. เด็กหญิงมณีทรัพย์  นพกาล
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
2. นายสุมิตร  คชรัตน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 32 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิตา  เวียนซ้าย
3. เด็กหญิงพรณภา  พุ่มรัตน์
4. เด็กหญิงรินลดา  ขันธเสน
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีพร
 
1. นายอดุลย์  บุญขาว
2. นางสาวจุรีกรานต์  ลุผานา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกขะศักดิ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไตรพันธ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสงวน
4. เด็กหญิงนัธ์ชนัน  ศิริคาม
5. เด็กหญิงสุฑามาศ  คงเสือ
 
1. นายภิรวัฒน์  หล่มวงษ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  ด่านนอก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กชายกวิน  ทองเชิดฉัตร
2. เด็กชายกิตติภณ  วงศ์วชิรเวโรจน์
3. เด็กหญิงจิราพร  ทองปลิว
4. เด็กหญิงพุธิตา  โชติกมาศ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเพิ่ม
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงฉันชนก  อินทนัย
2. เด็กชายชินวัตร  วันวิญ
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แซ่เอ็ง
4. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
5. เด็กหญิงณัฎฐากร  เกรัมย์
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ดอก
7. เด็กชายธนกฤต  กล้าหาญ
8. เด็กชายธนดล  คงสุข
9. เด็กชายธนภัทร  อินทอง
10. เด็กหญิงบุศรินทร์  ไชยปัญ
11. เด็กหญิงพัชราภา  จุดงาม
12. เด็กหญิงรัชฎา  ทัพไทยดี
13. เด็กหญิงรัชนียากร  กระจ่างจิตร
14. เด็กหญิงวิภาวัลย์  วาจาดี
15. เด็กชายสายชล  ทรงจิตร
16. เด็กหญิงสุทธิตา  ศรีสินลา
17. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญช่วย
18. เด็กชายอภิรัตน์  สุพรรณ
19. เด็กชายโชครวี  รัตนเพชร
20. เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วเกษ
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นางกมลรส  แสนสามารถ
3. นางสาวรุจิรัตน์  บุญยารักษ์
4. นายพรทวี  ยอดซื่อ
5. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วาจาดี
2. เด็กชายคุณากร  มุขมลตรี
3. เด็กชายชนาธิป  แก้วอำไพร
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลาน้ำคำ
5. เด็กชายทวีชัย  แสงไธสง
6. เด็กหญิงทักษวดี  บุญประโคน
7. เด็กชายทินกร  ภักดี
8. เด็กชายธีรพัทธ์  สิงห์โพธิ์
9. เด็กชายนันทพงษ์  นาคประสิทธิ์
10. เด็กหญิงนันทวัน  ปู่พระบุญ
11. เด็กหญิงปวีณา  แสนสำอางค์
12. เด็กหญิงพรพิมล  บุญช่วย
13. เด็กหญิงพรรณนารา  บุญแต่ง
14. เด็กหญิงพรไพลิน  นาแซง
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำลือ
16. เด็กหญิงมุทิตา  ช่างเกวียน
17. เด็กหญิงสวรินทร์  ธนูทอง
18. เด็กชายอนุภาพ  ตะนาดไธสง
19. เด็กหญิงเปรมมิกา  หินชัด
20. เด็กชายเอกรัตน์  สารกูล
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นายปฏิวัติ  ภักดีกุล
3. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
4. นางปริญญาภรณ์  บุตะเคียน
5. นางสาวน้ำทิพย์  ระสอน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.1 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีสิทธิ์
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุษดีวงค์
 
1. นางขนิษฐา  จันทะราช
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 45 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กชายภาณุมาศ  สำราญจิตร
 
1. นางอุดม  บุญเรือน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง 13 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงนพรดา  เอกวงศ์ษา
2. เด็กชายนพรุจ  เอกวงศ์ษา
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายธีรภัทร  บรรเทา
2. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีประทุม
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายคมสันติ  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทร์กนก   อิ่มเต็ม
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.4 ทอง 23 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงกรกัญญา  ละออเอี่ยม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญล้อม
3. เด็กหญิงณภัทร  ทับลัด
4. เด็กหญิงณัฐพร  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนันทกานต์   มากทรัพย์
6. เด็กหญิงปานวาด  หวังแลกกลาง
7. เด็กหญิงพิชญา  ไชยเชษฐ
8. เด็กหญิงยุวธิดา  อาบสุวรรณ
9. เด็กหญิงสุพรรษา  -
10. เด็กหญิงสุพัตรา  แขกเทศ
 
