สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์   ไชยธงรัตน์
 
1. นางวิไล  พรหมมาเอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพชรพร  ยงเพชร
 
1. นางวิไล  พรหมมาเอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 42 โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แตงไทย
 
1. นางสาวสุวนันท์  วงษ์จันทรนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สมอไทย
 
1. นางวิบูลย์  พูลสงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงศุภัชญา  สังข์กลม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ฟักน่วม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงวรฤทัย  อินทร์สุวรรณ
 
1. นางนงนุช  ทิพย์พิชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  หล่อทองแดง
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 18.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านพุซาง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุลวงษ์น้อย
 
1. นางวรันธร  ดีชาติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงภควดี  สุภผล
 
1. นางสดใส  ถนอมสวย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเข็มทอง
 
1. นางอรนุช  มหิกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กหญิงศศิวิกา  สิงห์พิลา
 
1. นางสาวจารินี  โยธะกา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.33 เงิน 42 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองเหลือ
 
1. นางสาวสุณีย์  สมตันเจ้า
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.67 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงเกวลิน  ศักดิ์คะทัศน์
 
1. นางสุกัญญา  มัสเจริญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านพุซาง 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขวงษ์
 
1. นางวรันธร  ดีชาติ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงรุริญา  โภควัฒน์
2. เด็กหญิงแพรประภัสสร  ชุนงาม
 
1. นางอรนุช  มหิกุล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงฟ้า  ขามชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมป้อม
 
1. นางสาวปิยะฎา  ปั้นปัญญา
2. นางอารีรัตน์  ธีระเวชชวงศ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74.78 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชวิศราภัค  อินทร์รักษา
2. เด็กหญิงไอรดา  ทุมมี
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิ่มน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิษา  แสงจันทร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.55 เงิน 35 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิภาพร  สิงเพ็ง
2. เด็กหญิงเมษิยา  ทูลจังหรีด
 
1. นางสาวปวีณา  แสวงใจ
2. นางอารีรัตน์  ธีระเวชชวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายยศสรัล  พนมรัตนรักษ์
 
1. นางกัญญาพัณณ์  ร้อยแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  คงวัดใหม่
 
1. นายภีมธาวัฒน์  ศรีประดับชาติ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดบ้านยาง 1. เด็กชายธนพร   วัดชละ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   บุตรไทย
3. เด็กหญิงสุวิชญา   จรสาย
 
1. นางสาววริศรา   นิธินพวรรณ
2. นางสมพิศ   นิธินพวรรณ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กชายครรชิต  สุริวงษ์
2. เด็กหญิงภัคธีมา  มณีเวช
3. เด็กชายศรพิชัย  เกตุชีพ
 
1. นายวีรภัทร  ทุมมา
2. นางสาวจิรนันท์  จันทร์ไตร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายปัณณธร  เสนีย์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  กำลังเจริญ
3. เด็กหญิงรุจิราพร  ชูทรัพย์
 
1. นางศศิเพ็ญ  มูลมา
2. นางปณิตา  ปัญญาเหลือ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.93 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านพุซาง 1. เด็กชายกัมพล  ขวัญเมือง
2. นางสาวกุลธิดา  ภู่ระหงษ์
3. เด็กหญิงพรธิตา  แข็งกล้า
 
1. นางรัญทม  ยศศรี
2. นางเพ็ญศรี  ใบบัว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เนื้อนิ่ม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  บุปผากุล
 
1. นายนฤมิตร  หมื่นอภัย
2. นางปณิตา  ปัญญาเหลือ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปัทมา  สุขีชิต
2. เด็กหญิงมนัสชนก  ปรีชาสุนทรรัตน์
 
1. นางสาวพิริยา  สีสด
2. นางจรัสศรี  แสงนวล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมวิจินต์
 
1. นางสุนันทา  ไม้จีน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  วาศบุญมา
 
1. นายวัฒนา  สุภาษร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธณกฤษ  สมแฮ
 
1. นางสาวนัฐธิดา  มุสิกชาติ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ยอดบุรุษ
2. เด็กหญิงเยาวภา  สอนมานะ
 
1. นางสาวประภาศรี  บัวหอม
2. นางสาวสิราลี  บุญมา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 47 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  พันธ์แก้ว
2. เด็กชายวิทยา  แก่นจักร
 
1. นางสาวกาญจนา  พวงมะลิ
2. นางสาวมัลลิกา  เย็นกลม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 59.46 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอี่ยมประภาส
 
1. นางสาวสุธีนา  แก้วผลึก
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44.37 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชยาภา  โสดานิล
 
1. นางสาวนัฐธิดา  มุสิกชาติ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน
 
1. นางจิรพรรณ  รังสิประภัศร
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล
 
1. นางวิไล  พรหมมาเอง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  มาเอื้อย
 
1. นางสาวกาญจนา  พวงมะลิ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิทธิเวชช์
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  พูลผล
3. เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล
 
1. นางกรวรรณ  คูณตาแสง
2. นางกรุณา  แย้มจิตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1. เด็กหญิงมุกธิตา  โพธิ์ทอง
2. นายอนันตชัย  ทองมาก
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อาจหาญ
 
1. นางสาวสุวนันท์  วงษ์จันทรนา
2. นางสาวกรรณิการ์   ไวการไถ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 34 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายภานุเดช  กลิ่นมณฑา
2. เด็กหญิงภูริชญา  เขจะรานนท์
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวกมลชนก  มาธิสัย
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ถิ่นวิมล
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 23 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิภาพร  เดชพล
2. เด็กหญิงพัชรา  ประสิทธิ์พร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ศรีวะวงศ์
 
1. นางวราภรณ์  เขียวแก้ว
2. นางสาวอัญญภัสส์  พุฒคำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.6 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายธนิสร  จันทร์สวน
2. เด็กชายสถาพร  ศรขจร
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สังข์แจ่ม
 
