สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 39 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ผ่อนยา
 
1. นางชลดา  วริกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอรจิรา  ทับวัล
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ใจเก่งดี
 
1. นางสาวสุคนธ์   สุขสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชลรดา  ทองไกร
 
1. นางฉันทนา  กานต์กัมพล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กหญิงอริษา  คำประกาย
 
1. นางสุชิน  สุขรักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางสาวลภัสธยาน์   วรกฤติประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แจ่มดอนไพร
 
1. นางสาวสุชาดา  การะเกตุ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล
 
1. นางน้ำทิพย์  เปียศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ชาวตาก้อง
 
1. นางวันเพ็ญ   กลิ่นอ่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75.33 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่นันท์
 
1. นางฉันทนา  กานต์กัมพล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89.33 ทอง 5 โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวนิตยา  แซ่ชื้อ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณภัทร   พันธุจันทร์
 
1. นายกิตติพงษ์   พลเสน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลทิชา  อุดมทั้งตระกูล
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.67 ทอง 14 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  พึ่งนุสนธิ์
 
1. นางไพเราะ  ทัศนสุวรรณ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 34 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงศรุตาพร    นิลปานกัน
 
1. นายมีชัย   นาคชัยยะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจิตภินันท์  จาตุพิศาลพงศ์
2. เด็กหญิงอรวี  ใจเอื้อย
 
1. นางสาวผกามาส  หอมกระจุย
2. นางประไพ  อุดมผล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกาญจนา   จินดาอินทร์
2. เด็กชายณัฐดนัย   ฤกษ์อรุณ
 
1. นายบุญชู   เก็งสุวรรณ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93.95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายนำเกียรติ   จินดารัตน์
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ม่วงศรีจันทร์
 
1. นางสาวปุณิกา   ยอดเพชร
2. นางสาวฐิติมา   คงคาหลวง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายพัฒธิพงษ์   เพ็ชรศรีงาม
2. เด็กชายพิพิธภัณฑ์   ทวยนันท์
 
1. นางสาวฐิติมา   คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา    ยอดเพชร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงธนาพร  วิบูลย์เชื้อ
 
1. นางทับทิม  สมาลาวงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์
 
1. นางจันทพร  พูลทรัพย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายชลประธาร   มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์   รัตนทองคง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เชื้อรุ่ง
2. เด็กหญิงสุวิมล  สืบพลาย
3. เด็กหญิงอาทิตตา  เหมลี
 
1. นางสาวภัณฑิรา  โพธิพันธุ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ซ้อนเสียงดัง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 27 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   เจเถื่อน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุทอง
3. เด็กหญิงศิรินยา   ศรีสงคราม
 
1. นางสาวสุภรพิทย์   บุญพรวงศ์
2. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  พ่อค้า
2. เด็กหญิงศิราณี  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงสุชญา  พึ่งพงษ์
 
1. นายจักรพงศ์  เทพพันธุ์
2. นางสาวชญาน์นันท์  อัครัชพงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. นายกิตติศักดิ์    วันทำ
2. นายพันธการ   คุณประสาท
3. เด็กหญิงสุวนันท์   พันธุ์ศิริ
 
1. นางสาวชลลดา   ปูรณโชติ
2. นางประไพ   บุญอนันต์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกณิการ์  เรืองขจร
2. เด็กชายปิยะ  แสงวิชา
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนภัทร  สุขเกษมฤทัย
2. เด็กชายศักรินทร์   สีน้ำเงิน
 
1. นายบุญเลิศ   แสงดี
2. นางอัมพร   แสงดี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 35 โรงเรียนรัตนไพศาล 1. เด็กชายกัณพัฒน์  สุนทรสุวรรณ์
 
1. นางสาวอภิพร  ภัทรวารินทร์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงจีรณัชชา  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นายผดุงศักดิ์  พุ่มเกตุแก้ว
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัชชา  ช่างเรือนกุล
2. เด็กหญิงลภัทรดา  ถนอมเชื้อ
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางสาวอรอนงค์  เชาว์ไวพจน์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์   ศรีขาว
2. เด็กหญิงสาริดา   ธรรมสนธิเจริญ
 
1. นายนิรุตติ   รัตโนสถ
2. นายวุฒิชัย   สวิพันธุ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 43.49 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกำพล  ยศประเสริฐ
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82.59 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสไบทิพย์    ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวณิติยา   พรมดี
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงบุญญาพร  บุญมา
 
1. นายธนวัฒน์  เพ็ชรศรี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 41.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ศีลประเสริฐ
 
1. นางสาวแววดาว  จิตต์ใจฉ่ำ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายกรวิทย์   มีเตอ
 
1. นายวุฒิชัย   สวิพันธุ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายฐิติ   หมอนวดดี
2. เด็กหญิงภิญญดา    รูปขำดี
3. เด็กหญิงอัจฉรา    ละอองนวล
 
1. นางจรรยา    เจริญรัตน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนรินทร์พร  สุขยืน
2. เด็กหญิงสมใจ  ประทาน
3. เด็กหญิงอิงอร  อ่อนวรรณา
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางสาวเรวดี  ซ้อนเพชร
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงจิราพร   หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงจิราภา   หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงชญานี  มูลฑา
 
1. นายฉัตรดนัย    เบ้าพรุมมา
2. นางสาวศิริรัตน์    ศรีเหรา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายภีรพัทร  ชินวงษ์จ้นทร์
3. เด็กชายยศวีร์  จันทวาท
 
1. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
2. นางจำลอง  พันธ์เจริญ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงกันติชา   ตาเห็น
2. เด็กชายณัฐพล    กลิ่นปลาด
3. เด็กชายพีรภัทร   บัวกลิ่น
 
1. นางสาวกรรณิการ์   กัณศิริ
2. นางสาวไพรินทร์  บุญเกิด
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีทาหาร
2. เด็กชายวีระพล  ศรีอินทร์สุด
3. เด็กชายสิรภพ  ใจเก่งดี
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 11 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปัทมา    คนงานดี
2. เด็กชายภพประเสริฐ   เข้มบุญศรี
3. เด็กหญิงสุภาพร   คนงานดี
 
1. นางวราภรณ์   สีดำนิล
2. นางอาภรณ์   ช่างเรือนกุล
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีอินทร์งาม
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญประวัติ
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
2. นางศริทร  กลิ่นเกษร
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อ่วมเสือ
2. เด็กชายภูนิทัศน์   เมทศาล
 
1. นางสาววรมณ   เจริญศรี
2. นางสาวอังคณา   นาคทอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายภูมินทร์  กลิ่นคำดี
2. เด็กชายภูวนัย  ชูเชิด
 
1. นายสมหวัง  คมขำ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงปรารถนา  แก้วชมเชย
2. เด็กชายศรันย์  ตรีครุฑพันธ์
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
2. นางสาวอำพร  วุฒิฐิโก
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธีรภัทร  ตันเจริญ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  มงคลทรัพย์
 
1. นายสำเริง  สุวาท
2. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายปัญญพนต์  แสงสุริยวงค์
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์   จันทร์หอม
 
1. นายสำเริง   สุวาท
2. นางสาวหทัยรัตน์    โลหะ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนกร   สุจจิตรจูล
2. เด็กชายธนัญชัย   ขัติมณี
 
1. นายสำเริง   สุวาท
2. นางสาวหทัยรัตน์    โลหะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 13 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา  จิวัฒนไพบูลย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  บุญชู
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ปานดอนลาน
4. เด็กหญิงรัตนาพร  พลายแก้ว
5. เด็กหญิงสุพิชฌาต์  ช้างเจริญ
 
1. นางสาวสิทธิพร  ยอดเกษา
2. นางธมนรัชต์  ฤทธิ์สุทธิพิมล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 48 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระทองแหง็ด
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แผนสมบูรณ์
3. เด็กหญิงธมนณัฐ  วัฒนรุกข์
4. เด็กหญิงภัครฐา  แสงวิชาญ
5. เด็กหญิงสิริกร  ทองยินดี
 
1. นายมนต์ชัย  ศรีทน
2. นางสาวปิยธิดา  วงษ์ไสว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกนิษฐา   น้ำหอม
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   หนูอ้น
3. เด็กหญิงนลินี   เหลืองสดใส
4. เด็กหญิงปิยธิดา   บุตรดา
5. เด็กหญิงศศิธร   ใจหลัก
 
1. นางสาวพัชรี   ใจโต
2. นางสาวอัญรัตน์   นุชกำบัง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.2 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ระเวกโสม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำสุก
3. เด็กหญิงทิชากร  ทรงศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายธนวัฒน์  ฉิมเพชร
5. เด็กหญิงธนันต์พร  ผลวงษ์
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางเรณู  รชตะบวรทัต
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงณิรดา  หงษ์โต
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  คณะบุตร
4. เด็กหญิงปุณณ์นิษฐา  ไกรเตชสังข์
5. เด็กหญิงอัญธิกา  พูลเดช
 
1. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
2. นายพรชัย  ชูชื่น
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์    ทองเหมือน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   บุญธรรม
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เสาร์เฉลิม
4. เด็กหญิงลลิดา   ใจตรง
5. เด็กหญิงสิริมา   ยังเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี   ใจโต
2. นางสาวพิมบงกช   โทรจุฬานนท์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วสระแสน
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญโห้
3. เด็กหญิงพรชนิตว์  ขอคำ
4. เด็กหญิงรัตน์ติยาภรณ์  อุโบสถ
5. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ใคร่ครวญ
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.2 เงิน 35 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงคัคนานนท์  คงเจริญถิ่น
2. เด็กหญิงธันยพร   ใจกล้า
3. เด็กชายนันทกร   รอดไสว
4. เด็กหญิงปนิดา   หงษ์ศรีเมือง
5. เด็กหญิงแพรวา   สำเนียงหวาน
 
1. นายสำเริง    สุวาท
2. นางสาวหทัยรัตน์   โลหะ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายกลยุทธ์  พวงพั่วเพชร
2. เด็กชายคุณากร   นุชกำบัง
3. เด็กชายจิรวัฒน์   ทศพรพรหม
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงหิรัญ
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   รูปขำดี
6. เด็กหญิงดวงพร   คล้ายนาค
7. เด็กชายธนัฐนัน  จันทร์ขาว
8. เด็กชายธนากร  มีเหลือ
9. เด็กหญิงธัญรดา  เกษสง่า
10. เด็กชายธีรภัทร  อุบลแย้ม
11. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ถอด
12. เด็กหญิงปนิตา   ชัยสงคราม
13. เด็กหญิงปานชญา   สวยค้าข้าว
14. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ตันสุ
15. เด็กชายสุรเดช  สืบดา
16. เด็กชายอนุวัฒน์   ศรีสุวรรณ
17. เด็กหญิงอาภัสรา   มาลัย
18. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ   ดายใหม่
19. เด็กชายเดชชัชวาล  สระทองพูล
20. เด็กหญิงเบญจพร  พงษ์ดี
 
