สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 36 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนภัสนันท์   ศรีวราทรัพย์
 
1. นางสุภาพร  ศรีคำไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทิวาลัย
 
1. นางสาวพิจิตรพรรณ  แป้นแอ้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวพัชรา  ชุมจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปัญญ์นรี  กัลยาณพจน์พร
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วสุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กหญิงภควรัญชญ์  ทองบุญเหลือ
 
1. นางมาลีรัตน์  พรหมรส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 14 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  อุดมผล
 
1. นางสาวธัญดา  รอดเสียงล้ำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 34.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพรนภัส   ม่วงแช่ม
 
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  น้อยพินิจ
 
1. นางวาสนา  มะลิงาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงพราวระวี  สารีวัลย์
 
1. นางสุภิตา  หงษ์โต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงปาริสา  ขัตตเนตร์
 
1. นางกัญฐณา  เดือนขึ้น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  บุรงค์
 
1. นางศรีอัมพร  ประทุมนันท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จตุราศรีบริสุทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งลัดดา  เอี่ยมกล่ำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.5 เงิน 39 โรงเรียนวัดสามจุ่น 1. เด็กหญิงปีใหม่  นิลศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสว่าง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 21 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายศิลา   อนุกูลวัฒนา
 
1. นางสาวยลดา   อุบลดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.66 ทอง 11 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงบุญเพิ่ม  ก้อนทรัพย์
 
1. นางวาสนา  มะลิงาม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกนกรดา  แหวนทองคำ
2. เด็กหญิงพรรณปพร  กล้าหาญ
 
1. นางลักขณา  ศรีสุภาลักษณ์
2. นางเนตรนภา  ฉายศิริ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวรุ่งลัดดา  เอี่ยมกล่ำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 68.79 ทองแดง 45 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายนัธทวัฒน์   สัตยพันธ์
2. เด็กชายนันทพัทธ์   สัตยพันธ์
 
1. นายสุเมธ  สมาลาวงษ์
2. นางสาวนงลักษณ์  แผนสมบูรณ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.09 เงิน 36 โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงอรกมล  พันธ์แตง
 
1. นางเครือวัลย์  เย็นเกตุ
2. นางสาวอารีรัตน์  แสงดาว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายวชิรวิทย์   มณีอินทร์
 
1. นางสาวอภิศรา  เปลื้องกระโทก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมัชฌิกา   แบนประเสริฐ
 
1. นางชูใจ   โรจนพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงลูกเป็ด  
 
1. นายสาคร   โพธิ์ไพจิตร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.58 เงิน 14 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   สังข์ชัย
2. เด็กหญิงจอมขวัญ   บุญแย้ม
3. เด็กหญิงภัทรพร   ชมเจริญ
 
1. นางสาวปารียา   ฟักอินทร์
2. นางสาวกัณฑิมา  ศรีอุดม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกรกมล   ทองวิเศษสุข
2. เด็กหญิงณัฏฐภัทร   ปรีชาบริสุทธิ์กุล
3. เด็กหญิงมนสิชา   เพาะปลูก
 
1. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
2. นางสาวกัญญ์สิรีญาณ์   ศรีสมบุญ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.83 เงิน 26 โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   อ่วมเสือ
2. เด็กหญิงฐิมาพร   หนูนุรัตน์
3. เด็กหญิงปาณิตา   ชินสระน้อย
 
1. นางพจนพร  สมพงษ์
2. นางภัทรนิษฐ์  กลิ่นขจรนรัตน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   มาศิริ
2. เด็กชายศิวกร   หอมระรื่น
 
1. นางสาวพจน์พิชชา   เผือกนาค
2. นางสาวปราณี  เภาหิงค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 34.8 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายธนพล  แก้วสุกใส
2. เด็กชายเมธาพร  กุลเพชรอร่าม
 
1. นางสาวโยษิตา  คำหรั่ง
2. ว่าที่ร้อยตรีชาคริสต์  ขำศรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบางปลาม้า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตุแก้ว
 
1. นายบัญชา  พันธุ์พัฒน์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบางปลาม้า 1. เด็กชายรามิล  ประสงค์ยิ่ง
 
1. นายบัญชา  พันธุ์พัฒน์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายปณิธี  ศรีขำสุด
 
1. นายรณพงษ์  เขียวหวาน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75.7 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  แสงอรุณ
2. เด็กชายณัฐพัชร์  แสงอรุณ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ภู่แก้ว
2. นางปภาดา  ด้วยคุ้มเกล้า
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 25 โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กชายทรงพล  อ่อนแสง
2. เด็กชายสุพิชัย  มงคลลาภ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสงดาว
2. นางเครือวัลย์  เย็นเกตุ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 39.31 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ม่วงศรี
 
1. นางสาวลาวัลย์  วิริยะประสิทธิ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 32.08 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แหวนทองคำ
 
1. นางสาวประภัสสร  ชมภูพวง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 49.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายศิวกรณ์  ชัยสาลี
 
1. นายนพดล  ประจักษ์โพธา
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ทับพันธุ์
 
1. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กหญิงอริสา  เลิศพุทธสกุล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสงดาว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา
2. เด็กชายวิศวรุจ  ฤกษ์สง่า
3. เด็กชายเข้มแข็ง  นพศิริกุล
 
1. นายสรศักดิ์  ทองจร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงมันทนา  เอมเบน
3. เด็กหญิงส้ม  ชาวพม่า
 
1. นายจรัล  สวัสดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63.2 ทองแดง 46 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกรศิรินทร์   พาเลิศ
2. เด็กหญิงกันยากร   งามขำ
3. เด็กหญิงธันยณัฐต์   ขลังธรรมเนียม
 
