สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงวิภาดา  วันทา
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กงทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ดี
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
2. นางสาววรรณา  เชยประโคน
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  เรืองสา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลประสาท
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขพันธ์
3. เด็กหญิงธัญธรณ์  จอดนอก
4. เด็กหญิงนพรัตน์  มะลิ
5. เด็กหญิงพาณิภัค  เสาะสูงเนิน
6. เด็กหญิงลักษณารีย์  รัตนใบ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  วัททุมมา
8. เด็กหญิงสุนิสา  คำพิพจน์
9. เด็กหญิงสุภัตรา  หวังบุญ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  เอี่ยมเวียง
 
1. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
2. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายณรงค์เดช  กำลังรัมย์
2. เด็กหญิงเนตรดวงมณี   ที่ชอบ
 
1. นางรัชนีพร  ถาวรศิลป์
2. นางสุมาลี  ถามั่งมี
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายข้าวเม่า  ซืน
2. เด็กชายวิทวัฒ  ดุสิต
3. เด็กชายอรรถพงษ์  แก้วหานาม
 
1. นายพรชัย  คำบุญเกิด
2. นายจำนงค์  ศรีสงวน
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์ทองคำ
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงกุลนิฐษ์   อินทร์เอม
2. เด็กหญิงปณิตา  สุขแสวง
3. เด็กหญิงวลีญาดา  วงษ์สุวรรณ์
4. เด็กชายอดิศร  ชำนาญนา
5. เด็กชายเจริญทรัพย์   เจริญดง
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
2. นายคมแก้ว  สายบุญเรือน
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายคุณานนท์  ผะวะศรี
2. เด็กหญิงชนกนันท์  เหลายา
3. เด็กชายสุริยา  บุญหล้า
 
1. นางสาวนิศากร  ศรีสอาด
2. นางสาวอัณศยา  มีสัตย์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายฉันทกร  สุระพันธ์
2. เด็กชายณรงค์  ดารักษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงเมฆ
4. เด็กชายนพวุฒิ  สุริฉาย
5. เด็กชายพงศกร  ยวนหมื่น
6. เด็กชายมนูญ  นามมูลนาค
7. เด็กชายศุภกร  พิมเสน
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อุตะกะ
9. เด็กชายสุรเชษฐ  พวงกุดัน
10. เด็กชายเขมณัฐ  ชูอาษา
 
1. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
2. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงภรนิภา  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงอรษา  ขำสูงเนิน
 
1. นางสาวรัศมี  ปลีนารัมย์
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่แต้
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลับพลา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผ่องใส
 
1. นางสาวหงษ์เหม  ชัยศรี
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วพิลา
2. เด็กชายนรินธร  คชพงษ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวบางพลี
 
1. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกณิกา  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงกุลยา  องอาจ
3. เด็กหญิงดรุณี  บัวงาม
4. เด็กหญิงธนม์นิกา  สระกำ
5. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สีหอมไกล
6. เด็กหญิงภัทราพร  พุมมา
7. เด็กหญิงไอลดา  น้ำทรัพย์
 
1. นางวิภาพร  ชำนิชัยวรกุล
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
3. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายรฐา  วงษ์คำนา
2. เด็กหญิงแก้วกัลยาณี   ภูมิลี
 
1. นางสาวจินตนา  พลเยี่ยม
2. นางสาวธนันสรณ์  ชัยธนะสมบัติ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาฎา
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายตะวัน  กิ่งสาร
2. เด็กชายสุริยา  แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายเกรียงไกร  สงวนทรัพย์
 
1. นายพรชัย  คำบุญเกิด
2. นายจำนงค์  ศรีสงวน
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายชินภัทร  ครุฑว่าง
2. เด็กชายวชิระ  เทิ่งไธสง
3. เด็กชายสุธี  จำปาศรี
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายเสย  เจือ
 
1. นางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภา
2. เด็กหญิงสุดาพร  โฉมจันทร์
3. เด็กชายอดิเรก  จิตรอ่อน
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
2. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เชิงเขา
2. เด็กหญิงนิตยา  เจียรพัฒน์
3. เด็กชายเวสารัช  สังข์ศรี
 
1. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
2. นางสาวศิรินันท์  ศิริมนตรี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายจิณณพัฒน์  ชนะรัตน์
2. เด็กหญิงนภาพร  พุทรมาตย์
3. เด็กหญิงปัญญา  รี
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
2. นางนฤมล  ปฐมรักษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) 1. เด็กชายวีรพงษ์  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  มหามูล
2. เด็กหญิงชญาดา  ศรียงยศ
3. เด็กหญิงชุติมา  สตาเจริญ
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชชา  วงษ์สุพรรณ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  ฟองทุม
6. เด็กหญิงพิมพ์ตรา  กายขุนทด
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พรมเวียง
8. เด็กหญิงอภิญญา  กลั่นค้างพลู
9. เด็กหญิงอภิสรา  สินขุนทด
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นกลาง
 
1. นายวีรสิทธิ์  เกษรนวล
2. นางนิตยา  รัชตะพิพัฒน์กุล
3. นางสาวสุกันยา  มะละโยธา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงภัชรี  โหรี
2. เด็กชายอภิญญา  อุตมะวิริยะ
 
1. นางสมหมาย  ภู่ทับทิม
2. นางสาวสุขุมาลย์  ทองแจ่ม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพีรดา  ศรีนวล
 
