สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงชัณณานุช  นาคหลวง
 
1. นางสาวแก้วตา  เนาวนัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แดงน้อย
 
1. นางสาวพินิจ  สุราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ก๊กรัมย์
 
1. นางนิรมล  บุญสีลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 31 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ลาภปรากฎ
 
1. นางสาวขนิษฐา  เทวกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กหญิงนฤภร  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวศิวิมล  ไชยหงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงนิศาชล  แสงเรืองรอบ
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  วรรณสิงห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายพีรดนย์  ศุภพิภัทร์
 
1. นางสาวรัชดา  กาลจักร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงปวริศา  น้อยผล
 
1. นางสาวพลอยอัมพัน  มาพิจาร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐศิล
 
1. นางสาวดอกไม้  ลุนมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 72.67 เงิน 32 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลขนอก
 
1. นางกัณฐมณี  ขามธาตุ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 50.67 เข้าร่วม 48 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วรรณทวี
 
1. นางสาววิชชุตา  ถาวรกัลปชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงธนพร  เม่อแล
 
1. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 40 โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กหญิงเกวลิน  โททิพยวงศ์
 
1. นางวีรวรรณ  สว่างวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.67 ทอง 14 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  เต็มใจ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  แง้นาเหนือ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายวรรธนา  แจ้งยิ้ม
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  วรรณสิงห์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงณุศรา  น่วมเปรม
2. เด็กหญิงสุรพิชญา  นามยศ
 
1. นางละออ  วันจงคำ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70.67 เงิน 31 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงศรัญญา  อบเชย
2. เด็กหญิงศศิธร  สมทรัพย์
 
1. นายมาโนส  บุญพิทักษ์
2. นางกนกวรรณ  รัตนจิตธำรงกุล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85.55 ทอง 12 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงพัชรี  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงอัษราภุัค  พืชทอง
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  แง้นาเหนือ
2. นางอำพร  กลมกระโทก
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.13 ทอง 25 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกัญรัตน์  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงเนตรดาว  สุดสงวน
 
1. นายพร้อมยศ  ถาริยะ
2. นางสาวสิพร  อินทร์ดาล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐปคัลป์  สร้อยสิงห์
 
1. นายธวัช  รวยสันเที๊ยะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก
 
1. นายธวัช  รวยสันเที๊ยะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงรัตนามณี  คุ้มยะฤทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์  หะขุนทด
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.17 ทองแดง 31 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สีขาว
2. เด็กหญิงชนัญญา  แดงสะอาด
3. เด็กหญิงปิ่นมุก  เทียมเงิน
 
1. นายวิชยา  มลาวาสน์
2. นายหัสนัย  กิมศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 18 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงชลิตา  กิมฮง
2. เด็กหญิงรวิภา  ุอยู่เงิน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลืองสุขเจริญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นายสถาพร  เจริญเตีย
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์
2. เด็กหญิงพิชาวีร์  แก้วมาตร์
3. เด็กชายวัชรากร  แพงรูป
 
1. นายกิตติพงศ์  ศรีเงิน
2. นางสาวสาวิตรี  บางทวี
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรวงค์
2. เด็กชายธนธรณ์  ออมสิน
3. เด็กหญิงวรัญญา  สมชาติ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วคำปา
2. นางสาวสุมิตรา  ปะนะพุทโต
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสตะพระ
2. เด็กหญิงเกศชณก  บุญตา
 
1. นายกิตติพงศ์  ศรีเงิน
2. นางสาวสาวิตรี  บางทวี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.8 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ด้วงสำรวย
2. เด็กชายอลงกรณ์  ไสวาลี
 
1. นางสาวพัชนิดา  สาสุข
2. นางสาวธีร์จุฑาภิฎ  กองโส
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ผ่องใส
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  พ่วงกองนะ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพุ่มจำเริญ  จิระสุวรรณภักดี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายอัฐกร  ดีจันทร์ทองคำ
 
1. นางสาวธริยา  ปักการะนัง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงธนัชญา  ส้มดี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม
2. นางอ้อมเดือน  วัฒนศรศักดิ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายสุนัตชา  ทำทอง
2. เด็กหญิงส่องหล้า  ฟ้างาม
 
1. นางสาวฐิติมา  ชอนขุนทด
2. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70.27 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ
 
1. นางสาวสกาวฟ้า  โกมลสิงห์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30.72 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 1. เด็กหญิงยุรนัน  ไชยชาติ
 
1. นางสาวพัชนิดา  สาสุข
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 35.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 1. เด็กชายกีรติ  นิรไทย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง
 
