สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 26 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงวรัญญา  กายสุข
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 46 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงชนิดา  สุริยา
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กชายองอาจ  น้อยลา
 
1. นางสาววาสนา  ร่วมใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กรไกร
 
1. นางสาวอักษราภัค  โสภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  หิรัญวงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  คูสำโรง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรุณพงษ์
 
1. นางสาววาสนา  เทศะกรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ตรีสุวรรณ
 
1. นางสาวอักษราภัค  โสภา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   กิตติชัยฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 20 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวัลศิริ  สังเทพ
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  น้อยแสง
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  นิลมณี
 
1. นางพูนทวี  พูลสวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงอภิญญา  หมู่มาก
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงสุธาสินีย์  ราชโสม
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  มิ่งจิตร์
 
1. นางสาวจิราพร  แพน้อย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงภัตราพร  คำพันธ์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกฤตพร  ทองคุ้ม
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ศรีสวาสดิ์
 
1. นางคำพันธุ์  ตุลากัน
2. นางสาวกานต์สินี  ไกรวิชัย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชัญญา  เวชภู
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สมาน
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
2. นางสาวธันญรัทภ์  ธงทอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.07 ทอง 18 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กชายวีรพัฒน์  วรรณชู
2. เด็กชายอริญชัย  ยอนหมื่น
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94.53 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงมณฑา  ยมน้อย
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีสงสาร
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ภูวงษ์
2. นางสาวสุดถนอม  บทกระโทก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงสิดาพรรณ  เงินอภิรติกุล
 
1. นางแพรวา  วัฒนสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด
 
1. นางวารี  นิยมธรรม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ประโคนชัย
 
1. นางสาวธนพร  ปิ่นพานิช
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67.92 ทองแดง 35 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัฐรีย์  ถายะเดช
2. เด็กหญิงนิตา  ติ๊ด
3. เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวจันทกานต์  น้ำนวล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชุมนวล
2. เด็กหญิงอภิญญา  กันประกอบ
3. เด็กหญิงฮั่นนี่  ฮวล
 
1. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
2. นางวราภรณ์  ภาระพงษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงครองขวัญ  สันทัดลพ
2. เด็กหญิงจิรฎา   สมุทรีรัมย์
3. เด็กหญิงวรักศธร  หอมลำดวน
 
1. นางสาวนุจรี  ละเมาะ
2. นางสาวคำผอง  ไตรยวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงจุฑาภา  วงค์วิเศษ
2. เด็กหญิงปาลิตา   หาญประทุม
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  บุญมานัด
 
1. นางสาวมนทิวา  อุดมแก้ว
2. นางสาวจรัส  อันทามา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กชายกำจอน  ลดกระโทก
2. เด็กชายประเสริฐ  เสริง
 
1. นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์
2. นางสาวลักขณา  กันสการ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงวริญา  พิกุลเงิน
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผลาหาญ
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
2. นางสาวชนิกานต์  จิวราช
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายอิสรา   อิศราภรณ์
 
1. นางสาวขจรพรรณ   อินทำ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายปาณัท   ศรีม่วง
 
1. นางประวีณ   จอมพุทรา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงอรสา  จิตติเมธากุล
 
1. นางสาวละออง  อันสมศรี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไกรกลาง
2. เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
2. นายนิกร  ดาราศร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนบีกริม 1. เด็กชายณภัทร  บินกลาง
2. เด็กชายวีรเทพ  ขาวนิล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
2. นางวรัญญา  ชมเชย
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 59.95 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49.49 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายบูรณะพรรธ  ไอยรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  พงษ์เจริญ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายปลื้มปิติ  โสภี
 
1. นางสาวจันทกานต์  น้ำนวล
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เทียนมี
 
1. นางวารี  นิยมธรรม
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงพัชฎาพร  บูรณะพงษ์
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  เรืองเพชร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  ไท้เชียง
2. เด็กชายอดิศร  สมใจ
3. เด็กชายอิ่มแมน  เชื้อวงค์
 
1. นางวลัญช์รัตน์  วงษ์รัตน์
2. นางอนันตรา  เชื้อบุญช่วย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายคมสัน  ทองช้อย
2. เด็กชายจุติ  ศรีคูณ
3. เด็กหญิงธนัญญา  แขเขียว
 
1. นางพนิดา  นิลพรมมา
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 6 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  เครืออนันต์
2. เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์
3. เด็กชายภูริวัจน์  มาตุลกุล
 
1. นางสาวปัญญารัตน์  เยือง
2. นางสาวภูษณิศา  เกษมวงศ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สีวิใจ
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  โบราณ
3. เด็กหญิงพัสวี  นิรันดร
 
1. นายภัคพงษ์  จันทวโร
2. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนาธร  เคนประดิษฐ
2. เด็กชายผณินทร  ธรรมชาติ
3. เด็กชายมหาพล  พาน
 
1. นางสุรัตน์  ระบกเวีย
2. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กหญิงปนัดดา  มหาชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรกุล
3. เด็กชายอนวัช  มหานาม
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสาวสุดชีวัน  โพธิ์ทอง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย
2. เด็กหญิงอวัสฎา  อุดมชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  รอดอ๊าต
 
1. นางจินตนา  เปรมปราณีรัชต์
2. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  เสวยตะขบ
3. เด็กหญิงพนัดดา  จารึกดี
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายพิสัญ  ผลสวัสดิ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงญานิสา  คำหอม
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เหนือเกาะหวาย
 
1. นายภาณุวัฒน์  จิตพริ้ง
2. นางอรวรรณ์  ปัททะทุม
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงค์นธิ
2. เด็กชายเทพพร  สงคราม
 
1. นายพรพิมล  พันธ์เพ็ชร
2. นางประทุมมา  ปลอดประโคน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ชมดง
2. เด็กชายเมล์ธาน  นุกูลธรรม
 
1. นางสาวอิสรา  คำนาง
2. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายพงศกร  สมชอบ
2. เด็กชายอภิวัฒน์    นันสุนี
 
