สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ทัศนพันธุ์
 
1. นางพรรณพร  ลูกฟัก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงฐิติมา   สายสังข์
 
1. นายศุภฤกษ์  ภูฆัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  วิราช
 
1. นายสุเทพ  พันธุ์ฟัก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 1. เด็กหญิงมาริษา  สวนดอกไม้
 
1. นางสาวชณัฐศิกานต์  น้อยนวล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายรชต   กลิ่นสาคร
 
1. นางสุภาพ  พุ่มสาขา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 22 โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บัวเปี้ยน
 
1. นางวาริน  อนุสนธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงเจริญศรี  สุขศรีงาม
 
1. นางสาวอารมณ์  เข็มเพ็ชร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  กลิ่นสะโก
 
1. นางสุภาพ  พุ่มสาขา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภาพร  คุ้มมาคุ้ม
 
1. นางสาวเอมจิตร  พงษ์รื่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73.33 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แตงทอง
 
1. นางสาวอรนลิน  ทัศนสุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงสุธาดา   โฆษะโก
 
1. นายเอกชน  มั่นปาน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สิงห์งาม
 
1. นางยุพา  กองเป็ง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 53.67 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กชายอนิวัฒน์  สกัญญา
 
1. นายนิติภูมิ  ภูฆัง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงรุ่้งนภัฐ  พูลทอง
 
1. นางสาคร  อ่อนวิมล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงปภาวินท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางพเยาว์  เทียมพล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ชีโพธิ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  สังข์สุวรรณ
 
1. นายนิติภูมิ  ภูฆัง
2. นางสิตา  สุทธิพนไพศาล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงวรรณษา  ธัญญผล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เมืองช้าง
 
1. นายศิริชัย  คชวงษ์
2. นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 86.12 ทอง 11 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงอโนชา  ปกทอง
 
1. นายนิติภูมิ  ภูฆัง
2. นางสิตา  สุทธิพนไพศาล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.13 ทอง 18 โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายอิศรา  ภูฆัง
2. เด็กชายเอราวัฒน์  มลทัศน์
 
1. นางสาวดวงกมล  โพธิ์พันธุ์
2. นายสัญญา   ภูฆัง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กชายอรรถชาติ  มากเทพวงษ์
 
1. นายชัยยงค์  พงศ์เรืองฤทธิื์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 21 โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1. เด็กชายธนวิชญ์  สว่างศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  โพยนอก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เณรเทียน
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านทึง 1. เด็กชายชนพล  ทวีสุข
2. เด็กหญิงมีนญาดา  ทวีผล
3. เด็กชายรัติภูมิ  ราศรีวงษ์
 
1. นางสาวปราณี  อยู่ประสิทธิ์
2. นางสาวธนาสิริ  เฉื่อยฉ่ำ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   เชยจันทร์
2. เด็กชายภาคภูมิ  น้ำทิพย์
3. เด็กชายสัภยา  คงเกิด
 
1. นางสาวแสงเทียน  แสงบัวเผื่อน
2. นางสาวดวงนภา  มะลิทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงกรกช  ตันติจรูญโรจน์
2. เด็กหญิงกันยากร  จันทีเทศ
3. เด็กหญิงวนัชพร  โฉมเชิด
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
2. นางศรีรุ่งเรือง  ตุลา
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.43 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายจุลจักร  จิตอ้าย
2. เด็กชายพรชัย  ชื่นชม
3. เด็กชายสมเจตน์  ทองเจริญ
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
2. นายปพนวัจน์  ลภัสภิญโญโชค
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายณภัทร  เมธาวี
2. เด็กชายศุภณัฐ  สร้อยระย้า
 
1. นายมานะ  มาเสมอ
2. นางวันเพ็ญ  อ้นนา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.8 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายยศวิน  แสงบัวเผื่อน
2. เด็กชายโยธิน  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวนาฏยา  โกษาแสง
2. นางสาวเรวดี  อินทนะ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายญาณวรุตม์  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงวิรากานต์  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงอโนชา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวนิศาลักษณ์  สุบงกช
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72.5 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ยิ่งเจริญ
2. เด็กหญิงปิยากร   ปิยคุณากร
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุขเวศม์
2. นายธาดา  ธิกุลวงษ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงวนิดา  ทองไพรวรรณ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พุ่มมูล
 
1. นางสาวนิศาลักษณ์  สุบงกช
2. นางสาวปิยะนารถ  ประดับมุข
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 84.52 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  หอมไม่หาย
 
1. นางสาววรรณพร   บุษบกแก้ว
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางปรีดาพร  หิรัญอุทก
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายอรรณพ   สมิงนรา
 
1. นางสาวชำนิ  คงประเสริฐ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อาจศัตรู
 
1. นางสาวกรกนก   เสาร์สุวรรณ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายสถาพร  เผือกผ่อง
 
1. นางสุชาดา  ภูฆัง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุข
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สร้อยระย้า
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ธัญญเจริญ
 
1. นายจำเนียร  แตงทอง
2. นางศิริทรัพย์  แตงทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายคุณวุฒิ  สะราคำ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กันภัย
3. นายธีรภัทร  ชัยภูธร
 
1. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง
2. นางชาลินี  นรสิงห์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.2 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงญาณิศา  สรหงษ์
2. เด็กหญิงพชร  ทัพพ์พนิต
3. เด็กชายรัชภูมิ  เทียมทัน
 
