สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  บันจุน
 
1. นางปุญชนา  ธาดาวรภัทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กชายกฤษณพล  นาวาเจริญสุข
 
1. นางธนวรรณ  เสือสีนวล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
 
1. นางลักษณา  จีนแพ้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายรพีภัทร์  คะมิ
 
1. นางสาวณัฐกุล  เปินสมุทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชนิสากร  กิตติสุบรรณ
 
1. นางสาวพิชญ์ณัชชา  ไหมทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายอาณัติ  ใฝ่สอาด
 
1. นางสาวณัฐกุล  เปินสมุทร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 31.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  คืนคง
 
1. นางสาวสุธาศิณี  ตี่ด้วง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  วงษ์มาก
 
1. นางสาวอัญชลี  นิ่มสอาด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. นางสาวศิราพร  พัดชีวา
 
1. นางสาวณัฐกุล  เปินสมุทร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 71 เงิน 34 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮะวังจู
 
1. นางกาญจนา  น้อยเพิ่มพูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงธนพร  แสงย้อย
 
1. นางสาวปริยนันท์  แจ่มกระจ่าง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นางสาวดุจดาว  ต้นเงิน
 
1. นางสาวธัญพร  บุญส่ง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 1. เด็กหญิงอมลมณี  ชำนิพงษ์
 
1. นางดวงแก้ว  สุขภักดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 21 โรงเรียนวัดปากบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  พงษ์เพ็ญ
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ศิริจันทร์เพ็ญ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทียมขุนทด
 
1. นายเฉลิมพล  จุลสวัสดิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชอบดี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปนดี
 
1. นางสาวนิภาพร  พรมทา
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสองดวง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงวิภาค
2. นางสาวสุนิสา  แสงทับ
 
1. นางสาวศศิมา  เฉยดี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สำเนียง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.95 ทอง 24 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พลอยจำปา
2. เด็กหญิงพรพิมล   สายน้ำผึ้ง
 
1. นางสาวจินตนา   วงชาลี
2. นายนรินทร  ประเทศ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  นามีผล
2. เด็กหญิงนิพิชญา  อาภาฑิฆัมพร
 
1. นางวิภา  นันทะเส
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวพรรณิสา  แก้วจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายธีรเสฏฐ์  สุริยฉัตรกุล
 
1. นายธรวิทย์  จิตต์สุวรรณ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายธรรมภพ  สังขกร
 
1. นายภวัต  ปัญจาทรัพย์ทวี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงจินตนา  เสาร์ปาน
2. เด็กหญิงพรธิชา  หล้าทุม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาอิ่น
 
1. นายพิชิตชัย  พงษ์สะเดา
2. นางสาวชญานิน  สุดสน
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงญาณิกา  บุญอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทำชอบ
3. เด็กหญิงสุภานัน  พรมคำ
 
1. นายภวัต  ปัญจาทรัพย์ทวี
2. นางสาววลัยรัตน์  ลุนนี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงณัชชนากร  จรมา
2. เด็กชายสาโรจน์  แสนคำภา
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทองพาศน์
 
1. นางสาวฐิติพร  คล้อยเหลือ
2. นางสาวบังอร  ชาวดร
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.17 เงิน 36 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   แสงแก้ว
2. เด็กหญิงบุญธิดา  เฮ็งใต้
3. เด็กหญิงเพชรี  ฝุ่นมะนาว
 
1. นางวีรยา  ทองมอญ
2. นางอรวรรณ  โทสุวรรณ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล
2. เด็กชายปัทมากร  ลิ้มฮู้จั๊ว
 
1. นางสาววรัญญา  เสือขำ
2. นางสาวสุธาทิพย์  สกุลพาณิชย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรพงศ์   กงแก้ว
2. เด็กชายอาทิตย์  เจริญธรรม
 
1. นายถวิล   แซ่ตั้ง
2. นางสาวเกตุมณี   กินโนนกอก
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายธีธัช  คะมิ
 
1. นางสาวปนัดดา  ดีสดใส
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายปัญญวัฒน์  ศรีธนาชัยวงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  ดีสดใส
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายไกรวุฒิ  เขียวคำ
 
1. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75.6 เงิน 15 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  รั้วประเสริฐ
2. เด็กชายวรกาย  ทรงประเสริฐ
 
1. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
2. นางสาวเทียนฤทัย  ทองใบอ่อน
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายธนภัทร  รักราษฎร์
2. เด็กชายสุพัฒน์  ศิริสมบัติ
 
1. นางสาวเทียนฤทัย  ทองใบอ่อน
2. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40.29 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ผลใหญ่
 
1. นางสาวศศิธร  สงภักดิ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61.43 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล    มีสุวรรณ์
 
1. นายถวิล   แซ่ตั้ง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 73.5 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายวิวรรธน์  ยิ่งพุทธิรัตน์
 
1. นางสาวยุวดี  ปัดภัย
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายฐิติพันธ์  มานะสมบูรณ์
 
1. นายธรวิทย์  จิตต์สุวรรณ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกิตติภัค  คชสารทอง
 
1. นายพรชัย  แก้วจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กชายกฤตภาส  กีรติธัญญา
2. เด็กชายจุลเทพ  ศิลปานันทกุล
3. เด็กหญิงอักษร  ชวลิตานนท์
 
1. นางสาวภาวนา   เห็นแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นางสาวยลรดี  เมืองเฉลิม
2. นายศุภกิจ  ศุภมณี
3. นางสาวอาทิตยา  ลองเทศ
 
1. นางสาวลักขณา  กำแพงแก้ว
2. นายกิตติธัช  จารุวัฒน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 43 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกันต์กมล  มีสงค์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทองมีสี
3. เด็กหญิงประวีณ์กานต์  เจนนาวิวัฒน์
 
1. นางสาวสุภาพร  ธูปเทียนทอง
2. นางสาวจิอาภา  บุญเกิด
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงชนิตา  ภูพันนา
2. เด็กชายวาทศิลป์  สัตย์ซื่อ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สำเภาทอง
 
1. นายสุทธิพงค์  ทองใบอ่อน
2. นางสาวอภิชญา  กานดา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกชพล  มะขามหอม
2. เด็กหญิงนันฐกานต์  ตะพัง
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  กุมมาลี
 
1. นางสุนันทา  ตะพัง
2. นางสาวนิภาพร  นิลเพชร
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายกมินทร์  รักธัญญการณ์
2. เด็กชายธนัชชา  ยามี
3. เด็กชายปาราเมศ  เที่ยงบุญ
 
1. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกันฐิมา  หมื่นรินทร์
2. เด็กชายธวัลชัย  ยงไสว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน
 
1. นางสาวสุพรรษา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวพรรณราย  เลิศพลังเวทย์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกชกร  ตู้พิมาย
2. นายกมลภพ  มีคำ
3. เด็กหญิงโยธิภา  ใจธรรม
 
1. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.6 เงิน 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ปึ้งสุนทร
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  สุดสงวน
 
1. นางสาวสุธาวัลย์  พิทักษ์เนติกุล
2. นางสาวกรรณิกา  จำปาเงิน
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 27 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายปรีชา  บุญสุข
2. เด็กหญิงยุวดี  มีจินดา
 
1. นายดลภูมิ  สุริยันต์
2. นางสาวณัฐฐาพร  วงษ์คำ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 1. เด็กชายกรองเกียรติ  พิมพ์บึง
2. เด็กชายชัยมงคล  ดวงประภา
 
1. นายสุรัตชัย  บุบผาดี
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดปากบ่อ 1. เด็กชายวรากรณ์  รัตนภักดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูอองทอง
 