1. นางดลฤดี   เจตนเสน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์  กลิ่นลำดวน
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกัญญา  ยนต์วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ชุ่มสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรัชพร  เสือเปรม
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทะวงศ์
2. นางชยากร  บุญเทวี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงฐิติญา  จิตรอารีย์รักษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์พินิดา  บุญสิลา
3. เด็กหญิงปาณิสรา  สินไชย
 
1. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
2. นางอรุณี  พานทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กชายกฤตภาส   พัฒนศิริ
2. เด็กชายธนดล   หาญทะนง
3. เด็กชายธนพงศ์   ยอดดี
 
1. นายสมมารถ   สูรโรคา
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปรึกษา
2. เด็กหญิงผ้าฝ้าย  หนูน้อย
3. เด็กหญิงสุดาพร  นครารมย์
 
1. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
2. นางสาวจินตนา  แก้วปาน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 40 โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงนภิสา  พักกระโทก
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีสังข์งาม
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พรรณภักดี
 
1. นางสาววรรณิษา  ธาระมัตร
2. นางสาวขวัญหล้า  อุบาลี
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายภูมิวิพัฒน์  เนตรสว่างวิชา
2. เด็กหญิงวริศา  ปานมณี
 
1. นางสาวดวงรัตน์  บุญวัน
2. นางวรางคณา  พงศ์ปิยะพันธ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. นางสาวณัฐชา  ปานอินทร์
2. เด็กชายอนุวรรตน์  แก้วเถื่อน
 
1. นางสาวณหทัย  พิมใจใส
2. นางสาวเรณู  น้ำขาว
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายยุทธพร   สุวรรณทัศน์
2. เด็กชายสุศรัณย์   พันธ์เมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์   กลิ่นลำดวน
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  มีแสงพันธ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กชายถิรวิทย์  ตะวงศ์
2. เด็กชายปรเมศวร์  รากาวัน
 
1. นายภาณุวัฒน์  สำโรงแสง
2. นางสาวผกามาศ  สุขรัมย์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   รื่นภาครส
2. เด็กชายสกุลกฤติ   ปั้นงาม
 
1. นายสนม  เจตนเสน
2. นางดลฤดี  เจตนเสน
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายพิทักษ์  บัวเพ็ชร
2. เด็กชายศานติ  ตุ่มประโคน
 
1. นายจรัล  สวัสดี
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดแก้ว 1. เด็กชายคุณพัฒน์  บัวมี
2. เด็กชายวีรพงศ์  ทองอินทร์
 
1. นางราตรี  มาลาทิพย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกันยกร  เพชรน้ำดี
2. เด็กหญิงธนัญชนก  มั่นคง
3. เด็กหญิงรมณ  คอนโนะ
4. เด็กหญิงสุรีพร  ไตรศรีสุข
5. เด็กหญิงแกมพลอย  แดงแตง
 
1. นายธนณศร  พรมศร
2. นางกัญญาทิพย์  ชีพนุรัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงชมพิชชา   วิชญาวิโรจน์กิจ
2. เด็กหญิงธนสุดา  ฤกษ์ธานี
3. เด็กหญิงปณิตา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ใหม่เสมอ
5. เด็กหญิงศดานันท์  แก้ววิชิต
 
1. นายเอกชัย  ใจสะอาด
2. นางสาวจันทิมา  เมืองจินดา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 33 โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงญาณนารี  สาลีพิมพ์
2. เด็กหญิงพรรณวดี  คงทับ
3. เด็กหญิงพราวระวี  สารีวัลย์
4. เด็กหญิงลลิตา   อังกุลดี
5. เด็กหญิงแพรพรรณ   วงศ์พรม
 
1. นางพิมพร  นวมทอง
2. นางสาวศรินทร  คำเกลี้ยง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  จันทา
2. เด็กชายภูเบศวร์  ขำโสภา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ข้องม่วง
4. เด็กหญิงอภิญญา  ห้วยหงษ์ทอง
5. เด็กหญิงโสรยา  ขำเรือง
 
1. นางสาวสุธีกานต์  ศรีเพชร
2. นางสาวกัญญรัตน์  แสนชา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.6 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรือนใจมั่น
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เปียนประโคน
3. เด็กหญิงรัตนมน  บุญขันธ์
4. เด็กหญิงสิรินทรา  พิลาชัย
5. เด็กหญิงแพรวา  เฮงตระกูล
 
1. นางสาวปวีณา  เอกฤทธิ์วรกุล
2. นางสาวประไพพรรณ  จันทร์แสง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.8 เงิน 22 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 1. นายจีรศักดิ์  สุขสันต์คีรี
2. เด็กหญิงณิชากร  คีรีสุธาลัย
3. นายธงชัย  วนารังสี
4. นายบัญญัติ  สุขสันต์คีรี
5. นายอินคำ  วนารัตนกุล
 
1. นายเทพพิทักษ์  พลอยดอนคา
2. นายสงกรานต์  รอดบุญมา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74.3 เงิน 42 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงหรั่ง
2. เด็กหญิงจิตรศิการ์  พรมแพน
3. เด็กชายธนวิชญ์  พรมแพน
4. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ทิมทอง
5. เด็กหญิงอาทิตตยา  จามะรี
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ลำวิไล
2. นายวิสาข์  บุญประเสริฐ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.5 ทอง 45 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 1. เด็กหญิงณัฐชา   โพธิ์ทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีโปฎก
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 46 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพีรภรณ์   ไกรวงศ์
 
