สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 33 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อัคนิวาต
 
1. นางสาวณัฐฑิยา  มีโบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 33 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์  พลอยสิทธิ์
 
1. นางบุญลือ  ลอยศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวรรณพร  ขวาระคร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 1. เด็กหญิงยา  เอิน
 
1. นางวรารัตน์  บรรจงการ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 1. เด็กชายเรี๊ยบ  แซม
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  ใจสุทธิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นางสาวนารีรัตน์   ขุมทอง
 
1. นางสาวบังอร   ศรีสด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิง หัสยา   เรืองรัตน์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  เขียวชะอุ่ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ภิรมย์กิจ
 
1. นางสาวแก้วตา  วงษ์รักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กฤษณะทรัพย์
 
1. นางศศิญดา  กิตติพัฒนพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงปณตพร  ธงชัย
 
1. นางสาวณัฏฐวรรณ  จันทราทิพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน 31 โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วินุราช
 
1. นางสาววรณัฐชา  ไทรม่วง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงวรรณดา  วรรณชมภู
 
1. นายเกรียงไกร  สังข์วิชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีนวล
 
1. นางกาญจนา  เจริญวงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดผักกาด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองเกิด
 
1. นางปราณี  ชำเกิด
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.66 ทอง 18 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แพรงาม
 
1. นางสาวบุษบา  สากจอหอ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกมลกานต์  หน้าใหญ่
2. เด็กหญิงปฏิญญา  คามาวาส
 
1. นางจันทร์แรม  สิริภัคนันท์
2. นางสาวอุษณา   แก้วพิทักษ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ้อยชะรัตน์
2. เด็กหญิงอภิชญา  แจ่มดวง
 
1. นางสาวปุณณภา  บุญจันทร์
2. นายพงศ์ศิระ  นิรันต์เรือง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73.79 เงิน 41 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายพงศกร   มาลาสาย
2. เด็กชายพศิษฐ์  บุญยศักดานนท์
 
1. นางฉวีวรรณ  เทียนทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 41 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงสโรชา  เทพรักษ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์พูล
 
1. นางสาวณัฐิดา  กุลศรี
2. นางเมธาวินี  สากุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 30 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายนิติธร  แสงอยู่
 
1. นางสาวอันธิกา  เมตตาจิตต์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินนาหอม
 
1. นางสุภาตรี  ชัยศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกันจนาพร  พรกระจ่าง
 
1. นางสาววิภาดา  หล้ายม
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงธนัญญา  สุขสำราญ
2. เด็กชายนฤพนธ์  บุญเหลือ
3. เด็กชายปฎิภาณ  ศรีประเสริฐ
 
1. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
2. นายแดนชัย  คุ้มวงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายนพรุจ  อภัยศิลา
2. เด็กหญิงนัทธกานต์  ชายหาด
3. เด็กหญิงอุมาพร  สุขจิตร
 
1. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
2. นางสาววรารัตน์  เจ้ยเปลี่ยน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวปนัดดา  สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หินผา
3. นางสาวเบญจมาศ  ไชยรัตน์
 
1. นางไปรยา  แลกะสินธุ์
2. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี
2. เด็กชายอธิป  บานแย้ม
 
1. นายธาราดล  กัณหา
2. นางลัดดา  คงศรี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45.2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขเสวตร
2. เด็กชายพสธร  พรมทอง
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หงษ์น้อย
 
1. นางสุภาตรี  ชัยศรี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  พรธรรม
 
1. นางสุภาตรี  ชัยศรี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงรัชฎาวัลย์  โตโคกสูง
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายปภาวิน  มาสกุล
2. เด็กชายภัทรภณ  เจริญศิลป์
 
1. นายนิพนธ์  ถัมพาพงษ์
2. นางสาวอันธิกา  เมตตาจิตต์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 38 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายศิรวิทย์  แสนหาญ
2. เด็กหญิงสุนิศา  มหิสุ
 
1. นางสาวสุภัชญา  สูยะศรี
2. นายธีรพงศ์  อุดม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 54.05 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 1. เด็กชายพงศกร  สร้อยศรี
 
1. นายธนวัฒน์  เอี่ยมสกุล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50.17 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพ็ชรล้วน
 
1. นายปัญญา  เชิดชูศรี
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  นาคสุข
 
1. นางสาวเพ็ชรัตน์  จันทสิทธิ์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 36.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวิศรุต  เข็มเพชร
 
1. นางสาวเยาวภา  สุขเจริญ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญประสาน
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิณณวัตร  รักวงษ์
2. เด็กหญิงศรัณญา  สมัครพันธ์
3. เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ
 
1. นางทัศนีย์  ชลาวงศ์
2. นางจันทนา  ชำห้าน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายกอบชัย  ลือสถาน
2. เด็กหญิงประไพรัตน์  จันทศร
3. เด็กชายพฤกษ์ภูมิ  ผลดี
 
1. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร์
2. นายสุชิน  เขียวมรกต
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงทิพยวดี  แสงวิจิต
2. เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค
3. เด็กหญิงอนันตญา  พลสงคราม
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวกฤติยา  มามีชัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงชวาลา  ปะอาจ
2. เด็กหญิงศรุตา  บุญมา
3. เด็กหญิงอนัญญา  ทองยิ้ม
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ฐานทอง
2. นางสาวปิยะพร  บุญมั่ง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายปัณณทัต  อิ่มโสภา
2. เด็กหญิงพักตร์ภิไล  ดอนไพร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เขื่อนบุญมี
 
1. นางสาวธาริณี  ใจสอาด
2. นางวรางคณา  พงศ์กาสอ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีงาม
2. เด็กชายชนะชัย  กลมเกลียว
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นุ่นหลักคำ
 
