สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สวยเอี่ยม
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  พุ่มพฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 43 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายการัณยภาส  แก้วเกล็ด
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พูลกสิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 46 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  โพธิปิน
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดมหานาม 1. เด็กหญิงธณัชชา  อาจบำรุง
 
1. นางสาวณัฎฐา  ไตรรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 1. เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์ศรีนาค
 
1. นางสุรีพร  เกศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. นางสาวอัญชิสา  เรืองสุวรรณ
 
1. นางพัชนิกุล  มาลัยวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  เข็มแหลม
 
1. นางราตรี  วงษ์สาหร่าย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาเดีย  ศรีบุญเอียด
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทร์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  พวงเนียม
 
1. นายสิงห์หล  สุขสวย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75.33 เงิน 16 โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุพัชชา  เมืองมีศรี
 
1. นายธนารักษ์  อุ่นไธสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80 ทอง 26 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรติกานต์  หงษ์เผือก
 
1. นางสาวยุรีพร  เชิดบารมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงศิตา  พันธ์ุเปี่ยม
 
1. นางดรุณี  วงษ์ป้อม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.67 เงิน 43 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บาลลา
 
1. นางรัตนา  รัตนราศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายนวพล  เอี่ยมละมัย
 
1. นางอนงค์ศิริ  ฐิตานุวัฒน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงเมธิยาภรณ์  เขียววิลัย
 
1. นางสาวอรัญญา  บุญอร่าม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา
2. เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์
 
1. นางชานิณี  คุ้มเกรง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงชลิญญา  บุตรสะสม
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  ใจคง
 
1. นางพัชราภรณ์  พินิจมนตรี
2. นางเบญจมาศ  ยงเขตร์กิจ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73.57 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายปัญญาทวี  พงษ์ไพจิตร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ขำเพียร
 
1. นางรุจิเรศ  รักซ้อน
2. นางมาลี  พลมาลา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.22 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวานฉ่ำ
2. เด็กชายนิวเยีย  ขวัญเพ็ชร
 
1. นายณัฐพล   เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวสุพรรณิการ์  บัวคุ้ม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงสรัลพร  รัตนอมรชัย
 
1. นายพงศธร  อ่วมกลัด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย
 
1. นางกุญชรี  ผลประทีปสุริยา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอชิตา  แท่นทอง
 
1. นางบูรณา  ศรีบุญเรือง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.17 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงกนกพร  พวงลูกอินทร์
2. เด็กหญิงธนัชพร  หล่อเหลี่ยม
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วกระจาย
 
1. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ
2. นางสาววทันยา  กฤตติกานนท์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.67 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สิริช่วยชูชัย
2. เด็กชายจารุภัทร  ปิตินทรางกูร
3. เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล
 
1. นางวัฒนา  หิรัญโญภาส
2. นางขวัญจิรา  อินทร์เอี่ยม
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.83 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนภามาศ  สุขอาภรณ์
2. เด็กชายบูรพา  พลภักดี
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พงษ์รักษา
 
1. นางบูรณา  ศรีบุญเรือง
2. นางณิชชาภัทร  เจริญผล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์
2. เด็กชายพิชญพันธ์  สิทธิ
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วเจริญ
2. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กชายพิพัฒพล  พวงมาลัย
2. เด็กชายอัศวชัย  คุ้มสมุทร
 
1. นางวันรพี  สนธิบ่าย
2. นางสาวสุชาวดี  พุมมา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายธเนศพล  งามขำ
 
1. นางนวลฉวี  สอดส่อง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายปวีณวัช  เร้าเลิศฤทธิ์
 
1. นางมณฑา  อินทร์แก้ว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กชายณคร  นวลฉวี
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นาคอำไพ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 31 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 1. เด็กชายนราภัค  คงวิวัฒน์ไพศาล
2. เด็กชายอุดอม  ยืน
 
1. นายภาสวิชญ์  แป้นกลัด
2. นางสาวรัชนี  แสงนาค
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายปิยะณัฐ  พี่พิกุล
2. เด็กชายสมศักดิ์  ป้องหา
 
1. นางสาวกิติยา  คุยกลาง
2. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 39.31 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายจารุพัฒน์  สวนแก้วมณี
 
1. นางสาวสุมาลี  ยิงยอม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44.37 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสิรภพ  สงวนวงษ์
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจารุวิทย์  เสถียรกิจการชัย
 
1. นางสาวอภิญญา  ช่วงฉ่ำ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด
 
1. นายพงศธร  อ่วมกลัด
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กชายศุภชัย  ทรัพย์สุขใส
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นาคอำไพ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ชิตารักษ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง
 
1. นางสาวโอศฑี  จังจริง
2. นางสาวกัณฑ์ธิมา  สุขเจริญนุกูล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  รุนลอย
2. เด็กชายณฐกร  บุญกอง
3. เด็กชายทรงพล  แก้วอนันต์
 
1. นางสาวสมคิด  โคงาม
2. นางนวลฉวี  สอดส่อง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 1. เด็กชายธีรธรรม  บุญเฉลย
2. เด็กชายรชานนท์  นกทอง
3. เด็กหญิงอรสา  เอี่ยมเนตร์
 
1. นางสาวณินทิรา  เดชทวิสุทธิ์
2. นางสาวสุมาริน  คงศิลา
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กหญิงบุญรักษา  เชื้อเพ็ง
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  พินิจดี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วมงคล
 
1. นางสาวปณิตา  กลางนุรักษ์
2. นางสาวสายใจ  ทองเติม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สมสมัย
2. เด็กชายณภัทร  ชนะภัย
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวชัชรา  ควรเนตร
2. นายภาณุวัฒน์  อินทร์แก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายชลพัฒน์  จินะราช
2. เด็กชายพันธฤทธิ์  เปาอินทร์
3. เด็กชายวรรณชนะ  ใจเฉื่อย
 