1. นายกิตติพงศ์  เกนขุนทด
2. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 1. เด็กชายบุญทร  คา
2. เด็กชายสมนาง  เรด
 
1. นายบุตรดี  เจริญผล
2. นายสุชาติ  กรดี
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ว่องไวทยา
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  หาญมนต์
 
1. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงประภัทรสร  ใจประเสริฐ
2. เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  หาญมนต์
 
1. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 30 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงนภสร  สีกา
2. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่เต็ง
3. เด็กหญิงปริญาภัทร  เวชการ
4. เด็กชายพิชยา  ทองทัพ
5. เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นางชุติกาญจน์  รุ่งศรี
2. นางสาวศุภลักษณ์  ประทุมวี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.8 ทอง 21 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญาณีย์  เจียมจักร์
2. เด็กหญิงณภัทรศร  โพธิสาร
3. เด็กหญิงภาวนา  วุฒิวุธ
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลีอุดม
5. เด็กหญิงเพชรมณีพร  สายพรหม
 
1. นางสาววนิดา  สำเร็จ
2. นางสาวภัสราภรณ์  พงษ์สมร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 19 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพลอยตะวัน  มัฐผา
2. เด็กหญิงพีระนันท์  ห้องแซง
3. เด็กหญิงภัณทิกาญจน์  พุทไธสง
4. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ทุมมี
5. เด็กหญิงอภิสรา  อ่ำวงศ์
 
1. นางสาวอำพร  แพงวิเศษ
2. นางสาวพรทิพย์  สาลีพันธ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.4 ทอง 11 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธนโชติ  รัตนโรจนธรรม
2. เด็กหญิงบัวบุญญา  หาญประสพ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  นิตุธร
4. เด็กหญิงพรพรรณ  คะกะเนปะ
5. เด็กหญิงวธูสิริ  แย้มชม
 
1. นางยล  มีทรัพย์
2. นางสาววิลัยพร  ขอดทอง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พรมทิพย์
2. เด็กหญิงณัฎฐนิช  คำนึง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จำนงค์จิตร
4. เด็กหญิงปวริศา  ทักษิณ
5. เด็กหญิงสุริวิภา  ลาขุมเหล็ก
 
1. นางอิชยา  มันตะรักษ์
2. นางอรัญญา  วงษาคร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 11 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   แอกประโคน
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   ดาบประสงค์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  กลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  นาคแก้ว
5. เด็กหญิงสุชาวดี   ยีรัมย์
 
1. นายเสงี่ยม  ทรงคาศรี
2. นางสาวเกษรา  จริงสูงเนิน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74.2 เงิน 43 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจันดี  รัวะ
2. เด็กหญิงญาณภัทร  จันทะวงษ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แม่นปืน
4. เด็กชายวีน  พานวรรณี
5. เด็กหญิงเซียวยี  เมง
 
1. นางสาวสุนันทา  เลี่ยมอยู่
2. นายโชติพัฒน์  กันพูล
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงวาสนา  สมบูรณ์รัมย์
2. เด็กชายองอาจ  น้อยลา
3. เด็กหญิงอรฑิตา   เกษมเจริญ
4. เด็กชายอังคาร  เทียบแก้ว
5. เด็กหญิงเพชรา  อุดมศิลป์
 
1. นางสาวกิตติยา  พูลกิ่ง
2. นายวีระพล  วรโส
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 77.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายคณิศร  จอมสูงเนิน
2. เด็กหญิงดวงพร  ปะพะลา
3. เด็กชายทฤษฏี  ชาภู
4. เด็กชายธนกร  ทุมประดอน
5. เด็กหญิงนราพร  แช่มชื่น
6. เด็กหญิงพักตร์พิมล  ล้อมเวช
7. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ดากุล
8. เด็กชายพันธวัช  สว่างกุล
9. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ชาภู
10. เด็กชายภานุวัฒน์  สมมี
11. เด็กชายภูมินทร์  ทับทิมหิน
12. เด็กชายภูมิพัฒน์  ลพพื้น
13. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์พุทธ
14. เด็กชายสมัคร  ทิตะโคตร
15. เด็กหญิงสิริสวัสดิ์  เทพณรงค์
16. เด็กหญิงอัญญาณีย์  บุญณะอินทร์
17. เด็กหญิงเกศินีนาฎ  เมธารัตนากูล
18. เด็กหญิงโสนิตา  วายลม
 
1. นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น
2. นางสาวนิตยา  ปิ่นพานิช
3. นางศิรดา  แขกระจ่าง
4. นางสาวกมลชนก  วงศ์อุดมธรรม
5. นางสาวสุรีรัตน์  เดชา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 34 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 1. เด็กหญิงเทพธิภา  ดารักษ์
 
1. นายชัยณรงค์  นาคเสน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 12 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิเศษยา
 
1. นางปราณี  พรมภักดี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงนิด  ราชมะโน
 
1. นางพวงทอง  ทองประกอบ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง 13 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แสงอินทร์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ระวีวัฒน์
 
1. นางสาวปัญจรีย์  อินที
2. นางสาวชุลีพร  มีอาษา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง 10 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายกฤษฏิภัชน์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  สิงห์พลงาม
 
1. นางสาวชุลีพร  มีอาษา
2. นางสาวปัญจรีย์  อินที
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีระศักดิ์  จอมโชติ
2. เด็กหญิงศราวดี  มีดี
 
1. นางธนนันท์  ศรีสวัสดิ์
2. นางเสาวนีย์  วรนาม
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงกนกพร  ฟักอร่อย
2. เด็กหญิงธัญจิรา   เทียมสง่า
3. เด็กหญิงธิดาพร  บุญล้ำ
4. เด็กหญิงปริณดา  สำรวมสุข
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บริบูรณ์
6. เด็กหญิงพิไลพร   ขาวนิล
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองคำ
8. เด็กหญิงศศิประภา   สีสอาด
9. เด็กหญิงอลิชา  ฟักอร่อย
10. เด็กหญิงเกศริน  ชินภาพ
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกันทิชา  เขียวพรมมา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เทียมสงวน
3. เด็กหญิงพรฉวี  ชาทุม
4. เด็กหญิงภาพร  ลิ่ว
5. เด็กหญิงรัศมี  วงมล
6. เด็กหญิงวนาลี  พักน้อย
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประดับธรรม
8. เด็กหญิงวีรยา  เทียมสงวน
9. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นปืน
10. เด็กหญิงเบญญา  คิดแก้
 