1. นางอภิญญา  แสงศรี
2. นางสุพร  เมี้ยนศิริ
3. นายวิชิต  สุขสันติกูล
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 21 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เกษมพิพันธ์กุล
2. เด็กชายภัทรดนัย  ยอดคำ
3. เด็กชายภารินธร  พิมพงาม
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญลอด
5. เด็กหญิงวารินทร์  เข็มทอง
6. เด็กชายศุภวิชญ์  เหง้าประสิทธิ์
7. เด็กหญิงสายธาร  ใหม่เอี่ยม
8. เด็กชายสุรพัฒน์  ใหม่เมธี
 
1. นางสาวปาณภัช  ยันตะพลา
2. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
3. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจันนี  เยียดโมทย์
2. เด็กหญิงรัตนา  เยียดโมทย์
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงและซา  ปะ
2. เด็กหญิงโน  ริน
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางละอองดาว  วระชุน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  คนคล่อง
2. เด็กหญิงพรหมพร  เกษี
 
1. นายทิวา  มะลิลำ
2. นางวิสา  อาจศึก
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายชวกร  โกมล
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  บุตดีวงษ์
2. เด็กหญิงดาวิ  สวน
3. เด็กหญิงรัตน์ชฎาภรณ์  ศรีเกษม
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   โกพระ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   อุ่นเรือน
3. เด็กชายพีรวิชญ์   อมรพินิจกิจ
 
1. นางสาวมาราตรี  ป้องขันธ์
2. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กชายธนบูรณ์    ธรรมดา
2. นายรพิพล   อาศัยนา
3. นายอิทธิโชค   เสาร์ประทาน
 
1. นายธนพล   ทวิชัย
2. นางปาริชาติ  บุญมาก
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง 25 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสากระโชก
 
1. นายอนวัช  เสาวดาล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายจรัล  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84.33 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายภูมิ  จอมกิจ
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงภัทราวดี  การพานิช
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
 
1. นายคณพศ  ทัศนะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 32 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงอวภาส์  นุ่มทองคำ
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงจริญา  ปิดไว
 
1. นายปิยะพงษ์  ทิพย์โภชน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงนภัสสร  มายนอก
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีพารา
2. เด็กชายณัฐกร  ใจทอง
3. เด็กชายณัฐชยา  คำผา
4. เด็กหญิงธนัชพร  วงค์สาลี
5. เด็กชายธนากร  ศาลางาม
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  ก้านอินทร์
7. เด็กหญิงนิตย์รดี  ปากหวาน
8. เด็กหญิงพลอยพิชชา  อำนาจ
9. เด็กชายยศกร  มะลิซ้อน
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
11. เด็กชายวิชญ์  คำใบศรี
12. เด็กชายวิดชยา  ชวดบุตร
13. เด็กชายสิริเดช  เทศนอก
14. เด็กชายสุรศักดิ์  สุขเจริญ
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชวดบุตร
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
2. นายคณพศ  ทัศนะ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงชญาดา  พากเพียร
2. เด็กชายธนดล  แก้วสุรีย์
3. เด็กชายนฤบดินทร์  รอดคร้าม
4. เด็กชายพญณ  พรมหงษ์
5. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
6. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วสง่า
7. เด็กหญิงพิยดา  จีระ
8. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะศรี
10. เด็กหญิงลักษิกา  สุดารัก
11. เด็กชายสุวัชชา  บรรหาญ
12. เด็กหญิงอรรัมภา  สิงขรณ์
13. เด็กหญิงอ้อยแก้ว  นนท์เต
14. เด็กชายเจมส์ศักดิ์  จันทรเดช
15. เด็กชายไกรวัลย์  คำตัน
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
2. นายคณพศ  ทัศนะ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายคุณากร  สอเห็ม
2. เด็กชายชวพล  รื่นกลิ่น
3. เด็กชายณัฐพล  รุจิกลิ่น
4. เด็กหญิงมณีกานต์  บุญมี
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีจันทร์
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
2. นายคุณากร  ศาสตร์เจริญ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87.2 ทอง 11 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ศรีสะเดช
2. เด็กหญิงจิดารัตน์  ชมทอง
3. เด็กชายจิรายุ  พาวะสิน
4. เด็กชายจิรายุ  ผาวันดี
5. เด็กชายชยธร  นนทอุบล
6. เด็กหญิงชลณิชา  แพนลา
7. เด็กชายชาติชนก  อิ่มสบาย
8. เด็กหญิงณปภา  พรมบวช
9. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สังอ่อนดี
10. เด็กหญิงณิชากานต์  สงมานนท์
11. เด็กหญิงดรุณี  จันดา
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีเสม
13. เด็กหญิงดาราวดี  เหลืองโชคอำนวย
14. เด็กหญิงดาริน  เหลืองโชคอำนวย
15. เด็กชายนพกฤต  วงษ์ปุ่น
16. เด็กหญิงนฤมล  โงนมณี
17. เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง
18. นายนัฐพงษ์  พินิจมนตรี
19. เด็กหญิงนันทการ  โยธิกา
20. เด็กชายนิพนธ์  ศรีเสม
21. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ฉั่วยั่งยืน
22. เด็กหญิงพัชริดา  ฉั่วยั่งยืน
23. เด็กชายพัฒพงษ์  พุ่มพวง
24. เด็กชายพิทวัส  ตันพานิชกุล
25. เด็กชายพีรพล  สว่างอารมย์
26. เด็กหญิงมาลิสา  บุตรดีวงษ์
27. เด็กหญิงวรรณวิสา  เรืองแดง
28. เด็กชายศิวรัฐ  ศิลลา
29. เด็กชายศุภากร  ราชวงษ์
30. เด็กหญิงสุชาดา  รักสยาม
31. เด็กหญิงอลิษา  ทรัพย์อุดม
32. เด็กหญิงอินทิรา  รักซ้อน
33. เด็กชายเจษฎา  บุษดีวงค์
34. เด็กหญิงเสาวภา  โอนอำคา
35. เด็กชายเอื้อย  คง
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
2. นายธนวัสส์  ดำรงค์
3. นางสาวศิริพร  เสรีพาณิชย์การ
4. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
5. นายสมชาติ  บุญนาค
6. นายนพดล  พรมวงศ์
7. นายสมาน  รักจันทร์
8. นายอาทิตย์  คงเจริญ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา   ตันตะราวงศา
 
