สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายก้องกิดากร  บุรีศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  วานิชากร
3. เด็กชายธนกร  ธิยานันท์
4. เด็กหญิงนิศาชล   คำเนตร
5. เด็กหญิงวรินทร์พร   เลิศรัตนาวรชัย
 
1. นางชวิศา  พะโยม
2. นางบุญสม  คำเนตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงภควรรณ  อินทรบุญ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงซาช่า  วูลิค
 
1. นายมงคล  เกิดลาภ
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธนดล  ธนธีระชัยอนันต์
 
1. นายพิชัย  ธนะทรัพย์ทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงชนาภา  นามประเสริฐกุล
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สูญญาจารย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพีรดนย์  เธียรประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงจิรัชญาดา   อริยชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนลินพรรณ  ฤทธิ์ธนศักดา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สุขนานา
2. นางสาวฉงฉง  แซ่เฉา
 
10 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายกิตติภณ  เสมวิไล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุดสงวน
 
1. นายประทิน  สนั่นวงศ์
2. นางสาวธันยนันท์  ชาติวุฒ
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์นิกร
2. เด็กชายธนากร  สร้อยศรี
3. เด็กชายอนันดา  จุฬมุสิก
 
1. นางฉลองรัตน์  คืนดี
2. นางนิตยา  วัฒฐานะ
 
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงตรีนภา  สมพันธ์
2. เด็กชายประสิทธิ์  ธัญญะชาติ
3. เด็กชายอธิชัย  ไชยสิงห์
 
1. นายธนารักษ์  ศรีจันทร์
2. นางอนุรี  สาริก
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายอภิชาต  โคตรภูมี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นิลสม
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางสาวเพ็ญโพยม  สมัครพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพีรดนย์  เธียร์ประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ปานไธสง
2. เด็กชายนันทกร  เดชะ
3. เด็กหญิงปาลิตา  ไชยเผือก
4. เด็กหญิงมณิภา  สีมา
5. เด็กหญิงศศิณา  ปัจจัยโก
6. เด็กหญิงเปรมฤดี  แสนก๋า
 
1. นายธีระพร  ดอนลาดลี
2. นางสาวศิริพรรณ  ประจงกิจ
3. นางสาวพรกมล  นาคปั้น
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงวราศิณา  ใจจิตแจ่ม
 
1. นางสายชล  ทองนวล
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายธนกร  ชัยบุญเรือง
2. เด็กหญิงนิษฐา  เรืองนาม
3. เด็กชายพลวัต  เขียวสด
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริปอง
2. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92.28 ทอง 6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ชัยชารี
2. เด็กหญิงปิยธิดา   จงส่งเสริม
 
1. นางสาวอนันต์   บุญชู
2. นางสาววิไล  สืบวงษ์รุ่ง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณฐพร  สมพื้น
 
1. นางสาวธนันญาดา  อารีย์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันติธรรมกุล
2. เด็กหญิงกรกช  สีหามายา
3. เด็กหญิงชลธิชา  เย็นรื่น
4. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒโท
5. เด็กหญิงนิศามณี  แก้วแจ่มใส
6. เด็กหญิงปวรวรรณ  เลาหพันธ์พงศ์
7. เด็กหญิงรัตติมา  สรวมชีพ
8. เด็กหญิงวชิรญา  ประดิษฐศิลป์
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  นะเสวี
10. เด็กหญิงสุรางค์สิริ  ทองซ้อน
 
1. นางชุติมา  มังคะลัง
2. นางเสาวนีย์  จันทสุรวงศ์
3. นางสาวอโณทัย  ยืนยง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กหญิงบัว  ดิลกทวารัติ
 
1. นางสาวถาวรีย์  ศิริธนศาสตร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ตะเพียนทอง
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกณาวรรธน์   แสงเพ็ชร
2. เด็กชายกรวิชญ์   แสงเพ็ชร
3. เด็กชายกฤต   เคหะเจริญ
4. เด็กหญิงกวีเนตร   วิเศษ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์   พานิชานุรักษ์
6. เด็กชายณฐกร   ผลพฤกษา
7. เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว
8. เด็กชายธนนท์   แซ่ลิ้ม
9. เด็กหญิงนัทธ์หทัย   ภูริสิทธิโสพล
10. เด็กหญิงปิยธิดา   ผลพฤกษา
11. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ตะเพียนทอง
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นายรณชัย   คงนิมิตร
3. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
4. นายสุริยา   ชมศาสตร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.6 ทอง 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงรดิศศา   เฮนรี่ พิริยะมณีชัย
2. เด็กชายศิรภัส  ยางนึก
 
1. นางสอิ้ง  เชื้อสาย
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กชายกล้าวศิน  สอนมาก
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ต่อคุณ
3. เด็กหญิงณกัญญา  กลมทุกสิ่ง
 
1. นางสมลักษณ์  น้อยตามโต
2. นางสาววิลาวรรณ  ตุพิมาย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 28 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 1. เด็กหญิงนันทาศิริ  สำราญรื่น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญมา
3. เด็กหญิงลักษมี  ทรัพย์แก้ว
 
1. นางสาวศิวนาถ  บุตรวงษ์
2. นางสาวสมฤทัย  คุ้มสกุล
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ถนนเทียม
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายศตวรรษ  แสงเจริญพร
 
1. นายประทิน  สนั่นวงศ์
2. นางสาวธันยนันท์  ชาติวุฒ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงบุญวลัย  กิจพงษ์
2. เด็กชายปฐพี  ผ่องโสภา
3. เด็กหญิงภัคภิญญา  จันทร์ธนไพบูลย์
4. เด็กชายภูริพรรดิ์  กระต่ายทอง
5. เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นายสมมารถ  มังคลสุ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกานติมา  ฮายีมา
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  จันทร์เหลือง
3. เด็กหญิงสิรินดา  สิริกุล
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ไสลรักษ์
5. เด็กหญิงแพรพลอย  ศักดิ์มั่น
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นายพรศิษฎ์  คำรอด
 
32 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดโป่งแรด 1. เด็กชายจักรินทร์  แกลมค้างพลู
 