1. นางสุรีพร  เรืองสม
2. นางสาวประภาพัณ  เต็มภักดี
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.6 เงิน 27 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  เต็มเปี่ยม
2. เด็กหญิงธิติมา  แจ่มสิริ
3. เด็กหญิงวรัญยา  ทรัพย์สุริต
 
1. นางสาวพาขวัญ  รุ่งเรือง
2. นายวัชรพงศ์  ดวงดี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 26 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงปภัสรา  จตุพร
2. เด็กหญิงศันศนีย์  ฤทธิสาร
3. เด็กหญิงศิวพร  พูลมะเริง
 
1. นางสาวพาขวัญ  รุ่งเรือง
2. นายวีนัส  เด่นดวง
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา
2. เด็กชายศิลายุทธ  ฤทธิ์เอนก
 
1. นายอุเทน  ทองเศรษฐี
2. นางสาวพัชริญา  คชวรรณ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วตา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รอดอินทร์
 
1. นางสุรีพร  เรืองสม
2. นางสาวประภาพัณ  เต็มภักดี
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรพล  เทศลงทอง
2. เด็กชายสิงหรัตน์  พาลีรอด
 
1. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
2. นางสาวจิตจิราวดี  ผดุงศิลป์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายนนท์นที  ทองนาค
2. เด็กชายเมธา  พูลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลวัฒน์  พูลศรี
2. นางสาวเก็จกานต์  สุขเจริญนุกูล
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ทองพันธ์
2. เด็กชายนิพัฒพงษ์  อบรมย์
 
1. นายอรรถพล  รัตนบวรชัย
2. นายภูริศ  วรรณคาม
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดคำหยาด 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  จันทร์เศรษฐี
2. เด็กชายสุภชัย  สุทินเผือก
 
1. นายธราธร  พรมมี
2. นางสาวสุภารัตน์  อินเฉลิม
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายอิทธิพล  มูลมณี
2. เด็กชายเบญจรงค์  ช้างพันธุ์
 
1. นางสาวไพเราะ  คงรอต
2. นายสาธิต  จริตศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สงวนรัตน์
2. เด็กหญิงนันทนา  จิตร์ไทย
3. เด็กหญิงปพิชญานันท์  ศักดิ์สิทธิดา
4. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ค่ายสงคราม
5. เด็กหญิงวริศรา  สว่างแสง
 
1. นางสาวสุพัฒนา  กิจสมศาสตร์
2. นางสิริพร  อินทะนิล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.2 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิรวดี  เส็งรอดรัตน์
2. เด็กหญิงถลัชนันท์  เนียมรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  เสภาศีราภรณ์
4. เด็กชายราชยม  สุภาเพียร
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสนสุข
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สุขโขมีทรัพย์
2. นางสาวณชนก  อินถาวร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงกรรธิมา  กันวิชา
2. เด็กชายจิรกิตติ์  ไวนุนาวิน
3. เด็กหญิงณิศรา  ทับคล้าย
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  พรเจริญโรจน์
5. เด็กหญิงเกวลี  ผดุงวรรณ์
 
1. นางรจนา  จันทร์ทอง
2. นางพัชราภรณ์  พินิจมนตรี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.4 เงิน 28 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กชายชญานนท์  พุ่มพวง
2. เด็กชายธนธร  วิหกน้อย
3. เด็กชายปิติพงษ์  ขยันทำ
4. เด็กชายรัชชานนท์  วงค์เครือศร
5. เด็กชายรุจธร  สุขเติม
 
1. นางวนิดา  เสือทรงศิล
2. นางอาภรณ์  วิหกน้อย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สบายสถาน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปานคง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงสุข
4. เด็กหญิงวชิราพรรณ  นาคจันทร์
5. เด็กหญิงอรอุมา  เชื้อบุญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์โพธิ์พันธุ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ชูวงษ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 32 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงกิติภา  โพธิ์เหลือง
2. เด็กหญิงชนิสรา  เจียมมี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กองสุข
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  จินะราข
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีแตงสุก
 
1. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
2. นางสุุุรีพร  เรืองสม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายกันตภน  ทับพรม
2. เด็กชายชัยชนะ  รุ่งเรืองศรี
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ทับพรม
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กชายสิรภัทร  เรืองระยับ
 
1. นางสาวกมลฉัตร  กลัดแก้ว
2. นางสาวปพิชญา  แคล่วคล่อง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุสิทธิ์
2. เด็กชายกันตพัฒน์  ชุนหคาม
3. เด็กหญิงชญาดา  ร่วมพร
4. เด็กชายชยางกูร  แอบเพ็ช
5. เด็กชายชัยวัฒน์  กี่สง่า
6. เด็กหญิงญาณิศา  มาฆทาน
7. เด็กหญิงณัฏฐพร  เยือกเย็น
8. เด็กชายณัฐพล  กันทะ
9. เด็กชายณัฐภัทร  สุทธิรักษ์
10. เด็กหญิงปนัดดา  นนสะเกตุ
11. เด็กชายปิยะวัฒน์  เสวก
12. เด็กชายภานุพงษ์  สว่างแสง
13. เด็กชายภูธเนศ  ธนลาภประเสริฐ
14. เด็กชายวิศวะ  แย้มโอวาท
15. เด็กชายอนุชิต  ศึกษา
16. เด็กหญิงอมัญญา  วรวัฒน์
17. เด็กหญิงเกสรา  วณิชยกุล
18. เด็กชายเชาว์วรรธน์  สุภาพ
19. เด็กชายเพทาย  จูขจร
20. เด็กหญิงแพรวา  บุญเจริญ
 
1. นางผุสดี  แบนจาด
2. นางน้ำทิพย์  พรหมชัย
3. นายเป็นเอก  พลอยนัด
4. นางสาวสุวดี  คุ้มกัน
5. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.8 ทอง 40 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 1. เด็กหญิงวรวรรณ  แย้มทับ
 
1. นางเบญจมา  บุญผ่อง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1. เด็กหญิงภัทราพร  สาลีผล
 
