สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนฤพร  จิตรอำไพ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ชื่นนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงศุภัชญา  หมื่นหาญ
 
1. นางสุธาทิพย์  กองอังกาบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงวารีนิธิ์   พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวกนกรัฐ   ธรรมรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางรัชนี  ชาติตะคุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงอภิษฐา  โอสถานนท์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เมืองนาม
 
1. นางนลินรัตน์  ดวงคำจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงภาวินี  แผลวมัจฉะ
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หนูประเสริฐ
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงจิมดาหรา  วงษ์มณี
 
1. นางนันทณัฏฐ์  มุ่งหาทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงอัยลดา  รุ่งอรุณศรี
 
1. นางอัญญาดา  ตันไล้
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  วงสีทอง
 
1. นางวนิดา  ชายไฝ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงสาธิดา  บำรุงลาน
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูมิรพี  วิจิตรวงศ์
 
1. นางประทุมพร  ศรีสะเกศ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์ุสุวรรณ
 
1. นางจิตติมา  ซ้ายก่า
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ   ดอกเกษ
 
1. นางทิวา  อาษาดี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 1. เด็กหญิงกุลฎา  นิลชู
2. เด็กหญิงอักษรา  ไตรทรัพย์
 
1. นางธนญา  พุทธรักษ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงมนภรณ์  นันโท
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ผะกาแดง
 
1. นางทิวา  อาษาดี
2. นางสาววรรณภา  วงเวียน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.58 ทอง 28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงอัยยา  ถั่วเจริญ
2. เด็กหญิงเขมนิจ  แย้มยิ้มวงศ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ก้อนแก้ว
2. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.69 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงธนัชชา  นิลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วคำ
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
2. นางอุไรพร  หะสาเมาะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายจักรพันธุ์  นาคะพันธุ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดอนมอญ
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงอาริสา  สมวงค์
 
1. นายอำนาจ  เจริญศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กชายจตุรพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏกาญจน์  ตะเภาทอง
3. เด็กชายวุฒิวากรณ์  พยุงวงศ์
 
1. นายสำราญ  ทวีชาติ
2. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เวียงคำ
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงอภิสรา  เผือกโสภา
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
2. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.43 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงณกัญญา  ติ่งแตง
2. เด็กหญิงนิพาดา  ลาภบุญมี
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ชมภู
 
1. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
2. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 1. เด็กชายณัฐภัทร  เห็นสว่าง
2. เด็กชายสิงหา  สืบจันทร์
 
1. นายมานิตย์ไว  สีประสงค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51.8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  บวรรัมย์
2. เด็กชายอลงกรณ์  เดือนวันเพ็ญสว่าง
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
2. นางสาวอำภา  น้อยสนิท
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองอ่ำ
 
1. นางจินตนา  เขตรใหญ่
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายณัฐกานต์  มงคลธารทิพย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายพัชรพล  ทองวัน
 
1. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กชายจตุรภัทร  บวรภัคกรพล
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  คชวรรณ์
 
1. นายสำราญ  ทวีชาติ
2. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขันติวงค์
2. เด็กหญิงหทัยวรรณ  สามเสน
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  อ่อนนุ่ม
2. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 36.86 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงปิยสิริ  เจียมสุบุตร
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  มะลิศรี
 
1. นางสาวพิมพ์รำไพ  พิศเพ็ง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงศิริวัลย์  วีระสุข
 
1. นางยุพิน  คงสวัสดิ์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กชายพนมวรรณ์  วีระสุข
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มัคคะดี
 
1. นางสาวลัดดา  ทิพเวช
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ้นลักษณ์
2. เด็กชายพิสิฎฐ์พล  เรืองศรีโชคทวี
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชินศรี
 
1. นางรัตน์เกล้า  ใจภักดี
2. นางสาวสายฝน  แสงศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายธนบัตร  วงศ์เมือง
2. นางสาวปิ่นหยก  มาตุลี
3. เด็กชายสุรบดินทร์  ศรีทัศน์
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา  สุระขันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  โสดาจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  โตมะนิตย์
 
1. นางสาวไก่แก้ว  แสงกล้า
2. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สูงสุข
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หงสอ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไกรศรี
 
1. นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศินกุล
2. นางสกุลทิพย์  เจริญราช
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.8 เงิน 14 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อุษาอำไพ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุราม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เจ็ก
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยน้อย
2. นางกัณณ์ณิศา  สันติบวรวงศ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  วันทยา
2. เด็กชายสหพัฒน์  วันทยา
3. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
 
1. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
2. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงกุญช์กานต์  พานทอง
3. เด็กหญิงณัฐธัญญา  สำฤทธิ์
 
1. นางสาวศิริฤมล  พันธ์ภักดี
2. นางสาวชวาลา  เพ็ชร์เขียว
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง 1. เด็กหญิงกานติมา  ธรรมเนียมใหม่
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มีสุข
3. เด็กหญิงพัลลภา  แถมสวัสดิ์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ศิริรัตนโชติ
2. นางสาวนริศรา  โอ๊ะดำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กชายจักราทิตย์  ตันชุน
2. เด็กชายธวัชชัย  วงค์กำภู
 
1. นางปิยฉัตร  ยอดตระกูลชัย
2. นางบุญทิวา  ทองชูศักดิ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 35 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เสนีย์ศรีสกุล
2. นายอภิรักษ์  คงคางาม
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กชายทัต   -
2. เด็กชายนาง  -
 
1. นางพิศมัย   กิตติพัฒนกุล
2. นางสาวอ้อย  สุขจิตร์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 1. เด็กชายสิริราช  ปานทองมาก
2. เด็กชายอัศวนนท์  อิ่มสะอาด
 
1. นางมยุรี  ตัญญะ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กชายณัฐพล  เตียวแก
2. เด็กชายสถาพร  ปุรำภา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
2. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายรัฐฤทธิ์  อิ่มสะบาย
2. เด็กชายอนุวัต  วงศ์ไกร
 
1. นางจุฑาทิพย์  ธรรมเจริญจินดา
2. นางสาววรรณา  โพธิ์ศรี
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เลิศศิริ
2. เด็กชายวัชรากร  ซิ้มฉาย
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวสุพิชญา  เหนือเกาะหวาย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 34 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงชยุดา  ภูอบเชย
2. เด็กหญิงสุภามาศ  ไชยพงษ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  ดวงดาว
4. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ทินะศรี
5. เด็กหญิงเอมมิกา  ทั่งทอง
 
1. นางสาวกิตติพร  หงษ์จันทา
2. นางพัชรดา  นันทสินธ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐานิตา  มั่นคง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีทัศนการ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประยูรวงศ์
4. เด็กหญิงพีรญา  คำแก้ว
5. เด็กหญิงมณีทรัพย์  นพกาล
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
2. นายสุมิตร  คชรัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 32 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิตา  เวียนซ้าย
3. เด็กหญิงพรณภา  พุ่มรัตน์
4. เด็กหญิงรินลดา  ขันธเสน
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีพร
 