1. นางสาวพรรณทวี  พิทักษ์ผล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงปภัสรา  อินเหมือน
2. เด็กหญิงรัตนา  พันธุ์เวช
3. เด็กหญิงวันดี  ปทุมเจริญวงษ์
 
1. นายหัสชัย  สะอาด
2. นางสาวนิธินันท์  ประภาโชค
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงญาณพิมุกต์  ทวยจัด
 
1. นางบุญสม  คำเนตร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์หงษ์
 
1. นางสาวถาวรีย์  ศิริธนศาสตร์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงวาทิยาภรณ์  คงรอด
 
1. นางสาวสุพรรณี  สืบศิริ
 
37 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. นายกัมพล  บุญมี
 
1. นางละเอียด  ธนะทรัพย์ทอง
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธีรพงศ์  สุ่มสม
 
1. นางสาวกมลชนก  จุ้ยถนอม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกวีเนตร   วิเศษ
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 1. เด็กหญิงสุภาวนันท์  สิทธิศักดิ์
 
1. นายคัมภีร์  ธรรมสาคร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพรรณพัฐฑ์  บุตรเสรีชัย
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายกันฌ์ทรงชัย   ชัยอภิเจริญ
2. เด็กชายจิรสิน   นะเสวี
3. เด็กชายจีรทีปต์   ชาวไชย
4. เด็กชายจีรภัทร์   ลิ้มบุญยประเสริฐ
5. เด็กชายธนาธิป   ธิดา
6. เด็กหญิงปิยะดา   อนันต์
7. เด็กชายภูมิพัฒน์   จิรานุวัฒน์สกุล
8. เด็กหญิงอารยา   เกิดลาภ
9. เด็กหญิงเบญญาภา   แปลงศรี
10. เด็กหญิงเปมิกา   เสรีมาศพันธุ์
11. เด็กหญิงเศวตราภรณ์   สุตเสวต
 
1. นายวิรัติ   กฤษดำ
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายธาวิน  จุ้ยสมบูรณ์
2. เด็กชายธิติพงษ์  แทนกระโทก
3. เด็กหญิงลินดา  จุ้ยสมบูรณ์
4. เด็กชายสิทธินนท์  รัตนศรี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  จุ้ยสมบูรณ์
 
1. นายทัศนัย  ผดุงเกียรติศักดิ์
2. นางกัญญรัตน์  ธรรมสิทธิ์
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงวรัทยา  ตั๊นงาม
 
1. นายพิริยะ  แสนเสนาะ
 
45 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แก้ววิเชียร
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กาละเกษ
3. เด็กหญิงศศิธร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ฝึกฝนจิตต์
2. นางสาวภัทรา  ชนะสิทธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.4 ทอง 22 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงดวงกมล  หงษ์พงษ์
2. เด็กชายธีรเมธ  จินะ
 
1. นางบุญพา  แก้วมณี
2. นางสายชล  ทองนวล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงฉันชนก  หม่อมรัก
2. เด็กหญิงชนิสรา  สวยมาก
3. เด็กหญิงธนพร  ขวัญอ่อน
4. นายธาวิน  ทองมี
5. เด็กชายปาณชัย  ทองอินทร์
6. เด็กหญิงสุชาดา  รำพึงวงศ์
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
2. นายนฤพนธ์  แสนทวี
3. นายศรายุทธ  ยินดี
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 15 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงนัยนา  พิกุลทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณเทศ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงษ์รัก
 
1. นางสกุณา  อัศจรรย์
2. นายอนุพงศ์  นาสิงห์คาน
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 31 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ประสพเนตร
2. เด็กหญิงนวรัตน์  สิงห์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงมินนี  ไมตี้
 
1. นางวราภรณ์  รุ่งสว่าง
2. นางสาวพิชชา  คืนดี
 
50 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นายสุพจน์  เจริญมรรค
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกมลภัทร  ยุติวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กิตติเรืองทอง
3. เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  อ่อนนาน
4. เด็กหญิงลภัสรดา  หาญเหี้ยม
5. เด็กหญิงสุธันยารัศม์  อรุณวุฒิพงศ์
 
1. นางสาวชาลิสา  สอนลัทธิพันธ์
2. นางจินตนา  เครือผือ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 17 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กชายทรงสิทธิ  รอดประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ประยูรวงศ์
 
1. นางสายชล  ทองนวล
2. นางบุญพา  แก้วมณี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 21 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงสุพรรยิกา   รจนากูล
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.25 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงลภัสรดา   แก้วบริสุทธิ์
 
1. นางสุทธาวกุล   ช้างใหญ่
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 19 โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กชายณัฐนพงษ์  ทวีธรรม
2. เด็กชายสรวิชญ์  นามกันยา
 
1. นางสาวกัณฐิกา  สุระโคตร
2. นางสาวฤทัย  ฝักเครือ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายธนกร  ประคองภักดิ์
2. นายศุภโชค  นึกชนะ
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
2. นายวรวิทย์  เจริญนิยม
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรพูนศักดิ์
3. นางสาวพรรัตน์  ผาสุข
4. นางสาวพรวลัย  ผาสุข
5. เด็กหญิงวลีรัตน์  พกุลานนท์
6. เด็กหญิงสุจิตรา  นาอุดม
 
1. นางระพีพร  คำนวนแสง
2. นางวาสนา  มุกดาสนิท
3. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
 
58 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงกันติชา  บุตรดี
2. เด็กชายภัทรพล  แพทย์กิจ
 
1. นางละเอียด  ธนะทรัพย์ทอง
2. นายพิชัย  ธนะทรัพย์ทอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.7 ทอง 13 โรงเรียนวัดเขาวงกต 1. เด็กหญิงปรียา  แสงไสย์
 
1. นางสาวกชณิชา  จันทร์ทับ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.67 ทอง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร   ดวงแก้ว
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงดวงเพชร  กัญญาพันธ์
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 1. เด็กชายธนพล  กงทอง
2. เด็กหญิงพลอย  กงทอง
3. เด็กชายภูรินัฐ  หาญยิ่ง
4. เด็กชายยศพล  พลแสน
5. เด็กหญิงรัตนพร  เจริญจิตต์
6. เด็กชายสิทธินนท์  สาลีทอง
7. เด็กชายสุเมธ  มาลัยทอง
8. เด็กชายอภิยา  ทิพพิชัย
9. เด็กชายอานันท์  วงสุวรรณ
 