1. นางบุปผา  หันทยุง
2. นางณัฐลิกา  กรดี
3. นางสาวสุลาวัลย์  จันทิม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กหญิงกชมน  สุดเคราะห์
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีมลทา
3. เด็กหญิงชลดา  หินแก้ว
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศิริ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  สุนทรประเวศ
6. เด็กหญิงรสริน  สว่างโคก
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เสมอตน
8. เด็กหญิงศิริวิภา  จำปาทิพย์
9. เด็กหญิงโชติกา  อันสมสี
10. เด็กหญิงโยษิตา  สุขแป้น
 
1. นายศักดิ์ศรี  ปะกิระคัง
2. นางสาวคนิอร  ปะนาตัง
3. นายวิวัฒน์  โฮมลคร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนบ้านละลมติม 1. เด็กชายชยุภัคร  สุวรรณสาร
2. เด็กหญิงนิรัติกัน  หมื่นศักดา
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จันดาผล
4. เด็กหญิงวรวรรณ  สุฎารี
5. เด็กหญิงสวย  แมน
6. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุวารี
7. เด็กหญิงไอร์ริสา  สระกลาง
 
1. นางสาวมัณฑนา  ชาวกัณหา
2. นางรัชนี  ทองห่อ
3. นางสาวโชติกา  ผิวเรือง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทัพทอง
2. เด็กหญิงมาลัย  เจิงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมาลี  เจิงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงวรรณภา  ทองใบ
5. เด็กหญิงวันดี  บำรุงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวิพาวรรณ  บัวชุม
7. เด็กหญิงวิไล  ยิ่งรัมย์
8. เด็กหญิงสิรินยา  คุณาประถม
9. เด็กหญิงสุวิมล  เพียรแท้
10. เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มกัน
 
1. นายเพรียวพันธ์  ประดุจพรม
2. นางนวรัตน์  ฉิมมาแก้ว
3. นางสาวปิยะพร  แจ่มกระจ่าง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  ยินดีหา
2. เด็กชายธนดล  โกศลจิตร
3. เด็กชายธนดล  คล่องวิเชียร
4. เด็กชายธนพนธ์  คล่องวิเชียร
5. เด็กชายนำโชค  ในสันเทียะ
6. เด็กชายปรัตถกร  เรืองแจ่ม
7. เด็กชายวีระศักดิ์  พรมทิพย์
8. เด็กชายศรันย์  ศรีสราญนนท์
9. เด็กชายอดิศร  ปลอดกระโทก
10. เด็กชายอนุชา  ฆ้องนิล
 
1. นายทวีชัย  เทียมอ่อน
2. นายอาทิตย์   ศิลานันท์
3. นายธีระพล  ดวงจำปา
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หิรัญกุล
2. เด็กหญิงณัฐกมล   พวงจำปา
3. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงนิตยา  โสภากุล
5. เด็กหญิงปริชาติ  งามขำ
6. เด็กหญิงภารดา  กองทอง
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  สร้อยพา
8. เด็กหญิงวรรณพร  ช่อช้อย
9. เด็กหญิงวาสนา  ฟองเกิด
10. เด็กหญิงอัจฉรา  กลั่นกระโทก
 
1. นายทรรศน์ฐพนธ์  หามะฤทธิ์
2. นางสาวดวงพร  กิจเสนาะ
3. นางสาวอภิรดี  ดวงกระโทก
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กชายกฤษดา  งามสอาด
2. เด็กชายชัชวาลย์  แก้วนิลกูล
 
1. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง
2. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงนา  ไท
2. เด็กหญิงเบญญาภา  คงประเสิรฐ
 
1. นางธนวรรณ  โชติสวัสดิ์
2. นายจักรกริช  จากกิ่งเรืองโรจน์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายสุริยา  ประทุมวัน
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เรืองรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงประภัสสร  พุสนาค
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 12 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงหมวย  เฮง
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วกำกง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงแพรไพลิน  บุญยอด
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ประโคนชัย
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีดี
 
1. นางสาวไพเราะ  เชื้อดี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 1. เด็กหญิงอรอนงค์   พลอยรัมย์
2. เด็กชายฮิน   ปิ่น
 
1. นางศิริพรรณ   ฉิมมิ
2. นางสมฤดี  พุ่มมรินทร์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แถวนาชุม
2. เด็กหญิงแก้วตา  พิทักกุล
 
1. นางจันทรา  ปินะโพธิ์
2. นางกัญญา  ปะนามะทัง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาวจันทร์
2. เด็กหญิงวาสนา  อุ่มศึกษา
 
1. นายสว่าง   จิตร์สุภา
2. นางกรรณิการ์   นันทะเทศ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายโชติชวาล  หาญสุด
 
1. นางสาววรนุช  ตู้คำ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 28 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 1. เด็กหญิงกวินท์กวิตา  ฮุย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดอกสูงเนิน
3. เด็กชายสุรเดช  บัวสี
 
1. นางจินตนา  รัตนแก้ว
2. นางบุญน้อม  บุญธรรม
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายชาคริส  ทองมี
2. เด็กชายภาคภูมิ  จงผสม
3. เด็กชายวรฤทธิ์  สิทธิป้อง
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นางสาวนฤมล  ใจหวัง
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขแจ่ม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สายทอง
3. เด็กชายสุขเจษฎา  สมมี
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิศา  พวงธนสาร
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60.67 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  หอมตอง
 
1. นายเจนณรงค์  เพิ่มชาติ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 33.67 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงบงกช   ขันงาม
 
1. นายต่อศักดิ์  สุคำภา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  พึ่งเกษม
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพิ่มชาติ
 
