สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 36 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 1. เด็กหญิงลักขณา  เสาร์
 
1. นางนัฏฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เรืองบุญศรี
 
1. นางสาวกศิธิดา  สุนทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายทินภัทร  ขำเที่ยง
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงลัทธวรรณ  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวไพริน  แพงวิเศษ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กหญิงพิมชนก  ไพฑูรย์
 
1. นางสาวแพรวมณี  เผ่าพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กหญิงธนัชชา   น่าชม
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายกวี  บัวอ่อน
 
1. นางสาวสายสุนีย์  จันทร์ดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงรุ่งวิภา  เบ็ญมาศ
 
1. นางสาวพจวรรณ  เทียมผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงยุพารินทร์  อินทร์น้อย
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 72.67 เงิน 32 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชา  บริสุทธิ์ธรรม
 
1. นางณัฐฉรียา  วรรณจักร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมณี
 
1. นางสาวบุษยา   เพกรา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภัยนิราศ
 
1. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.33 ทอง 21 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กหญิงนิศาชล  จักรพล
 
1. นางเกศแก้วลักษณา  กฤชอดุลยวิทย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.67 ทอง 40 โรงเรียนวัดโคกกรุง 1. เด็กหญิงจิราฤดี  ไตรเกษม
 
1. นางอารีย์ทิพย์  ศรีคำบล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สมวิเศษ
 
1. นางสมคิด  สุวรรณเนตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คจนา
2. เด็กหญิงนันทียา  ขามกุล
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
2. นายเจษฎา  ลำลึก
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วันธงชัย
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ฤากิจนา
 
1. นางสาววาสนา  โพธิวงค์
2. นางนุศรา  โมราบุตร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73.42 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงรชยา   เรื่องสมุทร์
2. เด็กชายศุภณัฐ  จรสาย
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
2. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.47 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายณัฐพล  ชุนลีประเสริฐ
2. เด็กชายวิศวะ  ช้างชุ่ม
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 48 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนพล  วรรณศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิยธิดา  ปิยะกัลปกรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 1. เด็กชายอชิตะ  ขะชาติ
 
1. นายมาโนช  มิ่งนอก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 1. เด็กชายเอกรัตน์  เจริญกัลป์
 
1. นางสาวธนวรรณ  สังขสุวรรณ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63.08 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  แสงเพ็ชร
2. เด็กหญิงปาริตา  สังฆนาค
3. เด็กหญิงวรกานต์  หวังรักกลาง
 
1. นางสุรี  เปียสกุล
2. นายธีระพงษ์  จ่าภพ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกันติญา  ทวีบุญ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองสุข
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วเชียงหวาง
 
1. นางสาวรุจิรา  อินทร์มณี
2. นางสาวพลอยไพลิน  โพธิ์เกตุ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 63.67 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นิลศิลา
2. เด็กหญิงภักจิรา  รักษาไวย
3. เด็กหญิงมาริษา  คำอยู่
 
1. นายภคิน  ยมนัตถ์
2. นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายคฑาวุธ  สุทธิโต
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปั้น
3. เด็กหญิงศิราณี  จี๋อุด
 
1. นายศุภกร  แสนสุข
2. นายนรินทร์  น่าบัณฑิต
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไพรศรี
2. เด็กหญิงฟ้าใส  เกตุศรี
 
1. นางพัชรี  หุ่นเจริญ
2. นายเจษฎา  ลำลึก
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40.6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงธาริตา  วงษ์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงสัณห์สิณี  หลวงพลสา
 
1. นายพิเชษฐ์  บุตรพรม
2. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 1. เด็กชายเกรียงไกร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวจริญญา  หมีแสง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กชายธนันธร  เอกเจริญ
 
1. นางสาวณิชาภา  ไทยภักดี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กหญิงอฤทัย  ใจนวน
 
1. นางสาวสายฝน  ศิลากุล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายกิตติธาดา  กองเทพ
2. เด็กชายชานนท์  จินดารัตน์
 
1. นางสาวชนาภา  ทำเสร็จ
2. นางสาวอภิญญา  ทิวาวรรณ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.7 เงิน 14 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 1. เด็กชายณัฏฐกิตติิ์  จงกลาง
2. เด็กชายพรเทพ  วิมาร
 
1. นางสาวขนิษฐา  หมวกขุนทด
2. นางสาวพรวิฉัตร์  แก้วมาลี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 34.4 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เพชรสายออ
 
1. นางสาวณัชชาพรรณ  คำลือ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58.02 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงอิงครัต  ประวันตา
 
1. นางดวงนภา  แจ้งมรคา
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กชายสุวรรณ  ประกอบแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  จำปางาม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองแก้ว
 
1. นางสาวชนากานต์  รัตนดา
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงนริศรา  ชมแก้ว
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัญญา  ตะระสา
2. เด็กหญิงณัฐชนก  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายมนัสวิน  สะโรธร
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นายอัษฎาวุธ  พันศรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. นางสาวจันติยา  คำศรี
2. เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วบุรี
3. นายวีรชัย  เอี่ยมประไพ
 
1. นางสาวนุชศิรา  ชาวเหนือ
2. นางสาววรวีร์  สัทธรรม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.8 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีพวาทกุล
2. เด็กหญิงสุจินันท์  โพธิระหงษ์
3. เด็กหญิงเวียงสวรรค์  พรมวงษา
 
1. นางสุทธิญา  พลนาคู
2. นางพจนา  ไชยรุตม์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงนพมาศ  บัวทอง
2. นางสาวลลนา  แผนไพสน
3. นางสาวศิริพร  กำสมุทร์
 
1. นางสาวนุชศิรา  ชาวเหนือ
2. นางสาววรวีร์  สัทธรรม
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปานพิมพ์ใหญ่
2. เด็กชายวันชัย  มีไซ
3. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์สะอาด
 
1. นางรัตติยากร  อ่อนตา
2. นางสาวรุ่งรัตน์  วงษ์เกตุ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  น้อยสุวรรณ
2. เด็กชายวัลลภ  พังเกต
3. เด็กชายวีรภัทร  อักษรสม
 
1. นางนริสรา  โรจนะบุรานนท์
2. นางสาวดานุพร  ดวงพรม
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.2 เงิน 31 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  บุญชารี
2. เด็กหญิงจรรยา  ฤทธิ์เนติกุล
3. เด็กชายภัทรพงศ์  อินทรธรรมา
 
1. นางเบญจพร  สมภักดี
2. นางสาวจตุพร  ดวงสูงเนิน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 42 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มาบุตดา
2. เด็กหญิงนงนุช  วงศ์ตาปู
3. เด็กหญิงสินิทรา  โพธิวงษ์
 
1. นางเบญจพร  สมภักดี
2. นายวรนรรถ  ศิลปปรีชา
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  โลนะสาร
2. เด็กชายสุรเดช  พลพิลา
 