1. นายไกรพล  คำนาค
2. นางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71 เงิน 44 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูกำเนิด
2. เด็กหญิงปรารถนา  อยู่สถิตย์
3. เด็กหญิงวณศิริ  โพธิ์กาศ
 
1. นางสาวมาริสา  มาสุก
2. นางอารีย์  หาญสมศักดิ์กุล
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายธนกร  มงคลศิลป์
2. เด็กหญิงวรรณพร  ก้านสันเที๊ยะ
3. นางสาวเตชินี  สมมุ่ง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ชัยสิน
2. นางกันทิมา  เชิงไชย
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63.2 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองมะค่า 1. เด็กชายชนินทร  ทิพย์คูนอก
2. เด็กชายสุทธิเกียรติ  สุกทน
 
1. นางสาวภาวนา  สมพงษ์
2. นางสาวพิทยาภรณ์  โองอินทร์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 14 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เพิ่มพูล
2. เด็กชายอนุสรณ์  รักษาทรัพย์
 
1. นายสุรไกร  พูนสังข์
2. นางลัดดาวัลย์  นาดี
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายธนภัทร  เห็ดตุม
2. เด็กชายอนณ  ฤทธิรณสกุล
 
1. นางสาววชิรปานี  พูนปาล
2. นายอนุวัต  งามแสง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พรายชื่น
2. เด็กชายมงคล  ทองพา
 
1. นางสาวจีราพร  มามิมิน
2. นางสาวบริรักษ์  บุญลอย
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1. เด็กชายกรรชัย  สารสุวรรณ
2. เด็กชายธีรเดช  แก้วนิล
 
1. นายปรัชญาวุฒิ  พันสาง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายตองเลง  จันทร์
2. เด็กชายภาณุ  เต๋นเต้
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
2. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายปีย์มนัส  มะลิงาม
2. นายพีรพงศ์  สุริสาน
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
2. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง 23 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงทิพย์ธารา  มงคลศิลป์
3. เด็กหญิงปภัสร  แก้วสกุล
4. เด็กหญิงอุไรพร  รอดเขียว
5. เด็กหญิงโชษิตา  ประสานวงษ์
 
1. นางเกษร  วิเศษกุล
2. นางอลิษา  ตั้งอยู่สูง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงจณิสตา  บุญนาศักดิ์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  แถวนาชุม
4. เด็กหญิงพรทิพา  ทองสายใหญ่
5. เด็กหญิงราชนก  สรหงษ์
 
1. นางสาวนุชจรี  พุ่มจันทร์
2. นางสาวอรพิณ  พันโพธิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนวัดตกพรม 1. นางสาวปาริชาติ  เรืองศิริ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  นิคม
3. เด็กหญิงลิตา  ชำนาญเรียน
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  จิ่วสุข
5. เด็กหญิงเอมอร  สุขโสภณ
 
1. นายกมล  ต้นภูเขียว
2. นายไกรพล  คำนาค
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 4 โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ไข่แก้ว
2. เด็กหญิงกุลณภา  สุวรรณหิตาธร
3. เด็กหญิงธิติกานต์  ภูศรี
4. เด็กหญิงนิชภา  คนชม
5. เด็กหญิงอนัญญา  หอมไกล
 
1. นางนิปัทม์  สนิทเธอ
2. นายปฐมพงศ์  ฐาศิริทรัพย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.6 เงิน 42 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจรรยพร   อิ่มบุญ
2. เด็กหญิงตุลาลักษณ์   รู้เนตร
3. เด็กหญิงวิมลภัทร   หลงวงค์
4. เด็กหญิงสุชาวดี   มาลัยรักษ์
5. เด็กชายอัศวิน   กองคาวี
 
1. นางเสาวคนธ์   ศิริโสภณพร
2. นางลักษ์คณา  ลี้ศิริวัฒนกุล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.8 เงิน 44 โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงกันยา  มาโยธา
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  นามบุญ
3. เด็กหญิงสุนัน  ศรีมาตร
4. เด็กหญิงสุนิษา  บุญเดช
5. เด็กหญิงสุนีย์  ศรีมาตร
 
1. นายกมล  ต้นภูเขียว
2. นางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 24 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดาวลอย
2. เด็กหญิงกิตติวรา  เครื่องไธสงค์
3. เด็กหญิงธิดาวัลย์  หัสดี
4. เด็กหญิงอรัญญา  จำปาเสน
5. เด็กหญิงเกวลี  คำขะ
 
1. นายธีรวุฒิ  มากมูล
2. นางสาวผกามาศ  วงษ์สวาทดิ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศิริพงษ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายุก
3. เด็กหญิงนุชวรา  อรปัญญา
4. เด็กชายวีรพล  กุนศิริ
5. เด็กหญิงอรไพลิน  ดีขุนทด
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80.6 ทอง 21 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายกานตพงศ์  บุญมี
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงจิดาภา  สกุลนาค
4. เด็กชายจิรวัฒน์  นาคสกุล
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์  จิตตระการ
6. เด็กชายทัศไนย  ชอบชน
7. เด็กชายธนกร  ตั้งมั่น
8. เด็กชายธัญพิสิษฐ  สร้อยศรี
9. เด็กหญิงบีรเนตร  ศรัทธาบุญ
10. เด็กชายปรัญชา  บุญชู
11. เด็กชายภูวดล  พงษ์ดี
12. เด็กชายมนต์ธัช  สุวรรณรัตน์
13. เด็กชายรัตนากร  กลางทุ่ง
14. เด็กชายวรัญญู  เเต้มพงษ์
15. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรี
16. เด็กชายวันเฉลิม  สายบัว
17. เด็กชายวิศรุต  สวัสดิภาพ
18. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญศรี
19. เด็กหญิงอรัญญา  ศรัทธาบุญ
 