1. นายเจนณรงค์  เพิ่มชาติ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 30 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยฤทธิ์
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงสมปอง  สายสินธุ์
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 66.3 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  อำพันสง่าวงศ์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 15 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงสรารัตน์  ทุมประสิทธิ์
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอารดา  สังข์จีน
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  ขจรเพชร
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 62.66 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงสุธาสินี   โกนกระโทก
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.66 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกฤตากานต์   รอดประเสริฐ
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 72.2 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกมลชนก   โสดจันทึก
2. เด็กหญิงกฤตตากานต์   รอดประเสริฐ
3. เด็กหญิงกัญญอัญญ์   ชายศรี
4. เด็กหญิงชนาพร   ขุนเภา
5. เด็กหญิงฐิติพร   ผายศรี
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   กิจขยัน
7. เด็กชายนพคุณ   ขุนเภา
8. เด็กชายรชตะ   สุดจิตร
9. เด็กหญิงสุธาสินี   โกนกระโทก
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
2. นางสุภาพ   สุดหอม
3. นางศุภลักษณ์   ศรีเพชร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกาะยางเผือก
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุภาพ
3. เด็กหญิงณัฐพร  ขันนอก
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงนวิยา  เรืองฤทธิ์
6. เด็กหญิงนันทวัน  ถาวรสาลี
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วิทยกิจ
8. เด็กหญิงพิมพิศา   พวงธนสาร
9. เด็กชายภูมิพัฒน์   พึ่งเกษม
10. เด็กหญิงรุจิราพร  โฉมศรี
11. เด็กหญิงวรินทร  ขจรเพชร
12. เด็กหญิงอธิชา  พึ่งเกษม
13. เด็กหญิงอรทัย  อำพันสง่าวงค์
14. เด็กหญิงอังคณา  กตะศิลา
15. เด็กหญิงอารดา  สังข์จีน
 
1. นายทองพูน  อามาตรมนตรี
2. นายสมชาย  แก้วประกอบ
3. นางยุพิน  เพ็งสุข
4. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กหญิงกณิกา  เกตห่อ
2. เด็กหญิงกนกพร  ศิริปิ่น
3. เด็กหญิงณวพร  ฮั่นปุดโจ๊
4. เด็กหญิงณัฐพร  นิ่มนวล
5. เด็กหญิงณัฐวรา  นิ่มนวล
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรชิต
7. เด็กชายดอน  นิด
8. เด็กหญิงธนัชญา  มาลากุล
9. เด็กหญิงปณิตา  คำแดง
10. เด็กชายพีรพัฒน์  คำบู่
11. เด็กชายวรวุฒิ  ลบพื้น
12. เด็กชายวุฒิภัทร  คำบู่
13. เด็กชายสรยุทธ  มานะ
14. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญศรี
15. เด็กชายสุชัจจ์  บุญยอด
16. เด็กชายสุทธินัย  ธรรมประดิษฐ์
17. เด็กหญิงสุมิตรา  วงษ์ไทย
18. เด็กหญิงอภิรดี  เกษศรี
19. เด็กหญิงแก้ว  เกตุคง
 
1. นายประกัน  ซิ้มประเสริฐ
2. นายสุพจน์  นันทะเทศ
3. นางช่อผกา  เกตุนิล
4. นางสาวญาตาวี  บุญตา
5. นางหนึ่งฤทัย  สมนึกตน
6. นายเยาวเรศ  ชอบสระน้อย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เอมโอด
2. เด็กชายนัฐสิทธิ์  พึ่งพินิจ
3. เด็กชายมนัสวิน  เนียมไธสง
4. เด็กชายวรพจน์  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายอนุชาติ  ธีระพิศ
6. เด็กชายอาธัญ  วิโรทศ
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 81.2 ทอง 18 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศิลวงค์
2. เด็กชายกมล  จันทร์ปลั่ง
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  อินทศรี
4. เด็กหญิงกาญเกล้า  เสนาไชย
5. เด็กหญิงจรัญญา  ฟูเฟื่อง
6. เด็กหญิงจันทิมา  เพชรมาก
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีมาก
8. เด็กหญิงจิตติพัฒน์  รวมรถ
9. เด็กหญิงชินีนาฎ  ศรีทอง
10. เด็กหญิงชื่นกมล  ดงกระโทก
11. เด็กหญิงฐิติมา  นุชสูงเนิน
12. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผาวัง
13. เด็กชายณัฐพล  พุ่มทองดี
14. เด็กหญิงธนาภา  หน่องพงษ์
15. เด็กหญิงนภัทร  จันทร
16. เด็กชายนันทภพ  ปัญญาวงค์
17. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิลาโคตร
18. เด็กหญิงปัฌชยา  ลือจันดา
19. เด็กหญิงภัสสิราภรณ์  หุ่นจันทร์
20. เด็กชายมนัสชัย  เสมาทอง
21. เด็กหญิงรุจิรางค์  บุญสอาด
22. เด็กหญิงลักษิกา  เตียวทัน
23. เด็กหญิงลักษิกา  ศิลวงค์
24. เด็กหญิงวรัญญา  ตระกูลรัมย์
25. เด็กหญิงวิษาชล  แก้วลาย
26. เด็กหญิงศญากมล  สุทโธ
27. เด็กชายศราวุธ  หอมหวล
28. เด็กหญิงศิริธิดา  ทุมพะโทก
29. เด็กหญิงศิรินภา  ประโยชน์โยธิน
30. เด็กชายอมรกานต์  พาวิเศษ
31. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร
32. เด็กหญิงอารียา  ผิวบาง
33. เด็กหญิงเมลานี  นาซีฟ
34. เด็กหญิงแพรวดาว  ผลบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาโชค  แก้วประทีป
2. นางนุจรี  แก้วประทีป
3. นางสาวมาลาวัน  พักน้อย
4. นายพนม  สีธรรม
5. นายสิทธิพล  ประดุจพรม
6. นางอารดา  ประดับวงษ์
7. นายนิพนธ์  แซ่ลิ้ม
8. นางยุพวัลย์  จิ๋วแหยม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หอมประไพ
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 13 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายณัฐวัฒิ  ธงทันดี
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 21 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสมดู
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เย็นจิต
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 19 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงลลิตา  แรกขึ้น
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายกฤษณะ  หอมนิยม
 
