สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสงคราม

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงษาวิเศษ
 
1. นางสาวศรีสุดา  พลอยหิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญธิตา    สุวรรณ
 
1. นางสาวสุรินทร์   พวงศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงนิศา  สีคำ
 
1. นางธารินี  พยัฆศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปาริมา  จิตอนงค์
 
1. นางสาวชนิกามาศ  จันทร์เจริญสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณิชารีย์    ชื่นสมบัติ
 
1. นางสาววิภาวี   คุณาธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 18 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สละกลม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศิริสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 1. เด็กหญิงพัชราภา   โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวบัณฑิตา   สิทธิพงศากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงญาณิน   กสิโอฬาร
 
1. นางสาวชินรัตน์   กลิ่นหวล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุรัชวดี  รอบคอบ
 
1. นางสาวรัตนา  สุวรรณสันติสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปัณณ์    กุลวโรตตมะ
 
1. นางสาวรำพึง   ไกรรักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 1. เด็กหญิงไผ่สีทอง  แสงภู
 
1. นางสาวอิศวีณ์พร  สมานมิตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปิมประภาพร  ปานเจริญ
 
1. นางสาวรัตนา  สุวรรณสันติสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.67 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เลขาณุการ
 
1. นางสาวสุภัชญา   ชัยรัตนะเวโรจน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 42 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธวัลพร    มังกรพันธุ์
 
1. นางดวงพร   พิณเนียม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 1. เด็กหญิงมินตรา  ไฉ่เจียว
 
1. นางสาวขนิษฐา  พยนต์ศิริ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนทมน    แจ้งแสดง
2. เด็กหญิงเบญญาภา   เรืองอร่าม
 
1. นางสาวรำพึง   ไกรรักษ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นางสาวนิภาพร  ปานเจริญ
2. เด็กหญิงภคพร  จิระกุล
 
1. นางสาวรัตนา  สุวรรณสันติสุข
2. นางสาวอรวรรณ  ภัทรดำเนินสุข
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75.55 เงิน 35 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงปภัสสรณ์  โฉมฉาย
2. เด็กหญิงวรรณณิษา  เกิดทองดี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กล่ำเถื่อน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.62 ทอง 23 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายอนุชา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงเปรมนิกา  ผลจันทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กล่ำเถื่อน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศรัณยา   วิจิตรอาภา
 
1. นางสะอาด   วังกานนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายณัฐเจษฎ์    ฝอยทอง
 
1. นางบุญญาพร    ตันทพงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กชายคุณากร  นามจุมจัง
2. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ธรรมสวัสดิ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  นิลเลี่ยม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีธรรมมา
2. นางธนัมพร  ทองวารี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 28 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 1. เด็กชายวสุรัตน์  กำเนิดหงส์
2. เด็กชายอลงกรณ์  ศิริสวัสดิ์
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  เทศทอง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  อินทรบุตร
2. นางสุวรรณี  อิสโร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพนิตสุภา  สุทธนะไตร
2. เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวพรทิพย์  กอไพศาล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงอภิสรา  รอดคล้าย
 
1. นางสาวจิตรลดา  อ้นวงษา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปากแดง
 
1. นางสาวดวงพร  จิรแพทย์สกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สังข์อนันต์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์แย้ม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76.5 เงิน 11 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงอริศรา  ชัยมงคล
 
1. นางสาวทัณฑิมา  สุขไพบูลย์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์   ขุนนุช
2. เด็กชายวรินทร์   เมืองนุช
 
1. นางสาวดวงพร   พรกิตติเจริญ
2. นางสาวไพรพร  ตันติภัณฑ์รักษ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 36.12 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงสุวรินทร์   คุ้มครองเลิศสิน
 
1. นางบุญญาพร   ตันทพงษ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายเมธัส   วงศ์ถิรพงศ์
 
1. นางบุญญาพร   ตันทพงษ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศุภิสรา   แก้วประเสริฐ
 
1. นางบุญญาพร    ตันทพงษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนกวนัน  รอดพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวรีย์  จิรถาวรอนันต์
3. เด็กชายภัทรพล  เกียรติชูเจริญ
 
1. นายชลทิตย์  พูลทรัพย์
2. นางยุรา  อิทธิอำนวยพันธุ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภาวิมล  นิลเล็ก
2. นายศิวกร  หน่อทิม
3. เด็กหญิงอินทิรา  อยู่ม่วง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธิประเสริฐ
2. นางสาวธัญญารัตน์  รัตนหิรัญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1. เด็กหญิงภัทรา  มะลิหอม
2. เด็กหญิงสิรินิภา  จันทร์ทรง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  วงษ์ศิริ
 
1. นายจตุรงค์  โรจน์ประดิษฐ์
2. นายชัชชล  ยอดเขียว
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกุลนันท์   มิ่งสมร
2. เด็กหญิงผกามาศ   พรมดวงสี
3. เด็กหญิงวาสนา   เปรมประมล
 
1. นางสาวณัฐสิริ   นานคงแนบ
2. นางสาวปุณยะฉัตร   ถ้ำกลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สีสด
2. เด็กชายพัสกร  แดงหวาน
3. เด็กหญิงสุภิชญา   บุญพา
 
1. นายสุทธิกานต์  เลขาณุการ
2. นางจริญญา  เลขาณุการ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทับทอง
2. เด็กชายนครินทร์   เกิดลมูล
3. เด็กชายพงศกร   คล้ายพงษ์
 