1. นางน้ำฝน  สวัสดี
2. นายพีรพัฒน์  สวัสดี
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กชายปภินวิทย์  หลักฐาน
2. เด็กชายเดชา  ปักน้อย
 
1. นายยุทธนา  รอดเชื้อจีน
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายทันณทร  พัดไสว
2. เด็กชายศุภกฤต  เอี่ยมทองคำ
 
1. นางสาวสิริกร  รอดบุญเกิด
2. นายมาโนช  แสงทอง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภานุทัศน์   ยางทรัพย์
2. เด็กชายวรณ  โดดดี
 
1. นางกฤษดารัตน์   สระแผง
2. นางสาวปภาษา   พนมพานทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงชนิตาภัค   คำแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญาพร   พวงจินดา
3. เด็กหญิงมนิสรา    ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงมิลตรา  ชูเดช
5. เด็กหญิงวิรดา    ประทุมวงศ์
 
1. นางสาวชลธิชา   ดีบูชา
2. นางสาวอรชร    สังข์ทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงกัลยาณี   วิภักดิ์
2. เด็กหญิงชนาภา    ใจมั่น
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   ทองทา
4. เด็กหญิงวรัญญา    อินทะนาม
5. เด็กหญิงสิริรัตน์ฐา   โยกัลยา
 
1. นายชัยกฤต    อินทรเกษม
2. นางสาวอรชร   สังข์ทอง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 25 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงญาดา  คูวัฒนาถาวร
2. เด็กหญิงดรุณี  ศรีภุมมา
3. เด็กหญิงพรพิมล   มาสดใส
4. เด็กหญิงวรรณภา  คลองหินลาด
5. เด็กหญิงอรทัย  ตาเปิน
 
1. นางสรญา   สายพันธ์วรา
2. นางสาวสริตา   สมเกียรติกุล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.25 เงิน 23 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงจีรนุช  แพงสินสร้าง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คามราช
3. เด็กหญิงศรันย์พร  รอดคง
4. เด็กหญิงสุชานันท์  นินะราช
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ปั่นยวง
 
1. นางสาววิชัญญา  เฮี้ยนชาศรี
2. นายสายัน  สร้อยทอง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อัคนียาน
2. เด็กหญิงพรนภา  นาคบำรุง
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  สาลีผล
4. เด็กหญิงศิริกานดา  ดลสว่าง
5. เด็กหญิงอัจจิมา  ด้วงปั้น
 
1. นางสาวจันทิมา  สังข์ทอง
2. นางอโนมา  อ่อนส้มกิจ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.8 เงิน 22 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยสาคร
2. เด็กหญิงนฤมล  ท้วมงาม
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  -
4. เด็กหญิงปรางค์ทอง  แก้วดอน
5. เด็กหญิงโมนี  -
 
1. นางชุติญา  บุญอุปถัมภ์
2. นางสาวนันท์นภัส  แผนสมบูรณ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิง กมลพัชร   บุญโนนแต้
2. เด็กหญิงจูเลียะเคน  -
3. เด็กชายฐิติพัฒน์   ขวัญบุญ
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จันทร์บุญ
5. เด็กหญิงวีนัส  กันยางาม
 
1. นาง ณพัฐอร    หันช่อ
2. นายกรณโชติ   ทับประโมง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 15 โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียนซ้อน
2. เด็กชายธนาธิป  สังข์ยุทธ์
3. เด็กหญิงนันทิศา  สิทธิน้อย
4. เด็กหญิงวันวิสา  ไชยเชษฐ์
5. เด็กชายวีรภัทร  สิงห์บัว
 
1. นายณัฐพงศ์  วงษ์รักษา
2. นายวัชรพล  ดีกระจ่าง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงกรวิภา  พุ่มสุวรรณ์
2. เด็กชายกันตเมศฐ์  กุลเพชรงามไมตรี
3. เด็กชายจตุพร  โยชะกาล
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดวงดารา
5. เด็กชายฉัตราวัฒน์  ศรีแสน
6. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ภูนุภา
7. เด็กชายชัยรัตน์  นุชศิริ
8. เด็กหญิงฐิตาภา   รักษาเขต
9. เด็กชายธนชัย  ประจันทะศรี
10. เด็กชายธนพงษ์  แสนคาร
11. เด็กชายนพพิพัฒน์  นุชน้อย
12. เด็กหญิงภัทราวดี  เพ็ชรคง
13. เด็กหญิงภัทร์พิชชา  พิลา
14. เด็กหญิงศุภัชญา  แก้วเขียว
15. เด็กหญิงสุพิชชา  อยู่เจริญ
16. เด็กชายอัครธีร์  ภิรมโชติภัทร์
 
1. นายจารึก  ฤทธิสุข
2. นางสาวกาญจนา  กะบังตน
3. นางสาววรรณภา  มีสายบัว
4. นางสาวอริสรา  สมพงษ์
5. นายเอกชัย  กาศธัญการ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษฎา   ภูสระคู
2. เด็กชายชัยรัตน์   ปกรณ์พานิช
3. เด็กหญิงตาล   กานทอง
4. เด็กหญิงธนภรณ์   คงดี
5. เด็กชายธนโชติ    นาเพชร
6. เด็กชายนนธวัฒน์   เหมคุณ
7. เด็กหญิงนันทนา   พิศเพ็ง
8. เด็กหญิงน่านฟ้า   ภูทอง
9. เด็กชายปกเกศ   เชียงกา
10. เด็กหญิงผ่อง  ตาอุ่น
11. เด็กหญิงพัชรา   ดีล้วน
12. เด็กชายพิภัช   บัวคง
13. เด็กชายยี่  ปักน้อย
14. เด็กหญิงสุภาวดี   สมม่ง
15. เด็กหญิงอทิตยา   นิลธรรมเสน
16. เด็กชายอนุวัต   แซ่เติน
17. เด็กชายอนุสรณ์   ทองมาก
18. เด็กหญิงอารีย์  คุณแก้ว
19. เด็กชายอิทธิพล   สะดา
20. เด็กชายเจษฎา  นันทตันติ
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
2. นายนพดล   เข็มต้น
3. นางณัฐชา   สหวิศิษฏ์
4. นางสาววรัทยา   แซมเพชร
5. นางสาวจินตนา   วงชาลี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.1 ทอง 15 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจริยา  คงนาน
 
1. นางราตรี  สำเริงราษฎร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 36 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 1. เด็กหญิงสาธิกา  สมหวัง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำพันธุ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  นาจะหมื่น
 
1. นายถาวร  ชุนการุณ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.6 ทอง 39 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาตแฟง
2. เด็กชายพชร  ฤกษ์งาม
 
1. นางสาวชูศรี  จูเฉย
2. นางสาวกนกวรรณ   จันทรวงศ์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.2 ทอง 16 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กชายณัฐดนัย  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  คล้ายแก้ว
 
1. นางรุ่งนภา  พัชรบำรุง
2. นางจุฬารัตน์  สุตานนท์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 37 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายธนบูรณ์  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  อุชุการ
 
1. นายนวปฎล  คงมณี
2. นางสาวดุจเดือน  พวงไธสง
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ปริละออง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วแจ้ง
3. เด็กหญิงธนัชพร  สาเรือง
4. เด็กหญิงนภัสกรณ์  แตงทอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  รัศมีทอง
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกษแก้ว
7. เด็กหญิงพรรัชดา  สายทอง
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เจือจ้อย
9. เด็กหญิงวินิดา  ทุระอารยะพงศ์
10. เด็กหญิงเบญจพร  กังสดาร
 