1. นางสาวศศิธร  สิงห์ชำนาญ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 47 โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หวานสนิท
 
1. นางสาวจารุวรรณ  งามขำ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  สัมมาขันธ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  กิจวิชัย
 
1. นางจิรพัฒน์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษราภรณ์  เดือนแรม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดำรงค์ศรี
2. เด็กชายธนวัต  ชาวเหลน
 
1. นางผุสดี  แบนจาด
2. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 39 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายณัฐพล  กรมหัวไผ่
2. เด็กหญิงมารุณี  นาคน้อย
 
1. นายประวัติ  ชาดำ
2. นายศุภกร  นาคประสิทธิ์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.4 ทอง 42 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ภิรมย์
2. เด็กหญิงพรนภา  คุมมานนท์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สินธุสุวรรณ
5. เด็กหญิงรติกร  เดชฟุ้ง
6. เด็กหญิงสุริศา  ทาจำปา
7. เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย
8. เด็กหญิงอภิญญา  ถีระแก้ว
9. เด็กหญิงอัญชสา  ดีบุกคำ
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นพศรี
 
1. นางสาวนันทณัฐ   อ่วมรอต
2. นางนวพร  พึ่งทรัพย์
3. นางสาวณัฐสุดา  อุทัยรัตน์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรกวี   ศรีมะโน
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   มะโนทัย
3. เด็กหญิงจิตรลดา   จำนงค์ถิ่น
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศรีรักษา
5. เด็กหญิงญาดา   สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงนิภารัตน์    ถนอมพงษ์
7. เด็กหญิงริศา   พูลพิพัฒน์
8. เด็กหญิงวรัญญา    ล้อศรีเมือง
9. เด็กหญิงวิแพรวา   กรรณะ
10. เด็กหญิงศิริรัตน์   พุ่มโพธิ์งาม
 
1. นายปัญญา  ลาวัลย์
2. นางสาวศิโรรัตน์  มณีเรือง
3. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.8 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีหามี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีหามี
3. เด็กหญิงชฎาพร  สมบุญ
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขอพึ่ง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีนิล
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยนต์สุข
7. เด็กหญิงภัทรวดี  แดงโชติ
8. เด็กหญิงสินิทธา  เจี่ยตระกูล
9. เด็กหญิงสุรภา  ทองระย้า
10. เด็กหญิงอรนิสา  คงฮวด
 
1. นายพินิจ  เสาวงศ์
2. นางสาวภคินี  มีวารา
3. นางสาวสิริพร  ขยันยิ่ง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.2 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สร้อยสนคลัง
2. เด็กหญิงจันทิรา  ฝากฝัง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนสุวรรณ์
4. เด็กชายธนากร  จีนเจือ
5. เด็กชายนภสร  ทองบุญธรรม
6. เด็กหญิงบุญจิรา  ชื่นอุรา
7. เด็กชายพลรัตน์  เครือวงษา
8. เด็กชายศรายุทธ  ฉิมอำพัน
9. เด็กชายเทวานันท์  เหมือนนรุธ
10. เด็กหญิงเมธิยาภรณ์  เขียววิลัย
 
1. นายณัฐพงษ์  ทองระย้า
2. นางธนพร  จันทรโคตร
3. นางชนาลักษณ์  โคงาม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่างทอง
2. เด็กชายพงศธร  ชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อำพินธ์
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  กองวิเชียร
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อุปแก้ว
6. เด็กชายวรปรัชญ์  เข็มเพ็ชร์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อัตถาผล
8. เด็กหญิงอนันดา  ทวีศักดิ์
9. เด็กชายอลงกรณ์  ทองเกิด
10. เด็กหญิงเขมริญ  อินทร์เทียม
 
1. นายวีระชัย  ขำวงษ์
2. นางพัชนี  ธรรมดา
3. นางอาภรณ์  นักดนตรี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชมเชย
2. เด็กชายทิวา  โคคาวี
3. เด็กชายธีรภัทร  เนียมเย็น
4. เด็กชายปรวัฒน์  ธัญญะเจริญ
5. เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์สุวรรณ
6. เด็กชายยศกร  สกุลอินทร์
7. เด็กชายสุรัตน์  กาญจนา
8. เด็กชายอภิรักษ์  ชมเชย
 
1. นายวีระชัย  ขำวงษ์
2. นางพิมประภา  พันธุ์พิพัฒน์
3. นางอาภรณ์  นักดนตรี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงณัฐนิชาวดี  ปานพรมมา
2. เด็กหญิงศศินันท์  ดวงปฏิ
 
1. นางอัมพร  บำเพ็ญ
2. นายอธิคุณ  วิเชียรศรี
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงพรนภา  ลาภเสนา
2. เด็กชายวัศพล  พลอยแสง
 
1. นายวรุฒ  เหมือนนรุธ
2. นายเฉลิม  มีใจเย็น
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 30 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงอริศรา  วิมลศรี
 
1. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี
 
1. นายจุมพล  สมภาค
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงวิภา  สะราคำ
 
1. นางสาวนภัตศวรรณ  อินทร์ตา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงฮาดายา  สิทธิชัย
 
1. นายจุมพล  สมภาค
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอัญชิษา  หมีทอง
 
1. นางจุไรรัตน์  จีนขจร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เถาอินทร์
 
1. นางสาวบังอร  สนั่นไทย
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. นางสาวนฤมล  สินธุเดช
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. นางสาวพัชราภา  ฤกษทวี
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  พูลสมบัติ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  มหึเมือง
 
1. นางสาวสุชาดา  ศิริวงศ์
2. นางสาวขวัญชนก  วงศ์ใหญ่
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นิกรพันธุ์
2. เด็กหญิงอัมพร  บัววิเชียร
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
2. นายธนวัฒน์  ลำเพ็ญ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลิตา   ศาตวรรณ
2. เด็กหญิงพรรณภษา  จูมศิลา
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
2. นายกฤษณชัย  จันทศร
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายธนากร  ฤกษทวี
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายธนัย  ทรงนุวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชมดอกไม้
3. เด็กชายภานุพงษ์  กลิ่นประทุม
 