1. นางธิตราภรณ์  กุลวัฒชัยสีห์
2. นายทวีป  มหาวิจิตร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 1. เด็กหญิงจิรัสยา  ปิดป้อง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมมา
3. เด็กหญิงอภินันท์  มากท่าแซะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  งามดอกไม้
2. นางสาวสาลินี  คำวิชิต
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 30 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงชนิดา  น้อยเหว่า
2. เด็กหญิงวรัญญา  วิไล
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรหมมา
 
1. นางสาวอรุณี  ศรีโสภณ
2. นางสาวกนกวรรณ  กล่อมทอง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63.4 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  กิตติชัยพฤกษ์
2. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ปกีรณัม
 
1. นางกรุณา  แย้มจิตร
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายญาณวุฒิ  มักกะทา
2. เด็กชายเตชินท์  เตมีศักดิ์
 
1. นางสาวปริฉัตร  คำแท้
2. นางสาวบุษลินทร์  ปิ่นหอม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หนูคำ
2. เด็กชายธัญธรณ์  จันทร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ถิ่นวิมล
2. นายทวีศักดิ์  นิลงาม
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดม่วงน้อย 1. เด็กชายธันวา   พันธะกูล
2. เด็กชายศิริภัทร  คำมาพันธ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  รสฉ่ำ
2. นางสาวสุณิฏฐา  ศรีชัย
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 48 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 1. เด็กชายชัยวิรัตน์  อุบลอ่อน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ชวนเชย
 
1. นางสาวณัฐวดี  สุมโนจิตราภรณ์
2. นางสาวพรสุดา  เจิมขุนทด
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กชายอภิเชษฐ์   ธุวัต
2. เด็กหญิงอาภัสรา  อนะมาน
 
1. นางดุสิตา  รัศมี
2. นางชญาภา  พุทธา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 30 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แพงผา
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ขำกุศล
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เทพทอง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  เนียก๊าด
5. เด็กหญิงศศิกาน  งามแสง
 
1. นางสุทธินี  พรมมูล
2. นางชมิดาภา  เคนเนดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 47 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์วิชัย
2. เด็กหญิงธนัชญา  สีกุหลาบ
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อึ่งวะระ
4. เด็กหญิงลลิตภัทร  กลางคาร
5. เด็กหญิงอาคิรา  เพ็ชรพราว
 
1. นางสาววรุณยุภา  คะโยธา
2. นายอภิวัฒน์  ทวีเปล่ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 1. เด็กหญิงนิษิตา  ตายงค์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองฉาย
3. เด็กหญิงศิรประภา  อินจันทร์
4. เด็กหญิงสุฑามาศ  ราชวัตร
5. เด็กหญิงอภิชญา  มีนาคุ้ม
 
1. นายธราธร  จั่นเงิน
2. นางสาวภควรรณ  ศรีสุพรรณ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 16 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วีระวงษ์
2. เด็กหญิงนิติยาว์วรรณ  พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงวิชุดา  สุขเกษม
4. เด็กหญิงวีลดา  ตุนานันท์
5. เด็กชายอภิสร  ทองดีกัญญา
 
1. นางสายรุ้ง  จิตผ่อง
2. นางสาวอุษา  พงษ์สีดา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.2 ทอง 25 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงจีรภา   แป้นมะยะ
2. เด็กชายธนวัฒน์   บริรักษ์
3. เด็กชายพงศ์ศรัณย์   แก้วมีศรี
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   หอยสังข์
5. เด็กหญิงสุทธิดา   คงสมปราชญ์
 
1. นางสาวสิริเกศ   พลศักดิ์
2. นางอานันธาพร  ปานหมื่นไวย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 42 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   สมพงษ์
2. เด็กชายนฤพล   หอมขจร
3. เด็กหญิงวรนุช   เกื้อกูล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   อ่อนลา
5. เด็กหญิงอุษา  มัครา
 
1. นางสุนันทา  ยุ่นสมาน
2. นางสาวนฤมล  เวทวงค์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.9 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนภสร  จิระภคทวี
2. เด็กหญิงปรัชญา  ผาสุข
3. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  งามลาภ
4. เด็กหญิงวรัชญา  ผาสุข
5. เด็กหญิงสิริจอมขวัญ  ชุลวงศ์
 
1. นายเอกรัช  แสงเขียว
2. นางธีรนุช  ผาสุข
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วรัตน์
2. เด็กหญิงฐิติมา  บรรพต
3. เด็กชายวัชระโยธิน  ทิศลูน
4. เด็กหญิงสุนทรีย์  ครองยุทธ
5. เด็กหญิงเบญญา  เลิศพรม
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  บัวขจร
2. นายประกาศิต  ฉันทพิริยกุล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงจิดาชนา  ติมานนท์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คอยเกษม
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  มะโนมาน
4. เด็กชายณัฎฐพล  สุภาธนัท
5. เด็กชายณัฐพงศ์  อินชมภู
6. เด็กหญิงธีญาพร  ประสิทธิ์
7. เด็กหญิงนภกมล  ล้ำเลิศ
8. เด็กชายปฏิญยาธรณ์  พรหมรักษา
9. เด็กชายปฐวีย์  ตังควุฒิวิจิตร
10. เด็กชายพงศ์พสิน  ตระการสัตยนุกุล
11. เด็กชายพัชรพล  น้อยจันทร์
12. เด็กชายพัทธ์  ชุมทอง
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดีพัฒนาทร
14. เด็กชายพิสิษฐ์  จันทร์สวน
15. เด็กชายพีรัชอาณกร  อุนผูก
16. เด็กหญิงรินรชา  พิมมะ
17. เด็กหญิงวิสาข์  ซุ่มเกต
18. เด็กชายศิรพัฒน์  อ้วนคำ
19. เด็กชายศุภกร  คำภักดี
20. เด็กชายเสฏฐพงศ์  ตันอารีสุโชติ
 
1. นายอภิวัฒน์  ทวีเปล่ง
2. นายอำนาจ  สาครแก้ว
3. นางสาวพนิตา  เฉื่อยอารมณ์
4. นางสาวสุรีย์  แก้วสุข
5. นางสาววรุณยุภา  คะโยธา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.6 ทอง 41 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กหญิงนิภาพร  ฉิมเล็ก
 