1. นางพรพิมล  วชิรบ้านกลาง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 44 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงอภัสรา  ไชยสุริยะศิริ
 
1. นางสาวสุนันทา  พวงดอกไม้
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.4 ทอง 10 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายชยพล  บุญมาช่วย
2. เด็กหญิงพิชชานันท์   ไชยรัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ  การผลดี
2. นางดวงเดือน   กรมพระพุทธ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 20 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สมเพ็ชร
2. เด็กหญิงนวพร   ทรัพย์กิจการ
 
1. นางบุญเกื้อ   ชมพานิชย์
2. นางสาวปัณณพร   ทองสินธุ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 31 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงญาดา   พักตร์ไพโรจน์
2. เด็กชายวีรยุทธ   บำรุงญาติ
 
1. นางชมลักษณ์   อุ่นศิริ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.8 ทอง 32 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐพร   แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร   ศรีนักฆ้อง
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   ราชธานี
4. เด็กหญิงภัชภิชา   ร้ายใจดี
5. เด็กหญิงภัทรจิรา    พวงดอกไม้
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ปรางเทศ
7. เด็กหญิงศรุดา   คำนึง
8. เด็กหญิงสิรินธา   สาริกา
9. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์มา
10. เด็กหญิงแสงเทียน  พลายแสง
 
1. นางสาวสมฤทัย   อรัญวาศรี
2. นางสาวรุจิกาญจน์   ธนาเศรษฐ์สุนทร
3. นางสุรีรัตน์  คงเปีย
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ศรีราชา
2. เด็กหญิงจอมขวัญกวี  อำภาวงษ์
3. เด็กหญิงจันทมณื  สุขแพทย์
4. เด็กหญิงชลดา  ชาลีวงษ์
5. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สังกลัดทอง
6. เด็กหญิงณัฐรินีย์  มาขำ
7. เด็กหญิงนิฌานันท์  แก้วมูล
8. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นาเอี่ยม
9. เด็กหญิงสุกัญญา  พาสะพูล
10. เด็กหญิงสุมิตรา  พุ่มโลลา
 
1. นางสาวปรารถนา  สุขโข
2. นางฐาณิญา  สิทธิทองจันทร์
3. นางวิมลวรรณ  พูลกำลัง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.8 เงิน 39 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กหญิงฐิติยา  ทรงความเจริญ
2. เด็กหญิงณิชากร  บุญนาค
3. เด็กหญิงนาถลดา  สมใจเพ็ง
4. เด็กหญิงนิญากรณ์  ชูวงษ์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พุทธิโชติ
6. เด็กหญิงลีลาวดี  พิกุลขาว
7. เด็กหญิงอชิชา  หงส์ทอง
8. เด็กหญิงอชิรญา  เสนาโนริด
9. เด็กชายอชิรวิชญ์  เมฆเคลื่อน
10. เด็กหญิงอรนลิน  ชาวอุทัย
 
1. นายเกรียงไกร  วิเศษเขตการ
2. นางณัฐญา  ดอกตาลยงค์
3. นางปุณิกา  โพธิสุทธิ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84.5 ทอง 11 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญศรี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอมกุล
4. เด็กหญิงธนัชพร  จงเกียรติดำรง
5. เด็กหญิงนภสอร  สิงห์โตแก้ว
6. เด็กหญิงนันทภัทร  แสงอินทร์
7. เด็กหญิงศศิธร  กิตติรัตน์รังสี
 
1. นางศิริพร  สอดสี
2. นางสาวรัชนก  เทียนเจริญ
3. นางสาวมุขรวี  แก้วกียูร
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กชายคฑาวุธ  อุบลบาน
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ทองดี
3. เด็กหญิงนริศรา  วงศ์โสภา
4. นายนิธิชัย  ป้องทัพไทย
5. เด็กชายบวร  มลิวัลย์
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อุบลบาน
7. นายลาภิศ  เฝ้าถนอม
8. นายเกียรติศักดิ์  รอดสุวรรณ
9. เด็กชายเมธา  ประกอบทรัพย์
10. นายเมสรวง  เหลืองประสงค์
 
1. นายอุทัยราชันย์  มาตเลิง
2. นายพรชัย  เมฆพยับ
3. นางชบา  อุปัชฌาย์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 1. เด็กชายกฤตยชญ์  โพรามาต
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  เทียมจิตรักษา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ใจดี
4. เด็กชายบวรพจน์  สวัสวิเชียร
5. เด็กหญิงรพีภรณ์  พุกมาก
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญเผิ่ง
7. เด็กชายวิทยา  บุญเสาร์
8. เด็กหญิงสรญา  เจริญผล
9. เด็กชายอภินันท์  เกยูร
10. เด็กชายโกมินทร์  มัคศรีพงษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุดแก้ว
2. นางสาวพรพรรณ  ชาวลุ่มบัว
3. นางนฤมล  ปิ่นทศิริ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กชายธนากร  หุ่นประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวพิชญาภา  หะดี
2. นายพงศ์พิวิช  หอมจันทร์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงทิพพรัตน์  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงนันทนา  แดงเข้ม
 
1. นางวิไลลักษณ์  โสมภีร์
2. นายณัฐพล  พันธุ์แตง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง 8 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงวริศรา   งามแพง
 
1. นายอภิชาติ   ประทุมนันท์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  สุระตโก
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายณัชพล  สุขพร้อม
 
1. นายกิตติชัย  เชวงภักดีเวทย์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนกฤต  กลิ่นหอม
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงพิยดา   มหาชาติ
 
1. นางสาวภัสสุรีย์   จันโทภาส
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กหญิงอังคณา  แก้ววิชิตร
 