1. นายศักรินทร์  เหมหงษา
2. นางพรทิพา  พันธ์เนตร
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 19 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงณัฐมา  สว่างศรี
2. เด็กชายธีรพล  สว่างศรี
3. เด็กหญิงนัฐธิตา  เงินประเสริฐ
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ดาหา
2. นางสาววีร์สุดา  พลเสน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันทอง
2. เด็กหญิงนันท์ธิญา   นามะนู
3. เด็กหญิงสโรชา  ไล้โจ
 
1. นางสาวศิริประภา  ขำปาน
2. นางสาวอรจิรา  พวงมาลัย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กชายธนวุฒิ  มิ่งขวัญ
2. เด็กชายสิโรดม  ลำไยพงศธร
3. เด็กชายไชยวัฒน์  แผนงาม
 
1. นางสาวปวีณ์รัศมิ์ชา  เปิ้นวงศ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.8 ทอง 14 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  มีทองคำ
2. เด็กชายพุทธิ์พล  โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงวพรรณี  อินนา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ขาวโต
2. นางสาวศริญญา  ภิญโญ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์บาง
2. เด็กหญิงภาวิณี  จันทนา
3. เด็กชายมนตรี  ชานตะบะ
 
1. นายณัฐพงศ์  อนุสนธิ์
2. นางสาวกรรณ์ณิการ์   เดชอ่อนพันธ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายวรเมธ  จันทร์วิลัย
2. เด็กชายอนุชา  สิงห์พงษ์
 
1. นายนพคุณ  กาฬภักดี
2. นางสาวสุพัชชา  อรวิจิตร
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายฐากูร  ชมสุวรรณ
2. เด็กชายโภคิน  อิทธิวรชัย
 
1. นายอนุสรณ์  ช่ออังชัญ
2. นางสาวทิพรัตน์  ดาหา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านแจงงาม 1. เด็กชายปัญญา  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายอนุชิต  เฮ้าพรม
 
1. นายชุมพร  บุราณเดช
2. นายสมพงค์  สริฟอง
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กชายศราวิน  จันทร์นุ่ม
2. เด็กชายสุธี  จันทร์เรือง
 
1. นายวีระชัย  รอดหลง
2. นางสาวเมธิรา  วันโพนทอง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กหญิงชาลิสา  บัวบาน
2. เด็กชายณัฐนนท์  พุทธวาลย์
 
1. นายวีระชัย  รอดหลง
2. นางสาวเมธิรา  วันโพนทอง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายจักริน  บุญโต
2. เด็กหญิงจิตตินันท์  อินโต
 
1. นายคเณศ  คมขำ
2. นางสาวกิตติยา  อินสว่าง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายกฎษฎิกานต์  ขุมทอง
2. เด็กชายวรพล  ผลดี
 
1. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง
2. นางชาลินี  นรสิงห์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.2 เงิน 47 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงชลลดา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงปุณณา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ฉ่ำสดใส
4. เด็กหญิงพชัชรี  แตงทอง
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  แจ้งประจักษ์
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ภูฆัง
2. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แสงวันทอง
2. เด็กหญิงศิริทิพย์  เทพคุณ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  น่วมสำโรง
4. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ศรีโมรา
5. เด็กหญิงอนันดา  สร้อยระย้า
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
2. นางสาวอรฉัตร  ประสิทธิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงพนิดา  จันลา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มารยาท
3. เด็กหญิงวรัญญา  ร้อยแก้ว
4. เด็กชายศุภณัฐ  มานะพิมพ์
5. เด็กหญิงเกวลิน  อรรถประจง
 
1. นางสุมาลี  อินทร์ประดับ
2. นางเพชรา  พุทธนิมิตร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  อินโต
2. เด็กหญิงชนากานต์  สุขพอดี
3. เด็กหญิงทิพย์ธิชา  รอดเรือง
4. เด็กหญิงภูริชญา  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  หอมยามเย็น
 
1. นางสาวนิติกาญจน์  ครุฑคำ
2. นางจินดา  ทองสุวรรณ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกษมา  ศาลานนท์
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  คนบุญ
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  อ่ำอ่อน
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  ฉัตรคำ
5. เด็กหญิงสิวพร  หอมหุล
 
1. นางสาวสะสิประภา  วิศวิสุทธิ์
2. นางสาวทรรศนีย์  งามยิ่ง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เรืองไธสง
2. เด็กหญิงธิดาพร  จันทนา
3. เด็กหญิงวรรณิกา  ศรีพุก
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ภูฆัง
5. เด็กหญิงเปมิกา  ทิมเทศ
 
1. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
2. นางบุษยรัตน์  ดวงจันทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกรชพร  กระสัน
2. เด็กหญิงจรรยาพร  เทพมณี
3. เด็กชายจิรภัทร  ขาวเงิน
4. เด็กหญิงนภัสสร  สีสมงาม
5. เด็กหญิงมณฑิตา  นกทอง
 
1. นางกรณ์ภัสสร  เลิศรุ่งเรืองชัย
2. นางสาวหทัยชนก  ภูฆัง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุขเงิน
2. เด็กหญิงชุติมา  หนูแย้ม
3. เด็กชายณัฐภัทร  ฝ่ายคำมี
4. เด็กหญิงธนัชญา  นาเอก
5. เด็กชายธีรเดช  ราตรี
6. เด็กชายนวพล  ชูศาสตร์
7. เด็กชายนิรุษ  ขาวจันทร์
8. เด็กหญิงบุญธิดา  ฉาดฉาน
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  อ่อนนุ่มนิ่ม
10. เด็กหญิงพันวิรา  นางแย้ม
11. เด็กชายภัคนันท์  อุณาวรรณ์
12. เด็กชายวิธวิทย์  บุญกลาง
13. เด็กชายวิศรุต  นาเอก
14. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อุณาวรรณ์
15. เด็กชายสิทธิพร  มั่นปาน
16. เด็กชายสิรดนัย  นาเอก
17. เด็กหญิงอรณิชา  ใจเย็น
18. เด็กหญิงอรณิษา  ใจเย็น
19. เด็กชายอรรถพล  มีวงษ์
20. เด็กชายอิทธิพัทธ์  อ้นฉ่ำ
 