1. นางณัฐวรารัตน์  ละออจันทร์
2. นางสาวสมพร  อาจศรี
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 17 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายวัชระ  เทพทอง
2. เด็กชายอภิรัช  อินจร
 
1. นายนิรัญ  ฉิมเพชร
2. นางสาวกัญญารัตน์  ดีดา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวภวานี  แก้วกร่ำ
2. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีสังวาลย์
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  พันธุรัตน์
2. นายอัษฎาวุธ  พันศรี
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1. เด็กชายณรงค์  ทานะมัย
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญมี
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  นิลกระ
2. นายสมชาย  ผลโภชน์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิศาชล  สุวรรณเพ็ญ
2. เด็กชายบัญชา  รัตนาภรณ์พลกุล
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภัทร  กองเพชร
2. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภัควัฒน์  ท่อนทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  สายชาลี
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.6 ทอง 38 โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีถา
2. เด็กหญิงพฤกษา  โตปรางค์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทิพย์มูล
4. เด็กหญิงมนัสสรณ์  สุวรรณชัย
5. เด็กหญิงมัชรี  ทุมมี
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ลอยโคกสูง
2. นางสาวโสพิศ  ช่างทองคำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กหญิงณิลฎา  ห้วงน้ำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  มาจะวงศ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ร่มลำดวน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันดี
 
1. นางภูริชญา  ผสม
2. นางสาวนันทรัตน์  ลอยโคกสูง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 13 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองลา
2. เด็กหญิงกุลชนาถ  ผลบูรณ์
3. เด็กหญิงนภาพร  แสงเปลี่ยน
4. เด็กหญิงนันทพร   โพธิ์รุ่ง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สตะ
 
1. นางวาสนา  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางเรณุกา  ผูกจันอัด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.25 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  วงษ์ละออ
3. เด็กหญิงรมิตา  ชูชื่น
4. เด็กหญิงอริษา  หอมบุตร
5. เด็กชายโยธิน  แสนประสิทธิ์
 
1. นางนัทธ์หทัย  ภากรตระกูล
2. นางสาวสิริภัทร  มีศรี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1. เด็กชายคุณาสิน  คุ้มหมู่ม่วง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองเฉลิม
3. เด็กชายปฏิภาน  ยุระเกตุ
4. เด็กหญิงปนัดดา  จันนามอม
5. เด็กหญิงภาวิรินทร์  สมณี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองศิริ
2. นางสาวพวงนภา  ภักดี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 31 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  โพฺธิ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  คำมงคล
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุรินทราโช
4. เด็กหญิงวลีพร  อรัญภูติ
5. เด็กชายศรศักดิ์  ทองฤทธิ์
 
1. นายเฉลิมชัย  ธำรงค์ทอง
2. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายทศพร  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงนภาทิพย์  หาทางลาน
3. เด็กหญิงมัลลิกา  สิงห์สถิตย์
4. เด็กหญิงวรรณนิดา  กุลวงษ์
5. เด็กหญิงวิยะดา  เหรียญพานรอง
 
1. นายทิณกร  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชูวงษ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงกัญยาณี  บุญมา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงณัฐชา  ภู่บำเพ็ญ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ใจราษฏร์
5. เด็กหญิงอภิรดี  สุภารักษ์
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
2. นายเฉลิมชัย  ธำรงค์ทอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงการะเกด  คำแย้ม
3. เด็กหญิงชลธิชา  จินดารมณ์
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีบุญจันทร์
5. เด็กชายธนกรณ์  ดาเวียง
6. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์นาม
7. เด็กชายปฏิภัส  ขันมา
8. เด็กชายปิยะชาติ  พิมพ์ศิริ
9. เด็กชายภูมิมินทร์  แสงสว่าง
10. เด็กหญิงมณฑกาญณ์  บุญเลี้ยง
11. เด็กหญิงมัณฑนา  ดลโสภณ
12. เด็กชายราเชนทร์  พุ่มบรรเทา
13. เด็กชายรุ่งอรุณ  ฝอยเงิน
14. เด็กหญิงวรรนณิสา  น้อยหลง
15. เด็กชายวัฒนชัย  ทองแดง
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่นใจ
17. เด็กชายศุวิชญ์  สุหงสา
18. เด็กหญิงสาริกา  กาญจนา
19. เด็กหญิงเพชรชราพร  พานทอง
20. เด็กหญิงเพชรชราภา  พานทอง
 
1. นายวุฒิภัทร  ปัญจันทร์สิงห์
2. นางพิมพา  เพ็ชรพราว
3. นางสาวศศิวิมล  ม่วงกล่ำ
4. นายสุรัตน์  จันทะบูล
5. สิบเอกจักรกฤษ  บรรจงศิลป์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายวรายุ  มุงลา
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  บัวแย้ม
 
1. นางสาวนิวรรณดา  จันกรุด
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 41 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์พันธุ์
 
1. นางสาวโกสินทร์  สังกัดกลาง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.2 ทอง 42 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายณภัทร  ชมทรัพย์
2. เด็กหญิงวรัทยา  สุขอยู่
 
1. นางเสาวลักษณ์  เอี่ยมสอาด
2. นางกานดาภร  วงศ์กระโซ่
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 35 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เผื่อนละมุด
2. เด็กชายนพรัตน์   ธิบดี
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 33 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรพงษ์  แววดี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  -
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.6 ทอง 35 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงชุติพร  กุลวัตร
3. เด็กหญิงธัญรดา  เจริญจิต
4. เด็กหญิงนัฐพร  ศรีสาคร
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อินทร์อ่ำ
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงทอง
7. เด็กหญิงลภัสรดา  ฤทธิ์คำรพ
8. เด็กหญิงวราภรณ์  นามเจริญ
9. เด็กหญิงศิริชล  สุดใจ
10. เด็กหญิงสโรชา  ไพศาลเจริญงาม
 
1. นายนิกร  พันธ์น้อย
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชิดชูชัย
2. นางสาวจีรพรรณ  บุญสีมา
3. นางสาวชนิกานต์  โพธิ์รุณ
4. เด็กหญิงชุติมา  บุญเลิศ
5. นางสาวชุธิดา  นักร้องเพราะ
6. นางสาวณัฐยาน์  ร่มเย็น
7. นางสาวตวิสา  ชุมแสง
8. เด็กหญิงนภัสสร  สมณา
9. เด็กหญิงปาจีรนันท์  คล้ายคลึง
10. เด็กหญิงอรัญญา  แสงนาเรียง
 