1. นางรวีวรรณ  ภู่ทรัพย์
2. นางวาสนา  ท่าหิน
3. นางสาววนิดา  วงศ์ประภาพร
4. นางสิภาพัฒน์  ฐาศิริทรัพย์
5. นางสาวณัฐกฤตา  เพ็งสุวรรณ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.9 เงิน 47 โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงภาณุมาส  พุทธงาม
 
1. นางสาวชาลินี  จงอริยตระกูล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.6 เงิน 44 โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีธรรม
 
1. นางสาววีรญา  ส่งกลิ่น
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายพรพระพรหม   ว่ามา
 
1. นางสาวศิริวิมล  พงษ์แตง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.2 ทอง 26 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายอชิตพล  ศรีตระกูล
2. เด็กหญิงอภิชญา  อ่วมอุไร
 
1. นางโสภา  บุญลา
2. นางทิพย์วรรณ  เปล่งปลั่ง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.2 ทอง 39 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ไทรม่วง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญมา
 
1. นางโสภา  บุญลา
2. นางทิพย์วรรณ  เปล่งปลั่ง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายทีปรกอน  พุกสีดา
2. เด็กหญิงนันทวัน  ปราบไพรินทร์
 
1. นางปราณี  ไชยนุวัติ
2. นางสาวปพิชญา  พิสุทธิพงษ์บูรณ์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์จณา  ศรอึ๊งเฮง
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  บรรจบ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  เครือลอย
4. เด็กหญิงธัญชนก  ศุภลักษณ์
5. เด็กหญิงนภัทร  เติมแต้ม
6. เด็กหญิงปณัสญา  วิชัยคำจร
7. เด็กหญิงปรียภัทร  พันธุ์นาค
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ผดุงสัตย์
9. เด็กหญิงอภิษฎา  พัฒนธัญญา
10. เด็กหญิงอาทิตยา  รจนากูล
 
1. นายสุธี  ศรีเมืองแพน
2. นางสนธยา  มัจฉาชีพ
3. นางสาวณัฐชนก  ภิญโญทรัพย์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 13 โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงญาตาวี  ไชยสนาม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพูล
3. เด็กหญิงปาลิตา  เภาจี๋
4. เด็กหญิงปุณณิศา  โคตุธา
5. เด็กหญิงพัชรา  เฉลียว
6. เด็กหญิงพิญชาอร  ทั่งทอง
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แรมเรือง
8. เด็กหญิงสิริกัลยา  พรมมาศักดิ์
9. เด็กหญิงสุภาพร  บาฬี
10. เด็กหญิงอัจฉรา  ลือธิสาร
 
1. นายกมล  ต้นภูเขียว
2. นายเกรียงไกร  สังข์วิชัย
3. นางสายใจ  ชำนาญเท
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แถวเนิน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาภู่ทอง
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คนดี
5. เด็กหญิงปาลิตา   พันธ์ภักดี
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  จูมพิศ
7. เด็กหญิงวันรักษา  ธรรมทศ
8. เด็กหญิงศศิกานต์  คงทอง
9. เด็กหญิงศศิวิมล  หมวดทะศรี
10. เด็กหญิงเกตน์นิภา  จำปาสุข
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นายเสฎฐวุฒิ  ขวัญทอง
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  โมกหอม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แรมปัดชา
2. เด็กหญิงกัลยา  มหาหิงค์
3. เด็กหญิงกัลยา  ถะเกิงสุข
4. เด็กหญิงกุลวราลักณ์  ผงผานอก
5. เด็กหญิงชนัฐพิชญา  ทองละมุล
6. เด็กหญิงญาณิศา  เกี้ยมแสนเมือง
7. เด็กหญิงดลพร  สุดใจ
8. เด็กหญิงพัชรพร  สามัคคี
9. เด็กหญิงรสกร  มาน้อย
10. เด็กหญิงลัคนา  พันธ์กลาง
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นางมณีรัตน์  ชุมนิรัตน์
3. นายธานิตย์  ชุมนิรัตน์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงกอแก้ว  เกตุปลั่ง
2. เด็กหญิงจันทิมา  ยืนยง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ช้างโต
4. เด็กหญิงทิพย์วารี  รุ่งแสง
5. เด็กหญิงนัทลิชา  แรงรอบ
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภูชะธรรม
7. เด็กหญิงภัคจิรา  ทองเสริฐ
8. เด็กหญิงวาริน  จรน
9. เด็กหญิงวิมลสิริ  วงษ์เสนา
10. เด็กหญิงเบญจพร  นิลยิ่งดี
 
1. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
2. นางพิชฌญามณฑ์   สามารถ
3. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปานสมเพียร
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  อักษรดี
 
1. นางนิภาพร  อักษรดี
2. นายสุขุม  อัมฤทธิ์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงศุภรดา  ครองบ้าน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำนาเวช
 
1. นายกฤษดากร  ตาคำ
2. นางวิไล  เกตุกัญญา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ   เคยพุดซา
 
1. นางสาวรังสินี   โพธิสุข
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายกิตติภูมิ   แหวนเงิน
 
1. นางสาวรังสินี   โพธิสุข
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงธารธิดา   ปะอาจ
 
1. นางสาวกมลรัตน์   รุ่งระวี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงปณิดา   เอี่ยมรอด
 
1. นางสาวรังสินี   โพธิสุข
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กหญิงหน่อง  ลา
 
1. นางเตือนใจ  พุกสีดา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงบุญญาพร   รติวรารัตน์
 