1. นายสุธิศักดิ์  ใจยะสัน
2. นางสาวมณฑิรา  มีนุ้ย
3. นางวาริน  อนุสนธิ์
4. นางปรียาภรณ์  สงวนตัด
5. นางสาวมธุรส  เขาแก้ว
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  จารุทิกร
2. เด็กหญิงขวัญชีวา  ปัตนุ
3. เด็กชายจักกฤษณ์  บุญชัย
4. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวคลี่
5. เด็กชายชาติภูมิ  สมใจ
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สรหงษ์
7. เด็กชายณัฐวา  สิงหาหล้า
8. เด็กหญิงทิพย์ลดา  วงษ์สุวรรณ
9. เด็กชายนภัส  ทัศเกษร
10. เด็กหญิงนภัสรา  เสาสุดใจ
11. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อ้นพงษ์
12. เด็กชายภานุวัฒน์  ตาลอ่อน
13. เด็กหญิงมณีกาญจน์  ผลวัฒนะ
14. เด็กชายวสุพล  แสนศรี
15. เด็กหญิงวีระกานต์  บุตรชา
16. เด็กหญิงศศินา  แจ้งใจดี
17. เด็กชายศิรัส  จีนกระจันทร์
18. เด็กหญิงสุนันทา  ดีใจ
19. เด็กชายสุริยะ  อิเพชร
20. เด็กชายโชติวัฒน์  สิงหวิบูลย์
 
1. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
2. นายเทวพร  ภูฆัง
3. นายจิรศักดิ์  ทองมี
4. นายประภัทร  ยอดมาลี
5. นางสาวนฤมล  เรืองวิทย์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.1 ทอง 27 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 1. เด็กชายวรสิทธิ์  กาฬภักดี
 
1. นายนาวี  พูลเพิ่ม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงปาลิดา  พึ่งสถิตย์
 
1. นางเจริญขวัญ  พิกุลเเก้ว
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.2 ทอง 42 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายภัทรนันท์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงลลิตภัทร์  สว่างศรี
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นางคมคาย  แจ่มกระจะ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขาววิเศษ
2. เด็กชายอานนท์  เหมือนแก้ว
 
1. นางสุชาดา  เชี่ยวชาญ
2. นายพนม  กาฬภักดี
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายคริสเตียน  วอล์สตรอม
2. เด็กหญิงสวรรณษา  เย็นใส
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นางคมคาย  แจ่มกระจะ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.8 ทอง 39 โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กหญิงกชกร  สวนดอกไม้
2. เด็กหญิงกุลจิรา  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงประภัสสร  ชาวปลายนา
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญรอต
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  สิงหล
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์   รถมณี
7. เด็กหญิงวิมลวรรณ  แสนสุภา
8. เด็กหญิงศลิษา  นรสิงห์
9. เด็กหญิงสุวิชญา  ชุ่มหมื่นไวย์
10. เด็กหญิงอชิรญา  เจริญสุข
 
1. นางอุษา  ประจงการ
2. นางเยาวพา  สูงปานเขา
3. นางสาววิไลวรรณ  มาลัย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงชลกานต์  จำปาโพธิ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วัฒนากูล
3. เด็กหญิงพรทิพย์  คำดี
4. เด็กหญิงพรพรรณ  นุชนารถ
5. เด็กชายพาณุพงษ์  โพธิ์ชัย
6. เด็กหญิงภูริดาฉัตร  เตียวสมบูรณ์กิจ
7. เด็กหญิงวรรณิสา  ภูฆัง
8. เด็กหญิงสิริรักษ์  แซ่ลี้
9. เด็กหญิงสิริวิมล  สดคมขำ
10. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เบ็ญจวรรณ
 
1. นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง
2. นางสาวณชานันท์  มานัส
3. นายศิริชัย  คชวงษ์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชนกพรรณ  สุขทวี
2. เด็กหญิงณัฐณภัทร  อู่สุวรรณ
3. เด็กหญิงนันทิพร  นุชนารถ
4. เด็กหญิงพรรณพรรษ  อุ่นสกุณี
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงศุภกานต์  สุทธิศศิกุล
7. เด็กหญิงอิษฎาอร   เนียมใจบุญ
 
1. นายฤทธิ์อนันต์  ปานประเสริฐ
2. นางสาวสมฤดี  พวงมาลี
3. นางสาวระวิวรรณ  พึ่งงาม
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กชายกิตติภพ  ดีสัตทัน
2. เด็กชายณัฐพล  นาคจันทร์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีเดช
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ทานิง
5. เด็กชายนิรุต  คงเพ็ชร
6. เด็กชายพีรเทพ  รอดเจริญ
7. เด็กชายภูผา  ครคง
8. เด็กชายวัชรชัย  เหมเมือง
9. เด็กชายเทวัณ  แก้วไม้
10. เด็กชายโชคชัย  สวนดอกไม้
 