1. นางสุมาลี  สาทจีนพงษ์
2. นางวราภรณ์  นิลเลิศ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 1. เด็กชายธนุเดช  คงใหญ่
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ช่างประดิษฐ
3. เด็กหญิงศิรีรัตน์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวอติคุณ  แต่งงาม
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  แป้นพงษ์
2. เด็กชายนคร  แซ่วื้อ
3. เด็กหญิงเมทานี  ห้องกุหลาบ
 
1. นางหงษ์  ศรีวิบูลย์รัตน์
2. นางสาววิไลวรรณ์  ชนะภัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มแจ้ง
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85.33 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กชายกันย์นิภัท  ศรีพยัคฆ์
 
1. นายวรพจน์  ชาตินันท์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำหอม
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธนธรณ์  สระสม
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.33 ทอง 9 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธีรภัทร  ปรีเปรม
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 73.33 เงิน 21 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธนะสันต์
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงจินตนาวรรณ  ทองคำมาก
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ฉกามานันท์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84.3 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูเชิด
 
1. นางอุบล  โกสุม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 72.66 เงิน 31 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายณวพล  เอี่ยมละมัย
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 38 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทิตถาพันธ์
 
1. นางภนิตา  อิ่มสอาด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  ธูปหอม
 
1. นางสมบัติ  ทองคำชู
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายหลัก  ศรีเครือ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79.66 เงิน 5 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงทิพย์  เหมือนทิพย์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  สมวิชา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 26 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพาขวัญ  แย้มโมด
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   พันธุ์เสือทอง
 
1. นางสาวอัศนี  ส้มเช้า
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 76.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธนะสันต์
2. เด็กชายชัยธวัช  จำนงค์เวช
3. เด็กหญิงฐิติชญาณ์  นาคงาม
4. เด็กชายณวพล  เอี่ยมละมัย
5. เด็กหญิงธนัชญา  เจริญศิลป์
6. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุ่มกัน
7. เด็กหญิงศศิลดา  เทพวงศ์
8. เด็กหญิงศิริณญา  จำนงค์เวช
9. เด็กหญิงเกศศินี  ศศะภูริ
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
2. นางสาวรัชดา  ทองสุข
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ศัพทเสวี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ธนะสันต์
2. เด็กชายกานต์ธีรา  ครุวิทย์
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ธรรมะ
4. เด็กหญิงฐิติชญาณ์  นาคงาม
5. เด็กชายณวพล  เอี่ยมละมัย
6. เด็กหญิงธนัชญา  เจริญศิลป์
7. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุ่มกัน
8. เด็กชายปรมินทร์  คำปลิว
9. เด็กชายพชร  ทรัพย์เจริญ
10. เด็กชายภัทรเวช  แป้นเจริญ
11. เด็กชายภาคิน  เข็มรัตน์
12. เด็กชายภูริ  ศรีชัย
13. เด็กหญิงศศิลดา  เทพวงศ์
14. เด็กหญิงศิริณญา  จำนงค์เวช
15. เด็กหญิงเกศศินี  ศศะภูริ
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
2. นางสาวรัชดา  ทองสุข
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ศัพทเสวี
4. นายวิรายา  อินทมาน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ทองสุข
2. เด็กชายณัชตะวัน  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพล  วัดอินทร์
4. เด็กชายธนพงษ์  หอมเย็น
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำหอม
6. เด็กชายนับตะวัน  นาคแปลงศรี
7. เด็กชายปกรณ์กิต  บ่อทอง
8. เด็กหญิงมณิชญา  รุ่งแจ้ง
9. เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มแจ้ง
10. เด็กชายวงศธร  ติมนตรี
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
3. นายสมพงษ์  เมืองวัฒนะ
4. นายพิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงชุติมา  มีจันทร์
2. เด็กชายณัฐนนท์  ประมูลศรี
3. เด็กชายณัฐนันท์  อู่สุวรรณ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
5. เด็กชายธวัชชัย  ทองเอม
6. เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศรี
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
8. เด็กชายรัฐชการ  คุ้มแจ้ง
9. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
10. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
11. เด็กหญิงอัจฉรา  นูมหันต์
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
3. นายสมพงษ์  เมืองวัฒนะ
4. นายพิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  เขียนงาม
2. เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  แสนชา
4. เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล
5. เด็กหญิงณัฐกมล  จีนย้าย
6. เด็กหญิงณัฐชยา  จี่เอี่ยม
7. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองคำสุข
8. เด็กชายธีรภัทร  นิลเลิศ
9. เด็กชายนพพร  แสงคุณ
10. เด็กหญิงนภัส  แสงเงิน
11. เด็กชายนราวิชญ์  บุษบา
12. เด็กชายปิงกมล  สุภาเพียร
13. เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง
14. เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล
15. เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข
16. เด็กหญิงวรรณิดา  หลอดทอง
17. เด็กชายวังกิ่ง  สุภาเพียร
18. เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์
19. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วงช่ำ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  ฝั่งทะเล
 
1. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ทองขัน
3. นายวรินทร  หน่ายสังขาร
4. นายอติชาต  สามัคคี
5. นางสาวพัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ
6. นางสุพรรณ  รอดน้อย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 34 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. นางสาวกนกอร  ทรัพย์พาลี
2. นางสาวธนัชพร  วงศ์เวียง
3. เด็กหญิงพนัชญา  ชอบทำดี
4. เด็กหญิงวราพร  ยุพาพิน
5. นางสาวศิลาพร  ทัดดอกไม้
6. นางสาวอัญชิสา  เรืองสุวรรณ
 