1. นายอรรณพ   จาดทอง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงสุจิรา   ดวงจินดา
 
1. นางสาวรังสินี   โพธิสุข
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงจรรยา  เขื่อนบุญมี
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงวลัยพร  สุขเลิศ
2. เด็กชายศุภกฤต  นิสัยตรง
 
1. นางพิมพา  อิ่มเอิบ
2. นางสกุลศรี  วิสุทธิแพทย์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงกน๊อต  โทน
2. เด็กหญิงเกศสุดา  พุทธศรี
 
1. นางพิมพา  อิ่มเอิบ
2. นางสกุลศรี  วิสุทธิแพทย์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงรัตติญากร   เคยพุดซา
2. นางสาวศุภาวรรณ   พรมสว่าง
 
1. นางสาวกมลรัตน์   รุ่งระวี
2. นางสาวรังสินี   โพธิสุข
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายนที  สุวรรณมณี
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 25 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงรุ้งรัตน์  ภูพวก
2. เด็กชายวรเดช  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงศรศิลป์  พวงไธสง
 
1. นายวันชนะ  ไชยศรี
2. นางรุ่งนภา  เพชรชาย
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายกวีวัฒน์  จานทอง
2. เด็กชายลัทธพล  งามละมัย
3. เด็กชายสรัลชน  เห็ดตุม
 
1. นางสาวกิมลัง  เหลืองาม
2. นางสาววชิรปานี  พูนปาล
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นายทิชากร  จันทีนอก
2. นายธวัชชัย  เชิงนอก
3. นายภูริภัทร  บุญเพ็ง
 
1. นายอิสรา  บุญมี
2. นางสาวศุภมาส  วิสัชนาม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76.33 เงิน 19 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายรุ่งนรินทร์  สัจจพันธ์
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สมสุข
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 73.66 เงิน 36 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายอาทิตย์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 73.33 เงิน 21 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงอมลรดา  วงษ์กด
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  ชินวรณ์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 40 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงพิชาดา  โกวงษ์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเปรมกลม  เทศทอง
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 34 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารโคกสูง
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชินก้านตง
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 75 เงิน 46 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงธนาภา  กิ่งไพบูลย์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70.33 เงิน 42 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 1. เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์บำรุง
 
1. นางชนม์พรรษ  ฤทธิรณสกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายกันตพล  ไชยานนท์
2. เด็กชายกิตติกวิน  ปริ่มผล
3. เด็กชายคณาธิป  ร่วมจิตร
4. เด็กชายจักรภัทร  สัตย์สาร
5. เด็กชายธนวุฒิ  ชูพงษ์
6. เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมคำบุตร
7. เด็กชายนพรัตน์  อาจหาญ
8. เด็กหญิงนิรัชพร  วงษ์สวาท
9. เด็กชายบุรธัช  สีสด
10. เด็กชายปวรวงศ์  สุขขี
11. เด็กชายศตายุ  อุทัยรัศมี
12. เด็กหญิงศรวณีย์  ค้าผล
13. เด็กหญิงสุพรรษา  อุปจันโท
14. เด็กชายอกนิษฐ์  พรมนา
15. เด็กชายเตชิน  สดชุ่ม
 
1. นายเพชรรัตน์  ชัยดิษฐ์
2. นางสาวพิมฐญา  พิมเสนา
3. นางสาวประภัสรา  ดาวเรือง
4. นางสาวปิยนุช  แสงนาค
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนาภัทร   คตพร
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์   กุลนอก
3. เด็กหญิงธนพร   โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนวัน
5. เด็กชายพงศกร  สมจิตต์
6. เด็กหญิงพิมพ์ทอง   ทรงธรรม
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  เป้ากลาง
8. เด็กหญิงวราลี  ห้อยยี่ภู่
9. เด็กหญิงวริศรา  เชี่ยวชาญกิจ
10. เด็กหญิงเบญจภัทร   ภัทรดิเรก
11. เด็กหญิงเอมิกา  แสนสิทธิ์
 
1. นายวรพล  ห้อยยี่ภู่
2. นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ
3. นางสาวมาวิณี  กิจจะนะ
4. นายดวง  เดชะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 40 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายสาธิตฐ์  โยธิกุล
 
1. นางภัทรพร  มณีรัตน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. นายมณีสาร  นนทะวงษา
 
1. นางภัทรพร  มณีรัตน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงตะวันวาด  นิลบัว
 
1. นางชูศรี  พูลสวัสดิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 44 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทร์สมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1. เด็กชายกฤติกรณ์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ธนูรักษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายมณีสาร  นนทะวงษา
 
1. นางภัทรพร  มณีรัตน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงโชติกา  ชัยเจริญพงศ์
 
1. นางสาวจันจิรา  เจวรัมย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 28 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นางสาวอริสรา   มีสุข
 
1. นายคำสิงห์   ทองประ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 45 โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กชายชินภัทร  แสงทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุดสังข์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 33 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนพล  เรียบร้อย
 
1. นางสาวศิริพร  พรหมนา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 31 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกิตติวรา  วัชราสิน
 
1. นางสาวศิริพร  พรหมนา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงณัฐวิสา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวศิริพร  พรหมนา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 43 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  คนเพียร
 
1. นายไพศาล  กิจจานนท์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. นายมณีสาร  นนทะวงษา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  เนินชัย
 
1. นายวสันต์  บุญไทย
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงภาวินี  โพกิฬา
 