1. นางเมธาพร  ศรีนวล
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.93 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญนาที
2. เด็กหญิงพรนภา  ทองสา
3. เด็กหญิงพิมสุดา  จารนัย
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม
2. นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์
 
31 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายกิตติภพ  บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงคันธรัตน์  มีสติ
3. เด็กชายวัชรินทร์  สร้อยสุข
 
1. นางสาวศรินทร์ทิพย์  บำรุงกิจ
2. นางสาวอัณศยา  มีสัตย์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกุลฑีษา  ศรีนาม
2. เด็กหญิงชลดา  ยาพิลา
3. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ศรีวงษ์
4. เด็กหญิงวันทกานต์  ใจภักดี
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  มหาวงษ์
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สมศิริ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
2. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
3. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายคุณากร  คันธพันธ์
2. เด็กชายธวัชชัย  บุราณรมย์
3. เด็กหญิงรัชนก  บัวเปื่อย
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายวรวิทย์  อมรพลัง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา  อนุชิต
 
1. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงจีระภา  รักพลวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทะนันไชย
 
1. นางนันทวัน  อ้อมชมภู
2. นางสาวจิตราพร  กันสการ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงมยุรี  แพ่งคอนสาน
2. เด็กหญิงรัตนา  กิ่งพาน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  แป้สูงเนิน
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางธนพรรณ  จินดาวรรณ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายบารมี  ร้องจิก
 
1. นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงแน็ท  ครเสม็ด
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงชลกานต์  ทองมา
2. เด็กหญิงปพิชชา  เทียนเงิน
3. เด็กชายปภังกร  ประยูรพิทักษ์
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อิ่มจิตร
5. เด็กหญิงศิรินนภา  ปัทธิสามะ
6. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ตะสันเทียะ
 
1. นายณัฏฐาพงศ์  ศิลปวิทย์
2. นายอำพันธ์  มุ่งจงรักษ์
3. นางสาวณัฐภัสสร  ผดุงเจริญ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายชนพล  หงษ์ทอง
2. เด็กชายชาคริส  จำปาไทย
3. เด็กชายนิวิฐ  สามี
4. เด็กชายศิริยุทธ  บุญมา
5. เด็กชายสนธยา  นุชเทียน
6. เด็กชายสุรวุฒิ  บุญโม
7. เด็กชายอนันตชาติ  รองจำนงค์
8. เด็กชายอโนชา  แพงสวัสดิ์
 
1. นายนิกร  สุทธิผาสุข
2. นางสาวรัศมี  ปลีนารัมย์
3. นายอุกฤษฎ์  ไพยะเสน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คุณสุข
2. เด็กชายอภิวันท์   วิเศษศรี
 
1. นางรัชนีพร  ถาวรศิลป์
2. นางสุมาลี  ถามั่งมี
 
42 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงลูกน้ำ   ภู่โต
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  อายุวงษ์
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นางรัตนาภรณ์  คำงาม
 
43 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะสิงห์
2. เด็กหญิงทิพนภา  ขุมมา
3. เด็กหญิงอพิยะดา  เหลาวัน
 
1. นางสาวสุรีย์ฺ  ฆ้องแก้ว
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) 1. เด็กชายวีรพงษ์  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
45 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายพิริยะ  ศรีพิราม
2. เด็กชายวรวัฒน์  นัดครีบ
3. เด็กชายศิริราช  พุฒซ้อน
 
1. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
2. นางสาวศิริพร  โงนสาย
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ทาศิริ
2. เด็กชายวงศกร  แพ่งสภา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนื่องแก้ว
 
1. นายสายัณห์  กลิ่นชาติ
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สดรับ
2. เด็กหญิงอลิษา  นวลผา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวอภิญญา  ฉิมมาตา
 
48 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายณฐภัค   ผลเกิด
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
49 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงอรปรียา  ใหญ่ผักแว่น
 
1. นางจารุวรรณ  หาญนาแซง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายคมกริช  วิทยา
2. เด็กชายชินวัตร  นาคงาม
3. เด็กชายธนวัฒน์  ยศรุ่งเรือง
4. เด็กชายวีระพงค์  ภาคะ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงหา
6. เด็กหญิงอารยา  คำอ่อน
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นายเมธา  เมืองสุข
3. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายนพรัตน์  รักษี
2. เด็กชายอนิรุท  อำนวย
 
1. นายถนอมจิตร  พอใจ
2. นางเรืองอุไร  เสือดี
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  กุลกั้ง
2. เด็กชายวิทวัฒน์  ฟองสันเทียะ
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เปนะนาม
2. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีดงเค็ง
3. เด็กชายหัตถพล  เรืองศรี
 