1. นางสาวนันทิดา  หอมนิยม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์   ทองย่อม
 
1. นายศรายุทธ  กันรัมย์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 23 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีพิศ
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงนฤมล  สุพร
 
1. นายศราวุธ  ผุเพชร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์   โพธิ์แก้ว
 
1. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 13 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  คำภา
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 40 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัฐรดา  อนุฤทธิ์
 
1. นายวุฒิ  ชัยชิต
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงณิชา  พระตะคุ
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายตาล  โตประโคน
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายพัชรพล  ผิวผ่อง
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   สันติวงษ์
 
1. นางสาวนุสรา  ศรีกุล
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงอารยา   รู้รัก
 
1. นางอรุณี  นวมมณีรัตน์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 80.33 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษนัส  แซ่เสี้ยว
2. เด็กชายกษิดิศ  ทองเจือ
3. เด็กชายธวัชชัย  ชูศรีนาค
4. เด็กชายธันวา  ทำทวี
5. เด็กชายนวพล  สวนพูล
6. เด็กชายบิ๊ก  บุญซับ
7. เด็กชายภัทรพล  สีกอง
8. เด็กชายยุทธนา  ราศรีมิน
9. เด็กชายวรโชติ   เวชโคกรักษ์
10. เด็กหญิงอรจิรา  เตียงกุล
11. เด็กชายอินทนนท์   วัฒนชัย
12. เด็กชายเปอ   ทรัพย์
 
1. นายทองพูน  อามาตรมนตรี
2. นางยุพิน  เพ็งสุข
3. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
4. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กหญิงกฤษณา   วุฒิยาลัย
2. เด็กชายกิตติรัตนชาติ  กมลรัตน์
3. เด็กหญิงขณิษฐา   โสกงโสด
4. เด็กหญิงจิตราวดี  มากกว่าวงศ์
5. เด็กหญิงจิรกานต์  มณีเรือง
6. เด็กหญิงฉัตรพร  รอดพิพัฒน์
7. เด็กชายชัยวัฒน์  สู่ส่วน
8. เด็กชายชาญณรงค์  ปริญจิตร
9. เด็กหญิงณัฐพร  ตุ่มประโคน
10. เด็กชายณัฐวัฒิ  ธงทันดี
11. เด็กชายตาล  โตประโคน
12. เด็กชายธนากร  ทองบุญ
13. เด็กชายธนาวินท์  แกนเปะ
14. เด็กชายนันทวัฒน์  นาคพูภัย
15. เด็กหญิงนิศิตา  ดีวงค์
16. เด็กหญิงบุญนพิน  อาจไธสง
17. เด็กชายบุญยศักดิ์  หอมหวน
18. เด็กหญิงบุษบา  สุขจิต
19. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมสะอาด
20. เด็กชายปราโมทย์   ดวงสวัสดิ์
21. เด็กชายปรียาวีร์  ศรีสวัสดิ์
22. เด็กหญิงพรศิริ  ยินดีชาติ
23. เด็กชายพิฐทัษ  เฉลิมพนธ์
24. เด็กชายพิมพกานต์  สติภา
25. เด็กชายภานุพงษ์  สินารายณ์
26. เด็กหญิงมาริษา  โพธิ์แก้ว
27. เด็กหญิงยุพาวรรณ   เอี่ยมสะอาด
28. เด็กชายวีรภัทร  สมสาย
29. เด็กหญิงศิริกัญญา  มั่นจิตร์
30. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ตุพิพา
31. เด็กชายสุภชา  สติภา
32. เด็กชายอมรรัตน์  มุขแสง
33. เด็กหญิงอรทัย   แก่นแก้ว
34. เด็กหญิงอิศรา  เชฟเพิร์ด
35. เด็กชายเกศมณี  โพธิ์แก้ว
36. เด็กหญิงเกศแก้ว  โพธิ์แก้ว
37. เด็กชายเคือด  ซรัย
38. เด็กชายเอกรินทร์  อินตา
39. เด็กหญิงโชติกา  หาญสุด
40. เด็กหญิงโบนา  สายบุตร
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นายปรีชา  มั่นจิตร
3. นายอาทร  แก้วสังข์
4. นายพงษ์พันธ์  อารีรัมย์
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน  อินตา
6. นางสาวนิรัญ  ตุพิมาย
7. นางสาวณัฐณิชา  ไชยรักษ์
8. นางปราณีต  สุขหมั่น
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษฏ์  เทพพันธุ์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร   วงศ์ศรีนาค
3. เด็กหญิงธัญญมัย   ขันธุ์แก้ว
4. เด็กชายปัณณธร   ปริวันตา
5. เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็ชรสุริยา
6. เด็กชายภัทรบดินทร์   ปัญญามาตย์
7. เด็กหญิงศิริวรรณ   ธรรมตา
8. เด็กหญิงสหฤทัย   วัณโณมัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ   ดำรงสุสกุล
2. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง
3. นางสาวกนิษฐา   โสดาราม
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.333 ทองแดง 31 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกันยามาส  ถนอมจิตต์
2. เด็กหญิงกัลยา  อยู่คะเชนทร์
3. เด็กชายณัฐพล  สายสิญจน์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมโพธิ์พันธ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
6. เด็กชายวรวัฒน์  เปลมเขียว
7. เด็กหญิงสายชนม์  พิลาศรี
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เกตุลำเนา
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กันพา
10. เด็กชายอุดมทรัพย์  วิชัยรัมย์
 
1. นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
2. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
3. นางสาวศิริพร  คงทน
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72.66 เงิน 37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงณัฐชา    พรมเทวา
2. เด็กหญิงธนภรณ์   มลภา
3. เด็กหญิงธารดา   ศรีสายรัตน์
4. เด็กหญิงภัทรนันท์   พรมเทวา
5. เด็กหญิงเปรมวิกา   มวลชัยภูมิ
6. เด็กหญิงเปรมิกา   พิเนตรโชค
 