1. นายบรรจบ  ทองตีบ
2. นางสาวชุติมา  ดีเด่น
3. นางสาวพจมาน  ขำทอง
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์   ทองมาก
2. เด็กหญิงดวงกมล   มอชัยสงค์
3. เด็กหญิงนพรัตน์.   ศรีแพรศรี
4. นางสาวพริมรตา   วิเศษจูมพล
5. เด็กหญิงศรีวรรณ   เฉิดฉายพนาวัลย์
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์   โพธิ์แย้ม
7. เด็กหญิงหวานฤทัย.   ดังก้อง
8. เด็กหญิงอาจารีย์  สว่างบรรเจิดทวี
9. นางสาวอารยา   ไม้เกตุ
10. เด็กหญิงเนาวรัตน์.   ทองมาก
 
1. นายนาวิน  แกละสมุทร
2. นางสาวพิยะภา  ใจซื่อสมบูรณ์
3. นางวันเพ็ญ  กานดา
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.4 เงิน 40 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชลลดา  ชุมศิริ
2. เด็กหญิงธณัชชา  อ้นชื่น
3. เด็กหญิงธัญยธรณ์  จารุพงศ์สิริ
4. เด็กหญิงนฤมล  ม่วงกลม
5. เด็กหญิงนิชนันท์  ศิริเบ็ญนรัต
6. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  แสวงสุข
7. เด็กหญิงพีรดา  สรวมศิริ
8. เด็กหญิงรวีพรรณ  แช่มช้อย
9. เด็กหญิงระพีพร  มาพงษ์
10. เด็กหญิงอรรถวรรัตน์    พันธ์เลิศ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ป่าไม้ทอง
2. นายชลทิตย์  บัวอุไร
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แดงพยนต์
2. เด็กชายจิราภัทร  ยิ้มพราย
3. เด็กชายพิพัฒน์  สินธเกิด
4. เด็กชายวุฒิชัย  ไหล่อ่อน
5. เด็กชายสัจจวัจน์  ท้วมสมบุญ
6. เด็กชายอดิศร  อ้นมณี
7. เด็กชายอนุชา  ธนะสูตร
8. เด็กชายอรงกรณ์  คงชาตรี
9. เด็กชายเจษฎา  เรืองกุล
10. เด็กชายเจษฎากรณ์  คงศักดิ์สุภาพกุล
 
1. นางสาวละอองดาว  หวลถึง
2. นางสาวสุธินี  ระเบียบกุล
3. นายปริชมน  เขียวชม
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายกฤษดา  พรมดี
2. เด็กหญิงกัญจนพร  สุทธิประภา
3. เด็กชายกิตติคุณ  พุทธคุณ
4. เด็กชายจุมพลภัทร์  สุริยพัฒนยศ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ชาวอุบล
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาสวัสดิ์
7. เด็กชายภูวเดช  ด้วงบุดดี
8. เด็กหญิงวิภาดา  คล้ายวงค์
9. เด็กชายสงกรานต์  คุณแดงดี
10. เด็กหญิงสุพัตรา  สุดศรีทอง
 
1. นายณัฎฐพล  พรมทอง
2. นายวีรภัทร์   อ่วมมา
3. นายบัณฑิต  วิชาชู
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ฉายแสง
2. เด็กชายธนพล  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงธัญจิรา  สายน้ำผึ้ง
4. เด็กชายธีรภัทร์  แสงใหญ่
5. เด็กหญิงปยุดา  กรองกลั่น
6. เด็กชายพงศภัค  แย้มนาม
7. เด็กหญิงวราภรณ์  มีประการ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  แตงสีนวล
9. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่ำมาร
10. เด็กชายเอกกนิษฐ์  คุ้มชุ่ม
 
1. นายจารุวัตร  หัสดี
2. นายวีรภัทร์  อ่วมมา
3. นายณัฏฐพล  พรมทอง
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 77.6 เงิน 9 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัญจณ์ชญา  เพิ่มสินศิริกุล
2. เด็กหญิงขวัญมนัส  พงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงชลิดา  ภูริกิตติธัช
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธานีไกล
5. เด็กหญิงปัญญาพร  เกื้อกูลราษฎร์
6. เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญกัน
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์รัง
8. เด็กหญิงพิชชาพร  มังคละ
9. เด็กหญิงวิภาวินี  ยกย่อง
10. เด็กหญิงสุธีภัทร  คงเปี่ยม
 
1. นายดำรงค์  ปราถนาธรรมกุล
2. นายทรงศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ
3. นางสาวศิริพร  ผู้กำจัด
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กชายศิวกร  ศรีบุญรอด
2. เด็กหญิงศุภานัน  จิตจำนงค์
 
1. นางสาวสิริธร  เย็นศิริ
2. นายณัฐชัย  ฮะมณี
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายธนา  ฮะบุญมี
2. เด็กหญิงสุธิตา  เพาะพืช
 
1. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
2. นายอรรถพล  วะชุม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกฤษฏิ์ฐรัฐ  ธีระวัฒน์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ชั้นแก้ว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แว่นนันท์
 
1. นางสาวนิลวรรณ  คงมณี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 1. เด็กหญิงทานตะวัน  -
 
1. นางสาวพรวิไล  แก้วดี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงอติกานต์  กิจตะไชย
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ชั้นแก้ว
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงตารุณี  -
 
1. นางสาวนันทกร  แสงสินธุ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  พวงทรัพย์
 
1. นางสุนทรี  สวัสดี
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ฤทธิ์น้อย
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทอยิ่งยง
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  ฮวดศรี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 36 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงวรรณิดา  อ่าวสาคร
2. เด็กหญิงวริศรา  มะณีจักร
 
1. นางโกสุม  ปักษี
2. นายเจษฎา  มีแสงพันธ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์สุวรรณ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  งาเนียม
 
1. นางสาวปริยนันท์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวนภา  ดีสวาสดิ์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. นางสาวอนัญญา  มาปากลัด
2. นางสาวอรวรานันท์  อ๊อกคลองตัน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  นาทะชัย
2. นางสาวรศนา  สุวรรณน้อย
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฤทธิ์น้อย
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ตุ่ยสติ
2. เด็กชายภาสกร  ช่วงไชยยะ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  พุกมาก
 
1. นายอมรเทพ  ปานสาคร
2. นางสาวศิริขวัญ  ชั้นแก้ว
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 1. เด็กหญิงภคพร  เทียนทอง
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  มโนธรรม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทุมชะ
 
1. นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย
2. นางสาวอภิญญา  เลขพัฒน์
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงดารา  จันยุพา
2. นางสาวศิริรัตน์  พันกลัดสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเวลดา  หลักพล
 
1. นายสมพร  วงษ์วัน
2. นางทรงพิษ  ธรรมจะดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ  แตงสีนวล
 
1. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.3 ทอง 8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายมุขพล  ศรีสุระ
 
1. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83.67 ทอง 15 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุระ
 
1. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76.67 เงิน 14 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงพักตร์พิมนต์  สินปรุ
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชวาเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โม่งปราณีต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนภรณ์  นอสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 61.33 ทองแดง 41 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1. เด็กหญิงบทลดา  แก้วคง
 
1. นายวิชยุตม์  ดวงศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1. เด็กหญิงพัธวรรณ  แสงงาม
 
1. นายสามารถ  จานประเสริฐ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 32 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงพัชญ์นันทน์  ศรีสุระ
 
1. นางสาวปนัดดา  ก้อนทรัพย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนันทพร  เชิดรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน 23 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  สุขขา
 
1. นางสุภาภร  ทองบ้านเกาะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายพงศธร  มีเปรี่ยม
 