1. นายภูวดล  สุขประสงค์
2. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หลวงพืช
2. เด็กชายขจรเกียรติ  ชินสม
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียแก้ว
4. เด็กชายชนภัทร  ประยูรพิทักษ์
5. เด็กหญิงณภัทร  สีทอง
6. เด็กชายณัฐกรณ์  ขยันงาน
7. เด็กชายณัฐพล  ชะชัย
8. เด็กชายณัฐพัชร  เงินบำรุง
9. เด็กชายธนภัทร  หาญสุด
10. เด็กหญิงธีรกานต์  บริรักษ์
11. เด็กชายธีระพล  สีตั้ง
12. เด็กชายนฐกร  สืบสุนทร
13. เด็กหญิงนิพาดา  สายสุดตา
14. เด็กชายประกาสิทธิ์  ไชยลือชา
15. เด็กหญิงปริศนา  ทองดา
16. เด็กชายพชธกร  ฤทธิ์ถิ
17. เด็กหญิงพรวี  สืบสุนทร
18. เด็กชายพีรภัทร  ศรีวิชัย
19. เด็กหญิงภัฒน์ทราวดี  สร้อยทอง
20. เด็กชายภูรินาท  นึกธรรม
21. เด็กชายรัฐพล  บุญเบาะ
22. เด็กหญิงรุ่งฤดี  รีเบี้ยว
23. เด็กชายฤทธิ์ติไกร  สาฝาว
24. เด็กชายวรวิชย์  ขันศรี
25. เด็กชายวีรเทพ  เกษโสภา
26. เด็กชายวุฒิโรจน์  พูลทวี
27. เด็กชายศรัณย์  สองพล
28. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วจันดา
29. เด็กชายศุภวิชญ์  อินทร์บุตร
30. เด็กชายสหรัถ  ศรีนาม
31. เด็กหญิงสิริธัญญ์  เพียแก้ว
32. เด็กชายสุภกิณห์  อินรักษ์
33. เด็กหญิงสุภาวดี  ป้อมแก้ว
34. เด็กหญิงอรนิภา  หอมจันทร์
35. เด็กหญิงอรวรรณ  งามวงษ์
36. เด็กหญิงอรวรรณ  สายรัตน์
37. เด็กหญิงอังคนา  ซาสังข์
38. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีทอง
39. เด็กชายเจษฎาพร  อ่ำศรี
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยเมืองดี
3. นางสาวรัศมี  ปลีนารัมย์
4. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
5. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
6. นางสาวไพรวรรณ  ประดิษฐโภคา
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล  ดอนเมืองพรม
8. นายวีรวัฒน์  เนาวิรัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงจันจิรา  ดีผาย
3. เด็กหญิงบุษยา  บุตรหนัน
4. เด็กหญิงอลิษา  ศิลาอ่อน
5. เด็กหญิงเสาวรส  สุนะ
 
1. นางสุภัค  บุญขาว
2. นายรพี  กุลพัฒน์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงจตุพร   แย่งใจรัก
2. เด็กหญิงจิรัตน์ดา   พันธ์ตะ
3. เด็กหญิงณัฐชา   พลจันทึก
4. เด็กหญิงดารุณี   ผลทวี
5. เด็กหญิงรุ่งอรุ่น   สอนราษฎ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์   บุตรวงษ์
7. เด็กหญิงวิรดา   มะลิวรรณ
8. เด็กหญิงศศิธร   พิทักษ์เขต
9. เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณเพ็ชร
10. เด็กหญิงอรพินท์   ศรีนารักษ์
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
2. นางสาวสุริยา  ทองเหวียง
3. นายธนพัฒน์  คำงาม
 
57 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  พรหมทันใจ
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงศศิณี  ไชยนอก
2. เด็กชายเฉลิมพล  ไผทรัตน์
 
1. นางสาวพรพิมล  สุตะไล
2. นางสาวศิริธร  วรรณโพธิ์
 
59 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. นายวีระเทพ  บุตรทอง
 
1. นายมารุต  ฤทธิ์ฉ่ำ
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายจักรี  คนจริง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมเจริญ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  นันตา
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอนัญญา  มาวิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนหาญ
 
62 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกฤตติกุล   พัชนี
2. เด็กชายณภัทร    ปัสสากุล
3. เด็กชายปาณัท  พิพิธกุล
 
1. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
2. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
 
63 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ลากระสงค์
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์   อบมาสุ่ย
3. เด็กหญิงธนพร   ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นางรัตนาภรณ์  คำงาม
 
64 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  ยวงโปร่งแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ปรือปรัง
 
65 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนริศรา  เวชโสม
2. เด็กหญิงมุทิตา  นกน่วม
3. เด็กหญิงสลิตา  รักสัตย์
 
1. นางสาววิชชุดา  เกตตากแดด
2. นายคณธิศ  สุพรเสฐียรกุล
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดวงเนตร
2. เด็กหญิงรัญชิตา  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงวรนุช  แป้สูงเนิน
 
1. นางธนพรรณ  จินดาวรรณ
2. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายต้องการ  ปานเฟือง
2. เด็กชายสวรส  สาคร
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำพันธ์
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายชัยธวัช  เพ็ชร์รักษา
2. เด็กหญิงธนิดา  มาศนอก
3. เด็กชายพระนาย  กุลประสูติ
4. เด็กชายหรรษวัต  เพชรแสน
5. เด็กหญิงอลิตา  สแกนลอน
 
1. นายอติศักดิ์  สุดเสน่หา
2. นางสาวสรญา  ปิ่นเกษ
 
69 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีเสริม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เชยประโคน
 
70 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุรชัย   สินสมุทร
2. เด็กชายอนุภัทร   สีสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นางรัตนาภรณ์  คำงาม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  บุราณวัตร
 
1. นายชาติชาย  เกตุดี
 
72 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงกันถิกา  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  ยิ่งนอก
3. เด็กชายสิริมงคล  คงสันเทียะ
 
1. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
2. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์มิตร
2. เด็กหญิงชลลดา   ถมนาม
3. เด็กหญิงญานิศา   ชำนาญ
4. เด็กหญิงปพิชญา   เบ็ญคุ้ม
5. เด็กหญิงมาลาพรรณ  คำเหลี่ยม
6. เด็กชายศักรินทร์  สีโถ
7. เด็กหญิงสุชาดา  เชื้อวงษ์
8. เด็กหญิงอรกานต์   โทไข
9. เด็กหญิงไปรญา   อ่ำพริ้ง
 
1. นางนันทัชพร  โตเจริญ
2. นายอนุพงศ์  โตเจริญ
3. นางพรทิพย์  นวลแก้ว
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  กุลวงษ์
2. เด็กชายณรงค์เดช  ชิดประทุม
3. เด็กชายทัศนัย  จันทร์มิตร
 
1. นางพะนอ  ทิพย์พรมราช
2. นางพรทิพย์  นวลแก้ว
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายภูษิต  ประทัง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บวร
3. เด็กหญิงอภิสรา  เวชการ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เทสินทโชติ
2. นางกมลวรรณ  ย้อยยด
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิระประภา  แดงด้วง
2. เด็กหญิงณัฐภัททรา  กงถัน
 
1. นายบุญเจริญ  ระมั่งทอง
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเกิดวงษ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายสุตอินทุกร  แสนคำภูมิ
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายสุริยะ  แก้วขุขันธ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดจะ
2. เด็กหญิงธิติมา  แสงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  พิลาออน
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ใบชา
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทร์ไพรสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศวัส  สุขศรีกุลกร
2. นางสาวจิระวดี  สงวนรัตน์
 
81 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายวรกิจ  ประธาน
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
82 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายธีภพ  บุญมาขอม
 
1. นายมารุต  ฤทธิ์ฉ่ำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายเจริญทรัพย์   เจริญดง
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.83 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงชนิลภรณ์  ประสิทธิ์แสง
2. เด็กชายณภัทร  โดนสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แกะเฮ้า
4. เด็กหญิงดวงกมล  เมฆมล
5. เด็กหญิงธารดา  ใยสุข
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลือชา
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เที่ยงธรรม
8. เด็กหญิงศิรประภา  ปัดนา
9. เด็กหญิงศิริวัฒนา  มาโค
10. เด็กชายสิรวิชญ์  คนกาล
11. เด็กหญิงสุภัทรฌา  คงวาสพกุล
12. เด็กชายอนุชิต  ผ่องใส
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  นาหนองค้า
14. เด็กหญิงอัญมณี  ไกรศาสตร์
15. เด็กหญิงเมธาวี  ตอนสี
16. เด็กหญิงเอมอร  เที่ยงธรรม
 
1. นายณัฐพล  เทศบุตร
2. นางสาวรัชวรรณ  โยชนิยม
3. นางสาวสุจิตรา  นิตยารส
4. นางรัตนะ  นามแสน
5. นางศิริรัตน์  หอมประไพ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นางสาววริษา  ชาญเดช
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  พลาศรี
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงแพรทอง  คัดทรมาตย์
 
1. นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  จำปาหอม
2. เด็กหญิงรัชชประภา  โนนสุภาพ
3. เด็กหญิงวิพรรษา  ภูมีทอง
4. เด็กหญิงสุภาวิดา  สีเขียว
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงทอง
 
1. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
2. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
 
89 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กชายอภิเดช  มูลกระศก
 
1. นางสมพิศ  ปะโสทะกัง
 
90 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงนันธิดา  โนนรุ่งเรือง
2. เด็กชายวีรภัทร  สุนัน
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  เสาทองหลาง
2. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายชาคริต  พิลึก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุนทรา
 
1. นายอนุพงศ์  โตเจริญ
2. นางนันทัชพร  โตเจริญ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78.67 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกฤตพล  นามบุตร
2. เด็กชายนพกร  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวสุธาสินี  บูรณะศิริศิลป์
2. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
 
93 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงชุติมา  กันทิสา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
94 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายปุณณวิชญ์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิษา  แสงทอง
3. เด็กหญิงเกตุกมล  แดนไธสง
 
1. นางอัมพวรรณ  เอื้อเฟื้อ
2. นางวันเพ็ญ  รัตนะ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.666 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พรมภักดี
2. เด็กหญิงธนพร  ดาวคนอง
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประเสริฐ
4. เด็กหญิงปรินทร  สุวรานิรุชา
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  ต่อซอน
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุภาสุ
 
1. นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใย
2. นางสาวนภสร  แจ่มใส
3. นางธนพรรณ  จินดาวรรณ
4. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงมณีมาศ  สวัสดี
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
97 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงธันยมัย  บำรุงเชื้อ
3. เด็กหญิงอุมากร  สีสัน
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  สมบูรณ์
2. เด็กชายอัครวินท์  แสนแก้วเฮื่อง
3. เด็กชายเจตนา  บุดดี
 
1. นายวิวัฒน์  สุตะไล
2. นางวรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายอานนท์  กุลบุตร
 
1. นางสาววิชชุดา  เกตตากแดด
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43.2 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายตะวันชนก  บุษบงค์
2. เด็กชายศรัณยู  หนูช้างเผือก
 
1. นางวิไล  คู่แก้ว
2. นางสาวรมย์รัมภา  บุษบงค์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ฤทธิ์ปล้อง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เนเยือด
 