1. นางสาวณัฐสิริ   นานคงแนบ
2. นางสาวปุณยะฉัตร   ถ้ำกลาง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชวัลกร  พระวิเศษ
2. เด็กหญิงพรรวินท์  ภัณฑารักษ์สกุล
3. เด็กหญิงศิรินภา  แสงเดือน
 
1. นางวัลลภา  บุญเสี่ยง
2. นายชลทิตย์  พูลทรัพย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 62.8 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายคุณากร  อยู่คง
2. เด็กชายปธรรธรณ์  สินน้อย
 
1. นายสุทธิกานต์  เลขาณุการ
2. นางจริญญา  เลขาณุการ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายจักรพงศ์   ทศพล
2. เด็กหญิงวิสสุตา   ลีกา
 
1. นางสาวณัฐสิริ   นานคงแนบ
2. นางสาวปุณยะฉัตร   ถ้ำกลาง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กชายจันทกานต์  พรหมพิชัย
2. เด็กชายจารุวัฒน์  ปรีเปรม
 
1. นางนวพร  อาจเอื้อม
2. นางสาวชุติมา  ภักดีเจริญ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีกำเหนิด
2. เด็กชายสราวุฒิ  พริ้งเพริด
 
1. นายเดชา  พาพิมพ์
2. นายพรเพชร  พรสยม
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายธรรณ์  ตันสัทภาคย์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บัวงาม
 
1. นายศุภชัย  เรืองตระกูล
2. นายศิวะกร  แสงกระจ่าง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายอัศวริณ  อั้งสุพ่วง
2. เด็กชายไชยยะ  แผนคู้
 
1. นางเรณู  บุญบำรุง
2. นางวรลักษณ์  สนพลาย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายธเนศ  เอี่ยมอิศรา
2. เด็กชายสิทธิพล  ปรีชาศิลป์
 
1. นายพรศักดิ์  บุญบำรุง
2. นางวรลักษณ์  สนพลาย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัชชา   เหลืองจามีกร
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  เจียรอดิศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  หงษ์โต
4. เด็กหญิงพิรัลปวีร์  นันท์ธนะวานิช
5. เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ฐาปนสมบูรณ์
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
2. นางสาวกิตติยา  จูเนียม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.8 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ประทุมพงษ์
2. เด็กหญิงชนาภา  วงศาโรจน์
3. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ฝอยทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เดชสุวรรณ
5. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ระงับพิศม์
 
1. นางภัคนิภา   ตุลสุข
2. นางสาวกิตติยา   จูเนียม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ยองใย
2. เด็กหญิงดาว  ชาวบ้านมอญ
3. เด็กหญิงรัตติกาน  เชียงภูกอ
4. เด็กหญิงศศิธร  เขียวอยู่
5. เด็กหญิงอำพร  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  ธรรมทินโน
2. นายลีนวัฒน์  ม่วงนวล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กชายกุลพิพัฒน์  ศรีสมุทร
2. เด็กชายชนะภัย  จันทร์คง
3. เด็กชายฐาปกรณ์   ธรรมสวัสดิ์
4. เด็กชายวีรเทพ  สังข์ทอง
5. เด็กชายศุภวัฒน์  นาคทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  ดัดขุนทด
2. นางสาวชลัยรัตน์  โปร่งใจ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงลักขณา  ขันตราชู
2. เด็กหญิงวรรณษา  ทองกลอง
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  เบ้าเหนียว
4. เด็กหญิงสิริมา  เจริญรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  นาคขันทอง
 
1. นางสาวนัยนา  พยมพฤกษ์
2. นางสาวลัดดา  เริ่มยินดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79.2 เงิน 31 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กหญิงณัฐกรานต์  คชรัตน์
2. เด็กชายบารมี  อินกับจันทร์
3. เด็กหญิงพิกุล  มาชาวนา
4. เด็กชายรัชชานนท์  เรืองสมบูรณ์
5. เด็กหญิงวาราภรณ์  ยังมาก
 
1. นางสาวสุกันดา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุภาวดี  สุขแสง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 12 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายชาญชนม์   ศรีกำเหนิด
2. เด็กชายณัฏฐนันท์  คำไชย
3. เด็กชายปาณรวัฐ  สุริยะพันธพงษ์
4. เด็กชายพร้อมพงษ์  อินทร์นาง
5. เด็กชายพสิษฐ  คันธมาร
 
1. นายปิยะนันท์  ขุนทวี
2. นางสาวกัญญาภรณ์  คำโสภา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80.4 ทอง 15 โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กหญิงจันทร์ปภา  แสงภู่
2. เด็กชายจิรภัทร  ตันแต๋ว
3. เด็กหญิงชญาภา  ภู่พันธ์
4. เด็กหญิงชนิกานต์  นวนบาง
5. เด็กชายฐนพล  บุญรอด
6. เด็กหญิงณัฐชา  อินทรพินิจ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  แอสมจิตร
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญรอด
9. เด็กหญิงดวงพร  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศิริจิรพงษ์ธาดา
11. เด็กชายนันทวัฒน์  ลาดท้วม
12. เด็กหญิงปวริศา  เสียงอ่อน
13. เด็กหญิงปิยธิดา  เกตุพราหมณ์
14. เด็กหญิงภรภัทร  เบญจรัส
15. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เกตุพราหมณ์
16. เด็กชายรัชชานนท์  ประสพแสง
17. เด็กหญิงศิริพร  ทองแท้
18. เด็กชายศุภณัฐ  งามเผือก
19. เด็กหญิงสุพรรณษา  ล้อมพงษ์
20. เด็กหญิงอุษา  -
 