1. นางสาวมัลลิกา  สุทธิสถิตย์
2. นางสาวเพชรรัตน์  เจียงพัฒนากิจ
3. นางสาวปภาวดี  มณีรัตน์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.333 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกุลธินันท์  สร้อยศรี
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนิธิมา  อยู่สุขศรี
4. เด็กหญิงปัญจวรรณ์  กติกา
5. เด็กหญิงปานหทัย  วรรณชาลี
6. เด็กหญิงพิมพ์ปภัสร์  กาญปัญญา
7. เด็กหญิงมัณฑิรา  เชิงเขา
8. เด็กหญิงรสิตา  เนินไชย
 
1. นางดารารัตน์  ภูมิภักดิ์
2. นางสาวนฤมล  สายันต์
3. นางสาวสรัลนุช  ธนดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โพธิพัฒน์
 
1. นายทศพร  โพธิจันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงอัญชรีย์   ไวสูงเนิน
 
1. นางสาวรุจิรา  โกเนตร์สุวรรณ
 
66 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประแกต 1. เด็กชายศักรินทร์  วิริยะกิจ
 
1. นางอนงค์รัตน์  กรนุ่ม
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงศิริกานต์  วงศ์เจริญ
 
1. นางสาวเอ็มไพร  จันทรฆาฎ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธนดล  จิตหาญ
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
70 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  จันทะสี
2. เด็กชายสรพัศ  ประจญ
3. เด็กชายสุภาภรณ์  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวกันยกานต์  บุญมานะ
2. นางอัญชนา  สุขมูล
 
71 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัชชา  แวงไทย
 
1. นางปริชาติ  รัตนภาส
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.66 ทอง 29 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ใจสุข
2. เด็กหญิงภัทรกร  จันทศร
3. เด็กหญิงโสภิตตา  พลบุตร
 
1. นางสกุณา  อัศจรรย์
2. นางสาวปนัฐดา  ชุมนุมวงศ์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กชายกุลเดช  ยาศรี
2. เด็กชายธิติ  หลวงสิกาสา
3. เด็กชายบรรจง  พนทะลิด
4. เด็กชายวรชัย  คำเอก
5. เด็กชายสุทัศน์  เลไทสงค์
6. เด็กชายอนันตชัย  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายเกรียงไกร  โยธี
8. เด็กชายเฉลิมชัย  ภูผานิล
 
1. นางเกื้อกูล  ทองวิเวก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี  จันทสุข
3. นางสาวบุษรา  สีเขียว
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณัชชา  พรงาม
2. เด็กหญิงปพัชญา  เจริญวงษ์
3. เด็กหญิงลลิดา  คล้ายทอง
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  อู่อรุณ
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สาวิสิทธิ์
 
1. นางกวินนาถ  คำทุมไสย
2. นางวรการ  คงช่วย
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี
 
1. นางสาวลักษณ์ประภา  สุวรรณสมบัติ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.3 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. นางสาวรติภัทร  ศรนรินทร์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรหมพร
3. นางสาววราภรณ์  บุญศรัทธา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  วะโร
2. นางเกษร  จันทวังโส
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.17 ทอง 4 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนิชาภา  วัฒนอังกูร
2. เด็กหญิงปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ
 
1. นางสาวเปรมจิตต์  ภารดีรุจิรา
2. นางสาวเมธิษา  มีผล
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัฐกุล  คะสุระ
 
1. นางสาวสังเวียน  ธรรมกิจ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 1. เด็กชายจิรภัทร์  คำเพ็ชร์
 
1. นางมลฤดี  บุญญะโกศล
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณญาดา   เทพวรสุข
2. เด็กหญิงปพิชญา   เขาจารี
 
1. นางสาวนภาวรรณ   เหล่ารักผล
2. นางสาวสุภาวิณี   กำลังเดช
 
81 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายธนภูมิ  ช่างคิด
 
1. นางสาววันวิสา  เสียงเสนาะ
 
82 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  เล็กราช
2. เด็กหญิงณัฐนรี  อุดนอก
 
1. นางสาวสุพรรษา  โพธิมณี
2. นางสาวกมลชนก  จุ้ยถนอม
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.76 ทอง 13 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงขจรศรี  ขจรทรัพย์
2. เด็กชายณัฐนันท์  ขันธ์ละ
 
1. นายวรวิทย์  กำเลิศทอง
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.666 ทอง 12 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  มาลีเลิศ
2. เด็กชายธนกร  ยิ๊ดชัง
3. เด็กชายธีรภัทร  บัวตา
4. เด็กชายพสธร  กลมทุกสิ่ง
5. เด็กหญิงพัชรพร  เจริญ
6. เด็กชายวรเมธ  ชาวราษฎร์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็ชร์ก้อน
8. เด็กหญิงอชิรญา  โหงจำรัส
9. เด็กหญิงอนันตญา  พุทธรักษา
10. เด็กหญิงอริสา  ทองพิมาย
 
1. นางรัตนา  งามสุข
2. นางพานทอง  ภูนาเมือง
3. นางกัญญณัช  สระทองพรม
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  บุตรดี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  โคประโคน
 
1. นายหัสชัย  สะอาด
2. นางสาวริสา  ศรีจรูญ
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกัญจ์หทัย  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กหญิงฌิฌา   เรืองแสงทอง
3. เด็กหญิงตรีทิพย์  ศรีประสิทธิ์
4. เด็กหญิงศุภธิดา  ดารามาศ
5. เด็กหญิงเปมิกา  บุญชู
 
1. นางสมปอง  นาคพงษ์
2. นายพรศิษฎ์  คำรอด
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคลองลาว 1. เด็กชายชาลี  ซั้ว
 