1. นางสาวสรัญญา  ลำลึก
2. นายวิชัย  เพ็ชรวงษ์
3. นางนฤมล  หนูวรรณะ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 83.4 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายกานท์พิพัฒ  สุรินทร์เขต
2. เด็กชายคณาธิป  แต่งงาม
3. เด็กชายดนัย  สุขเฉลิมศรี
4. เด็กชายนำโชค  สว่างศรี
5. เด็กชายนิติธร  ตั้งไทยขวัญ
6. เด็กชายน้ำเงินคราม  สว่างศรี
7. เด็กชายวราเมธ  วรรธนบูรณ์
8. เด็กชายอติกันต์  เตียสกุล
9. เด็กชายอรุณ  จิ่งต่า
10. เด็กชายอานนท์  คงผ่อง
 
1. นางสาวชรินรัตน์   รัตนโพธิ์
2. นางสาวศุภศิริ  จำนงค์จีนารักส์
3. นางสาวสุนิษา  อู่ทอง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กหญิงปภัสสร  วรรชนะ
2. เด็กชายภูเบศ  สำราญสุข
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  สารสุวรรณ
2. นางสาวเบญญาภา  โชติกรธนากุล
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงปิ่นตินัทธิ์  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงภนัฐศิญา  ทาเอื้อ
 
1. นายชิษณุพงศ์  จันทรัตน์
2. นายจิรวัฒน์  พึ่งสุข
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร
 
1. นายมนตรี  รถมณี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กชายพัชรพล  กาฬภักดี
 
1. นายประสพชัย  กาฬภักดี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จีนทอง
 
1. นางสาวปาริชาติ  นิลบุญ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ธนูแผลง
 
1. นางภูชิสา  ธนเกษพิศาล
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กชายภีรวัฒน์  กาฬภักดี
 
1. นายประสพชัย  กาฬภักดี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงมาลินี  แย้มไสว
 
1. นางสาวกัญภิกา  วังเปรม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงฐิติพร  กลิ่นมณฑา
 
1. นางนาถเกล้า  โพธิ์รัง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายนนทกร  ชาตะพันธ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงสรัญกร  บุญลือ
2. เด็กหญิงอภิสรา  นิ่มเนียม
 
1. นางประกายมาศ  วรรักษ์
2. นางพรทิพย์  แก้วเรือง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงกัญญภา  พูนพิภพ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ภูผา
 
1. นายภาณุมาศ  เจริญสุข
2. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. นางสาวกรวิภา  บัวกระสินธ์
2. นายณัฐกานต์  วิริยะ
 
1. นายภาณุมาศ  เจริญสุข
2. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายณัฐพงค์  แก้วเรือง
 
1. นายสุรชัย  ชื่นด้วง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 30 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจุฑาธิปดิ์  บุญเรือง
2. เด็กชายนพัตธร  ราตรี
3. เด็กหญิงรัญชิดา  จูคง
 
1. นางสาวพรทิพย์  มั่นคง
2. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองไทย
3. เด็กชายศรัณย์  พิมพขันธ์
 
1. นางสาวเรณู  เซียงเจ้ว
2. นางสาวสุนี  เพ็ชรนุช
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายธำรงศักดิ์  ภู่มาลา
2. เด็กชายนนทพัทธ์  กลีทรัพย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อาจปาสา
 
1. นางสมใจ  เข็มเพ็ชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงนภัสรัตน์  สีสาย
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลักบุญ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพรพญา  ปั้นน่วม
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพัชรากร  รุ่งเรือง
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนัษฐิดา  ภักดีสูงเนิน
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงปานตะวัน  อินสว่าง
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงอภิสรา  บูรณากาญจน์
 
1. นางสุภัค  ฉ่ำช้าง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายเพไนย  ตันสกุล
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.66 ทอง 14 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หมีนสอีด
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนวิมล
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีทอง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เยาว์ธานี
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เติมต่อ
4. เด็กชายณัฐรัชต์  ดีเสมอ
5. เด็กหญิงนัษฐิดา  ภักดีสูงเนิน
6. เด็กหญิงปานตะวัน  อินสว่าง
7. เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
8. เด็กชายภูรินท์  กิ่งตาล
9. เด็กชายเพไนย  ตันสกุล
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
2. นางกาญจนา  สิริรัตนชัยกุล
3. นางสาวสมฤดี  พวงมาลี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 77.6 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีทอง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เยาว์ธานี
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เติมต่อ
4. เด็กชายณัฐรัชต์  ดีเสมอ
5. เด็กชายธนภัทร  มะโหฬาร
6. เด็กชายธนวิชญ์  ดอกรังกูล
7. เด็กหญิงนรัญสรา  ชาวบ้านกร่าง
8. เด็กหญิงนัษฐิดา  ภักดีสูงเนิน
9. เด็กหญิงปานตะวัน  อินสว่าง
10. เด็กหญิงผกามาส  สามสี
11. เด็กหญิงพฤษา  มะธุระนัตร
12. เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
13. เด็กหญิงพิชชาภา  ลูกฟัก
14. เด็กชายภูรินท์  กิ่งตาล
15. เด็กชายเพไนย  ตันสกุล
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
2. นางสาวฉันทนา   สุนิธี
3. นางสาวชิดดาว  นุ่มดี
4. นางส้มแก้ว  พลเสน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  เคาศรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลักบุญ
3. เด็กชายชูตระกูล  ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงนภัสรัตน์  สีสาย
5. เด็กชายปุณณเมธ  อินเอม
6. เด็กหญิงพรพญา  ปั้นน่วม
7. เด็กหญิงพัชรากร  รุ่งเรือง
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ปิ่นสกุล
9. เด็กชายภานุเดช  โตทอง
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่ำทอง
11. เด็กหญิงสิโรชา  สร้อยพวงนาค
12. เด็กหญิงเกษรา  จันทร์ศิริ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
2. นางสาวภาวิณี  สุเมธาพันธุ์
3. นางสาวพรทิพย์  ชาวประทีป
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  รังสวัสดิ์จิตร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 23 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสารทรัพย์
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สกุลอินทร์
4. เด็กหญิงกัลยากร  จันทร์ทอง
5. เด็กชายก้องภพ  ทองโสภา
6. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุนทรนุช
7. เด็กหญิงชญานี  บัวอาจ
8. เด็กหญิงปณิฏฐา  มะกล่ำเทศ
9. เด็กหญิงพิชญาภา  คงพุ่ม
10. เด็กชายพีรพัฒน์  ฤกษ์ยินดี
11. เด็กหญิงภูษนิศากร  นิลน้ำคำ
12. เด็กชายวายุ  ปุ่นกอ
13. เด็กชายวีรภัทร  น้ำจันทร์
14. เด็กชายสิทธิกร  เกิดโต
15. เด็กหญิงสุชาวดี  คุ้มเสือ
16. เด็กหญิงอธิชา  เพ็ชรเพ็ง
17. เด็กหญิงอนัญญา  อันบุรี
18. เด็กหญิงอรชพร  บำรุงวงษ์
19. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีโมรา
20. เด็กชายโชติพงศ์  ประสารทรัพย์
 
