สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงศุภิสรา   ภัทรานิษฐยากูล
 
1. นางวิลาวรรณ  ทิมฉิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดเสน่หา
 
1. นางปิ่นสุวรรณ  อุทัยศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คมมี
 
1. นางสาวประไพรศรี  แพงพลภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 38 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงชวิศา  ชิติธำรงกุล
 
1. นางทิพวรรณ  คำวัจนัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายวสุธา  นิยมศรี
 
1. นางสาวบุปผา  รุ่งเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 1. เด็กหญิงพรประเสริฐ  ทิพวัน
 
1. นางพัชรินทร์  บุญสินชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 41.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ระวิชัย
 
1. นางกาญจนา  เดชกูลพรศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงศศลักษณ์  พิราชัย
 
1. นางกาญจนา  ภูมิสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดคลอง 18 1. เด็กหญิงอรนลิน  มะซอ
 
1. นางสาวสมาพร  เอี่ยมจรูญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณ์ฉวี
 
1. นางจันทร์ประพิศ  แก้วเจริญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ปลอดทอง
 
1. นางกาญจนา  ภูมิสวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  บุญกัน
 
1. นางสาวสิรอร  ย่องใย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.33 ทอง 26 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 1. เด็กหญิงชญาดา  โซ๊ะเฮง
 
1. นางสาวลลิตา  นิลงาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง 27 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 1. เด็กหญิงนุสรา  บังสะวัน
 
1. นางสาวอัญญา  โสภณ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงธัญภรณ์   เดชะสูงเนิน
 
1. นางสาวดลนภาณ์   เลิศสนธิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดเสน่หา
2. เด็กหญิงนัทธมน  โสวรรณะ
 
1. นางยุพิน  หันทยุง
2. นายไพรัช  เปลี่ยนเจริญ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงพิชญา  มิสกี้
2. เด็กหญิงอารียา  นิโอ๊ะ
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นเพ็ง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.11 ทอง 16 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  โฉมเฉิด
2. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ทิมางกูร
 
1. นางสาวปวีณ์กร  รัตนวิภูสิทธิ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70.28 เงิน 45 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงอชิตา  นุชซอและ
2. เด็กหญิงอาลิตา  วันขวัญ
 
1. นางสาวนัชชา  อัธยาตมวิทยา
2. นางพจณี  ทองรัสมี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
 
1. นางศิริพร  ยิ้มเนียม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  หนูสลุง
 
1. นางพยูง  ไชยกิจ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  หมัดสะและ
 
1. นางสาวโยษิตา  จอมทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.08 เงิน 20 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ
2. เด็กหญิงภีรดา  อัครบุญสกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ
 
1. นายคมน์กฤต  สัณฐมิตร
2. นางสาวสุกัญญา  พรน้อย
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วิริยะเดชากูล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิพิทักษ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ภูวังมน
 
1. นางนิตยา  อุ่นเจริญ
2. นายสุริยา  อุ่นเจริญ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนะมงคลกุล
3. เด็กหญิงปาลิตา  ห่านคำวงษ์
 
1. นางสาวลลิตา  ธนวิบูลย์เกียรติ
2. นางรุจี  พิศนอก
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.17 เงิน 36 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กหญิงนิรุชา  อิมามี
2. เด็กหญิงมานิตา  ม่วงดี
3. เด็กหญิงวารุณี  เลาะหนับ
 
1. นายศุภชัย  ชาที
2. นางสาววัชราภรณ์  เหนี่ยวบุบผา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง
2. เด็กหญิงอชิรญา  รอดสมบูรณ์
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองเสริม
2. นางสาวชิดชนก  ศรีสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30.6 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายธนพล  ลิ้มหลาย
2. เด็กหญิงอำพร  ลายลักษณ์
 
1. นายบารมี  อ่ำขำ
2. นางพเยาว์  ภาษิต
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสม
 
1. นางกุสุมา  บุญทะโชติ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนกฤต  จุลมิตร
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  อ่ำอินทร์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. นางสาววรวีย์  และไหม
 
1. นางสาวทักษพร  แก้วอุดร
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายณัฐพล  พึ่งกุศล
2. เด็กหญิงพิมยาดา  เกตุสุริยงค์
 
1. นางสาวทักษพร  แก้วอุดร
2. นางสาวธนภรณ์  ศรีเนตร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายนาซิส  ยามันสะบีดีน
2. เด็กหญิงแพรวา  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวทักษพร  แก้วอุดร
2. นายจักกฤษ  ฤทธิสาร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 62.9 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางพยูง  ไชยกิจ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40.96 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กชายบูรพา   บูรณะพล
 
1. นายอฐิติพณ   อิ่มลิ้มธาร
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 1. เด็กหญิงเกศรา  เดวิเลาะ
 
1. นางพัฒนี  ฟักประเสริฐ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 16 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายบุญวิทย์  มูหะหมัด
 
1. นางสาวทักษพร  แก้วอุดร
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 1. เด็กชายธนวิทย์   หม่อมศิลา
 
1. นางพัฒนี  ฟักประเสริฐ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน
2. เด็กหญิงสราลักษณ์  มัญชุไพบูลย์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร
 
1. นายสมชาย  ตันตะราวงศา
2. นางสาวภัทรวดี  ราชนิยม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. เด็กชายกมลาสน์  สายแวว
2. เด็กหญิงปริตา  ชาญสมุทร
3. เด็กชายอรรถพล  สุวรรณ
 
1. นางสาวนำ้ทิพย์  เชียงชะนา
2. นางเข็มอัปสร  สมสนุก
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 9 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายวิสุทธิ์  ขาวผ่อง
2. เด็กชายศิวัฒน์  ฟักสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุธิศา  อ่อนจันทร์
 
1. นายบารมี  อ่ำขำ
2. นายสุรพงษ์  แสงคำดี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงพัชริดา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำอาลี
3. เด็กหญิงอินทิรา  จีนแปลงชาติ
 
1. นางสาวสุธามาศ  โพธิยา
2. นางสาวมาญาดา  ชนะมิตร
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนบึงสิงโต 1. เด็กชายกรกฤต   มะลูลีม
2. เด็กหญิงณัฐชา  มานะพันธ์
3. เด็กหญิงอชิตะ   สมจิตร์
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  หมั่นหนองทุ่ม
2. นายสุกรี  อ๊ะหมัดตอเฮด
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กหญิงนภัสสร  โซ๊ะเฮง
2. เด็กชายวิษรุธ  หมัดลี
3. เด็กชายอดิศร   ฉิมหิรัญ
 
1. นางสาววนิดา  สีคำเวียง
2. นายรอฟิก  มูฮำหมัด
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79.8 เงิน 22 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนกฤต  พาขุนทด
2. เด็กชายศุภกร  สิริสตวัสสา
3. เด็กหญิงโยษิตา  รวยธนพานิช
 
1. นางสาวจิตรา  จันทร์หอม
2. นางสาวทิวาพร  สร้อยมณีวรรณ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 23 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์คลี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุภารี
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ผลโพธิ์
 
1. นางสาววนิดา  มะสี
2. นายเรืองฤทธิ์   บุตรโชติ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  พลขอนแก่น
2. เด็กหญิงอติกานต์   กอดสะอาด
 
1. นายพงศธร   อมรกุล
2. นางอโนทัย  บุญน้อย
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 40 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงณิชา  เจ๊ะดิ
2. เด็กชายประสิทธิ์  เนตรทอง
 
1. นางมาราตรี  เลงัง
2. นางวนิดา  มิตรมานะ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 1. เด็กชายจักรเพชร  ขอดรัมย์
2. เด็กชายพีรพล  เลิศศิริ
 
1. นายกิตติ  แสงจิรัมย์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 1. เด็กชายสุขเกษม  ขุนเขียว
2. เด็กชายอัตถยาพร  ชาวนาแปน
 
1. นางสาวขวัญชนก  แซ่โค้ว
2. นางพัชราพรรณ  ปิยวุฒิสกุล
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กหญิงกิรณา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงทิพกฤตา  กิตติวรกุล
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สังข์ทอง
2. เด็กชายภูริภัทร   ดากาวงศ์
 