1. นายทศพร  โนนคำภา
2. นางสาวทิชากร  วัดสง่า
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงชญากานต์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงญาณิศา  สืบสำราญ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  พุทธมงค์
4. เด็กหญิงพัชรี  นาคดี
5. เด็กหญิงวรพิชชา  ภู่เทศ
 
1. นางสาวจารุลักษณ์  สมาคม
2. นางสุภาพร  ภูผาย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชินวุฒิ  ศิริโวหาร
 
1. นางพิมพ์ชนก  ธีระเศวต
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55.97 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญสว่าง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายนัทกร  แก้วพลงาม
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ติดยงค์
 
1. นางสิริมา  พ่วงศรี
2. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  วงค์ดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  ผมงาม
3. นางสาวรุ่งฟ้า  แหสมุทร์
4. เด็กหญิงศรัณญา  ปะจะนัง
5. นายเบญจรงค์  นวลแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  นวลแก้ว
2. นางนันทัชพร  โตเจริญ
 
107 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธเนศ  เทินสะเกษ
 
1. นางละเอียด  ทาวี
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.8 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจอมใจ  อื้นพวง
2. เด็กชายณฐกร  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนคำ
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงกานญาดา  ใจชอบ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ไผ่แสวง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศิโรรัตนาวาทย์
2. นางสาวสุรีวัลย์  คนอาจ
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายปาราเมศ  แนมพลกรัง
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายกฤตภาส  มลฑก
2. เด็กหญิงอริยา  ลาภกระโทก
 
1. นางสาวศิริประภา  วงษ์คำนา
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 76.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พิมเก
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พุตตะขบ
3. เด็กหญิงณิชชานันท์  จำปาศักดิ์
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขมาก
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ดาดี
6. เด็กหญิงนริญญา  ภุมมา
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงชาตรี
8. เด็กหญิงสาวิตรี  แสงใหญ่
9. เด็กหญิงสุนิสา  รัตบุญนะ
10. เด็กหญิงสุภาพร  จำเมือง
 
1. นางเรืองอุไร  เสือดี
2. นางขวัญนภา  คำมูลมาตย์
3. นายไพฑูรย์  ขุนวิชิต
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) 1. เด็กหญิงกิตติกา  แก้วจังหาร
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.9 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดารุณี  บุญยัง
2. เด็กหญิงปรัญดา  โนศา
3. เด็กหญิงพรรวษา  วงษ์คำนา
 
1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง
2. นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงมินตรา  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวปิโยรส  ทองมาตย์
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกรรณธิมา  ภักมี
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วจันทร์
3. เด็กชายมับ  นี
 
1. นางสาวสุภาพร  เฉ่งไล่
2. นางสาวสุภาภรณ์   คะโลรัมย์
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงกรกมล  ถมจอหอ
2. เด็กหญิงกิงอวย  เพ็ญ
3. เด็กหญิงชนินาถ  อ่ำนาเพียง
4. เด็กหญิงชลลดา  แสนคำ
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใบชา
6. เด็กหญิงพิชญาภา  แข็งหมัด
7. เด็กหญิงพีรี่  เพ็ญ
8. เด็กหญิงรัชนก  สุทธิสาร
9. เด็กหญิงลี ฮัว   ทราย
10. เด็กหญิงวรรณกานต์  แซ่เลี้ยง
 
1. นางกัญญาภัค  กานุสนธิ์
2. นางมณฑา  ชาญประโคน
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีทะโจน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายต้นตการ  พรมภักดี
2. เด็กชายพีระศักดิ์  ทองประชุม
3. เด็กชายศรัณย์  ชาญเดช
 
1. นางธนพรรณ  จินดาวรรณ
2. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงสุทธิมนต์  ตรีสอน
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำพันธ์
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฤดีพร  ร้องจิก
 
1. นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78.6 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สุขเกษม
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  วงษ์กิติคุณ
3. เด็กหญิงอุษามณี  ทองคำดี
 
1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง
2. นางสิริมา  พ่วงศรี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายอภิชัย  ไกรราม
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชัยภัทร   แดนนารินทร์
2. เด็กชายวรายุทธ  ภิลัยวัลย์
3. เด็กชายวรายุทธ  ภิลัยวัลย์
 
1. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
2. นางสาวสุธาสินี  บูรณะศิริศิลป์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงชวัลนิชา  คำใบ
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  คำใบ
3. เด็กหญิงช่อผกา  ช่างกลึง
4. เด็กหญิงพาฝัน  แสนละคร
5. เด็กชายวรเชษฐ์  คำนึงกลาง
 
1. นางสาววรัญญา  บุญวงศ์
2. นางพรทิพย์  สาเกตุ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายกัปปน์  ใจชื้น
2. เด็กชายก้องภพ  คำแดงใส
3. เด็กชายวัชรศักดิ์  เกตุดี
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นางสาวหทัยรัตน์  สมานมิตร
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วพลงาม
2. เด็กหญิงวรันธร  จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงสุชาดา  พลอยประทุม
 
1. นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์
 
128 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายธนพล  บุญศรีแก้ว
2. เด็กชายธัญธร  สมมิตร
3. เด็กชายศักดิ์ดา  โภคลาภ
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เหลาคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  มาไสย์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลาคำ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจเสมอ
5. เด็กหญิงศุภากร  พูลแข
6. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วงาม
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางอมรา  กิจเรืองศรี
3. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  จี้โนตัน
 