1. นางสาวกุลิสรา  เสวกานันท์
2. นายสวัสดิ์  อินทรศักดิ์
3. นางสาววชิรญาณ์  เครือแก้ว
4. นางสาวมัลลิกา  ศรีมุกดา
5. นางสาวณัฐวลี  เหล็กเขียว
6. นางสาววันวิสาข์  เทพสถิตย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 32 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เห็มเงิน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ธรรมศร
3. เด็กหญิงณิชากร  ทองเจริญ
4. เด็กชายภาคิณ  อินทร์วิเชียร
5. เด็กหญิงมัณทนา  บุตรดาวงษ์
6. เด็กหญิงสุนันทา  เจริญสุข
 
1. นายสาทิตย์  ครุฑจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สีตะระโส
3. นายนัฐวุฒิ  สะราคำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  กาฬภักดี
 
1. นางอุบล  ทรัพย์อินทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 17 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายณัฐฐากูร  ทับโชติ
 
1. นางสาวอารยา  แก้วมณี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนวิมล
 
1. นายสุรินทร์  ศิลปมะโย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายปกรณ์  แบนประเสริฐ
 
1. นายวรากร  มานัส
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 31 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายปกาสิต  นวลศรี
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงสิริพิชญ์  โอภาสสุริยัน
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 36 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนวิมล
 
1. นายสุรินทร์  ศิลปมะโย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กชายวีราพัชร์  กรวิจิตรทวีลาภ
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นิยมไวย์
 
1. นางสาววิชชุดา  เขียวชะอุ่ม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงพลอยปภัสร์  อัครววุฒิธัญภัทร์
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์งาม
 
1. นายพัฒนา  โชติกันตะ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 33 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายธีรทัศน์เทวัญ  งามยิ่ง
 
1. นางสาวกุสุมา  คำแสน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. นายอัครชัย  ขุมทอง
 
1. นางสาวนภวรรณ  พันธุ์เสือ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 38 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1. เด็กหญิงญาณิศา   สุริยะพงศ์อนันต์
 
1. นายนิรันดร์  บุญนาค
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 42 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงเกษมณี  คุ้มทอง
 
1. นางสาวอุษา  สายทอง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลเขาพระ 1. เด็กชายจตุภูมิ    มหาบุณย์
2. เด็กชายญาณวุฒิ   น้ำเงิน
3. เด็กหญิงณิชานันท์   วัตรพรม
4. เด็กหญิงดนิตา    จันทร์ทา
5. เด็กชายธาราสิทธิ์   กิจพิทักษ์
6. เด็กชายพลพล    สังข์งาม
7. เด็กหญิงลดา    ธัญญเจริญ
8. เด็กหญิงสลิษา  เขาแก้ว
9. เด็กหญิงสโรชา   ชะนะวงษ์
10. เด็กชายอภิพัฒน์   สะราคำ
 
1. นางสาววรรณวิศา   ทองดี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชัชชญา  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  บุญส่ง
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  โพธิสาร
4. เด็กหญิงปาริตา  พิมพา
5. เด็กหญิงศศิพิมล  คุ่ยจาด
6. เด็กหญิงสุนิตตา  สาดะระ
7. เด็กหญิงอิงชิตา  มะลิทอง
8. เด็กหญิงเมรี่  ธัญวรัตม์ชนก โฮง
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางจิตติมา  ใจทิม
3. นางสาวชิดดาว  นุ่มดี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67.666 ทองแดง 37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาโพธิ์
2. เด็กหญิงชลลดา  จำปาโพธิ์
3. เด็กหญิงปณิตตรา  ชมชื่น
4. เด็กหญิงปริศนา  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงพรนภา  กลิ่นหอม
6. เด็กหญิงวิยะฎา  กลัดเฟื่อง
7. เด็กหญิงสุมิตา  ชมชื่น
8. เด็กหญิงเนตรทราย  ธัญญผล
 
1. นางศรัณยา  โพธิ์ปาน
2. นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง
3. นางสาวสำราญ  นุชผักแว่น
4. นายวายุภัคร์  ร้อยแว่น
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาโพธิ์
2. เด็กหญิงชลลดา  จำปาโพธิ์
3. เด็กหญิงปณิตตรา  ชมชื่น
4. เด็กหญิงปริศนา  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงพรนภา  กลิ่นหอม
6. เด็กหญิงวิยะฎา  กลัดเฟื่อง
7. เด็กหญิงสุมิตา  ชมชื่น
8. เด็กหญิงเนตรทราย  ธัญญผล
 