1. นางศิริรัตน์  ผ่องใส
2. นางสาวดารารัตน์  เจริญสุข
3. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
4. นางสาวชฎาพร  สายจันทร์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  อยู่ขอบเวียง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขไมล์
3. เด็กหญิงสมฤดี  ฝอย
4. เด็กหญิงสุจิรา  คมไสย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เย็นพู
6. เด็กหญิงสุพัฒดา  ตะลาโส
7. เด็กหญิงอารยา  สุขไมล์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขไมล์
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พูพิลึก
 
1. นายรัฐกาล  รองกระโทก
2. นางสาวฬียาพรรณ  กรุมรัมย์
3. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ
4. นางสำราญ  ตาลหอม
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.666 ทอง 25 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงทักษพร  อินทร์นุ่ม
3. เด็กหญิงศิริยากร  สอนจันแดง
4. เด็กหญิงสุนิสา  สารปรัง
5. เด็กหญิงเมตตา  จันทร์ล้วน
 
1. นายฉัตรชัย  พันธ์ป้อม
2. นายธนานนท  หรสิทธิ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทองแม้น
 
1. นางสาวภาพัชร  บุญอุไร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  วรรณศิลป์
 
1. นางจรรยา  บุพลับ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์   ตรีพานิชย์
 
1. นายวิทย์  มงคลวิทย์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านละลมติม 1. เด็กหญิงศุภัชญา  ลับแล
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ก้อนเพชร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงศรุตา  เอี่ยมศิริ
 
1. นางสาวภาพัชร  บุญอุไร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน 25 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงวรัทยา  อรุณรัตน์
 
1. นางวิไลพร  ประกอบธรรม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชชิตา  คุณมาศ
 
1. นายอภิชาติ  ผู้มีสัตย์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงภรณ์ณภัทร  ชื่นรส
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทับเงิน
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.46 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายวีระชาติ  ชินคีรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทศิลา
 
1. นางสาวพิกุล  แหลมประโคน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายขวัญชัย  เย็นเพิ่ม
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สนิทสนม
3. เด็กหญิงณชยากานต์  เหลือล้น
4. เด็กหญิงพัชรี  ตุมแม้น
5. เด็กหญิงพิชญ์สุกาญต์  ชัยสูงเนิน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ประจวบสุข
 
1. นายบัญชา  ประเสริฐสุข
2. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
3. นางทิวาพร  หอมเย็น
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  อยู่ขอบเวียง
2. เด็กหญิงนภัสสร  มิ่งวิมาน
3. เด็กหญิงปภัสสร  อะทะวงค์
4. เด็กหญิงพรรณารา  นิลหุต
5. เด็กหญิงพิริษา  จี๋มะลิ
6. เด็กชายวีระศักดิ์  จันบัติ
 
1. นางสาววิระญา  โพธิ์แก้ว
2. นางรัชลี  คลังประโคน
3. นางสาวอัญธิญา  เตชะกิจกุล
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กชายชคธร  เพ็งชาติไทย
2. เด็กชายนครินทร์  แฟงฟัก
3. เด็กชายปกรณ์  ทรงศรี
4. เด็กชายพรสวรรค์  จันทร์วิเศษ
5. เด็กชายรัตนา  เสือด
6. เด็กชายอดิศร  ศรทอง
7. เด็กชายอนุพัฒน์  จันทร์วิเศษ
8. เด็กชายเทรา  พวน
 
1. นางสาวจรัส  อันทามา
2. นางสาวมนทิวา  อุดมแก้ว
3. นายวุฒิชัย  แหมทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 73.9 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 1. เด็กหญิงกชกร  นันอุปมาลี
2. เด็กหญิงจิราพร  ตรีกุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ควรหา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  โชคชัย
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  วงษ์เลิศ
6. เด็กหญิงสโรชินี  บุญแฉ้มชู
7. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วกาหนัน
8. เด็กหญิงอรทัย  ผายลาด
9. เด็กหญิงแววดาว  ประทัง
 
1. นางวชิรา  พิดพล
2. นางศศินภา  สุขสงวน
3. นางสาวศศิวิมล  ทำมี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 71.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กชายกิตติพล   ไกรสุข
2. เด็กชายกิตติภณ  คุชิตา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  หลำสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  นิลแก้ว
5. เด็กหญิงฐิติพร  บุญคาน
6. เด็กหญิงนัทธมน  บุญครอง
7. เด็กหญิงผกาพันธ์  ไขอ่อน
8. เด็กหญิงสุชานาถ  อุจันทึก
9. เด็กหญิงอริศรา  ชัยมงคล
10. เด็กหญิงโชคทองศุกร์  จงนอก
 
1. นางเกศริน  ทองไสล
2. นางสาวปวีณา  คำสุขสวัสดิ์
3. นายสถาพร  จันทร์คลาย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลำใย
2. เด็กชายธีรภัทร  พินแพทย์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  สุภาพ
 
1. นางสาวชนกพร  บุญกิจ
2. นางสาวโสธิดา  เสนาะ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุบลราชธานี
2. เด็กหญิงพนิดา  จดจำ
3. เด็กหญิงพรพนา  สังเทียม
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 73.6 เงิน 39 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  รถทอง
2. เด็กหญิงทักษิณา  กุมขุนทด
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดีพงษ์
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ปุณประวัติ
2. นางสาวจันจิรา  พลเขียว
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.1 เงิน 33 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงชุลิตา  สาระบูรณ์
2. เด็กหญิงธันวา  โคตะมะ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทิพพักษร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สันทาลุนัย
2. นางสาวศิริพร  คมวัน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  กัยแก่ม
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อยู่เย็น
 
1. นายพิเชษฐ  วินิจฉัย
2. นางฐานิตา  วินิจฉัย
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  เข็มนาค
2. เด็กหญิงพิจิตรา  สินเพ็ง
 
1. นางสาวยุพิน  โคษา
2. นางสาวดวงเดือน  นิลรุ่ง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายคเณศ  ปัตซา
2. เด็กชายสุชาติ  สัตยา
 
1. นายโชติพัฒน์  กันพูล
2. นายกิตติศักดิ์  พลเดช
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบีกริม 1. เด็กชายราชย์ฉันท์  สุขศานต์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียนคำ
 
1. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายนพรัตน์  เมากะมล
2. เด็กชายนลธวัช  กันเข็ม
 
1. นายวรพจน์   จูเภา
2. นางสาวพัชรินทร์  เทียมสุวรรณ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธนชาต   ทองวัฒน์
2. เด็กชายรัชพล  เฉยเจริญ
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีวิชัย
2. เด็กชายรัฐพล  จินตนาวสาร
 
1. นายดัสกร  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78.33 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายนพกร   แสนสุนนท์
2. เด็กหญิงนุวธิดา   คำสนิท
 
1. นางสาวสไบทิพย์  ปุลาโมค
2. นายธีระพล  ดวงจำปา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายชัชวาล  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปินศิริ
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นายอนุวัฒน์  ลิมสกุล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธนภูมิ   จำปาแก้ว
2. เด็กชายนภัสกร   กาบนันทา
 
1. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
2. นายสมพงษ์  บุญเติม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายนนธวัตร  ทองใบ
2. เด็กชายพงศกร  บัวผัน
 
1. นายณัฏฐพล  เชื้อชาติ
2. นายเพรียวพันธ์  ประดุจพรม
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 10 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์   ลาภา
2. เด็กหญิงปิยะมาศ   กุ่มเรือง
3. นายอิสระ   ปานศิริศักดิ์
 
1. นายณฐกร  เงินอ่อน
2. นายวัฒนพงษ์  พูนทอง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ละครจันทร์
2. เด็กชายวีรภัทร  แก้วพินิจ
3. เด็กชายศุกร์ภัทร  นิพรรัมย์
 
1. นางอรวรรณ์  ปัททะทุม
2. นายจักรกฤษณ์  สิงห์ห่วง
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กชายปรัชญา   แตงอ่อน
2. เด็กชายสุริยัน   จันทา
3. เด็กชายสุเมธ   วิโรทศ
 
1. นายบัณฑิต   ศิลประเสริฐ
2. นายเสน่ห์   อุ่นจิตต์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ขุนศรี
2. เด็กชายวรพล  สุเมธโสภณ
3. เด็กชายสันติพัฒน  กลางประพันธ์
 
1. นายฉัตรชัย  พิบูลย์
2. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  พิมพ์ภาค
2. เด็กชายพลนิกร  บุญแถม
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ถนอมเชื้อ
 
1. นายชูศักดิ์  กิตติราช
2. นางธาริตา  คำใส
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤติมา  จันทมิฬ
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ประนามเก
3. เด็กชายอติราช  พยุพา
 
1. นายธีระพล  ดวงจำปา
2. นายอุดร  บัวสูง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายธนาเทพ  สุขแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญมี
3. เด็กชายนฤพนธ์  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวปวีณา  บุญผาย
2. นายสมศักดิ์  เวชสุกรรม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายศราวุธ  ดีเลิศรัมย์
2. เด็กชายสรศักดิ์  เข็มสันเทียะ
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  อาษาภักดิ์
 
1. นายวิสุทธิ์  กุลศิริ
2. นางรวยรินทร์  อินทร์ประสงค์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงมาลินี  เพ็ชรราย
2. เด็กหญิงวาสนา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  จิตรพวน
 
1. นางสาววาสนา  ณะรังศรี
2. นางอัมพร  สุขพงษ์ไทย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญทรัพย์
2. เด็กชายจตุรงค์   สังข์ทุม
3. เด็กหญิงอรอุมา   อะช่วยรัมย์
 
1. นางกรรณิการ์   นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูชื่น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สีสังวาลย์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แย้มสุข
4. เด็กหญิงวรรณวลี  แหวนวงษ์
5. เด็กหญิงสุพิชชา  บุพลับ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูชื่น
 
1. นางสุนีย์  คงสมจิตร
2. นางทิพา  ดารา
3. นายวรพงษ์  วัมฒเวช
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เย็นอุดม
2. เด็กหญิงฉัตรนรี  ย้อมสี
3. เด็กหญิงธนัฎฐา  หาญประสพ
4. เด็กหญิงนันทิศา  หอมประไพย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอมเย็น
6. เด็กหญิงวีณา  เจ๊ก
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางสาวทัศนีย์  ทองทวีวัฒน์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัชชา  นาเขียว
2. เด็กหญิงธิพาวดี  เพชรอาษา
3. เด็กหญิงสิริวิมล  วันทะมาศ
 
1. นายอธิป  นามรักษ์
2. นางสาวกชกร  แสงศรี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงธิติดา   ศรียะ
2. เด็กหญิงภัทราวดี  บัวพุฒิ
3. เด็กหญิงสุธิดา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวสายสมร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  วนวงค์
2. เด็กชายปริส์ภัทร์  จารัตน์
3. เด็กชายพรชัย  นามา
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางนวพร  อนุฤทธิ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สติภา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงืวันวิสาข์  พูพิลึก
 
1. นายนาวิน  กันสการ
2. นายพงษ์พันธ์  อารีรัมย์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายวิกรานต์  สีกา
2. เด็กหญิงอภิชญา  ถาวรยิ่ง
3. เด็กหญิงอภิชญา  จังมีนา
 
1. นางสาวรัตยา  กะการดี
2. นางสาววรรณิษา  ผาสุข
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงชลธิฌา  กระแสเทพ
2. เด็กชายนวมินทร์  ปกพันธ์
3. เด็กชายวินัย  พึ่งกุศล
 
1. นายกฤตกร  ประเสริฐศรี
2. นางสาววราภรณ์  วรนาม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สะโน
2. เด็กหญิงศศิประภา  แข็งขัน
3. เด็กหญิงอรุณประภา  ต้นพรม
 
1. นางสาวลัดดาพรรณ  จันทร์ปรีดา
2. นางสาวสุภัทรา  ถาวรผล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกันติชา  แสงดี
2. เด็กหญิงนิชนันท์  ชนวนรัมย์
3. เด็กหญิงมนัสพร  รักซ้อน
 
1. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์คำดวง
2. นางสาวสายสมร  ศรีสวัสดิ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงกันตินันท์  ซอด้น
2. เด็กชายธีรภัทร  สงวนศรี
3. เด็กหญิงนพนภา  สีลาไกร
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จรรยา
2. เด็กหญิงสโรธร    น้อยศรี
3. เด็กหญิงหทัยชนก   พนมบวร
 
1. นางอัญชลี  ปรางทอง
2. นางณัฐนภา   แย้มสุนทร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง 4 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงกุลทัศน์  ทุยาวัฒ
2. เด็กหญิงจิดาภา  กอนเกียน
3. เด็กหญิงอฤทัย  สวายพั้ว
 
1. นางทองปิ่น  พันจันทึก
2. นางสาวเสาวณีย์  ทาปุ๋ย
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกุลดา  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วทาสี
3. เด็กชายปรีชา  ชมนาวัง
 
1. นางวันรัฐ   เดชารักษ์
2. นางศศิพร  หาญประสพ
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดาวะที
2. เด็กชายวิษณุ  โพยนอก
3. เด็กหญิงอนุธิดา  กิ้นบูราณ
 
1. นางณัตตยา  ทองขอน
2. นายเรณู   เย็นจิต
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายธิบประไตร  ฉุยฉาย
 
1. นางฐานิตา  วินิจฉัย
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายกฤตนัย  สิทธิ์สุพล
 
1. นางสาวสุภาพร  จอกโคกสูง
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายสุทัศน์  ม้ายนอก
 
1. นางฐานิตา  วินิจฉัย
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  คำนึง
 
1. นางสาวสุภาพร  จอกโคกสูง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 74.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 1. เด็กชายอรัญไชย  เที่ยงทัศน์
 
1. นายธีรชัย  ออกเอก
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นฟัง
 
1. นางพเยาว์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายอชรายุ  เศรษฐ์ญา
 
1. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หงษา
2. เด็กหญิงกาญจนา  หอมผกา
3. เด็กชายศุภโชค  พงษ์พนัส
 
1. นางสาวณิชาภา  สุขป้อง
2. นางนฤมล  เชิดชูวงค์สกุล
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุบลราชธานี
2. เด็กหญิงพนิดา  จดจำ
3. เด็กหญิงวนิดา  รื่นเทียน
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายวิทวัส  สังข์ศิริ
2. เด็กหญิงหญิงสาม  ทักษิณ
 
1. นางสาวสุภาพร  ชมชื่น
2. นางวัฒนา  วิไชย
 
200 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 1. เด็กชายก้องภพ  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ชาลีวัน
 
1. นางสุธีญา  สีหะราช
2. นางสาวภัณฑิรา  ชนะมาร
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงอารยา  ล้อมวงค์
 
1. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายธีมา  โยธารส
 
1. นางสุภาพ  สุดหอม
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงพรเพชร  เชิญรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชญา  บุญธรรม
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงยุวรี  เทียมศรี
 
1. นางรัชณี  วังหนอง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงวนิดา  รื่นเทียน
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายสิทธินันทร์  แต้มแป้น
 
1. นางสุภาพ  สุดหอม
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทดเจริญ 1. เด็กหญิงสุนารี  แดงน้อย
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายนกรินทร์  บุญณะอินทร์
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ยิ่งใหญ่
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 1. เด็กชายจิรายุ  ถาวรยิ่ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีหนองคุ้ม
3. เด็กหญิงปรารถนา  สอนประโคน
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ทันบุตร
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชมเชื้อ
6. เด็กหญิงอรัญญา  บัวคำ
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นพฤทธิ์
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
2. นางสาวปณิสรา  ดุจเฉลิม
3. นางสาวจุรีรัตน์  หอมอ้ม
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประไพ
2. เด็กชายดวงตะวัน  พาน
3. เด็กหญิงวรัชยา  โพธิ์ทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงณิชา  กุลวิมล
2. เด็กชายวีระวัฒน์  โตดตามี
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ลอจิตร
 
1. นายดิเรก  จุ้ยทัต
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายคมกฤต  จันทกูล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ใหญ่กระโทก
3. เด็กชายวีรภัทร  ทับประโคน
 
1. นางสาวปราณปรีญาพร  ชุมพล
2. นางสาวแสงระวี  พันธ์ชมภู
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  ทามี
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ถาวรพา
3. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  สำราญสุข
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  กายสุข
2. นางสาวหทัยนุช  สุวรรณโณ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกันติชา  แก้วนิมิตร
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ศิริโต
3. เด็กชายภูวดล  เฟื่องน้อย
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  กายสุข
2. นางสาวหทัยนุช  สุวรรณโณ
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงกิติยารัตน์  จงมั่น
2. เด็กชายยอดชาย  เงินม่วง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  โฉมยงค์
 
1. นางสาววิลาสินี  ขุนเจริญ
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายนาราภัทร  มณีขันฑ์
2. เด็กชายพงศภัค  จันทร์พลงาม
3. เด็กชายสุรวิทย์  ทองแมน
 
1. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
2. นางสาวเมธาพร  วงศ์อิน
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายพาทิศ  สวัสดี
2. เด็กชายวัชระ  โชคทรัพย์
 
1. นางราตรี  คงพุทรา
2. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงตรีดาว  งามแสง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เยาวรุต
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
2. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 36 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายพัชรพล   ลาลิน
2. เด็กชายสรายุธ  อินป้อม
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
2. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงติญากรณ์  สังข์ทิพย์
2. เด็กชายธีรภัทร  วินิจกุล
 
1. นางณัชชา  เสนาภักดิ์
2. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายชยางกูร  สุพรรณา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พยอมศรี
3. เด็กชายอนิวัต  สุพรรณา
 
1. นางบงกช  วิไลศรีอัมพร
2. นายอภิใน  หันทยุง
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กชายพุทธรัตน์  สุขวิถี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สู่สวน
3. เด็กชายเมฆา  พุตทอง
 
1. นางดอกบัว  เรืองเดช
2. นางสาววนิดา  อินทรวิชัย