1. นางสาวจรรยา  กนกนิรันดร
2. นางดวงเดือน   ชาวสวน
3. นายเกรียงไกร   แย้มขยาย
4. นางสาวพิทยา   บุญยเกตุ
5. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.8 ทอง 43 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ทับโชติ
 
1. นางสาวอังคณา  พุกโพธิ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสุทธิพจน์  วงษ์สกุลดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   นาคดี
 
1. นายเทพนม   ปัตลา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายจักริน  ศิริอุบล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ผิวสุข
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยสว่าง
2. นางจิราพร  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 26 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายภัทรภณ  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จำปีเรือง
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
2. นางสาวนันทพร  พลายละหาร
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงมณฑิตา   เกตุวงษ์
2. เด็กชายอานนท์   การะเกตุ
 
1. นางสาวนันทพร   พลายละหาร
2. นางพัทธนันท์   น้อมระวี
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.6 ทอง 47 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จำปาดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคทองอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ปัชชา
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เอี่ยมศรี
5. เด็กหญิงธนวรรณ  พลวิชัย
6. เด็กหญิงธนัญญา  พลวิชัย
7. เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์เวียงจันทร์
8. เด็กหญิงบุศยมาศ  คงขม
9. เด็กหญิงภควดี  หงษ์เวียงจันทร์
10. เด็กหญิงวรรณิดา  เสนาบุตร
 
1. นางสาวหัทยา  สุดยอด
2. นางสาวนลินี  ดวงเวียง
3. นางสาวสุรภา  เหล็งหวาน
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 1. เด็กหญิงกรองทอง  แสงอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาวเรือง
3. เด็กชายนัทธพงศ์   พลเสน
4. เด็กชายพงศธร  สีคำใส
5. เด็กชายพงษ์นรินทร์  สงวนพันธ์
6. เด็กชายยงยุทธ  บุญชม
7. เด็กหญิงวาสินี   แป้นทอง
8. เด็กหญิงศรินณ์ญา   แสงประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุรีพร  สงวนพันธ์
10. เด็กชายอานนท์  ฤทธิ์เดช
 
1. นางมาลัย  จิ๋วเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรีรัตน์  พลเสน
3. นางสาวสุภาพร  นิ่มนวล
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายกฤษดา   เบ้าบุญ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร   แห้วเพชร
4. เด็กหญิงนริศร   ปินะเต
5. เด็กหญิงปานดาว   หงษ์เวียงจันทร์
6. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    นนท์ศิลา
7. เด็กหญิงวัชรินทร์   ทับทองดี
8. เด็กหญิงศิรินาถ   เทียมจันทร์
9. เด็กหญิงสุธิตา   บุญรอด
10. เด็กหญิงสุนิสา   ไชยะสม
 
1. นางสาวราตรี   มาตรวิจิตร
2. นางศิริลักษณ์   เรียบเรียง
3. นางสาวอรนุช   นามปัญญา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมกุล
2. เด็กหญิงทิพากร  ศรีชาวนา
3. เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา
4. เด็กหญิงนภัสสร  คนยงค์
5. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  ไพโรจน์พัฒนกุล
6. เด็กหญิงสิตานัน  สุวรรณดำ
7. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์ชัย
8. เด็กหญิงอรนิสา  ตันสุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์ทองดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  กาพจันทวงษ์
2. นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช
3. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 70.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรรณศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวคำ
3. เด็กชายทินโชติ  เนตรรุ่งเรื่อง
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ว่องดี
5. เด็กหญิงนรินทร์  อินทร์สวาท
6. เด็กชายนัทธพงศ์  ผิวอ่อน
7. เด็กชายพีรภาส  ใจกล้า
8. เด็กชายศุภสิน  ล้ำเลิศ
9. เด็กชายสรวิชย์  ภู่มีศีล
10. เด็กหญิงแพรวา  บุญเพ็ชร์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  แสงพรเลิศ
2. นายณธกร  ทองนทพรรณ
3. นางสาวอุทัยวรรณ  ทวีโชคชาญชัย
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายธนกูล  สังวาส
2. เด็กหญิงนันทกานต์  รอดหงษ์ทอง
 
1. นายอนุกูล  ดำริพาณิชย์
2. นางสาวพรกมล  สกุลมา
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายสุพัฒน์   อนุศาสตร์สังข์
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์   อุดมพล
 
1. นางปิยาภรณ์   แจ่มแจ้ง
2. นายมีเชาว์   พุทธิวัย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วชมร
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐวลี   สำเนียงแจ่ม
 
1. นางสาวอัญชลี   ปทุมานนท์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 17 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงอริสา  เล็กน้อย
 
1. นายสุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พรมมาหอม
 
1. นางบังอร  อุดม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   สิงห์โต
 
1. นางบังอร   อุดม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   ชูดี
 
1. นางบังอร   อุดม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายประสิทธิชัย   กระโห้แก้ว
 
1. นางบังอร   อุดม
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 36 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1. เด็กหญิงกันธิชา  ศรีวารี
2. เด็กหญิงจันทกานต์  รักแสง
 
1. นางสาวสาคร  ชูสีจันทร์
2. นางนวลฉวี  นักฟ้อน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเมืองหลวง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  อุดหนุนเผ่าพงษ์
 
1. นางสาวมาลีลักษณ์  ปิ่นกระจัน
2. นางสาวสุรภี  มโนธรรม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงขวัญตา  ทองมูล
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คงใย
 