1. นางสาวอรธีรา  เพชรชิต
2. นางสาวโสรยา  พือขุนทด
3. นางวรางคณา  บุญครอบ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76.4 เงิน 24 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงชิดชนก  สุรามาตร
2. เด็กหญิงณิชกานต์  วิลัย
3. เด็กหญิงธนัชชา  ชัยราช
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คะแนนศิลป์
5. เด็กหญิงวิลาศิณี  คะแนนศิลป์
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปักคำมา
7. เด็กหญิงสุธิดา  บ่อทอง
8. เด็กหญิงอารดา  จันทร
9. เด็กหญิงอารยา  จันทร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เนาวะบุตร
 
1. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
2. นางสาวศิริประภากรณ์  เรียบร้อย
3. นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ์  จันทรัตน์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงจิราพร  กลีบเกษร
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ช้างสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงนิตย์รดี  ศรีภูวงษ์
5. เด็กหญิงวณิดา  ทองแสง
6. เด็กหญิงวิภาดา  แสงพรม
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญรอด
8. เด็กหญิงสุนิสา  พุธแดง
9. เด็กหญิงสุพรรษา  รักจันทึก
10. เด็กหญิงอารียา  ยิ้มโกทับ
 
1. นายปัณณวิชญ์  แก้วสุพรรณ
2. นายวิโรจน์  ทรัพย์เอนก
3. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 1. เด็กหญิงกรกนก  สิงห์จันทร์
2. เด็กชายคมกฤษณ์  กุกสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐภพ  ภิญญะชาติ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บำรุงลาน
5. เด็กหญิงนภัสสร  สีเยี่ยม
6. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคดิลก
7. เด็กชายภัทรพล  มาคา
8. เด็กชายภานุวัฒน์  เลื่อนสันเทียะ
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  พลจันทึก
10. เด็กชายไกรสร  อิ่มมณี
 
1. นางสาวปาริตา  พัดโพธิ์
2. นางสาวสุรินธร  รัตนกอง
3. นางสุภาพ  ฉายประดับ
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กุล ณ สมบัติ
2. เด็กหญิงธิติมา  สภาพดี
3. เด็กชายนัฐพุทธ  ทองเลิศ
4. เด็กชายพงศกร  ศรีฤทธิ์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปานทสูตร
6. เด็กหญิงวันทนา  ศิริบุญมา
7. เด็กชายสราวุฒิ  บุญทรง
8. เด็กชายสุนันท์  สำราญสลุง
9. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยมงคล
10. เด็กชายเตชินท์  อินสุข
 
1. นางสาววิภาวี  ศรีกุลา
2. นายปฏิภาค  ภูมิไสล
3. นายไพโรจน์  เงินวิเศษ
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล 1. เด็กหญิงชลธิชา  พุ่มโอภาส
2. เด็กหญิงชาลิสา  ออมสิน
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงพนิดา  วิรัญทนา
5. เด็กหญิงพริญดา  รักสกุล
6. เด็กหญิงมารีน  เหลืองวัฒนวิไล
7. เด็กหญิงรัตนา  โคตรโสดา
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  สมจิตมูล
9. เด็กหญิงวรัชยา  คงสันต์
10. เด็กหญิงเปรมฤดี  ภูกงลี
 
1. นายกฤษณ์  ศกุนตนาค
2. นางสาวนิภาพรรณ  บุญมา
3. นายจิระพงศ์  บัวทอง
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 43 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 1. เด็กชายวทัญญู  ไชยชมพู
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  มงคล
 
1. นายอนันต์  สุทธิโป
2. นายสิทธิกร  ตลับเพชร
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโป่งไทร 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ด้อมสุธรรม
2. เด็กชายสุทัด  แนบจันอัด
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โสโคกกรวด
2. นางสาววาธิณี  ภูธนะวีระชาติ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เอสันเทียะ
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงวริศรา  ถมวัฒนศิลป์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  จักรพล
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายศุภณัฎฐ์  บุญสมพงศ์
 
1. นางสาววันชุลี  มณีวงษ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงภานุมาศ  อยู่นิ่ม
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. นางสาวคาริสัน  จันทร์ดวงศรี
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงมัลลิกา  งามเนตรแท้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  ชอบธรรม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงวันใส  ซูซา
 
1. นางสาวสุกัลยา  ขำเถื่อน
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 1. เด็กหญิงปารณีย์  ขอนพุดซา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ขาวงาม
 
1. นางสาวกนกอร  เพ็ชรประยูร
2. นางสาวมนัสนันท์  จันทร์ศรี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 1. เด็กชายปริญญา  วงษ์ศรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนเงิน
 
1. นางสาวทิวาพร  อยู่เย็น
2. นางสาวกัญญารักษ์  แข็งแรง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงศิริทิพย์   ผลมี
2. เด็กหญิงเมธาวี  กาวิระ
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
2. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมณา
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 32 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายถิรวิทย์   หะมะ
2. เด็กชายธีรนันท์   เจริญสลุง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  นาคศิริ
 
1. นางสาวเอื้อมพร  ศรีอนงค์
2. นางณัฐชยา  บุญด้วยลาน
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพริมรตา  วงศ์ศิริสุวรรณดี
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ศิริวงศ์
3. เด็กชายภาคินัย  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาววาสนา  โสดานิล
2. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายบูรธัช  ปิ่นทะรัตน์
2. เด็กชายพันตรี  นารายณ์พิทักษ์
3. เด็กชายวิรุจณ์  กลีบเมฆ
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
2. นางพีระพร  แก้วดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.3 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลหินกอง 1. เด็กหญิงวรัญชลี  จิตรประวัติ
 
1. นางสาวศรัญญา  สูงนารถ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 61.3 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  แก้วเพ็ชร์
 
1. นายสุรัตน์  จันทะบูลย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวนสันเทียะ
 
1. นางบุญรอด  สุขประเสริฐ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายคมกริช  มีนารี
 
1. นายธนวัน  คำมูลพงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 72 เงิน 40 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายหิรัญ  ฤกษ์ลักษณี
 
1. นายมนัส  รักการ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายอนุชิต  เหล็กดี
 
1. นายธนวัน  คำมูลพงษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง 26 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  รุ่งรุจี
 
1. นายมนัส  รักการ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 71.66 เงิน 23 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สุขปลั่ง
 
1. นายสุรัตน์  จันทะบูลย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 23 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรญวรา  เสมอใจ
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรญวรา  เสมอใจ
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กชายพงศ์เทพ  ปีจตุรัส
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 27 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชญานิน  ภู่พรามหมณ์
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 58.33 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จะเชย
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ศรีสมาน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 77.66 เงิน 39 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชญานิน  ภู่พรามหมณ์
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 27 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติมา  สง่างาม
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิตา  วรรัตน์
2. เด็กหญิงปริยวดี  มีแสง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิลัย
4. เด็กหญิงภัทรวดี  พินงา
5. เด็กหญิงระพีพรรณ  สวนะปรีดี
6. เด็กชายวรัญญู  แก้วกล่ำ
7. เด็กหญิงวริษฐา  เทียมเกาะ
8. เด็กชายศิวากานต์  อ่อนศรี
9. เด็กชายสยุมภู  ยศพล
10. เด็กชายหาญชนะ  เทียนทอง
 
1. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  แก้วเพ็ชร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เฉื่อยโนรี
3. เด็กหญิงธารารัตน์  จุลกะลพ
4. เด็กหญิงนันทกานต์  สุขปลั่ง
5. เด็กหญิงยศวดี  ทองอร่าม
6. เด็กหญิงวัชราภร  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศิริโสภากุล
8. เด็กหญิงสุนันทา  ศิริโสภากุล
9. เด็กชายสุรศักดิ์  มงคล
10. เด็กชายเจษฎา  บุตรพรม
11. เด็กหญิงเรณู  นาคศรี
 
1. นายเสกสม  อินทสน
2. นายสุรัตน์  จันทะบูลย์
3. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พลสันต์
2. เด็กหญิงชิตชนก  แสงน้อย
3. เด็กชายณัฐภูมิ  คำบุญมา
4. เด็กชายธวัชชัย  นาคสุข
5. เด็กหญิงนริศรา  สุวรรณวงศ์
6. เด็กหญิงนลินนิภา  แก้วมณี
7. เด็กหญิงนิพรพรรณ  วงศ์สามารถ
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ถาวรพรม
9. เด็กหญิงบัญฑิตา  นวลนรนารถ
10. เด็กชายปฏิภาณ  โพธิ์รอด
11. เด็กหญิงปรวรรณ  บุญสนธิ
12. เด็กชายพิเชษฐ์  สิมบุตร
13. เด็กชายพีระพงษ์  มัครา
14. เด็กหญิงวิยาดา  วงศ์สามารถ
15. เด็กหญิงศศิประภา  สีดาคำ
16. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เจริญวงษ์
17. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญสนธิ
18. เด็กหญิงอรอุมา  ยี่สุ่น
19. เด็กหญิงเนตรฤทัย  เอี่ยมพินิจ
20. เด็กหญิงเยาวภา  ยืนยง
 
1. นางสาวชญานิน  สิริตะนัน
2. นายเกียรติณรงค์   วันคำ
3. นายสำเริง   ภาคบุญมี
4. นายไพศาล  ยอดทอง
5. นางสาวกัญญาภัค  เทศไธสง
6. นางสาวปฐมาวดี  พันธุ์น้อย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายกิตติชัย  งามพลกลัง
2. เด็กหญิงจิณณพัต  รุกขชาติ
3. เด็กชายชัยระวี  ชัยสิทธิดำรงสุข
4. เด็กหญิงญาดา  รักสกุล
5. เด็กหญิงดวงนิษา  เนียมคล้าย
6. เด็กชายธราธิป  คำกรองแก้ว
7. เด็กหญิงนริสรา  ประชาชล
8. เด็กหญิงนันทินี  อยู่โต
9. เด็กหญิงนิตยา  ศรีเรือง
10. เด็กชายนิศรุธ  วงค์ขอม
11. เด็กหญิงปฏิญา  ยะวร
12. เด็กชายพงค์สพร  ศรีดา
13. เด็กชายวรโชติ  ทองมา
14. เด็กชายวิรุตษ์  มหากวี
15. เด็กหญิงศุจีภรณ์  บุญรอด
16. เด็กหญิงอังคณา  อินทร์เผือก
17. เด็กหญิงเจนจิรา  มณีวงษ์
18. เด็กหญิงเพ็ญพิศชา  จันทร์พุด
19. เด็กหญิงใบเงิน  ศรีรุ่งเรือง
20. เด็กหญิงใบเฟิน  ทองแดงสี
 
1. นายฉัตรพล  โฉมศรี
2. นางปฐมา  บัวสด
3. นายสำเริง  ภาคบุญมี
4. นางทิพวรรณ  สำเภาแก้ว
5. นางสาวท็อพฤดี  มูลคำสี
6. นางสาวปาริชาติ  ดวงศรี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน
2. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  โคกราม
4. เด็กชายศิวัช  ศรีสุนันท์
5. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท์
6. เด็กชายเจษฎา  สีหะสิงห์
 
1. นางธนญา  ชนะพันธุ์
2. นางสาวปอยหลวง  ทิวาวงษ์
3. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายศุภรัตน์  สุขทรัพย์
 
1. นายวินัย  โคกสูงเนิน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นายศรันย์วิทย์  นพโสภณ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ส่งเสริม
 
1. นางสาวประภัสสร  สรสิทธิ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
 
1. นายธนิต  ศรีสังข์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 1. เด็กชายภูวรินทร์  ขำกา
 
1. นายคมกฤต  พึ่งภพ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นายศรันย์วิทย์  นพโสภณ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกตุธานี
 
1. นางสุรภัทภร  ภัทรกรธนากิจ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ขอภพสุข
 
1. นางวิมล  พึ่งภพ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 21 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีณรงค์
 
1. นางสาวจุฑาธิปต์  มากล้น
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1. เด็กชายศิริชัย  ชาติวิเศษ
 
1. นางสาววิทัศนีย์  จันทร์ขาว
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนวัดลำบัว 1. เด็กหญิงนัฐนรี  รัตนขันติชัย
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สาแก้ว
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธันวา  แก้วมี
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นายศรันย์วิทย์  นพโสภณ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาลหินกอง 1. เด็กหญิงลัดชดาพร  รัศมีเพ็ญ
 
1. นางสาวกัลยา  นาคฉาย
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 16 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 68.67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1. เด็กชายจักรพัฒน์  แขวงมีชัย
2. เด็กชายชลัมพล  บรรเทาทุกข์
3. เด็กชายธนากร  ทองคง
4. เด็กชายนิติวัฒน์  อายุคง
5. เด็กหญิงพนิชา  อายุคง
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  กระจ่างวุฒิ
7. เด็กหญิงพิมลพรรณ  แดงสูงเนิน
8. เด็กชายพีรภัทร  ขันซ้าย
9. เด็กชายม่อน  มึน
10. เด็กชายสมชัย  สมบูรณ์
11. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมี
12. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองใหลมา
 