1. นางสาวกัณณ์อลิน  สนธิวรสกุล
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงปวริศา  เสือใจ
 
1. นายณธรรศ  เสนาใจ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  นิยมทอง
 
1. นายอภิวัตร  ทองประดิษฐ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อ้อมทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ชิ้ววงษ์
 
1. นางสุมนา   อ่ำสกุล
2. นางสยุมพร   บึกขุนทด
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  หอมสุก
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทพประสิทธิ์
 
1. นางสาวนุสรา  งามขำ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กชายชัชนันย์   แน่งน้อย
2. เด็กหญิงวาสนา   ปานทอง
 
1. นางขวัญจิต   เกิดบรรณดิษฐ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายจิโรจ  บุญเมืองธนาภา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 37 โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภิญโญ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงรัชนิดา  เขมา
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  พุทธจรรยา
2. นางสาวจิราพร  เขมา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดดาว 1. เด็กหญิงปุญยวีย์  กุลประสิทธื์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  กุลประสิทธื์
3. เด็กหญิงวีรนุช  อินทร์สเกตุ
 
1. นางสาวอังควิภา  จานสิบสี
2. นางสาวนิรดา  เจนเขตรการ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กชายธนภัทร  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางลาวัลย์  ศรีเพชรภูมิ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74.33 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสาธิตา  ติลา
 
1. นางสาวพิชยา  กอแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายวิวัฒน์  เภาเสน
 
1. นายชัยวัฒน์  ศรีเงินงาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณสูร
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 15 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพรรณวษา  ปักษากุล
 
1. นายอำนาจ   โตงาม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงสุรีวรรณ   มักสัมพันธุ์
 
1. นายอำนาจ   โตงาม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายรัชชานนท์   พิณสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี   สิงห์โต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 34 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ตาพันธุ์
 
1. นายอำนาจ  โตงาม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายธนพนธ์  ภมรพล
 
1. นายชัยวัฒน์  ศรีเงินงาม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.33 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายประจักร  ดอกชะเอม
 
1. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 73.2 เงิน 23 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงซิ้วกี  บุตรสะไล
2. เด็กหญิงพรรณวษา  ปักษากุล
3. เด็กชายภูธิพงศ์   มีสุข
4. เด็กหญิงรณิสร  อ่วมมณี
5. เด็กหญิงรัดเกล้า   ขอพึ่ง
6. เด็กหญิงลักศิกา  พรมตา
7. เด็กชายสุรพัศ  มีเจริญ
8. เด็กหญิงสุรีวรรณ   มักสัมพันธุ์
9. เด็กชายไกรวิชญ์   สมใจเตียบ
 
1. นายอำนาจ   โตงาม
2. นายจักรินทร์  สุภาฉิน
3. นางสาวพัชรี   สิงห์โต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกันต์  กวมทรัพย์
2. เด็กชายจิรวัฒน์   ทำดี
3. เด็กหญิงณัฐยาน์   จิรมงคลเลิศ
4. เด็กชายต้นกล้า   ล่อซุ่นนี้
5. เด็กหญิงทัตพิชา  ศรีวิเชียร
6. เด็กหญิงธนพร   ชูเอี่ยม
7. เด็กชายพงสกร   สุขเรือน
8. เด็กชายพลเสน  บุญถนอม
9. เด็กชายภูดิศ  ภูมิโพธิ์ศรี
10. เด็กชายรัชชานนท์   พิณสุวรรณ
11. เด็กหญิงวรัทยา   พินิจการ
12. เด็กหญิงวิชญ์ญาพร  สุรีย์ฉาย
13. เด็กหญิงศศิธร  เลามนต์
14. เด็กชายสุขสันต์   สิงห์ทาศร
15. เด็กชายอักขราทร   บึงหาญ
 
1. นายอำนาจ  โตงาม
2. นางสาวพัชรี    สิงห์โต
3. นายจักรินทร์  สุภาฉิน
4. นายฉลองชัย   เขียวอินทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กหญิงกชกร  ท้าวปิ่นแก้ว
2. นายจักรพันธุ์  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงชนิตา  มะเจียกจร
4. เด็กชายธนภัทร  วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงปฐมพร  จันทพิมพ์
6. เด็กหญิงวรพรรณ  อ่อนดี
7. เด็กหญิงศุภัสรา  ส้มเขียวหวาน
8. เด็กหญิงสุพัชชา  ศรีทับทิม
9. เด็กชายอภิรักษ์  ขอพึ่ง
10. เด็กหญิงอภิสรา  วีระวงษ์
11. เด็กชายอินทัช  สารีกิจ
12. เด็กหญิงไพลิน  ทองปลื้ม
 
1. นางลาวัลย์  ศรีเพชรภูมิ
2. นางสาวเกณิกา  สุริวงษ์
3. นางน้ำผึ้ง  ล้อมวงษ์
4. นายกฤษฎา  ทรัพย์ขำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81 ทอง 31 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   ฉายวิเชียร
3. เด็กหญิงจิราพร   ชมชื่น
4. เด็กหญิงณัฐนันท์   ชัยศรี
5. เด็กชายธนบดี   ยะมา
6. เด็กชายธนพล   สนธิเณร
7. เด็กหญิงนงนภัส   จารัตน์
8. เด็กหญิงนฤมล   ศรีทองใบ
9. เด็กหญิงนิธิกานต์   สุขบุรี
10. เด็กหญิงบุษราภรณ์   อัตคงหาร
11. เด็กชายปัญญวัฒน์   ทองแก้ว
12. เด็กชายปัณฑ์ธนิต   แซ่ลิ่ม
13. เด็กชายวชิระ   ปั้นคง
14. เด็กหญิงวรนุช   แซ่ลิ่ม
15. เด็กหญิงสุดาวรัตย์   เปรมจันทร์วงษ์
16. เด็กหญิงสุนิสา   มิ่งมีสุข
17. เด็กหญิงหยาดน้ำฝน   บุญศรี
18. เด็กหญิงอัญชัน   ชมชื่น
19. เด็กหญิงเพชรรพี   ผลิศร
20. เด็กชายไชยวัฒน์   กลางวิชัย
 