1. นางสาวกฤตินี  เงินสมบัติ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 32 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  เปียธัญญา
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  พลมาก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กลิ่นจันทร์
 
1. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงการบุหนิง  ประจักรสุข
2. เด็กชายฐิตินัส  ชนะการ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดาราเย็น
4. เด็กชายทินภัทร  โรจน์ประภาพร
5. เด็กหญิงปัญญาพร  จินดาศรี
6. เด็กชายพัฒนา  ประมวล
7. เด็กชายภาณุมาศ  ฉิมป้อง
8. เด็กชายรพีพัฒน์  พิมพกันต์
9. เด็กหญิงรุ่งเพชร  จันทาแล้ว
10. เด็กหญิงศศิวิมล  นามีผล
11. เด็กชายสุวัฒน์  บุดดาเคน
12. เด็กชายอนุวัฒน์  น้อยคำภา
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาชาวนา
14. เด็กหญิงเกศแก้ว  โคมลอย
15. เด็กชายเจษฎา  จันทะศรี
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
3. นายณัฐธีร์  กิตติ์หิรัณย์
4. นางสาวปาริฉัตร  เอี่ยวเส็ง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 14 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุระ
2. เด็กชายกัลยารัตน์  ชาวไร่
3. เด็กชายพีตระกาณร์  เปรมปรี
4. เด็กหญิงวทันยา  อ่วมประทุม
5. เด็กชายวรดร  วงศกรไพศาล
6. เด็กหญิงวริสา  สุขจ้อย
7. เด็กชายสิรภพ  นพคุณ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สวนพราย
9. เด็กชายสุพิชชา  สุขสอาด
10. เด็กหญิงหทัยวรรณ  แตงสีนวล
11. เด็กหญิงอริสรา  พุ่มพวง
 
1. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
2. นายเกริกไกร  เต็มมูล
3. นายบัณฑิต  วิชาชู
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 15 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชวาเขียว
2. เด็กหญิงชลธิชา  เสาเมือง
3. เด็กชายชัชพล  ทองถม
4. เด็กหญิงธนพร  แจ่มนารี
5. เด็กชายธนาพิพัฒน์  เชียงเงิน
6. เด็กชายธรภรณ์  นอสูงเนิน
7. เด็กหญิงนันท์ธิดา  กัลปพฤกษ์
8. เด็กชายนิติภูมิ  ดีมิตร
9. เด็กหญิงนิวาริน  พรมมานนท์
10. เด็กหญิงปพิชญา  พุ่มพฤกษ์
11. เด็กหญิงพิชชาพร  ขมเล็ก
12. เด็กชายพิชญานันท์  สิงห์นิสัย
13. เด็กชายภานุพงศ์  บุตรฉ่ำ
14. เด็กชายวิรพล  พันธุ์ไกร
15. เด็กหญิงศรัญญ่า  คงรอด
16. เด็กหญิงสวิชญา  นาจรัส
17. เด็กชายอรรถพล  ชุมปลา
18. เด็กชายเกียรติขจร  เพ่งผล
19. เด็กหญิงเขมนิจ  หาดประโดน
20. เด็กหญิงไพลิน  กรกฎกมล
 
1. นายไท  สมบัติวงษ์
2. นายไพฑูรย์  ชูเชิด
3. นายสุรชัย  ทวีชาติ
4. ดร.พีชญาณ์  พานะกิจ
5. นายวินัย  ผลจันทร์
6. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงกฤตยา  มาลาศรี
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  บัวมีศรี
3. เด็กหญิงญาสุมิน  มากสมบูรณ์
4. เด็กชายณัฐพล  มาประชุม
5. เด็กชายธีระเดช  ศรีบรรณสาร
6. เด็กชายนิกร  เหมือนมณี
7. เด็กหญิงบันนิตา  ระถาพล
8. เด็กหญิงบุษกร  คันสร
9. เด็กหญิงผกามาศ  ศิริวาท
10. เด็กหญิงพรไพลิน  เอมคล้า
11. เด็กหญิงพักตร์พิมนต์  สินปรุ
12. เด็กหญิงรัตนากร  รัตนผล
13. เด็กหญิงลักษมี  เหมือนศรี
14. เด็กหญิงวรรณสา  แก้วดวง
15. เด็กชายศักรินทร์  เหมือนมณี
16. เด็กหญิงอนิสา  ชุมทอง
17. เด็กหญิงอรบุษป์  เมืองนก
18. เด็กหญิงอรพิน  มั่นคงดี
19. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นคง
20. เด็กหญิงแคทรียา  ตาปั้น
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
2. นางสาวพนิตนาฎ  เพชรรักษ์
3. นายดนัย  ศรีบรรณสาร
4. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
5. นางสาวสมฤทัย  เกษรเพ็ชร
6. นายไพบูรณ์  อ่อนสนิท
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
2. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
4. เด็กชายปรเมศร์  ธะสดวก
5. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
6. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
 
1. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
2. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
3. นางลักษณา  จีนแพ้ว
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฎหมาย  เทียนไชย
2. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
3. เด็กหญิงกัลยกร  นกเกิด
4. เด็กหญิงกัลยาณี  งามกาละ
5. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์คลองตัน
6. เด็กชายจักรรินทร์  บางกรวย
7. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
8. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
9. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
10. เด็กชายชวนากร  วงษ์แวงวัลย์
11. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
12. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานดำ
13. เด็กชายธนกฤต  จิตต์อำไพ
14. เด็กหญิงนภา  ยืนยง
15. เด็กชายนวพล  ปานดำ
16. เด็กชายนิธิกร  เฮงสกุล
17. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
18. เด็กชายปรเมศร์  ธะสดวก
19. เด็กหญิงปัทมา  หลินลาโพธิ์
20. เด็กชายปาระพงษ์  สวัสดิโยธิน
21. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชทอง
22. เด็กหญิงมันทนา  เชื้อรามัญ
23. เด็กชายยุทธพงษ์  บรรเทาทุคตะ
24. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
25. เด็กหญิงวรรณิดา  โชดัง
26. เด็กชายวรเชษฐ์  ผาสุขศาสตร์
27. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
28. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
29. เด็กชายศุภกร  นันทตันติ
30. เด็กหญิงสิรภัทร  โชดัง
31. เด็กหญิงสิรินทรา  น้ำไชยศรี
32. เด็กหญิงสุชานาถ  สอาดเล็ก
33. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
34. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
35. เด็กหญิงอนันตพร  เดชปรารมย์
36. เด็กชายอนุชิต  สาวะรักษ์
37. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
38. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
39. เด็กชายเกื้อพสิษฐ์  จันทร
40. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
 
1. นายณัฐธชนพงศ์   มะลิแย้ม
2. นางมนทกานติ  ล้วนประเสริฐ
3. นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน์
4. นางสาวปวีณา   บางประยงค์
5. นางสาวพิมพ์ประภา  รุ่งเรือง
6. นางสาวศานต์ฤทัย  พรรณสุข
7. นางลักษณา  จีนแพ้ว
8. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ถึงล้อม
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 20 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรวุฒิ  อินชูกุล
 
1. นางวาสนา  ฤกษ์สิริศุภกร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 17 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกันย์ญาลักษณ์  แก้วตา
 
1. นายอติพจน์  เติมประภัสสร์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เนียมสูงเนิน
 
1. นางสาวภัณฑิลา  อาจบำรุง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายภัทรพล  เชื้อเมือง
 
1. นายปวเรศ  พึ่งรอด
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 24 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นายวีรพงษ์   เอี่ยมละออ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วินทะไชย์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เล็กจำปี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นางสาวเสาวลักษณ์   หิตคุน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธัญนที  จันทร์คำ
 