1. นายอิศรา  โรจนบวร
2. นายพงพัฒน์  นกโนรี
3. นางสาวธมกร  วัฒนพันธุ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1. เด็กหญิงกชมน  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงกนกพร  นครกัณฑ์
3. เด็กหญิงกนกพิชญ์  รักญาติ
4. เด็กหญิงกานต์สิริ  โตเขียว
5. เด็กชายขันทอง  ขำผุด
6. เด็กหญิงชญานิศ  สระศรีโรจน์
7. เด็กหญิงชลธิชา  วัฒโน
8. เด็กชายณัฐดนัย  อัมพวัน
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  หินขาว
10. เด็กหญิงณัฐพร  บัวเขียว
11. เด็กชายธงชัย  เพ็งสาสตร์
12. เด็กชายธันวา  มูลราช
13. เด็กชายธันวา  มูลราช
14. เด็กหญิงนภัสสร  เพ็ชรเย็น
15. เด็กชายนรภัทร  ขนิษทอง
16. เด็กชายนัฐสิทธิ์  กิจวิชา
17. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไวยครุธ
18. เด็กหญิงบวรรัตน์  อากาศเย็น
19. เด็กชายพลกฤต  นวลฉวี
20. เด็กชายพีรพัฒน์  ล้อมกัน
21. เด็กหญิงภิริญา  ดุจดา
22. เด็กชายภูดิส  หอมฟุ้ง
23. เด็กหญิงมุตา  รูปคุ้ม
24. เด็กหญิงวรัญญา  อินน๊ะ
25. เด็กหญิงวรัทญา  กลิ่นพยอม
26. เด็กหญิงวิภาพร  บุญร่วง
27. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เพ็งนาเรนทร์
28. เด็กชายวีรพงษ์  จันทิปะ
29. เด็กหญิงศิริพร  พึ่งทรัพย์
30. เด็กชายศิวาวุธ  ศิริเกษร
31. เด็กหญิงสุชาลักษณ์  น้อยพึ่ง
32. เด็กหญิงสุทธิชา  ชูเชิด
33. เด็กหญิงสุภัทรตรา  เพ็ชรรัตน์
34. เด็กหญิงสุวรรณา  นีสกุล
35. เด็กหญิงสโรชา  ศิลามาศ
36. เด็กหญิงอรปรียา  ยอดทอง
37. เด็กหญิงอรัญญา  อินน๊ะ
38. เด็กหญิงอโณมา  มากระดี
 
1. นายพัลลภ  วัฒนะชาติ
2. นางจิดาภา  ประชาชนะชัย
3. นางสาวอัญชลี  ตั๊งศรีเมืองทอง
4. นายศิริชัย  ก้อนจันเทศ
5. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายนพรัตน์  มั่นเมือง
 
1. นางมนทิรา  แสงทอน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 24 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กชายพิบูล  ตันสุวรรณ
 
1. นางเสาวพักตรา  กุลโสภณ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี
 
1. นางสาวเกศินี  ยอดแก้ว
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 31 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กหญิงอลิสตา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางนันทน์ศรณ์  เฟื่องขจร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 32 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายณวพล  เอี่ยมละมัย
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 32 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กชายโยธิน  สัตย์ใจเที่ยง
 
1. นางสาววัลลภา  วงษ์สนอง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงปัญปภัทร  วงศ์มาก
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คล้ายมี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กลิ่นประศรี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 45 โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายศุภกร  บุญประมุข
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายยาซีน  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กหญิงสวิตตา  พลสุจริต
 
1. นางนันทน์ศรณ์  เฟื่องขจร
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กหญิงญาดา  ภู่พงษ์
 
1. นายเอกบรินทร์  ชูช่าง
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กชายสมรัก  ศรีสุวรรณ
 
1. นางเสวีย  ถิ่นขนอน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 38 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายปรวัฒน์  ธัญญะเจริญ
 
1. นายเอกสิทธิ์  สาสนะ
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงนันทิยาภรณ์  อินทรอนันต์
 
1. นายณัฐพล  ศิริบรรลือหาญ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กหญิงอลิสตา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางนันทน์ศรณ์  เฟื่องขจร
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงชนาพร  เทียนบุญ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เชื้อแดง
3. เด็กหญิงปทุมพร  เฉลยจันทร์
4. เด็กหญิงปานณรินทร์  อยู่นาน
5. เด็กหญิงผกาแก้ว  เจริญใจ
6. เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์หอมจันทร์
7. เด็กหญิงรันต์ติมา  สมานมิตร
8. เด็กหญิงสุกัญญา  กรสุข
9. เด็กหญิงอัจฉรา  บุณสันต์
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสงคง
 
1. นายชัยพร  ดำเนิน
2. นางสาวธัญญพัฒน์  อุ่นผล
3. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
4. นายภาคภูมิ  เอี่ยมสอาด
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  เพิ่มลาภ
2. เด็กหญิงชญาภา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธิดาพร  ทองสุข
4. เด็กหญิงบุญนิสา  อาจสว่าง
5. เด็กหญิงลักขณา  นุ่มหอม
6. เด็กหญิงเมยวี  สาลีผล
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์  อุ่นผล
2. นายชัยพร  ดำเนิน
3. นายภาคภูมิ  เอี่ยมสอาด
4. นางศิวรัตน์  ใคร้มุกข์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 74.66 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญยาณัฐ  จางวาง
2. เด็กหญิงชญานันธกรณ์  จารุอินทร์
3. เด็กหญิงชญานันธกาญจน์  จารุอินทร์
4. เด็กหญิงฐิติชญาน์  คงคาเขตร
5. เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี
6. เด็กหญิงพัชริญา  สนสำราญ
7. เด็กหญิงภัทรนันท์  เพ็ชรคงทอง
8. เด็กหญิงวรัทยา  สุขจิตร์
 
1. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวพัสสมน   วงษ์ทองดีพสุ
3. นางสาวปิยวรรณ   ศิริโฉม
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75.666 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  วระวะลัย
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีไพศาล
3. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  มีวารา
4. เด็กหญิงณัฐญา  คล้ำมณี
5. เด็กหญิงณัฐฐาพร  มังกรแก้ว
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฉัตรทอง
7. เด็กหญิงประภัสสร  ชารีโคตร
8. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญประสงค์
9. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  บางรางโรจน์
10. เด็กหญิงศจี  ฉัตรทอง
11. เด็กหญิงศรีปรัชญา  แก้วกัลยา
12. เด็กหญิงศศินา  นาคนคร
13. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเรือง
14. เด็กหญิงสุวพิชชา  อินทรถาวร
15. เด็กหญิงอโนชา  ชมแพ
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
2. นายพรหมประธาน  ทองยิ่ง
3. นางสาวกรรณิการ์  เปอะปันสุข
4. นายพินิจ  เสาวงศ์
5. นางสาวภคินี  มีวารา
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.333 ทอง 18 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  ผลเอก
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ภิบาลพงษ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ภู่สุวรรณ์
4. เด็กชายอัศนี  บรรพชิต
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักร้อย
 
1. นางสาวสุภัชชา  บัญฑิโต
2. นางสาวธนาภรณ์  พุทศรี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  มีทรัพย์
 
1. นางธุวากรณ์  โฆษิตจาตุรนต์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เลิศถิรานนท์
 
1. นางธุวากรณ์  โฆษิตจาตุรนต์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรณภษา  จูมศิลา
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.5 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทิพยานนท์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายยาซีน  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงวรัชยา  ไกลสิน
 
1. นางปิยะธิดา  ชัยพฤกษ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายปิติภัทร  ทองนิล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กสิผล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงอรรถยา  อาวรณ์
 
1. นางสาววริศรา  โปติ๊บ
2. นางสาวศิริพร  หงษ์ทอง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลิตา   ศาตวรรณ
2. เด็กหญิงพรรณภษา  จูมศิลา
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
2. นายปัญญา  ลาวัลย์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 79 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ
2. เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์
 
1. นางเกวลี  ศรีคชไกร
2. นางขวัญใจ  มีวารา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.78 เงิน 32 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงสุกฤตา  พงษ์กะชา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองประดิษฐ
 
1. นางรสชรินทร์  พึ่งอ่อน
2. นางสาวล้อมดาว  ชาวบางงาม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 22 โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปั้นงาม
2. เด็กชายนภทีป์  พงษ์โพธิ์
3. เด็กหญิงพัทรนันท์  พงษ์โพธิ์
4. เด็กชายพิจักษณ์  บุญอยู่
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  จันทร์เสงี่ยม
6. เด็กชายสุภณัฐ  ศรีจีน
 
1. นางสุนันท์  สระบัวทอง
2. นายธนากร  บุญรอต
3. นางสาวกมลวรรณ  สมบูรณ์วงศ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายธราพงษ์  ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  เล็กเมฆา
3. เด็กชายพลณัฐการ  ขอพึ่ง
4. เด็กชายพีรณัฐ  บริบูรณ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ทองพูล
6. เด็กชายอานัส  ทองสุข
 
1. นายไพโรจน์  อินทรโชติ
2. นายปรัชกรณ์  แต่งงาม
3. นางสาวสุชีรา  เขียวระยับ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.83 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุทนต์
2. เด็กชายดนุภรณ์  บุญประเสริฐ
3. เด็กชายภานุพงศ์  ทรงกิตติโชค
4. เด็กชายภูริพัต   เปรมสวัสดิ์
5. เด็กชายวิษณุ  นาครุ่งเรือง
6. เด็กชายสรศักดิ์  อุ่นละม้าย
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิงหฬ
8. เด็กชายอนุชา  เกตุแก้ว
 
1. นางปรารถนา  บุญสง
2. นายเรวัต  เริ่มลึก
3. นายวิสุทธิ์  โตปิติ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80.9 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 1. เด็กหญิงกรกนก  สำเร็จผล
2. เด็กหญิงนวพร  สุ่มสม
3. เด็กชายปรวิทย์  แพรศรี
4. เด็กหญิงภูสุดา  ศรีสุขขี
5. เด็กหญิงวาสิตา  แสงแก้วสุข
6. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทองถนอม
7. เด็กหญิงสาธกา  เมืองนิยม
8. เด็กชายอนุพงษ์  นิ่มนวล
 
1. นางสาวธนพร  นาคอำไพ
2. นางสาวฟ้าสิริ  ช่อมะลิ
3. นายระพี  คำชู
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 73.2 เงิน 22 โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงชญานันท์  บุตรสะสม
2. เด็กชายธนวัฒน์  แป้นพงษ์
3. เด็กชายวชิรพงศ์  ขำทับทิม
4. เด็กหญิงวรรณฐิชา  เดโชเม็ง
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชุมแก้ว
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นามวงศ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉายเนตร
8. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองรัตน์
9. เด็กหญิงสุมินตา  เหมือนเพ็ชร
10. เด็กหญิงอริศรา  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวสุวรรณา  มาบาง
2. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
3. นายวัชระ  ศุขะพันธุ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ธีระกุล
2. เด็กหญิงวัลลภา  ปั้นเหน่งเพ็ชร
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ผลกรรณ
 
1. นางมาลี  พลมาลา
2. นางรุจิเรศ  รักซ้อน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปั้นงาม
2. เด็กหญิงภาวินี  สุริวงค์ชมภู
3. เด็กหญิงศิวนา  จันทร
 
1. นางคณิตถึง  พัตตาสิงห์
2. นายสวัสดิ์  โภคเตชสกุล
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74.4 เงิน 38 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงลักษณ์ธิญา  โจมรัมย์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิทธิ์น้อย
3. เด็กหญิงอารียา  เจียมมี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  หลีแก้วสาย
2. นางสาวสุพรรณิการ์  บัวคุ้ม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 32 โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงชลิญญา  บุตรสะสม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โกมลวัตร์
3. เด็กหญิงวาสนา  นาคทองดี
 