1. นางฤทัยรัตน์  เวชพนม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มิตกัลยา
 
1. นายสกล  ไพรบึง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กชายจิรชาติ  นามวงษ์
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
 
1. นายวรวุฒิ  วาระนุช
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 21 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายภาณุเดช  บุญบำรุง
 
1. นางสาววรรณา  เวชชิรารัตน์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงเบญญา  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุรศัพท์
 
1. นายชัชวาล  แสงทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 33 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กชายจิรวริทธิ์  จันทร์รอน
 
1. นายธีร  ทองประกอบ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 25 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงเบญญา  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 42 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงธิฌาฎา  สร้อยไทร
 
1. นางสาวปิราวรรณ  ยุทธกิจ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายจิรายุ  ศิริวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประยูรสุข
4. เด็กชายทินภัทร  นิ่มสาย
5. เด็กหญิงนันทกา  ผุยอ่อน
6. เด็กชายพงษธร  วัฒนศฤงฆาร
7. เด็กชายภูพิวัฒน์  ศรีตระกูล
8. เด็กชายรัชชานนท์  บุตรสาลี
9. เด็กชายวรวิช  ปิ่นสุวรรณ
10. เด็กชายสุรศักดิ์  อดิษะ
11. เด็กชายสุรศักดิ์  กาญจนพันธ์
12. เด็กชายอดิศักดิ์  พิมพาทอง
 
1. นายจีรายุทธ  ยศเกตุ
2. นางสาวปุริมปรัชญ์  ตันยะบุตร
3. นางสาวอรุณี  นพโสภณ
4. นางสุกัญญา  ตันสุวรรณ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ปิตสายะโส
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญญาพิทักษื
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ้ง
4. เด็กหญิงนิชานันท์  พลอ่อนสา
5. เด็กชายปวรรัตน์  โพธิ์เงิน
6. เด็กชายภัทรดนัย  แสงคำ
7. เด็กหญิงวริศรา  อำไพพร
8. เด็กชายศิริวัฒน์  โฉมหา
9. เด็กหญิงสุทธิดา  อำไพพร
10. เด็กชายเด่นชัย  บุปผาโชติ
 
1. นางสาวอนุชิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
3. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูนิคม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิ่มเสนาะ
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทุมมาตร
4. เด็กหญิงณัฐมน  อินอ่อน
5. เด็กหญิงณิชา  เผือกโสภา
6. เด็กหญิงทรรศนันท์  ทองดี
7. เด็กหญิงวรัญญา  จงกลกลาง
8. เด็กหญิงอนุสรา  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวอนุชิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
3. นางสาวขจิตตา  นพโสภณ
4. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.666 ทอง 32 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงดาปนีย์  วิมลพักร์
2. เด็กชายทัตพร  แสงคำ
3. เด็กชายธนภูมิ  อินทนิน
4. เด็กชายพัชรพล  วงษ์เสนา
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แซ่เล้า
 