1. นายเอกลักษณ์  เปลี่ยนแก้ว
2. นายวิษณุ  จำปาอ่อน
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  โคตรทอง
4. นายสกล  แก้วมุงคุณ
5. นางสาวกุลภากร  ฮวดรักษา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงรวิภัทร  จิตต์อารีย์เทพ
 
1. นางสนธยา  นุชอุดม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 22 โรงเรียนวัดจุฬามณี 1. เด็กชายเหนือชนะ  เพ็งสุข
 
1. นางสาวนิภาพร  สมสุดใจ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 18 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงทิตยาภรณ์  บุญปลอด
 
1. นางสาวอรอุษา  วงศ์จรัสเกษม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.6 ทอง 18 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกุลรดา  หัสถาพันธ์
2. เด็กชายเกียรติกุล  อยู่นาม
 
1. นางราศรี  บุญชู
2. นางกันต์นิตย์รดี  ดีดิษฐ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.8 ทอง 44 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะคำ
2. เด็กหญิงชนันสิริ  บุญอิ่ม
 
1. นางบัญชร  พลพุก
2. นายธนา  อุทาพงศ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขนุนทอง
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  นิลเพชร
 
1. นางสาวนัยนา  พยมพฤกษ์
2. นางสาววิมาลา  สุคนธเขตร์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.4 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมวงศา
2. เด็กหญิงกมลนัทธ์  พยัฆเนตร
3. เด็กหญิงชนัญชิตา  คชรัตน์
4. เด็กหญิงญาตาวี  เลี่ยมทองขาว
5. เด็กหญิงธนวรรณ  แข็งบุญ
6. เด็กหญิงธารารัตน์  มหิทธิมงคล
7. เด็กหญิงพรภัสรา  อักษร
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงเกิด
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลเกตุ
10. เด็กหญิงสุริวิภา  วงศ์จินดาบล
 
1. นางสาวโชติกา  เรืองฤทธิธา
2. นางสนธยา  นุชอุดม
3. นางสาวณัฏฐณิชาต์  แม้นสมุทรใจ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงชนัญญา  ทองถนอม
3. เด็กหญิงญาดา  เสนิราช
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สังข์ทอง
5. เด็กชายตะวัน  ศรีวัฒนะ
6. เด็กหญิงนภัสสร  มงคลเพชร
7. เด็กหญิงมนต์นภา  แป้นโก๋
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ขันนาค
9. เด็กหญิงวิยะดา  สารสิงห์
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีมหาดไทย
 
1. นางสาวสมฤดี  ถิ่นโพธ์วงษ์
2. นางสาวกฤษณา  คงสินธ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์สุภาวงษ์
2. เด็กหญิงดารินทร์  เปี่ยมอุดมลักษณ์
3. เด็กหญิงนันทพัทธ์  ฤทธิชัย
4. เด็กหญิงวรดา  หิรัญจารุวงค์
5. เด็กหญิงสุวิพัชญ์  สีประเสริฐ
6. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  จงจุดเทียน
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วหานาม
8. เด็กหญิงแพรวา  ลิ้มภิญญาโรจน์
9. เด็กหญิงโชติกา  ฟูกลิ่น
 
1. นายเภรินทร์  ริยาพันธ์
2. นางสาวอุษณีษ์  บุญเรือง
3. นางงามจิตร  ตะวันขึ้น
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจิราภา  วัฒนา
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศิริ
 
1. นางสาวฐิติวรดา  รอดวันโน
2. นางสาวมัชนก  เนียมพูนทอง
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายจักริน  ภมร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สายคง
 
1. นางสาวจินตหรา  อินทร์เงิน
2. นางสาวมัชนก  เนียมพูนทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 28 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศุภสุตา  บุญกรุด
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปาณิศา  จันทะวิทย์
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  คำบุญมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 17 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพัชรากร  คงมั่น
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองคมขำ
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  โสกประเทศ
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กชายศิวกร  บุญยืน
 
1. นางสาวเพ็ญรุ่ง   คำจันทร์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิ่มสกุล
2. เด็กหญิงสโรชา  นาคเกตุ
 
1. นางทิพวรรณ  จันสมุทร
2. นางสาวธิตินันท์  อุดมสุข
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงทิพปภา  แสนณรงค์
2. เด็กชายเรวัตร  สุภะเสถียร
 
1. นางศุภชัย  เรืองตระกูล
2. นางสาวสัญจิตา  กล้ายประยงค์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กหญิงกนิษฐา    พรมมา
2. เด็กหญิงโสรยา   เพ็ชรเที่ยง
 
1. นางส.พันธ์ุศิวลี  สุขวรรณะ
2. นางจินตนา  นุชศิริ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สหธนสมบูรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญรุ่ง   คำจันทร์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 35 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงประเสริฐ
2. เด็กหญิงปณิตา  บานเย็น
3. เด็กหญิงสโรชา  ทรัพย์มูล
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
2. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 1. เด็กหญิงนภาพร  เชียงสกุล
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เชียงสกุล
3. เด็กชายสิทธิกร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางเอื้องอิชยา  สุวรรณน้อย
2. นางสาวอัมพร  เพ็งแก้ว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กชายประวิทย์    จินดาเพ็ชร
2. เด็กชายพีรพล   เต่ามี
3. เด็กชายภานุพงศ์   อินสมัย
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
2. นางจินตนา  นุชศิริ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพลภัทร   โพธิ์ไพจิตร
 
1. นายกิตติภัทร   ทัศนบรรจง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายบดินทร์  ฮะติ๊ด
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายปริญญา   เนียมนรา
 
1. นายพนัส   ชูอรุณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายพงศกร  ภู่สกุล
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายภาคิน  เจริญสุข
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายชวกรณ์  นักดนตรี
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายธนากร   แก่นจันทร์
 
