สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนฤพร  จิตรอำไพ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ชื่นนอก
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เวียงคำ
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงอภิสรา  เผือกโสภา
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
2. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 1. เด็กชายณัฐภัทร  เห็นสว่าง
2. เด็กชายสิงหา  สืบจันทร์
 
1. นายมานิตย์ไว  สีประสงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองอ่ำ
 
1. นางจินตนา  เขตรใหญ่
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายธนบัตร  วงศ์เมือง
2. นางสาวปิ่นหยก  มาตุลี
3. เด็กชายสุรบดินทร์  ศรีทัศน์
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา  สุระขันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  วันทยา
2. เด็กชายสหพัฒน์  วันทยา
3. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
 
1. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
2. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กชายจักราทิตย์  ตันชุน
2. เด็กชายธวัชชัย  วงค์กำภู
 
1. นางปิยฉัตร  ยอดตระกูลชัย
2. นางบุญทิวา  ทองชูศักดิ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1. เด็กหญิงจิราพร  เนาวรักษ์
2. เด็กหญิงนัทฌา  ดาวใส
3. เด็กชายพงศธร  ถั่วทอง
4. เด็กหญิงพัชรี  หอมมาก
5. เด็กหญิงพัชรี  วงเวียน
6. เด็กหญิงรุจิรา  เมืองมูล
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  ดาวใส
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  ตงเป้า
9. เด็กหญิงอรัชมน  วิวาสุข
10. เด็กหญิงเจนจิรา  นันทสูนย์
 
1. นายบุญทวี  ดิษริยะกุล
2. นางวันเพ็ญ  พึ่งเกษม
3. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงค์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกำธร  พงษ์สุระ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สมานใจ
3. เด็กชายธนภัทร  บุญช่วย
4. เด็กชายธนวัฒน์  อาสาแข็ง
5. เด็กชายธรณ์เทพ  ล้วนศรี
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทวีสุข
7. เด็กหญิงศลิษา  โทดำมา
8. เด็กหญิงศิรประภา  โทดำมา
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสานสุข
10. เด็กหญิงเมษา  จีนเป็นวงค์
 
1. นายพรทวี  ยอดซื่อ
2. นางปริญญาภรณ์  บุตะเคียน
3. นางสาวน้ำทิพย์  ระสอน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงสมคิด  จันทะจร
 
1. นายจักราวุธ  จิตสะอาด
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายกอบเกียรติ   กิลี
 
1. นายเด่นชัย  ศรีหาตา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายก้องทรัพย์  ศรีมุณี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงพรชิตา  มนตรีวงษ์
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงจตุพร  เจริญศรี
 
1. นางสาวพนิดา  ทองสุข
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงอนัญญา  ศักดิ์สูง
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายภาณุเดช  บุญบำรุง
 
1. นางสาววรรณา  เวชชิรารัตน์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 65.333 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  พินทอง
2. เด็กหญิงธนพร  พุทธา
3. เด็กหญิงธนัชพร  นนทะวงษ์
4. เด็กหญิงธัญญธร  พุทธรัตน์
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขทวี
6. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บุตรบริบูรณ์
 
1. นายฐิตินันท์  สุณาวงษ์
2. นางอรอนงค์  จีนะวัฒน์
3. นางกิ่งแก้ว   เพ็ญสุริยะ
4. นางขวัญเรือน  ลภนโชติ
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.333 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงปนิดา  นาจันทัศน์
2. เด็กหญิงพรประภา  สอนดี
3. เด็กหญิงพีรดา  สุขสกุล
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะศรี
5. เด็กหญิงอ้อยแก้ว  นนท์เต
 
1. นางสาวโสภิดา  เรืองฤทธิ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงธารินีญา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสุนทรี  เนาแสง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงกฤติกา  ปรียารัตนโชติ
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ศรีวิจารณ์
3. เด็กหญิงธนัญทรัพย์  คำวงษ์
 
1. นางสาวณัฏฐินี  เศวตสุพร
2. นางชยาภา  แสงอุทัย
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดดงยาง 1. เด็กหญิงกรวลัย  หาญณรงค์
2. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  สอนคุ่ย
 
1. นางสาวพิราวรรณ  กิมะพันธุ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ดำอ่อน
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 1. เด็กชายธนชาติ  อาดี
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุญเทศ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
2. นางสาวภัทนันท์  แตงอ่อน
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จะริยะมา
2. เด็กหญิงอริสรา  วงศ์อ่อง
 
1. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  โตนวม
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายปภังกร  วิลัยพันธ์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ตะเภาทอง
3. เด็กชายวีระพงษ์   ทิพย์น้อย
 
1. นางสาววัลภา  ยงพฤกษา
2. นางสาวกนกกาญจน์  สุวรรณปิฎกกุล
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายศุภนัฏฐ์  กิ่งโพธิ์
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงอัมพร  พรหมมะ
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงกชมน  จำพานิชย์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไทยเจริญ
3. เด็กชายสุวรรณชัย  สัวรัมย์
 
1. นายจักรี  ชินนะบุตร
2. นางสาวณัชรดาวรรณ์  อภิรัชตะธนกุล
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายธันวา  แสนสุข
2. เด็กชายอนุชิต  คนคล่อง
3. เด็กชายอนุรักษ์  พิศภิรมย์
 
1. นางสาวเกษรินทร์  โรทิม
2. นางสาววาสนา  รวดเร็ว