1. นายอดุลย์  บุญขาว
2. นางสาวจุรีกรานต์  ลุผานา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  สุขเสมอ
2. เด็กหญิงจุติพร  ศรีกรอง
3. เด็กหญิงประกายฟ้า  ชัยวัฒน์โยธิน
4. เด็กหญิงศิริประภา  นวลสว่าง
5. เด็กหญิงอาทิมา  แจ้งเสน
 
1. นางปราณี  พิทักษ์มงคล
2. นางสาวเอรวรรณ  แก้วแสนชาติ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกขะศักดิ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไตรพันธ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสงวน
4. เด็กหญิงนัธ์ชนัน  ศิริคาม
5. เด็กหญิงสุฑามาศ  คงเสือ
 
1. นายภิรวัฒน์  หล่มวงษ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  ด่านนอก
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.6 เงิน 43 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มากยิ่ง
2. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะพันธ์
3. เด็กหญิงรัญชิดา  เครือมาศ
4. เด็กหญิงศรีประภา  พวงยอด
5. เด็กหญิงสุวณี  แสนกระจาย
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
2. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 45 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  เชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงปางวลัย  วงศ์คีนี
3. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงสุชาดา  ชาญกาล
5. เด็กหญิงอรอนงค์  สุคัญธารุณ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุณาวงค์
2. นางสาวศรีสุดา  ประชุมพันธุ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กชายกวิน  ทองเชิดฉัตร
2. เด็กชายกิตติภณ  วงศ์วชิรเวโรจน์
3. เด็กหญิงจิราพร  ทองปลิว
4. เด็กหญิงพุธิตา  โชติกมาศ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเพิ่ม
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงฉันชนก  อินทนัย
2. เด็กชายชินวัตร  วันวิญ
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แซ่เอ็ง
4. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
5. เด็กหญิงณัฎฐากร  เกรัมย์
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ดอก
7. เด็กชายธนกฤต  กล้าหาญ
8. เด็กชายธนดล  คงสุข
9. เด็กชายธนภัทร  อินทอง
10. เด็กหญิงบุศรินทร์  ไชยปัญ
11. เด็กหญิงพัชราภา  จุดงาม
12. เด็กหญิงรัชฎา  ทัพไทยดี
13. เด็กหญิงรัชนียากร  กระจ่างจิตร
14. เด็กหญิงวิภาวัลย์  วาจาดี
15. เด็กชายสายชล  ทรงจิตร
16. เด็กหญิงสุทธิตา  ศรีสินลา
17. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญช่วย
18. เด็กชายอภิรัตน์  สุพรรณ
19. เด็กชายโชครวี  รัตนเพชร
20. เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วเกษ
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นางกมลรส  แสนสามารถ
3. นางสาวรุจิรัตน์  บุญยารักษ์
4. นายพรทวี  ยอดซื่อ
5. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วาจาดี
2. เด็กชายคุณากร  มุขมลตรี
3. เด็กชายชนาธิป  แก้วอำไพร
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลาน้ำคำ
5. เด็กชายทวีชัย  แสงไธสง
6. เด็กหญิงทักษวดี  บุญประโคน
7. เด็กชายทินกร  ภักดี
8. เด็กชายธีรพัทธ์  สิงห์โพธิ์
9. เด็กชายนันทพงษ์  นาคประสิทธิ์
10. เด็กหญิงนันทวัน  ปู่พระบุญ
11. เด็กหญิงปวีณา  แสนสำอางค์
12. เด็กหญิงพรพิมล  บุญช่วย
13. เด็กหญิงพรรณนารา  บุญแต่ง
14. เด็กหญิงพรไพลิน  นาแซง
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำลือ
16. เด็กหญิงมุทิตา  ช่างเกวียน
17. เด็กหญิงสวรินทร์  ธนูทอง
18. เด็กชายอนุภาพ  ตะนาดไธสง
19. เด็กหญิงเปรมมิกา  หินชัด
20. เด็กชายเอกรัตน์  สารกูล
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นายปฏิวัติ  ภักดีกุล
3. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
4. นางปริญญาภรณ์  บุตะเคียน
5. นางสาวน้ำทิพย์  ระสอน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.1 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีสิทธิ์
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุษดีวงค์
 
1. นางขนิษฐา  จันทะราช
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 45 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กชายภาณุมาศ  สำราญจิตร
 
1. นางอุดม  บุญเรือน
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง 13 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงนพรดา  เอกวงศ์ษา
2. เด็กชายนพรุจ  เอกวงศ์ษา
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายธีรภัทร  บรรเทา
2. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีประทุม
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายคมสันติ  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทร์กนก   อิ่มเต็ม
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.4 ทอง 23 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงกรกัญญา  ละออเอี่ยม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญล้อม
3. เด็กหญิงณภัทร  ทับลัด
4. เด็กหญิงณัฐพร  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนันทกานต์   มากทรัพย์
6. เด็กหญิงปานวาด  หวังแลกกลาง
7. เด็กหญิงพิชญา  ไชยเชษฐ
8. เด็กหญิงยุวธิดา  อาบสุวรรณ
9. เด็กหญิงสุพรรษา  -
10. เด็กหญิงสุพัตรา  แขกเทศ
 
1. นางอภิญญา  แสงศรี
2. นางสุพร  เมี้ยนศิริ
3. นายวิชิต  สุขสันติกูล
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนโคตร
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  โคพิมาย
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  พลวงค์
5. เด็กหญิงนันทินี  เสสุดตา
6. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  กิลี
7. เด็กหญิงพาทินธิดา  วินิจผล
8. เด็กหญิงศิรประภา    จอมรัมย์
9. เด็กหญิงศิรประภา  นิพาภรณ์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  พันแพง
 
1. นางพภัสสรณ์  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวพัทธวรรณ   กุติการณ์
3. นางสาวสุภัค  ใหม่บุตรดา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.6 เงิน 26 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงกุลยา  ถั่วทอง
2. เด็กหญิงฉันชนก  เข็มราช
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ผมหอม
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช้างแก้ว
5. เด็กหญิงพิลดา  รื่นปาน
6. เด็กหญิงสิตานัน  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็งพรมมา
8. เด็กหญิงอนัญญา  พัดทอง
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  เดิมเสน
10. เด็กหญิงไอยวรินทร์  เหมือนประเสริฐ
 
1. นายพลวัตร์  ถั่วทอง
2. นางสาวธนาภรณ์  มั่นคง
3. นางวรนุช  ประโมณะกัง
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1. เด็กหญิงจิราพร  เนาวรักษ์
2. เด็กหญิงนัทฌา  ดาวใส
3. เด็กชายพงศธร  ถั่วทอง
4. เด็กหญิงพัชรี  หอมมาก
5. เด็กหญิงพัชรี  วงเวียน
6. เด็กหญิงรุจิรา  เมืองมูล
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  ดาวใส
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  ตงเป้า
9. เด็กหญิงอรัชมน  วิวาสุข
10. เด็กหญิงเจนจิรา  นันทสูนย์
 