1. นางอุษณีย์  ยศวิลัย
2. นางสาวสุธิดา  โมนะ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทนิล
2. เด็กหญิงรินรดา  ทองดี
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงภัทรภร  แย้มวิทยา
 
1. นางวนิสา  บุตรวัน
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  หอมขจร
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  มีธรรมโชติ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ชุณหพันธ์
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สุณาวงษ์
 
1. นางสาวสิรณัฐ  โชคเกิดสกุล
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กหญิงชุรีพร  พรามกุล
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอมเปีย
 
1. นางสาวอินทิรา  อาวรณ์
2. นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูเจริญ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทเลิศ
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
2. นางมลินี  เกิดเจริญ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตันทอง
2. เด็กหญิงจารุพิชญา  ปั้นบำรุงสุข
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทาทุม
4. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี
5. เด็กชายณัฐพัชร  ดวงดี
6. เด็กชายพนมกร  ดีศรีสุข
7. เด็กหญิงพรพระพุทธ  สิทธิ์ภานุวงค์
8. เด็กหญิงพัณณ์พิชญา  สุจริตาภา
9. เด็กชายอภิวิชญ์  ปิระนันท์
10. เด็กชายอินทัช  เตียงกูล
 
1. นางสาวเขมิกา  เตียงกูล
2. นายพิชัย  ก๊วยเจริญ
3. นางสาวพัชชา  จันมี
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีบุญชัย
2. เด็กหญิงวรินธร  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  เพ็งพินิจ
 
1. นางฐิตารีย์  พงษ์สายเจริญ
2. นางสมบุญ  ลายประดิษฐ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงบุญญิสา  อยู่ทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  เตาะไธสง
3. เด็กหญิงวริศรา  ผิลา
 
1. นางฐิตารีย์  พงษ์สายเจริญ
2. นางสาววาสนา  รวดเร็ว
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.08 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงคริสชา  ศรีเขียว
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  เครื่องทิพย์
 
1. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
2. นางสาวชิดชนก  พฤกษชาติ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
2. เด็กชายพงษ์สกร  บริบูรณ์
 
1. นายสุธีรัตน์  ยอดรัก
2. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพรชนก  หนองขอม
2. เด็กหญิงเปมิกา  เพ็ชรสุริยา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เฝ้าทรัพย์
2. นางสาวสมจิตร  คะเสนา
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดสามร่ม 1. เด็กชายจิรฑีปต์  พวงอุดม
2. เด็กชายธรรมธร  อรุโณทยากร
3. เด็กหญิงพัชรี  เกตุมา
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  ชัยนอก
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วมณี
2. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
3. เด็กชายพีระพัทธ์  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นายภาณุพงศ์  คำวิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดสามร่ม 1. เด็กชายนนทกร  ทองธานี
2. เด็กชายพงษ์สกร  ดีประสิทธิ์ปัญญา
3. เด็กชายสิทธิพร  ยุทธการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  ชัยนอก
2. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายสนธยา  บุญมา
2. เด็กชายอาจณรงค์  ไทยรัตน์
3. เด็กชายเรวัฒน์  วิแสง
 
1. นางดวงเดือน  บุญล้อม
2. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ชาหอม
2. เด็กหญิงวรันธร  ชัยพรหมมา
3. เด็กชายอนุชา  สมบัติหล้า
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาวงศ์
2. นางอุทัย  พวงพุก
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปาริณีย์  เรียบไทสงค์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  นิลวรรณ์
 
1. นางสาวณิชาพัฒณ์  ใจอาษา
2. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายจุย  มางมี
2. เด็กหญิงนันทการณ์  ก้านพิมาย
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  มาตทอง
4. เด็กชายรณกร  ทองแดง
5. เด็กหญิงริน  มางมี
6. เด็กหญิงอุบลวรรณา  นพเกิด
 
1. นางสาวพิชยา  โฉมจุ้ย
2. นายเกรียงไกร  แก้วอุย
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงธนพร  บุญมี
2. เด็กหญิงธิดาพร  ทองวิจิตร
3. เด็กหญิงธีราพร  จันทนี
4. เด็กหญิงบุญรักษา  ศิริจันทนันท์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ราศรี
6. เด็กหญิงอภิญญา  หล้าสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุทธิจิตร  สุวรรณโพธิ์
2. นางบรรจง  ไทรศาศวัต
3. นายปัญญา  เต็มจิตร
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญญาสีห์
2. เด็กหญิงภาสินี  มีสุข
3. เด็กหญิงศศิธร  วรวิสรรค์
 