1. นางอโนทัย  บุญน้อย
2. นางจันทร์เพ็ญ   เตโช
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายจักรี  ครุนันท์
2. เด็กชายวีรภัทร  สระแก้ว
 
1. นางอโนทัย  บุญน้อย
2. นายสุทธิพงษ์   คงธนะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สันสินธุ์งาม
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สีพุทธา
3. เด็กหญิงพัชรสิรินทร์  เพิ่มพูล
4. เด็กหญิงเบญญาภา  ชีวารุ่งเรือง
5. เด็กหญิงแววปราชญ์  คเชนทร์สถิตย์
 
1. นางพัทธนันท์  ตันแพง
2. นางพีร์วรัล  เพิ่มพูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 32 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปาเรือง
2. เด็กหญิงจิรชญา  อยู่ถาวร
3. เด็กหญิงจิฬาพร  มงคลทรัพย์
4. เด็กหญิงปฏิญญา  ไม้งาม
5. เด็กหญิงพรรณิศา  ปันตะระษี
 
1. นางสาวทิพดี  มาวิน
2. นางสาววรรณี  พจน์พัฒนพล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงนันทิดา  ศิริโภคา
2. เด็กหญิงนิตยา  จิ๊สมัน
3. เด็กหญิงปณิตา  หวังเกษม
4. เด็กหญิงวันวดี  ดาแหม็ง
5. เด็กหญิงสุนิตา  จิ๊สมัน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เวชศารัตนพิมล
2. นางสาวสุธามาศ  โพธิยา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.6 ทอง 14 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เลาะเนาะ
2. เด็กหญิงนนท์ธิชา  คงศัตรา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อารีบี
4. เด็กหญิงอรณิชา  บุญวิเศษรัตน์
5. เด็กหญิงโซเฟีย  สุกรี
 
1. นางจินตนา  เดวิเลาะ
2. นางเบญจวรรณ  สุไลมานดี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.6 เงิน 37 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  รอดศิริ
2. เด็กหญิงบุุษยมาศ  สมศรีรื่น
3. เด็กชายพงศกร  พึ่งสุรินทร์
4. เด็กหญิงอรอนงค์  พุธศิริ
5. เด็กหญิงอัญชิสา  พิกุลพวง
 
1. นางสาวกิตติพร  พรงาม
2. นางปราณี  โกเมศ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 45 โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กหญิงนันทการต์  จินดา
2. เด็กหญิงนิตยา  มานพคำ
3. เด็กหญิงวัลย์นิดา  กุลเชษฐ์
4. เด็กหญิงศิรินภา  พอใจ
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  บุญไทย
 
1. นางเอมอร  ชูทับทิม
2. นายสุวิทย์  พันธ์เพชร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงสิงโต 1. เด็กชายชยากรณ์   ห่วงพิมล
2. เด็กหญิงดารินทร์   แดงโกเมน
3. เด็กชายนาวี  บุญเรือง
4. เด็กชายภัทรดนัย   สุไลมาน
5. เด็กหญิงภัธณัชชา  มะติมุ
 
1. นางสาวนาถตยา  มีภูงา
2. นางปราณี  วัฒนะสุขสวัสดิ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 28 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงณัฐชา  นีซัง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จิตสวา
3. เด็กหญิงมนัสวี  หวังเกษม
4. เด็กหญิงสุทธาสินี  หวังเกษม
5. เด็กหญิงอรพิน  สมพงษ์
 
1. นางสาวผกามาศ  ศรีตระกูล
2. นายสุทธิรักษ์  ไกรเชย
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 78.2 เงิน 25 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายคมกฤษ  มูฮำหมัด
2. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  ซูวมิน
3. เด็กชายฐิติรัตน์  มั่งมี
4. เด็กชายดรัน  ซอเเละห์
5. เด็กหญิงดวงรัตน์  โซ๊ะเฮง
6. เด็กหญิงทราย  สวนปราง
7. เด็กชายธาวิน  ทิมสุวรรณ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไพรินทร์
9. เด็กชายนวพล  เลาะมิน
10. เด็กชายปกรณ์  โซ๊ะเฮง
11. เด็กหญิงยลดา  เลาะมิน
12. เด็กชายวุฒิพงษ์  นิสุลง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  กล่อมเย็น
14. เด็กชายสุทัศน์   ดีสะเมาะ
15. เด็กหญิงสุภัตตา  เทียนมณี
 
1. นางสาวทัศณี  บังเกิดสุข
2. นางสาวเนาวรัตน์  จันทร์แก้ว
3. นางสาววรรณวดี  มะลิวัลย์
4. นายจักกฤษ  ฤทธิสาร
5. นางธันยารัตน์  นามภู
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.9 ทอง 28 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กหญิงกวินตา  บุญมาเลิศ
 
1. นางสาวกฤษญาวีย์  ภูหลวง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 16 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนดล  ไชยยศ
 
1. นายสมจิตต์  ชัยพูน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 46 โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เจริญจิตร์
 
1. นางสุมาลี  นิกรประเสริฐ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.6 ทอง 18 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายธาดา   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เงินโต
 
1. นางสมสุข   เขตแวงควง
2. นางนรินทร์ทิพย์   ปิยะจันทร์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.2 ทอง 16 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย
2. เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวยุรี  บูรณโกศล
2. นายภัลลพ  สุขพราย
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง 14 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตรีนอก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
 
1. นางสาวเบญญาภา  สุมิรัตนะ
2. นางสาวอภิญญา  พนารินทร์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.2 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงกัลยา  อินจันทร์
3. เด็กหญิงข้าวหอม  กุศลนำพา
4. เด็กหญิงจันทกานต์  มาตเจือ
5. เด็กหญิงชติกาญจน์  พิมล
6. เด็กหญิงณัฐิกา  เทพวงศ์
7. เด็กหญิงธนัชพร  ศิริโสดา
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทรัพย์สนอง
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ลิ้มเหงา
10. เด็กหญิงเปรมวิกา  อินทร์แป้น
 
1. นางปวีณา  พิพัฒนกุล
2. นางสาวภาลิณี  กุลเส็ง
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงกานติศา   อายุยืน
2. นางสาวชนัญชิดา   ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  ฤทธิ์ศักดิ์
4. เด็กหญิงณัฐนันท์   เขียวชอุ่ม
5. นางสาวณัฐสุดา   ยอดสมุทร
6. นางสาวดวงพร   เจริญผล
7. เด็กหญิงทานตะวัน  ป้อมพิจิตร
8. เด็กหญิงมณฑกาญจ์  คุณแก้วอ้อม
9. เด็กหญิงเปรมกมล   เหมือนประสงค์
10. เด็กหญิงเมขลา  พันธ์เสาร์
 
1. นางอุรุชา   หอณรงค์ศิริ
2. นางสาวธวัลรัตน์  แก่นจันทร์
3. นางมัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.2 เงิน 22 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 1. เด็กหญิงนาตาลี  เมาะมณี
2. เด็กหญิงปภัสสรา  ซาหะมัน
3. เด็กชายปรเทพ  ยางงาม
4. เด็กชายวีรพัฒน์  โซ๊ะเฮง
5. เด็กชายอชิตะ  สนิสุริวงษ์
6. เด็กหญิงอนุสรา  เอี้ยวภู่
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินอ่ำ
8. เด็กหญิงอาเมเรีย  สมันนะ
9. เด็กหญิงฮาน่า  โพธิ์เงิน
10. เด็กหญิงแพรวา  ลีซอ
 
1. นายราเชษฐ  เจริญศักดิ์
2. นางสาวอัญญา  โสภณ
3. นางสาวธีรยา  สุจริต
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 81.5 ทอง 18 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกรกัญญา  ปัญญาวงค์
2. เด็กหญิงจิดาภา  จุมจันทร์
3. เด็กหญิงจิตสุภา  จันทร์ทองเจือ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ทวิชัย
5. เด็กหญิงณิชมล  ดีพร้อม
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อุทัศน์
7. เด็กชายธีรภัทร  เกสะโลกุล
8. เด็กหญิงวริศรา  กำนาดี
9. เด็กหญิงอมลธีรา  ศรีเสาวคนธร
10. เด็กชายอัครพล  เกสะโลกุล
 