1. นายบุญทวี  ดิษริยะกุล
2. นางวันเพ็ญ  พึ่งเกษม
3. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงค์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 21 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เกษมพิพันธ์กุล
2. เด็กชายภัทรดนัย  ยอดคำ
3. เด็กชายภารินธร  พิมพงาม
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญลอด
5. เด็กหญิงวารินทร์  เข็มทอง
6. เด็กชายศุภวิชญ์  เหง้าประสิทธิ์
7. เด็กหญิงสายธาร  ใหม่เอี่ยม
8. เด็กชายสุรพัฒน์  ใหม่เมธี
 
1. นางสาวปาณภัช  ยันตะพลา
2. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
3. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กชายกิตติพจน์  สิงหา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  นิยม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สียาชีพ
4. เด็กชายประกาศิต  โถทอง
5. เด็กชายปิยนันท์  อ่อนมา
6. เด็กชายพงศกร  ประชาเขียว
7. เด็กชายพรเทพ  ทองสวย
8. เด็กชายพศิษย์  กุลยฉัตรหิรัณ
9. เด็กชายภานุพงศ์  นามเมือง
10. เด็กชายอภิรักษ์  ซิ่้มเทียม
 
1. นายอดุลย์  บุญขาว
2. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
3. นางขวัญลักษณ์  โพธิ์งาม
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ไตรริน
2. เด็กหญิงญาณิศา  แสหลิม
3. เด็กหญิงฐาปนีย์  ใหม่หะลา
4. เด็กชายณิชชาคุณ  ช่างสมรรค
5. เด็กหญิงดวงกมล  แจ่มศรี
6. เด็กหญิงทัด  เชียด
7. เด็กหญิงนัญญาลักษณ์  วรประสพ
8. เด็กหญิงพัชรพร  โกติ๊ด
9. เด็กชายวัชระ  พรมแดง
10. เด็กชายอรรถพล  ใหม่โสภา
 
1. นางสาวปาณภัช  ยันตะพลา
2. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
3. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกำธร  พงษ์สุระ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สมานใจ
3. เด็กชายธนภัทร  บุญช่วย
4. เด็กชายธนวัฒน์  อาสาแข็ง
5. เด็กชายธรณ์เทพ  ล้วนศรี
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทวีสุข
7. เด็กหญิงศลิษา  โทดำมา
8. เด็กหญิงศิรประภา  โทดำมา
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสานสุข
10. เด็กหญิงเมษา  จีนเป็นวงค์
 
1. นายพรทวี  ยอดซื่อ
2. นางปริญญาภรณ์  บุตะเคียน
3. นางสาวน้ำทิพย์  ระสอน
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 30 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเสียง
2. เด็กหญิงแพรวา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวณัฐชา  วงษ์วัช
2. นางสาวศุภรักษ์  สีดา
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงนริิธญา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงภัทรา  สุขยินดี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยะรังษี
2. นางสาวจิตติวรรณ  จามชาติ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงชนกานต์  เทียนปัญจะ
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงสมคิด  จันทะจร
 
1. นายจักราวุธ  จิตสะอาด
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 17 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ทวีพงษ์
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  สร้อยโสม
 
1. นางสาวจิตติวรรณ  จามชาติ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายกอบเกียรติ   กิลี
 
1. นายเด่นชัย  ศรีหาตา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัณญารัตน์  เทียมสิงห์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายก้องทรัพย์  ศรีมุณี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจันนี  เยียดโมทย์
2. เด็กหญิงรัตนา  เยียดโมทย์
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงและซา  ปะ
2. เด็กหญิงโน  ริน
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางละอองดาว  วระชุน
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  คนคล่อง
2. เด็กหญิงพรหมพร  เกษี
 
1. นายทิวา  มะลิลำ
2. นางวิสา  อาจศึก
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายชวกร  โกมล
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  บุตดีวงษ์
2. เด็กหญิงดาวิ  สวน
3. เด็กหญิงรัตน์ชฎาภรณ์  ศรีเกษม
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   โกพระ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   อุ่นเรือน
3. เด็กชายพีรวิชญ์   อมรพินิจกิจ
 
1. นางสาวมาราตรี  ป้องขันธ์
2. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กชายธนบูรณ์    ธรรมดา
2. นายรพิพล   อาศัยนา
3. นายอิทธิโชค   เสาร์ประทาน
 
1. นายธนพล   ทวิชัย
2. นางปาริชาติ  บุญมาก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง 25 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสากระโชก
 
1. นายอนวัช  เสาวดาล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 71.33 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายรัตนพล  เพิ่มญาติ
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.67 เงิน 18 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทนิล
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายจรัล  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84.33 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายภูมิ  จอมกิจ
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงพรชิตา  มนตรีวงษ์
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงจตุพร  เจริญศรี
 
1. นางสาวพนิดา  ทองสุข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงภัทราวดี  การพานิช
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงอนัญญา  ศักดิ์สูง
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 76.83 เงิน 23 โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  จันทร์ใจงาม
 
1. นางสาวพรสุข  ตรียะประเสริฐ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
 
1. นายคณพศ  ทัศนะ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 32 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงอวภาส์  นุ่มทองคำ
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงจริญา  ปิดไว
 
1. นายปิยะพงษ์  ทิพย์โภชน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายคชณณณ์  ทัศนะ
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายพญณ  พรมหงษ์
 
1. นายคณพศ  ทัศนะ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงนภัสสร  มายนอก
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 70.6 เงิน 31 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 1. เด็กหญิงจรรยอมล  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายตรีทศ  ลินทอง
4. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ทิพย์พรม
5. เด็กชายรัชต์ชานนท์  ดวงจิตต์
6. เด็กหญิงวทันยา  จดแตง
7. เด็กชายวีรภัทร์  ภูสีคุณ
8. เด็กหญิงสิรินดา  อึ้งเหลียง
9. เด็กหญิงอริสรา  อุ่นเกตุ
 