1. นางทรรศนีย์  แตรประสิทธิ์
2. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มีทรัพย์
2. เด็กชายทรงวุฒิ  สำรวมศักดิ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  ลครไพร
 
1. นายอาทิตย์  สายวังเกี้ยง
2. นางทัศวรรณ  สายวังเกี้ยง
 
88 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 38 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงนทิชา  ปรีชา
2. เด็กหญิงสุวิชญา  เสวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงอุษณีย์  เส็งเส
 
1. นางเกศฐญา  คณารัตน์
2. นางสาวนันทวัน  สุทธโร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  สังค์อ่อนดี
2. เด็กหญิงนภานารา  เทพมงคล
3. เด็กหญิงมุกมณี  นนชาลี
 
1. นางอนงค์  สียา
2. นางเพียงเพ็ญ  อิ่มสมบัติ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 38 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญรักษา
2. เด็กหญิงอรกัลยา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงอริสรา  วินากรม
 
1. นางอนงค์  สียา
2. นางเพียงเพ็ญ  อิ่มสมบัติ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 31 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงกัลยกร  ทองเขียว
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  นพโสภณ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  วาสม
 
1. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
2. นางสาวจินตนา  แก้วสิงห์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 29 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงธนพร  ชุมพล
2. เด็กหญิงสุปรียา   อุปัญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กองศรี
 
1. นายจักรี  อาษาดี
2. นางทิวา  อาษาดี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.66 ทอง 29 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พูนนุภา
2. เด็กหญิงนิชา  โพพิมูล
3. เด็กหญิงสุภานันท์  นรมาตย์
 
1. นางสาวบุษบา  ทาทอง
2. นายสมชาย  พริกเทศ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงปนัดดา   สิงหไทย
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มมา
3. เด็กหญิงสโรชา  ดอกยี่สุ่น
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
95 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กชายคุณาสิน  รุ่งเป้า
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดพิมาย
3. เด็กหญิงณัฐวษา  เจริญสุข
 
1. นางวิเวียน  นาวินโพธิ์ทอง
2. นางยมลภัทร  พละสาร
 
96 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศิริแก้ว
2. เด็กหญิงนราพร  แก้วบุญเรือน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์อุปปา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เจริญสุข
2. นางสาวสิทธิยา  เพียรพิทักษ์
 
97 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.66 ทอง 9 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายเอกณัฎฐ์  สุระกำแหง
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
98 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดดอนท่านา 1. เด็กชายกิตติพล  กรัตพงศ์
2. เด็กหญิงวรรณยาลักษณ์  อิทธิยาภรณ์
 
1. นางสาวเฟาซะห์  อูมา
2. นางสาวสุภาวรรณ  เกษกุล
 
99 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง 23 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงอริสา  ภู่ภักดี
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  สีวะสา
 
1. นางปภาพัศ  ใหม่หะลา
2. นางสมควร  พันธุ์ไม้
 
100 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ไชยยนต์
 
1. นายพรทวี  ยอดซื่อ
 
101 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดอนทองดี
 
1. นายเชาวลิต  ศรีเกษม
 
102 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1. เด็กหญิงนิตยา   สุภาสาย
 
1. นางณภัค   เจริญจิตร
 
103 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายชนาธิป  หาญณรงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
104 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์ษานุสิทธิ์
 
1. นางสาวดวงฤดี   บานเย็น
 
105 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทา
2. เด็กหญิงดวงใจ  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายไกรสร  สมานใจ
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
2. นายพรทวี  ยอดซื่อ
 
106 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กชายธเนศวร์  เหนี่ยงทอง
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  อุทัยฉาย
3. เด็กชายเทพชา  พึ่งเกษม
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
2. นางพัชนี  พงษ์สุภา
 
107 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายปฏิภาณ   หล่มชาลี
2. เด็กชายวีระพล    อัครชาติ
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญนาน
2. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
 
108 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  งอกงาม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
 
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายณัฐพล  กลสรร
2. เด็กชายวิสุทธิวัฒน์  จันทนัน
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
 
110 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายคมกริช  สายแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไยเกตุ
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ศีลาวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  จั่นจำรัส
2. นายสมชาย  พริกเทศ