1. นางณพเก้า  มวลศิริ
2. นางสาววรรณี  พจน์พัฒนพล
3. นางสาววิไลพร  อภิวงศ์โสภณ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชลธาร  เที่ยนมณี
2. เด็กชายณัฐนันท์  จันทา
3. เด็กชายณัฐพล  มะลิซ้อน
4. เด็กชายปริญญา  สุมณฑา
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เทียนมณี
6. เด็กชายพัทรวี  หมัดดี
7. เด็กชายพีรวัฒน์  อับดุลเลาะห์
8. เด็กชายอนาวิน  มะขามทอง
9. เด็กชายอัครัช  อีซา
10. เด็กชายอิคลาส  นิกาจิ๊
 
1. นางสลีลา  ศรีสำราญ
2. นายอนุชิต  บุนนาค
3. นางวิมาดา  นิซู
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 8 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกันทิมา  ขุนจิตร์
2. เด็กหญิงกุสุมา  โดยประเสริฐ
3. นางสาวดารานุช  หมัดยูก๊บ
4. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันตินันท์ธร
5. เด็กหญิงบาเยียร์  ปานสุขขุม
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เซ็นประเสริฐ
7. นางสาวภัทรภร  มณีวงษ์
8. เด็กหญิงวีรญา  ใบตานี
9. เด็กหญิงอาจาริยา  วงษ์หวังจันทร์
10. เด็กชายโรสเซีย  บุญศิริ
 
1. นางพจณี  ทองรัสมี
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
3. นายรังสรร  มังกรงาม
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปกครอง
2. เด็กชายมนัสวิน  ไป๊ไซร์
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
2. นางสาวลัดดา  ศีลประสิทธิ์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงอภัสรา  ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงอริสรา  บุญวิเศษรัตน์
 
1. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
2. นางสาวอลิสา  ทิพย์ปาน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 29 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เจริญธรรม
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นนทราช
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 1. เด็กชายสิทธา  อำพันธ์เปรม
 
1. นางสาวศิริกาญจน์   คล่องแคล่ว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1. เด็กหญิงอรนิภา  มีพงศ์
 
1. นางลัดดา  มานักฆ้อง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์ทอน
 
1. นายสุรพล  น้ำสอาด
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงอารยา  เทศเล็ก
 
1. นางปีติรัตน์  ปัญญา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กหญิงรีน่า  ดาเหม็ง
 
1. นางสาวกันทิมา  พร้อมศรีทอง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กหญิงอารียา  ยามันซาบีดีน
 
1. นางสาวกันทิมา  พร้อมศรีทอง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 33 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงมั่น
2. เด็กหญิงไพลิน  เทียนมณี
 
1. นางสาวสินีนาฏ   หวังพิทักษ์
2. นางสาวจิดาภา  กันแก้ว
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 1. เด็กชายนวพงศ์  กิจเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนะ  กิม
 
1. นางสรวงสิน  จำรัส
2. นางสาวมณีรัตน์  ตระการโกวิท
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 1. เด็กหญิงวรรณิษา  อินทรวิเศษ
2. เด็กหญิงสิริวดี  กาวงษ์
 
1. นางสุกัญญา  สานม่วง
2. นางจิราพรรณ์  ธนะภาษี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงพุทธธิดา   พิชายคำ
 
1. นางสาวจิตราพร   พุ่มเหรียญ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงนัจฮาน  นุ่มแปลก
2. เด็กหญิงปาริตา  นุชแดง
3. เด็กหญิงอลิตา  นุ่มแปลก
 
1. นางสาววณิชชา  พัดเย็นชื่น
2. นางสุชาดา  กาสุรงค์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 1. เด็กชายธัญวัฒน์  ท่าไข่
2. เด็กชายปกรณ์  แซ่ตั๋น
3. เด็กชายรัชนนท์  เจริญผล
 
1. นางสาวมาลี  แหยมเกตุ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงคณิตฐา  ไพเทพา
2. เด็กชายธนวัฒน์   น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงอริสรา   นิยม
 
1. นางอมรรัตน์  แสงทอง
2. นายปริญญา   แสงทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดบางเกลือ 1. เด็กชายกิตติเดช  จันทร์เพ็ง
 
1. นายธนกร  วรรณวงศ์สอน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายธนาทร   ราชพิทักษ์
 
1. นายธาณ๊  แสงอรุณ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74.67 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชนิดา  กาญจนกันติกุล
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นางสาวยลดา   ถาวรสวัสดิ์
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ใกล้ผล
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นางสาวอาคีรา   สิงห์แก้ว
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75.33 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ใกล้ผล
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงนฐิตา  โต๊ะจิ๊
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 1. เด็กหญิงภัทรนภา  เกตุษร
 
1. นายวิโรจน์  กิจพิทักษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงโสรยา  แย้มวันเพ็ญ
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงธนพร  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง 9 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ท้วมพงษ์
 
1. นางสาวปิยนุช  มีสุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายบุญกฤต  เกตานนท์
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  โคยามา
 
1. นายเมธี  ศรีคโรจน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79.66 เงิน 36 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศศิประภา  งาสุวรรณ์
 
1. นายสัญญา  ชมดอกไม้
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กชายนทีธาร  หมวกสังข์
 
1. นายชัยธัช  โพธิ์สุวรรณ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนคลองพานทอง 1. เด็กชายคุณานนท์  อุ่นอาษา
2. เด็กหญิงชนกภัทร์  ศรีสังข์
3. เด็กชายปฏิพัธ  วารุณ
4. เด็กหญิงพรชนก  พุ่มพวง
5. เด็กหญิงพัชรี  ธรรมสอน
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  รักเทพ
7. เด็กชายสุรชล  เพ็ญนาดี
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หาระภูมิ
 
1. นายธีรยุทธ  ปลั่งวิจิตร
2. นายพิทยา  รอดประดิษฐ์
3. นางสาวนฤมล  ยิ่งรุ่งโรจน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญธรรม
2. เด็กหญิงปาริตา  ศรีวิเชียร
3. เด็กชายภูวิพัฒณ์  พรจำนงค์
4. เด็กหญิงสรวรรณ  อำพร
5. เด็กหญิงสุพรรษา  พรหมศาสตร์
6. เด็กชายอชิตพล  แก่นเจริญ
7. เด็กชายอานนท์  พูลเพรียบพร้อม
8. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทนาตาล
9. เด็กหญิงเพลงพิณ  พุ่มมะรินทร์
 
1. นายสัญญา  ชมดอกไม้
2. นางสีนวล  แฟงเมือง
3. นางสาวสลิตา  แฟงเมือง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 30 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วมรกต
2. เด็กหญิงกุลศิริ  ศิริกุล
3. เด็กชายชลธิดา  แจ้งฉาย
4. เด็กชายชาญชัย  ทับศิริ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แจ้งฉาย
6. เด็กหญิงณัฐธิกา   พิมวงษ์
7. เด็กหญิงณิชานาฎ  พินสุดใจ
8. เด็กหญิงนันทิชา  อุสาดี
9. เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์
10. เด็กหญิงภรณ์ชนก  สมบัติวงศ์
11. เด็กหญิงภาวิณี  คงเอี่ยม
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงค์ขันธ์
13. เด็กหญิงวรัทยา  นามมเทศ
14. เด็กหญิงศศิประภา  งาสุวรรณ์
15. เด็กชายอิษฎา  ฉาบทอง
 