1. นางสาวฑัณธิกา  เจริญสุข
2. นางสาววรวัฒน์  คณากูล
3. นางสาวกมลทิพย์  ใยสุ่น
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีพารา
2. เด็กชายณัฐกร  ใจทอง
3. เด็กชายณัฐชยา  คำผา
4. เด็กหญิงธนัชพร  วงค์สาลี
5. เด็กชายธนากร  ศาลางาม
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  ก้านอินทร์
7. เด็กหญิงนิตย์รดี  ปากหวาน
8. เด็กหญิงพลอยพิชชา  อำนาจ
9. เด็กชายยศกร  มะลิซ้อน
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
11. เด็กชายวิชญ์  คำใบศรี
12. เด็กชายวิดชยา  ชวดบุตร
13. เด็กชายสิริเดช  เทศนอก
14. เด็กชายสุรศักดิ์  สุขเจริญ
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชวดบุตร
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
2. นายคณพศ  ทัศนะ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงชญาดา  พากเพียร
2. เด็กชายธนดล  แก้วสุรีย์
3. เด็กชายนฤบดินทร์  รอดคร้าม
4. เด็กชายพญณ  พรมหงษ์
5. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
6. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วสง่า
7. เด็กหญิงพิยดา  จีระ
8. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะศรี
10. เด็กหญิงลักษิกา  สุดารัก
11. เด็กชายสุวัชชา  บรรหาญ
12. เด็กหญิงอรรัมภา  สิงขรณ์
13. เด็กหญิงอ้อยแก้ว  นนท์เต
14. เด็กชายเจมส์ศักดิ์  จันทรเดช
15. เด็กชายไกรวัลย์  คำตัน
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
2. นายคณพศ  ทัศนะ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายจรัล  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงธีนิดา  ดังโพนทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร  มายนอก
4. เด็กหญิงภัทราวดี  การพานิช
5. เด็กชายภูมิ  จอมกิจ
6. เด็กชายรัตนพล  เพิ่มญาติ
7. เด็กชายวัฒนชัย  ปรางมาศ
8. เด็กหญิงศราภรณ์  คะณาวงศ์
9. เด็กชายอนุชิต  แซ่โคว้
10. เด็กชายอภิเดช  แก้วกาย
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
2. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
3. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
4. นายเสน่ห์  มานุพันธุ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นายชาตรี  พันธุริ
2. นายณัชดล  คำวิจิตร์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทนิล
4. นายธิติ  อินทนิน
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  วันทยา
6. เด็กหญิงปณิดา  ปังสมทรัพย์
7. เด็กหญิงพรชิตา  มนตรีวงษ์
8. เด็กหญิงรินรดา  ทองดี
9. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
10. เด็กหญิงอนัญญา  ศักดิ์สูง
11. นางสาวอรสา  ทรัพย์อนันต์
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
2. นางลัดดา  เสาวกุล
3. นางสาวกรวรรณ  ไกรพินิจ
4. นายปฐมพงษ์  อริยะศิริวงศ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชมชื่น
2. เด็กชายคัมภีร์  มิ่งฉาย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  วัธโน
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปั้นแหยม
5. เด็กหญิงณริภากร  จิ้มลิ้ม
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นพฤทธิ์
7. เด็กหญิงณิศวรา  บุญเจริญ
8. เด็กชายทิพากร  เสน่หา
9. เด็กหญิงนพรัตน์  เปรพิพัฒน์
10. เด็กหญิงปิยวรรณ  พรชัยสิทธิ์
11. เด็กชายพนมวรรณ์  วีระสุข
12. เด็กชายพีรพัฒน์  เสน่หา
13. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขสมบูรณ์
14. เด็กชายภูมินทร์  ปัญญาเลิศ
15. เด็กชายราชเขตต์  ก้อนคำ
16. เด็กชายวันชัย  สีเขียว
17. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีทอง
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  พลซา
19. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุขสบาย
20. เด็กหญิงเสาวนีย์  แซ่สื่อ
 
1. นางสาวพรสุข  ตรียะประเสริฐ
2. นายศิรพงศ์  สาระโชติ
3. นายพิภพ  เกิดเจริญ
4. นางมลินี  เกิดเจริญ
5. จ.ส.อ.สมเดช  วงษ์เมธา
6. นางสาวยุวลักษณ์  แดงศิริ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 11 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โรนุต
2. เด็กชายกรวิชญ์  อินทร์ตา
3. เด็กชายนันท์  หาผล
4. เด็กหญิงปทิตตา  พันธ์จันทร์
5. เด็กชายปวิตร  โฉมศรี
6. เด็กชายปัญจพล  สิงห์พรม
7. เด็กหญิงปัณณพร  เขาทอง
8. เด็กหญิงปารวี  พัสดุ
9. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ทองประเสริฐ
10. เด็กชายพชรดนัย  บัวจันทร์
11. เด็กหญิงมินตรา  หมั่นการ
12. เด็กหญิงยุพาภัทร  โสภาภักดี
13. เด็กชายรัชชานนท์  บุญส่ง
14. เด็กหญิงวรรณภา  เฮงเจริญ
15. เด็กชายวรเมธ  เจริญยศ
16. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  โยธา
17. เด็กชายศุภพงศ์  บ้วนนอก
18. เด็กชายสราวุธ  โพธิ
19. เด็กชายอรรถพล  บุญมาลา
20. เด็กชายไวภพ  นรดี
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
2. นายปัญหา  สิทธิพล
3. นายสุขเกษม  สินสงวน
4. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
5. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
6. นางประทุมพร  นันทวุฒิสาร
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายคุณากร  สอเห็ม
2. เด็กชายชวพล  รื่นกลิ่น
3. เด็กชายณัฐพล  รุจิกลิ่น
4. เด็กหญิงมณีกานต์  บุญมี
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีจันทร์
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
2. นายคุณากร  ศาสตร์เจริญ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87.2 ทอง 11 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ศรีสะเดช
2. เด็กหญิงจิดารัตน์  ชมทอง
3. เด็กชายจิรายุ  พาวะสิน
4. เด็กชายจิรายุ  ผาวันดี
5. เด็กชายชยธร  นนทอุบล
6. เด็กหญิงชลณิชา  แพนลา
7. เด็กชายชาติชนก  อิ่มสบาย
8. เด็กหญิงณปภา  พรมบวช
9. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สังอ่อนดี
10. เด็กหญิงณิชากานต์  สงมานนท์
11. เด็กหญิงดรุณี  จันดา
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีเสม
13. เด็กหญิงดาราวดี  เหลืองโชคอำนวย
14. เด็กหญิงดาริน  เหลืองโชคอำนวย
15. เด็กชายนพกฤต  วงษ์ปุ่น
16. เด็กหญิงนฤมล  โงนมณี
17. เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง
18. นายนัฐพงษ์  พินิจมนตรี
19. เด็กหญิงนันทการ  โยธิกา
20. เด็กชายนิพนธ์  ศรีเสม
21. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ฉั่วยั่งยืน
22. เด็กหญิงพัชริดา  ฉั่วยั่งยืน
23. เด็กชายพัฒพงษ์  พุ่มพวง
24. เด็กชายพิทวัส  ตันพานิชกุล
25. เด็กชายพีรพล  สว่างอารมย์
26. เด็กหญิงมาลิสา  บุตรดีวงษ์
27. เด็กหญิงวรรณวิสา  เรืองแดง
28. เด็กชายศิวรัฐ  ศิลลา
29. เด็กชายศุภากร  ราชวงษ์
30. เด็กหญิงสุชาดา  รักสยาม
31. เด็กหญิงอลิษา  ทรัพย์อุดม
32. เด็กหญิงอินทิรา  รักซ้อน
33. เด็กชายเจษฎา  บุษดีวงค์
34. เด็กหญิงเสาวภา  โอนอำคา
35. เด็กชายเอื้อย  คง
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
2. นายธนวัสส์  ดำรงค์
3. นางสาวศิริพร  เสรีพาณิชย์การ
4. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
5. นายสมชาติ  บุญนาค
6. นายนพดล  พรมวงศ์
7. นายสมาน  รักจันทร์
8. นายอาทิตย์  คงเจริญ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 48 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 1. เด็กชายฮ้วง  เหง
 