1. นางสาวราตรี  จิตต์ธรรม
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกฤษพัชร   วงค์ขวัญ
2. เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล
3. เด็กหญิงพรธีรา   งามการ
 
1. นางสาวสาวิตรี   เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวนงลักษณ์   เทพสิทธาวิวัฒน์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกิรณา  ภูเวียง
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  มังคลา
3. เด็กหญิงชุติมา  สุพรรณ์
4. เด็กหญิงปวริศา  บรรเทิง
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  สิริวัณณะประเสริฐ
6. เด็กหญิงสุพิชชา  บรรจง
7. เด็กหญิงอติกานต์  อินโท
8. เด็กหญิงอธิชา  แก้วอุดร
9. เด็กหญิงอภิชญา  สร้อยสน
10. เด็กหญิงโชติกา  สุพรรณ์
 
1. นายสุวิทย์  นราศรี
2. นายณรงค์กร  ท่าม่วง
3. นางสาวจุฑามาศ  ตับทับ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงดากานดา   ปานทอง
 
1. Mr.Roderick Agagni  Agas
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตชะนาค
2. เด็กหญิงปิยดา   แซมสีม่วง
 
1. MissXu   Yanling
2. นางวิชิตรา  สุระคำพันธ์
 
92 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 34 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงชนิตา  อมรรัตนชัย
2. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่คู
3. เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมสกุล
 
1. นางสมจิตร  ไชยชนะ
2. นางสาวกาญจนา  เขียวหวาน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายธีธนัช  บุญศรี
 
94 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายพิเชษฐ์  นักขัตฤกษ์
2. เด็กชายรุ่งสุริยา  แสนสระ
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นายกันตภณ  สอนศรี
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายวรวัฒน์  ยานะ
 
1. นางชุติมา  เปรมปิยศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร  มุนตรีประถม
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 1. เด็กชายชัยชนะ  วิเชียร
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ชำนาญศิลป์
3. เด็กชายศิริชัย  สุดดี
 
1. นางประภา  แสงสว่าง
2. นายสมพล  ประเสริฐสังข์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงณัฐนนท์  วันทอง
2. นางสาววันเพ็ญ  แกรวงค์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เกิดสลุง
 
1. นางสาวปนัฐดา  ชุมนุมวงศ์
2. นางสกุณา  อัศจรรย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยางระหง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นิสัยซื่อ
2. เด็กหญิงสุปรียา  ศรนุรักษ์
3. เด็กชายเบือน  กุนเทียน
 
1. นางสาวอภิญญา  สร้อยมาลา
2. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
 
100 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง 29 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กชายทรงศักดิ์  สุขแสง
2. เด็กหญิงมาริสา  คันทเสมา
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ยาท้าว
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  เลิศพันธ์
2. นางสาวชลลดา  อำลา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทร์สา
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 34 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วงศ์จันทร์
 
1. นายเกณภพ  บุญรักษา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 32 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงไปรยา  ม่วงโรง
 
1. นางสาวสมคิด  อยู่จำเนียร
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.2 ทอง 20 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ทรงพระนาม
2. เด็กชายชุติพนธ์   นนทิกร
3. เด็กชายธนกฤต   จิรนันทพาณิช
4. เด็กหญิงปุญญิศา   พรรคไชย
5. เด็กหญิงรสิตา   ผลาผล
 
1. นางสาวกาญจนา   มะปะโท
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพรรณพัฐฑ์  บุตรเสรีชัย
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายดนัย  จงอุทัยไพศาล
 
1. นายมงคล  เกิดลาภ
 
107 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงกรกนก  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงจันทิมา  อินทศร
3. เด็กหญิงปวิตรา  สมใจมิตร
4. เด็กหญิงพวงแก้ว  จันทมาศ
5. เด็กหญิงยุพา  สุขบคลาด
6. เด็กหญิงสุภชา  ชื่นฤดี
 
1. นางสาวเอ็มไพร  จันทรฆาฎ
2. นางสาวเบ็ญจพร  นาสิงห์คาน
3. นางสาวลัดดา  อยู่เกษม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงศิรประภา  วรรณวิจิตร
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์   ไชยศรีทา
2. เด็กหญิงณัชชา   เจนพานิชย์
3. เด็กหญิงพุทธิชา   เข็มทอง
4. เด็กหญิงสุภาวดี   เตชวินิจสกุล
5. เด็กหญิงเบญญาดา   ท่าคีรี
 
1. นางสาวณีรวัลย์   บุญมา
2. นางสาวสุทธิยา   ภุมรินทร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 1. เด็กชายอรรถนัย  เกลี้ยงค้างพลู
 
1. นางกาญจนา  เชิดเมืองปัก
 
111 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายตุลาการณ์  สุมาราช
 
1. นายทัศนัย  ขวนขวาย
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 28 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายฉันทพัฒน์   นิลธิเสน
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   เขตอนันต์
3. เด็กชายปรินทร์   เมฆไพบูลย์
4. เด็กชายปวริศ   ผลมาก
5. เด็กชายอมรินทร์   สิงห์น้อย
 
1. นายศุภณัฏฐ์   ปรานต์ชนิษฎา
2. นายธีระพล   สูญสิ้นภัย
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 30 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงชลดา  ดอกเงินคำดี
2. เด็กหญิงสาวินี  หมานมุ่ย
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีวนิช
 
1. นางสาวจิรภา  พันศรี
2. นางสาวตรีชนนันท์  วงษ์สกุลไชยะ
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองแหวน 1. เด็กชายพยัต  กันหาไชย
2. เด็กหญิงพรรณพัชชา  พงษากิจ
3. เด็กหญิงวชรพร  สุขอัตตะ
 
1. นายเอกสิทธิ์  จงใจจิตร
2. นางสาวเนาวรัตน์  กุลวงศ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 25 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชิษณุชา   ร่วมญาติ
 
1. นางสาวสุดารัตน์   บุษบา
 
116 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สุพรรณนอก
 
1. นางอัญชลี  จันทร์แดง
 
117 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 1. เด็กหญิงจันทิมา  แจ้งตระกูล
2. เด็กหญิงพรชนัน  บุตรดางาม
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เปอร์เชาวน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สิงหรา
2. นางสาวปารดา   บุญเลิศ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.33 เงิน 33 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ประสิทธิทอง
 