1. นายปิยะ  ฉิมมา
2. นายวิชิต  ราญฎร
3. นางปิยะมาศ  ช้อนทอง
4. นางสาวกำไลทิพย์   แสงประทีป
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 69.66 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทมาวงค์
2. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วน้อย
3. เด็กหญิงกาญจนามาศ  สันติเจริญโรจน์
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พงษ์ศรัทธาสิน
5. เด็กชายชนะชัย  ชฎาจิตร
6. เด็กหญิงซิม  เจ็ต
7. เด็กหญิงฐิติพร  เข็มมา
8. เด็กหญิงณัฐชยา  ภาคสุโพธิ์
9. เด็กหญิงนิดารัตน์  เวียงคำ
10. เด็กหญิงบงกช  คงแสงชู
11. เด็กชายปฏิหารย์  เมทา
12. เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญาชน
13. เด็กหญิงประภาสิริ  ชฎาดำ
14. เด็กหญิงปานตะวัน  ซื่อสัตย์
15. เด็กหญิงปิยฉัตร  เศรษฐา
16. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฝ่ายวงศ์
17. เด็กชายพสุมนต์  ศรศิริ
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แจ่มศรี
19. เด็กหญิงพัชราภา  กลิ่นเนตร
20. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยชูมินทร์
21. เด็กชายพิพัฒน์  สดิษฐรักษ์
22. เด็กหญิงมินี  เฮง
23. เด็กหญิงรัตนากร  โยสะมา
24. เด็กชายวันชนะ  โพดฝักดี
25. เด็กหญิงวิภาพร  เสนารักษ์
26. เด็กชายศักดา  แซ่โค้ว
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงมณี
28. เด็กชายสมชาย  สอทา
29. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ยังมี
30. เด็กหญิงสุรัญญา  เหล็กสงค์
31. เด็กหญิงอารยา  สมัครการ
32. เด็กชายอินทรายุทธ  วงคุต
 
1. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
2. นางระแวง  พิกุลทอง
3. นางขวัญชนก  สุวพจน์
4. นางสาววรางคณา  ทะคำ
5. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
6. นางสาวจิตรานุช  สายันเกณะ
7. นางสาวเอมอร  ฟองสมุทร์
8. นางสาวสุริยาพร  ทุยยะค่าย
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประชุมจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  พงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงจันทรา  ถิระบุตร
4. เด็กหญิงชลดา  มั่นทัพ
5. เด็กหญิงฐิดาพร  อรุณบน
6. เด็กหญิงณฐพรรณ  แพงสวัสดิ์
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมากุล
8. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญราศรี
9. เด็กหญิงทัศนีย์  ปานทสูตร
10. เด็กหญิงนรินทร  กันดีลัง
11. เด็กหญิงนฤดี  กงชุน
12. เด็กหญิงนวนันท์  หนุนเงิน
13. เด็กหญิงนาโอมี  เจิมนำ
14. เด็กหญิงบุษยา  พูนสวัสดิ์
15. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
16. เด็กหญิงประทานพร  ดอกมะสังข์
17. เด็กหญิงประภัสสร  หวลห้อย
18. เด็กหญิงประภารัตน์  ตั่นเขี้ยว
19. เด็กหญิงปวีณา  มงคลสาร
20. เด็กหญิงปิยธิดา  มีมาก
21. เด็กหญิงพรธิตา  ยังสถาน
22. เด็กหญิงพัชรา  ธิจันดา
23. เด็กหญิงพิยะดา  ทัพโยธา
24. เด็กหญิงยุพารัตน์  สิงห์เอม
25. เด็กหญิงรัตนพร  เจิมนำ
26. เด็กหญิงวรรณทิวา  ชนะค้า
27. เด็กหญิงวันทนา  ศิริบุญมา
28. เด็กหญิงวันวิสา  หลอดคำ
29. เด็กหญิงวิภากรณ์  จรบุรมย์
30. เด็กชายศุภกิตติ์  หินซ้อน
31. เด็กหญิงสายธาร  กำลังยาน
32. เด็กหญิงสุชัญญา  มั่งมี
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  อู่สำราญ
34. เด็กชายอาณัติ  แสงทอง
35. เด็กหญิงแพรวา  เจริญพันธ์
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
3. นางสาวนุชศิรา  ชาวเหนือ
4. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
5. นายกฤตชัย  คำมุง
6. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.666 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คมอาวุธ
2. เด็กชายนวพันธ์  นนทะศิริ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พานทอง
4. เด็กหญิงสตบงกช  ดิษสมาน
5. เด็กชายสุดฤทธิ์  โนทะ
6. เด็กชายอรรติพล  ระหาร
7. เด็กหญิงเรือนขวัญ  รุกขชาติ
8. เด็กชายเอกสิทธิ์  หมอยาดี
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นางสาวอรรัชต์  ปรีชาพรประเสริฐ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.333 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกำไลทอง  ทองนที
2. เด็กชายกิตติพล  ชำนาญราช
3. เด็กหญิงชลธิชา  รักงาม
4. เด็กชายทนงศักดิ์  เกษก้อน
5. เด็กหญิงนลินรัตน์  การิกี
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตาสุวรรณ์
7. เด็กชายสุวิทย์  บำรุงภักดี
8. เด็กหญิงแสงเทียน  คุ่ยสาหร่าย
 
1. นายฤกษ์ดี  คงรักษ์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.333 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์บัวรม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงวริษา  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์สุข
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุตรสิน
6. เด็กหญิงอลิสา  บุตรสิน
 
1. นางกชนิภา  มิ่งมาลี
2. นางสาวชวัลย์ฤดี  โสดานิล
3. นางสาวนภชนก  รื่นภาคแดน
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โคกสว่าง
2. เด็กหญิงธิติมา  บัวคง
3. เด็กหญิงนภสร  จุพราหมณี
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  พันธุ์มาตร์
5. เด็กหญิงพัชลิดา  แสงทอง
6. เด็กหญิงภัทรากร   คงคลัง
7. เด็กหญิงสกุลนา  รุ่งฤทธิ์
8. เด็กหญิงสุนิศา  จูบาง
9. เด็กหญิงอัญชลีพร  วณิชวัฒนวรชัย
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์เฉลิม
 
1. นายนิคม  แย้มประดิษฐ์
2. นางชูศรี   วุฒิเสน
3. นางสาวสิริพร  พุกพิกุล
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทะ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จระมณี
3. เด็กหญิงดาราริน  จุลประเสริฐ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญร้าย
5. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทร์ท้าว
6. เด็กหญิงวนิดา  ทารมล
7. เด็กหญิงวนิษา  ทารมล
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ด้วงจันโท
 
1. นางจุฑามาส  คงสมทอง
2. นายอิสรพงศ์  ธงชัย
3. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล
4. นางสาววิภาภรณ์  ทำนุ
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฉัตรตรี  ทองอร่าม
2. เด็กหญิงฐิติพร  ชีรัมย์
3. เด็กหญิงนภสร  ฝังนิล
4. เด็กหญิงนภาวัลย์  จันทร์ขาว
5. เด็กหญิงพรกมล  ชนิดพจน์
6. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธาราม
7. เด็กหญิงสุวนันท์  ทุมพร
 