1. นายพนัส   ชูอรุณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนิตา   กอศรี
 
1. นายกิตติภัทร   ทัศนบรรจง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 70.66 เงิน 37 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงอโณมา  องค์ปรีชา
 
1. นางปิยะธิดา  สุวรรณโรจน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 70.66 เงิน 13 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณิศา  เพชรมณี
 
1. นายพนัส   ชูอรุณ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.66 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนิตา   กอศรี
 
1. นายกิตติภัทร   ทัศนบรรจง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษณะ  มีศรีจันทร์
 
1. นายวรุฒ  บุญประเสริฐ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 71 เงิน 41 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กหญิงพิชญาศิณี  พรหมเจดีย์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  นิลถม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกนกพร  บำรุงสุข
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  พุ่มผักแว่น
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   รัตนพงศ์ธระ
4. เด็กหญิงชนันชิตา   เข็มทอง
5. เด็กหญิงชนิตา   กอศรี
6. เด็กหญิงชนิภรณ์   สุนิวัชรานุพงษ์
7. เด็กหญิงณัฐฐากานต์   อินทร์ยงค์
8. เด็กหญิงธัญสุดา   ลูกน้ำเพชร
9. เด็กชายธันวาราช   อัยราน้อย
10. เด็กหญิงนภาดา   สุนทรารักษ์
11. เด็กชายพลภัทร   โพธิ์ไพจิตร
12. เด็กหญิงพิชญานิน   ภมร
13. เด็กหญิงวชิรญาณ์   อินทร์เพชร์
14. เด็กหญิงศุภิสรา   พระวิเศษ
15. เด็กหญิงสุธีรา   ทองมี
 
1. นางสาวกิตติยา   จูเนียม
2. นายกิตติภัทร   ทัศนบรรจง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 16 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญณัช  สุนทรวงษ์
2. เด็กหญิงชญานี  โอนอ่อน
3. เด็กชายธนพล  โตชมบุญ
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เปาเล้ง
5. เด็กชายธํญโชติ  ชูโชติ
6. เด็กชายวรวิทย์  พรมศรี
7. เด็กชายวิชชากร  โพธิ์พร
8. เด็กหญิงสุมินตา  เกิดศรี
9. เด็กชายสุวภัทร  แจ้งสว่าง
10. เด็กหญิงอภิญญา  เกตุเนตร
11. เด็กหญิงแก้วกาญจนา  ทับทิม
12. เด็กหญิงไพลิน  บรรเทาทุกข์
 
1. นายฐิรวัฒน์  อยู่กำเหนิด
2. นายวิรัช  สวัสดิ์รักษา
3. นางสุธีรา  พาพิมพ์
4. นางสาวอรพรรณ  ทวิพร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83.2 ทอง 19 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญณัช  สุนทรวงษ์
2. เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ศรีคล้ำ
3. เด็กหญิงจันธิมา  คมขำ
4. เด็กชายญาณวัชร์  เพชรนิล
5. เด็กชายธงชัย  รัศมีโชติ
6. เด็กชายธนพล  โตชมบุญ
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เปาเล้ง
8. เด็กชายธีรกร  นาคสวาท
9. เด็กหญิงนันทวัน  จาตุรัส
10. เด็กหญิงประภัทรสร  ไทยภักดี
11. เด็กชายพุทธิภูมิ  อยู่กำเนิด
12. เด็กหญิงภาวิณี  ทับทิมทอง
13. เด็กชายวิชชากร  โพธิ์พระ
14. เด็กชายศรณัฏฐ์  สว่างศริวงค์
15. เด็กหญิงศุภกานต์  เที่ยงธรรม
16. เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์บัวลีรัตน์
17. เด็กหญิงสุมินตรา  เกิดศรี
18. เด็กหญิงอภิญญา  เกตุเนตร
19. เด็กชายอรรถกร  ตันพานิช
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุกใส
 
1. นายวิรัช  สวัสดิ์รักษา
2. นายฐิรวัฒน์  อยู่กำเหนิด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. นายคุณวุฒิ   อมรภักดิ์
2. นายทวีชัย   เทพวัง
3. เด็กชายปิยะราช   ถะเกิงสุข
4. นายภานุพงษ์   วิจิตจำนงค์
5. เด็กชายสิทธิพร   อิ่มแก้ว
6. เด็กชายอภิชาติ   ถีเจริญ
 
1. นายพนัส   ชูอรุณ
2. นางสาวจิราพร   แถบเงิน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 46 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 1. เด็กชายพอเพียง  เอกบัว
 
1. นายพิชัย  จันทร์รอด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายปิยะราช   ถะเกิงสุข
 
1. นายพนัส   ชูอรุณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 42 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์  เถาสุวรรณ์
 
1. นางภัสสรา  มีโหมด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 32 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงนิลมณี  สลับวงค์
 
1. นางสาวกฤษณา   คงสินธ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายสิทธิกร  เฮ็งสมบูรณ์
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  เบ้าเหนียว
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร   วิศรุตโชติกุล
 
1. นายวิวัฒน์ชัย   กลั่นกลิ่นหอม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 35 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ธีระปัญญาชัย
 
1. นายพนัส   ชูอรุณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายปองคุณ   วีระสกุลกานต์
 
1. นายจริญญา   เลขานุการ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 30 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายปพนวิช    พวงจันทร์
 
1. นางสาวพจนันทน์   จารุเลิศพิศุทธิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 40 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ยิ่งยง
 