1. นางอารีย์  สัจจวาที
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงพรสุดา  แสวงผล
2. เด็กหญิงภัทรมล  บ้านเนิน
 
1. นางสุนิสา  หิรัญรักษ์
2. นายมนตรี  วัฒฐานะ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองแหวน 1. เด็กหญิงนิรัตน์ชา  เจริญปรี
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ตากมัจฉา
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จิรวัฒน์
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงกวินตรา   จันทา
2. เด็กหญิงวรรณประภาภรณ์  รสเกลี้ยง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  อร่ำฉาย
 
1. นางสมลักษณ์  น้อยตามโต
2. นางสาววิลาวรรณ  ตุพิมาย
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงวรกัญญา   วรพิทย์พงศ์
 
1. นายธีธนัช  บุญศรี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรปวีร์  สุขสัมพันธ์
 
1. นางสุภาพร  คชาบาล
 
125 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองครก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลูกสอาด
2. เด็กหญิงสมฤทัย  สุรัส
3. เด็กหญิงอรัญญา  สุสุรจินดา
 
1. นางสาวนวพร  ส่งเสริม
2. นางสาววันวิสา  อ่อนภักดี
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.7 เงิน 10 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายพานพุ่มเพชร  วังสงคราม
2. เด็กชายวันครู  ประมูลจักโก
 
1. นางฉวีวรรณ  ตลับทอง
2. นายปิยทัศน์  หนูรอด
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  บัวเพิ่ม
 
1. นางชุติมา  เปรมปิยศรี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 7 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  โกมลวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงญาธิป  สวัสดิชัย
3. เด็กหญิงณัฐญา  เพ็ชรมุณี
4. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพัฒนกุล
5. เด็กหญิงปริมญดา  พินิจนอก
6. เด็กหญิงมณิการ์  ดิษฐเจริญ
7. เด็กหญิงศศิธร  ล้อเธียรประทาน
8. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สาลี
9. เด็กหญิงสวรรยา  ทัพชัย
10. เด็กหญิงสโรชา  สมัครพันธ์
11. เด็กหญิงอุฎารัตน์  ประกอบสัตย์
12. เด็กหญิงเกวลี  ชำนาญไพร
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นางวรการ  คงช่วย
3. นายสุริยา  ชมศาสตร์
4. นางสกรรัตน์  แกล้วกล้า
5. นางสาวนัฐกานต์  รักชนบท
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77.3 เงิน 10 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 1. เด็กชายกรพัฒน์  บุญศิริ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ถนอมจิต
3. เด็กชายอดิศร  วิเศษการ
 
1. นางสาววิภา  แพทย์รังษี
2. นางสาวปวีณา  อัตถาหาร
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงปรัญฐ์ธรณ์    ทิพย์ธราดล
 
1. นายธีธนัช  บุญศรี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สอนรัมย์
2. เด็กชายณัฐพล  แก่นขวัญ
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงมาศ
2. นางสาวนันทินา  เจริญธัญญา
 
132 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกันยา  เหง
2. เด็กหญิงสิงหา  เซียน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พูลชัย
2. นางสุวรรณี  ทองเหลือ
 
133 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 40 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงโชติกา  ษรเดช
 
1. นางณฐมน  ไชยสิทธิ์
 
134 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายศุภวิทย์  นามดัง
 
1. นายถนอมศักดิ์  นาคนวน
 
135 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กชายปาณรวิทย์  ทองทองหลาง
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ทองอ้ม
3. เด็กชายศักดิ์พล  ทิพนาค
 
1. นายวินัย  นระแสน
2. นางสาวกาญจนา  เขียวหวาน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.9 เงิน 25 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจิระประภา  ศรีสังวาลย์
2. เด็กหญิงธันว์ชนก  บุญยิ่งเหลือ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ขันทอง
 
1. นางสาวสมรรัตน์  จันทรากานตานันท์
2. นางสาวศิริพรรณ  ประจงกิจ
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.66 เงิน 26 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  กสาชีพ
2. เด็กหญิงธัญสรณ์  ทับไพรเวช
3. เด็กหญิงนาราภัทร  บุญไธสง
4. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ตีที
5. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  โชติรสพงศ์
6. เด็กหญิงสุมัจจฉา  จุ้ยทองคำ
7. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีบูรณะธรรม
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมวงศ์ผล
 
1. นางสาวลักษมี  กิมเต๊ก
2. นายจำลอง  อุทัยรัศมี
3. นายสุริยา  ชมศาสตร์
4. นางสกรรัตน์  แกล้วกล้า
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76.66 เงิน 32 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงตรีชฎา  เพชรบดี
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  เมืองมูล
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สนั่นวงษ์
 
1. นางสาวโชติกา  ฉัตรเงิน
2. นางนุชจรีย์  อ่อนอินทร์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.58 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายธนากร  กรทรัพย์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ประกอบวัฒน์
 
1. นางสาวมนทิรา  ปริมณ
2. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขอรุณยืนยง
2. เด็กชายปิยพัชร์  โกฉัยพัฒน์
3. เด็กชายพุฒิเมธ  เวชกูล
 
1. นางบุญสิตา  เจือจุล
2. นางปิณิดา  สุวรรณพรม
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาเลียว 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  วิฤทธิ์
 
1. นางสาวจารินิด  ต้นไฮ
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 1. เด็กชายชนาธิป  อินสำอาง
 
1. นางกาญจนา  เชิดเมืองปัก
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส   กุลพาณิชย์
2. เด็กหญิงฟ้าใส   บุญนิธิกุล
3. เด็กหญิงรัตนากร   ประทุมวัง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   พุ่มไม้
2. นางสาวพนุชดา   จินากูล
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 1. เด็กชายชนสรณ์  ปรีนเพน
2. เด็กหญิงปภาสินี  ประจงการ
 
1. นายวุฒิพง  พรตเจริญ
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญศรี
2. เด็กชายพิทักษ์  โสวิชัย
 