1. นางสำรวย  ราชสีห์
2. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
3. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
4. นางสาวจิรัชญา  เหรียญทอง
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยเกิด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  พานิคม
4. เด็กหญิงธนวรรณ  สีลา
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีลา
6. เด็กหญิงปาจรีย์รัตน์  พวงสว่าง
7. เด็กชายพรสวรรค์  ธัญกิจวรกุล
8. เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายสมบูรณ์
9. เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์มี
10. เด็กหญิงวรรณษา  บุญญานันท์
11. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุญลักษณ์
12. เด็กชายศุภชัย  โพธิ์เทพ
13. เด็กหญิงสุทธิดา  เอกสุภาพันธ์
14. เด็กชายสุเทพ  อุไร
15. เด็กหญิงอริษา  ทองพันธุ์
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นายชยเดช  เนียมวีระ
3. นางรัตนา  เนียมวีระ
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองนารี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ถนอมทรัพย์
3. เด็กชายธันวา  ตั้นไชย
4. เด็กชายนภดล  รามอ้น
5. เด็กหญิงนรินทร์ดา  วิมุตศรี
6. เด็กชายนัฐณภัทร  เรืองนารี
7. เด็กหญิงปนัดดา  ตามประกอบ
8. เด็กหญิงพภัสสรณ์  อินทร์น้อย
9. เด็กหญิงมณีนุช  อุทรศรี
10. เด็กหญิงยุพารินทร์  อินทร์น้อย
11. เด็กหญิงรัตสิตา  คนเที่ยง
12. เด็กหญิงวนิดา  อรรฒทาน
13. เด็กหญิงวาริณีย์  จิตตะโคต
14. เด็กชายศิวกร  ฉิมวัย
15. เด็กหญิงสุปราณี  มากมี
16. เด็กชายสุภนัย  วรรณโชติ
 
1. นายธีรชัย  รัตนสุริยพันธ์
2. นางสายวินิตย์  ไทยถาวร
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ  สิงห์กุล
4. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
5. นางสาวสายฝน  คล้ายจินดา
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.333 ทอง 34 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ธร
2. เด็กชายภานุมาส  ดีมงคล
3. เด็กชายวุฒิภัทร  คุ้มวงษ์
4. เด็กชายศิวัช  ชุติมาทิพากร
5. เด็กชายสิรภพ  บัวขันธ์
 
1. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล
2. นางศิรินันท์  คำฤๅชัย
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน 31 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงนภัส  สืบสังข์
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปริชมน  ทองบัวลื่น
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภูโกสัย
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปลอดสันเทียะ
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.5 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงญาดา  หวังช่วยกลาง
 
1. นางสาวนภาพร  จารึกกลาง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงสุจมาศ  ยอดยิ่ง
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุริอาจ
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. นางสาวณีรนุช  พรมมี
 
1. นางสาวรชยา  ต่อสกุล
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนริศรา  คงเสมอ
3. เด็กหญิงมุธิตา  ศิริกุล
4. เด็กชายวรพรต  พละโพธิ์
5. เด็กหญิงอภิสรา  การัตน์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
2. นางสาวรินดา  พงค์นะภา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 74 เงิน 39 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนัท  นุชจีด
2. เด็กชายรัชชานนท์  หอมจิตร
 
1. นางประไพ  ศรีเกษม
2. นางสาวสุภัทรา  กมลเลิศ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.54 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายทิชานนท์  จันทะพันธ์
2. เด็กชายวิทวัส  ช้างชุ่ม
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางสาวจารุณี  วงเวียน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายคณากร  สาริยา
2. เด็กหญิงณัฐชา  พุ่มพวง
3. เด็กชายธนากร  ทองนุกูล
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  กระมลทิพย์
5. เด็กชายภัทรวัต  ดวงคำน้อย
6. เด็กหญิงเพียวฤดี  สอาดวงศ์
 
1. นางศิริกัญญา  ครุฑสุวรรณ
2. นางดวงแข  มณีศิริ
3. นางสาวสุวิชา  แสงเพ็ง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิรกิตต์  ปัจจมาศ
2. เด็กชายฐาปนะ  เต็มดวง
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สะหะมาน
4. เด็กชายอภินันท์  รุุจนไพศาลวงศ์
5. เด็กหญิงเกวลิน  สุมารทอง
6. เด็กหญิงไอริน  แก้วสมบัติ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  จิมานัง
2. นางอนงค์นุช  วิลาบุตร
3. นางสาวสายพิณ  กลิ่นเกษร
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.66 เงิน 33 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายณัฐกาญจน์  ภู่ส่งศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์นอก
3. เด็กชายประณต  พูนทวี
4. เด็กชายสมปราชญ์  แย้มเกสร
5. เด็กชายอนุชา  กุลณวงศ์
6. เด็กชายอนุชา  เหล็กดี
7. เด็กชายอัศวพล  เหล็กดี
8. เด็กชายอานนท์  พรศิริ
 
1. นายนรินทร์  น่าบัณฑิต
2. นายธนวัน  คำมูลพงษ์
3. นางสาวสุภารัตน์  ทูลพิรัตน์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 35.2 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 1. เด็กชายฑีนธรณ์  สลักคำ
2. เด็กหญิงณัชณิชา  คานนิม
3. เด็กหญิงธนัชชา  กะวะนิช
4. เด็กหญิงนันทิดา  เคลสีแก้ว
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มาเม่น
6. เด็กหญิงวิวิศนา  อินทศร
7. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีสง่า
8. เด็กหญิงสุชาดา  กองแก้ว
9. เด็กชายอำนาจ  ชมชาติ
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุขุนทด
 
1. นางสาวปรารถนา  ภูช่องหิน
2. นางสาวจิราพร  อิ่มทรัพย์
3. นางสาวปทุมรัตน์  ค้ำชู
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 66.6 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาละพันธ์
2. เด็กชายจิตรภาณุ  พหลยุทธ์
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองสุข
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  ลาสวาย
5. เด็กหญิงธารรฎา  มะลิอ่อง
6. เด็กหญิงธิติมา  สุรินทร์
7. เด็กชายพัสกร  ครุฑดำ
8. เด็กหญิงภรันยา  สุดทำนอง
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  ลาสวาย
10. เด็กหญิงสุพัตรา  เกตุยา
 
1. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
2. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
3. นางสาวจารุณี  วงเวียน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงกัลยา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงพรลภัส  พิมสาลา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนวันศรี
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
2. นายไชยา  สีมา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงกัณธิดา  สิงหา
2. เด็กหญิงกันทิมา  วงษ์ทอง
3. เด็กหญิงชิดชนก  ทับโต
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทะบูรณ์
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 1. เด็กหญิงกชกร  ทองศรี
2. เด็กหญิงภรภัทร  พินดวง
3. เด็กหญิงศศิธร  โทบุตร
 
1. นางสาวตติยา  โคทังคะ
2. นางสาวชนิสา  ศรีพิทักษ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายทินภัทร  ขำเที่ยง
2. เด็กชายวัชรากร  อภิรักษ์
3. เด็กหญิงแพรวา  เจริญพันธ์
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  บำรุงสุข
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พนุอินทร์
 