1. นางสาววันนา  พูลเพิ่ม
 
131 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงปริญญา  บุญมา
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ผาหนองลิง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ศาลารัมย์
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นางสาวมานิสรา  มณีพันธุ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายกฤษณะ  ใจบริสุทธิ์
2. เด็กชายนิติวัฒน์  ชะนะมาล
 
1. นายอนุพงศ์  โตเจริญ
2. นางนันทัชพร  โตเจริญ
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายตะวัน  ยศพาลา
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 25 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงอารยา  คำอ่อน
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงจิตรโสภิญ  มีกลิ่น
 
1. นางสาววิชชุดา  เกตตากแดด
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 25 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงณัฐภัทรสรณ์  สีละพันธ์
2. เด็กชายปราชญา  สุดอารมณ์
3. เด็กชายหิรัญ  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เทสินทโชติ
2. นางสาวกาญจนา  สมนึก
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  อุ่นชู
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายธิติ  วงษ์เส็ง
2. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.67 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงปริยากร   สารวัน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทราพฤกษ์
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางบุญทิม  แนวสุข
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74.33 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายธนโชติ  วรฤทธิไกร
 
1. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แถวเถื่อนทอง
 
1. นางสาวปิโยรส  ทองมาตย์
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 56.02 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงบุญยดา  สาระกิจ
 
1. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.666 เงิน 27 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายจตุพร  บุญช่วยนางเดี่ยว
2. เด็กชายจิธพนธ์  แอลอง
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ดวงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงชลลดา  สกุลไกร
5. เด็กชายพาโชค  สิงห์คำ
6. เด็กชายราชศักดิ์  ทองนิ่ม
7. เด็กหญิงวิไลพร  หมื่นอินทร์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวลอย
9. เด็กชายเพ็ญกมล  บุตรดี
10. เด็กหญิงไอรดา  นิลบุตร
 
1. นางสาวปรารถนา  มุขโต
2. นางสาวสรวีย์  สิทธิชูสินพงษ์
3. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายศิริวัฒน์  พะธะนะ
 
1. นายสุพจน์  สุนนท์
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 63.6 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  บรรดิ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศิลาผอง
3. เด็กหญิงนิฌาดา  หนูราช
4. เด็กชายปรวรรตน์  วายลม
5. เด็กหญิงพาทินธิดา  เจนดง
6. เด็กชายพิทักษ์  แก้วคำภา
7. เด็กชายวรวุฒิ  ล้านเหรียญทอง
8. เด็กหญิงสรัญญา  แก้วคำภา
9. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธ์ศิริ
10. เด็กชายสุรจักษ์  เพ็งโสม
 
1. นางสาวชเอม  เพียรมนูพิพัฒน์
2. นางสาวเกตน์สิรี  คุ้มทอง
3. นางรัชนีวรรณ  จรรยาดี
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.62 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วันคำ
2. เด็กหญิงสุนิสา  คงเจริญ
 
1. นางสาวสมใจ  จรเด็จ
2. นางสาวอังศุมาลี  เสียงเพราะ
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 67.333 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ยินดีรส
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศิริบุตร
3. เด็กหญิงจรัสศรี  ป้อมแก้ว
4. เด็กหญิงพรประวีย์  เกตุเล็ก
5. เด็กหญิงภาลินี  อร่ามศรี
6. เด็กหญิงวริทยา  อุดง
7. เด็กหญิงอรนลิน  โชติอ่อน
8. เด็กหญิงอรวดี  กมล
 
1. นางสาวนาตยา  โสรินทร์
2. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
3. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
4. นางวิภาพร  ชำนิชัยวรกุล
5. นายชิษณุพงษ์  วิธานติรวัฒน์
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองงา
2. เด็กหญิงธนพร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายศตวรรษ  อ้ายดี
 
1. นางสาวเรียม  สุขกล่ำ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คำแดง
2. เด็กชายดลวี  ภูสูสี
3. เด็กหญิงดาลิน  ความคุ้นเคย
4. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  วรรณลึก
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป้องนพ
6. เด็กหญิงรัญชิดา  บุตรดาซุย
7. เด็กชายรัฐพัฒน์  ปถพี
8. เด็กหญิงวิฃญาดา  อำนวย
9. เด็กหญิงวิรดา  ป้อมเรือง
10. เด็กหญิงอนัญญา   จันทร์พงษ์
11. เด็กชายอานนท์   ผิวหอม
 
1. นายวาทิต  พรหมดำรง
2. นายวัชรพงษ์  โฮมแพน
3. นางรัชนี  กล้าหาญ
4. นางสาวอรพรรณ  กลางรัก
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายนพรัตน์  บุญผา
 
1. นายชิษณุพงศ์  บุญผล
 
150 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติพัศ  สาดี
2. เด็กชายฉัตรนที  วันหนองสา
3. เด็กชายภคภพ  มงคลธรรมกายา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม
2. นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์
 
151 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67.4 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงณัฒวนันทร์  เขียวนิล
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชาตรีนันท์
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  บัวผาง
2. นางสาววันนา  พูลเพิ่ม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 30 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทองแท้
2. เด็กหญิงชนิดาภา  เสาร์น้ำคำ
3. เด็กชายธนพล  บุญเฟื่อง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  พิมพงษ์
5. เด็กหญิงพิยดา  คงจังหวัด
6. เด็กชายอนุชิต  ขันฑวุฒิ
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางอมรา  กิจเรืองศรี
3. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.72 เงิน 30 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   สุวรรณเพ็ชร
2. เด็กหญิงพรเพชร   ไชยศรี
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
2. นางสาวชลลดา  พันธมาศ
 