1. นายไกรพล  คำนาค
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงกนกกร  บุญล้อม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่ตัน
3. เด็กชายจักรพงศ์  เปี้ยจันทึก
4. เด็กหญิงจันทิมา  ย่อมมะเริง
5. เด็กชายชนกานต์  แน่นอุดร
6. เด็กหญิงชลธิชา  เขียวแก้ว
7. เด็กหญิงชลลดา  สุนา
8. เด็กหญิงฐานิดา  แสงเนตร
9. เด็กหญิงณัฏฐา  กระจ่างศรี
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  นางแย้ม
11. เด็กหญิงธนพร  กิ่งแก้ว
12. เด็กหญิงธนพร  มหิพันธ์
13. เด็กหญิงนฤวัน  สมดี
14. เด็กชายนวพล  ศรีมันตะ
15. เด็กหญิงนารี  รัน
16. เด็กหญิงนิภา  คำพันธ์
17. เด็กหญิงประลิซ่า  พาน
18. เด็กหญิงปานตะวัน  เดชองครักษ์
19. เด็กชายปิยะพงศ์  สมบรม
20. เด็กชายพงศธร  เกิดสุวรรณ์
21. เด็กหญิงพิมภิดา  สมานหมู่
22. เด็กชายภัทรพงศ์  รสจันทร์
23. เด็กหญิงมัย  จัน
24. เด็กหญิงรัฐพร  พูลเจริญ
25. เด็กหญิงวรินทรา   ทองทวี
26. เด็กหญิงวาสนา  เดชมี
27. เด็กหญิงวิภาวัลย์  ขุนอินทร์
28. เด็กหญิงศศิรดา  บุรีจุ้ย
29. เด็กหญิงสมมาริสา  แพน
30. เด็กหญิงสุกีม  ตัง
31. เด็กหญิงสุพิชชา  สุขศรี
32. เด็กหญิงสุวรรณณา  รถมณี
33. เด็กหญิงอรจิรา  บุญแสง
34. เด็กหญิงอรณิชา  ยาริรมย์
35. เด็กหญิงเหมือนฝัน  วงษ์หงษ์
 
1. นางสาวสกุณา  พึ่งงาม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.333 เงิน 43 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกล้าณรงค์  จิตรถวิล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมสิน
3. เด็กชายนันทวัน  เสียงเลิศ
4. เด็กชายปัญจพล  รักวงษ์
5. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่ซิ้ม
6. เด็กหญิงศิริญาดา  ปัญญาสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุวรรณภา  ชูช่วย
8. เด็กชายอิทธิรุธ  ใจสะอาด
 
1. นางรจนา  เมธวัน
2. นางสาวเมธาพร  เจริญศักดิ์
3. นายวินัย  สว่างเรือง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุวรรณแสน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สมการ
3. เด็กหญิงปัญญาพร  กองเงิน
4. เด็กชายวีรพล  แก้วทอง
5. เด็กชายวีรวัฒน์  ลาภมาก
6. เด็กหญิงสิริมาส  มาพิมาย
7. เด็กหญิงสุชานันท์  นาคพันธ์
8. เด็กหญิงสุภัสสร  เรืองเกษม
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อ่อนประดับกุล
10. เด็กชายเบญจพล  พันธ์เสี้ยม
 
1. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
2. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
3. นางจุฑารัตน์  คุ้มอิ่ม
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72.66 เงิน 37 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงชาลิสา  สวนอารัญ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธเทวัน
3. เด็กหญิงธนัชญา  อ่วมอุไร
4. เด็กหญิงธีรดา  สมจันทร์
5. เด็กหญิงนภาพร  ไกรเพชร
6. เด็กหญิงนิราพร  มิตรวิเชียร
7. เด็กหญิงพรทิพา  สุมาโน
8. เด็กหญิงอรปรียา  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวกนกพร  โพธิมณี
2. นางสาวเกศรา  จันทะจร
3. นางสาวมลิวัลย์  ยางนามอินทร์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.333 เงิน 20 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตคาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจหลวง
3. เด็กหญิงปิยะพร  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงสุชานรี  หลงวงษ์
5. เด็กหญิงสุวันดี  สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  วังแก้ว
 
1. นางสาวดวงแข  ทิมพราหมณ์
2. นางสาวอติกาญจน์  ศรีสังข์
3. นางสาวสุวรรณี  เจริญนาน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ก้องโสตร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ชมสวน
3. เด็กหญิงจิรนันท์  เปาวะสันต์
4. เด็กหญิงชญาดา  แว่นมณี
5. เด็กหญิงชญานิศ  แววสว่าง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมสิน
7. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเปรม
8. เด็กหญิงดวงหทัย  ภาระนันท์
9. เด็กหญิงนิชาภา  ปุรณะ
10. เด็กหญิงปภาวดี  อนุกูลราชธน
11. เด็กหญิงปราณปรียา  สร้อยสน
12. เด็กหญิงรังสิมา  วิชัยคำจร
13. เด็กหญิงศรุตยา  สุภาภรณ์
14. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่ซิ้ม
15. เด็กหญิงสุชานันท์  วิสุขะ
16. เด็กหญิงสุวรรณภา  ชูช่วย
 
1. นางรจนา  เมธวัน
2. นายวินัย  สว่างเรือง
3. ว่าที่ร้อยตรีวิสุนันท์  บุญสาร
4. นางสาวเมธาพร  เจริญศักดิ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โพธิ์เขียว
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  ลุลาภ
3. เด็กหญิงกล่อมจิตต์   หงษา
4. เด็กหญิงจันทนิภา   อยู่สลุง
5. เด็กหญิงจารวี  เผือกพันธุ์
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รวดเร็ว
7. เด็กหญิงชยาภรณ์  สนามพล
8. เด็กหญิงดวงพร   สินปรุ
9. นางสาวพิชามญช์   สิงห์งาม
10. นางสาวรุจรวี  พิมพ์จัน่ทร๋์
11. นางสาวอทิตยา   ขวัญเอี่ยม
12. เด็กหญิงอุมากร  ธีมา
 