1. นางมณเฑียร  ตันพานิชกุล
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายภาณุเดช  บุญบำรุง
 
1. นางสาววรรณา  เวชชิรารัตน์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา   ตันตะราวงศา
 
1. นางฤทัยรัตน์  เวชพนม
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มิตกัลยา
 
1. นายสกล  ไพรบึง
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กชายจิรชาติ  นามวงษ์
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
 
1. นายวรวุฒิ  วาระนุช
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนสียัดพัฒนา 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อินธิวงค์
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เขาทอง
 
1. นางสาวขจิตตา  นพโสภณ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 21 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายภาณุเดช  บุญบำรุง
 
1. นางสาววรรณา  เวชชิรารัตน์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงเบญญา  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุรศัพท์
 
1. นายชัชวาล  แสงทอง
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 33 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กชายจิรวริทธิ์  จันทร์รอน
 
1. นายธีร  ทองประกอบ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 25 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงเบญญา  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 42 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงธิฌาฎา  สร้อยไทร
 
1. นางสาวปิราวรรณ  ยุทธกิจ
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายจิรายุ  ศิริวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประยูรสุข
4. เด็กชายทินภัทร  นิ่มสาย
5. เด็กหญิงนันทกา  ผุยอ่อน
6. เด็กชายพงษธร  วัฒนศฤงฆาร
7. เด็กชายภูพิวัฒน์  ศรีตระกูล
8. เด็กชายรัชชานนท์  บุตรสาลี
9. เด็กชายวรวิช  ปิ่นสุวรรณ
10. เด็กชายสุรศักดิ์  อดิษะ
11. เด็กชายสุรศักดิ์  กาญจนพันธ์
12. เด็กชายอดิศักดิ์  พิมพาทอง
 
1. นายจีรายุทธ  ยศเกตุ
2. นางสาวปุริมปรัชญ์  ตันยะบุตร
3. นางสาวอรุณี  นพโสภณ
4. นางสุกัญญา  ตันสุวรรณ
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กชายคุณากร  โกศิริ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชอบดี
3. เด็กหญิงชุติมา  วิบูลย์
4. เด็กชายทรัพย์ทวี  เฉยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนันทกานต์  เลิศศิริ
6. เด็กหญิงปาริชาติ  แวงเลิศ
7. เด็กหญิงภัทราวดี  จันทอง
8. เด็กชายภูริภัทร  คำทุม
9. เด็กหญิงวิมวิภา  นพสาตร
10. เด็กชายวิระ  เจริญรัตน์
11. เด็กชายอนุวัฒ  กิตติเรืองวุฒิ
12. เด็กชายอัครพล  สิตตานนท์
 
1. นายนพคุณ  เจิมจรุง
2. นายวิศิษฎ์  สุทธโร
3. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
4. นางสาวสรินทรา  อัคฮาต
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนสียัดพัฒนา 1. เด็กชายจักรวุฒิ  แหวนประดับ
2. เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์รอด
3. เด็กชายชนากานต์  นามบุตรดี
4. เด็กหญิงชนากานต์  แหลมทองหลาง
5. เด็กชายชนินทร์  อินทนา
6. เด็กชายชัชพิสิฐ  ปราสาททอง
7. เด็กหญิงดุจดาว  ศรีชาเนตร
8. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  อินทร์วงศ์
9. เด็กชายตะวัน  รัตนแก้ว
10. เด็กชายนราธิป  ทาปุ๋ย
11. เด็กหญิงนรินธร  ธรรมประโคน
12. เด็กชายปรัชญากร  ประเสริฐ
13. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ใจเอื้อ
14. เด็กชายปัญญวัตน์  เข็มมลฑา
15. เด็กหญิงพรไพลิน  อินธิวงศ์
16. เด็กชายพีรพัทธิ์  ชื่นบุญเกิด
17. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุคนธ์ทรัพย์
18. เด็กชายมนัสนันท์  สิงห์พรม
19. เด็กชายรวิโรจน์  หาญดี
20. เด็กหญิงลีลาวดี  ใจหาญ
21. เด็กชายวรพรต  กัญญาโพธิ์
22. เด็กหญิงวิภารัตน์  กัญญาโพธิ์
23. เด็กหญิงศิริรฐา  ขนวน
24. เด็กชายสุกฤต  สุวรรณมงคล
25. เด็กหญิงสุภัชชา  ชื่นจันทร์
26. เด็กชายอัษฎาวุธ  คุณศรี
27. เด็กหญิงอารียา  ยั่งยืน
28. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หอมวิลัย
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
2. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
3. ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท  ยิ่งชนะ
4. นายสมคิด  สมดี
5. นายประพันธ์   แสนจันทร์
6. นางจันทิมา  มุลาลินน์
7. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
8. นางสาววราภรณ์  บุญชื่น
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกฤษดา  สุทาวัน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงจินตพร  ชาติมูลตรี
4. เด็กชายชนาธิป  แก้วอำไพ
5. เด็กหญิงญาธิการ  พิมพ์จันทร์
6. เด็กหญิงฐิติพร  บุญช่วย
7. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  สำราญใจ
9. เด็กหญิงณัฐวดี  ประสารสุข
10. เด็กหญิงณัฐวรา  ประสารสุข
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญมงคล
12. เด็กชายณัฐศาสตร์  ภู่ฉัตร
13. เด็กชายทีปิฤทธิ์  บุญปัญญา
14. เด็กชายธนกร  ช่างเกวียน
15. เด็กชายธนาธร  พิมพ์พิทักษ์ไชย
16. เด็กชายนันทวัฒน์  กิริยะ
17. เด็กหญิงบุศรินทร์  ไชยปัญ
18. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มยืนยง
19. เด็กชายปิยพงศ์  ดาวนันท์
20. เด็กหญิงผกาสินี  ธรรมลี
21. เด็กหญิงพรนิภา  เพ็ชรหิน
22. เด็กชายพศิน  บุญนาน
23. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีหะจันทร์
24. เด็กหญิงมาริษา  เทียมจิตร
25. เด็กหญิงวรินทรา  พิมลา
26. เด็กหญิงวาสิตา  สำราญสุข
27. เด็กชายสันติ  มุขมนตรี
28. เด็กหญิงสุกัลยา  เทียมจิตร
29. เด็กหญิงสุตธิตา  ลีสินลา
30. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญช่วย
31. เด็กหญิงสุภาพรรณ  แนวทอง
32. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญช่วย
33. เด็กหญิงอนงค์นาถ  จันทโชติ
34. เด็กชายอนุรักษ์  ตึกกระโทก
35. เด็กหญิงอริษา  พุ่มพวง
36. เด็กชายเกรียงไกร  มลศิลป์
37. เด็กหญิงเกวลิน  โบพิมาย
38. เด็กชายโชคชัย  แสงเพิ่ม
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
2. นายนิติพัฒน์  กาญจนกุล
3. นางกมลรส  แสนสามารถ
4. นางสาวสุภิญญา  พอดี
5. นางสาวปริณดา  แย้มงาม
6. นางสาวนัฐทินี  เจาะประโคน
7. นางสาวดวงใจ  บุญนาน
8. นางสาวฐณัชญ์พร  ขาวเกตุ
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.666 เงิน 34 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายคณิสร  ยิ้มศิริ
2. เด็กหญิงฐิติ  ลีอุดม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กุลกั้ง
4. เด็กชายดาวิด  รัตนา
5. เด็กหญิงนิลณี  ยะอะนิน
6. เด็กชายศิริวัฒน์  วงษ์ฟักค์
7. เด็กหญิงหวานใจ  สุด
8. เด็กชายองอาจ  ท้าวทองดี
9. เด็กหญิงอลิสรา  จุลไชย
10. เด็กชายเฉลิมชาติ  อยู่ยัง
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นายพิษณุ  ชาญตะกั่ว
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ปิตสายะโส
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญญาพิทักษื
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ้ง
4. เด็กหญิงนิชานันท์  พลอ่อนสา
5. เด็กชายปวรรัตน์  โพธิ์เงิน
6. เด็กชายภัทรดนัย  แสงคำ
7. เด็กหญิงวริศรา  อำไพพร
8. เด็กชายศิริวัฒน์  โฉมหา
9. เด็กหญิงสุทธิดา  อำไพพร
10. เด็กชายเด่นชัย  บุปผาโชติ
 
1. นางสาวอนุชิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
3. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 65.333 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  พินทอง
2. เด็กหญิงธนพร  พุทธา
3. เด็กหญิงธนัชพร  นนทะวงษ์
4. เด็กหญิงธัญญธร  พุทธรัตน์
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขทวี
6. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บุตรบริบูรณ์
 
1. นายฐิตินันท์  สุณาวงษ์
2. นางอรอนงค์  จีนะวัฒน์
3. นางกิ่งแก้ว   เพ็ญสุริยะ
4. นางขวัญเรือน  ลภนโชติ
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.666 เงิน 12 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ไชยโชค
2. เด็กหญิงนวพร  พิมพ์บุญ
3. เด็กหญิงพิยะดา  เจริญศิลป์
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปัญญาสีห์
5. เด็กหญิงสุภาพร  พรงาม
6. เด็กหญิงเนตรนภา  งามนัก
 
1. นางสาวรณิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นายชัยณรงค์  โตนวล
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูนิคม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิ่มเสนาะ
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทุมมาตร
4. เด็กหญิงณัฐมน  อินอ่อน
5. เด็กหญิงณิชา  เผือกโสภา
6. เด็กหญิงทรรศนันท์  ทองดี
7. เด็กหญิงวรัญญา  จงกลกลาง
8. เด็กหญิงอนุสรา  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวอนุชิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
3. นางสาวขจิตตา  นพโสภณ
4. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.333 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงปนิดา  นาจันทัศน์
2. เด็กหญิงพรประภา  สอนดี
3. เด็กหญิงพีรดา  สุขสกุล
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะศรี
5. เด็กหญิงอ้อยแก้ว  นนท์เต
 
1. นางสาวโสภิดา  เรืองฤทธิ์
 
149 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71.333 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงกนกพันธุ์  กิมานุวัฒน์
2. เด็กหญิงขวัญอุษมา  อันพิมพ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญบาล
4. เด็กหญิงนิชาภรณ์  สุขเกษม
5. เด็กหญิงพัชรพรรณ  นิลชัง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  เจริญสุข
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พันธ์งาม
8. เด็กหญิงรัตนกร  วงศ์นันทา
9. เด็กหญิงวนิดา  ยศสียา
10. เด็กหญิงวรีรัตน์  สมดี
11. เด็กหญิงสิรัชดา  ประชา
12. เด็กหญิงอทิตยา  บัวจันทร์
13. เด็กหญิงอภิสรา  บัวขาว
14. เด็กหญิงอริยา  พรมวงศ์
15. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวกรษรินทร์  เต็มสังข์
2. นางสาวรัชดา  แหยมเปี่ยม
3. นางสาวทวารัตน์  แม้นเสถียร
4. นางนันทิกา  นิกรประเสริฐ
5. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
 
150 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.666 ทอง 32 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงดาปนีย์  วิมลพักร์
2. เด็กชายทัตพร  แสงคำ
3. เด็กชายธนภูมิ  อินทนิน
4. เด็กชายพัชรพล  วงษ์เสนา
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แซ่เล้า
 
1. นางอุษณีย์  ยศวิลัย
2. นางสาวสุธิดา  โมนะ
 
151 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทนิล
2. เด็กหญิงรินรดา  ทองดี
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงภัทรภร  แย้มวิทยา
 
1. นางวนิสา  บุตรวัน
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายธนวรรธน์  ขันติชัยมงคล
 
1. นางวรกร  มงคลศิริ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1. เด็กหญิงบัวดี  แสงทอง
 
1. นางสาวนวนันท์  ริพล
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงธารินีญา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสุนทรี  เนาแสง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 31 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1. เด็กหญิงอธิชา  แก้วอินทร์ชัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงศ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  หอมขจร
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  มีธรรมโชติ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายเทียนชัย วัน  เอเคิลปูล
 
1. นายทิวา  มะลิลำ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ชุณหพันธ์
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สุณาวงษ์
 
1. นางสาวสิรณัฐ  โชคเกิดสกุล
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กหญิงชุรีพร  พรามกุล
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอมเปีย
 
1. นางสาวอินทิรา  อาวรณ์
2. นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูเจริญ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทเลิศ
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
2. นางมลินี  เกิดเจริญ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.88 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1. เด็กชายศราวุธ  มณีอินทร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา   นันทศิริ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงศ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.5 เงิน 13 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กชายมงคล  บาน
2. เด็กหญิงมณีวรรณ   ม่วงขาว
3. เด็กหญิงมาแรน   คลืด
4. เด็กชายวรรณะ   วนสะวดี
5. เด็กหญิงศุพิชชา    เกตุสุวรรณ์
6. เด็กหญิงโน   โตสิโน
 