1. นางสาวสุดารัตน์   สีสิงห์
2. นายสุเทพ   ด้วงต้อย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงภัทราพร   เมืองพรหม
 
1. นางบังอร   อุดม
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ปทุมสูตร
2. เด็กชายภักดี  บัวงามดี
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  ศรีเหรา
 
1. นางสาวอาภรณ์  นรัญดา
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมรองบน
3. เด็กหญิงเอมพิกา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชัยยา  กรมแสง
2. เด็กชายนนทพัฒน์  แสงสว่าง
3. เด็กชายศราวุฒิ   คนงานดี
 
1. นางณัฐหทัย   เนตรพระ
2. นายอดิศร   เนตรพระ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายธิติรัตน์  นิลสิน
 
1. นายฐิติพงศ์  เอกฉันท์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 79.67 เงิน 16 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์เวียน
 
1. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.67 เงิน 19 โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายกิตติชัย   พาชัย
 
1. นายกณวรรธน์   สุทธิประภา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วดี
 
1. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   บุญธรรม
 
1. นายกณวรรธน์   สุทธิประภา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 79 เงิน 30 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายศิลา  สร้อยทอง
 
1. นายฐิติพงศ์  เอกฉันท์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงยลลดา   ราแพงดี
 
1. นายอธิวรรธก์   พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 71 เงิน 24 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  พันธุ์เขียว
 
1. นางสาววรรณพร  ตั้งแสงสุวรรณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เฉี่ยวงษ์ทอง
 
1. นางสาวภณิดา  ตะระวิสิทธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.66 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกนกพล  ไกรทองสุข
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 12 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงทิตยา   จันโนติ๊บ
 
1. นายไกรวุฒิ   ลำตาล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.66 เงิน 8 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายกฤตเมธ  เขียวเซ็น
 
1. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายสัณหณัฐ  แก้วดี
 
1. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวมี
2. เด็กชายกีรติ  เสาสุดใจ
3. เด็กชายจิตภานุ  เย็นใจ
4. เด็กหญิงญาณิศา  ขันติ
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แช่มช้อย
6. เด็กชายณัฏฐพล  ระเวกโสม
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประยูรวงษ์
8. เด็กชายนิติภูมิ  สงทอง
9. เด็กหญิงวราภรณ์  กุทาพันธ์
10. เด็กหญิงศศิประภา  ภู่น้อย
11. เด็กหญิงศิรินธร  โชคชัยสมบูรณ์
12. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกระจ่าง
13. เด็กชายอภิวัฒน์  ใจแก้ว
14. เด็กชายเกียรติพงษ์  ยอดดี
15. เด็กหญิงเมธาวี  ทองอิ่ม
 
1. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จำปาบัว
2. เด็กหญิงจิดาภา  จิตริต
3. เด็กหญิงฉัตรฐมาภรณ์  สนธิเณร
4. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีบุญเพ็ง
5. เด็กหญิงดวงกมล  หะระพัน
6. เด็กชายธนภัทร  จำปาบัว
7. เด็กชายธันวา  ทองบ้านโข้ง
8. เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์สิงห์
9. เด็กชายปรีดี  สงวนทรัพย์
10. เด็กหญิงพัชราภา  สถาปิตานนท์
11. เด็กหญิงภคมน  ศิริพลับ
12. เด็กชายยงยุทธ  เจริญสุข
13. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยิ้มอิ่ม
14. เด็กชายศิริพงษ์  ผึ้งล้อม
15. เด็กหญิงสุกานดา  โพธิ์พรม
16. เด็กหญิงอิสรียา  สุวรรณเอี่ยม
17. เด็กหญิงเกวลิน  เอี่ยมศรี
18. เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมศรี
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภูฆัง
20. เด็กหญิงเสาวภา  หะระพัน
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นางพรพิมล  พุ่มเกตุแก้ว
3. นางโสภา  แจ่มแจ้ง
4. นางถนอม  จิตไว
5. นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย
6. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 15 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วเมฆ
2. เด็กหญิงจิดาภา  อินทร์ศรี
3. เด็กชายณัฐพล  รสกลิ่น
4. เด็กหญิงดวงกมล  ยอดทอง
5. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ภูฆัง
6. เด็กชายธีรศักดิ์  บรรดาศักดิ์
7. เด็กหญิงปภาภรณ์  อุ่นใจดี
8. เด็กหญิงผกามาส  วงษ์พันตรี
9. เด็กหญิงพลอยศรี  กอคุ่ย
10. เด็กชายพุทธิชา  หงษ์เวียงจันทร์
11. เด็กชายยสินทร  พรมชนะ
12. เด็กหญิงลลิดา  หะระพัน
13. เด็กชายวันชนะ  นาควงษ์
14. เด็กชายศรยุทธ  พันธุ์สวรรค์
15. เด็กหญิงศศิวิมล  อุ่นใจดี
16. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีบุญเพ็ง
17. เด็กหญิงสราญจิต  ฮวบศรี
18. เด็กหญิงสุธาศิณี  ช้างน้อย
19. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์เหมือน
20. เด็กหญิงโสภิณนภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นายผดุงศักดิ์  พุ่มเกตุแก้ว
3. นายเสนาะ  บุตรขจร
4. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
5. นางสาวจินตนา  หงษ์เวียงจันทร์
6. นางชลดา  วริกูล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 28 โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายกิตติชัย   พาชัย
2. เด็กชายนฤภัทร   อ่อนแก้ว
3. เด็กชายบดินทร์   สร้อยชมภู
4. เด็กชายศักดิ์ณรินทร์   สีสะหัด
5. เด็กชายเกริกฤทธิ์    อู่อรุณ
6. เด็กหญิงเบญจมาศ   บุญธรรม
 