1. นางศรัณยา  โพธิ์ปาน
2. นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง
3. นายวายุภัคร์  ร้อยแว่น
4. นางสาวสำราญ  นุชผักแว่น
5. นางสาวญาณิศา  ใคร่ครวญ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายกิตติพร  มาสีปา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลศรี
3. เด็กชายทักษพร  ใจดี
4. เด็กชายปกาสิต  นวลศรี
5. นายเศกสิทธิ์  ปรึกษาทอง
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
2. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 76.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายกิจจะ  ทองกลั่น
2. เด็กชายชำนาญ  เสร็จกิจ
 
1. นายสวัสดิ์  บุตรศรี
2. นายอิทธิพล  เทียมพล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วรเนตร
 
1. นางสาวปุญญิศา  วงษ์เสมา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อุปรา
 
1. นางสาวจันทิมา  จงชาญสิทโธ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์งาม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.75 เงิน 22 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงอังคณา  แสงบัวเผื่อน
 
1. นางสาวสุชาดา  ตันติจิตจารุ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กชายภัคธร  รัตนะไพจิตต์
 
1. นางสาวบุสมะห์  หมันยาหมีน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร
 
1. นายวิวัฒน์  พลายละหาร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เสาวรส
 
1. นางทิวา  ไพรวรรณ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจตุรพักตร์  บูรณะสุธีวงษ์
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  เพ็งสวย
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  เขียวไสว
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แสนคำ
5. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนชู
 
1. นางสาวมนตรา  สังข์สิญจน์
2. นายปิยเชษฐ์  สิทธิเขตรกรณ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ไป๋งาม
2. เด็กหญิงวันวิสา  ข้องหลิม
 
1. นางสาวจตุพร  อุดม
2. นางสาวปวรรัตน์  ม่วงสังข์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงนฎา   จำเนียรสุข
2. เด็กชายวชิรวิทย์   ภูผา
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุขเวศม์
2. นายศกร  คงบัน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายคีรีมาศ  ศรีวัฒน์
2. เด็กหญิงอณัญตภัทร  ภูฆัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  วินยาคูณ
2. นายสมยศ  ธัญญเจริญ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายกฤษฎา  คงกษัตริย์
2. เด็กชายธนาพิสุทธ์  แซ่ลี้
3. เด็กชายพีรภพ  เย็นสนิท
4. เด็กชายภูริภัทร  นาคทองอินทร์
5. เด็กชายศุภวิชญ์  พลยุทธ
6. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แตงทอง
 
1. นายวรรณชัย  เอ็นดู
2. นางปุณยรัตน์  หิรัญเลิศสันติ
3. นายชัยรัตน์  เงินเนื้อดี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62.9 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กชายจิ  -
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพสถิตย์
3. เด็กชายธชาภัทร  โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กชายธนาคม  เทพสถิตย์
5. เด็กชายยงชนัส  ถึกเจริญ
6. เด็กชายโยธิน  เข็มเพ็ชร
 
1. นายอุทัย  ศรีทอง
2. นางชลิดา  วิชชุเวทิน
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.83 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ก้านอินทร์
2. เด็กชายณัฐพล  กองทิพย์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ใจมั่น
4. เด็กชายธีรัตม์  จันทรวาส
5. เด็กชายธีรเดช  คงสุวรรณ
6. เด็กชายปรเมศ  เที่ยงธรรม
7. เด็กชายเตชิต  กสิกรรม
8. เด็กชายเนรมิต  สว่างศรี
 
1. นายพัฒนา  โชติกันตะ
2. นายอนุสรณ์  ช่ออังชัญ
3. นางสาววีร์สุดา  พลเสน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 70.8 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงฐิตาภา   ชูมก
2. เด็กหญิงณัฐชา  กาฬภักดี
3. เด็กชายณัฐพล  ปานเพชร
4. เด็กชายณัฐภัทร  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงปุณยภรณ์  กิ่งแก้ว
6. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  คงสมจิตร
7. เด็กหญิงอชิรญา  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงอัญชัน  เดชมา
9. เด็กหญิงเมธาพร  เขาแก้ว
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุมทอง
 
1. นายวิฑูรย์  ทวีสุข
2. นายเอกชน  มั่นปาน
3. นางกาญจนา  มั่นปาน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วเขียว
2. เด็กชายปิยวัฒน์   สว่างศรี
3. เด็กชายรังสิมันต์  นารี
4. เด็กหญิงวริศรา   เดือนฉาย
5. เด็กหญิงวริษา  แย้มวงษ์
6. เด็กหญิงอฐิติกานต์  โพธิกุล
7. เด็กชายอดิศักดิ์  เขียวไสว
8. เด็กหญิงอาภัสรา  ฉายอรุณ
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
2. นางจงกล  นุชนารถ
3. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิอาคาร
2. เด็กชายธนากร  มนตรีอุปถัมภ์
3. เด็กหญิงสุพรรณณิกา  คงคาศรี
 
1. นางสาวกานดา  จีนสุกแสง
2. นางสาวขวัญใจ  น้อยอินทร์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สมพร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญส่ง
3. เด็กหญิงนันทกานต์   แดงจุ้ย
 
1. นางสาวแสงเทียน  แสงบัวเผื่อน
2. นางสาวอมรรัตน์   น้ำจันทร์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75.9 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  หอมรส
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นรสิงห์
3. เด็กหญิงภคพร  รักมีศรี
 