154 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71.333 เงิน 30 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน  กระจ่างจิต
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพนลา
3. เด็กหญิงพรวิภา  สีมูละ
4. เด็กหญิงยุวรรณดา   โชคเจริญ
5. เด็กหญิงสาธินี   สุจริงภักดี
6. เด็กหญิงสุนิษา   สีล้อม
7. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์บาง
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ทาวงษ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  หนองตะไกร
2. นางสาวดรัณภัทร  ทิวแพ
3. นางสาวเนตรนภา   คงศิลป์
4. นางสาวมะลิพร  แดงตะขบ
 
155 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกีรติ  แสงพล
2. เด็กหญิงเด่นนภา  สุขจิตร
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำพันธ์
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายดนัยณัฐ  สิงห์ศก
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีลาออน
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงชวิศา  พัฒนแสง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คู่แก้ว
 
1. นายนพพร  คู่แก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธ์  หนูสังข์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 31 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) 1. เด็กหญิงกิตติกา  แก้วจังหาร
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 31 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  เสาร์ศิริ
 
1. นางสาวภารดี  สร้อยกุดเรือ
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 31 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงเกร็ดทอง  แว่นมณี
 
1. นางเพ็ญสุข  เรืองนาม
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐธิยา  ผลาผล
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 79 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หลวงสอน
2. เด็กชายชลกานต์  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงชลธิชา  สามารถ
4. เด็กหญิงณัฐจีตา  มูลเจริญ
5. เด็กชายทนงศักดิ์  รักษาทรัพย์
6. เด็กชายธนกร  สุขสำลี
7. เด็กชายธันวา  ก้านคำ
8. เด็กชายธีระศักดิ์  แก้วขาว
9. เด็กชายธเนศพล  มายางเดียว
10. เด็กหญิงพัทธนันท์  แพนลา
11. เด็กชายพิชิตชัย  เทียงสา
12. เด็กหญิงภัทรา  ตรีหกาญจน์
13. เด็กชายภาคิน  ปัชชามูล
14. เด็กชายยศกร  การเกษ
15. เด็กชายวุฒิชัย  เหล็กพิมาย
16. เด็กชายศิวกร  มาทะวงศ์
17. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงจันทร์
18. เด็กหญิงสุธินันท์  เทพา
19. เด็กหญิงอัญญาณี  แจ้งน้อย
20. เด็กหญิงโชติกา  ศรีอุดมศักดิ์
 
1. นายชิษณุพงศ์  วิธานติรวัฒน์
2. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
3. นายธรรมนูญ  ขอพึ่ง
4. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
5. นางสาวขวัญหทัย   พรหมลา
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายวีระชัย  วงทวี
2. เด็กชายอภิชัย  สุขประเสริฐ
3. นายไชยพร   สุวรรณเพชร
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
2. นางสาววิไลลักษณ์  รักษาพล
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายอนุพล  คงรัมย์
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
165 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ปุลาโน
2. เด็กหญิงนิราวรรณ   ราชภักดี
 
1. นางสาวรติชา  แสนอ่อนพุธ
2. นางพรจรัส  ระหูภา
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 35 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงชลิดา  ไชยดี
 
1. นางสาวนัชนันท์ภรณ์  บุญศรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75.5 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลาโนนงิ้ว
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด่านเกษม
3. เด็กหญิงปวีญา  รอบสุข
 
1. นางเมตตา  สง่างาม
2. นางพะเยาว์  อุไรพันธุ์
 
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 36 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คำแดง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วัดอ่อน
3. เด็กหญิงอาริสา  ชาวบล
 
1. นางชนิดา  คงเกิด
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
169 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เฮียงฮะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  บุญโต
3. เด็กหญิงภณิดา  กาละพัฒน์
 
1. นางสาวสุมาลี  ฉ่ำผล
2. นางสาวพริสร  รุ่งเรือง
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมจรัง
 
1. นางสาววิภา  อนันต์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงปวริศา  วังคีรี
 
1. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 37 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  จี้โนตัน
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 38 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ไหลเลื่อน
2. เด็กหญิงณัฐพร  การเพียร
3. เด็กหญิงเข็มมิกา  สุขสมุทร
 
1. นายชลทิต  อินทรเหลือ
2. นางสาวกัลยา  แก่นพิทักษ์
 
174 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.666 ทอง 38 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกฤตรัฐศาสตร์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  จันทร์ดาดี
3. เด็กชายปริญญา  ขาวลา
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัญญา
5. เด็กหญิงเข็มมิกา  สง่าสิน
 
1. นายถนอมจิตร  พอใจ
2. นายธีระพงษ์  วิยาสิงห์
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกฤติน  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  โพธิยก
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 39 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วิลาลัย
2. เด็กหญิงวรินทร์พร  โอปาก
3. เด็กหญิงศศิธร  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
2. นางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 39 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุภาสุ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ผลพิบูลย์
3. เด็กหญิงดวงใจ  แพ่งคอนสาน
4. เด็กหญิงปวีณา  ดาวช่วย
5. เด็กหญิงยุวดี  เพชรสูงเนิน
6. เด็กหญิงรุจิรา  สุขล้วน
7. เด็กหญิงสุชาดา  ตั้งเซียน
8. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  ผลึกรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใย
2. นางสาวศศิธร  อุดรจรัส
3. นางสาวศศิประภา  ภักมี
4. นางสาวอรนุช  จำกำจร
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.67 ทอง 40 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรดา  เบื้องจันทึก
 