1. นางวรรณระวี  สสิกาญจน์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.4 เงิน 47 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  พูลเกิด
 
1. นางสาวศริยา  สิทธิวงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 38 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงมนฐกาล   จาดสุข
 
1. นางสุนันทา  ยุ่นสมาน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายทรงพล   ศรีพงษ์เพลิด
2. เด็กหญิงภคพร   อักขราสา
 
1. นางสาวปริษา   คุณาทรบวรทัต
2. นายมนตรี   มหิกุล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายภัครพงษ์   ยานุพรหม
2. เด็กหญิงวิชิตา   ผางพันธ์
 
1. นางสุมาลี   ปิยะพันธ์
2. นายวรพล   ทองยัง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 32 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมวกลาย
2. เด็กชายสิทธา  สีแป้น
 
1. นายถนอม  วังบรรณ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.2 ทอง 43 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกาญจนา  มลิ
2. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  สงตา
3. เด็กหญิงณัฐพร  กัณฑะพงษ์
4. เด็กหญิงธิติการณ์  กระเป๋าทอง
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เสาร์ไสย์
6. เด็กหญิงลักษณ์นาถ  มะโนสา
7. เด็กหญิงศิริญญา  เจ้ามาตร์
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์ศิริ
9. เด็กหญิงสิริวรัญญา  จำนงค์ทัย
10. เด็กหญิงสุภัชชา  พลอยดี
 
1. นางสาวสุภัทราวดี  แสงซอน
2. นางสุณิสา  บุญมาเลิศ
3. นางสาววิชุดา  วราพุฒ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 36 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตั้นยุติธรรม
2. เด็กหญิงชญานิน  สิงห์งาม
3. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์น้อย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  บังใบ
5. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์น้อย
6. เด็กหญิงพรวดี  หนูแสง
7. เด็กหญิงรติกานต์  แดงศรี
8. เด็กหญิงรามาวดี  สนูหมื่น
9. เด็กหญิงสุพัตรา  สายจำปา
10. เด็กหญิงเพชรวดี  หนูแสง
 
1. นายวรพจน์  ยะโสภา
2. นางพิสมัย  มหาวงษ์
3. นางสาวภควรรณ  ศรีสุพรรณ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเขาพลัด 1. เด็กชายจิรพงษ์  อ่อนศรี
2. เด็กชายธารนที  กะถินเทศ
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  มั่นเจริญ
4. เด็กชายรวิพล  สีทองดี
5. เด็กชายวรเชษฐ์  อุทัยกลาง
6. เด็กชายวิระชัย  วรรณปัตร์
7. เด็กชายศุภกร  เหมชูยิ่ง
8. เด็กชายสิริภัทร  สมฤทธิ์
9. เด็กชายสุริยน  สุรินทร์
10. เด็กชายอภิชาติ  ยอดปิ่น
 
1. นายถนอมศักดิ์  กระทุ่มนอก
2. นางสาวภัทราวดี  วงศ์พิมพ์
3. นางสาวแก้วอุษา  แสงเขียว
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดพุแค 1. เด็กชายนคมิน  อินทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อิ่มทอง
 
1. นายสุวิทย์  ชมชะนัด
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐชา  มีอำนาจ
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ม่วงพันธุ์
 
1. นายชินดนัย  แก้วฤทธิ์
2. นายบุญทรง  แสงระยับ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพอใจ  เทียรทอง
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ตังตา
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงสมใจ  สิทธิญาณ
 
1. นางสาวสุธิดา  สุขสิงห์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนริศรา  เรือนแก้ว
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงปณิตา  หนูห่วง
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. นายธัชชัย  โพธิ์สอาด
 
1. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฉ่ำมาก
 
1. นางสาวกฤษณา  ไชยรัตน์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงมนตรา  แจ้งเสนาะ
 
1. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขอร่าม
2. เด็กชายพงศธร  ชอบสูงเนิน
 
1. นางสุภาภรณ์  ชื่นตา
2. นางฉวี  ดาบเพ็ชร์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงปลิตา  ดอนฮี้
 
1. นางสาวรภัทรธรณ์  ศรีแก้ว
2. นายวัชเรนทร์  จันทร์พงษ์ศรี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงอัญชนา  ศรีสุขแสนไชยศรี
 
1. นางสาวสุธิดา  สุขสิงห์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพิมพิชชา  สิทธาภา
2. เด็กชายภัทร์นรินท์  จันทร์เอี่ยม
3. เด็กชายสมัชญ์  สนิทวงษ์
 
1. นางสาวรภัทรธรณ์  ศรีแก้ว
2. นายวัชเรนทร์  จันทร์พงษ์ศรี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงปวริศา  สินาคม
 
1. นางสาวรภัทรธรณ์  ศรีแก้ว
2. นายวัชเรนทร์  จันทร์พงษ์ศรี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กชายฐิติภูมิ  จุ้ยวงษ์
2. เด็กชายท้ายน้ำ  เสือเมือง
3. เด็กชายนพรัตน์  บัวบานศรี
 
1. นางสาววินิตย์  ควบคุม
2. นางสาวสุธิดา  สุขสิงห์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.3 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ผดุงสุทธิ์
 
1. นายสมคิด  คำแท้
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76.33 เงิน 19 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายอภิราม   จำนงค์ถ้อย
 
1. นายภาณุศิษย์   ศรีพันธ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายพงศ์ศิริ   เฉียบแหลม
 
1. นางธนวรรณ   รัตนเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายเอกยุทธ   แพรญาติ
 
1. นายสมหมาย  สวัสดิรักษา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 1. เด็กชายณฐกฤต  ภูดรโพธิ์
 
1. นางชญาภา  เหมือนสุวรรณ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายธนบดี  อาจคงหาญ
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 1. เด็กหญิงสุมาลี  เดชศิริวัฒน์
 
1. นางชญาภา  เหมือนสุวรรณ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 45 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงสิรภัทร  วุฒิวงศ์ชัย
 