1. นายสมพงษ์  พูลสุข
2. นางสาวจีรภัช  ใยอ่อน
3. นายสัญญา  ชมดอกไม้
4. นายเอกภวุฒิ  สุขผึ้ง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  วิญญาณ
2. เด็กชายจารุกิตต์  สุพิศ
3. เด็กหญิงจิรภัทร  อุ่นแก้ว
4. เด็กหญิงชนิดา  กาญจนกันติกุล
5. เด็กชายณภัทร  อยู่รักษา
6. เด็กชายปิยังกูล  เกิดแก้ว
7. เด็กชายปุณณศิลป์  มาคำ
8. เด็กชายพิชญุฒฌ์  วิภาสชัยนนท์
9. เด็กชายภูมิรพี  สุทธิศรี
10. เด็กชายวรุต  วนาพรรณ์
11. เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์
12. เด็กชายอภิยุต  วงษ์หอย
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
2. นายสมชาย  เอกจันทร์
3. นายวชิรศักดิ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นายกษิดิศ   ยืนยงค์
2. เด็กชายจารุพัตร   กาบแก้ว
3. เด็กชายชลธร  ฉิมพาลี
4. เด็กชายชัยชนะ   มากแก้ว
5. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
6. เด็กชายธนาทร   ราชพิทักษ์
7. เด็กชายนันทพงษ์  บัวผัน
8. เด็กชายพุฒิพงศ์   ศรีนารถ
9. เด็กหญิงมณฑกานต์   สรสวัสดิ์
10. นางสาวยลดา   ถาวรสวัสดิ์
11. เด็กหญิงอาคิรา   ธันยธร
12. นางสาวอาคีรา   สิงห์แก้ว
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นายนริศ  ลาภังยะวิทย์
3. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
4. นายพนมไพร  คำขจร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 23 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกชกร  แสงสว่าง
2. เด็กชายกฤตเมธ  เสียงเย็น
3. เด็กชายขวัญชัย  บวรเอนกสกุล
4. เด็กหญิงฉัตรฐริกา  ยังเจริญ
5. เด็กหญิงชญาดา  กลัตพงศ์
6. เด็กชายณภัทรชล  เรืองไพศาลกิจ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองประเสริฐ
8. เด็กชายณัฐพัชร์  กิตติรัตนโรจน์
9. เด็กชายถิรคุณ  หอมสินธุ์
10. เด็กหญิงธนัชชา  อ่วมสา
11. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเพ็ง
12. เด็กหญิงนภัสสร  เจริญศรี
13. เด็กหญิงนันทิชา  ภาษิตตานนท์
14. เด็กหญิงพิชญาภา  ดาน้ำคำ
15. เด็กหญิงลลิตวดี  เรืองพิมาย
16. เด็กชายศรชัย  นิลสีลา
17. เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวเกิด
18. เด็กชายอติเทพ  อู่ทอง
19. เด็กหญิงอภัชญา  เรืองเนตร
20. เด็กชายอิทธิ  อินทรสอน
 
1. นายภาสกร  แย้มศรี
2. นายนุชา  จั่นเจริญ
3. นายสมาน  รักจันทร์
4. นายวิทยา  เงินสา
5. นายอาทิตย์  กฤษณา
6. นายโชคอนันต์  เจริญศิริ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 12 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 1. เด็กหญิงกนกกร  หิมมะวัน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สำโรง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยิ้มละมัย
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รอบรู้
5. เด็กหญิงณิรัฒฌา  โยมภูเวียง
6. เด็กหญิงดวงใจ  พวงแก้ว
7. เด็กชายธนภัทร  อวยจินดา
8. เด็กหญิงธนิฏฐา  ยอดใจเย็น
9. เด็กหญิงนาตาชา  มีเพ็ชร
10. เด็กหญิงพรนิมล  พุ่มเจริญ
11. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  กอบัว
12. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อิ่มทะเล
13. เด็กชายศุภกฤต  ทองคำ
14. เด็กชายศุภสิทธิ์  ช่างกุดเวียง
15. เด็กหญิงสายธาร  ชยะธรรม
16. เด็กหญิงสุพัตรา  สีลำดวน
17. เด็กหญิงสุวรรณา  สุขรุ่ง
18. เด็กหญิงอริสรา  ยศศิริ
19. เด็กชายอานนท์  อ่อนน้อมดี
20. เด็กหญิงแก้มมณี  แย้มบุญมี
 
1. นางปราณี  พลรักษ์
2. นางเพ็ญวิภา  สูญทุกข์
3. นางกนกรวี  นีละมณี
4. นางสาวประภัสสร  ศรีเกษตร
5. นางสาวจิดานันท์  มานะเจริญทรัพย์
6. นางศศกร  กาฬศิริ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 28 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายธนทรรศ  โพธิมาศ
3. เด็กชายปาฏิหาริย์  เข็มทอง
4. เด็กชายพิพัฒน์  ประกอบเพ็ชร
5. เด็กชายศุภกฤต  ดาวลอย
6. เด็กชายสุทธิภัทร  ลักขษร
 
1. นายสหรัฐ  มูลหลวง
2. นางสาวธนิดา  จันบัว
3. นายพนมกร  แก้ววิลัย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงกชพร  ภู่อร่าม
2. เด็กชายกรวิชญ์  ชุ่มสุวรรณ
3. เด็กหญิงกันฐรัตน์  โสธรบุญ
4. เด็กหญิงกิตติญา  ภุมมาร้กษ์
5. เด็กหญิงกุมารี  ลาธุลี
6. เด็กหญิงจันทิมา  สมณะ
7. เด็กหญิงจิณห์นิภา  แม้นประเสริฐ
8. เด็กหญิงจิดาภา  มะนูธรรม
9. เด็กหญิงชุติมา  เค้ามาก
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีจันทร์
11. เด็กชายณัฐดนัย  หนูสู
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
13. เด็กหญิงทิพรดา  บุญประเสริฐ
14. เด็กชายธงชัย  วงค์เมือง
15. เด็กหญิงธิดา  ห้วยหงษ์ทอง
16. เด็กหญิงพรรวษา  จิตต์อำไพ
17. เด็กชายพรศกร  นวลงาม
18. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มัสฉะ
19. เด็กชายพิพัฒน์  ประกอบเพ็ชร
20. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยชนะ
21. เด็กชายภานุวัฒน์  ดาวลอย
22. เด็กชายภูริภัทร  แก้วนุช
23. เด็กหญิงมณนภา  นาคเจริญ
24. เด็กหญิงมินทรา  ใยยะผลสุข
25. เด็กหญิงรมิดา  เปลี่ยนประเสริฐ
26. เด็กหญิงลลิต์ภัทร  วงศ์กำภู
27. เด็กหญิงวนัชพร  พลอยเจริญ
28. เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์บ้านค้อ
29. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เทียนสว่าง
30. เด็กชายศุภกฤต  ดาวลอย
31. เด็กหญิงสาวิตรี  คงสวัสดิ์
32. เด็กชายสิทธิกร  เฟื่องเกษม
33. เด็กหญิงสินิทธา  ทองไพจิตร
34. เด็กชายสิรวิชญ์  คำภิระวงศ์
35. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีสุพพัต
36. เด็กหญิงหัสยา  ด้วงคต
37. เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยบุญนาค
38. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีบุรินทร์
39. เด็กหญิงอุษนียรัช  ล้ำสกุล
40. เด็กชายเจษฎาภร  ทองอินทร์
 