1. นางสาวมารตี  กลมมิตร
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ปริกสัญญู
 
1. นางเกษฎาพร   วีระกุล
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงมนภรณ์  จิมรัมย์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เล็กจำปี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 44 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   คำมนตรี
 
1. นางเกษฎาพร   วีระกุล
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  เล็กสาคร
 
1. นายนิพันธ์  ชมบ้านแพ้ว
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายศุภกร  เซ็ง
 
1. นายพิษณุ  แน่นอุดร
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งปาน
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 47 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   ประทุมแย้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทนา
2. เด็กชายจิรเดช  เรืองวิเศษ
3. เด็กหญิงชิวิตา   เข็มศรี
4. เด็กหญิงณปภัทช์  สุนทรชื่น
5. เด็กหญิงทัตชญา  จอมพิทักษ์
6. เด็กหญิงนริศรา  เพิ่มพูล
7. เด็กหญิงน้ำเหนือ  เพิ่มพูล
8. เด็กชายประพัฒน์พงค์  แพง
9. เด็กหญิงพรวดี  ทองอุดม
10. เด็กชายวรัชนนท์  ศรีภักดี
11. เด็กหญิงสุชัญญา  ศักดิ์เติม
12. เด็กหญิงอมลวรรณ  แสงลุน
 
1. นายอติพจน์  เติมประภัสสร์
2. นายกันต์กนิษฐ์  วีระจินตนา
3. นายสมศักดิ์  เชียงนิยม
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นายกันตพัฒน์   จักรชุม
2. นางสาวธัญชนก   ขุนาพรม
3. เด็กชายนรินทร์   ทุเรียน
4. เด็กชายปิยะศิษย์   แก้วชูกุล
5. นางสาวมณีรัตน์   หมื่นคำสี
6. นายวุฒิพงษ์   สวัสดี
7. เด็กชายศรนารายณ์   เดชไชย
8. นางสาวสุภรพัชร   เอกพงษ์
9. นางสาวอรวรรณ  บุญประคอง
10. เด็กชายอิศรา   พวงสร้อย
11. เด็กชายอิสระ   ชะนิดนอก
12. เด็กชายเชาวลักษณ์   แหยมกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
2. นางสาวธัญพร  บุญส่ง
3. นางสาวธิติรัตน์  บุตรเทศ
4. นางสาวอภิรดี  จันทร์หงษ์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฤษณ  แสงบ้านเหนือ
2. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
3. เด็กหญิงกัลยกร  นกเกิด
4. เด็กหญิงกัลยาณี  งามกาละ
5. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์คลองตัน
6. เด็กชายจักรรินทร์  บางกรวย
7. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
8. เด็กชายชวนากร  วงค์แวววัลย์
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานดำ
10. เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  สมบูรณ์
11. เด็กชายณัฐกานต์  ตั้งกอบลาภ
12. เด็กชายณัฐนัย  ปานดำ
13. เด็กชายทิฐิพล  เกษมปาน
14. เด็กชายธนกฤต  จิตต์อำไพ
15. เด็กชายธีรพัฒน์  ประคองผล
16. เด็กชายนวพล  ปานดำ
17. เด็กชายปฏิพล  เจียมเยื้อเพ็ง
18. เด็กหญิงประภัสสร  สมบูรณ์
19. เด็กหญิงปัทมา  หลินลาโพธิ์
20. เด็กชายพรพิพัฒน์  โฉมงาม
21. เด็กชายพรศักดิ์  แก้วเกตุ
22. เด็กหญิงพิมพิศา  โฉมงาม
23. เด็กหญิงพิมรญา  ประคองผล
24. เด็กหญิงมันทนา  เชื้อรามัญ
25. เด็กชายยุทธพงษ์  บรรเทาทุคตะ
26. เด็กหญิงรจนา  โชดัง
27. เด็กชายรพีพัฒน์  มากเปี่ยม
28. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
29. เด็กชายวิชญ์พล  วรรณอุบล
30. เด็กชายวีระวัฒน์  ภักดีวงษ์
31. เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์ใหญ่
32. เด็กชายศุภกร  รุธิรบริสุทธิ์
33. เด็กหญิงสุขธันวา  ดำดี
34. เด็กหญิงสุชานาถ  สอาดเล็ก
35. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
36. เด็กหญิงอนันตพร  เดชปรารมย์
37. เด็กชายอนุชิต  สาวะรักษ์
38. เด็กหญิงอรัญญา  ปานนาค
39. เด็กชายเกื้อพสิษฐ์  จันทร
40. เด็กชายเจษฎา  เทียมมะณี
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นายณัฐธชนพงศ์  มะลิแย้ม
4. นางมนทกานติ  ล้วนประเสริฐ
5. นางสาวศานต์ฤทัย  พรรณสุข
6. นางสาวรักษิณา  สำเภาทอง
7. นางสาวปวีณา   บางประยงค์
8. นางสาวพิมพ์ประภา  รุ่งเรือง
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฎหมาย  เทียนไชย
2. เด็กหญิงกัลยา  ต้นสน
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชัยวิชิต
4. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
5. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
7. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
8. เด็กชายณัฐวัตร  ม่วงจีบ
9. เด็กชายตุลธร  ลิขนะจุล
10. เด็กชายนพรัตน์  ยมพูล
11. เด็กหญิงนภา  ยืนยง
12. เด็กชายนิธิกร  เฮงสกุล
13. เด็กหญิงบุษกร  ปานนิล
14. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
15. เด็กชายปรเมศร์  ธะสดวก
16. เด็กชายปาระพงษ์  สวัสดิโยธิน
17. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชทอง
18. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กวินยวง
19. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
20. เด็กหญิงวรรณิดา  โชดัง
21. เด็กชายวรเชษฐ์  ผาสุขศาสตร์
22. เด็กชายวรเวช  ปานนาค
23. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
24. เด็กชายวิศรุต  รุ่งเรือง
25. เด็กชายศุภกร  นันทตันติ
26. เด็กหญิงสิรภัทร  โชดัง
27. เด็กหญิงสิรินทรา  น้ำไชยศรี
28. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
29. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานนิล
30. เด็กชายอชิตพล  ปานจู
31. เด็กชายอนุสรณ์  ปานนิล
32. เด็กชายอภิชาติ  ถีเจริญ
33. เด็กชายอภิรักษ์  จิรัฐิวงษ์
34. เด็กชายอรรถพล  เนียมนาค
35. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
36. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รอดวิมุติ
38. เด็กชายเฟื้องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
39. เด็กชายเอกราช  อินแย้ม
 
1. นายไกรสร  ตะลุ่ม
2. นายศักดิ์ดา  จำปามี
3. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
4. นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน์
5. นางลักษณา  จีนแพ้ว
6. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
7. นายณัฐธชนพงศ์   มะลิแย้ม
8. นางสาวจารุวรรณ  รางทัน
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  มนิสสาร
2. เด็กหญิงกัลยกร  ตั้งอรุณสันติ
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขคำภา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพียรนิรมิต
5. เด็กหญิงธนัญญา  ไม้แก้ว
6. เด็กชายพงศกร  โกศลวรรธนะ
7. เด็กชายพีรพงษ์  สอนพ่วง
8. เด็กชายรัฐธีร์  อมรสุทธิไพศาล
9. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองมาก
10. เด็กชายเมธวัจน์  มาประชุม
 
1. นายสิงหา  ช้างขวัญยืน
2. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
3. นางสาวเกศแก้ว  มาลัยเปีย
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.333 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กชายชนัญชัย  กาฬสินธุ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  กัณหาสุระ
3. เด็กชายพีรพล  ธูปหอม
4. เด็กชายศรายุทธ  ฟักอ่อน
5. เด็กหญิงศศิกานต์  พีระสุทธินันท์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์พันเกิด
7. เด็กหญิงอรัญญา  ไพรรุ่งเรือง
8. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พวงสมบัติ
 