1. นางสาวอัญขลี  มั่งมูล
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายถิรวุฒิ  บุญญาพิทักษ์
2. เด็กชายธเนศ  หมวดเสนา
3. เด็กชายภวิเชษฐ์  ดวงภมร
4. เด็กชายสถาพร  ธระสาร
5. เด็กชายสุทธิชัย  เขาเวียงชัย
 
1. นายกรวิก  อัครวงศ์พาณิชย์
2. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงสิริทิพา   แก้วประไพ
 
1. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
2. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน 31 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงนภสร  ลี้เจริญรักษา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โพธิ์ม่วง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายอติราช  จันทร์ทอง
 
1. นางศศิธร  พละสุข
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  บาอุ้ย
 
1. นางสาวนงเยาว์  อุ่นจิตร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.75 เงิน 36 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงภาวิดา  งามการ
 
1. นางสาวกัญญาณี  ชินเดช
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 28 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงนนทิดา  เภาปิดตา
 
1. นางสาวนงเยาว์  อุ่นจิตร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายศิวัช  สูงสกุล
 
1. นางสาวอภิรดี  เกษรจันทร์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนัยน์ยภัค  สุขกลีบ
 
1. นางสาวภิทิตา  สยามไชย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.25 ทอง 13 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ยังอยู่
2. เด็กชายจีรพงษ์  หวานเสนาะ
3. เด็กชายธนกฤต  กะไชยวงษ์
4. เด็กชายนันทกร  พละกูล
5. เด็กชายรชต  พิมล
 
1. นางอังคณา  หมอนทอง
2. นางสาวฐิติมา  เฉลิมไชย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  กองอุดม
2. เด็กหญิงวริญญา  นามวงษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โกศลานันท์
2. นางสาวพุทธมนต์  บุญญาพิสถาน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงพนิตสุภา  คุณหนู
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นสวรรค์
 
1. นางสาวกฤติมา  ยินดีสุข
2. นางสาวดวงตา  สมร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.84 เงิน 25 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายจิรกิตติ์   วิเศษเสาร์
2. เด็กชายพีรภัทร   เพ็ชรหมื่นไวย์
 
1. นางสาวอารยา   ศรีสิทธิ์
2. นางสาวศิริรัตน์   จันทร์สง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กชายทร  จันทู
2. เด็กหญิงมนัสวี  ทุมโพธิ์
3. เด็กชายรัตนา  วันสุคา
4. เด็กชายอภิวุฒิ  สำโรง
5. เด็กชายอานนท์  นอน
6. เด็กหญิงแก้ว  มนลิกา
 
1. นางสาวขวัญพิชชา  มีแก้ว
2. นางสาวชลันดา   ฟองสมุทร
3. นางสาวศศิวรรณ  พงศ์มัฆวาน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกชพร  สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงกฤติกา  หิรัญ
3. เด็กหญิงฉันท์สินี  คงคาเหนือ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  เชิงคีรี
5. เด็กหญิงวรัญญารักษ์  จำเริญใหญ่
6. เด็กหญิงสิริกัญญา  ดาราศรี
 
1. นายฉลอง  สุขใส
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  พลพิพัฒน์
3. นางสาวลัดดารัตน์  พลมีเดช
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายกฤษณะ  ไกลบาป
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาธิ
3. เด็กชายธนพล  อ่อมไธสง
4. เด็กชายธีรวัฒนา  ใจภักดี
5. เด็กหญิงมนภา  ดิษฐ์กระจันทร์
6. เด็กชายสมเดช  วิหาร
7. เด็กชายอภิชิต  วิสุทธิรัตน์
8. เด็กชายไพโรจน์  อาจมังกร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
2. นางสาวอนรรฆวี  แก้วดี
3. นางพรทิพย์  ไวยบุตร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมภา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัดพรม
3. นางสาวณัฐลัดดา  พันธุเดช
4. นางสาวธิตยา  เกษแก้วสถาพร
5. นายพงศธร  สหแพทย์
6. นายพงศพล  สหแพทย์
7. นายพงศภัค  สหแพทย์
8. เด็กหญิงวิภาวี  สามัคคี
9. เด็กชายสดุดี  สุขหมั่น
10. นางสาวสุทธิญากาญ  แคบุตร
 
1. นางสาวจุรีพร  มิ่งมาลี
2. นางสาวกรรทิมา  ยางสิงอ้อ
3. นางสาวรุ่งนภา  แสนเสนาะ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. นางสาวกอบแก้ว  ชินสถิต
2. เด็กหญิงปุญยนุช  สุวรรณโณ
3. นางสาวพิชญา  ชาวไชย
4. เด็กหญิงวัลวิภา  เหมวัฒน์
5. นางสาวเกศเพชร  ชินสถิต
 
1. นางอังคณา  หมอนทอง
2. นายเทวินทร์  พิศวง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงกชกร  ผักกาดทอง
2. เด็กหญิงมนัสชนก  เทียมยศ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  สุขมอน
 
1. นางสาวธิมาพร  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวรุ่งฟ้า  เม็งตี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวชมพูนุท  พันธุ์ชิน
2. เด็กหญิงน้ำพลอย  ต้นหนองสรวง
3. นางสาวปิตมณี  ประเทือง
 
1. นางสาวทัศนา  วรรณประภา
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงดวงสมร  บัวทอง
2. เด็กหญิงสิตางศ์  พุ่มไม้ทอง
3. เด็กหญิงอธิชานัน  ผิวงาม
 