1. นางสุรัต   ทองอยู่
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 1. เด็กหญิงกุลวดี  โสนน้อย
 
1. นางชญาภา  เหมือนสุวรรณ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กชายขจรเกียรติ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวกฤษภัทชา   ชูเชิด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กหญิงชลทกร  ศรีภัทรนิธิ
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 77.4 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายจิระพงศ์  ปั้นแพง
2. เด็กหญิงชลทกร  ศรีภัทรนิธิ
3. เด็กชายณชพล  เกิดบุญ
4. เด็กชายธนดล  เจนณรงค์ยุทธ
5. เด็กชายธนบดินทร์  อาจคงหาญ
6. เด็กชายปุณพงษ์  เกตุพันธ์
7. เด็กชายวัชรินทร์  นิลใส
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชินโคตร
9. เด็กชายเอกรัตน์  รัฐประสาท
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
2. นางสาวรัชนีย์  บุดดา
3. นายจรัญ  จันทร์ศิริ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 83.2 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายจิระพงศ์  ปั้นแพง
2. เด็กหญิงชลทกร  ศรีภัทรนิธิ
3. เด็กชายณชพล  เกิดบุญ
4. เด็กชายธนกร  วงศ์ภูดร
5. เด็กชายธนดล  สุริวงษ์
6. เด็กชายธนดล  เจนณรงค์ยุทธ
7. เด็กชายธนบดินทร์  อาจคงหาญ
8. เด็กชายปุณพงษ์  เกตุพันธ์
9. เด็กชายภูผา  คำแพงเพ็ชร
10. เด็กชายวัชรินทร์  นิลใส
11. เด็กชายวิษณุ  แป้นทัศน์
12. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชินโคตร
13. เด็กชายเกียรติภูมิ  ฐิขำปนา
14. เด็กชายเอกรัตน์  รัฐประสาท
15. เด็กชายโจนัส  จูเลียนรือห์เล่
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
2. นางสาวรัชนีย์  บุดดา
3. นายจรัญ  จันทร์ศิริ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง 21 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ออกแมน
2. เด็กชายชลธร  ออกแมน
3. เด็กหญิงชลิตา  ดีนอก
4. เด็กหญิงณัฐชา  พานทอง
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเฮียะ
6. เด็กชายณัฐพงษ์  พ่วงแพ
7. เด็กหญิงธัญญาภัค  สุขปรั่ง
8. เด็กชายนนทกร  ทองคล้าย
9. เด็กหญิงนภัสสร  ชื่นใจ
10. เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองคล้าย
11. เด็กหญิงภัทรศยา  เพ็งจุ้ย
12. เด็กชายรัชชานนท์  จันพรหมมา
13. เด็กหญิงศิลาวรณ  เพ็งจุ้ย
14. เด็กหญิงสุชาดา  คัมภิรานนท์
15. เด็กหญิงสุณิสา  เพ็งจุ้ย
16. เด็กหญิงสุทัศณี  วุ้นก้อน
17. เด็กหญิงสุนิชา  สินปรุ
18. เด็กหญิงสุภาวดี  วุ้นก้อน
19. เด็กชายอภิชัย  มีทอง
20. เด็กหญิงไข่มุก  ชื่นใจ
 
1. นางสาววันทนา  ปั้นวงค์
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วศรี
3. นางสาวสุทธิชา  ภักดีชุมพล
4. นางสาวจิรารัตน์  กรึกสำโรง
5. นางสาวณัฐนิชา  ชูรัตน์
6. นางสาวนาตยา  เสมอภาค
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 30 โรงเรียนวัดหนองสีดา 1. เด็กชายวัชรพล  ปราโมทย์
 
1. นายสำราญ  กุหลาบ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 31 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปั้นเนตร
 
1. นางสาวกฤษภัทชา  ชูเชิด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 17 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปภัสรา  การพงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 37 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสิริเขต  รัตน์พัฒน์
 
1. นางสาวกฤษภัทชา   ชูเชิด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายสราวุฒิ  แสงอ่อน
 
1. นางวีรนุช  นะวันอ่อน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.67 เงิน 46 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชื่นใจ
 
1. นางสาววันทนา  ปั้นวงค์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 40 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนภาพร  สุขโข
 
1. นายวิโรจน์  ขันธนิล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายชวิศ  วงษ์ภักดี
 
1. นายพัชรพงศ์  รัตนขันแสง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนันทิพร  แก่นเพ็ชร
 
1. นายพัชรพงศ์  รัตนขันแสง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 35 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอารยา  เหมรัตน์
 
1. นางขวัญเกียรติ  ท้วมศิริ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 1. เด็กชายอัตชัย  แสงเนตร
 
1. นางสาวพัฒนี   คงไพศาล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 25 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กชายสราวุธ  รักดอกกลาง
 
1. นายสุทัศน์  มอญดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เสตะพันธุ์
 
1. นายสาคร  แก้วพรม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 39 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงอริศรา  ตรีนกุล
 
1. นายสุทัศน์  มอญดี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 69.67 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โพธาราม
2. เด็กหญิงกัญญ์ชนา  พรหมติ๊บ
3. เด็กหญิงกัลตญานิษฐ  นิลเพ็ชรรัตน์
4. เด็กหญิงชลธิชา  ดุราศวิน
5. เด็กหญิงณัฏฐชา  จินดา
6. เด็กหญิงณัฐชยา  ผะอบแก้ว
7. เด็กหญิงนภัทรลดา  ชุมภา
8. เด็กหญิงนันทฉัตร  ตรีรัสสพานิช
9. เด็กหญิงพริภัส  บุญมหามงคล
10. เด็กหญิงมีคณา  กิ่งแก้ว
11. เด็กชายอู่ข้าว  เชื้อสังข์พันธ์ุ
12. เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสง่า
 