1. นายจตุรภัทร   ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวอริษรา   พึ่งเกษม
3. นายภูมินทร์   เดชดำรง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 31.1 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดยอด
2. เด็กชายพงศธร  เพ็ดตะกั่ว
3. เด็กชายภานุเดช  เลิศนา
4. เด็กชายยุทธพิชัย  ชำนิงาน
5. เด็กชายวิสุทธิ์  จิบจันทร์
6. เด็กชายโชคชัย  ไกลศรี
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
2. นายชิษณุพงษ์  ศรีเมือง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตันทอง
2. เด็กหญิงจารุพิชญา  ปั้นบำรุงสุข
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทาทุม
4. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี
5. เด็กชายณัฐพัชร  ดวงดี
6. เด็กชายพนมกร  ดีศรีสุข
7. เด็กหญิงพรพระพุทธ  สิทธิ์ภานุวงค์
8. เด็กหญิงพัณณ์พิชญา  สุจริตาภา
9. เด็กชายอภิวิชญ์  ปิระนันท์
10. เด็กชายอินทัช  เตียงกูล
 
1. นางสาวเขมิกา  เตียงกูล
2. นายพิชัย  ก๊วยเจริญ
3. นางสาวพัชชา  จันมี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 26 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงกนกพร   มะสันเทียะ
2. เด็กหญิงทักษิณา    เอี่ยมเหนือ
3. เด็กหญิงธนบัตร   วงค์เมือง
4. นางสาวธัญพร   บุญครอง
5. นายปณิธาน  กลสรร
6. เด็กชายพจนี   วิเสรัมย์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรดีวงค์
8. เด็กชายพีรพัฒน์   พฤกษราพรมราช
9. เด็กชายอดุลสิทธิ์   อ่างทอง
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์   พามา
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
3. นายอดุลย์  มีชัย
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงกฤติกา  ปรียารัตนโชติ
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ศรีวิจารณ์
3. เด็กหญิงธนัญทรัพย์  คำวงษ์
 
1. นางสาวณัฏฐินี  เศวตสุพร
2. นางชยาภา  แสงอุทัย
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. นางสาวชิดชนก   ป้องขาว
2. นางสาวสุวรรณา    แก้วคำ
3. นางสาวอาทิตยา   เนตรแก้ว
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีบุญชัย
2. เด็กหญิงวรินธร  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  เพ็งพินิจ
 
1. นางฐิตารีย์  พงษ์สายเจริญ
2. นางสมบุญ  ลายประดิษฐ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงบุญญิสา  อยู่ทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  เตาะไธสง
3. เด็กหญิงวริศรา  ผิลา
 
1. นางฐิตารีย์  พงษ์สายเจริญ
2. นางสาววาสนา  รวดเร็ว
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กชายทอง  ผาภูมิ
2. เด็กชายเริง  แปลงไผ่
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อาวสันเทียะ
2. นางสาววรรณภา  พลเรือง
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดดงยาง 1. เด็กหญิงกรวลัย  หาญณรงค์
2. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  สอนคุ่ย
 
1. นางสาวพิราวรรณ  กิมะพันธุ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ดำอ่อน
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 1. เด็กชายธนชาติ  อาดี
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุญเทศ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
2. นางสาวภัทนันท์  แตงอ่อน
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้องทับทัย
2. เด็กหญิงดวงเดือน  ชันษา
 
1. นางพัฒน์รดี  สมพร
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.08 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงคริสชา  ศรีเขียว
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  เครื่องทิพย์
 
1. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
2. นางสาวชิดชนก  พฤกษชาติ
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายทักดนัย  วังเย็น
2. เด็กชายอาทิตย์  พึ่งจินดา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
2. เด็กชายพงษ์สกร  บริบูรณ์
 
1. นายสุธีรัตน์  ยอดรัก
2. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพรชนก  หนองขอม
2. เด็กหญิงเปมิกา  เพ็ชรสุริยา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เฝ้าทรัพย์
2. นางสาวสมจิตร  คะเสนา
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  พุ่มสงวน
2. เด็กชายแทนคุณ  สินสืบผล
 
1. นางสาวสมฤทัย  ล้อแก้วมณี
2. นางสาวผกายมาศ  เขียวสอาด
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จะริยะมา
2. เด็กหญิงอริสรา  วงศ์อ่อง
 
1. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  โตนวม
 
182 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายปภังกร  วิลัยพันธ์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ตะเภาทอง
3. เด็กชายวีระพงษ์   ทิพย์น้อย
 
1. นางสาววัลภา  ยงพฤกษา
2. นางสาวกนกกาญจน์  สุวรรณปิฎกกุล
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดสามร่ม 1. เด็กชายจิรฑีปต์  พวงอุดม
2. เด็กชายธรรมธร  อรุโณทยากร
3. เด็กหญิงพัชรี  เกตุมา
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  ชัยนอก
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วมณี
2. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
3. เด็กชายพีระพัทธ์  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นายภาณุพงศ์  คำวิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธนกฤต  คนเพียร
2. เด็กชายวัชรากร  พูลทรัพย์
3. เด็กชายเทพทัต  ขวัญเมือง
 
1. นายวรุต  มะติมุ
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดสามร่ม 1. เด็กชายนนทกร  ทองธานี
2. เด็กชายพงษ์สกร  ดีประสิทธิ์ปัญญา
3. เด็กชายสิทธิพร  ยุทธการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  ชัยนอก
2. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.3 เงิน 30 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กชายกิตติโชค  ฟักทอง
2. เด็กชายคณากร  ขามกิ่ง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  กระดานพล
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นางพรรณราย  บุญแผง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายสนธยา  บุญมา
2. เด็กชายอาจณรงค์  ไทยรัตน์
3. เด็กชายเรวัฒน์  วิแสง
 
1. นางดวงเดือน  บุญล้อม
2. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ชาหอม
2. เด็กหญิงวรันธร  ชัยพรหมมา
3. เด็กชายอนุชา  สมบัติหล้า
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาวงศ์
2. นางอุทัย  พวงพุก
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปาริณีย์  เรียบไทสงค์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  นิลวรรณ์
 
1. นางสาวณิชาพัฒณ์  ใจอาษา
2. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายจุย  มางมี
2. เด็กหญิงนันทการณ์  ก้านพิมาย
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  มาตทอง
4. เด็กชายรณกร  ทองแดง
5. เด็กหญิงริน  มางมี
6. เด็กหญิงอุบลวรรณา  นพเกิด
 
1. นางสาวพิชยา  โฉมจุ้ย
2. นายเกรียงไกร  แก้วอุย
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงธนพร  บุญมี
2. เด็กหญิงธิดาพร  ทองวิจิตร
3. เด็กหญิงธีราพร  จันทนี
4. เด็กหญิงบุญรักษา  ศิริจันทนันท์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ราศรี
6. เด็กหญิงอภิญญา  หล้าสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุทธิจิตร  สุวรรณโพธิ์
2. นางบรรจง  ไทรศาศวัต
3. นายปัญญา  เต็มจิตร
 
194 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 25 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 1. เด็กหญิงสารินี  เอมบัญดิษ
2. เด็กหญิงสุภัตรา  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงอรอุมา  มาลัย
 
1. นางบุษยพรรณ  คนใจบุญ
2. นางสาวอัญชุลี  เพื่อนงาม
 
195 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่หยง
2. เด็กหญิงณัทกาต์  โถมสันเทียะ
3. เด็กหญิงวรรณภรณ์  เหลาสา
 