1. นางสาวสุวรรณา  มาบาง
2. นางณัฏฐิรา  บริบูรณ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีนิล
2. เด็กหญิงเบญจพร  สลับสี
 
1. นางสาวสุวดี  คุ้มกัน
2. นายนวทัศน์  ศรีกระจ่าง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ปิลกศิริ
2. เด็กหญิงมนัญชยา  บุญพรม
 
1. นางสาวอรรัมภา  วิเลปนะ
2. นางสาวจุฑามาศ  พลอยเพชรดี
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนวพร  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
2. นายภาคภูมิ  เอี่ยมสอาด
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดอบทม 1. นายชลพัฒน์  จินะราช
2. นายปิติภัทร  ทองนิล
 
1. นายชัยธนัช  ประภัสโรทัย
2. นางสาวประภาพัณ  เต็มภักดี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.83 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ปลีกกลาง
 
1. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
2. นางศิวรัตน์  ใคร้มุกข์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายญาณภัทร  จำนงค์สุทธิ์
2. เด็กชายฐปนวัตน์  อุดมสุข
 
1. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์
2. นายศุภกิจ  น้อยปาน
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.33 ทอง 31 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กหญิงรินวรีย์  แก้วกูล
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กองไพรวัลย์
2. นางวรรณา    ชุนหคาม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงณัชชา  มัดยูโก๊บ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ษา
 
1. นายสุเมธ  พลหงษ์
2. นางสุนันทา  ทรงความดี
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  เทศเกิด
2. เด็กชายธนพล  จันทร์หอม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ผลหาญ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายจักรกรินทร์  คลี่ใบ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มงคลชาญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทราภิรมย์
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. นางสาวณัฐการต์  สุขเลียง
2. เด็กหญิงณัฐนารี  ช่ออุบล
3. นางสาววนิดา  สุนประชา
 
1. นายเจษฎา   เขียวฉอ้อน
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 1. เด็กชายจิรพงษ์  พึ่งพิง
2. เด็กหญิงณันฐพร  เนรจิตร์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เขียวฉอ้อน
 
1. นางศิริพร  เหนือคูเมือง
2. นายวันชัย  สอนพร
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชารีรัตน์  ผดุงวรรณ์
2. เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  โครพ
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นายภาสกร  แก้วกระจาย
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร
2. เด็กชายสุธีพัฒน์  สงวนวงษ์
3. เด็กชายอนุชล  ภาคสุทธิผล
 
1. นายคเณศ  เข็มปัญญา
2. นายแมนรัตน์  วงศ์จิรวัฒนกุล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงกชกร  บานแย้ม
2. เด็กชายประเสริฐพงษ์  เขียวฉวี
3. เด็กหญิงภัทรจารี  หิรัญชัย
 
1. นางสาวพัดชา  มาลาพัด
2. นายสังวาลย์  ช่วงชู
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  พานทอง
3. เด็กหญิงไอรดา  ถนอมพงษ์
 
1. นางรำแพน  นพศรี
2. นางภาวินี  แก้วมณี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 28 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงณัชชา  เจริญสง่า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลนารถ
3. เด็กหญิงพรนิภา  อิ่มเกษม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  เกิดลาภ
2. นางชลลดา  รัตนศรีธาดา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงกนกพร  ขำขนบ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วศรีกิจ
3. เด็กชายสุทัศน์  หลิน
 
1. นายสมชาย  ใจเฉื่อย
2. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.67 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ผ่อง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทร์ผ่อง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์รี
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำคง
5. เด็กหญิงวรัญญา  เนียมปาน
6. เด็กหญิงสุธิพร  สมบุญ
 
1. นางสาวพนิตา  เฉลิมชัย
2. นางสาวสุพัตรา  จันทะพันธ์
3. นางวัฒนา  ทองกัญชร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปั้นงาม
2. เด็กหญิงฐิติพร  แก้วศรีกิจ
3. เด็กหญิงฐิติมา  คงคา
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วแสนทิพ
5. เด็กหญิงศศิชา  ขันทอง
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปั้นงาม
 
1. นางยุวดี  ชุติธนภานนท์
2. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
3. นางสาวณิรัชญา  บุญเจริญ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดต้นทอง 1. เด็กชายพงศธร  ศรีระแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ตรีสุขี
3. เด็กชายศตายุ  จันทร์พริก
 
1. นายจิระศักดิ์   กอนจันทร์
2. นางสุมาลี   ธาราดล
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 36 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงชนิสรา  เจียมมี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กองสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีแตงสุก
 
1. นางจงกล  สุทธิพงษ์
2. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนวัดท่าตลาด 1. เด็กหญิงณัชฐ์จิมา   จุฑามาศ
2. เด็กหญิงพัชราพร   จินดาวงศ์
3. เด็กชายพิษณุพร  บุญชู
 
1. นายเศวตชาติ  มาตรา
2. นายพัฒนพงษ์  ประเสริฐสุข
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.3 ทอง 24 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ถนอมเขตต์
2. เด็กหญิงภัทรชราพร  บุญเนียม
3. เด็กชายอภิชัย  เบเซ
 
1. นางอุไร  ไทยเจริญ
2. นายเจริญศักดิ์  กระแสร์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 32 โรงเรียนวัดต้นทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณวิภา    หมั่นเหมาะ
2. เด็กหญิงลีลาวดี    จันทา
3. เด็กหญิงเอมิกา    ทรงความเจริญ
 
1. นางสุมาลี   ธาราดล
2. นายจิระศักดิ์   กอนจันทร์
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.6 เงิน 20 โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงกรรธิมา  กันวิชา
2. เด็กหญิงชนัญธร  บุตรสะสม
3. เด็กหญิงณิศรา  ทับคล้าย
 
1. นางรจนา  จันทร์ทอง
2. นางเบญจมาศ  ยงเขตร์กิจ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านเพชร 1. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  ศรีผ่อง
2. เด็กหญิงวิชิตา  พิลาสุข
3. เด็กหญิงแพรวา  ราชวงศ์
 