1. นายสหรัฐ  มูลหลวง
2. นางสาวศริสา  บุญฤทธิ์
3. นางสาวธนิดา  จันบัว
4. นายพนมกร  แก้ววิลัย
5. นางสมจิตร์  นาคโถม
6. นางสาวสุรีรัตน์  จันทโชติ
7. นางสาวกมลวรรณ  ประเสริฐสุข
8. นางสาวเมวิกา  มีอนันต์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลืมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดอกไม้ไหว
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  บางแก้ว
4. เด็กชายครรชิตพล  จั่นวัฒน์
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ลายลักษณ์
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  ไชยสิงห์
7. เด็กหญิงชยาภรณ์  อึ่งแดง
8. เด็กชายชาญชิต  จ้อยเจริญ
9. เด็กหญิงฐิติวรดา  แสงธูป
10. เด็กหญิงณัชชา  แก้วเกตุ
11. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศรีสุระ
12. เด็กชายณัฐฐาพล  ผึ่งผาย
13. เด็กหญิงณัฐรดา  ชุ่มถิ่น
14. เด็กชายตะวัน  ชุ่มถิ่น
15. เด็กชายทัตพร  ทับทิมนาค
16. เด็กชายธนพล  ลิ้มหลาย
17. เด็กหญิงนภสร  ใจซื่อ
18. เด็กชายนิติภูมิ  ดีพิน
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  วุฒิแสง
20. เด็กหญิงบุญยวีร์  ฟักสุวรรณ
21. เด็กชายประจักษ์  ทองอินทร์
22. เด็กชายประดิษฐ์  ชมเจริญ
23. เด็กชายปริญญา  ลาภวิวัฒน์กูล
24. เด็กหญิงพัตศลา   สิมมา
25. เด็กชายพัสสน  พลายวัน
26. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
27. เด็กหญิงรัตติกาล  กรรคชรัตน์
28. เด็กหญิงวนัสนันท์  จั่นวัฒ
29. เด็กหญิงวรกมล  เสียงเย็น
30. เด็กชายวัชระ  เรืองเดช
31. เด็กชายศรราม  ลอยป้อม
32. เด็กหญิงศิลาณี  เปรมศรี
33. เด็กหญิงศุภักษร  แม่นปืน
34. เด็กชายสมชัย  ชาวพม่า
35. เด็กหญิงสมฤดี  ทองอินทร์
36. เด็กชายสราวุฒิ  บัตรมาก
37. เด็กหญิงสุรีนิภา  ปัญจสุวรรณ
38. เด็กหญิงอัจฉรา  ขาวผ่อง
39. เด็กหญิงอำพร  ลายลักษณ์
40. เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองอินทร์
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
2. นายรเชนทร์  คุณภาที
3. นายอานนท์  วิสะจันทร์
4. นายบารมี  อ่ำขำ
5. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
6. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
7. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
8. นายสมชาติ  บุญนาค
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายภาคภูมิ  อินยา
 
1. นายสหรัฐ  มูลหลวง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 20 โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.67 เงิน 45 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  นิวัตร์
 
1. นายเสกสรร  ตามัย
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กลางเดือน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กชายชนาธิป  กลั่นชื่น
 
1. นางสาวชุติมน   เผื่อนเอี่ยม
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 12 โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 43 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1. เด็กหญิงกัญญาณี  สิตรานนท์
 
1. นายเสกสรร  ตามัย
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงศศิธร  ประกอบสุข
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ภาวะโคตร
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง 10 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 1. เด็กชายธนรัชต์  จิระสาครพาณิชย์
 
1. นายทรงศักดิ์  เริงแสวง
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 7 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. นายธีรพงษ์  อุ้มพันธ์
 
1. นางสาวอรนุช  ชัยประทุม
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงตั้งใจ  โพสพสวัสดิ์
 
1. นางพงศ์ลัดดา  มหาศักดิ์สุนทร
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงมาริษา  สุขศรี
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช
 
1. นางพงศ์ลัดดา  มหาศักดิ์สุนทร
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กชายอนุวัฒน์  มะหิง
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุวรรณ์
 
1. นางสาวปริศนา  มหาพรหม
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปามา
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ระกาสี
2. เด็กชายกวีวุฒิ  บวรเอนกสกุล
3. เด็กชายณัฐวีร์  เรืองวงษ์
4. เด็กชายนิธิวัฒน์  โสวัณณะ
5. เด็กชายพิชิตชัย  โสทศิลป์
6. เด็กชายภัทรพล  แสงพราว
7. เด็กชายวสันต์พรรษ  พุทธฤกษ์มงคล
8. เด็กชายศุภกร  หุตะเจริญ
9. เด็กชายสิทธิชัย  แสงพุ่ม
10. เด็กชายอดิศร  ผาสุข
11. เด็กชายอิทธิพล  สิริรัตนพงษ์
12. เด็กชายเดชาธร  อินตะนัย
 
1. นายสมาน  รักจันทร์
2. นายภาสกร  แย้มศรี
3. นายนุชา  จั่นเจริญ
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 1. เด็กชายกฤติน   จันทร์พันธ์
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พหลโยธิน
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ณ นคร
4. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีอุทยาน
5. เด็กชายปฏิญญา  พูลผล
6. เด็กชายพงศกร  กาญจนังกูร
7. เด็กชายพงศ์ภัค  อุปพัทธวาณิชย์
8. เด็กหญิงพรชนก  แสงดีจริง
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  งามไว
10. เด็กชายอนุภาพ  หริ่งซื้อ
 
1. นายทรงศักดิ์  เริงแสวง
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายจิรวัตน์  โมกขาว
2. เด็กชายฉัตรชัย  ทับทิมนาค
3. เด็กชายชุตินันท์  บุบผารัตน์
4. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีใส
5. เด็กชายณฐกร  ยืนยน
6. เด็กหญิงณัชชา  ยาทอน
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองขาว
8. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์สาครบุญตา
9. เด็กชายณัฐพล  บุตรพรม
10. เด็กหญิงธนกานต์  ใยเยี่ยม
11. เด็กหญิงธนภรณ์  กี่ตันเจริญ
12. เด็กหญิงธัญวรัตม์  พุฒตาล
13. เด็กหญิงนริศรา  ลายประดิษฐ
14. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ศรีประเสริฐ
15. เด็กชายปันนวิชญ์  สุขศิริโชติหิรัญ
16. เด็กหญิงปุณยนุช  กังฮวยสุน
17. เด็กหญิงผกามาส  มากมี
18. เด็กหญิงพัชรพร  สรวลประเสริฐ
19. เด็กหญิงภัคนันท์  ศีลประสิทธิ์
20. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์บุญธรรม
21. เด็กหญิงวัลลียา  พวงดอกไม้
22. เด็กชายศิรชัช  รุ่งเรือง
23. เด็กชายศุภกร  รุ่งศิริ
24. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญเล็ก
25. เด็กหญิงสุพัตรา  อริยเมธี
26. เด็กหญิงอลิศา  เมฆประดับ
27. เด็กชายเพชรรัตน์  ดุสดี
 
1. นายปณิธาน  บุญสร้าง
2. นายวรัญญู  วรสิงห์
3. นายพุทธชาติ  ชูเรือง
4. นางสาววาสนา  ไชยโย
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 36 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายฉัตริน  ปิติสุนทร
2. เด็กหญิงญาณิกา  คำศรี
3. เด็กชายธนกฤต  ภาษีสวัสดิ์
4. เด็กชายธนายุต  คงปั้น
5. เด็กชายพงศกร  โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงรินรดา  ดอนปัญญา
7. เด็กหญิงวิยดา   ภู่หมื่นไวย์
8. เด็กหญิงศิรินภา   บุญธรรม
9. เด็กชายสุกิจ  สารบรรณ
10. เด็กหญิงอฑิฎิญา   เจริญฉิน
 
1. นางสาวสุภาวดี  อารยะโชติ
2. นางสาวปิยนุช  มีสุข
3. นางสาวกชกร  ไหมทอง
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.333 เงิน 12 โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกชกร  พิมสม
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ปัญญาเลิศ
3. เด็กชายจักรพรรดิ  จีระจิตต์
4. เด็กชายจักรภัทร  ปิ่นยะกูล
5. เด็กชายนครินทร์  บุญสอน
6. เด็กหญิงนวรัตน์  เหลือหลาย
7. เด็กหญิงนวรัตน์  เหลือหลาย
8. เด็กชายวัชรินทร์  เสริฐศรี
9. เด็กหญิงศิรวรรณ  มธุรส
10. เด็กหญิงอรปรียา  นิลนนท์
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
3. นายปกป้อง  ดีงประโคน
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.666 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายกฤติมา  นามบุญมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  มังชาลี
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  สิทธิกัณฑ์
4. เด็กหญิงนราวัลย์  เหล็กแดง
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  เขียวอ่อน
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันทร์สีดา
7. เด็กหญิงอนัญชนก  สิทธิอลงกต
8. เด็กหญิงอภิญญา  ราชสิงห์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาญณรงค์
10. เด็กหญิงโสรญา   นันทะเสน
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
3. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
4. นางสาวอภิญญา  ทองสว่างแจ้ง
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงจันจิรา  บริญาณ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สายอ้น
3. เด็กหญิงดาราวลี  กุลโชติ
4. เด็กหญิงนิตยา  พลขันธ์
5. เด็กชายวณิชญา   เจียมฮวดหลี
6. เด็กหญิงสรยา  สระทองแดง
7. เด็กหญิงสิริวิมล  สำราญวงศ์ทอง
8. เด็กหญิงอิมพิกา  ปราณีวงศ์
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงฐิติมา  อุทัยทอง
2. เด็กหญิงบุศยาวรรณ  จันทร์อยู่
3. เด็กหญิงปาณิสรา  โขมะนาม
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  วิจิตรจินดา
6. เด็กหญิงอารยา  คำสอาด
7. เด็กหญิงเบญญาภา  พิทักษ์ผล
8. เด็กหญิงเบญญาภา  จิตต์รุ่งเรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  อิศราพันธ์พิสิษฐ์
2. นางสาวรัตติยา  โสดาจันทร์
3. นางสาวณัฐญา  กฤษณา
4. นางวรีชญา  ชอบดี
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.333 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงทิพามณี    เปี่ยมเอม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   พรรณรินทร์
3. เด็กหญิงพัชราภา   แก้วมาลัย
4. เด็กหญิงพิชามญน์    สวนเศรษฐ
5. เด็กหญิงมนรดา   ศิลาสุวรรณ
6. เด็กหญิงลลนา   สวนเศรษฐ
7. เด็กหญิงวริศรา    บุญเมือง
8. เด็กหญิงสุภัควัน   ปรีหะจินดา
 