1. นายปัญญา  เต็มจิตร
2. นางบรรจง  ไทรศาศวัต
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญญาสีห์
2. เด็กหญิงภาสินี  มีสุข
3. เด็กหญิงศศิธร  วรวิสรรค์
 
1. นางทรรศนีย์  แตรประสิทธิ์
2. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มีทรัพย์
2. เด็กชายทรงวุฒิ  สำรวมศักดิ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  ลครไพร
 
1. นายอาทิตย์  สายวังเกี้ยง
2. นางทัศวรรณ  สายวังเกี้ยง
 
198 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 38 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงนทิชา  ปรีชา
2. เด็กหญิงสุวิชญา  เสวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงอุษณีย์  เส็งเส
 
1. นางเกศฐญา  คณารัตน์
2. นางสาวนันทวัน  สุทธโร
 
199 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.6 เงิน 14 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1. เด็กหญิงนฤมล  สอนภักดี
2. เด็กหญิงวนิดา   สุทธิประภา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นพรัตน์
 
1. นางทิพรัตน์  วินิจฉัย
2. นางอำนวย  สุขสวัสดิ์
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  สังค์อ่อนดี
2. เด็กหญิงนภานารา  เทพมงคล
3. เด็กหญิงมุกมณี  นนชาลี
 
1. นางอนงค์  สียา
2. นางเพียงเพ็ญ  อิ่มสมบัติ
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 38 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญรักษา
2. เด็กหญิงอรกัลยา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงอริสรา  วินากรม
 
1. นางอนงค์  สียา
2. นางเพียงเพ็ญ  อิ่มสมบัติ
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 31 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงกัลยกร  ทองเขียว
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  นพโสภณ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  วาสม
 
1. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
2. นางสาวจินตนา  แก้วสิงห์
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 29 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงธนพร  ชุมพล
2. เด็กหญิงสุปรียา   อุปัญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กองศรี
 
1. นายจักรี  อาษาดี
2. นางทิวา  อาษาดี
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.66 ทอง 29 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พูนนุภา
2. เด็กหญิงนิชา  โพพิมูล
3. เด็กหญิงสุภานันท์  นรมาตย์
 
1. นางสาวบุษบา  ทาทอง
2. นายสมชาย  พริกเทศ
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงปนัดดา   สิงหไทย
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มมา
3. เด็กหญิงสโรชา  ดอกยี่สุ่น
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
206 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กชายคุณาสิน  รุ่งเป้า
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดพิมาย
3. เด็กหญิงณัฐวษา  เจริญสุข
 
1. นางวิเวียน  นาวินโพธิ์ทอง
2. นางยมลภัทร  พละสาร
 
207 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศิริแก้ว
2. เด็กหญิงนราพร  แก้วบุญเรือน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์อุปปา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เจริญสุข
2. นางสาวสิทธิยา  เพียรพิทักษ์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายศุภนัฏฐ์  กิ่งโพธิ์
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.66 ทอง 9 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายเอกณัฎฐ์  สุระกำแหง
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77.32 เงิน 5 โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กชายวนันท์ชัย  สุขพญา
 
1. นางสาวดวงฤดี  บานเย็น
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กชายธันวา  ขุนสกุล
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงทิพานัน  จันทเสน
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71.34 เงิน 16 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 1. เด็กชายจิรายุส  วรวงศ์
 
1. นางแน่งน้อย  ไวยสนิท
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปาริดา  ทองดี
2. เด็กชายอดิศร  คุชิตา
3. เด็กหญิงอภิสรา  บริบูรณ์
 
1. นางสุดารัตน์  เชิดชู
2. นางวาสนา  ชุมพังงา
 
215 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดดอนท่านา 1. เด็กชายกิตติพล  กรัตพงศ์
2. เด็กหญิงวรรณยาลักษณ์  อิทธิยาภรณ์
 
1. นางสาวเฟาซะห์  อูมา
2. นางสาวสุภาวรรณ  เกษกุล
 
216 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง 23 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงอริสา  ภู่ภักดี
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  สีวะสา
 
1. นางปภาพัศ  ใหม่หะลา
2. นางสมควร  พันธุ์ไม้
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ไชยยนต์
 
1. นายพรทวี  ยอดซื่อ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดดอนท่านา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ถนนนอก
 
1. นางสาวเฟาซะห์  อูมา
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กหญิงศรุตา  สังข์ขาว
 
1. นางสาวสุวิญญาณ์  ทิพประเสริฐ
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดอนทองดี
 
1. นายเชาวลิต  ศรีเกษม
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1. เด็กหญิงนิตยา   สุภาสาย
 
1. นางณภัค   เจริญจิตร
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายชนาธิป  หาญณรงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กชายจรณินทร์  วงค์ตุลลาหิรัญ
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงอัมพร  พรหมมะ
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์ษานุสิทธิ์
 
1. นางสาวดวงฤดี   บานเย็น
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ดับโศรก
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทา
2. เด็กหญิงดวงใจ  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายไกรสร  สมานใจ
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
2. นายพรทวี  ยอดซื่อ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงกชมน  จำพานิชย์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไทยเจริญ
3. เด็กชายสุวรรณชัย  สัวรัมย์
 
1. นายจักรี  ชินนะบุตร
2. นางสาวณัชรดาวรรณ์  อภิรัชตะธนกุล
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กชายธเนศวร์  เหนี่ยงทอง
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  อุทัยฉาย
3. เด็กชายเทพชา  พึ่งเกษม
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
2. นางพัชนี  พงษ์สุภา
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายธันวา  แสนสุข
2. เด็กชายอนุชิต  คนคล่อง
3. เด็กชายอนุรักษ์  พิศภิรมย์
 
1. นางสาวเกษรินทร์  โรทิม
2. นางสาววาสนา  รวดเร็ว
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดดงยาง 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทองไพจิตร
2. เด็กชายสุรักษ์  บุญหลาย
3. เด็กชายอมรเทพ  อิ่มอุระ
 
1. นางสาวฉันทนา  นวงศ์กำภู
2. นางสาวธนาภา  สินพิชัย
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมพิพัฒน์
2. เด็กชายยุทธิชัย  สุดาดวง
 
1. นางสาวสุวิญญาณ์  ทิพประเสริฐ
2. นางสาวสราลี  มาเจริญสุข
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายปฏิภาณ   หล่มชาลี
2. เด็กชายวีระพล    อัครชาติ
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญนาน
2. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  งอกงาม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายณัฐพล  กลสรร
2. เด็กชายวิสุทธิวัฒน์  จันทนัน
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำเครือ
2. เด็กชายชนกันต์  ดาวเรือง
3. เด็กชายภูริภัทร   พันวอ
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายคมกริช  สายแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไยเกตุ
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ศีลาวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  จั่นจำรัส
2. นายสมชาย  พริกเทศ