1. นางสาวหทัยชนก  มากพุ่ม
2. นายรุ่งโรจน์  สุขทั้งโลก
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวกมลลักษณ์  เจิมโนนสูง
2. นายธีระพัฒน์  การเพียร
3. นางสาวสกุลกานต์  เขตนอก
 
1. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
2. นางอรชุมา  ศรีสิงหเดช
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  อากร
2. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีเนตร
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมโสภา
2. นายปริวัตร  ผายทอง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กชายบุญจันทร์  มะตูม
2. เด็กชายศิลา  ดอกไทร
 
1. นางสาวอนันธพร  อัมพรพรรดิ์
2. นางสาววิลัยลักษณ์  โอโลรัมย์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงบงกชกร  ภู่เหมา
2. นายสมภพ   นะตาปา
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายจักรพงษ์  มูลพักตร์
2. เด็กชายจิรายุ  อิ่มบุญ
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
2. นางจันทร์ฉาย  อินตะมะ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายอนุชิต  พรมแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขออ้อมกลาง
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78.33 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายธนากร  อิ่มมา
2. เด็กชายศรายุธ  เลื่อมพักตร์
 
1. นายชนะชล  อินทสุวรรณ
2. นางสาวภัทราพร  บุญเหลือ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  องคชื่น
2. เด็กชายวุฒินันท์  สิงห์น้อย
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.67 ทอง 21 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีจันทร์ทึก
2. เด็กหญิงทรรศยา  อังคะณา
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ท่าม่วง
2. นางสาววนิษา  ธาตุชัย
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธนกฤต  บุญรักษา
2. เด็กชายธีธัช  ไชยชาติ
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กชายหยก  อวน
2. เด็กชายอติวิชญ์  เอกลักษณ์ตระกูล
 
1. นางสาวอนันธพร  อัมพรพรรดิ์
2. นางสาววิลัยลักษณ์  โอโลรัมย์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   กุลฑล
2. เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์   เพียกขุนทด
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงจิรฐิตา   เงินเต็ม
2. เด็กหญิงรจนา   ประทุมเพ็ชร
3. เด็กหญิงเมฆขลา   บึงกะเชียง
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ   ศิริราช
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายบุญไท  ยาด
2. เด็กชายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
3. เด็กชายลี  ฮง
 
1. นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล
2. นายอนุวัต  งามแสง
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายจีรพันธุ์  ลิ้มถาวร
2. เด็กชายสิริศักดิ์  กิฬาภักดิ์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ทองเจริญ
 
1. นายปราโมทย์  กลมเกลี้ยง
2. นายจักรี  มนต์ประสิทธิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายฐิติวัสส์   วงค์จอม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรภักดี
3. เด็กชายวีรวิทย์   รอดสวน
 
1. นางปาริชาติ  วิชัยศึก
2. นางบุญสม  ผลศรัทธา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงขวัญศิริพร  วงษ์สีหา
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดวงจิตต์เจริญ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วขาว
 
1. นางสาวภัณฑิลา  คงบำรุง
2. นางสาวรุจิดาภรณ์  ผสม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายณัฐพล  ชมภู
2. เด็กชายธนพฤทธิ์  ทองเอก
3. เด็กชายเซียน  วอน
 
1. นายอนุชา  หลงสวาสดิ์
2. นางสกุลศรี  วิสุทธิแพทย์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 8 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีบุรี
2. เด็กหญิงนฤมล  รุนกระโทก
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สนิทเชื้อ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักวงษ์แท้
5. เด็กหญิงลัลณารีย์  ศรีงาม
6. เด็กหญิงสุธาวี  ชูจิตร
 
1. นางสาวศศิธร  ช่อวิเชียร
2. นางอโนชา  ขุนศรีธรรมรา
3. นางสาวเสาวภาคย์  สำอางค์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นราชัย
2. เด็กหญิงศิริพร   คำตะเคียน
3. เด็กหญิงศิริรัตนา  สุตาธรรม
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญตัว
5. เด็กหญิงสิรินภา  แน่นอุดร
6. เด็กหญิงสุพัชชา  มาลัย
 
1. นางสาววิภาดา  หล้ายม
2. นางหทัยชนก  บรรจง
3. นางสาวปุณยนุช  ไพยสูตร
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 71 เงิน 42 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กชายมารุพัท  ขันทอง
2. เด็กหญิงสุธาดา  จิตรครบุรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  การอินทร์
 
1. นางสาวอนันธพร  อัมพรพรรดิ์
2. นางสาววิลัยลักษณ์  โอโลรัมย์
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงณัฐชนิดา  เดชพิมล
2. เด็กหญิงธารทิพย์  เผื่อแผ่
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางสาวทรรศนีย์  ภาคะ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 42 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สวาทนา
2. เด็กหญิงปินมณี  สารวรรณ์
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  เชิงนอก
 
1. นายอิสรา  บุญมี
2. นางสาวกานดา  วันดี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.3 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงสิริธร  ผันผาย
2. เด็กหญิงสุรธิดา  เดชะรักษา
3. เด็กหญิงเนตรพลอย  ศรีนวล
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
2. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนวัดกะทิง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดาลัย
2. เด็กหญิงชุตินันท์  วงศ์นอก
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พนารินทร์
 
1. นางนฤชล  ระยับแสง
2. นางมยุรี  ปัญญาสิทธิ์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. นางสาวพิมทิพา  กาลพัฒน์
2. นางสาวภาสินี  แรตขาว
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  มันทราช
 
1. นางฤทัย  สุขเลิศ
2. นางปานจิตร์  บัวรินทร์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุดสังข์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  วาสุที
3. เด็กหญิงอภิญญา  เรืองแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  คำโท
2. นางยุภารัตน์  พุ่มไม้ทอง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัญญ์นัทธ์  ทองคำแท้
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วิญมา
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  เหล่าไชย
 