1. นางภัสสรา  มีโหมด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 1. เด็กหญิงธนาภา   ลัดดาวัลย์
 
1. นายอติคุณ  บุญจูง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนิศร  รอดผล
 
1. นางภัสสรา  มีโหมด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายปิยะราช   ถะเกิงสุข
 
1. นายพนัส   ชูอรุณ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 43 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์  เถาสุวรรณ์
 
1. นางภัสสรา  มีโหมด
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 25 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ธีระปัญญาชัย
 
1. นายพนัส   ชูอรุณ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 74.67 เงิน 19 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายทวิช  หล่อพิมพ์
2. เด็กชายธนภัทร  อกนิษฐ์
3. เด็กชายบุญพา   ฉิมนาคป้อม
4. เด็กชายปภังกร   สันติเลิศวาจา
5. เด็กชายปรวัตร   พูลสำราญ
6. เด็กชายสิทธิกร  เฮ็งสมบูรณ์
7. เด็กหญิงสุพรรษา   ทองเพชร
8. เด็กชายสุรศักดิ์   ศรีมหาดไทย
9. เด็กชายอภิรักษ์  เนียมนรา
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
2. นางสาวจิราพร   แถบเงิน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายจักริน  ศรีตุ้มทอง
2. เด็กชายชาติพงษ์   แท้รัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทร์หอม
4. เด็กชายธนรัชต์  ทัศนากร
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ   แก้วกระจ่าง
6. เด็กชายปริญา  เนียมนรา
7. เด็กชายภานุพงษ์  วิจิตจำนงค์
8. เด็กชายวัชรพงศ์   จุลบุตร
9. เด็กชายสิทธิพร  อิ่มแก้ว
10. เด็กชายอชิตะ   ต้นจันทร์
11. เด็กชายอภิชาติ  ถีเจริญ
 
1. นายพนัส   ชูอรุณ
2. นางสาวจิราพร   แถบเงิน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฏา  ทัศนากร
2. เด็กชายคุณากร  แซ่จิว
3. เด็กชายจักรกฤษณ์   แซ่ฮ้อ
4. เด็กหญิงจารุมน   อ่อนมาก
5. เด็กชายชัยพิพัฒน์   รัตนรุ่งเรือง
6. เด็กชายณัฐชนน  มนต์เกษมศิริ
7. เด็กชายทวิช   หล่อพิมพ์
8. เด็กชายทัตเทพ   คงชาตรี
9. เด็กชายธนภัทร   อกนิษฐ์
10. เด็กชายธิติพงศ์  วิจิตจำนงค์
11. เด็กชายนพดล   จือเหลียง
12. เด็กหญิงนพรัตน์   รัตนรุ่งเรือง
13. เด็กหญิงนัฐวรรณ  หงีฮะ
14. เด็กชายนันทนัช   สวนน้อย
15. เด็กชายบุญพา   ฉิมนาคป้อม
16. เด็กชายปภังกร   สันติเลิศวาจา
17. เด็กชายปรวัตร   พูลสำราญ
18. เด็กหญิงปุณยาพร  วิลัยศรี
19. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ศรีสุวรรณ
20. เด็กหญิงพิมพิศา  สีเหลือง
21. เด็กชายภัทรดล   พลับพฤกษ์
22. เด็กหญิงภัทรวดี  จินดา
23. เด็กชายภูริเดช  ธนิกกุล
24. เด็กชายรุ่งสุริยา   เสือคง
25. เด็กหญิงวิลาสินี   เจนจบเขต
26. เด็กชายวีรภัทร   สืบเทศ
27. เด็กชายศุภชัย  ใจหลัก
28. เด็กหญิงสกุณา   เจนจบเขต
29. เด็กชายสรอรรถ  โพธิ์ทอง
30. เด็กชายสิทธิกร  เฮ็งสมบูรณ์
31. เด็กชายสิทธิโชค  มาพวง
32. เด็กหญิงสุพรรษา   ทองเพชร
33. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีมหาดไทย
34. เด็กชายอนันทชัย  สังข์ทอง
35. เด็กชายอภิรักษ์   เนียมนรา
36. เด็กชายเจษฎากร  ลิ้มศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
2. นางสาวจิราพร   แถบเงิน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แถบเงิน
2. เด็กหญิงกมลเนตร  วิลัยศรี
3. นายคุณวุฒิ   อมรภักดิ์
4. เด็กชายจักริน  ศรีตุ้มทอง
5. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ธีระปัญญาชัย
6. นายชาติพงษ์  แท้รัมย์
7. เด็กหญิงชุติมา  แจ่มจำรัส
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองรวม
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์หอม
10. นายทวีชัย   เทพวัง
11. เด็กชายธนรัชต์  ทัศนากร
12. เด็กชายธนากร   แก่นจันทร์
13. เด็กชายนพพล  จันทนะโสตถิ์
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วกระจ่าง
15. เด็กหญิงนันทวัน  บุญเรือง
16. เด็กชายปริญญา   เนียมนรา
17. เด็กชายปิยะราช   ถะเกิงสุข
18. เด็กชายพงศธร  ภู่ระหงษ์
19. เด็กหญิงพรประภา  รัตนรุ่งเรือง
20. เด็กชายพัชรพล  วัชนุชา
21. นายภานุพงษ์  วิจิตจำนงค์
22. เด็กชายภูริพัฒน์  เทียนถวาย
23. เด็กชายรพีพล  ศรีลารัตน์
24. เด็กหญิงวรรณิศา  เพชรมณี
25. เด็กชายวัชรพงศ์   จุลบุตร
26. เด็กชายสิทธิพร  อิ่มแก้ว
27. เด็กหญิงสุภาวดี  วัชนุชา
28. เด็กหญิงสุมณฑา   มงคล
29. เด็กชายอชิตะ  ต้นจันทร์
30. เด็กชายอิทธิพร  อมรภักดิ์
 