1. นางเพ็ญพิมล  มั่นคงโชคดี
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมสืบ
 
1. นางสาวอาภารัตน์  น้อยแสง
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงกาญจนาภร  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยไพรรินทร์  รวมขุนทด
3. เด็กชายรุ่งทิวา  พวงจำปา
 
1. นางสายรุ้ง  ปลื้มอารมณ์
2. นางศิริธร  ศรีหาวัตร
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปณิสรา  คงเมือง
 
1. MissShahani  Alferez
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนกร  สุขสำลี
2. เด็กหญิงลลิตวดี  มะลิซ้อน
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  มาลา
2. นางสาวนิยดา  นานประโคน
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  ปักธงชัย
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 41 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงชนาภา  นวดประโคน
2. เด็กหญิงพานิภัค  โนนศิลา
3. เด็กหญิงยุพาพร  บึงอำพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ทาลี
2. นางสาวน้ำค้าง  เกงขุนทด
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายอชิตพล  ธรรมวงษ์
 
1. นายณัฐวัฒน์  ชัยอ่อน
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 37.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายสุรัตน์  อึ่งจันทร์
 
1. นายสุเทพ  วิวาห์สุข
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายเกรียงไกร  ค่ำเกลี้ยง
 
1. นางสาวกุลทรัพย์  เจริญสุข
 
188 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกนกภร  สีทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทราพฤกษ์
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
189 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ระวังเป้า
2. เด็กหญิงสิตานัน  ฆ้องเล็ก
 
1. นายมิตรชัย  ชัยสาร
2. นางปราณี  ปุริเกษม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 42 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงธนพร  เกิดบุญมี
2. เด็กหญิงวรีวรรณ  วรรณกุล
3. เด็กหญิงอรวี  ขันแก้ว
 
1. นางสุมนฉัตร์  สีมาคูณ
2. นางวันวิสา  ฟองเกิด
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนนทนธร  ชำนาญปืน
 
1. MissCristina  Mestola
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 43 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงญาณิศา  โงนสาย
2. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สวัสดีมงคล
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พลเวียง
 
1. นางสาวศิริพร  โงนสาย
2. นางสาวนพรัตน์  ห้อยมาลัย
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายภาคิน  จิตหวัง
 
1. นางสาวสิรินดา  อนุรักษ์
 
194 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกัญญาวดี  อยู่สมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตต์จันทร์
3. เด็กหญิงนิยดา  หม่องคำหมื่น
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
2. นางสาวนัสฌาฬี  หัสดง
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวอัยรินทร์  ภิญโญธรรมรัตน์
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองดี
2. เด็กหญิงวรัชยา  แดงโต
 
1. นายชาคริต  ตุมแม้น
2. นางสาวสุจินดา  จันทวี
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 43 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงอัญชนา  บุญสมทบ
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.8 ทอง 43 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงนนฐกานต์  ลอยวิลัย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ปรือปรัง
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 69.65 ทองแดง 44 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงสนามชัย  มอย
2. เด็กชายสรยุทธ  เศษสูงเนิน
 
1. นางสาวศิริประภา  วงษ์คำนา
 
200 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 72 เงิน 44 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกังสดาล  หันระพัด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุประมา
3. เด็กชายธุวานนท์  จันธรมาลา
4. เด็กหญิงภัคนันท์  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงภัทรภร  สีทอง
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  มั่งคั่ง
7. เด็กชายรพีภัทร  กลัดสี
8. เด็กชายศุภชัย  ไชยหนองหว้า
9. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  มะหานาม
10. เด็กชายอภิรุณ  เพิ่มพูล
 
1. นายณัฏฐาพงศ์  ศิลปวิทย์
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
3. นางสาวณัฐภัสสร  ผดุงเจริญ
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 44 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงจิรชยา  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 44 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชาลี
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เยาวศรี
3. เด็กหญิงพิมชญาดา  เกษนอก
4. เด็กหญิงศศิธร  พันธ์น้อย
5. เด็กหญิงสุกัญญา   จันทรศร
 
1. นางพรทิพย์  นวลแก้ว
2. นางธนาภรณ์  เรือนพิมพ์
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.1 ทอง 44 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายจิรวงศ์  พิมพ์เขียวงาม
2. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  สีละพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เนาว์เพ็ชร
 
1. นายสหภาพ  สัจจทองดี
2. นายภรัณยู  สิงหาจุลเกต
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงวุ้นเส้น  เพ็ชรไพฑูรย์
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขันพรมมา
3. เด็กหญิงสิวะกานต์  ทองรินทร์
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
2. นางสาววันทนา   วัดบัว
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงปรารถนา  จันทร์ตรี
2. เด็กหญิงพรนภา  ซังซมแก้ว
3. เด็กหญิงอัยรดา  จำปาสา
 
1. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
2. นางสาววรรณา  เชยประโคน
 
206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนกร  สุขสำลี
2. เด็กชายธันวา  ก้านคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณทาน
2. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 47 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายพชรพล  แสวงมงคล
 
1. นายชิษณุพงศ์  วิธานติรวัฒน์