1. นายแสงสุรี  ฮวนชาตรี
2. นางสาวสาวิตรี  ปราบพาล
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 1. เด็กชายกิตติพร  กิตติราช
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลอาวุธ
3. เด็กหญิงพรอุษา  ต้นขลิบ
 
1. นางสาวจุฑาพร  อรุณรัตน์
2. นายสมพล  ประเสริฐสังข์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายกรวินท์  ขันติกูล
2. เด็กชายชนัญญู  ประดิษฐศิลป์
3. เด็กชายภูริภัทร  โภคผดุง
 
1. นายฉัตรชัย   เสกประเสริฐ
2. นายสมภาร   ไชยเสนา
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 75.33 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายรพีภัทร  กาญจนพันธุ์
2. เด็กหญิงอธิติยา  ริศศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
2. นางสาวชาลิสา  ชิมโพธิ์คลัง
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนวัดช้างข้าม 1. เด็กหญิงมะลิสา  วีระพล
 
1. นางสาวปนัดดา  ริมคีรี
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  รสชื่น
2. เด็กหญิงธิติมา  เรียงเล็กจำนงค์
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  ทองเที่ยง
 
1. นางสาวชุติมา  สุทธิวารี
2. นางสาวสมหญิง  ฆารละออง
 
151 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงตติยา  เวียงอินทร์
2. เด็กชายวิวัฒน์  โยธานนท์
3. เด็กหญิงสุธิชา  อนุกูล
 
1. นางสาวกนิษฐา  บัวเผื่อน
2. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 74.8 เงิน 19 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงดวงเพชร  กัญญาพันธ์
2. เด็กชายตรีวิทย์  กลิ่นบัวแก้ว
3. เด็กหญิงปริชญา  เล็กวงษ์
4. เด็กหญิงรัตนาวาลี  จันทร์เทศ
5. เด็กชายวรวิทย์  สวาทวงค์
6. เด็กหญิงศุภาพัทธ์  บริบาล
7. เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง
8. เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุขแสงรัตน์
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
153 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74.66 เงิน 20 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายปิยะณัท  วงเวียน
 
1. นายทัศนัย  ขวนขวาย
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 74.6 เงิน 12 โรงเรียนวัดเนินสูง 1. เด็กชายจรัสรวี  วงษ์ยา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สำนักวิชา
3. เด็กชายฐิติวัจน์  อิชยาวณิชย์
4. เด็กชายธนพล  ศรีรัตน์
5. เด็กชายนันทิพัฒน์  วิสุทธิ
6. เด็กชายพิชิตโชค  ชัยบุตร์
7. เด็กชายพีรดล  เอี่ยมสำอางค์
8. เด็กชายวัชระ  ยอดวิเชียร
9. เด็กหญิงอนุรดี  นุน้อย
10. เด็กชายไพวรรณ  ศรีงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  โชติช่วง
2. นายมณเฑียร  สอนธรรม
3. นางสาวยอแสง  รัตตนัย
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.31 เงิน 40 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สายหยุด
2. เด็กหญิงมัณฑนศิลป์  บุญเปี่ยม
 
1. นางนิรัญญา  ยิ่งปัญญาโชค
 
156 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรพัชร์  สิทธิโชติฐิติคุณ
3. เด็กชายปัณณธร  ศรีจันทรอารี
 
1. นางสาวประพาพร  หงษ์สุวรรณ
2. นางดวงเดือน   ทรัพย์สมบัติ
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 73.8 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. นางสาวชนาพร  พงษ์แตง
2. นายณัฏฐชัย  ศรีคงรักษ์
3. เด็กหญิงน้ำตาล  เอี่ยมวงศ์
4. นางสาวปิยวรรณ  ไหมทอง
5. เด็กหญิงราตรี  สามทอง
6. เด็กชายวุฒิพงศ์  สร้อยมาลี
7. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  บุญธรรม
8. เด็กหญิงสุกัญญา  รวมรัตน์
9. เด็กหญิงอทิตยา  วงษ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงโสภิดา  กลับฝั่ง
 
1. นางสาวรัชนิกร  จันทรพิกุล
2. นางสาวสกุณา  สร้อยกูล
3. นายนฤพนธ์  แสนทวี
 
159 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.75 เงิน 21 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณัฏฐพล  ภิรมย์ชม
2. เด็กชายปภินวิช  บุญทา
3. เด็กหญิงมโนชา  บุญเรือง
 
1. นางปนัดดา  เริ่มรักษ์
2. นางสาวนิตยา  สมภา
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 30 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กชายณัชพล  บัวจันทร์
 
1. นางสุชญา  เปี่ยมพร้อม
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านคลองลาว 1. เด็กหญิงจันทมาส  ธีรโรจน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสมสฤษดิ์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  หอมเกษร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุธรรม
5. เด็กหญิงนภัสสร  วิรุณพันธ์
6. เด็กหญิงปริญญา  รำพึงกุล
7. เด็กหญิงปริยวรรณ  คำแก้ว
8. เด็กหญิงสุพิษชญา  ตองอ่อน
9. เด็กหญิงอรจิรา  อุตสาหะ
10. เด็กหญิงเปรมธิดา  เสมสฤษดิ์
 
1. นายพงศ์เทพ  ใจอ่อน
2. นางดวงพร  ราชสมบูรณ์
3. นายสัญญา  ศรีคงรักษ์
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงธมรวรรณ   นวลไธสง
 
1. นายสายัณต์  อุตทอง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  เงินเต็ม
2. เด็กชายธนิน  เรืองจิตร
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงมาศ
2. นางสาวนันทินา  เจริญธัญญา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  งามเลิศ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงอทิตยา  ถามั่งมี
 
1. นางวลัยลักษณ์  ไผ่พงษ์
2. นายกดสยาม  ลมงาม
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 72.4 เงิน 27 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงกชกร  เชิดชู
2. เด็กหญิงชนาภา  แย้มละออ
3. เด็กหญิงพรหมพร  จินต์พัฒน์
4. เด็กหญิงพัชรพร  มณีเกตุ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิ์เรือง
6. เด็กหญิงศศิภา  ร่วมใจ
7. เด็กหญิงศิรินภา  เลิศงาม
8. เด็กหญิงศิรินันท์  น้อยยะนะ
9. เด็กหญิงอรจิรา  นิวาสิน
10. เด็กหญิงโชติกา  เฟื่องประยูร
 