1. นายสุรพัน   ศรีแก่น
2. นายนายพัชรพงศ์  รัตนขันแสง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงกชกร  โต๊ะเงิน
2. เด็กหญิงกมลชนก  มหาประยูรวงค์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นอกพุดซา
4. เด็กหญิงขวัญณภัทร  โมรีรัตน์
5. เด็กหญิงฉัตรญาด  สายทอง
6. เด็กชายชยธาร  ผู้เจริญสุข
7. เด็กหญิงชลดา  คงคำ
8. เด็กหญิงณวรรศมล  สาตาระ
9. เด็กชายดลธรรม  จอมพุก
10. เด็กหญิงดลยา  บุญครอง
11. เด็กชายทีรพัฒน์  ฤทธิ์อุดม
12. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยอดบุญ
13. เด็กหญิงธัญรดา  ปัจจัยยัง
14. เด็กหญิงธารา  ดรพิลา
15. เด็กหญิงนิภาพร  ตุ้มเมืองดล
16. เด็กหญิงประภาดา  ดินแดง
17. เด็กชายปาณัฐพงษ์  โยธาจันทร์
18. เด็กชายพรวิทย์  งามเจริญพุทธศรี
19. เด็กหญิงภัทรศยา  อยู่เจริญ
20. เด็กชายภูวิน  โสโพนสา
21. เด็กหญิงมณีนุช  บูชา
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ซ่อนกลิ่น
23. เด็กชายมุนินทร  ทัศสามี
24. เด็กหญิงวรนุช  บูชา
25. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เตีย
26. เด็กหญิงสุคนทนันท์  เพชรแหวน
27. เด็กหญิงสุพิชญา  เมืองวิหก
28. เด็กชายอชิระ  หริ่งโสภา
29. เด็กหญิงอทิตา  โต๊ะเงิน
30. เด็กหญิงอมรกานต์  เนตรเสนีนันท์
31. เด็กหญิงอริศรา  วงสีมี
32. เด็กหญิงอังคณา  ศรีรัตนาวรรณ
33. เด็กชายอานุภาพ  กะฐินเทศ
34. เด็กชายอุดมเดช  อบเชย
35. เด็กชายเนติธร  เทพนิกร
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โสภา
 
1. นายพิพัฒน์  ช่างหล่อ
2. นายสมศักดิ์  มุขแจ้ง
3. นายนพดล  เชาวนเมธา
4. นายดิเรก  วงษ์ทองดี
5. นางสาวภาสรัตน์  โอภาส
6. นางสาวเชนิสา  กองวัสสกุลณี
7. นายธุวานนท์  โพธิ
8. นางจิราวรรณ  นิ่มเนียม
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีทอง
2. เด็กชายณัฐพล  โมราขาว
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เจ้าวรรณะ
4. เด็กชายภาคิน  บุญทา
5. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วเกิด
6. เด็กชายวัชรินทร์  เจกะพงษ์
7. เด็กหญิงวาสนา  พระสำเนียง
8. เด็กชายสันติสุข  ปั้นเนตร
9. เด็กหญิงสุวนันท์  พานทอง
10. เด็กหญิงโชติกา  ราชวงษ์
 
1. นายธนาวุฒิ  เสือสวัสดิ์
2. นางสาวบารนี  ณ บางช้าง
3. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.333 เงิน 24 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงจำปา
2. เด็กชายกฤษณะพงศ์  ทองมี
3. เด็กหญิงณัฐการ  คานนท์
4. เด็กชายนครินทร์  สายประสาท
5. เด็กหญิงนิสาทร  ทรงงาม
6. เด็กชายพีรยศ  สอนสัตย์
7. เด็กชายภูวนัตถ์  เรไรสระน้อย
8. เด็กหญิงอรวรรณ  จรลี
9. เด็กชายอัครวินทร์  ภู่เรือน
10. เด็กหญิงอารียา  อินทร์คล้าย
 
1. นางสาวภิภาภรณ์  ขุนารักษ์
2. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
3. นายธนาวุฒิ  เสือสวัสดิ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชุติมา  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คานนท์
3. เด็กหญิงณัฐวิตรา  ภู่ศรีพงษ์
4. เด็กหญิงณัฐหทัย  รื่นภาควุฒิ
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  จิโน
6. เด็กหญิงวรนุช  จันทร์หอม
7. เด็กหญิงวีลดา  หนูเงิน
8. เด็กหญิงสุพรรษา  เรือนศร
9. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  พุกการะเวก
10. เด็กหญิงอินทิรา  สุขขะ
 
1. นายธนาวุฒิ  เสือสวัสดิ์
2. นางสาวบารนี  ณ บางช้าง
3. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
4. นางสาวภิภาภรณ์  ขุนาลักษณ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.666 ทอง 9 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐตะวัน  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงพรนิชา  คำภิราช
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  หนูแดง
4. เด็กหญิงศิริธร  เฉยภู
5. เด็กหญิงอภัสรา  นิลมาลา
6. เด็กหญิงอรอนงค์  เปรมปราโมทย์
7. เด็กหญิงเขมินทรา  ยามจีน
8. เด็กหญิงเสาวนีย์  วรรณา
9. เด็กหญิงเสาวภา  สุสาง
 
1. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
2. นายธนาวุฒิ  เสือสวัสดิ์
3. นางสาวบารนี  ณ บางช้าง
4. นางสาวภิภาภรณ์  ขุนารักษ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.666 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พงษ์ไทยพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  มีเทียม
3. เด็กหญิงทิพกฤตา  ขำบาง
4. เด็กหญิงประภากร  สุทธิรอด
5. เด็กหญิงปรินทร  ปทุมานนท์
6. เด็กหญิงปัณดารีย์  พลายสังข์
7. เด็กหญิงปิยพร  ดารา
8. เด็กหญิงพัชราภา  ธาราเกษม
9. เด็กหญิงสุธาสินี  อ่อนมา
10. เด็กหญิงอรอุมา  โพนพุธ
 