1. นางจรรยา  สมบรม
2. นายยศภูมิ  ศุขะพันธุ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 1. เด็กหญิงอรวี  ขอมอบกลาง
2. เด็กหญิงอริญชยา  วิทเวช
 
1. นางสาวพัทชนันธรณ์  แก้วเจิม
2. นางสาวพรพรรณ  ถ่ายกลาง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงอภิญญา  เขียวเชื้อ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีอ่ำ
 
1. นายวรวิชญ์  คำพุ่ม
2. นายพนม  เปียสกุล
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายวชิระ  พึ่งเพ็ง
2. เด็กชายอัมรินทร์  แก้วนางรอง
 
1. นายเสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี
2. นายประภาส  หารคุโน
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. นายสงกรานต์  คำพุ่ม
2. นายอานนท์  เคียงศรี
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
2. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78.33 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงชัญญา  ยังกลาง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เยี่ยมโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายภราดร  พรมไชย
2. เด็กชายอิทธิชัย  บุญธูป
 
1. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา
2. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1. เด็กชายจักรพัฒน์  แขวงมีชัย
2. เด็กชายชลัมพล  บรรเทาทุกข์
 
1. นางสาวกำไลทิพย์  แสงประทีป
2. นางสาวแสงเดือน  เพ็ชรบุรี
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายณภัทร  ตุ่นคุ้ย
2. เด็กหญิงณรรณฑณา  งามมาก
 
1. นายเกียรติภูมิ  ภูมินา
2. นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  สราญจิตต์
2. เด็กชายนราวิชญ์  สาทสาร
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณภัทร  ล่าชิต
2. เด็กหญิงณิศรา  ขำเทศ
 
1. นายเกียรติภูมิ  ภูมินา
2. นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร์
 
172 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กชายธวัชชัย  โสภา
2. เด็กหญิงเกวลิน  ญาติ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  นาคพันธุ์
 
1. นายพยนต์  เหนือโท
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายนิติการ  แก้วธนกิจ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  แสนบุตร
3. เด็กหญิงไพลิน  ปามะนีย์
 
1. นายธวัชชัย  สุทธิยา
2. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายธีรภัทร  หนุนกลาง
2. เด็กชายธีระวัฒน์  สาวิสิทธิ์
3. เด็กชายปัญญา  วงศ์สุริยา
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงประภาสุข  โคกโพธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วันยิ่ง
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายวัชราภรณ์  วาสุ
2. เด็กชายเขมรัตน์  เข็มทอง
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงนงค์นุช  อินจิตร
2. เด็กชายปฏิภาค  แพงศรี
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวคณิตฐา  ไก่แก้ว
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. นายณัฐพงษ์  เหลาอ้อ
2. เด็กชายบวรวัชร  คำหารพล
3. เด็กหญิงรัชฎากานต์  มหาวัง
 
1. นางสาวศิริพร  ท้าวน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชัยอนันต์  อ้วนถาวร
2. เด็กชายณัฐนันท์  อินสุข
3. เด็กชายยุทธพงษ์  วงศ์สวาสดิ์
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  วันยิ่ง
2. เด็กชายอนุพงศ์  ชำนิวิกัย
3. เด็กชายอานนท์  วัศวงษ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายธนภัทร  มาธิสัย
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  คูหาทอง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดอกลำพู
 
1. นายชมพู  บุญมี
2. นายธนาวัฒน์  นกไทย
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายจงรักษ์  คันธา
2. เด็กชายธีรเทพ  ยิ้มประดิษฐ์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ดอกบัว
 
1. นายชมพู  บุญมี
2. นายอภิชาติ  พำขุนทด
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ช่างทองคำ
2. เด็กหญิงประภัสสร  โบตเกตุ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ภูสุรินทร์
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กชายณัฐนันท์  พงษาปาน
2. เด็กชายอนุกูล  ภักดี
3. เด็กชายโสภณ  หินซ้อน
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  กันตะนา
2. นางสาวนิชาภา  สุขอุทัย
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.67 ทอง 17 โรงเรียนวัดโคกกรุง 1. เด็กหญิงกุญซ์ทิชา  ถวิลแก้ว
2. เด็กหญิงจิรัชญา  จิโน
3. เด็กหญิงปณิดา  ภูสุรินทร์
4. เด็กหญิงรชดา  นาพัด
5. เด็กหญิงสิริพร  มาโรจน์
6. เด็กหญิงเนตรชนาภรณ์  วิจารณ์กุล
 
1. นางรุุ่งอรุณ  โกเมศร์
2. นางอารีย์ทิพย์  ศรีคำบล
3. นางอุไร  ศรีสังวาลย์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผุดผ่อง
2. เด็กหญิงพรณัชชา  หินนอก
3. เด็กหญิงมณฑิตา  มหาพร
4. เด็กหญิงวาสนา  แก้วดก
5. เด็กชายวิษณุ  แพวขุนทด
6. เด็กหญิงอิสราภรณ์  บัวพืชน์
 
1. นายฐานันดร  ใจธรรม
2. นางสาวสุรัตน์  ส่างเสาร์
3. นางสาวขนิษฐา  หมวกขุนทด
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงนรมน  พิงสูงเนิน
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญพร
3. เด็กหญิงอินทิรา  ยอดหมวก
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
2. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิติกา  ซีรัมย์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เกตุสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุนภา  ฉิมยาม
 
1. นางสาวจิรัชญา  เหรียญทอง
2. นางกรกมล  พงษ์ทรัพย์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 36 โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายกฤษฎา  กุนขุนทด
2. เด็กชายนวมินทร์  ล้านคำ
3. เด็กชายไชยเชษฐ์  บำรุงตา
 
1. นางวรรณรัตน์  ติยะบุตร
2. นางสาวสมฤทัย  ลาหล้าเลิศ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ริมแจ้ง
2. เด็กชายศุภเดช  จันเจ๊ก
3. เด็กชายสุนทร  ศรีวิลัย
 
1. นางวรรณรัตน์  ติยะบุตร
2. นางสาวจิตรานุช  สายันเกณะ
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงกัลยกร  จั่วกี่
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีธงบล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์สาด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มาดี
2. นางสาวมัติกา  มุงมา
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70.4 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงณัฐฐิยา  วงษ์แดง
2. เด็กหญิงวรรณรดา  ฉันท์ผ่อง
3. เด็กหญิงวรินธร  วรรณสิงห์
 
1. นางลัดดาวัลย์  มูลผล
2. นางสาวจารุณี  วงเวียน
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 23 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อัญชุลี
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีนวล
3. เด็กหญิงเกษสุดา  เนตนัดดา
 