1. นางรพีพร  ชวนสำราญ
2. นายศุภกร  เวชวิฐาน
3. นายธนชาต  ธนวีรเทศ
4. นางสวรรณยา  อินรอดวงศ์
5. นางสาวกานดา  แก้วปาน
6. นายมรกต  รุ่งเรืองชนบท
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 1. เด็กชายบัณฑิต  สุนาอาจ
 
1. นายบรรเทิง  วรโพธิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กชายสกรรจ์  เหลืองเจริญพร
 
1. นางสาวพัชรี  เชื้อบุญมี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสุธิมา  โฉมตระการ
 
1. นางเพนนี  ชินจอหอ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงอวัศยา  ฉัตรเงิน
 
1. นางชยากร  บุญเทวี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์สำอางค์
 
1. นางกัญญาทิพย์  ชีพนุรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 36 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรพีภัทร  มาลีนอก
 
1. นางสาวปัณฑิตา  อ่อนกล่ำผล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  พันธ์ุสำลี
 
1. นางกัญญาทิพย์  ชีพนุรัตน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 32 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภักดีรัตน์
 
1. นางชยากร  บุญเทวี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา
 
1. นายธนณศร  พรมศร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 1. เด็กชายชลารักษ์  แจ่มรุจี
 
1. นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอภิษฎา  แท้สูงเนิน
 
1. นางสาวกัญญาทิพย์  ชีพนุรัตน์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 35 โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กหญิงปานชนก  โฮมจตุรัส
 
1. นางลัดดาวัลย์  ทองมูล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 47 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายกวิน  แก้วภมร
 
1. นางนงเยาว์  จันทร์แดง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายวานิตย์  นนท์ปฏิมากุล
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 38 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเพ็ง
 
1. นายไพฑูรย์  ทองสินธุ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 33 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงอนัญญา   เรืองจันทร์
 
1. นางขวัญจิต   เกิดบรรณดิษฐ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไล้ฉิม
2. เด็กชายธนภัทร์  ขำจิตร
3. เด็กหญิงประกายมาศ  สุวรรณโต
4. เด็กชายปัญจพล  ทวีตา
5. เด็กชายมนต์มนัส  ชาวบางงาม
6. เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนดี
7. เด็กหญิงวิราวรรณ  บุญลือ
8. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมเสนา
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุริวงษ์
2. เด็กชายชนวีร์  สถิระ
3. เด็กชายชัยวัตร  ปานทอง
4. เด็กชายถิรวัฒน์  อ่อนเผือก
5. เด็กชายธนนินน์  ขำจิตร
6. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
7. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
8. เด็กหญิงสกุลทิพย์  โพธิ์ภิรมณ์
9. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัน
10. เด็กหญิงอริสรา  โตแป้น
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.666 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกมลธร  ปรีมาตร์
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงชนัญญา  วงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชาวม่วงขวัญ
5. เด็กหญิงนันทกาญจน์  สอนขยัน
6. เด็กหญิงวันวิสา  มณีอินทร์
7. เด็กหญิงสรัญญ่า  เนียมเส็ง
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ทักข์กิติพงษ์
 
1. นางจุลัยรัตน์  สกุลบริสุทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีศักดา
3. นางกชกรกนก  ทรงครุฑ
4. นางสาวนิราวรรณ  ทารักษ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกวิตา  ขุมทอง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นครารมย์
3. เด็กหญิงณัฐรดา  บุตรดาวงษ์
4. เด็กหญิงประภัสสร  หงษ์ลัด
5. เด็กหญิงศวรรณพร  คชาชัย
6. เด็กหญิงสิริพร  มะลิวงศ์
7. เด็กหญิงสุชาดา  สนธิเณร
8. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงมุด
9. เด็กหญิงเรวดี  วงษ์กัณหา
10. เด็กหญิงแก้วตา  จุ้ยพันธ์ดี
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นายอนุพงศ์  สุวรรณจันทร์
3. นางสาวสรัญญา  คำศรี
4. นางสาวจินดาวรรณ  ประเสริฐดี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจงดี  กองทอง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญศรีวงษ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
4. เด็กหญิงวรพรรณ  โสดจันทึก
5. เด็กหญิงวีรวัลย์  สีปัดขน
6. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดอก
7. เด็กหญิงอาภัสรา  สงสุวงษ์
8. เด็กหญิงเพ็ชรไพลิน  มากระจัน
 
1. นายอนุพงศ์  สุวรรณจันทร์
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นางชุรีพร  สุขเจริญ
4. นางสาวจินดาวรรณ  ประเสริฐดี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.666 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 1. เด็กชายธนากร  ออมสิน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  จันทร
3. เด็กหญิงศลิษา  แตงหวาน
4. เด็กชายสรัณฐภูมิ  เอี่ยมสุวรรณ
5. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ภูนพันเอี่ยม
 
1. นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์
2. นายชานนท์  โตอิ่ม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายเทศ
2. เด็กชายณัฐภัทร  นวลสวาท
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำแจ่ม
2. นายอาทิตย์  สังข์วิเศษ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพลอยณัชชา  ทรัพย์มาดี
 
1. นางถวิลวรรณ  อินทร์อำนวย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายจีรานุวัฒน์  พันธุ์ศรี
 
1. นางสาวนันธิภา  โมลาดุก
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์พชิรา  เฉลี่ยสมบูรณ์
 
1. นางสาวจิตสุภา  แท้สูงเนิน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กชายนันทกร  บุตรคำโชติ
 
1. นางสาววัลภา  ข้องเกี่ยวพันธ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงอภิญญา  เรือนใจมั่น
 
1. นางสาวนันทวรรณ  ทองทับ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.25 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกฤติยา  มาขำ
2. เด็กชายภานุกร  อินทร์ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีชนะ
4. เด็กหญิงเปรมฤดี  ชุ่มเพ็งพันธุ์
5. เด็กหญิงโชติกา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวปรารถนา  สุขโข
2. นางฐาณิญา  สิทธิทองจันทร์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนคี่ตี้ 1. เด็กหญิงนิภาดา  โฉมงาม
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  หงษ์โต
 
1. นางสาวบุญส่ง  จานสิบสี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  สถิตย์มานัส
2. เด็กหญิงเขมิกา  อ่ำอิ่ม
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทาผาสุข
2. นางวาสนา  มะลิงาม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.82 ทองแดง 44 โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญมา
2. เด็กหญิงแพรพรรณ   วงศ์พรม
 
1. นางสาวสุมลมาศ  ศรีบัวงาม
2. นางสาวนันท์นภัส  บัวมี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กชายบุญญพันธุ์  ฉิมพาลี
2. เด็กชายภาคิไนย  เจริญพันธ์
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  เส็งไธสงค์
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์  แสนทวีสุข
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงสว่างจิตต์
6. เด็กชายอภิวัฒน์  วังเวช
 
1. นายประยงค์  มีชะนะ
2. นางจุรีรัตน์  มีชะนะ
3. นางพิมพ์นภัส  เอี่ยมสอาด
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 37.3 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เสนีวงษ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงษ์เงินหอม
3. เด็กหญิงนวรัตน์  มณีแสง
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ศรีวิเชียร
5. เด็กหญิงวริศรา  ขำชนะ
6. เด็กหญิงศิริพร  แสงวันทอง
 
1. นางสาวทองหยิบ  เหมือนแก้ว
2. นางสุรีรัตน์  หอมระรื่น
3. นายอุทัย  ประสานชีพ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 74.4 เงิน 22 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมูล
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คชวงษ์
3. เด็กหญิงชญานิศ   บุญพรหม
4. เด็กหญิงนวพร  พิทักวงษ์
5. เด็กชายปารเมศ  สงสกุล
6. เด็กหญิงปุณยาพร   เจริญพานิชเสรี
7. เด็กหญิงศิริภัสสร   สุดแก้ว
8. เด็กหญิงสายธารทอง   แจ้งสว่าง
9. เด็กหญิงอรวรรยา   กางกั้น
10. เด็กหญิงแพรวอัมพรรณ   เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นายประทวน   มาตรวิจิตร
2. นายอนิรุตน์   ภมรพล
3. นายฐิติพัทธิ์  ผิวลออ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจมั่น
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิ์ศรีทอง
3. เด็กหญิงรติกร  รามแสง
4. เด็กหญิงศันสนีย์  สว่างอารมณ์
5. เด็กหญิงสุปรียา  เดชอุ่ม
 
1. นางสมพิศ  คำด้วง
2. นายจรัล  สวัสดี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกุลจิรา   โชคสุขนิรันดร
2. เด็กหญิงจตุพร   พละกลาง
3. เด็กชายพิตตินันท์   ไกรโชค
 
1. นางสาวทิพวรรณ   ขวัญอ่อน
2. นางสาวศรีนวล   คงศิริ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 1. เด็กชายธีรพงศ์  เสือเดช
2. เด็กชายนที  เล็บประดู่
3. เด็กชายพูนศักดิ์  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวธัญดา  รอดเสียงล้ำ
2. นางวันเพ็ญ  สง่าแสง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงนริศรา   โมอุ่ม
2. เด็กหญิงพัชรานี  ประจิตร
3. เด็กหญิงภัทราพร   ขวัญเมือง
 
1. นางสาวกมลวรรณ   พรหมลิ
2. นางสาวภิรมย์   เล็กพันธ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.4 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์เถื่อน
2. เด็กหญิงวิภาวี  สีบู่
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชาวกงจักร์
 
1. นางมาลี  ทองไกร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เส็งหลวง
2. เด็กหญิงสุปรีย์รัตน์   เรืองน้อย
 
1. นางจรรยา   ทองสินธุ์
2. นางสาวเมธาวี  พันธุ์ศักดิ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 46 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงทิพมน   โบราณราษฎร์
2. เด็กหญิงธนิสรา   เปี่ยมบริบูรณ์
 
1. นางญดาภรณ์   นาคโหน
2. นางดวงใจ  อวนมิน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ปานอำพันธ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เชยสำโรง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
2. นางสาวพรรณธิดา  อดิเรก
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายกรกช  คำมูลมี
2. เด็กชายสัจพงษ์  ศรีวรรณ
 
1. นายณัฐวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 14 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประทุมทอง
2. นายอิทธิพล  เยือกเย็น
 