1. นางสาวกุลธิดา  ภาคมณี
2. นายธนาภรณ์  สวัสดี
3. นางเขมมิกา  เนตรสว่าง
4. นางธันยะวีร์  ค้าขาย
5. นางสาวประภาภรณ์  จันทร์หอม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.333 ทอง 28 โรงเรียนวัดแพะโคก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสอาด
2. เด็กชายปัญญพนต์  โพธิ์เอี่ยม
3. เด็กหญิงภัทรพร  พลจัตุรัส
4. เด็กชายวิธธวัฒน์  หล้าทองคำ
5. เด็กชายโชคชัย  แสงสงคราม
 
1. นายวัชระ  คงมั่น
2. นางสาวนพรัตน์  ยอดจิตร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 69 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกันตินันท์  หาญปัญญาพิชิต
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ทรงตระกูล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายณชนก   อธิปัญญาคม
 
1. นางจริยา   พุดซ้อน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์สา
 
1. นางขวัญเกียรติ  ท้วมศิริ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ
 
1. นางวรรณา   สง่างาม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 28 โรงเรียนบ้านพุซาง 1. นางสาวพัชนีกร  บุญมา
 
1. นางสาวอุรัสยา  ยศศรี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  ตันหรรษ์
 
1. นางสาวอรุณี  อุดหนุน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรรวี  ชมภู
 
1. นางขวัญเกียรติ  ท้วมศิริ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายชัยณรงค์  ยามจีน
2. เด็กชายธวัชชัย  ชูติมัลตานนท์
3. เด็กชายรวีโรจน์  จันทคูณ
4. เด็กหญิงอังคณา  ปาปะไพ
5. เด็กหญิงอารียา  ศิริสาย
 
1. นางสาวกรรณิกา  วงษ์แดง
2. นางสาวประไพพร  สุริยะปัญญา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงญาณภัทร   ปิ่นน้อย
2. เด็กหญิงมินตรา   โสภณ
 
1. นางสุรัต   ทองอยู่
2. Mrs.Qiu li  Min
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม
2. เด็กชายอติชาติ  แซ่อื๊อ
 
1. นางมนัสนันท์   ฉันทกุล
2. นางดลธนัทชนม์  คชวารี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 47 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 1. นายปกรณ์  เมฆชัย
2. นายพีรพัฒน์  อับดิน
 
1. นางสาวจงจิตต์  สุขสดมภ์
2. นางสาวศศิธร  สง่างาม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณรงค์  มั่นรอด
2. เด็กชายธนวรรธน์  ดวงมณี
3. เด็กชายบุญพิภพ  อาบวารี
4. เด็กชายพัสกร  มาตรจรัสเพชร
5. เด็กชายพิทธวัส  เศษมา
6. เด็กชายวรวิช  ภมร
 
1. นายกีรติพัทธ์  แสงชาลี
2. นางมาลี  แสงชาลี
3. นางวัลยา  สายพิมพ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทนา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ปานนาศรี
3. เด็กชายธีรภัทร   เยาวกุล
4. เด็กหญิงวันวิสา   รินทร์สันเที๊ยะ
5. เด็กหญิงสรินทร์   เพชร
6. เด็กหญิงสุนิสา   คชสีห์
 
1. นายธนกร   ชัยอาวุธ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.83 เงิน 29 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กชายกนกพล  คุ้มภัยสวัสดิ์
2. เด็กชายจักรภพ  คงเจริญ
3. เด็กชายชวลิต  สร้อยระย้า
4. เด็กชายณัฐกรณ์  วงศ์กระจ่าง
5. เด็กชายธีรภัทร  นิยมลาภ
6. เด็กชายธีระศักดิ์  อนุรักษ์
7. เด็กชายศิริมงคล  ปัญญาวา
8. เด็กชายสุริยา  แป้งหอม
 
1. นายวีรยุทธ  สมณะ
2. นายอนิรุทธิ์  อุปจันทร์
3. นายธันฐกรณ์  เฉลิมวัฒน์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 73.4 เงิน 21 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนพร  สุขเกษม
2. เด็กชายธวัชชัย  ยืนยงค์
3. เด็กหญิงนุสรา  น้อยอยู่
4. เด็กชายปริญญา  ขันทมาตร
5. เด็กหญิงพรนัชชา  วายุโชติ
6. เด็กชายพัฒนจักษ์  ยะธาตุ
7. เด็กหญิงรุ้งพราย  เทียมทอง
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยะธาตุ
9. เด็กหญิงสาวิตรี  ก่อมแก้ว
10. เด็กชายแสงอนันต์  ช้างน้อย
 
1. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
2. นายถนอม  วังบรรณ์
3. นายมานพ  พูลธนะ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาพร  มั่นครุฑ
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทะสุนทร
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  สุธรรมรักษ์
 
1. นางอรนุช  มหิกุล
2. นางบุศริน  บุญต้น
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านพุซาง 1. เด็กหญิงจิรธิดา  ชิงช่วง
2. เด็กหญิงวริษฐา  จันตุ้ม
3. เด็กหญิงสิริสา  ชุมเสนา
 
1. นางวรันธร  ดีชาติ
2. นางจิตตพรรณ  จั่นงาม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78.2 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกพร  เลือดใหม่
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ๋องย่อง
3. เด็กหญิงณภัทร  เก็บกลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิ่มน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิษา  แสงจันทร์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงจิตชญาสรณ์  เจียมจำนงค์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เรือนคง
 
1. นางสาวนพวรรณ   ไหมดามิ
2. นายภัทร  อยู่เอม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  มีดี
2. เด็กหญิงปฑิตา  พงศาปาน
 
1. นางมนฑิรา  ศรเกษตริน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายนันทภัทร  กระจง
 
1. นางสาวสุวรรณา   เพชรบังเกิด
2. นางสาวน้อยคำพันธ์   เทียนปัญญา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 26 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. นายธีรฉัตร  พรหมโชติ
2. นายภูริพัต  อุมานนท์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายจตุรานนท์   จูวัตร
2. เด็กหญิงภัครวี   ภูมิพานิช
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   ใบบัว
2. นางสาวจิรภัทร์   คงวัฒนา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76.67 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายชญานนท์  แสนสุข
2. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญญะรัตน์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทองสุพรรณ์
2. นางณาชยา  ศรีสา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ราวีศรี
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  หาทางลาน
 