1. นางเพ็ญศรี  หอมอุบล
2. นางพิสมัย  เวทสรากุล
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงฐิตินัน  กลั่นฟัก
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เชียงศรี
3. เด็กหญิงพรหมพร  จอมแก้ว
 
1. นางสุภารัตน์  ดอกมะสังข์
2. นางสาวสุพัฒตา  พิมพ์ทรายมูล
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงปวริศา  อู๊ดเอม
2. เด็กหญิงศศิธร  สาริการ
3. เด็กหญิงสุกานดา  ช้างน้อย
 
1. นางเชิดฉาย  สวัสดิภาพ
2. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กหญิงขริฐา  สพานแก้ว
2. เด็กหญิงดวงฤดี  ภักดี
3. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  แจ่มหยวก
 
1. นางพิมล  แสวงศิริผล
2. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 24 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลใจ
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ดิษฐมหาผล
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  หมวดมหิงษ์
 
1. นางชวนพิศ  พลธรรม
2. นางฉมาพร  สมมาตร
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายพงษ์พิพัตน์  คงเสือ
2. เด็กหญิงวิภาวี  ดีขุนทด
3. เด็กหญิงอรกัญญา  คันที
 
1. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
2. นางสาวไอรีน  นาคศรีสม
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงนพภัสสร  ตรึกตรอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดุลชาติ
3. เด็กชายอธิชัย  ชโลมกลาง
 
1. นางลัดดา  พะชำนิ
2. นางฐิติกานต์  ทิพย์จ้อย
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงณัชชา  น่าถนอม
2. เด็กชายธนวัฒน์  สรสิทธิ์
3. เด็กหญิงนาราภัทร  สังข์เงิน
 
1. นางสาวิภา  ศรีตะรัตน์
2. นางขจรกลิ่น  เขตเจริญ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายศรวิชัย  ไพบูลย์
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เปรี้ยวกระโทก
 
1. นางสาวรมินตรา  โมกขศักดิ์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ฤทธิชู
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงนรยา  โชติมณี
 
1. นางสาวไอลดา  ชัยแก้ว
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 36 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กชายส่งศักดิ์  ท้วมเลี้ยง
 
1. นางสาวชญานี  นพพิบูลย์
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายภูมินทร์  อ่อนชั่ง
 
1. นางสาวกวินตา  ผู้ท่วม
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนรวิชญ์  ชัยแช่มชื่น
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.33 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์   เพ็ชรบังเกิด
 
1. นางสาวจินตนา  เย็นทรวง
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำสะอาด
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขันติ
3. เด็กชายอนล  ต้นสารี
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายสิทธิกร  จันขวัญ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  บัวเพ็ง
3. เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์ทอง
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
211 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกชกร  คุ้มผ่อง
2. เด็กชายรัชภูมิ  เรือนมี
 
1. นางสาวรมินตรา  โมกขศักดิ์
2. นางบังอร  ด่านกระโทก
 
212 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงสุริวิภา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสิริวรรณ  แสนสุข
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 1. เด็กชายพูลทรัพย์  อินทร์บุญมา
 
1. นางสาวศศิฉาย  จำปาทอง
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงตะวัน  ลุนจักร
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านซับพริก 1. เด็กหญิงวิภา  แซ่โซ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  หอดขุนทด
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทีมีสุข
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กชายวสุพล  ทองโสภณ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 29 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 1. เด็กหญิงปัตถยา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ภาษี
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายวิทยา  สุขประเสริฐ
 
1. นายศรันย์วิทย์  นพโสภณ
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายเจนชญา  สุวรรณดี
 
1. นายภาณุพงศ์  สีดามา
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1. เด็กหญิงชุติมา  อู่ทรัพย์
 
1. นางสาวสุนารี  ไทยภักดี
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1. เด็กหญิงอรัญาพร   มีชัย
 
1. นายพัฒนพงษ์   อู่ทรัพย์
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมนทิราลัย  บุญท้วม
 
1. นางสาวนภชนก  รื่นภาคแดน
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 1. เด็กชายทัศน์พล  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางวันทนา  เตชารัตนกุล
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์  แขตสันเทียะ
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุตรศิริ
 
1. นางสาวอัมพรพันธุ์  ชนะชัย
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาพร  รังสังข์
2. เด็กหญิงชุลีกร  ตรีสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐชญา  ถิตย์กุล
4. เด็กหญิงพรวิภา  แก้วมี
5. เด็กหญิงพิมพิกา  ชื่นชม
6. เด็กหญิงสุวรรณา  สโมสร
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  ผ่องฉวี
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
2. นางสาวชวัลย์ฤดี  โสดานิล
3. นางสาวกัญญ์ชิตา  แสงเกิด
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันนุ่ม
2. เด็กหญิงพรนภา  ดวงศรี
3. เด็กหญิงพิรดา  พิลัยรัมย์
 
1. นางสาวรมินตรา  โมกขศักดิ์
2. นางลัดดาวัลย์  มูลผล
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กชายกัปปิยะ  ติ๊บมา
2. เด็กชายจิรายุ  บุญเชิญ
3. เด็กชายภูธเนตร  พันธ์มา
 
1. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ
2. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายภูมิทัศน์  สาทิพย์พระจันทร์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีสุวอ
3. เด็กชายอภิชาติ  แววพลอยงาม
 
1. นายไชยวัฒน์   กระจง
2. นางปัทมา  กระจง
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับพริก 1. เด็กชายชุติภาสซีเว่น  พลมีสัก
2. เด็กชายอัฐวีการณ์  บุญสงค์
3. เด็กชายเก็งตี่  แซ่ว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  หอดขุนทด
2. นางสาวรวิสรา  สุดชะฎา
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีสวรรค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พาใชสงค์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ลีละออง
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ
2. นางสาวกาญจนา  ชาวพรม
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายธนวัฒน์  เต้ากลาง
2. เด็กชายปวรปรัชญ์  บุญทับ
 
1. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
2. นางสาวณัฐชนันท์พร  เสมสายัน
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  ก่ำพิชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิบุญธรรม
 
1. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
2. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายพัทธดนย์  มณีกุล
2. เด็กชายสุริยันต์  ทาดาหา
 
1. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
2. นายนิพนธ์  พลเสน
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสนพันธ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บูระคา
 
1. นายวรวิชญ์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กหญิงกนกพร  จุลปะ
2. เด็กชายภูมิสิทธิ์  เกิดในแก้ว
3. เด็กหญิงรมย์นลิน  บัวละออ
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  กันตะนา
2. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กชายฐาปกรณ์   พันหอม
2. เด็กชายทิวา   วัฒธงชัย
3. เด็กชายนันทศักดิ์   แซ่เจอว
 
1. นางสาววันวิสา   สิงห์ประเสริฐ
2. นางสาวบุษณี  บุษบก