1. นายกณวรรธน์   สุทธิประภา
2. นายวัฒนา   ม่วงอร่าม
3. นางสาวมยุรฉัตร  พูลธนสวัสดิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายศักรินทร์   วงษาเวียง
 
1. นายอาบศักดิ์  พฤกษชาติ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 10 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา   ปานประชาติ
 
1. นายสำเริง   สุวาท
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงอัยยากานต์  จิระสุข
 
1. นางอิศรา  ฉิมทองดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุ่นใจดี
 
1. นายลิขิต  วริกูล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายประภัทร  เปรมจันทร์วงษ์
 
1. นายอาบศักดิ์  พฤกษชาติ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 35 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. นายคณิน  ชูศรีจันทร์
 
1. นายบุญสม    กัณฑสังข์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 23 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีเพียรทอง
 
1. นางบุษยา  คำเรียง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐพร    มีใจมั่น
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศิริเชษฐ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง 20 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  แซ่ซื้อ
 
1. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายเปรมวัฒน์   กรรณเทพ
 
1. นายศักรนันทน์   รอดทัดทาน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงนภัษ  แผ้วสุวรรณ
 
1. นางสาวมยุรี  ดวงจรัส
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ   ฉัตรประพันธ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 37 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายเตชัส  ภาษิต
 
1. นางสาวมยุรี  ดวงจรัส
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 25 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงนภัษ  แผ้วสุวรรณ
 
1. นางสาวมยุรี  ดวงจรัส
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   เชื้อรามัญ
 
1. นายเชาวลิต    วงษ์จินดา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงจารุลักษณ์  นาคสมพันธ์
2. เด็กชายชัยนันท์  บุญสิงห์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสวงหา
4. เด็กชายธนเดช  วงษ์บัณฑิต
5. เด็กหญิงพิยดา  หงษ์เวียงจันทร์
6. เด็กหญิงภิรมย์วรรณ  มณีอินทร์
7. เด็กชายสัณหณัฐ  แก้วดี
8. เด็กหญิงอรวรรณ   พันธ์เพ็ชร
 
1. นางสุนทร  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวหัทยา  สุดยอด
3. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.333 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา   ผิวบัวคำ
2. เด็กชายธนธัช    ออมสิน
3. เด็กหญิงพรปวีณ์   ทองดอนพุ่ม
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    หมอนวดดี
5. เด็กหญิงภรณ์ชนก   จันทร์หอม
6. เด็กชายมณฑ์ธนัท   เอี่ยมสำอางค์
7. เด็กชายรัฐภูมิ   ศรีมณฑา
8. เด็กชายวันชระ   กองม่วง
 
1. นางสาวประภาภรณ์   รอดโรคา
2. นางสาวลีลาวดี   เม่นหรุ่ม
3. นางสาวสุภาภรณ์   นาคพิณ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชาติทอง
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงนันทิญา  จันทร์สุวรรณ
4. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีเถื่อน
5. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชิณพรรณ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่เจี่ย
 
1. นางสาวอังคณา  โชติโภคา
2. นายณัฐ  น้อยอุทัย
3. นางศิริรัตน์  แย้มขยาย
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 39 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงฐิติญาดา  แก้ววิชิต
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แอบเพชร
3. เด็กหญิงดลกนก  รวยเลิศดี
4. เด็กหญิงปริยา  เรืองรังษี
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไล้สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงวิรวรรณ  บุญดอนไพร
 
1. นายวิทยา  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  แม่นยำ
3. นายฐิติพงศ์  เอกฉันท์
4. นายจิรายุทธ  สุนทรวิภาต
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายจิรภัทร  อินสว่าง
2. เด็กชายฐาปนิค  ดำเนื้อดี
3. เด็กชายธณัชชา  เขาใหญ่
4. เด็กชายอชิรวิช  เอี่ยมสกุล
5. เด็กชายแสงสุรีย์  เกิดหนุนวงศ์
 
1. นางทับทิม  มาลาคำ
2. นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายกฤษณะ  กลิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงศรันยา  ศรีแจ่มดี
 
1. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
2. นางสาวพจนี  ปางเภา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72 เงิน 40 โรงเรียนรัตนไพศาล 1. เด็กหญิงปภาดา  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวเฟื่องฝน  หลักเพชร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 47 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงโชติกา  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางสาวLaura  Atilano
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กชายธัชชัย    ขุนศรีเจริญ
 
1. นางสาวฐปนี   สำเนียงล้ำ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.25 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายปริวัฒน์  คำวันสา
 
1. นางสมศรี  โพธิ์ทอง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอาทิตยา   เรืองขจร
 
1. นางสาววิชุดา   บัวแจงงาม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 47 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายกฤษกร  ปรัชญาเกรียงไกร
 
1. นางสาวฐิตสิริ  เอี่ยมกาฬกาญจน์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ชุ่มชิต
 
1. นางสาววิชุดา   บัวแจงงาม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 14 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกชามาส   ชาติพุทธิพงศ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ด่านปาน
3. เด็กหญิงฐิตาพร   พระชนะ
4. เด็กหญิงฐิติยา   สระทอง
5. เด็กหญิงพัชราภา  เอกปัชชา
 