1. นายภัทรพล  จิตตรานนท์
2. นายอรุณศักดิ์  ขันธิมา
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 73.333 เงิน 25 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ไสยวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐมนกาญจน์  วังญาติ
3. เด็กหญิงธัญทิพ  เจจือ
4. เด็กหญิงนัฐลดา  ชูรักษา
5. เด็กหญิงศรุตานันทน์  ผลอินทร์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  พันจั่น
 
1. นางสาวน้ำพระทัย  ศรีชัย
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.666 เงิน 8 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกอร  ท้าวนอก
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวลง
3. เด็กหญิงบุญสิตา  แสงชัย
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุดธง
5. เด็กหญิงสมฤทัย  มะลิงาม
6. เด็กหญิงเมธิณี  รัตนรุ่งกิจ
 
1. นางสาวมัลลิกา  เทศจันทร์
2. นางสาววรรษมน  รู้เก็บ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  พยุง
4. นางสาวณัฐธิดา  ศิริประเสริฐ
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นวลโสภา
2. เด็กหญิงชริยาพร  ม่วงกลม
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงภัทราวรรณ  อยู่เย็น
5. เด็กหญิงศิริยุพา  ตรีเหลา
6. เด็กหญิงเยาวภา  สุขสอน
7. เด็กหญิงโสภิตา  ฤทัยรัตน์เจริญ
8. เด็กหญิงโสวดี  แย้มลอย
 
1. นางภัทร์ศรัณย์  พันธ์ธุมวงษ์
2. นายภัทรพล  จิตตรานนท์
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.666 ทอง 4 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงจันทิมา  มีทองคำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สงัด
3. เด็กหญิงชาน  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงธนาภา  เจือทิน
5. เด็กหญิงนกชนาถ  ยศภูมิ
6. เด็กหญิงพัชรี  แก้วด้วง
7. เด็กหญิงมะลิ  ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงศรญา  กลิ่นนิล
9. เด็กหญิงศศิธร  แซ่อึ้ง
10. เด็กหญิงอัญมณี  ไตรศรี
 
1. นางสาวหทัยชนก  รสหอม
2. นางสาวสุนิสา  หงษ์พญา
3. นางสาววันทนีย์  ศรีอุทารวงศ์
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 67.666 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 1. เด็กชายชินวร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงณิพาพร  โพธิ์พะเนาว์
3. เด็กหญิงดวงดาว  ไม่ทราบสกุล
4. เด็กหญิงดาว  ไม่ทราบสกุล
5. เด็กหญิงดาว  ไม่ทราบสกุล
6. เด็กหญิงตา  ไม่ทราบสกุล
7. เด็กชายพาย  ไม่ทราบสกุล
8. เด็กชายมลซ่าน  ไม่ทราบสกุล
9. เด็กชายรวิอองมอญ  ไม่ทราบสกุล
10. เด็กชายวินทู  ไม่ทราบสกุล
11. เด็กหญิงสุนธรีย์  พลีพลอย
12. เด็กหญิงเดือน  ไม่ทราบสกุล
13. เด็กชายเสริมศักดิ์  ผ่องภิรมย์
14. เด็กหญิงแจ่มใส  ไม่ทราบสกุล
15. เด็กชายโทนนาย  ไม่ทราบสกุล
16. เด็กหญิงโมน  ไม่ทราบสกุล
 
1. นางสาววัชรีวรรณ  ออกประทุม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงทอง
3. นางสาววาสนา  กฤษณา
4. นางสาวสุณิสา  โทรัตน์
5. นางกนกพร  สีเขียว
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.16 ทอง 4 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แดงพยนต์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงอานาม
3. เด็กหญิงนรินรัตน์  แดงจีน
4. เด็กหญิงบุญญาพัฒน์  เกษมสุวรรณ์
5. เด็กชายพิพัฒน์  สินธเกิด
6. เด็กหญิงฟ้าประธาน  จันทอง
7. เด็กหญิงยศวริศ  พิมพ์รัตน์
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ทรัพย์สมบูรณ์
9. เด็กหญิงรัตนา  ครูประเสริฐ
10. เด็กชายวงศธร  กุศลวิสิฐ
11. เด็กหญิงวรรณภา  ชื่นภิรมย์
12. เด็กชายสัจจวัจน์  ท้วมสมบุญ
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูช่วย
14. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์ทอง
15. เด็กชายเจษฎา  เรืองกุล
16. เด็กชายเจษฎากรณ์  คงศักดิ์สุภาพกุล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ล้ำเลิศ
2. นางสาวกัลยกร  คณาวัฒนไชย
3. นางสาวละอองดาว  หวลถึง
4. นายปริชมน  เขียวชม
5. นางสาวสุธินี  ระเบียบกุล
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 1. เด็กชายทศพร  ท้วมกลัด
2. เด็กชายศุภกร  พองคำ
3. เด็กชายสหรัฐ  เพ็ญสุข
4. เด็กหญิงอนุธิดา  สาดา
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  แข็งธัญญกิจ
 
1. นายอภิชิต  ทันหา
2. นางสาวพนิตย์นาถ  รัตนวิวัลย์
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  งามกาละ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  มาลา
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มนิสสาร
 
1. นางสาวธารารัตน์  หาริพันธ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงพัณณิตา  คงนอง
 
1. นางสาวพิทธิพร  ไตรบุตร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นางสาวสุกัญญา  บัวหอม
 
1. นางสาวประภัสสร  พันธ์ทุมสาร
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.25 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธนิษฐา  จูเจริญ
 
1. Mrs.Ailen  T.dela Cruz
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 33 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงทิวากรณ์  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวประภัสสร  พันธ์ทุมสาร
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงอชิตา  วิเศษเจริญ
 
1. นายอารี  ทิศสุวรรณ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวสวัสติ์   อ่อนขจร
 
1. นางสาวสำราญ   คำลอย
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 1. เด็กหญิงกัลยกร  รอดม่วง
2. เด็กชายกิตติธัช  เลิศวิศาลเดช
3. เด็กหญิงกุลกนก  เชษวิรุณ
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  ขุนทิบ
5. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีสงค์
 
1. นางสาวกิตติยา  ในพิมาย
2. นางสาวมนันยา  สันโดษ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิวงศ์
2. เด็กชายเอกภาพ  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะปะเสง
2. MissLiu  Shasha
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เส็งสมุทร
2. เด็กหญิงสิรามล  แซ่จ๋าว
 
1. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
2. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89.91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงเกศินีย์  เกิดเกษม
2. เด็กหญิงเสาร์  หมักน้อย
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำเสาร์  -
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  งามดอกไม้
3. เด็กหญิงทิพย์  -
4. เด็กหญิงพร  บุญทอง
5. เด็กชายสามยอด  ตามาด
6. เด็กชายใหม่  พนมพร
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
3. นายยศธนา  พรมมาโฮม
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 72.2 เงิน 8 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายกรวิชญ์  เอกมณีโรจน์
2. เด็กชายพงศกร  ขมพุดซา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ชุมทอง
4. เด็กชายวรเมธ  มิตรทอง
5. เด็กชายศราทร  แซ่เตียว
6. เด็กชายเอกรินทร์  เพ็ญจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  หอมทอง
2. นางสาวภัชภิชา  บวรวราโชติ
3. นายทวน  พุ่มมณี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรรยาซุน  สุนทราวิรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญเทียน
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สีแสด
4. เด็กหญิงธนพร  คำมุก
5. เด็กชายภาคภูมิ  บัวศรี
6. เด็กหญิงสิวลี  สิงห์อาจ
7. เด็กหญิงสุปรียา  นวลชื่น
8. เด็กหญิงสุภาพร  ทองหมู่
9. เด็กหญิงหนึ่งนุช  วันเพ็ง
10. เด็กหญิงอรนภา  เหมือนศรีเพ็ง
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
3. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 68.2 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนนทิชา  ธิลา
2. เด็กชายนิตาพงษ์  จันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงนิรชา  ศรีโปดก
4. เด็กหญิงนุสรา  สุกภักดี
5. เด็กชายบุญปรีดา  หลงสมบุญ
6. เด็กชายปฏิภาค  วรรณทอง
7. เด็กชายพงศกร  กลิ่นสุบรรณ์
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รวยภิรมย์
9. เด็กหญิงรัศมี  -
10. เด็กหญิงสิริมา  สัตตารัมย์
 