1. นายวัชรพงค์  พิมพา
2. นางสาวกิตติวรรณ  มีสำราญ
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 36 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงธิติมา  คงเนียม
2. เด็กหญิงวรพรรณ  พุแค
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เทศทอง
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชนะพงษ์  สิทธิคำ
2. เด็กชายพิพัฒน์  จำเนียรศรี
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปุ้นผล
 
1. นางสาวรวิษฎา  พันธ์แก้ว
2. นายชัยณรง  โสภณ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77.3 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขาพลัด 1. เด็กชายทัศน์พล  โพธฺ์ทองดี
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายวีรภาพ  สมานวงษ์
 
1. นายถนอมศักดิ์  กระทุ่มนอก
2. นางสาวแสงแข  หมื่นสกดดี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปวีณา  พละโพธิ์
2. เด็กชายวิษณุ  วงษ์อนุ
3. เด็กชายสมคิด  คำมี
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1. เด็กชายถิรวิทย์  สว่างจิตร์
2. เด็กชายธีรนัย   บุญถาวร
3. เด็กหญิงปริญญารัตน์   สุวรรณทอง
 
1. นางพนมรัตน์  สนมศรี
2. นายประสาท   ภักดิ์ศรีวงษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 38 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 1. เด็กหญิงฌัชชาภรณ์  บัวสุข
2. เด็กหญิงศิริพร  บุญคง
3. เด็กหญิงสุขใจ  บัติทิม
 
1. นางบุญชู  มาสาย
2. นางสาววิลาวัลย์  ขวัญเมือง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 41 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิชัยรัมย์
2. เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  โกยทา
3. เด็กหญิงศศิมา  แว่นหิน
4. เด็กหญิงสิรินทรา  นาคเกตุ
5. เด็กหญิงอมรกานต์  แสงทองล้วน
6. เด็กหญิงเพชรไพริน  วรรณรอด
 
1. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
2. นางนิตยา  ตรีชิต
3. นายศริตวรรธน์  บุญสมัย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงทอง
2. เด็กหญิงกนกวนัช  จันบัว
3. เด็กหญิงนันทิตา  พรพิพัฒน์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  กระชั้นรัมย์
5. เด็กหญิงวาทินี   โอภาพ
6. เด็กหญิงอนุชสรา  อาศัยรัตน์
 
1. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
2. นางนิตยา  ตรีชิต
3. นายศริตวรรธน์  บุญสมัย
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ผู้มีสัตย์
2. เด็กหญิงวันวิสา   บุญคล้าย
3. เด็กหญิงสุภธิดา   แพงแสงสุก
 
1. นางศุกลิณ   กาญจันดา
2. นางกชพรรณ  ถั่วสันเทียะ
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกัลยกร  เพ็ชรสกุล
2. เด็กหญิงกุลดา  หมื่นมี
3. เด็กหญิงสายสุนีย์  นาวาชีพ
 
1. นางเพ็ญสิริ   สุไวศยวรรณ
2. นางสุภาวรรณ   ปาณเล็ก
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 26 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายรัตน์
2. เด็กชายศุภกรณ์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  เนตรนิยม
 
1. นางสาวทัศนีย์  บุนนท์
2. นายบุญส่ง  แก้วกระจ่าง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กชายจิรสิน  ดำกลิ่น
2. นางสาวพัชรี  แจ่มปัญญา
3. เด็กชายมินทดา  ขันบุญ
 
1. นางวรวรรณ  เตโช
2. นางสาวชฎาภรณ์  อัคราช
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   เตโช
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   ภูดวงจิต
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   รัตนะปินตา
 
1. นางสาวเจนจิรา   ห่วงศรี
2. นางสาวญาณินี   ดีมงคล
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 33 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลาดแดง
2. เด็กหญิงปริยา  จุลลา
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สารชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มะราชะรี
2. นางวราภรณ์  เขียวแก้ว
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 1. เด็กหญิงบุษกร  จงสีหา
2. เด็กหญิงพาวิณี  วรรณประเภา
3. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีภูมิ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  นุ่มฤทธิ์
2. นายยงยุทธ  บุษบก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 35 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 1. เด็กหญิงดรุณี  พูลพุ่ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  อยู่ประเสริฐ
3. เด็กชายพีรณัฐ  ธรรมมะ
 
1. นางสาวนิภาพร  อินเนียม
2. นางชลลดา  สุนาวี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงณริณ  สิงห์เวียง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  บำรุงการ
3. เด็กหญิงสิตานันท์  สืบศรี
 
1. นางสาวอรพรรณ  ศรปะละ
2. นางอนิสรา   ไม้จีน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กหญิงนฤมาศ  พันธุโรจน์
2. เด็กหญิงภารดี  เขียวชอุ่ม
3. เด็กหญิงอุมาพร   เรืองกสิกรณ์
 
1. นางผุสดี  บุญตา
2. นายเอกพงษ์  วงษ์วาท
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 14 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กหญิงพรกมล  สงเคราะห์
2. เด็กชายศิธิภิชาญ  กังละมัย
3. เด็กหญิงศุภานันท์   ฤทธิ์ฉิม
 
1. นางนรินทร์   วงษ์สุวรรณ์
2. นายสิรวสิษฐ์  โภคาชญานันท์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 10 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นามเรือน
2. เด็กชายพิพัฒน์   เมธา
3. เด็กหญิงสรลิชา  สุดลาภา
 
1. นางนรินทร์   วงษ์สุวรรณ์
2. นางวงลดา  อ่อนแพง
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.5 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายชวนากร  อาจมุณี
2. เด็กหญิงภคพร   กลิ่นเปี่ยม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุริย์วงษ์
 
1. นางวิไลพร   อินทเคหะ
2. นางกรรณิการ์   มุกดา
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงภัควลัญช์  ไชยธงรัตน์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  พรหมชัยรัตน์
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผาสุข
 