1. นางสาวไข่มุก  ทองคำ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  รังสวัสดิ์จิตร์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.1 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 1. นางสาวชนิกา  แก้วโกมล
2. นางสาวปนัดดา  มหาหิง
3. นางสาววิภาดา  สวัสดิชัย
 
1. นางสาวดรุพร  วงษ์นาคเพ็ชร์
2. นายมนตรี  แก้วดุสิต
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วันทา
2. เด็กหญิงฟ้าประกาย  ยอดหงษ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  คงทายาท
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายธเนศวร  นรสิงห์
2. เด็กหญิงอติกานต์  เข็มเงิน
 
1. นางสาวกัญญา  ขุมทอง
2. นางสาวจิตติมา  แสวงหาทรัพย์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงนิตยา  เกิดมั่งมี
2. เด็กหญิงรัตนากร  คนหลัก
 
1. นายนฤชล  บุญมา
2. นางสาวชนิกานต์  สุนทรลิขิต
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงวราวรรณ  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาววนิดา  จันสิงคำ
2. นายธเนตร  มดแดง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์โสภา
2. เด็กชายทรงพล  ดอกคำ
 
1. นางสาววนิดา  จันสิงคำ
2. นายธเนตร  มดแดง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  พุทธชงค์
2. เด็กชายสิทธิ์ชัย  ศรขำ
 
1. นายวัญรพ  ฉิมพาลี
2. นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายธนวินท์  จีนก๊ก
2. เด็กหญิงสรัญญา  เนเรี๊ยะ
 
1. นางสาววนิดา  จันสิงคำ
2. นายธเนตร  มดแดง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 1. เด็กหญิงปาณิตา  เผือกศรีสุข
2. เด็กหญิงเกวลิน  สะราคำ
 
1. นางสาวณัฐนรี  พุ่มจำปา
2. นางสาวสุภาพร  อ่อนสอาด
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายนพรัตน์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  มีเพียร
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นายจิรวัฒน์  พึ่งสุข
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กชายชินาธิป  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงดวงใจ  จำปาเงิน
 
1. นางสาวจรัญญา  ก้องแดนไพร
2. นางอรพิน  ทองดี
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงจิระนันท์  พันธ์ุเตี้ย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จีนสุกแสง
 
1. นางสาวนาฏยา  โกษาแสง
2. นายพัฒนะ  ภูฆัง
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  แก่นพรม
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  ยิ้มประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นรสิงห์
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวอทิญา   มะหิงษา
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายณัฐดนัย  พุทธวงศ์
2. เด็กชายปรางค์ราวิทย์  สีสงคราม
3. เด็กชายสุริยา  นกเล็ก
 
1. นายวัชระ  ทองคำดี
2. นายณัฐพัชร์  ทองรอด
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายธนะพล  งามยิ่ง
2. เด็กชายธนาธิป  งามยิ่ง
3. เด็กชายพุทธตา  ติบจันทร์
 
1. นางสาววนิดา  จันสิงคำ
2. นายธเนตร  มดแดง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงพระศุกร์  ทองสุข
2. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงอนงค์สิริ  พุ่มฉาก
 
1. นายชาญชัย  สังคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  เขาแก้ว
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายจตุพร  ศูนย์สิทธิ์
2. เด็กชายฐิรพรรษ  ภูสังข์
3. เด็กชายสิงขร  งามสอาด
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นายสรวิชญ์  สินสวาท
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายจิรกร  หนองน้ำขาว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ชาวบ้านคอย
3. เด็กชายเอกพาวิน  ภู่ประดับ
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสาวศรีแพร  บุญวัฒน์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายฐิติพัชร  สุขสำราญ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ชาวบ้านคอย
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  ปะละสี
 
1. นายชาญชัย  สังคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  เขาแก้ว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กหญิงชนิษฐา  วันทอง
2. เด็กชายต้นน้ำ  อินทะแสน
3. เด็กชายธนธร  ทองคำ
 
1. นางสาวกชพร  เกิดมณี
2. นางสาวจอมขวัญ  ชื่นอารมย์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กชายทองสุข  เมืองช้าง
2. เด็กชายนันทภพ  สิงหชัย
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จำปีขาว
 
1. นายวายุภัคร์  ร้อยแว่น
2. นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงนันทิพร  ทองโสภา
3. เด็กหญิงปภาดา  เปล่งวานิช
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางธัญญรัศม์   แตงทอง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขสมวงค์
2. เด็กหญิงชนกวรรณ  นิยมไทย
3. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มเพ็ชร์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวเยาวลักษณ์   เอี่ยมประดิษฐ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.33 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกมลชนก  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงฉัตรญา  ดีนุช
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลิ่นฟุ้ง
4. เด็กชายภากร  พิศวง
5. เด็กหญิงสาธิดา  สุริวงษ์
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เขียวไสว
 
1. นางสาวฐานิตา  อุบล
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ทรงเพียรธรรม
3. นางสาวปณินันทน์  สิมพลีวงศ์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงณฐอร  ปานเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  คำแผง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่ลี้
 
1. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
2. นางอารีย์  อุบล
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยศศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรรษมณ  ยันตะพันธ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มังกร
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เอี่ยมประดิษฐ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 1. เด็กชายคณาธิป  ทีปะลา
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  ภูฆัง
3. เด็กชายธนชัย  ทรดี
 
1. นางสาวนัฐชภัสร์  วงสายสินธุ์
2. นางสาวพิมพ์พา  จันทรฤกษ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงกุนที  งามยิ่ง
2. เด็กหญิงชนกสุดา  น้ำพุกำเนิด
3. เด็กหญิงยุวดี  งามยิ่ง
 