1. นายพนัส   ชูอรุณ
2. นางสาวจิราพร   แถบเงิน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 65.666 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1. เด็กหญิงกนกมาศ  ศรีอรุณ
2. เด็กหญิงกัญจนพร  สายสุนีย์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  รอดรัศมี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  รอดรัมี
5. เด็กหญิงบิว  พม่า
6. เด็กหญิงปัณมาศ  ศิริขำ
7. เด็กหญิงพิมพา  มอญ
8. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  พิลาดรัมย์
9. เด็กหญิงหิรัญญิการ์  เทียนไชย
10. เด็กหญิงไปรยา  ชุ่มฤทัย
 
1. นายอิศรา  เสือพิทักษ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 28 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุวรรณประทุม
2. เด็กหญิงศรัญยาพร  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงศราวัณ  จันทร์อ่อน
4. เด็กหญิงศุภนิดา  หลงสวาสดิ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  บายทจิต
 
1. นางสาวปณีตตา  อินทรซันไล
2. นางสาวณัฐรดา  แย้มกาญจนวัฒน์
3. นางสาวกฤษณา  แสงสกุล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.333 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจารุภา  แก้วกระจ่าง
2. เด็กหญิงชลธิชา  สวัสดิผล
3. เด็กหญิงณัฐธิกา  ลิ้มย้ง
4. เด็กหญิงนฤชล  แย้มวจี
5. เด็กหญิงฟ้าอรุณ  เทพพฤกษา
 
1. นางสาวปณีตตา  อินทรซันไล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.333 ทอง 8 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกุญชร
2. เด็กหญิงกานดา  ภมร
3. เด็กหญิงชนิดาภา  มาระเพ็ญ
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุวรส
5. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ศิริสุวรรณ
6. เด็กหญิงทิพอักษร  ขวัญเริงใจ
7. เด็กหญิงธนพร  ชูสังข์
8. เด็กหญิงธนพร  บริบูรณ์
9. เด็กหญิงปณิตา  อุทัยฤกษ์
10. เด็กหญิงปิยดา  อุทาสี
11. เด็กชายภัทรภณ  เชยวิจิตร
12. เด็กหญิงภาวินี  พิมสอน
13. เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองคำ
14. เด็กหญิงอริสรา  อาวะศรี
15. เด็กหญิงอาภาภัทร  แสงชื่น
16. เด็กหญิงเขมจิรา  นามบุตร
 
1. นายรามลักษณ์  สุวรรณโน
2. นางสาวนารี  รุ่งสันเทียะ
3. นางสาวอัมพวา  ทุมมา
4. นางสาวกนกรัตน์   พ้นภัย
5. นางจันทนา  เรืองตระกูล
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กชายบารมี  อินกับจันทร์
3. เด็กชายวิวรรธน์  เนียมนาค
4. เด็กหญิงสิจิตรา  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  อุ่นใจ
 
1. นายศุภัช  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวอัยยรัศมิ์  ลิ้มสกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพชรกษมา   เฉยพันธ์
 
1. Mr.Kalette  Godfrey
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ไกรทอง
 
1. Mr.Solomon  Kizito
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงรัตนมล  นิลเพชร
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.75 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. Mrs.Marilou  Saligumba Cajes
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กหญิงเจนจิรา   ศรีภูษิต
 
1. นางสาวกรรณิการ์   คงนาม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ
 
1. MissDianne  Louranile Mejoy
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายสหภัทร  เข็มกำเหนิด
 
1. นางสาวพัฒนารี  รอดคล้าย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายจิตทิวัส  จรัสเวคิน
2. เด็กหญิงทัชชกร  จรัสเวคิน
 
1. นางสาววรรณพร  ประจักษ์จิตต์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 69 ทองแดง 47 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกิตติคม  สุขบัว
2. เด็กชายธน  ตนานุประวัติ
 
1. Mr.Paquito  JR. Amper Reston
2. Mr.Galilee   I Platon Lagaña
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81.52 ทอง 19 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. นางสาวพุทธธิมา  ธัญญาดี
2. เด็กชายมงคลชัย  คงช่วยชาติ
 
1. นางสาวอรพรรณ  ริ้วสุขสันต์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 46 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภาคอิน
2. เด็กชายธนโชติ  ชูโชติ
3. เด็กชายนันทกานต์  เรืองทอง
4. เด็กชายรุ่งวิทย์  เวชศศาสสตร์
5. เด็กชายวชิรวิทย์  เกตุเนตร
6. เด็กชายเกศัลย์  แสงจันทร์
 
1. นายวิรัช  สวัสดิ์รักษา
2. นางสาวสุทัตตา  จันทวงษ์
3. นางสาวอาภรณ์  ปานเคลือบ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 36.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กชายพัสกร  ของโพธิ์
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ฉัตรทิน
3. เด็กชายรัชชานนท์  เรืองสมบูรณ์
4. เด็กชายวรพันธ์  ดำรงธรรม
5. เด็กชายศรัณยู  ดำรงธรรม
6. เด็กชายอภิรัตน์  ทะสะรัง
 
1. นายศุภัช  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวแพรชมพู  เอื้อเฟื้อ
3. นางสาวบุญสิตา  สระคง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชุนิดา  พุมมา
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันกำเนิด
3. เด็กชายนนทพัฒน์  สำราญวงศ์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บรรจงรักษา
5. เด็กชายพุทธิพงษ์  แสนทวีสุข
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  นุ่มอำพัน
7. เด็กชายเจษฎา  กลีบประทุม
8. เด็กชายเสนีย์  ศรีภูมิ
 