1. นายอรรถพล  มุจรินทร์
2. นางสาวชวนชม  ผดุงนาม
3. นางสาวนันทวดี  วรรณสุข
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72.2 เงิน 41 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงคัทลียา   บุญเหลือ
2. เด็กหญิงนพรัตน์   สุขโชคกุศล
3. เด็กหญิงปุณริศา   รอดพ้น
 
1. นางสาวสมรรัตน์   จันทรากานตานันท์
2. นางสาวชญานาถ   อุดมเดชธนะวุฒิ
 
167 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 28 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงกัญจิรา  สิทธิสมบูรณ์
2. เด็กหญิงดวงกมล  ขอบทอง
3. เด็กหญิงสุนิฌา  นาคเกิด
 
1. นายอาทิตย์  เพิ่มเขตรกรรม
2. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายกฤตภัค  โพธิธีรบุตร
2. เด็กชายจิรภัทร  โสภาศรี
3. เด็กชายณภัทร  โชติบัญชา
4. เด็กชายดนุเดช  กงงอน
5. เด็กชายทักขิไณย  ตราทอง
6. เด็กชายนพอนันต์  บุญโกย
7. เด็กชายภัทธดนย์  วรรณวงษ์
8. เด็กชายวัชรพล  ปันอิ่น
9. เด็กชายสุขชนันท์  แสงสว่าง
10. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศฤงคารเพิ่มพูน
 
1. นายธีธนัช  บุญศรี
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สาตราภัย
2. เด็กชายวีรภัทร  นิลฉวี
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
2. นางสาวมนทิรา   ปริมณ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 35 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงชลิตาภร  ทรพับ
2. เด็กชายรีฮง  วิน
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงมาศ
2. นางสาวอรพรรณ  นุ่มก่วน
 
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญสุข
2. เด็กชายรพีภัทร  ธัญญผล
3. เด็กชายวุฒิชัย  แสนดวง
 
1. นางเสริมสุข  โพธิพันธุ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรียางนอก
 
172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธีรเมธ  เวชกูล
2. เด็กชายสุวัฒน์  เวชกรรม
 
1. นางปิณิดา  สุวรรณพรม
2. นางสาวธนนันท์  คำสาริรักษ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงศุภจิตรา  เนตรนุช
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  นุชทรัพย์
3. เด็กหญิงเนียง  สูร
 
1. นางสาวมนัชยา  ธรรมลิขิต
2. นายศราวุธ  ทองอากาศ
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายธนณัฐ   ยืนยง
2. เด็กชายวราพันธ์  รัตนเชิดชูวงศ์
 
1. นางดวงแข   ธิมาชัย
2. นางเชณิสา  เสมาเงิน
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงพรรษา  เพ็ชรภักดี
2. เด็กชายสุเมธ  ถิตย์รัตน์
 
1. นางสาวกาลญุตา  แก้วอามาตย์
2. นางสาววรรณวิศา  มีกุศล
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคลองครก 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงมาลัย
 
1. นางสาวศรีสุดา  สมทรัพย์
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายคุณัชญ์  โชติประดา
 
1. นางสาวนพรัตน์  ภิรมหวาด
 
178 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ดีวี
2. เด็กหญิงอมิตา  แก้วขุ่น
3. เด็กชายโยธิน  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายหัสชัย  สะอาด
2. นางสาวนิธินันท์  ประภาโชค
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะขวาง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพชรมิตร
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ไชยรัตน์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงธนพร  นามเมือง
2. เด็กหญิงปิยนุช  มุ่ยชา
3. เด็กหญิงไอรดา  ศรีแก้ว
 
1. นางธิวตี  การบุญ
2. นางสาวรุ่งนภา  กระสังข์
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ทรัพย์บรรจง
 
1. นายสมเจตน์  ขาวพล
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงกชนันท์  เจนจัดการ
2. เด็กหญิงกิตติยา  ดีหมั่น
3. เด็กหญิงสิริกาล  เกษรุ่งเรือง
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  สินทอง
2. นางสาวปัทมวรรณ  สุวรรณรุ่ง
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายพีรดนย์  ทองแดง
 
1. นางสาวกนิษฐา  บัวเผื่อน
 
184 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  สิงห์บุปผา
2. เด็กหญิงชิตชนก  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงสุกานดา  ไกรทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
2. นางสาวชาลิสา  ชิมโพธิ์คลัง
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เทวีสุข
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 64.3 ทองแดง 38 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายศิวัฒน์   สนิทราษฎร์
 
1. นายไพศาล   ลัยวรรณา
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กชายปฐมวัฒน์  บ้านเนิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองครก 1. เด็กหญิงแก้วตา  ลาสิน
 
1. นางสาวศรีสุดา  สมทรัพย์
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกนกณัฐ   ตองอ่อน
2. เด็กชายกฤษฎ์  วันดี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  หงษ์ทอง
 
1. นางสุนันนท์  กุลชัย
2. นางสาวสุนทรี  เกษมโอภาช
 
190 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กชายอดิศร  สำเภาจันทร์
2. เด็กชายอำนาจ  แก่นกล้า
 
1. นางสาวสุนิสา  ณรงค์เพชร
2. นางสาวการศา  พินิจนอกภดา
 
191 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63.8 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปิยะมาตร
2. เด็กชายวรวิทย์   ทวีธรรม
 
1. นายแสงสุรี  ฮวนชาตรี
2. นายประทิน  สนั่นวงศ์
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนทด
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เริงสูงเนิน
3. เด็กหญิงมัญชุพร  พิมคีรี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงอริสรา  อ่อนละไม
 
1. นายเกณภพ  บุญรักษา
2. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
 
193 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงจิราพร  บุตรไธสง
2. เด็กหญิงวรรณพรรษา  ใจวัน
 