1. นางนิรามัย  ไอยรานภารักษ์
2. นางบุศริน  บุญต้น
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 1. เด็กหญิงปิยธิดา   พละโพธิ์
 
1. นางสาวกุลิสรา   เบ้าสุข
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 1. เด็กชายพชรพล   เซียงซาว
 
1. นางระพีพร   พร้อมเพรียง
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายปณิธาน  พลชัยศรี
 
1. นางสาวสวนีย์  คงสม
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระลำใย 1. เด็กชายมงคล  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายไวษณพ  มาตรคำมี
 
1. นางวรรณา  สง่างาม
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. นายดนุพัฒน์  ยอดสุทธิ์
 
1. นางสาวปิยวดี  ตุรงค์เรือง
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายชัยนันท์  แดงทองดี
 
1. นางสาวจงวิสุทธิ์  ยุทธชนะ
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 63.99 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 1. เด็กชายนวพร   ทองอ่อน
 
1. นางสาวกุลิสรา   เบ้าสุข
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงวันดี  เอ็งอาจ
 
1. นางสาวพนิตา  เฉื่อยอารมณ์
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขาวโชติ
 
1. นางสาวกัญปวีพัทธ์  วรากุลอานันท์
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กชายเดชาธรณ์บดินทร์  ท้ายน้ำ
 
1. นางสาววรรณภา  แสงอมร
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายนิธิศ  มากมิ่ง
2. เด็กชายปัญจพล  ฤทธิ์หิรัญ
3. เด็กชายวีรภัทร  ปัญญาฤทธิ์
 
1. นางอรนุช  มหิกุล
2. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฏฐพล  แปลงถิน
2. เด็กหญิงบังอร  ไพรัตน์
3. เด็กหญิงสุภัฏตรา  สีแสง
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจย
2. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
 
180 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  สง่าเม่น
2. เด็กชายนัฎ  รัตนวิจารณ์
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
2. นางพุทธชาด  วังบรรณ์
 
181 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.67 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงปภาดา   ดวงแก้ว
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไผทรัตน์
 
1. นางสุมาลี   ปิยะพันธ์
2. นางสาวปริษา   คุณาทรบวรทัต
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจารุกร  ชัยวรพงษ์
 
1. นางสาวสวนีย์  คงสม
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 1. เด็กชายรังสิมันต์  ประไพพงษ์
 
1. นางระพีพร   พร้อมเพรียง
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายคงชนะ  ขอมเมืองปัก
 
1. นางจันทิมา  วงษ์จิ
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 1. เด็กชายณัชพล  ดวงมาเกิด
 
1. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนรัฐ  ชมเสียง
 
1. นางจันทิมา  วงษ์จิ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 24 โรงเรียนวัดท่าวัว 1. เด็กหญิงไอรดา  คำแพง
 
1. นายวินิจ  แก่นขนุน
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสัญญา  คำจันทร์
 
1. นางจันทิมา  วงษ์จิ
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  สุขศาลา
 
1. นางสาวจงวิสุทธิ์  ยุทธชนะ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสัญชนัน  โกษากุล
 
1. นางพัชรินทร์  บุญค่ำ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายธนกร   โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางธารณี   ประยูรสิทธิ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสุดา   มัครา
 
1. นายมงคล  ชัยมงคล
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงบัวชมพู  อรุณเวชกุล
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายรณภพ  ชัยชะนะ
 
1. นางพัชรินทร์  บุญค่ำ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกวินภพ  มูลโพนงาม
2. เด็กชายชานนท์  พัทยา
3. เด็กชายนพดล  บุญวิจิตร
4. เด็กชายปัณณวัฒน์  โตมะนิตย์
5. เด็กชายปิยะ  ชาดี
6. เด็กชายสิรภัทร  ดินดำ
 
1. นายพุทธพร  ยุติธรรม
2. นางสาวจิดาภา  จันทรทิพย์
3. นางวิจิตตรา  หอมรองบน
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บุญยะมาลิก
2. เด็กชายปฏิภาณ   กองลาพงษ์
3. เด็กหญิงไอยริณ   อัตถดก
 
1. นางสาวปัญณิกา   มูลดี
2. นางสาวญาณินี   ดีมงคล
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 1. เด็กชายธีรเดช  เภาเจริญ
2. เด็กหญิงพัชรี  บัวแดง
3. เด็กหญิงภัสสร  วงษ์มหิง
 
1. นางสาวสุนิสา  ฤทธิพันธ์
2. นายกฤตนัย  แจ้งแสงทอง
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 42 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 1. เด็กหญิงชฎาภา  แก้วศรีหมอก
2. เด็กชายณัฐวุฒน์  คุ้มสะอาด
3. เด็กหญิงพัชรี  บัวแดง
 
1. นางสาวสุนิสา  ฤทธิพันธ์
2. นางศิวิไล  ยอดฉิม
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  สระฉันทพงษ์
2. เด็กชายภาณุพงษ์  สุกกล่ำ
3. เด็กชายสหธรรม  สมรูป
 
1. นางเพ็ญประภา  แป้นทัศน์
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนัฐพร  เชื้อมุงคุณ
2. เด็กชายเอกชัย  กระมลสุข
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายดุลยพล  แพงหอม
2. เด็กชายเมธัช  เลิศจิรราตง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  วรัตถ์รณกร
2. เด็กชายภูริพัฒน์  นันทปัญญา
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
2. นายอำนาจ  สาครแก้ว
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนิสร  อสุรินทร์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ปาละกุล
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 1. เด็กหญิงกวินนาถ  ศรีพิทักษ์
2. เด็กหญิงทิพประภา  จันทิมากูร
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แจ่มฤทัย
 
1. นายสนั่น   สุวรรณรงค์
2. นางสาวขนิษฐา  บุญเรือง
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายภูวเสกข์  ไซลิ้ม
2. เด็กชายรพีภัทร  บัวละออ
3. เด็กชายสิรภัทร  แสนพันธ์
 
1. นางพัชนี  โอษาติมากุล
2. นายประสงค์  นิ่มจันทร์