1. นางสาววณีวรรณ   เรืองเนตร์
2. นางสาวสิริวรรณ    ฉัตรประพันธ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง 28 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คงธนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงโสภณัฐ  ตั้งฑีฆกูล
 
1. นางสาวรสิตางค์  เรืองขจร
2. นางสาวพรนิภา  อินทรักษ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล   สีจันทร์ขำ
2. เด็กชายนพดล  เพ็งสมยา
 
1. นายณัฐชนนท์    คงอยู่
2. นางสาวสาวสุกฤตา   ขุนพรหม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 71 เงิน 44 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ฝึกจันทร์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ฉิมมา
 
1. นายนิพนธ์  ธรรมจักร
2. นายนิกร  สุวรรณดี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.38 ทอง 24 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อริกุล
2. เด็กชายปฏิพัทธ์   ใจบุญ
 
1. นางกฤติยา   เพชรธำมรงค์
2. นางสาววิชุดา   บัวแจงงาม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายคณิศร  โคนันท์
2. เด็กชายชนะพงศ์  เซี่ยงว่อง
3. เด็กหญิงปนัดฐา  แก้วก่า
4. เด็กชายพงค์พนิช  ศรีบัวคลี่
5. เด็กหญิงมัณฑณา  ดอกกุหลาบ
6. เด็กชายอาทิวราห์  แก้วอุ่นเรือน
 
1. นายอุดม  คำเรียง
2. นางบุษยา  คำเรียง
3. นางสาวปิยวรรณ  ถาวรกูล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 66.7 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลวงสนาม
3. เด็กหญิงกัลยาณี  พรงาม
4. เด็กหญิงขวัญสุดา  ลาโพธิ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจเที่ยงแท้
6. เด็กหญิงมุกดา  คำภิรมย์
 
1. นายอุดม  คำเรียง
2. นางสาวปิยวรรณ  ถาวรกูล
3. นางบุษยา  คำเรียง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญยารัตน์  โชคพรอนันต์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดอนหงษ์ไพร
3. เด็กชายภัทรพล  ชมพุฒ
4. เด็กหญิงมุกดา  ลิ้มจิตสมบูรณ์
5. เด็กหญิงวรันตรี  ทิมใจทัศน์
6. เด็กชายศิวกร  นิ่มขันทอง
7. เด็กหญิงสุชัญญา  สถาปนพิทักษ์กิจ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
2. นางสาววาสิณีย์  เหรียญทอง
3. นางสาวศิริวรรณ  พงษ์วะดี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 75.4 เงิน 15 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รักพันธุ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บูชา
3. เด็กหญิงนางสุพรรณ  บูชา
4. เด็กหญิงปัฐมา  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงพรชิตา  รุ่งเจริญ
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจตรง
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจตรง
8. เด็กหญิงสุทธิดา  กลั่นเจริญ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ประเสริฐเสียง
10. เด็กหญิงเบญญพร  บุญปก
 
1. นายนิคม  นิรมาณ
2. นางสาวณัฏฐา  ใจสุข
3. นายโยธิน  ผานิจ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจตุพร   ชูกลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพิชญ์คัมพร   เล็กคุนา
3. เด็กหญิงศศิธร   ปานอำพัน
4. เด็กหญิงศศิวิมล   มีเสถียร
5. เด็กหญิงสุภาพร   จันทร์เจริญ
 
1. นางยุพดี   โชติพันธุ์
2. นายโยธิน   ผานิจ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมินิวาส
2. เด็กหญิงญานิศา   พลไทสง
3. เด็กชายพรหมสถิตย์  ศรีภักดี
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
2. นางสาวอมรรัตน์  ลัดดากุล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53.2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจันทิมา   ใจเอื้อย
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงศศิธร   หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวสาวิตตรี   ทับทิม
2. นางสาวสุภาพร   ภิรมย์เมือง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76.3 เงิน 28 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แพงหนู
2. เด็กหญิงภัทราพร  แพงหนู
3. เด็กหญิงสุภาพร  อ่ำพุทรา
 
1. นางสาวกัลป์ปภัส  แสนสมพลสิริ
2. นางศรุดา  แผนสมบูรณ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ   จีนกระจัน
2. เด็กหญิงนิชา   ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงสาวิตรี   เรือนทอง
 
1. นายรัฐศรัณย์  ธรรมวิชิต
2. นางนวลจันทร์   ลีสุขสาม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงจิรประภา  ขันธวงค์
2. เด็กชายทรงพล  ศรีบุญเรือง
 
1. นายประดิษฐ์  คำเรียง
2. นางสาวขวัญฤดี  บุตรดี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงฐิติพร  แผนสมบุญ
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  หงษ์ศรีจัน
 
1. นายประดิษฐ์  คำเรียง
2. นางสาวขวัญฤดี   บุตรดี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพิยดา    เฆ่ดี
2. เด็กหญิงสุวัจนี  เอี่ยมผิว
 
1. นายบุญเลิศ   แสงดี
2. นางสาวแสงดาว   แก้วสระแสน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   ชนะบุญ
2. เด็กหญิงภานุชนาท   ทำจะดี
 
1. นางสาวราตรี   มาตรวิจิตร
2. นายอนิวัตธิ์   กาญจน์วราธร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.17 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายมานิตย์   เม่นหรุ่ม
2. เด็กชายวัชรพล   นฤนาทไมตรี
 
1. นายบุญเลิศ   แสงดี
2. นางอัมพร   แสงดี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กชายกฤษฎา  โกมลสิงห์
2. เด็กชายมงคล  ใจตรง
 