1. นางสาวสุภาวดี  อารยะโชติ
2. นางษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์
3. นางเปรมวดี  รักกะเปา
4. นายพงศธร  อมรกุล
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 1. เด็กชายกรวิทย์   มาลัย
2. เด็กชายชนะชัย  บุญธรรม
3. เด็กหญิงณัฐปภัสร์   ปราโมทกุล
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ปราโมทกุล
5. เด็กชายณัฐวัตร   มหารักษ์
6. เด็กชายธนพล   พันธุ์บุตร
7. เด็กชายนภัสกร   มาลัยรักษ์
8. เด็กชายปิยะ    เป็นผลดี
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ศิริธนาอธินนท์
10. เด็กชายรณชัย    อ่ำสัตยะ
11. เด็กชายวันชัย    อ่อนดี
12. เด็กหญิงศิริพร  บางพระ
13. เด็กชายสุพสิทธิ์   อเนกเวียง
14. เด็กหญิงเจนจิรา   เชิดเธอ
15. เด็กหญิงเพชรศีรสุวรรณ  บุษศราคำ
16. เด็กหญิงแสงดาว   หมู่สกุล
 
1. นายกวินพรรษ   มาลัย
2. นางสาวพัชรี    ใหมเจริญ
3. นางสาวจันทิมา   เกตุมี
4. นางสาวบุษยา  ทองอินทร์
5. นางสาวจารินี    สิกุลจ้อย
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิภา   เทพภูมี
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  แสงอุไร
3. เด็กหญิงจิดาภา   นาน้ำเชี่ยว
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมศิริ
5. เด็กหญิงนภาภัทร์   วงศ์ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงนภาวรรณ   โตแก้ว
7. เด็กชายนราวิชญ์   แสงทอง
8. เด็กหญิงพีรวรรณ   จันทราวงษ์เดชา
9. เด็กหญิงภัศรา  นวลสง่า
10. เด็กหญิงรัฐนันท์  เขียวชัยภูมิ
11. เด็กหญิงวาสนา  มะลึคะ
12. เด็กชายสรายุทธ  ยอดชัย
13. เด็กชายสิทธิกร   แสงประเสริฐ
14. เด็กหญิงอภิญญา   แบ่งเพชร
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   มีเจริญ
 
1. นางสาวสุมณฑา   กิจเจริญไชย
2. นางสาวพิมพา  พิพรพงษ์
3. นายกรกช   พึ่งพิบูลย์
4. นางสาวอรุณี   เจริญดี
5. นางสาวอรุณี  แป้นมา
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นในจิต
2. เด็กชายจิรโชติ  สุดพราหมณ์
3. เด็กชายธเนศพล  เฟื่องฝอย
4. เด็กหญิงศศิธร  ประกอบสุข
5. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กลางเดือน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
2. นางสาวสุคนธร  ปักโคทานัง
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 74.33 เงิน 25 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กชายปิยะฉัตร  บุญค้ำจุน
2. เด็กชายพิพัฒน์  เพ็ญโฉม
 
1. นายวาทิต  วิศิษฏ์รัตนวาทิน
2. นางกิจลดา  สุรัสโม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงนารา  จาบถนอม
 
1. นางอาภรณ์  วิริยะรัมภ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงชนากาณต์  เติมวรรธนภัทร์
 
1. นางสาวฐานิยา  งามศิริ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงธิศนา  หนูวงษ์
 
1. นางดวงใจ  หมอกพรม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติธนรัตน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ยศรุ่งเรือง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กชายฐิติกรณ์  ปรางทอง
 
1. นางสาวอวยพร  ศรีคำขลิบ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน 25 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  อ้นถาวร
 
1. นางสาวสุชญา  สีวิหก
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. นายธนพล  อุ่นหล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปัญญณัฐ  โพธิ์งาม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงพรธิดา   สงวนชาติ
2. เด็กหญิงพันธ์ธีรา   พรมรัตน์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษ์มุกดา
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เหมยหมอก
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุวรรณ์
 
1. นางสาวธัญวริณทร์   จิระเดชประไพ
2. นางสาวจิรัชยา  แซ่เตียว
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงภรณ์ชนก  เหมอนันต์กุล
2. เด็กหญิงอรกมล  ทองเปลว
 
1. นายวิศิษฎ์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวอัมพวรรณ  วิจิตรวงษ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1. เด็กหญิงธนัชญา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงศศิพิมล  อ่องประเสริฐ
 
1. นางสาวรัชนีกร  เทวารุทธ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนวัดไชยธารา 1. เด็กหญิงพรพัสนันท์  ประชุมพันธุ์
2. เด็กหญิงรัตนมน  นาสมนึก
 
1. นายภานุวัฒน์  ตุ้มสังข์ทอง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.15 เงิน 37 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจรักษา
2. เด็กชายปฐวี  ภูวสุปรีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปัญญณัฐ  โพธิ์งาม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 15 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 1. เด็กหญิงญานิดา  มุ่งคุณ
2. เด็กชายณัฐกรณ์  โพธิศิริ
3. เด็กชายนพเก้า  ชื่นกระมล
4. เด็กหญิงพรนภา  สมบูรณ์เจริญ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริบุตรวงค์
6. เด็กหญิงแพรระวี  เกียรติสกุลวัฒน์
 
1. นายมานะ  สุขประเสริฐ
2. นางสาวจริยา  หิรัญวงษ์
3. นางสาวชุติมา  หิรัญวงษ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 54.4 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตตาภา  เทศงามถ้วน
2. เด็กชายชิฒิพัทธ์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายรพีภัทร์  แก้วขำ
4. เด็กชายอชิรวิทย์  จันทร์วิเศษ
5. เด็กชายอรรถพล  มุดทรัพย์
6. เด็กชายเมธี  มณฑล
 
1. นางสาววารุณี  ฮานาฟี
2. นางสาวมนเทวา  มังลา
3. นางสาวอาทิยา  โคตรสมบัติ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ระเบียบ
3. เด็กชายธนากร  เดชศักดา
4. เด็กชายธีรพงศ์  เสือชม
5. เด็กชายธีรเดช  เดชศักดา
6. เด็กชายมงคล  อินทโชติ
7. เด็กชายวิษณุกร  บุญเขียน
8. เด็กชายสันติรัตน์  ตุ่มไทย
 
1. นางสาวนิภาพร  เกียรติเจริญสุข
2. นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์
3. นางสาวฉันทนา  เอี่ยมสะอาด
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 32.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกรทิพย์  โชคชัยมงคล
2. เด็กหญิงชวลิตา  ด้วงไผ่
3. เด็กหญิงธณัชญา  อินทมนต์
4. เด็กชายธนพัชร์  จุลแดง
5. เด็กหญิงนิรัชพร  มณีประเสริฐ
6. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วบันดาลพร
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  ฉลาดสุข
8. เด็กชายภาณุพงศ์  ช้างแก้วมณี
9. เด็กหญิงวรณัน  เข็มทอง
10. เด็กหญิงอภิสรา  ยังให้ผล
 