1. นางสาวปารณีย์  ใจสุทธิ
2. นางนารี  เจริญประโยชน์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88.66 ทอง 23 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงปภัสรา  หมื่นภูธร
2. เด็กหญิงอริษา  ไวสุวรรณ
3. เด็กหญิงไพจิตร  ทองเอม
 
1. นางสาวสุภาพร  มุทรพัฒน์
2. นายณุกานต์  เสโส
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 32 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงชลิดา  อิ่มเอิบ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพงษ์
3. เด็กหญิงสุประวีย์  กิ่งนิโครธ
 
1. นางนารี  เจริญประโยชน์
2. นางจงกล  เรืองไพศาล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกัลยา  นพสาย
2. เด็กหญิงพัฒนา  เทือน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นพสาย
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางน้ำฝน  จันทนะ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดาวังปา
2. เด็กหญิงสไรริน  นุช
3. เด็กหญิงสไรแรน  นุช
 
1. นายนะที  ราชนิรัมย์
2. นางสาวจิราพร  สาธุพันธ์
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จินตนา
2. เด็กหญิงรักษา  เจีย
3. เด็กหญิงอนันตญา  จรอุต
 
1. นางสาวปิยนันท์  ศิริโสภณ
2. นางอรอนงค์  เกตุกัลยา
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงคำแก้ว  ไชยะจักร
2. เด็กหญิงลลิตา  สิทธิเวช
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริวารินทร์
 
1. นางสาววิภาวดี  โกมลกุล
2. นางสาวญานิศา  รุ่งแจ้ง
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงสิตานัน  ปานทองหลาง
 
1. นายสุริยา  กิ่งแฝง
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายอาทิตย์  ขวัญเอี่ยม
 
1. นางสุชีรา  ภูนพทอง
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายภากร  ไสตะภาพ
 
1. นางสาวทิพย์นภา  นิเวศกูล
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วอำภัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญา  พิทักษา
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เรือนจันทร์
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สามี
 
1. นายบุญธรรม  ภูมิวิจารย์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงมนัญญา  พรามโพธิ์
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุตัน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ชมจันทร์
3. เด็กหญิงคุณัญญา  ปรีพันชู
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงทิพยวรรณ  พฤกษากิจ
2. เด็กหญิงสุภาดา   นันติพา
3. เด็กหญิงเมทาวดี  พลอยศิริ
 
1. นางสาวฐานิกา  ลูลา
2. นางสาวจิตติมา  คุ้มแว่น
 
191 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 38 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายพงศกร  ผันเจริญ
2. เด็กหญิงพัชรภา  ธรรมเสถียร
 
1. นางสมพิศ  โมฬี
2. นางสาวพันธิภา  ทามาศ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายชวภณ  นาคช้อย
 
1. นายมนัส  อุณหศิริกุล
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายชาญชัย  สุขยิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปรางทอง
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สีสมบัติ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ใชโย
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 24 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงสุชาวดี   บำรุงเดช
 
1. นางสาวรังสินี   โพธิสุข
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นางสาววริษา   สง่าพล
 
1. นางสาวรังสินี   โพธิสุข
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เทียนหลง
 
1. นายภัทรนนท์  อารีเพื่อน
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงวรรณิภา  เอมโอฐ
 
1. นางสาวอิสราวดี  ดอกไทร
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงมนันทบุษย์  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวอักษรศิลป์   กึ่งวงศ์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีลาวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  นาจำปา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พลอยงาม
2. เด็กหญิงฐานุตรา  ภูมิประพันธ์
3. เด็กหญิงบุษกร  บุญโทธิ์
4. เด็กหญิงรุจิรา  มณีสุข
5. เด็กหญิงสาวิตรี  เกิดลาด
6. เด็กหญิงอธิตา   ด้นคีรี
7. เด็กหญิงเมตตา   กุลทวี
 
1. นายฉัตรชัย  โตวงษ์
2. นางสมร  ไชยพงษ์
3. นางสาวกชมล  นาคดี
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฮวดสกุล
2. เด็กหญิงปรวีย์  คำภิราช
3. เด็กหญิงสุจิรา  หนูบุญเจ็ก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทุมทอง
2. นางสาวพนิดา  วงษ์พัฒน์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ปรือปรัง
2. เด็กชายนพัช  จันทะแสน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภักดียุทธ์
 
1. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
2. นางสาวนฤมล  พุฒิฤทธิ์
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายธนกร  จันทร
2. เด็กชายสุทิวัส   สระป้อมแก้ว
3. เด็กชายอนันต์  อินทา
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  ชนะผล
2. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงนารี  ทิน
2. เด็กชายอนุชา  อนันตยา
3. เด็กหญิงโลสา  สวน
 
1. นางสาวนภาพร  กันยาทอง
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กชายจรูญ  มะตูม
2. เด็กชายสราวุฒิ  นุชศรี
 
1. นางสาววิลัยลักษณ์  โอโลรัมย์
2. นางสาวอนันธพร  อัมพรพรรดิ์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายจิรายุทธ   กัลยา
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หรั่งกรุ่น
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายธิตินันท์  เคหะเจริญ
2. เด็กหญิงนนทิชา  จันทะแสน
3. เด็กชายมงคล  พรมภา
 
1. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
2. นางสาวนฤมล  พุฒิฤทธิ์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายนพรัตน์  แซ่ซื้อ
2. เด็กชายพัชรพล  คำตรง
3. เด็กชายศักดิ์พจน์  ชูเวช
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  เงินจันทร์