1. นายอนุชา  แสงอินทร์
2. นายพีระพัฒน์  อนุรักษ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ตะวะนะ
 
1. นางสาวอาลิตา   กาญจน์วราธร
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.33 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐิติพร  เพ็ชรอ่ำ
2. เด็กหญิงเขมจิรา  เหรา
 
1. นางสาวชญานี  อ่อนใจดี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวธัญญา   วงษ์ทองคำ
2. เด็กหญิงอรอุมา   ใจเก่งดี
 
1. นายบุญเลิศ   แสงดี
2. นางอัมพร   แสงดี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงคีตฌาณ์  ประไพแสง
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ    ดีศิริอัมพร
 
1. นายสุริยะ  คนสูงดี
2. นางสาวแสงดาว  แก้วสระแสน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุธาสินี   ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุภาพร   ใจหนักแน่น
 
1. นายบุญเลิศ   แสงดี
2. นายสุริยะ   คนสูงดี
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. นายปัญจพล  นาคสุข
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  จิตนิยม
3. เด็กหญิงสุพัตรา   บุญทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   กัณศิริ
2. นางพัชรี  ลูกอินทร์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ทองดี
2. เด็กชายสุวิทย์  ทองช่วง
3. เด็กหญิงอรัญญา  กวานห้อง
 
1. นายวิสันต์  เกตุคง
2. นางสุทิวรรณ  เกตุคง
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กชายชัยมงคล  ถิ่นเซโปน
2. เด็กชายปรัชญา  เรืองอินตา
3. เด็กชายศุภกร  ปานผิวแก้ว
 
1. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
2. นางสาวสุกัญญา  แตงดี
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กชายชนากานต์  กลิ่นลำดวน
2. เด็กชายชนาธิป  กลิ่นลำดวน
3. เด็กชายวรินทร์พงษ์  บุญลือพันธ์
 
1. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
2. นายสำอางค์  เกิดโภคา
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เบ็ญพาด
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ใจกล้า
3. เด็กชายโชยดิษฐ์  เกิดสมบูรณ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
2. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74.3 เงิน 39 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายธันยธรณ์  โพธิ์ศรีแก้ว
2. เด็กชายภัทรพงษ์  มาใจทัศน์
3. เด็กชายสิทธิชัย  เชื้อเถื่อน
 
1. นายชำนาญ  ช้างป่าดี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนากร   อ่วมชื้น
2. เด็กชายธีรพัฒน์    สร้อยเพชร
3. เด็กชายวัชรพงศ์    หนูงาม
 
1. นางจันทิมา   ทองสุกใส
2. นายปัญญา   ทองสุกใส
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผ่านพบ
2. เด็กชายปิยพัทธ์  กลิ่นอัปสร
3. เด็กหญิงพรสุดา  มากระจัน
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง   สุขเกษม
2. เด็กหญิงรพีพร   กระต่ายทอง
3. เด็กหญิงวริยา    วันเพ็ญ
 
1. นางนฤมล   นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์   กาบแก้ว
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.67 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พูลกำลัง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เปียสวน
3. เด็กหญิงดากานดา  พุทธา
4. เด็กหญิงนพรัตน์  นามโชติ
5. เด็กหญิงวิมลพรรณ  ศรีชมภู
6. เด็กหญิงสุพิชา  อินสว่าง
 
1. นางสาวศุภรักษ์  จำปาสัก
2. นางสาวจิตรลดา  มีพอเห็น
3. นางสาวเจนจิรา  พลายละหาร
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชกร  มีนุช
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์   พิมพิรัตน์
3. เด็กหญิงอดิศา  กองจะริตร์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวเนาวรัตน์  บุญประเทศ
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา   มากระจัน
2. เด็กหญิงรัตนมณี   สุภิพรรณ
3. เด็กหญิงอินทิรา   ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางนฤมล   นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์   กาบแก้ว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.67 ทอง 34 โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายปณต  ชาวอบทม
2. เด็กชายสหัสวิช  ฉิมมา
3. เด็กชายสุทธิพจน์  ตรีสง่า
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
2. นายภักดิ์  ประสิทธิ์ผล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 31 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงฐานิดา    โคตรวงษ์
2. นายวัฒนากรณ์   บุญสาง
3. นางสาวสุภาพร    พรานพงษ์
 
1. นายวันดี   หาญกุดเลาะ
2. นายนิพนธ์  บำรุงเวช
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงจิรัฐพร   วิศรุตเมธางกูร
2. เด็กหญิงปาริชาต  บูชา
3. เด็กหญิงศศิกานต์   สุดใจ
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีราคำ
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.6 เงิน 19 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงปนัดดา    ชาววังฆ้อง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ศรีเหรา
3. เด็กหญิงสิริวัน   ไกรทองสุข
 
1. นางนวลจันทร์    ลีสุขสาม
2. นางสาววันวิสาข์  ทับศรี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77.66 เงิน 29 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เบิกบาน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แฉ่งแฝก
3. เด็กชายยศกร  บุญประคอง
 
1. นางอารี  ปฐมมีโชค
2. นางสาวตติยาภรณ์  คล้ายสุบรรณ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 20 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงชลธิชา   หลักสระคู
2. เด็กหญิงประกายแก้ว    บุญปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   อ่อนดี
 
1. นางสาววาลิสินี   คฤหเนติยุติ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89.66 ทอง 15 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กชายวรานนท์  อุบลเลิศ
2. เด็กชายอนรรฆ  เนียนใจดี
3. เด็กหญิงโสภา  กามุติโสภา
 