1. นางนฤมล  วงษ์เรณู
2. นางสาวอุษา  ลี้ประเสริฐ
3. นางสาวภัทวรรณ  มนตร์วัชรินทร์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 31.4 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาวโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรหมนิยม
3. เด็กชายธีรพล  เทียนสว่าง
4. เด็กหญิงนพมาศ  มงคลเคหา
5. เด็กหญิงภาวินี  สุขเอก
6. เด็กชายสิทธิโชค  เทศกุล
7. เด็กหญิงสุทธิกานดา  เสือสด
8. เด็กหญิงหัสดี  โคทัด
9. เด็กหญิงอนัญญา  ชื่นผล
10. เด็กหญิงอาจารียา  บูรณพันธ์
 
1. นางแก้วมะณี  เลิศสนธิ์
2. นางสาวอรวรรณ  บุตะเคียน
3. นางกันติชา  ทวิชัย
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 12 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไอศะนาวิน
2. เด็กหญิงพิยดา  กรเกษม
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บัวระภา
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ภิรมย์ศรี
5. เด็กหญิงแพรวา   วงค์สวัสดิ์
 
1. นางอัญชลี  กลิ่นเพ็ง
2. นางสาวอาทิตยา  ราชแสนเมือง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พุทธคาวี
2. เด็กหญิงณัฐภร  หริ่มเจริญ
3. เด็กหญิงภัทรพี  ทรงเจริญ
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
2. นางวิมลรัตน์  หัสมินทร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 27 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงจิราพร  มณฑากลิ่น
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บิฮารุน
3. เด็กหญิงไอลดา  สิริต
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นเพ็ง
2. นางธัญวรัตม์  สัจจา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79.3 เงิน 19 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงพรพิมล  คงยืน
2. เด็กชายภิวัฒน์  บุญหลำ
3. เด็กหญิงวรกัญญา  นิลจินดา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ถนอมสุข
2. นายอาณัติ  สิทธิการ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.5 เงิน 23 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงวรัชศิตา  วันขวัญ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  หวังเกษม
3. เด็กหญิงสุนิตา  หวังเกษม
 
1. นางสาวภูวนิดา  คงไพบูลย์
2. นางสาวผกามาศ  ศรีตระกูล
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 27 โรงเรียนบึงสิงโต 1. เด็กหญิงธีรนุช  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงนาซีฮะ  แดสา
 
1. นางอำพร  มะนูรีม
2. นางสุมาลี  มะเยาะ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  วันโด๊ะ
2. เด็กหญิงวีรตา  ยีหวังนิ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  หงษ์เวียง
2. นางสาวสิรินุช  มิตรมานะ
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ตอรบรัมย์
2. เด็กชายอนุชา  คำภานิล
 
1. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กชายพงศพัส  ซากุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ยีหวังนิ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  หงษ์เวียง
2. นางสาวกุสุมา  โซ๊ะพิทักษ์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กชายชยานนท์  วิงวอน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสมพจน์
 
1. นางสาวพิชญา  วีรานุกูล
2. นายกมล  อิ่มสำราญ
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กชายณฐกร  โอษฐวิไล
2. เด็กชายธนรัตน์  นวนแก้ว
 
1. นางรัตนจิตร  วงศ์จันทร์
2. นางสาวจรรยามาศ  ศรวณีย์
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนิภารัตน์   จั่นผ่อง
2. เด็กหญิงพิมพ์ภาวินี   นาลา
 
1. นางรัตชกร   พูลทวี
2. นางสาวสุพิชฌาย์   พบดี
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนวัฒนาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  วรสัจจา
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชุ่มใจ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  อิทธโยภาสกุล
2. นางพัชรินทร์  สวัสดี
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายธิตินันท์   พลศรี
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   เชื้อดี
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์   พบดี
2. นางรัตชกร   พูลทวี
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านสีล้ง 1. เด็กหญิงศิริพร  จ้อยมาก
2. เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณฉวี
 
1. นางสาวมธุริน  ปิ่นทอง
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงพัชราพา  ปิ่นทอง
2. เด็กชายภูริทัตต์  กุลวงศ์
 
1. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
 
181 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  อึ่งแดง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
2. นางสาวพรรณทิวา  แสนทวีสุข
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดทด 1. เด็กชายกิตตินัน  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  น้อยใจดี
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำเสมอ
 
1. นางสาวลลิตา  พลศิลป์
2. นางสาวศิรินทรา  สายยศ
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต่อต้น
2. เด็กชายชโนดม  ชินดร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขันตี
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายฐพัชร์  ทบลม
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดทด 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพรรณรัตน์  คำเสมอ
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  เกิดไพบูลย์
 
1. นางสาวลลิตา  พลศิลป์
2. นางสาวศิรินทรา  สายยศ
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นพรม
2. เด็กหญิงผกายพร  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงผกายเพชร  แก้วประเสริฐ
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายณทเวท  เกตุมะยูร
2. เด็กชายศุภณัฐ  มณีวงศ์
3. เด็กชายอินทร์นที  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
2. นางสาวปันวิสาข์  จอมเขมสุขสันต์
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดทด 1. เด็กหญิงจันทร์ทอแสง  ผ่องสุวรรณ
2. เด็กชายรุจิภาส  ดิลกศรี
3. เด็กชายศิริโชค  บุญพุ่มเจริญ
 
1. นางสาวลลิตา  พลศิลป์
2. นางสาวเจมิกา  โสธรวิไล
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญมั่น
2. เด็กชายฉัตรชัย  อินท์โท
3. เด็กชายพิทักษ์  หลงพลับพลา
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายชยางกูร  ขุนเณร
2. เด็กชายพุฒิเมธ  เต๊ะนิเยาะ
3. เด็กชายอัครพล  ไพรินทร์
 
1. นายรอฟิก  มูฮำหมัด
2. นางสาวดวงพร  หลงแก้ว
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายภูริต  นิกาจิ๊
2. เด็กชายภูริตร์  ตาสหาก
3. เด็กชายวรายุทธ  สะมายะ
 
1. นายรอฟิก  มูฮำหมัด
2. นายวรรณศักดิ์  เบ้าภาระ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 28 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นนทะเสน
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  หนูนิ่ม
3. เด็กหญิงอมิตา  มะติมุ
 
1. นางกาญจนา  เที่ยงตรง
2. นางสาวภันทิลา  พลเยี่ยม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายธนกร   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงธัญชนก   ตะวงศ์ษา
3. เด็กชายวีรชล   ซอลี
 
1. นางวันวิสาข์   นนทมาตร์
2. นางสาวยุวดี   ชมชื่น
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.67 ทอง 32 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงจารียา  สิทธิประเสริฐ
2. เด็กหญิงนภาพร  กึนรัมย์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พรจานใหม่
4. เด็กหญิงวาสนา  จันทโชติ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์   บุพศิริ
6. เด็กหญิงสายน้ำ  สุดเล็ก
 
1. นางวรรณี  อับดุลสมัด
2. นางสาวสุทัตตา  ธรรมภัทรกุล
3. นายอุทัย  เปลี่ยนเดชา
 
194 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงปาลิตา  มินมูฮำหมัด
3. เด็กหญิงศิริณทิพย์  มินโซ๊ะ
 
1. นางละเอียด  เยนา
2. นางศิราณี  วงษ์ศรี
 
195 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงฐิติกัลยา   กายบุตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   โต๊ะหยัน
3. เด็กหญิงสิริยา   สายสุด
 
1. นางษมนวรรณ   เหลื่อมสีจันทร์
2. นางสุกัญญา   สุวรรณดี
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 42 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 1. เด็กชายธนัชชัย  สืบทิม
2. เด็กหญิงนรัญญา   ยิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงหญิง  คำใส
 
1. นายเจริญ  จำรัส
2. นางณิชานันทน์  จั่นเจริญ
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.1 ทอง 19 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงจันทรา  มิดมานะ
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  หนูวอ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  จิแอ
 