1. นายวัยชัย  โชคโภคาทรัพย์กุล
2. นางสาวอรอุษา  วงศ์จรัสเกษม
3. นางสาวสุรีรัตน์  เขียวขำ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ผุลละศิริ
2. เด็กหญิงธนัฏฐา  โพธิ์ผลิ
3. เด็กหญิงพรภัทร์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวกฤติญา  คชรัตน์
2. นายวัสนะ  วีระวัฒน์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายธนดล  นิลน้อย
2. เด็กหญิงพรหมพร  กองทองนอก
3. เด็กหญิงพุทธธิมา  ธัญญาดี
 
1. นางสาวทัณฑิมา  สุขไพบูลย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กล่ำเถื่อน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนาภา  พวงเปีย
2. เด็กหญิงนิธินันท์  บุญเก็บทอง
3. เด็กหญิงอันนา  ผิวนวล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุจินตาภิรมย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัชชา  ทุมรัตน์
2. เด็กหญิงรินทร์รดาร์  เล็กสุวรรณ
 
1. นางธิษณามดี  พุกประเสริฐ
2. นายธนา  อุทาพงศ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณภัสสร  วรนุช
2. เด็กชายฤทธิชัย  พูลทั่วญาติ
 
1. นางสรวีย์  กรกชงาม
2. นายนภัสดล  ลาภรัตนากร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   มรรคทรัพย์
2. เด็กชายจิรพัฒน์   เท้งศิริ
 
1. นางสาวนิตยา  บุญโช
2. นางสาวปานหทัย  ละมัย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. นายธนาธิป   ศุภสินมงคลชัย
2. นางสาวบุตรธิดา  แซ่ฮ้อ
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
2. นายนิติพงษ์  เล็บครุฑ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพีระดา  แก้วอยู่
2. เด็กชายภัทรพล  ฉายแสงเดือน
 
1. นายนิทัสน์  กล้าวิกย์กรณ์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ศรสงคราม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงปิยธิดา   โพธิกุล
2. เด็กชายศิลา  ธนานันท์
 
1. นางอุษา  ไวยานิกรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  พิมพา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 19 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เจริญสกุลชัยพร
2. เด็กหญิงพรพนิต  ทำบุญ
 
1. นางสาวกาญจนา  ปึงเจริญ
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ศรสงคราม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายนันทพงศ์  ผิวจันทร์สด
2. เด็กชายสุริยะ  ถมยา
 
1. นายปิยะนันท์  ขุนทวี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  อุดมโภชน์
2. เด็กหญิงปวริศา  อุดมโภชน์
 
1. นายประวัติ  หอเจริญ
2. นางสาวณัฏฐณิชาต์  แม้นสมุทรใจ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กชายรัตนคม   สินธ์ภมร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มรรคทรัพย์
 
1. นางสาวนิตยา  บุญโช
2. นางสาวปานหทัย  ละมัย
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กชายปราโมทย์  อยู่สอาด
2. เด็กหญิงฟ้าใส  กลั่นภักดี
3. เด็กชายอนุพงษ์  กลั่นภักดี
 
1. นางสาวพรรณิภา  กิจสมุทร
2. นางสาวณพิชญ์  ประพันธ์พจน์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 1. เด็กชายทวีทรัพย์  งามประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุนันทา  เทศทอง
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เมยยะ
 
1. นางสาววัลลภา  แจ่มจันทร์
2. นายสุรศักดิ์  ธนวัตถาภรณ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สลับวงค์
2. เด็กหญิงบุญณรักษ์  สีทอง
3. เด็กชายเดวิชญ์  พชวงษ์
 
1. นางสาวนภัทรศร  ณ บางช้าง
2. นางสาวศุภวรรณ  นิลศรี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนวัดคลองโคน 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ปั่นทรัพย์
2. เด็กหญิงวารุณี  คลองโคน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปรางค์สุข
 
1. นายสุทธิพงศ์  เผื่อนอารีย์
2. นางสาววาสนา  ยอแสง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72 เงิน 38 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองสุข
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ถมยา
3. เด็กหญิงพรพิมล  จำเริญ
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  กลัดประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สิทธิขำ
6. เด็กหญิงอุษณีย์  แซมเพ็ชร
 
1. นายศุภรัตน์  ผลเอนก
2. นางสาวสมฤทัย  น่วมสวัสดิ์
3. นางสาวนลินี  แสงทอง
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เข็มกำเนิด
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปานนก
3. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดสังข์
 
1. นางสาวดวงพร  พรกิตติเจริญ
2. นางสาวไพรพร  ตันติภัณฑ์รักษ์
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธารทิพย์   เพ็ญวงษ์
2. เด็กหญิงรมณ   อินทะโพธิ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   ม่วงศรี
 
1. นางสาวดวงพร   พรกิตติเจริญ
2. นางสาวไพรพร  ตันติภัณฑ์รักษ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายกำพล  จักรฉิม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทร์พันธ์
3. เด็กชายเอนก  นวมศิริ
 
1. นายวรายุทธ  จันสมุทร
2. นางสาวฌลาพร  มรรรคเจริญ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายพงศกร  คงสวัสดิ์
2. เด็กชายศตวรรษ  สระบัว
3. เด็กชายเกษมสุข  ชื่นจิต
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
2. นายวรายุทธ  จันสมุทร
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 42 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กหญิงชาลิสา  กลับสกุล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลประเสริฐ
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  เพ็งสกุล
 