1. นางสาวณัฐวีณ์  ทองสมบัติ
2. นางสาวจันทิมา  เมืองจุมพล
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 33 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายจีรภัทร  เอี่ยมระหงษ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ฉัตรเที่ยง
3. เด็กชายภานุพงษ์  นิรมลดิลก
 
1. นางสาวสุชีรา  เขียวระยับ
2. นางพรทิพย์  สนใจ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88.66 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปทิตตา  ดอนคงมี
2. เด็กหญิงมนัสศิณี  คงดิษฐ์
3. เด็กหญิงสถิดาภรณ์  เที่ยงธรรม
 
1. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
2. นางดลใจ  ทันใจ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงชลธิภา  ฤกษทวี
2. เด็กหญิงนราภรณ์  ทองคำชู
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ชั่งทรัพย์
 
1. นางสาวปาริชาต  กองแหวน
2. นางนิตยา  ศรีรัตน์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.66 ทอง 44 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรครินทร์  ปานทอง
2. เด็กชายธนกฤษ   พิกุลขาว
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  กลั่นกลิ่น
 
1. นายญาณศรณ์  พวงปรึก
2. นายอานนท์  แก้วเกิด
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายชนากานต์  บุตรสวน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ทองชันลุก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงสุวรรณ์
 
1. นางบุญมัั่น  พุ่มสุวรรณ
2. นางอุบล  พวงลูกอิน
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมสนธิ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  นิ้วน้อย
3. เด็กหญิงภัทรศรี  นพศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เอกทัตน์
2. นางพรทิพย์  สุดสวาท
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  วรขม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชื่นอุรา
3. เด็กหญิงพิมรภัทร  แก้วกลัด
 
1. นางสาวนลินี  ไหลพึ่งทอง
2. นางวิษณุ  รุ่งแจ้ง
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรพงษ์   หุ่นยนต์
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 22 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายหวังพิทักษ์  ศรีสมัย
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ไขขุนทด
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 46 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายปรากิต  ฉัตรวีระชัยกิจ
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.33 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กชายยศกร  ถนอมวงษ์
 
1. นายนันท์ธวัฒน์  สกุลรัตน์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  สำรีอ่อน
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70.34 เงิน 18 โรงเรียนวัดนางชำ 1. เด็กชายธนกร  ยวงเกตุ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พูนประพันธ์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายมนชัย  ล้อมวงษ์
2. เด็กชายวุฒิไกร  อ่วมอิ่ม
3. เด็กชายอุเทน  นิลดี
 
1. นางสาวล้อมดาว  ชาวบางงาม
2. นางมนทิรา  แสงทอน
 
201 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 31 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  สุขมนต์
2. เด็กชายศิวากรณ์  เยือกเย็น
 
1. นายเป็นเอก  พลอยนัด
2. นางผุสดี  แบนจาด
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นายกิตติพร  ภาคผล
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายหวังพิทักษ์  ศรีสมัย
 
1. นางอารี  ละอองแก้ว
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กชายกวิน  ป้อมพฤกษ์
 
1. นางอรอุมา  สุรัตนวนิช
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 47 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงชิตรวี  สนธิพงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจิราภา  ทองย้อย
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายพชร  นิรมิตรมหาปัญญา
 
1. นางภิรมย์  ศิริวรรณ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นายกฤษณชัย  จันทศร
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 1. เด็กชายธาวิน  เขียวฉอ้อน
 
1. นางชนิดาภา  รอตเสียงล้ำ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นางเรณู  ศรีชมชื่น
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายหวังพิทักษ์  ศรีสมัย
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายภาคภูมิ  ยินดี
 
1. นางมนทิรา  แสงทอน
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายวัลชนะ  กลิ่นชะเอม
 
1. นางสาวดารากร  จูมจันทร์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กชายชานนท์  เชียงอินทร์
 
1. นางสาวนัยนา  แสนจักร
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นายปัญญา  ลาวัลย์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 38 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  จูมศิลา
2. เด็กหญิงหฤทัย  มาลอย
3. เด็กหญิงไอรยา  สมพงษ์ศรี
 
1. นางวสาวี  รอดวารี
2. นางนันทิมา  บุญบาง
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาเดีย  ชาวชะไว
2. เด็กหญิงวันทนา  ด่านดำรงศักดิ์
3. เด็กชายหวังพิทักษ์  ศรีสมัย
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
2. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 1. เด็กชายธราดล  รัตนวิเชียร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ประเสริฐพงษ์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  ปานแสงทอง
 
1. นางสาววารุณี  อำพะสุโร
2. นางสาวสิรินาฎ   บุญโย
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนพดล  ชานุช
2. เด็กชายพชร  ภิรมย์มั่น
3. เด็กชายศรัณย์  ศรีสัย
 
1. นายอานนท์  แก้วเกิด
2. นายปรมินทร์  ปลูกงาม
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาตาลี  หวังสะและฮ์
2. เด็กชายวันทนา  ด่านดำรงค์ศักดิ์
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
2. นางวสาวี  รอดวารี
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 45 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายปรมินทร์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพงษ์ศกร  จันทร์พวง
 
1. นายสืบพงศ์  พูลศิริวิไล
2. นางสาวสุวดี  คุ้มกัน
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 22 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายอภิรักษ์  อยู่สะอาด
2. เด็กชายเดชานุวัฒน์  เพ็งศรี
 
1. นายปรัชกรณ์  แต่งงาม
2. นางสาวสุชีรา  เขียวระยับ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หุ่นยนต์
2. เด็กชายวรปุลิน  ทนงค์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มีทรัพย์
 
1. นายกฤษณชัย  จันทศร
2. นางอรสา  จันทนา
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีเนียม
2. เด็กหญิงอริสา  ม่วงงาม
3. เด็กชายอิทธิชัย  ดวงจิตร
 
1. นางพิมประภา  พันธุ์พิพัฒน์
2. นายเอกสิทธิ์  สาสนะ