1. นางสาวสุกัญญา  รอดไรย์
2. นางสาววรวรรณ  อินทสุวรรณ
 
198 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลอง 21 1. เด็กหญิงนภาลัย  สมบุญ
2. เด็กหญิงศรุตา  ทวีสุข
3. เด็กหญิงไอรดา  สายเสมา
 
1. นางกรรนิการ์  รามางกูร
2. นางสาวอุไรรักษ์  แม่นยำ
 
199 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงนิตยา  โชติชื่น
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พุกดี
3. เด็กหญิงสุชาดา  พ่วงภู่
 
1. นางนันทวัลย์  ศรีสมัย
2. นางสายใจ  อู่เงิน
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74.66 เงิน 40 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา   ปราโมทกุล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร   พันธุ์บุตร
3. เด็กหญิงรุ่งลัดดา    แสงจันทร์
 
1. นายกวินพรรษ   มาลัย
2. นางสาวพัชรี    ใหมเจริญ
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง 24 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วรศรัญยู
2. เด็กหญิงศิรินญา  ปลอดเปลื้อง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงแก้ว
 
1. นางรัชนีบูรณ์  ยืนยงค์
2. นางสาวพนมพร  ค่ำคูณ
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 35 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงนภัสศวรรณ  แสงจันทร์เอื้อน
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เวชชศาสตร์
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ดวงดาว
 
1. นางกรองทิพย์  เถิ่งอุดม
2. นางสาวกรรณิการ์  สุมุลละ
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 1. เด็กหญิงบุุญมี  บำรุง
2. เด็กหญิงมาลิสา  แย้มพุชชงค์
3. เด็กหญิงอรสา  มารโภชน์
 
1. นางธนภรณ์  ขำสำอางค์
2. นางสาวสุมาลี  แพนนิล
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 14 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 1. เด็กชายปรวิทย์  รุ่งหิรัน
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  พุธเพ่ง
3. เด็กหญิงวนิชนันท์  ภู่สุบิน
 
1. นางสาวอรพรรณ  เจริญศักดิ์
2. นางสาวปารวี  เบ็นสะเล็ม
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 1. เด็กหญิงรินรดา  เกิดเกตุ
2. เด็กหญิงวิภาพร  ถั่วกระโทก
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  พานทอง
 
1. นางปราณี  พลรักษ์
2. นางเพ็ญวิภา  สูญทุกข์
 
206 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 47 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายธนวิชญ์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายรณกร  วรศักดิ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เพชรมะโนรา
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ลายประดิษฐ์
2. นางสาวนภา  วนาภรณ์
 
207 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชนะพงศ์โยธิน
2. เด็กหญิงทิพยาพร  ศรีษา
3. เด็กหญิงเพลินเพลิน  ศรีพันธะบุตร
 
1. นางสาวกมลพร  ธานี
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กชายกรวิชญ์  อีซอ
 
1. นางสาวอามานี  มาเละ
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.66 ทอง 16 โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายตวงรัก  จิตรประสงค์
 
1. นางนุชนาถ  ธงทองทิพย์
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง 8 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลงาม
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีนิ่มนวล
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายณัฐชานนท์  แก้วพุฒตาล
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ดีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีรักษ์สูงเนิน
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนพระพิมลเสนี 1. เด็กชายพิทักษ์  คู่แก้ว
 
1. นางสาวกมลทิพย์  โรจนกูล
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 21 โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กหญิงธันยพร  นิจสินธ์ุ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อุทัยสา
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70.34 เงิน 18 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายมณทล  เผือกประดิษฐ์
 
1. นายณัฐษิมา  ทั่งกลาง
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายธนวิทย์  ปั๋นแก้ว
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ตันกบ
3. เด็กชายเดชาวัต  อิศระกุล
 
1. นางบุษรา  อิสระกุล
2. นางสาวจุไรรัตน์  พันธรักษ์
 
217 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายธนกร  ปั๋นแก้ว
2. เด็กชายรชาทิช  กิติพิศาลกุล
3. เด็กชายอภิธนา  ศรดิลก
 
1. นางบุษรา  อิสระกุล
2. นางสาวจุไรรัตน์  พันธรักษ์
 
218 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชลธร  ชมภูนุช
2. เด็กชายทินภัทร  แย้มไพรวัลย์
 
1. นางกัลยา  มหาศาล
2. นางพรพิมล  เพ็ญวิเชียร
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 1. เด็กชายศิวัฒน์  ซูโอ๊ะ
 
1. นางสาววรรณรัตน์  แก้วเกิด
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายอธิศ  คุ้มพูล
 
1. นางบุษรา  อิสระกุล
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองคำโพง
 
1. นางรัตนา  มานะประดิษฐ์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตรีนาทอง
 
1. นางกิจลดา  สุรัสโม
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 42 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ดีพร้อม
 
1. นางอัจฉรา  โพธิ์งาม
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 31 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กชายอนาวิล  คงวิชา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ศรี
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1. เด็กชายเอกศักดิ์  แสงแก้ว
 
1. นางสาววรรณา  อร่ามวงษ์
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กชายประเสริฐ  ศิริมงคล
 
1. นายนิพนธ์  ยวงไธสง
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายภูวเนศวร์  ศรีโสภา
 
1. นายมานะ  มานะประดิษฐ์
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงพัศนันห์  สุขสะอาด
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนพระพิมลเสนี 1. เด็กชายพิทักษ์  คู่แก้ว
 
1. นางสาววิรัญชนา  จำนงค์
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 36 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กชายวายุ  ใจธรรม
 
1. นางวนัสนันท์  แต่งแก้ว
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กหญิงกิตตยาพร  จิตรประสงค์
 
1. นางธันยพร  คชสาร
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กชายชินกฤต  เหรียญเจริญ
2. เด็กชายชินรบวร  เหรียญเจริญ
3. เด็กชายพีรณัฐ  สาลีทอง
4. เด็กชายพุทธิพงศ์  นาคภัคดี
5. เด็กชายรชต  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายอภิชล  โพธิ์ทอง
7. เด็กชายอานนท์  ป้องนางไชย์
 
1. นายอดิศักดิ์  พันพะยูร
2. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
3. นางสาวพัสตราภรณ์  หุตะเจริญ
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ   น่วมมั่งมี
2. เด็กชายกีรติ    โตศิริ
3. เด็กชายนพรัตน์  ศรีสุระ
 
1. นางจิตรนิทรา  ศรีชนะวัฒน์
2. นางสาวภัทรพร  สุขเทพ
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 31 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายธนเทพ  แสงมณี
2. เด็กชายระพีพัฒน์  สิงห์คา
3. เด็กชายรัชชานนนท์  โคกขุนทด
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
2. นางสาวฐิติมา  สาสมจิตร
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายปฏิพล  หมอกเจริญ
2. เด็กชายมนัสวิน  มณเทวิน
3. เด็กชายวงศธร  อวยพร
 
1. นางนภา  อุ่นที
2. นางรัตนา  มานะประดิษฐ์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนพระพิมลเสนี 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ชื่นอารมย์
2. เด็กหญิงณิชการต์  วรเนตรสุดาทิพย์
3. เด็กชายฝันดี  ภู่นา
 
1. นางสาวคณิตา  หงวนไธสง
2. นางสาวนาวินี   อินทรปรีชา
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 41 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 1. เด็กชายธนพจน์   มิ่งขวัญ
2. เด็กชายธนิทธิพล   พรมป้อม
 
1. นายคงเดช  คง
2. นางหรรษา  พุฒตาล
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 27 โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายปัญจทรัพย์   สีม่วง
2. เด็กชายวีระชาติ  มนอ่อน
 
1. นายวสันต์  โพธิ์ไชย
2. นางสาวมนัญชยา  กางกำจัด
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 1. เด็กชายกนกพัฒน์  มินเจริญ
2. เด็กชายธนากร  โพธิ์น้อย
3. เด็กชายเกชา  วงศ์สายวารี
 
1. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ใสพลกรัง
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายณัฐพนธ์   บัวอุดม
2. เด็กหญิงวนิดา   พุ่มพวง
3. เด็กชายอัครินทร์   เจริญรส
 
1. นางสาวสุคนธร   ปักโคทานัง
2. นางสาวสาวิตรี  อดกลั้น