1. นางสาวเอมิกา  ชอบชื่น
2. นางสาวชลัยรัตน์  โปร่งใจ
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71.1 เงิน 30 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายชัยกมล  พราหมณ์รักษา
2. เด็กชายธำรงชัย  ยิ้มพงษ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญผล
 
1. นางสาวนลินี  แสงทอง
2. นางสาวศิริญา  โพธิ์ผลิ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74.33 เงิน 42 โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กหญิงชนิกา  เดชกำเหนิด
2. เด็กหญิงธัชพรรณ  ศิริธนากาญจน์
3. เด็กหญิงประภาพร  จันทร์กรุง
 
1. นางยุพดี  ไชยศรี
2. นางจิรฐา  งามพร้อม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิทธิอนุวงศ์
2. นางสาวปนัดดา   บัวกรด
3. นางสาวศุภาพร  ทิพย์บำรุง
 
1. นางปัทมา  คล้ำจีน
2. นางสายพิณ  คชรัตน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85.66 ทอง 43 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  กอสนาน
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วิไล
 
1. นางสาววรารี  วิบูลย์นัติพงษ์
2. นางสาวสัญจิตา  กล้ายประยงค์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 19 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงพรรณวลัย  ประเพณี
2. นางสาวรวิพร  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จตุรพิธโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  การมาสม
2. นางสาวชนารัญช์  สุวรรณน้อย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.66 ทอง 44 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 1. เด็กหญิงปิยะนุช  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงมะณี
3. เด็กหญิงเมย์  -
 
1. นางนพมล  สวนสำราญ
2. นางสาววิมล  อมศิริ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายณัฐนันท์   ดำเล็ก
2. เด็กหญิงบุษกร  นิลมิตร
3. เด็กชายศักดา   พันธเสน
 
1. นางสาวธณัฐฐา  จั่นมณี
2. นางแก้วสุดา  ปรียานนท์
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.5 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงญาณิฐา   คงตระกูล
2. เด็กชายวิทย์ดนัย   อินทรโชติ
3. เด็กหญิงไอรดา    ภักเปี่ยม
 
1. นางสาวเบญจพร  ทัศน์ศรี
2. นางสาวสายฝน   เอี่ยมสิทธิ์
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   ทองคำ
2. เด็กหญิงวนัชพร    ประทุมมาศ
3. เด็กหญิงศิร์กานต์   วีระสกุลกานต์
 
1. นางศุทธิรัตน์  โตเหมือน
2. นางลภัสรดา  เมืองมา
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนวัดคลองโคน 1. เด็กชายอนุสรณ์  อู่ผลเจริญ
 
1. นายสุทธิพงศ์  เผื่อนอารีย์
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 28 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กชายคณาธิป  ยิ้มศรวล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พงษ์นิรันดร
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายมงคลรัตน์  ยศวิปาน
 
1. นางสาวอุไร  พัฒน์เจริญ
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 40 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 1. เด็กชายภัทรพล  จำปี
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
171 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.67 เงิน 44 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายณัฐนนท์   ปิยะกุล
2. เด็กหญิงภาวิณี   คงชาตรี
 
1. นางสาวสิริพร   พรหมมะ
2. นางสาวธนิษฐา  ตั้งชัยธรรม
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายสุพจน์   ศรีระพุก
 
1. นางสาวสุภรณ์วิมล  บุญศรี
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณภา  แถบเงิน
 
1. นางวรรณภา   จันทนะโสตถิ์
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 24 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายภากร  สิริโพธิประภาณ
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงสุทธิดา   สังขสูตร
 
1. นางสาวสิริพร  พรหมมะ
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กชายจีรกร  พรเจริญ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พงษ์นิรันดร
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 40 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 1. เด็กชายพงศกร  ทับทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นอภัย
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 24 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  น่วมภู
2. เด็กชายวีรชัย  ธุระกิจ
3. เด็กหญิงศศิธร  วรรณแจ้ง
4. เด็กหญิงศศิธร  วรรณแจ้ง
5. เด็กหญิงศิรประภา  รอดพิทักษ์
6. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วพินืจ
7. เด็กชายเมธา  ดีเหลือ
 
1. นางสาวอุษณีษ์  บุญเรือง
2. นางปาณิสรา  ปรางงาม
3. นางสาวสุจิรัสย์  อารักษ์
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 30 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 1. เด็กชายกิตติเดช   ทองภู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พฤกษวรรณกุล
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  นวมศิริ
 
1. นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นอภัย
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองมา
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายบุญพา   ฉิมนาคป้อม
2. เด็กชายรัชเกษม   แสงอุไร
3. เด็กชายศุภชัย   ใจหลัก
 
1. นางสาวพชรพรรณ   โดมขุนทด
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กชายณภัทร  นิลพันธ์
2. เด็กชายธนภัทร์  เกิดประกอบ
3. เด็กหญิงภาวิตรี  เที่ยงแท้
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พงษ์นิรันดร
2. นางสาววรวรรณ  สุภาวงค์
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายศุภกิจ  กลางสกุล
3. เด็กหญิงสวรรยา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พงษ์นิรันดร
2. นางสาวจำลอง  โตเหมือน
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 28 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายวรภัทร  ภูเลื่อนลม
2. เด็กชายเมธา  อยู่เทศะ
 
1. นางสาวกาญจนา  ปึงเจริญ
2. นายนิทัสน์  กล้าวิกย์กรณ์
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 37 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. นายยอดณรงค์   ศรีทา
2. เด็กหญิงยุพาพร   ง่วนเชียว
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
2. นายนิติพงษ์  เล็บครุฑ