1. นางอ้อย  แก้วไทรหาญ
2. นางสาวสมถวิล  เชียงโย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 23 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายพีรการย์   สวัสดิ์กิจ
2. เด็กหญิงภุรนันท์    สุกรีวนัส
3. เด็กหญิงวริศรา    เจ้าเหล้า
 
1. นางสาวฐิติมา   คงคาหลวง
2. นางสาวพัชรี   ใจโต
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 21 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงญาณิน  จันอุทัย
2. เด็กหญิงนิรชา  ชาวนาโค
3. เด็กหญิงโชติกา  ขำดี
 
1. นางสาวโกสุม  คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวอัมพวัน  ทรัพย์มาก
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายฐิติวัฒน์   ธรรมเนียม
2. เด็กชายสุทธิราช   ศรีทองใบ
3. เด็กชายสุรศักดิ์   พูลสวัสดิ์
 
1. นางขวัญดาว   รุ่งวารินทร์
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กชายกันตพงษ์   สุทธิจิตร์
2. เด็กหญิงพชรพร  บุญส่ง
3. เด็กหญิงอัญรินทร์  แก้วบัวดี
 
1. นางมะลิ  อินทร์อำนวย
2. นางสาวอาภรณ์  นรัญดา
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐชา  บุดดาเลิศ
2. เด็กหญิงนภัสสร  จำเริญรัตน์พันธุ์
3. เด็กชายอาทิตทัศน์  เหมลี
 
1. นางวราพรณ์  พุ่มบางแก้ว
2. นางสาวสุรีรัตน์  คงศิริ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.67 เงิน 45 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กชายธนาธร  ทุมวงษ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ม่วงพรวน
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายประเวศ   ศรีจำปา
 
1. นายไพโรจน์   ออระเอี่ยม
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายสรวงศ์  จรรยกร
 
1. นางสาววรรณวิมล  สุดยอด
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   สวัสดิ์ผลจำรูญ
 
1. นายสุรสิทธิ์  เจริญหุน
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กชายกฤษณะ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายกิตติกร  ขาวพุทธ
3. เด็กชายธนาดุล  กิจเกษตรสถาพร
 
1. นางสาวณัฐศิยา  ชาวเนื้อดี
2. นางสาวเพ็ญพิมล  พยอมศรี
 
189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงสายน้ำ  ชาวต่างชาติ
2. เด็กชายเอกชัย  เขียวหวาน
 
1. นางสาวนพรัตน์  มิ่งมีสุข
2. นางสาวขวัญเรือน  เจริญผล
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 1. เด็กชายเอกณรงค์  ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นางสาวสุภาพร  นิ่มนวล
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายจิรายุ  อ่อนสร้อย
 
1. นางสาวณัฐตะวัน  นาสมนึก
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์    ด้วงขุย
 
1. นางสาวดวงนภา   เกียรติเมธี
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายนิติวัฒน์  บุญมี
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาววรรณวิมล  สุดยอด
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายวสุ   ใจเอื้อย
 
1. นางสาวดวงนภา   เกียรติเมธี
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายจารุเดช  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นางสาวณัฐตะวัน  นาสมนึก
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายโอภาส  กนกชลาลัย
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กหญิงนภสร  รัตนไทรแก้ว
2. เด็กชายสุชาติ  แสงขาว
3. เด็กชายสุริยา  ทิมา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สุขเกษม
2. นางสาวราตรี  อร่ามศรี
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กชายพงศกร  สายลือนาม
2. เด็กหญิงวรรณภา  ชมภู
3. เด็กหญิงสุมินตรา  บุญส่ง
 
1. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
2. นางสาวจิราพร  ภิญญภาค
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 13 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายธีรภัทร  ธนสาร
2. เด็กชายพาทิศ  พิลึก
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นพิกุล
 
1. นางสุวิมล  สุตโต
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีประจันต์
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชนานุช  แสงภู่วงษ์
2. เด็กชายชิณภัทร  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงชุติมา  แซ่จัน
 
1. นางสาวณัฐตะวัน  นาสมนึก
2. นางสาวมาริสา  ใคร่ครวญ
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กชายวิทยา  วิเชียร
2. เด็กชายอนาวิล  เนียมยิ้ม
3. เด็กชายเสน่ห์  พุ่มพวง
 
1. นางสุกัญญา  สนธิเณร
2. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒซ้อน
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายขจรวิทย์   พม่า
2. เด็กชายวินิต  เหล่าอินทร์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แตงดี
 
1. นางสาวปุณิกา   ยอดเพชร
2. นางสุกัญญา   เจนศิริวงษ์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายจตุรงค์    เซี่ยงฉิน
2. เด็กชายพรเทพ   สิงห์เลือง
 
1. นายอนุพงศ์   เดชมงคลเจริญ
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 1. เด็กชายพงศธร  เมืองศรี
2. เด็กชายพิไสย์  สมจันทร์
 
1. นางสาวอัจฉรียา  เพ็งบุญ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ฉิมวารี
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีอรุณ
2. เด็กชายตุ้ย  -
3. เด็กชายปิยะชัย  จำปาไคร้
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นางสาวเนตรนภา  ยิ้มยวน
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 38 โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายจงกล  มณีวงศ์
2. เด็กชายปรเมศวร์  ผิวขำทองดี
3. เด็กชายมาโปรด  ปรางแฉ่ง
 
1. นางสาวนีรนุช  โหนดเกรียง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีเพชร