สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สิงห์บุรี

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดประสาท 1. เด็กชายณัฐชาวุฒิ  เพ็งพัฒ
 
1. นายสุพล  ตะระสุภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุณยวานิชกุล
 
1. นางสาวพรรษกร  สุวรรณโมลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กหญิงณีรนุช   แซ่ลี
 
1. นางสุวรรณี  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 1. เด็กชายวงศธร  รุ่งสว่าง
 
1. นายคม  จันทร์พงษ์แก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  จรูญเลิศทรัพย์
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  แกมทับทิม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 22 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงธาราวดี  กลิ่นปาน
 
1. นางสมพิศ  อินทุมาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บนบาง
 
1. นางสาวสมเกียรติ  ทองเรือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 27 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เรือนเงิน
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีรุ่งเรือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จันทร์ใย
 
1. นางสาวลำจวน  นิชเปี่ยม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ  วงษ์นาค
 
1. นางศิริลักษณ์  เงินเมือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงพราวนภา  สวัสดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  เทียบรัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงอมลรุจี  สมสุข
 
1. นางสาวลำจวน  นิชเปี่ยม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กหญิงดวงทอง  โพธิ์ตากุล
 
1. นางอุไรวรรณ  ปานบุญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กชายภัทรพล  ลาภเจริญ
 
1. นางรัชนีกร  กลิ่นขจร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 30 โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กหญิงณัฐชา  โกสุม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์คำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธกฤษตรา  คงดี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  คล้ายจำแลง
 
1. นางจิรัฐติพร  ปุญญะสิทธิ์
2. นางทิวาห์  ปลั่งดี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงจรัสรวี  กระจ่างจิต
2. เด็กหญิงนนทิยา  เชื้อจาด
 
1. นางสาวลำจวน  นิชเปี่ยม
2. นางสาวพรรษกร  สุวรรณโมลี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75.55 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายธนทัต  เนียมเย็น
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองใส
 
1. นางเบญจพร  โกลากุล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์เอี่ยม
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.46 เงิน 38 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทัพเพ็ง
2. เด็กหญิงสรพัศ  ปัจฉิม
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  สินอุดม
2. นางสาวประนอม  ล้ำเลิศ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สมานรัตนเสถียร
 
1. นางสาวชาลิสา  รอดวิจิตร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ
 
1. นางสาวนงนุช  หริ่วน้อย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กชายจิรพงษ์  บัวเงิน
 
1. นางนิตยา  อยู่เจริญ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.67 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงศศิประภา  ทองขาว
3. เด็กหญิงอนันตญา  แถวศรีสุวรรณ์
 
1. นางเรณู  ไม้แก่น
2. นางสาวภาวินี  ศรีเอี่ยม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองขาว
2. เด็กชายธนัญชัย  เขียวฉอ้อน
3. เด็กชายรามิล  พรพิศ
 
1. นางสาวบุณยนุช  จันเหลือง
2. นางสาวศศินุช  โล่ห์เงิน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จูมั่น
2. เด็กชายคณิศร  ยิ้มเสถียร
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มีกลิ่น
 
1. นางวรรณวิมล  อมรประสิทธิ์
2. นายรัชพล  เอื้อประเสริฐ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79.1 เงิน 15 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  คงเลิศ
2. นางสาววราภรณ์  นาคะ
3. เด็กหญิงเอมิกา  อ่อนทำ
 
1. นางวราภรณ์  กุลฉัตรศิริ
2. นางสาวบุญนาค  ด้วงทา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายธาวิน  ยอดระยับ
2. เด็กชายภูดิศ  ชลกุลจนา
 
1. นางสาวสุคนธ์  นัยวิรัตน์
2. นางสาวชาลิสา  รอดวิจิตร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30.2 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปลั่งมะณี
2. เด็กชายพชร  จ่าเมือง
 
1. นางสาวพนิดา  เจริญสุขมั่งมี
2. นางวลีพร  ทูปคันโธ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายพลลวินท์  จ่าหมื่นไวย์
 
1. นางนันทนา  ปักโคทานัง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล
 
1. นางสาวเจนเนตร์  พันธุเกตุ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ขุนแผน
 
1. นายวีรศักดิ์  กุลฉัตรศิริ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง
2. เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์
 
1. นางสาวสุคนธ์  นัยวิรัตน์
2. นางสาวชาลิสา  รอดวิจิตร์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงปฏิพร  ม่วงปาน
2. เด็กหญิงวศินี  แสงเงิน
 
1. นางประทิน  ประเสริฐยืนยง
2. นางชูขวัญ  สารดิษฐ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 59.21 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงพรสิริ  ไพรบูรณ์
 
1. นางสายพิณ  บุญวงศ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51.54 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงภัทริดา  พุทธเสม
 
1. นางพะเยาว์  บุญมาก
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 40.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา  มณฑา
 
1. นางสาวชาลิสา  รอดวิจิตร์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 43.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ช่างประดับ
 
1. นางสาวสุคนธ์  นัยวิรัตน์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิสสุตา   แย้มสาคร
 
1. นางสาวรัชนีกร  เอี่ยมสมาน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์
2. เด็กหญิงปิยพัชร   สมานรัตนเสถียร
3. เด็กหญิงเกล้าฤทัย   กฤดาญชลี
 
1. นางรุ่งนภา  สังสอาด
2. นางวรรณวิษา  นุ่นสพ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กหญิงกฤษณา  บัวเผือก
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พูลมี
3. เด็กหญิงชญานี   เยื่อใย
 
1. นางสาวดลนภา   เอมอินทร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.6 เงิน 25 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพนิตา  เจริญเสม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  อยู่นาน
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองขาว
2. นางสาวอโณทัย  นันทสุนทร
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เพียรประโยชน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อินอุดม
3. เด็กหญิงสุวรรณา  อินอุดม
 
1. นางสาวอโณทัย  นันทสุนทร
2. นางสาวขนิษฐา  ทองขาว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 38 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายก้องกิตติภพ  เพ็งสลิตย์
2. เด็กหญิงพรรณรินทร์  สิงห์ห่วง
3. เด็กชายยศวรรธน์  แจ่มทอง
 
1. นางอัมภรณ์  ดอกไม้งาม
2. นางสาวมัชชา  แสงฉาย
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สุกสี
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปรมพงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงภีร์ลดา  วัชรานานันท์
 
1. นางทิฆัมพร  วรรณสุทธิ์
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 27 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงสิตางค์  สีตะระโส
3. เด็กหญิงสุภัทรภรณ์  บางเขียว
 
1. นางสาวอาทิติยา  เดชผดุง
2. นางสาวชินีนาฎ  ณรงศักดิ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64.8 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายพงศกร  เพชรรักษ์
 
1. นายนำไทย  ชมภูเจริญ
2. นายอนันต์  นิ่มทอง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 30 โรงเรียนวัดตะโกรวม 1. เด็กชายพัศดายุ  กุลแพ
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เชื้อนิล
 
1. นายวิทย์สรัช  รสชุ่ม
2. นายพลกฤษณ์  บุุญศรี
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงวิไลพร  ประสมพงษ์
 
1. นางประทุม  หัตถศาสตร์
2. นายนัฏฐสิทธิ์  ศรีเผือก
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธิติพล   จานนอก
2. เด็กชายนัฐพงศ์   ขุนแผน
 
1. นายชูชีพ  พูลผล
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายณัฏฐพล  สมสะอาด
2. เด็กชายรัชภูมิ  พูลพังงา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญมี
2. นางสาวลำจวน  นิชเปี่ยม
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายเจริญชัย  ยาทิพย์
2. เด็กชายไพศาล  แก้วศรี
 
1. นางสาวอโณทัย  นันทสุนทร
2. นางสาววิสาข์   จำนงค์นารถ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีรักษา
2. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์มณี
3. เด็กชายชวกร  สุขกระบิล
4. เด็กหญิงสุทัตตา  ภู่ชัย
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ภูเขา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ธรรมเพ็ชร
2. นางสาวปิยชาติ  ชูชาติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.2 เงิน 25 โรงเรียนวัดเสือข้าม 1. เด็กหญิงชญาดา  เอี่ยมใย
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  สีมา
3. เด็กหญิงรัชนันท์  ขำศรี
4. เด็กหญิงวรินทร  เรืองกลัด
5. เด็กหญิงเปมิกา  เถื่อนขวัญ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ดาดี
2. นายบุญรุ่ง  สีเหลือง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 45 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อุ้มครุฑ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เสนาผัน
3. เด็กหญิงสุนิสา  ป้อมดำ
4. นางสาวสุพัตรา  ชุมพรณ์
5. นางสาวอนันตญา  แก่นจ้าย
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  ผาสุข
2. นางสาวพิไลพร  ประเสริฐ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.6 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงฐานิกา  คงดี
2. เด็กชายธนภัทร   บุญยืน
3. เด็กหญิงภคพร  เรือนงาม
4. เด็กหญิงวรธิดา  จงใจเทศ
5. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุขคง
 
1. นางนันทนา  ยะวิญชาญ
2. นางนารีรัตน์  ชัยคิรินทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญามณี  มากหลาย
2. เด็กหญิงกิตติญา  คุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงวณิชชา  ปัญญา
4. เด็กหญิงเด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิจารณ์ปรีชา
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่วมน้อย
 
1. นางสาวศรีนวล  พันฮวบ
2. นางสาวกันยา  อาษาวิเศษ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 29 โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  จันทเขต
2. เด็กหญิงยุพเรศ  อ้นสอน
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  สุตวัตร์
4. เด็กหญิงวรนุช  กลั่นกล้า
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  พุดเผือก
 
1. นางเบญจมาศ  มงคลพร
2. นางสาวอารยา  คุ่ยจาด
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.2 เงิน 36 โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. เด็กหญิงกนกพร   แก้วแสน
2. เด็กชายจิระวัฒนะ   ผ่องสำฤทธิ์
3. เด็กชายธนโชติ   วิสิทธิ์
4. เด็กหญิงนฤมล   พยุงศิลป์
5. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  วรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวสุวิชาดา  หอมจำปา
2. นางอัญชรี  ภาเจริญ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กหญิงญาดาภา  สุทธิปัญญา
2. เด็กหญิงทิฑัมพร  กลั่นทัต
3. เด็กหญิงธันยาพร  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงระพีพรรณ   ใจแสน
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อยู่เย็น
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี  เอี่ยมสอาด
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82.8 ทอง 18 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงกัณธิมา  ด้วงอิ่ม
2. เด็กชายกุลชาติ  บัวหลวง
3. เด็กหญิงคณัสนันท์  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงณัชชา  น้ำเงิน
5. เด็กชายณัฐภณ  สุมะโน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  พักสุข
7. เด็กชายธนรักษฐ์  ใจภักดี
8. เด็กหญิงธนิษฐา  พลายสายทอง
9. เด็กชายนพลักษณ์  ชูติระโส
10. เด็กหญิงปาณิสรา  ร่วมรักษ์
11. เด็กหญิงปาริชาติ  รอดอินทร์
12. เด็กชายปุณภพ  บัวอาจ
13. เด็กหญิงพัณณิตา  สุนทรสารทูล
14. เด็กชายภูริพัฒน์  จันทร์พงษ์
15. เด็กหญิงศศิวิมล  สรรพการ
16. เด็กหญิงศุภานัน  เหล็งพั้ง
17. เด็กหญิงสุนารี  คุ้มครอง
18. เด็กชายอชิระ  ศุภนคร
19. เด็กชายอภิรนา  โสดา
20. เด็กหญิงอารียา  สายดวง
 
1. นายนรากรณ์  ขำศิริ
2. นางฉันทนา  บัวรักษ์
3. นางสาวสิริรักษ์  กล่อมเดช
4. นางสาวจุฑารัตน์  กระจ่างแสง
5. นางสาวบุษพร  โนนเปือย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 75.2 เงิน 20 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กชายกิตติภพ  โมสกุล
2. เด็กชายชยพล  นาคเพียร
3. เด็กชายณัฐภัทร  ทองด้วง
4. เด็กหญิงธนิดา  อนันทสุข
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  ลาเหงา
6. เด็กหญิงธีมาพร  เลียงผา
7. เด็กหญิงปณัฏฏา  กล่ำป่วน
8. เด็กหญิงปภัสรา  บัวขาว
9. เด็กหญิงปุณยวีร์  บัวนาค
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินทวารี
11. เด็กหญิงภูษณิศา  รุ่งกิจธนารักษ์
12. เด็กหญิงรฎิยาภรณ์  ทุนลี
13. เด็กหญิงรัญชิดา  ตามี่
14. เด็กชายรัตนวงศ์  นุ้ยเทศ
15. เด็กหญิงวนวรรณา  นาคเสน
16. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีประเสริฐ
17. เด็กชายสิรวิชญ์  ปานกล่ำ
18. เด็กหญิงสุมิตรา  สุขน้อย
19. เด็กหญิงอมลรดา  สวัสดี
20. เด็กชายอักขรา  สุภาพพันธุ์
 
1. นางสาวอริสา  สักการะ
2. นางสาวเพ็ญศรี  พึ่งศรี
3. นายนิรุตต์  ฟักทอง
4. นางสาววัชรินทร์  หอมชะเอม
5. นางสาวเนตรนภา  พระงาม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 37 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กหญิงภชรมล  หงษ์พงษ์
 
1. นายไพโรจน์  เกิดมงคล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงบุราสิริ  ฟักขาว
 
1. นางสาวสุชาดา  พรหมวงษ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุนารักษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  แซ่เซีย
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.2 ทอง 34 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์   เศรษฐีระ
2. เด็กหญิงวรัมพร  พูนดี
 
1. นางขวัญใจ  เขียวเกษม
2. นางดวงใจ  สุขสบาย
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.6 ทอง 47 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายกัณพล  มีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเพชรภิชา  เหมือนเพชร์
 
1. นายทรงธรรม  ชัยรัตน์
2. นางสาวสร้อยทิพย์  นิลทับ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 17 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายภัทราวุธ  ตรีสมุทร
2. เด็กหญิงอัครกาญ  รนที
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79.6 เงิน 48 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกรกมล  เขียวสอาด
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยอดเพชร
3. เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วมณี
4. เด็กหญิงธิติมา  จันเจริญ
5. เด็กหญิงปิยพร  แก้วฉ่ำ
6. เด็กหญิงภิญญดา  รักตะวัต
7. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วสุข
8. เด็กหญิงสุพิชชานันท์  หมีเงิน
9. เด็กหญิงสุภัทรชา  แก้วฉ่ำ
10. เด็กหญิงสุภัสสร  สำเภายนต์
 
1. นางสาวภารณี  เสวตวิหารี
2. นางสาววัลลี  ชื่นเอี่ยม
3. นายนิติพันธ์  นันทศรี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดวังกะจับ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันศิริ
2. เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงดารภา  วิเชียรรัตน์
4. เด็กหญิงปิญาภรณ์  สมอยู่
5. เด็กหญิงปิยธิดา  เชื้อนิล
6. เด็กหญิงผกาภรณ์  พุฒพงษ์
7. เด็กหญิงพรพิมล  พุทธรักษา
8. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมนัส
9. เด็กหญิงสุพาณี  ผมเหมาะ
10. เด็กหญิงเอื้อมพร  เสงี่ยมงาม
 
1. นายพงศ์ธร  ศรีวัฒนานุพันธุ์
2. นางสาวณัฏฐ์ภณิศชา  โพลงเงิน
3. นางสาวพรพิมล  สอนรอด
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงชลิตา  ยังแช่ม
2. เด็กหญิงณัชชา  ทับทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐา  ไกรสีห์กาจ
4. เด็กหญิงธิติมา  น้อยอู๊ด
5. เด็กชายธิเบศ  บุญยโต
6. เด็กหญิงพรนภา  จากิจ
7. เด็กหญิงลิเวอร์พูล  กลั่นสกุล
8. เด็กหญิงวรรณสตรี  พวงเงิน
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองระเริง
10. เด็กชายอิทธิพล  ศรีชมพู
 
1. นางอารัตน์  ยี่สุ่น
2. นางวรินทรา  ชัยบูรณ์
3. นายวิทยา  เอมพันธ์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงคิรากร  กาญจนถิ่น
2. เด็กหญิงจีรภัทร  บุญยง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญจ่า
4. เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีอุทิศ
5. เด็กหญิงวรกมล  บุญร่วม
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  วุฒิชัยรังสรรค์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  จะระ
8. เด็กชายศิริพงษ์  นครชัย
9. นางสาวอันวิตา  มิตรนอก
10. นางสาวแขนภา  มั่นแย้ม
 
1. นางสายสมร   สิงห์พันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์ชัย   นิ่มมา
3. นายประสิทธิ์  ฟักนุช
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเก่า 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นาคประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรินรดา  ฟื้นจู
 
1. นางสาววาสนา  ทองคง
2. นายธัมมรัชฏ์  ธนแสง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กชายจันทรัตน์  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงนฤมล  ปัจฉิม
 
1. นางเฉลิมศรี  มั่นทัพ
2. นายอวยพร  กลิ่นสุคนธ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 48 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  สุขสาร
 
1. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุทิพย์
 
1. นางบังอร  สุขเอี่ยม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   บุญคำพงษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  เชาว์ธรรม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 25 โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายศุภกร  เถื่อนม่วง
 
1. นายศักดิ์ณารินทร์  เถื่อนม่วง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กหญิงบุญนิสา  เกิดดี
 
1. นางสาวปณิตศรา  ล้ำเลิศ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายสิทธิกร  สังหรณ์
 
1. นายศักดิ์ณารินทร์  เถื่อนม่วง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กชายเดชขจร  คุ้มแจ้ง
 
1. นางสาวนฤมล   นุชอยู่
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กหญิงวัชติยา  แฉ่งฉวี
 
1. นายศักดิ์ณารินทร์  เถื่อนม่วง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไกรกลาง
2. เด็กหญิงอารยา  อุปวรรณ์
 
1. นางสาวมยุรัตน์  พึ่งละออ
2. นางจริยา  กิ่งพิกุล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงณัฐทนันท์  รองแก้ว
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  โชติกาญจนเรือง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุธิดา  สิงห์ทอง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงชนัดดา  อินทิม
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  พูลพร
 
1. นางเฉลิมศรี  มั่นทัพ
2. นางสุภาพร  เสริมศรี
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กหญิงบุษยา   แซ่ม้า
 
1. นายวรวุฒิ  วชิรกำชัย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. เด็กหญิงชนาภา  รัตนอำภา
2. เด็กหญิงพรทิชา  ประทุม
3. เด็กหญิงสุริศา  จันทร์เนตรตรี
 
1. นางสาวสมเกียรติ  ทองเรือง
2. นางชูรัตน์  สุวรรณา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  ต้องเชื้อ
2. เด็กหญิงสุวิมล  เจริญศิล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ดงแสง
 
1. นางสาวเมตตา  ทองใบ
2. นางสาวสมเกียรติ  ทองเรือง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายนพดล   อ่อนน้อม
2. เด็กชายรัตนชัย  อ่อนนาต
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ฟักหอม
 
1. นายชัยสิทธิ์  สินโน
2. นายเจ็ดทะนาน  นาคประสม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กชายณภัทร  ธานวัตร์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กชายอธิคุณ  ทองประทีป
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงชาลิสา  สอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวอรัญญา  เมฆโต
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 79.33 เงิน 29 โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายภัทรดนัย  วงษ์ปา
 
1. นายบรรเทิง  โนนเปือย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงสุชานาถ  กันเกตุ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์เปลี่ยนศรี
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82.16 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงนริศรา  ดีสุข
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง 17 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  ทาอินต๊ะ
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ภูกาธร
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงนริศรา  ดีสุข
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงกวิสรา  ดวงประทีป
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงทิพากร  ดวงประทีป
4. เด็กหญิงธัญญากร  มูระคา
5. เด็กชายธีรธวัช  พร้าก้อน
6. เด็กชายนนทกร  ชูศรีโฉม
7. เด็กชายนิลนพัทธ์  เจริญศักดิ์วิริยะ
8. เด็กชายพงษ์กร  มากพงษ์
9. เด็กชายภารดา  สาดตระกูลวัฒนา
10. เด็กชายภูวนัย  น้ำทรัพย์
11. เด็กหญิงวรรณกานต์  เรืองงาม
12. เด็กหญิงวีรกาญจน์  กิตติวุฒิเจริญชัย
13. เด็กหญิงสุชานาถ  กันเกตุ
14. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์เปลี่ยนศรี
15. เด็กชายอดิเทพ  พิพิธภัณฑ์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
2. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
3. นางสาวศิริพร  เทียบเทียม
4. นางปราณี  สุขทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายนิติภูมิ  โตบุญเรือง
 
1. นายมิตชัย  ใจชอบ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายสุชรัตน์  ยอดโต
 
1. นางเฉลิมศรี  คำอยู่
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงศลิษา  สืบสาย
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ภู่ชัย
 
1. นางสำเริง  ธนินทรานุโคตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กชายวีระพงษ์   แก้วโคราช
 
1. นางรำเพย  ปานบุญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงศลิษา  สืบสาย
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  มีฤทธิ์
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 1. เด็กชายศุภชัย   เหมือนแก้ว
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  วิเศษพานิช
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 22 โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายอนุชา  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  สังข์ทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 40 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงเพลงชนก  รอดภัย
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1. นางสาววิริญญา  สารชาติ
 
1. นางบังอร  ระย้าย้อย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กชายภัทรพล  ลาภเจริญ
 
1. นางวรรณดี   ไข่สิงห์ทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 34 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายพีรเดช  ไชยสถิตย์คุณ
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 45 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สอนเกิด
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงกัลยา  เกตุพันธ์
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นสุด
2. เด็กหญิงกิริยาภรณ์  ผลถาวร
3. เด็กหญิงจิดาภา  บุตรศรี
4. เด็กหญิงจิรนันท์  ทิพย์กัณฑ์
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญผาสุข
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  รอดฉ่ำ
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริอ่อน
8. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ครองตะเคียน
9. เด็กหญิงชาลิสา  กันภัย
10. เด็กชายณัฐกิิตติ์  สืบพรหม
11. เด็กหญิงณัฐชยา  เพ็งอิ่ม
12. เด็กหญิงณัฐญากานต์  ทองมี
13. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมานวงศ์
14. เด็กหญิงณัฐพร  สังข์ทอง
15. เด็กชายธนภัทร  ศรีรักษ์
16. เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์โสภณ
17. เด็กหญิงธนารีย์  ทองสุข
18. เด็กหญิงธิตินันท์  เมฆอิ่ม
19. เด็กชายธีรยุทธ  มาใหญ่
20. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รุ่มเริง
21. เด็กหญิงปริยาภัทร  สวัสดิ์พันธุ์
22. เด็กหญิงปริยาภัทร  หาญศิริชัย
23. เด็กหญิงปาณิสา  แสงเทียนมงคล
24. เด็กหญิงปิยะธิดา  สังค์วิสุทธิ์
25. เด็กหญิงพรรณ์ทองทิพย์  นุ้ยเทศ
26. เด็กหญิงพัชรพร  ปงลังกา
27. เด็กหญิงพาฝัน  สิงข์สังข์
28. เด็กหญิงพิชชานันท์  ฤทธิ์ชัย
29. เด็กหญิงพิชญาดา  ปั้นเจริญ
30. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รอดถาวร
31. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ฤทธิ์นุช
32. เด็กหญิงลภัสสร  แซ่ฉั่ว
33. เด็กหญิงลภิศรา  ยิ้มย่อง
34. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สายสวิง
35. เด็กหญิงสุธัญญา  จรบำรุง
36. เด็กหญิงสุพรรษา  ไวว่อง
37. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ฉ่ำสมบูรณ์
38. เด็กหญิงเพชรนรินทร์  รุ่งเรือง
 
1. นายฐิติพงศ์  คุ้มครอง
2. นางกฤษณา  ทิชินพงศ์
3. นางสายพิณ  โพธิ์กัน
4. นางทิพย์รัตน์  บุญฤทธิ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.666 เงิน 10 โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   บรรจง
2. เด็กชายธนวัฒน์   พ่วงพุ่ม
3. เด็กหญิงภัทรมล   เทียนทอง
4. เด็กชายยศกร   ดวงจันทร์
5. เด็กชายวีรภัทร   พงษ์ทองเจริญ
6. เด็กหญิงศุภกร   เฉยดิษฐ์
7. เด็กหญิงหทัยทิพย์   พุทธสงกรานต์
8. เด็กชายอิทศวะ   ลูกอินทร์
 
1. นางสาวพัชรีย์  สนธิ
2. นางรุ่งนภา  กาญจนสมบัติ
3. นางสุวรรณี  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงกชกร  คะชา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประสมเพชร
3. เด็กหญิงฉันทวรรณ  ฉัตรเพชร
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชัยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนาฏนารี  เอื้อเฟื้อพันธ์ุ
6. เด็กหญิงนารา  ทองชะโชติ
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  พุฒิวิบูลย์พล
8. เด็กหญิงศิวาพร  เขื่อนเนาว์
9. เด็กชายศุภกิตติ์  บรรดิจ
10. เด็กหญิงหทัยชนก  พวงโต
11. เด็กหญิงอาภัสรา  ดวงแจ่มใส
12. เด็กชายเตชิสรณ์  รอดอ่อน
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
2. นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
3. นางสาวหนึ่งนุชนาถ  อ่อนนุ่ม
4. นางสาววันวิสาข์  ทักขิน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.333 ทอง 43 โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กชายชยากร  ทองสุข
2. เด็กชายธนานพ  เหมือนวงษ์
3. เด็กชายพลพล  หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กชายพัชรพล  สละชีพ
5. เด็กชายรัชชานนท์  ลาระคร
 
1. นางอารมย์  วงศ์สกุลเกียรติ
2. นางสาวสุภาภัณฑ์  บุญประเสริฐ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  เดชพงษ์
2. เด็กชายเมธา  มณีนารถ
 
1. นางสาวนุจรี  ไชยสกุล
2. นายธนวัฒน์  ทัดกลิ่น
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์  มุสิกอง
 
1. นางสาวเจมจิรา  หน้อยเศษ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธัญชนิต  วิริยะ
 
1. นายไพรวัลย์  กลั่นแสง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1. เด็กหญิงวิริญญา  สารชาติ
 
1. นางวัฒณี  โล่ห์เงิน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.5 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายคณพศ  เกตุชู
 
1. นางสาวนภษร  ใจสมบุญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.67 ทอง 16 โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงสุริสา  ปลีแย้ม
 
1. นางสาวศรัญญา  สังข์ทอง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กหญิงพิชชา  ซำคง
 
1. นางอุษณีย์  เกิดลอย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อินทร์สนิท
 
1. นางสาวสุธิชา  รอดฉ่ำ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.25 เงิน 33 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายนันทพงษ์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพิมญาดา  สังมิ
3. เด็กหญิงวรดา  วิชานำ
4. เด็กหญิงวีรสุดา  เกิดภู่บุญราช
5. เด็กหญิงอุมากร  พวงสุพรรณ
 
1. นางสาวณิรัชญา  ถนอมไทย
2. นางสาวเยาวเรศ  กุลวิทย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทองศรีนาค
2. เด็กหญิงปริณาภา  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวมะลิญา  ธรรมวงค์
2. นางสาวสุมิตรา  พราหมณี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายปัณณกร  กระดิ่งสาย
2. เด็กหญิงร้อยเพชร  เพชรรักษ์
 
1. นางสาวธนภร  เดือนเที่ยง
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีจันทร์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72.82 เงิน 41 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายประทานพร  โม้ทองศรี
2. เด็กชายวชิรญาณ์  เดือนกอง
 
1. นางสาววราภรณ์  ขุนพานิช
2. นายวีระ  เมืองรามัญ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดเสือข้าม 1. เด็กชายธนวัตร  เฉยดิษฐ์
2. เด็กชายพงศกร  สินนุสาสน์
3. เด็กชายวันเฉลิม  ดีนุสนธิ์
4. เด็กชายสิรภพ  เหมือนวงษ์
5. เด็กชายเฉลิมพล  ฮวบพันธ์
6. เด็กหญิงแพรวา  จันทุดม
 
1. นายวีระศักดิ์   ศรีเผือก
2. นางสาวสุดาวรรณ  ไขแสงจันทร์
3. นางสาวนิภาภรณ์  ทองสาย
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กชายจิรพัส   วาฤทธิ์
2. เด็กชายจิราวัฒน์   น้อยหลุ่น
3. เด็กชายชำนาญ   ชมชื่น
4. เด็กชายท้อ   แซ่ท่อ
5. เด็กชายธรณินทร์   งามพัด
6. เด็กชายธรรมรัตน์   นาคทอง
7. เด็กชายภัทร์สวี  นาคทอง
8. เด็กชายอานนท์   จับใจ
 
1. นายนพดล  แก้ววิเชียร
2. นายเมธา  สุระจิตร
3. นางรุ่งนภา  กาญจนสมบัติ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86.1 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ห่อเร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  กลับดี
3. เด็กชายดนัย  ม่วงศรี
4. เด็กหญิงธัญชนก  คำหรุ่น
5. เด็กหญิงพัฐราวดี  น่วมจิตร
6. เด็กหญิงพันธ์รัตน์  ตังคนาพรชัย
7. เด็กหญิงภควดี  น่วมจิตร
8. เด็กชายอัครสิทธิ์  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงเนรัญชลา  ไพรมุ้ย
10. เด็กหญิงไอลดา  พันธาสุ
 
1. นางสาวกัญญณัฏฐ์  นฤทุกข์
2. นางกาญจนา  เลิศดี
3. นายปิยะพงษ์  จินะ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 71.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงดวงกมล  สุขยินดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงปวิตรา  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงพรหมพร  นาโพธิ์
5. เด็กชายภัทราวุธ  ตรีสมุทร
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ประภาสวัติ
7. เด็กหญิงวริศรา  มะเริงสิทธิ์
8. เด็กชายสุรชัย  มุสิกะสิน
9. เด็กหญิงสุวนันท์  ดีขยัน
10. เด็กหญิงอัครกาญ  รนที
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร  มงคล
3. นางสาวสีฟ้า  บุตดาผา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทบูลย์
2. เด็กหญิงวัสสานุสนธิ์  พันธ์ทา
3. เด็กหญิงวิลักษณ์  ชูคันหอม
 
1. นางอารีรัตน์  แสงอินทร์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจริญศักดิ์วิริยะ
2. เด็กหญิงฑิติญา  สีชมภู
3. นางสาวบัณฑิตา  บัวประทุม
 
1. นางสาวณัฐนรีภัทร   ฐิติกาล
2. นางสาววัลวิภา  โสภา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงธนัชชา  เซ็งหลี
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ธนะวัฒน์
 
1. นางสาวช่อลัดดา  กลิ่นประทุม
2. นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.4 เงิน 21 โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธุ
2. เด็กหญิงณีรนุช  กรึ่งสำโรง
3. เด็กหญิงเทียนหอม  บุญนา
 
1. นางอารมย์  วงศ์สกุลเกียรติ
2. นางสาวสุภาภัณ์  บุญประเสริฐ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กชายธนภัทร  โพตุ่น
2. เด็กหญิงวริศรา  จันโอภา
 
1. นายเกริกชัย  อุทัย
2. นางสาวสุกัญญา  นิลสิน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพชรพร  พงศ์ทองกุล
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  ทองขาว
 
1. นางสาวศุภกานต์  สังข์สอน
2. นายธนาพล  กุลกุศล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงธนาวดี  เกิดกำธร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำโม
 
1. นางสาวสุมาลี  อ่วมวิไลย
2. นางกนกพร  คงธนธีระบวร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงณัฐธินี  สุขพูน
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สีตะระโส
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ทดแทน
2. นายวีรศักดิ์  กุลฉัตรศิริ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 15 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. นายนพพร  เทียนมงคล
2. นายวรเชษฐ์  จิตร์บำรุง
 
1. นางกนกพร  คงธนธีระบวร
2. นางสาวสุมาลี  อ่วมวิไลย
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1. เด็กชายธีรกานต์  แช่มทิพย์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เปรมเมือง
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  นฤทุกข์
2. นางกาญจนา  เลิศดี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กชายอิทธิกร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายเมธาวี  ลาภบุญ
 
1. นางบุญรษา  ถ้ำทอง
2. นายธงชัย  มาลัย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  พิเศษสกุลชัย
2. เด็กหญิงอิสรีย์  ยิ่งเทียมศักดิ์
 
1. นายสุทธิพงศ์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวชมพูนุท  กลิ่นสุคนธ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กชายธนภัทร  ครองตะเคียน
2. เด็กชายสรเพชญ์  คุ้มจันอัด
 
1. นายเกริกชัย  อุทัย
2. นางสาวสุกัญญา  นิลสิน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กชายฐิตินันท์  ลมสีแสง
2. เด็กชายภานุพงศ์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ใจกล้า
2. นายพิษณุ  ใจดี
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงณัชชา  กาษร
2. เด็กหญิงอรพรรณ  พันธ์ไม้เล็ก
3. เด็กหญิงเพลงวดี  โบแบน
 
1. นายชาญ  ทองใบ
2. นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 1. เด็กชายชนาธิป  อ่อนสอาด
2. เด็กชายธนนนท์  ฟองเอม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดียิ่ง
 
1. นางช่อทิพย์  ม่วงทอง
2. นางสาวณัฐธินี  แป้นงาม
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายทวิชากร  ชอบรัมย์
2. เด็กชายปรัชญา  โตแย้ม
3. เด็กชายภูริพัฒน์  สงฉิม
 
1. นายสุทธิพัฒน์  รักงาม
2. นางสาวเจนจินัน  น่วมนิ่ม
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงทิวา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนิภาพร  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงปรายฝน  อันประนิตย์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทัศสนธิ์
2. นางสาวพันทิพา  จารุวัฒน์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงกนกอร  นวลคำ
2. นายวราทร  อาดลออ
3. เด็กหญิงอโนมา  วัชรอาภาไพบูลย์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวบงกช  หนุนกระโทก
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงกฤตพร  จันเริง
2. เด็กหญิงพนิตพร  พัดสงค์
3. เด็กหญิงศิริยากร  หนันดูล
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ประสิทธิ์แสน
2. นายสัญญา  จันทร์โนทัย
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายธนาธิป  ศรีนาค
2. นายวราเทพ  อาดลออ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชื่นสัมพันธ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวจีรานุช  สระสม
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชิณภา
2. เด็กหญิงวิไลพร  สิงห์คำ
3. เด็กชายสุริยา  เพ็ชรไพฑูรย์
 
1. นางสาวสุวิสา  พวงกุหลาบ
2. นางสาวภิรมย์พร  จิตร์ประไพ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนวัดวิหารขาว 1. เด็กชายชัยนันท์  วิสุทธิกุลชัย
2. เด็กชายศรราม  แซ่ว่าง
3. เด็กชายศุภชัย  วิสุทธิกุลชัย
 
1. นางสาวจันทร์เรือง  พานิชย์
2. นางสาวธนพร  บัวเงิน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กชายศุภวิชย์  สิงห์โต
2. เด็กชายศุภากฤต  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงสุพิชญา  กังวลทรัพย์
 
1. นางสุคนธ์  บรรจง
2. นางสาวนภาทิพย์  บุญผาสุข
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กชายนวัตกรณ์  อินอุริศ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ไทย
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ตรีพงษ์
 
1. นางเสาวพร  อมรศิริพงศ์
2. นางวรรณพร  นาวีระ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเงิน
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขวัญเงิน
3. เด็กชายอาณกร  เอี่ยมแท้
 