1. นายสุทธิพงษ์  จันดำ
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองครก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะสิ่งชอบ
 
1. นางสาวศรีสุดา  สมทรัพย์
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 1. เด็กชายพงศกร  งามกิจ
 
1. นางกาญจนา  เชิดเมืองปัก
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พันธษา
2. เด็กหญิงโสรยา  บ้านเนิน
 
1. นางปิติยามาศ  หลีวัฒนาสิริกุล
2. นางสาวชนัญชิดา  เลี่ยงความชั่ว
 
197 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงนิศาชล   วิสารัตน์
2. เด็กหญิงปัญจน์สิริ   ขูดแก้ว
3. เด็กหญิงราศรี  เวชมณีศรี
 
1. นางสาวอณัญญา   สุขกฤต
2. นางสาวนวพร   ฉายวิเศษพล
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายพงศพัค  ผลาเกษ
 
1. นางนาฏอนงค์  ศิริสวัสดิ์
 
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายธนภัทร  ไกรวงษ์
2. เด็กชายรณพีร์  เชยทอง
 
1. นางสาวอารียา  ศรีสมัย
2. นางสาวชวนชม  ผดุงนาม
 
200 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายจักรภพ  สอนซุ่มเสียง
2. เด็กชายจิรภาส  วรรณเลิศ
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
2. นายวรวิทย์  เจริญนิยม
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายธนกร  รอบคอบ
 
1. นางนงลักษณ์  ยิ้มแย้ม
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 59.66 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านคลองครก 1. เด็กชายสันติกร  ปานันต๊ะ
 
1. นางสาวศรีสุดา  สมทรัพย์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร
 
1. นางประภาศรี  วนสิริสกุล
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีวิจารณ์
 
1. นางสาวนันทวัน  สวัสดิ์ภูมิ
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กชายเอกภพ  ปิ่นอำคา
 
1. นางสาวกันยกานต์  บุญมานะ
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกมลเนตร  พลายลำทวน
 
1. นางสาวเปรมจิตต์  ภารดีรุจิรา
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายมณีแดง  ไซสะนะ
2. เด็กชายวงศ์  สิงห์วงศ์ษา
 
1. นายแสงสุรี  ฮวนชาตรี
2. นางสาวสาวิตรี  ปราบพาล
 
208 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ    มุ่งหาผล
2. เด็กชายภาณุพงศ์   ยืนชนม์
3. เด็กชายภูเมธ   พุฒิกุลพร
 
1. นายสมภาร​   ไชยเสนา
2. นายฉัตรชัย   เสกประเสริฐ
 
209 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายบุริศร์  ขาวจ้อย
2. เด็กชายศุภกฤต  แปลงโสม
 
1. นายอิทธิพล  ถนอมรัตน์
2. นายศิวดล  ไชยฤกษ์
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายปวินทร์  คงขวัญ
 
1. นายวิสิษฐ  สังฆเวช
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กชายชนกชนม์  ทองนิล
2. เด็กชายธนภัทร  เรียงเล็กจำนงค์
 
1. นางบุณยานุช  วงศ์ใหญ่
2. นางพรพิไล  ชาญพนา
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 1. เด็กหญิงคิมวดี  ทองเชื้อ
2. เด็กชายชยังกูร  ปลื้มผล
3. เด็กชายฑิตกร  บัวคลี่
4. เด็กหญิงภัทรพร  สังขวิชัย
5. เด็กชายศิวกร  วารนิช
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหมพิทักษ์
 
1. นายพินิจ  คณะดี
2. นายสมชาย  บุญรอดรักษ์
3. นางสาวฐิตินันท์  ธนตุ่น
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเมธินี  ทับทิม
 
1. นายศราวุธ  ทองอากาศ
2. นางสาวมนัชยา  ธรรมลิขิต
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เวชานนท์
 
1. นางอารีรัตน์  พูลวงศ์
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายวงศ์วรรธน์  อึ้งกิมบ้วน
 
1. นางสาวเปรมจิตต์  ภารดีรุจิรา
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายจิรภัทร์  ลาดแลน
2. เด็กชายศุภชัย  ชิณรักษา
 
1. นางสาวปารีณา  ทองตื้อ
2. นางรุ่งนภา  สังเกตุกิจ
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล
 
1. นางศิราวรรณ  บุตรงาม
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 41.77 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายภูดินันท์  ลือวิฑูรเวชกิจ
 
1. นางสุมณฑา  ชนะสิทธิ์
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญผล
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 37.54 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. นายพีรพัฒน์  กองปัดชา
 
1. นางสาวจันทิมา  ปีสาร
 
221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายกิตตินันท์  มาลัย
2. เด็กชายชัยพล  
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไกรสุต
2. นางสาวชลลภัส  ม่วงศรี
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 35 โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว 1. เด็กชายภาณุวัชร  วรรณภักดี
2. เด็กชายสมชาย  ไชยเชตุฐา
 
1. นายชุวาเศรษฐ์  รักษาศีล
2. ส.ต.อ.หญิงปวรัศ  ปัสวัน
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพงศ์ณสันต์  เตียตระกูล
2. เด็กชายมณฑล  ดีสม
 
1. นางสาวเปรมจิตต์  ภารดีรุจิรา
2. นางวิระพรรณ  ศรีสรวล
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย
 
1. นางธนารัตน์  นิลพันธ์
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 26.9 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดเนินสูง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุทธิเจริญ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ฝักฝ่ายธรรม
3. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  พลอยสิทธิ์
4. เด็กหญิงรัตนา  ส้อม
5. เด็กหญิงสุดา  ปิดตาระโพธิ์
6. เด็กหญิงเสาวภา  ฉายวิเศษพล
 
1. นายมณเฑียร  สอนธรรม
2. นางสาวสุวรรณา  นามอินทร์
3. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  โชติช่วง
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เปรมกมล
 
1. นางอุษา  ทรายทอง
 
227 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงธนิษฐา  บุพับ
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  เอี่ยมสกุล
3. เด็กหญิงโยษิตา  ทองทิลาด
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  เลิศพันธ์
2. นางสาวรัชนู  ปิติสา