1. นายนิพนธ์  ลิ้มไพบูลย์
2. นางสาววนิดา  จันสิงคำ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 34 โรงเรียนวัดคลองขอม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สะราคำ
2. เด็กชายศิวกร  สะราคำ
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  เอกบุตร
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวณาริศรา  เหลืองทะนารักษ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75.33 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหนองนา 1. เด็กหญิงนภัสสร  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงภาณิศา  บุตรสิงห์
3. เด็กหญิงเบญจมินทร์  โพธิ์พันธุ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กู้เกียรติกำธร
2. นางสาววรรณอาสาฬ  ทดแทน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง 15 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงภัทรพร  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงวสิตา  แห้วเพ็ชร
3. เด็กหญิงสิริวิมล  มาช่วย
 
1. นางสาวศรัญญา  ทองงาม
2. นายกฤษดา  อร่ามกูล
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 1. เด็กหญิงดรัลพร  เดือนเพ็ง
2. เด็กหญิงศิรภา  อิ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอรพลิน  บุกลอ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คชอินทร์
2. นางสาวพรนิภา  เณรเมือง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   ภูฆัง
2. เด็กหญิงภัทรมน  น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงวราพร   หรั่งทอง
 
1. นางสาวดวงนภา  มะลิทอง
2. นายณัฐวานนท์   เที่ยงธรรม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงธนพร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สว่างศรี
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชาวดอนคา
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
2. นางสาวถนอมนวล  อ่อนวิมล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปิติปฏิมารัตน์
2. เด็กหญิงวริศรา  หล่อเนาวรัตน์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ราชวงศ์
 
1. นางสาวปริฉัตร  สกนธ์รวีนาท
2. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  เพชรรักษา
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ภูฆัง
3. เด็กหญิงปัณณาภร  อินทรโชติ
 
1. นางสาวนันทิดา  ใจมั่น
2. นางสาวบุหงา  ศรีเดช
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงธนัชชา  พูลศรี
3. เด็กชายพลภัทร  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวนันทิดา  ใจมั่น
2. นางสาวบุหงา  ศรีเดช
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงภัทราพร  นิตย์สุวรรณ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงเขมจิรา  หนูเกลี้ยง
 
1. นางยุพิณ  กลัดล้อม
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงปาลิตา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววรัญญา  พุทธคาวี
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 66.98 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภูฆัง
 
1. นายสมภพ  ภูฆัง
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 1. เด็กหญิงวิภาดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญประเสริฐ
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กชายอนุภัทร  สิงห์นคร
 
1. นายสมภพ  ภูฆัง
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.34 ทอง 8 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวัชรนนศิริ
 
1. นางวริยา  ศรีสวัสดิ์
 
192 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 26 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายณัฐพล   เที่ยงพุก
2. เด็กหญิงรุ่งติกาญจน์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวศรัญญา  ธนูแผลง
2. นางสาวปัทมา  ฉิมพาลี
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายนวพล  ข้องม่วง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ปิ่นทอง
 
1. นางสิริรัตน์  ฉิมพาลี
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายณัฐรัตน์  จาดสดี
 
1. นางสาวอังศนา  อ่อนวิมล
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายจิรพัทธิ์  วัชรโกมลพันธ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ปานทสูตร
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 1. เด็กหญิงสุพนิดา  พาสุข
 
1. นางพิมพ์ใจ  สุวรรณพานิช
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 43 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงธิดากานต์  ภูผา
 
1. นางสาวแจ่มใส  ปทุมสูตร
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงพัชราภา  อ่อนวิมล
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 38 โรงเรียนวัดหนองเปาะ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีดอกคำ
2. เด็กชายภาคภูมิ  พระมาลา
3. เด็กชายวิบสณุ  พระมาลา
 
1. นางสาวศิริพร  ท้าวแก้ว
2. นายศณัชทพล  อรุโณทอง
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงกันยา  ละม้ายเมือง
2. เด็กหญิงสิรินดา  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  เพ็ชรเพ็ง
 
1. นางบุญนาค  แสงสุวรรณ
2. นายสมภพ  ภูฆัง
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวนัส  ปั้นปล้อง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  พูนเจริญ
3. เด็กชายอนุสรณ์  มีศรี
 
1. นางสุมาลี  บุญชาย
2. นางสาวสุธิดา  อิงคะวะระ
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธีรพล  พันธุ์เรือง
2. เด็กหญิงภัทราพร  นิตย์สุวรรณ
3. เด็กหญิงรินรดา  ยอดศิริ
 
1. นายศรีพล  ปานเจริญ
2. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์พันโสม
2. เด็กชายปวริศ  คำมี
3. เด็กชายเปรม  ปั้นปล้อง
 
1. นางสุมาลี  บุญชาย
2. นางสาวธลัณรัชต์  ฐิติวลัญชญ์กุล
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกษประทุม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สมจิตร์
 
1. นางสาวนาวินทร์  ชะโร
2. นางสาวพวงผกา  ธัญญเจริญ
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 35 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายการุนย์  จงเทพ
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญพยุง
3. เด็กชายธนกร  ราชสิทธิ์ทรัพย์
 
1. นางสุมาลี  บุญชาย
2. นางสาวสุธิดา  อิงคะวะระ
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 32 โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาฬภักดี
2. เด็กชายพีรภาส  กุลศิริกมล
3. เด็กชายวรัญชัย  ปั้นเนตร
 
1. นางสาวจารุณี  ใจฉ่ำ
2. นายวิชัย  อิ่มน้อย