1. นางสาวจิตตรา  ใจดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจันทร์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกัณษพิชญ์  เพ็งรุ่ง
2. เด็กชายภานุพงษ์  ตระกูลคำทอง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข
2. นายธนณศร  พรมศร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กหญิงนันทิกา  กาารร้อย
2. เด็กหญิงมุธิตรา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
2. นางสาวนงค์นุช  น้อยบุบผา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 43 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงทิพมาศ   โบราณราษฎร์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา   เปลื้องทุกข์
 
1. นางญดาภรณ์   นาคโหน
2. นางดวงใจ  อวนมิน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดบางจิก 1. เด็กหญิงภัทรากร  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายสงกรานต์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายกฤษณะ  ชนประเสริฐ
2. นางสาวนิภาพร  ทัศนสุวรรณ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์   จงสมจิตต์
2. เด็กชายสุรเนตร   แผ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวดลวรรณ   ญาณลักษณ์
2. นายสันติ   เสนาใจ
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายจักรกฤษ์  เทียนวัน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญศรี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เอกสมบัติ
 
1. นายสุธน  พุทธรัตน์
2. นางสาวกฤษณา  ท้าววงษ์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายกฤษฎา  มะลิเลิศ
2. นายนพนันท์  แก่นจันทร์
3. เด็กชายวรัญญู  วงษ์จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นายสมมาตร  สิทธิเกรียงไกร
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายติณณภพ  ด้วงละไม้
2. เด็กชายรพีภัทร  คงสกุล
3. เด็กหญิงอัยริสา  ประไพบูลย์
 
1. นายสุธน  พุทธรัตน์
2. นางสาวกฤษณา  ท้าววงษ์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. นางสาวทิพวรรณ  อุบาลี
2. เด็กชายธนวัฒน์  แถมทอง
3. นายพีรภัทร  โยลินทอน
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นางสาวอรุณรัตน์  เกตุมี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจช่วง
2. เด็กหญิงสุภาพร  พรหมประเสริฐ
3. เด็กหญิงเปรมวิภา  พลอยหวังบุญ
 
1. นางกัลยา  อุบลแย้ม
2. นางสาวจารุวรรณ  จันทบาล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กชายณัฐพล  อานมณี
2. เด็กชายบรรพต  เจริญดี
3. เด็กชายอภินันท์  พูลยา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาลี
2. นางสาวชุลีพร  สุขพรหม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกิติญา  ม่วงคำ
2. เด็กหญิงนิสากร  ป่าสวนสัก
3. เด็กชายอานนท์  หริ่มฉ่ำ
 
1. นางสาวศศิประภา  พันธุ์เผือก
2. นางสาวอริสรา  ดีน้อย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 10 โรงเรียนวัดสุขเกษม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขวัญสุข
2. เด็กหญิงธิญาดา  กุณามาก
3. เด็กหญิงบุญตา  หาสนนท์
4. เด็กชายพงศธร  ศรีสมโภชน์
5. เด็กหญิงสาวิกา  จันทร์เพ็ญ
6. เด็กชายอุดมทรัพย์   มาพันสุ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  พันธ์ประสาท
2. นางสายสมร  อดทนดี
3. นางสาวชลิดา  พึ่งเคหา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจิราพร  สอนกา
2. เด็กชายประสิทธิ์  สุขระ
3. เด็กหญิงปัทมา  สอนกา
4. เด็กหญิงวิภาดา   เชื้ออ่ำ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลิ่นหอมดี
6. เด็กหญิงอารญา  ธรรพสิทธิ์
 
1. นางพรทิพย์  สมใจเพ็ง
2. นางสาวกวินนาถ  หนูวรรณะ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 33 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 1. เด็กหญิงฐิติญา  เสร็จกิจ
2. เด็กชายปภิณวิทย์  ม้าทอง
3. เด็กชายศิวรัฐ  วันเต
 
1. นางลัดดาวัลย์  เพชรนิล
2. นางพรหมพร  วะยาคำ
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดองครักษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมลำดวน
2. เด็กหญิงขวัญรำไพ  สารสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เนียมสวรรค์
 
1. นางสาวกมลวรรณ   ด้วงประสิทธิ์
2. นางนันท์นภัส  ชัยสงคราม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 36 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 1. เด็กหญิงชุติมา  จอมพงษ์รื่น
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  คำกิ่ง
3. เด็กหญิงสิตานัน  พิกุลขาว
 
1. นายเทอดศักดิ์  อำนวยทรัพย์
2. นางสุดารัตน์  อำนวยทรัพย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 27 โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กชายพรรษา  คำสิงห์นอก
2. เด็กหญิงพัชชา  โสมชัย
3. เด็กชายพีระพงษ์  พัฒนจันทร์
 
1. นางสาวพรศิลป์  แถวไธสง
2. นางสาวกาญจนา  ฉิมพาลี
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ธัญเจริญ
2. เด็กหญิงภูริตา  พงษ์รื่น
3. เด็กหญิงสุพพัตรา  ลีเจริญกิจ
 
1. นางพัชราภรณ์  สอนอินทร์
2. นางสาวเสาวนิต  แก้วกระจ่าง
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.4 เงิน 23 โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สมบัติเจริญ
2. เด็กชายธนบดี  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงนริศรา  เจริญผล
 
1. นางสาวขวัญหล้า  อุบาลี
2. นางสาววรรณิษา  ธาระมัตร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74.33 เงิน 42 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายจิตรภานุ  ดีแสน
2. เด็กหญิงนิลภัทร์  สร้อยอ่อน
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ชมดี
 
1. นางสาวสายรุ้ง  กิจโชติช่วง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง 24 โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงกรกนก   แพจั่น
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จาดพันธุ์อินทร์
3. เด็กหญิงอนุสรา   ปิ่นกุมภี
 
1. นางสาวพรรณรัตน์  กาบขุนทด
2. นางสาวชลิตา  แก้วจิว
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89.33 ทอง 18 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 1. เด็กหญิงธันยพร  ธิตานนท์
2. เด็กชายพงษ์พันธุ์  โพธิ์พูล
3. เด็กหญิงแพรวา  แก้วสระแสน
 
1. นางสาวพรพรรณ  ชาวลุ่มบัว
2. นางสาวดวงกมล  จำปาทอง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 43 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงปัญญา  นาคพิทักษ์
2. เด็กชายปัณณธร  สายบัวเกษร
3. เด็กหญิงสิตา  มงคลเกตุขจร
 
1. นางสาวดลวรรณ  พวงวิภาต
2. นางสาวกิตติยา  ไกรวงศ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 36 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงจิระภา  เพียรปรุ
2. เด็กหญิงชลดา  ปิ่นทะศิริ
3. เด็กชายต่อ  -
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายปฐพี  ช่างประดิษฐ์ทอง
2. เด็กชายปวริศ  สุขศรีมงคล
3. เด็กชายพิทักษ์  อินทร์บุญ
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.5 ทอง 14 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงรมิตา   สุขสมพงษ์
2. เด็กหญิงวีรยา   ชัยธนทรัพย์
3. เด็กหญิงอภัยพร  เพลินสุข
 
1. นางรุ่งนภา  คชายุทธ
2. นางทิพา  ขำเลิศ
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 36 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ   พิมพ์พันธุ์
2. เด็กหญิงลักษณ์คณา   สงฟัก
3. เด็กหญิงอภิกษณา   เต็มภักดี
 
1. นางณัฐวดี   อิทธิสาร
2. นางสาวรัชนก   ก่อดิษฐ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.67 เงิน 47 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  หลักนาลาว
 
1. นายอาทิตย์  สังข์วิเศษ
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธีรภัทร  กาลพัดชี
 
1. นางสาวสมใจ   ยอดปราง
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กชายพัชรพล  เจริญสุข
 
1. ดร.เฉลียว  เอี่ยมสกุล
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
 
1. นางหทัยทิพย์  หนูมงกุฎ
 
179 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงสุมิตา  คุ้มบุญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำประกอบ
 
1. นางเพ็ญนภา  ดาบสมุทร
2. นางสาวกัญญรัตน์  แสนชา
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธนากรณ์  พวงเข็มแดง
 
1. นายรัฐพล  คงมีชนม์
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธีรภัทร  กาลพัดชี
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  มุขโต
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 1. เด็กหญิงอรอุลิน  เมฆนุภาดล
 
1. นางสาวนันธิญา  สาสนะ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงปวิตรา  บุดดาเลิศ
 
1. นายสุเทพ  พวงพิกุล
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
 
1. นางพูลศรี  กองหอม
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายศุภชัย  ศิริพานิช
 
1. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนวัดดาว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ยอดตลาด
 
1. นางธนภรณ์  โกพัฒน์ตา
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายกล้าหาญ  จิจารย์ชัยศรี
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
 
1. นางสาวนภาพร  อุ่นให้ผล
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 27 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เอี่ยมบำรุง
2. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ลีลาศุภกร
3. เด็กหญิงมัฎฐวัณณ์  เกิดสุข
4. เด็กชายรุจิกร  เหล็งเอี่ยม
5. เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์กลัด
6. เด็กชายสมภพ  เจิมนาค
 
1. นางปัญญพร  วีระสกุล
2. นางสาวเกตุสุดา  พลอยสุกใส
3. นางสาวจันทนา  แจ้งประจักษ์
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงพินสุดา  พุทธิโชติ
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ดาวสุข
3. เด็กชายอิทธิกร  กัลพงษ์
 
1. นางบุษบา  รักนุ้ย
2. นางพจนาถ  เบ้าจันทร์
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กชายบรรหาร   แก้วเถื่อน
2. เด็กชายอดิศร   เชิดชู
3. เด็กชายอำพล   นาวาทอง
 
1. นางสาววารินทร์  ครุฑใจกล้า
2. นางสาวสมาพร  แก่นเชื้อชัย
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสตาสุข
2. เด็กชายพงศกร  เทพลักษณ์
3. เด็กชายสันติสุข  ไทยเจริญ
 
1. นางลัดดาวัลย์  เพชรนิล
2. นางพรหมพร  วะยาคำ
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงจันธิมา  เพ็ชรัตน์
2. เด็กหญิงมลชนก  ศรีเพียงจันทร์
3. เด็กชายอภิวิชญ์   จันทะนันท์
 
1. นางสาวดวงฤดี  แจ้งใจดี
2. นางสาวปัญจนิจ  ชาวสวนแตง
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.33 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายนภัทร  เข็มเพ็ขร
2. เด็กชายปติพัฒน์  กันขำ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  เถื่อนขวัญ
2. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายศุภชีพ  ชีพนุรัตน์
2. เด็กชายอุเทน  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
2. นายประยงค์  อิ่มสุดสำราญ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีวิเชียร
2. เด็กชายธนาดล  ดอกกุหลาบ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ลือกำลัง
 
1. นางสาวสมปอง  ขุนสอาดศรี
2. นางสาวคนึงนิจ  ประสาทศิลป์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หงษ์คำจันทร์
2. เด็กชายจิรัฎฐ์  วัฒนเสรีชัย
3. เด็กชายวรวิทย์  ทะวงสา
 
1. นางสาวบุญเหลือ  รอดเชียงล้ำ
2. นางสาวอรุณ  เรือนรอบ