1. นางสาวพีรยา  เมฆสงค์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พยุง
3. นายศุภมิตร  จันทร์เอิบจิตร
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ธรคำหาร
2. เด็กหญิงสุภิญญา   ไปแดน
3. เด็กหญิงอรสินี  จาดฤทธิ์
4. เด็กหญิงแพรพลอย  ปั้นทอง
5. เด็กหญิงแพรวา  ฉะภูมิรัมย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  จิตรสมบุญ
2. นางสาวพนิดา  เพชรจวงจันทร์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมวกสังข์
2. เด็กหญิงมาริสา  ระโส
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ภู่ทอง
 
1. นางปราณี  แสงมณี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงคุณานันท์  สนบ้านเกาะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หลายชั้น
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูทรัพย์
 
1. นางบังอร  หังเสวก
2. นายเขมณัฏฐ์  ทองงามขำ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจาด
2. เด็กหญิงปิยดา  ผ้างาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขนันไทย
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ช้างดำ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงวรรณพร  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางชัชฎา  หวานชะเอม
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 21 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายกฤษกร   มนัส
2. เด็กชายปัญญาวัฒน์   ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นายโอวาท   วีระกุล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญยา  ตำลึงทอง
2. เด็กหญิงอนันตญา  สระแสง
 
1. นางสาวเกษมณี  สุขสมบัติ
2. นางสาวกมลรัตน์  บุราณรมย์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปริศนา  คำลัวะ
2. เด็กชายพงษ์ศิริปภา  เหมือนมณีภากร
 
1. นางวาสนา  ฤกษ์สิริศุภกร
2. นายนภดล  ฤกษ์สิริศุภกร
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กชายสมภพ  สาทะโพน
2. นายเสกสรร  ณ นคร
 
1. นายภิญโญ  เชียงน้อย
2. นายณัฐพงศ์  สุยรา
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.08 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายวรชิต  บุญวงษ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  คุ้มบัวบาน
 
1. นางสาวสุนิสา  ดีพรม
2. นางฐิติรัตน์  สุวรรณวงษ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิ่มวรรณัง
2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์   สุวรรณสิงห์
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสาวเกศสุดา   พงษ์บ้านแพ้ว
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายฉัตรทอง  ทองเกาะ
2. เด็กชายหัสทชัย  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวฐิติมา  สินทะเกิด
2. นางสาวปาณิสรา  ดอนไพรที
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงขวัญลดา  แนวคำพา
2. เด็กหญิงรัตนา  หงษ์คู
 
1. นางสาวประกายทิพย์  รุ่งปฐมวินิจกุล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  มากเพ็ง
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ดวงล้อมจันทร์
2. เด็กชายวริทธิ์  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวภัทรา  เพ็ชรหงษ์
2. นายณัฐพล  เจนการ
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   ไร่รัตน์
2. เด็กชายณัฐดนัย   จันทร์มาก
 
1. นางสาวธนาภา   สถาปิตานนท์
2. นายนพดล   เข็มต้น
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษฎา   ภูสระคู
2. เด็กชายพรเทพ   จันตา
 
1. นายนพดล   เข็มต้น
2. นางสาวญาวีรินจน์  ทองสุขเจริญ
 
176 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายพงศ์วรินท์  สังข์เสม
2. เด็กหญิงมนรดา  โตสงวน
3. เด็กชายศิวกร  แก้วสวาสดิ์
 
1. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กชายจตุพร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายชยากร  -
3. เด็กชายธีรภัทร  สัจจธรรมรงค์
 
1. นางสาวนันทนา  จามจุรีย์
2. นางสาววรัญญา  ทั่งรอด
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายพงศ์ภัทร์  สร้อยเจดีย์
2. เด็กชายสหรัฐ  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายสาโรจน์  มณีลอย
 
1. นางสาวฐิติมา  สินทะเกิด
2. นางสาวปาณิสรา  ดอนไพรที
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุนทอง
2. เด็กหญิงภูศิรินทร์  วิทยประสพชัย
3. เด็กหญิงอุษารัตน์  บุญโต
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นางสาวจุฑารัตน์  วีระสถิตย์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายนันทิวัฒน์  เจริญกุล
2. เด็กชายนันท์  ศรีสุข
3. เด็กชายพงษ์พิชัย  หงษา
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นางสาวรุ่งนภา  แสนวิโลหา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. เด็กชายระวี  ไม่ปรากฏนามสกุล
2. เด็กชายอาวเมียละ  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กชายแยลินาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นายราชัน  ขวัญสวัสดิ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   รุ่งเรืองณัฐกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   พุ่มสำนัก
3. เด็กชายพสุธร   ผลนิกร
 
1. นางสาวรัตนา  ชนะชัย
2. นายวิโชติภัทร์  ศศิธรชินศักดิ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงพัทธมน  แซ่เง้อ
2. เด็กหญิงภาวิณี  กอริยะ
3. เด็กหญิงอิน  สดใส
 
1. นางสาวดวงพร  จันทร์พรม
2. นางธวัลพร  ปี่แก้ว
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชุติมน  แต้มสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรทิภา  สาลีเลิศ
3. เด็กหญิงเฌอวัลย์  ชูบูระ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
2. นางนาทลดา  ทองตีบ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พิมพ์ขาว
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  แจทอง
3. เด็กชายชัชวาลย์  ภาษาสุข
4. เด็กชายธิติวุฒิ  มาทา
5. เด็กหญิงพิมนภา  ศิลาวารินทร์
6. เด็กหญิงอุไรรัตน์  นิ่มเรือง
 
1. นางสาวพัชรี  วงษ์เบ้า
2. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
3. นางสาวรุจิรา  ควบคุม
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. นางสาวกมลทิพย์  หงษ์ทอง
2. นางสาวกุลณัฐ  ใยไหม
3. นางสาวฉวิศา  ฉ่ำโสฬล
4. เด็กหญิงมุกดามาศ  จิตหาญ
5. นางสาววรรณิศา  ศรีชัย
6. เด็กหญิงเครือ  ลายคำ
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางสาวสุนิสา  ดีพรม
3. นางสาวจิราวัลย์  วงศ์ษาเนา
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดศรีเมือง 1. เด็กหญิงฐิติภัทร  ไผ่ผล
2. เด็กหญิงปนัดดา  กาญจนสุวพร
3. เด็กหญิงพรธิภา  โนใหม่
 
1. นางสาวสหัสยา  กลิ่นพิพัฒน์
2. นางชัญญ์ชญา  คชรินทร์
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 36 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เจริญ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทองพาศน์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  เพ็งสุข
 