1. นางทัศนีย์  จั่นหนู
2. นางสาวเมย์ริน  พานทองวัฒนกุล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์ขวัญเมือง
2. เด็กชายธวัชชัย  สมบุญ
3. เด็กหญิงนภัสสร  ขุนการินทร์
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปนิตา  สิงห์เมือง
2. เด็กหญิงศันศนีย์  ม่วงไหม
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เปรมปราสัย
 
1. นางรุ่งอรุณ  เชญชาญ
2. นางสาวอโณทัย  นันทสุนทร
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 1. เด็กชายกันตณัฐ  ใจสมบุญ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนวรรณ  ท้วมวงศ์
 
1. นางสาวมาลัย  พันธ์เหนือ
2. นางสาวพรรณภัสร์  เกิดแก้ว
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. นางสาวฉัตรรวี  ตอนยอด
2. เด็กหญิงบุษรากร  อบอุ่น
3. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีมันตะ
 
1. นางสายสมร   สิงห์พันธุ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 23 โรงเรียนวัดโคปูน 1. เด็กหญิงกรกมล  สระทองแพ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจฉ่ำ
3. เด็กหญิงเอื้อการต์  อ่อนประเสริฐ
 
1. นายพิษณุ  โหสิ
2. นางกุหลาบ  นิตยาภรณ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงนวนันท์  สังข์พันธุ์
2. เด็กหญิงบุญจิรา  ยอดมณี
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ดอกจันทร์
 
1. พระมณฑล  กมฺโล
2. นางหนึ่งฤทัย  วินทะไชย์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 35 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กหญิงพิชชาพร   เจริญ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เปี่ยมรอด
 
1. นางสาวพิมลมาศ  ฮี้เกษม
2. นางสาวพรพิมล  เอี่ยมสอาด
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม
2. เด็กชายพิชญะ  สิงห์มงคลศักดิ์
3. เด็กชายศักดิ์รพี  สะมะถะ
 
1. นางดวงสมร  ฉิมพาลี
2. นางอรพิณ  จ่าหมื่นไวย์
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  ยิ่งสุด
2. เด็กชายพัชรพล  อดทน
3. เด็กหญิงเมธาวี  ป้อมดำ
 
1. นางสาวยุพิน  คำมาก
2. นางนพณัช  ใจสมบุญ
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชญมญช์  สังขวร
2. เด็กชายธนกร  ดวงรัศมี
3. เด็กชายภูธีรัช  อินทสโร
 
1. นางนภา  คุ้มครอง
2. นางยนพักพริ้ง  นนธิจันทร์
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายณัฎฐพล  ยาประไพ
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 29 โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  มั่นนวม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปาละวงษ์
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายชูชาติ  ปั้นเดช
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจารวี  ปิดตาทะนัง
 
1. นางสาวอัจฉรพรรณ  เพ็งบุญ
 
176 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 38 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงนรรัตน์  ทองยาลา
2. เด็กชายเตชากร  เหมือนนิยม
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองเกิด
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางเครือวิล  กลับดี
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายพิทักษ์  เหลือสิงห์กุล
 
1. นางจำนงค์  มีศิริ
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 42 โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายอรรถวิทย์  ศรีไพโรจน์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คุ้มเปรม
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กชายชนะชล  ป้องกัน
 
1. นางรัตนา  ช่วงฉวี
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนค่ายบางระจัน 1. เด็กชายธนวินท์  รอดประจง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จันสี
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  หลีประเสริฐ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ศุภนคร
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กชายธีรภัทร  ผลแสงสี
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ผลแสงสี
3. เด็กชายศุภกร  เพิงสงเคราะห์
 
1. นางสาวรุจิรา  จารุฤทัยกานต์
2. นางสาวสมใจ  ทองเงิน
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กชายจิรภัทร  อิ่มมณี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชาปลิก
3. เด็กชายนาวิน  สมอทอง
 
1. นางสาววัชรินทร์  หอมชะเอม
2. นางสาวสุจิตรา  จุลละ
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงพรรณกร  กุนชะโร
2. เด็กหญิงวริศรา  นพรัตน์
3. เด็กหญิงศศิภา  ฤทธิ์นุช
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อยู่โทน
2. นางสาวเก็ตนัดดา  วิรัชมงคลชัย
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายชัยมณฑล  งามขำ
2. เด็กหญิงณปภัช  จันทร์ตระกูล
 
1. นางสาวศุภกานต์  สังข์สอน
2. นายไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายชนาทิป  หินทอง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์รักษ์
 
1. นางสาวศุภกานต์  สังข์สอน
2. นายไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายจักรี  เรืองสุทธิ
2. เด็กชายยศพล  หริ่มสืบ
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธนพร  สุ่มสาย
2. เด็กชายธนากร  กันหะ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยุงทอง
 
1. นางสาวกฤษฎา  มั่งมีชัย
2. นางสาวระพีพร  บุญรอด
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 20 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   วงษ์คล้อย
2. เด็กชายนัณวัตย์  กลมกล่อม
3. เด็กหญิงผ่องศรี   อะมะระกุล
 
1. นางสาวนภาพร  ชูทอง
2. นางสาวขนิษฐา  ทองขาว