1. นางสาวฆณพร  สุทัสน์มาลี
2. นางสาวเอื้อมพร  วิระสอน
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำยอย  ตามาด
2. เด็กหญิงสุกล่า  ตามาด
3. เด็กหญิงใบเตย  สังข์แก้ว
 
1. นางสาวอาทิตา  วรสุทธิ์พิศาล
2. นางสาวศุภิสรา  คีรีสุทธิ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พยุงตน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวรามัญ
3. เด็กชายวีระวุฒิ  หลาบหนองแสง
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายกฤษดา  ไวยฉาย
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  หนูจันทร์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ขาวทอง
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
2. นางสาวจันทรา  ลิ่มกองลาภ
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงณฐพร  อุณหกานต์
2. เด็กหญิงพรแก้ว   ประพัฒน์รังษี
3. เด็กหญิงศุภนุช   ทองพันช่าง
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
2. นางสาวนิศาลักษณ์  คงหนู
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงจิรนันท์   ปัตลา
2. เด็กหญิงชนิตา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขำเครือ
 
1. นางสาวทิพานันท์  ไกรทอง
2. นางสาวธันญาภรณ์  เยี่ยมสวัสดิ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงนฤมล  วงค์ดา
2. เด็กชายสมชาย  ตามัน
3. เด็กหญิงอภิญญา  สว่างจันทร์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
2. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89.33 ทอง 18 โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดีเสมอ
2. เด็กชายธรรมบุตร  ด้วงสงค์
3. เด็กหญิงวัสณา  บุญมา
 
1. นางสาวอังคณา  ศรีสันต์
2. นางสาวศิริมล  วงค์คำแพง
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายนพดล  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ทองพาศน์
3. เด็กหญิงไหม  ผลสุข
 
1. นางสาวเอื้อมพร  วิระสอน
2. นางสาวฆณพร  สุทัสน์มาลี
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 1. เด็กหญิงชุลีพร  นุชเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  ปานเผื่อน
3. เด็กหญิงรัตนา  ทองถม
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  วงษ์นาค
2. นางสาววีกมล  จรรยาดิลก
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 39 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงธีนรัตน์  ธีระบุตร
2. นายพงษ์พิพัฒน์  สระงาม
3. เด็กชายภูวดล  แซ่เตีย
 
1. นางสาวอัญชลี  บัวชุม
2. นางสุภาภร  ทองบ้านเกาะ
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายธราเทพ  โสมงาม
2. เด็กชายภาณุกร  โรจนดิษฐ์
3. เด็กชายสุพศิน  แทนมณี
 
1. นางสาววราภรณ์  พรมกระทุ่มล้ม
2. นางสาวภัคจิรา  จันทร์สุข
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกชกร  สุ่มสุข
2. เด็กหญิงธิญดา  แย้มสำรวย
3. เด็กหญิงลฎาภา  ฉะช้างรัมธิ์
 
1. นางพิรัลรัศมิ์  เพ็งบุญชู
2. นางสาวธีรนุช  เสวตะ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายนนทภัทร  แก้วพลกรัง
 
1. นางสาวอรอุมา  ปิ่นวิถี
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ไม้เกตุ
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  นุชประเสริฐ
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอมรเทพ  มิ่งหนองอ้อ
 
1. นางสาวอนุสรา  แก้วเพ็ชรพลาย
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 1. เด็กชายคณาธิป  พรภูมินทร์
 
1. นางสาวภทพร  ชาวหญ้าแพรก
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปูริดา  บุญมี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เนตรวิลา
3. เด็กชายแดนดนัย  พุกนิลฉาย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กรอบมุข
2. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงบงกช  คงบางยาง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เมล์พ่วง
3. เด็กชายเพชร  จิตไพศาล
 
1. นางสาวสุคลธรส  มิ่งจันทร์
2. นางสาวอุ่นเรือน  ลาธิโน
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 31 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  ยอดสิงห์
2. เด็กชายรพีภัทร  แก้วคำ
 
1. นายนัฐพล  อ่วมกระทุ่ม
2. นางสาวพรรณี  สังข์ทองงาม
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 1. เด็กหญิงพิชชาภา   สุทธิ
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  แก่นคำ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 1. เด็กชายสุทธิภัทร  จำปาทอง
 
1. นางสาวชมพูนุช  ฉิมมณี
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายอิทธิพล  บุญถนอม
 
1. นายเจษฎา  มีแสงพันธ์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายวัชพล  สุขสมบัติ
 
1. นางสาวขวัญเรือน  พรมจันทึก
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายวันชัย  ก้อนเงิน
 
1. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กหญิงสุมลทิพย์  จับชุน
 
1. นายเกริกไกร  เต็มมูล
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีมงคล
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 32 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงธนนันท์  เข็มมุข
2. เด็กหญิงธนิดา  เสวิกา
3. เด็กชายพชรดนัย  อยู่ชาวไร่
4. เด็กหญิงพิมพราว  วงษ์หงษ์
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสงแดง
6. เด็กหญิงอภิญญา  นาพุทรา
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทร์ปุ่ม
2. นางน้ำฝน  เอี่ยมสุนทร
3. นางสาวสุดารัตน์  ผลเผดิมยศ
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายพีรพล  รอดสุด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดฤทธิ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์กรณ์  มาทองคำ
 
1. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
2. นางสาวปิยดา  จันทร์เกตุ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายขวัญชัย  แสงคำ
2. เด็กชายตะวันชัย  -
3. เด็กชายธนโชติ  นามสำรส
 
1. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
2. นางสาวปิยดา  จันทร์เกตุ
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายกล้าหาญ  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายปฏิภาณ  จิตไพศาล
3. เด็กหญิงพัชรี  งามยิ่ง
 
1. นางสาววรรณิศา  เกษศรีรัตน์
2. นางสาวอุ่นเรือน  ลาธิโน
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 35 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจตุพร  เงินชั่ง
2. เด็กชายธนากร  ศรีไทยวัฒนา
3. เด็กชายอำนาจ  สุ่มแก้ว
 
1. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
2. นางสาวญาณิศา  เช็งศรี
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายถิวัต  ตันศิริเลิศ
2. เด็กชายทวีชัย  มาวัง
3. เด็กชายวีรพล  บุตรดาวงค์
 
1. นางสาวปาลิตา  ชื่นใจ
2. นายปฐมบุตร  กลุ่มยา
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายพีรพงษ์  มาชื่น
2. เด็กชายศุภกร  มัคเจริญ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  เทียมตรี
 
1. นายอภิวิชญ์  สนลอย
2. นางสาวธิดารัตน์  บุญปลูก
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายชนาพัชร์  สาแก้วพรชัย
2. เด็กชายศุภวิชญ์กรณ์  มาทองคำ
 
1. นางสาวอรรถพร  ภู่ประสิทธิ์
2. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายกิตติกุน  ศรีแสงทรัพย์
2. เด็กชายอิทธิกร  พรหมศิริ
 
1. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
2. นางสาวอรรถพร  ภู่ประสิทธิ์
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 33 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายธนวินท์  คำศรี
2. เด็กชายสันติ  เชื้อสง่า
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ทัดมาลี
2. เด็กชายอรุณ  คัน
 
1. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 29 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายคณาวุฒิ  บุญธรรม
2. เด็กชายอภินันท์  จันทรักษา
3. เด็กชายอานนท์  ธรรมวิถี
 
1. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
2. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงทิพานัน  พากเพียร
2. เด็กชายธีรพงษ์  ช่วยบำรุง
3. เด็กชายยุรนันท์  จันทร์หนามแดง
 
1. นายดลภูมิ  สุริยันต์
2. นางสาวธนันญดา  ชิณณะวิมล