1. นางสาวปาหนัน  หาญกุดตุ้ม
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงณัชชา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหัวคู้ 1. เด็กชายภคริน  นุ่นเรือง
2. เด็กหญิงมนชนก  ทองชู
3. นางสาวอภิญญา  บัวสิน
 
1. นายวินัย  โสมไชย
2. นางสาวเหมือนฝัน  ทองดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 60.8 ทองแดง 48 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงธินานันท์  ท้าววัฒนา
2. เด็กหญิงนัทชา  พันธุ์ภักดี
3. เด็กหญิงบัญฑิตา  เทียนปิ๋วโรจน์
 
1. นางสาวปุญณิศา  ชื่อเพราะ
2. นายวรวิน  ขลิบช้าง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายจิณณ์  อีโต้
2. เด็กชายทินวร  น้อยชา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธรรมรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  ไชยวงษ์จันทร์
2. นางสาวเรณุกา  สุวรรณรัตน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายประพุฒ  กานตะดา
2. เด็กชายพีรภัทธิ์  อ่อนชื่นจิตร
3. เด็กชายอิทธิชัย  วิริยะมิสา
 
1. นายสุปรีชา  สอนสาระ
2. นายกิตติภัช  ทองปอน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายธนวัฒน์  โฉมวิลัย
2. เด็กชายธีรัช  ทองทาบ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ขันเงิน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  รัตนจิตธำรงกุล
2. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.2 ทอง 16 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกิตยา  สท้านอาจ
2. เด็กหญิงชาลิสา  เงินโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา  ดีแสง
2. นางสาววรรัตน์  สุวรรณไตร
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 14 โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีบุตรดี
2. เด็กหญิงศุภดา  ทองบ่อ
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางสาวธันวรัตน์  นำชัย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 70 เงิน 5 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายติวิศาล  -
2. เด็กชายฮิมฟาซี  -
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายชุติเดช   ถิ่นวิลัย
2. เด็กชายณัฐกร   ศรีธรรม
 
1. นางสาวนภัสภรณ์  อุดมสุข
2. นางสาวณีรณา  ข่าวกระโทก
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบางบ่อ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สนิทชัย
2. เด็กชายธนากร  สรรพทรัพย์
 
1. นายบัณฑิตย์  เอกตาแสง
2. นายธีรโชติ  ไวยขุนทด
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายบุณยธร  มาดา
2. เด็กชายวงศธร  ไชยยัน
 
1. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุพร
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. นายนาวิน  สีงาม
2. เด็กชายสุรดิษ  แสงจันดา
 
1. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุพร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 29 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พันวุฒิ
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  บัวจันทร์
4. เด็กหญิงวิกันดา  สมศรี
5. เด็กหญิงสุประวีณ์  โชชัย
 
1. นายบุษปภัทร  อณวัชวณิช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ยาสุขศรี
2. เด็กหญิงพัชรศร  สอนจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญาพร  จันทร์เขียว
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัจจัยโย
5. เด็กหญิงเกล็ดแก้ว  มุ่งดี
 
1. นางสาวศันสนีย์  ดอกกุหลาบ
2. นางสาวสุภาพรรณ  สุขทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.2 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญหล้า
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชัยพิบูล
3. เด็กหญิงศิภาพรรณ  น้อยสง่างาม
4. เด็กหญิงสุนันษา  ก้อนทอง
5. เด็กหญิงอารยา  วิริยะมิสา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โตนาค
2. นายกมล  หาญแท้
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 47 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงบุณยวีร์   บูรณสุจริต
2. เด็กหญิงปิยอร   เตชะจงรักษ์
3. เด็กชายภัทรชัย   สุขแก้ว
4. เด็กหญิงสุพิชชา   สุริโย
5. เด็กหญิงอภัสระอาภา   โอเจริญ
 
1. นางอารีย์    ด่านขุนทด
2. นายเสริมชัย   เลิศศักดิ์พณิชย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนวัดหัวคู้ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อ่อนพันธ์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปรีเปรม
3. เด็กหญิงศตายุ  เทียบคุณ
4. เด็กหญิงสุธิดา  กอผจญ
5. เด็กหญิงอำภา  มุ่งมี
 
1. นายณัฐภัทร  คำขวา
2. นายกิตติศักดิ์  จันทร์เปรม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 24 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงชลิดา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐสินี  คันที
3. เด็กหญิงตรีเพชร  แก้วสาสุข
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อังกาบ
5. เด็กหญิงอติกานต์  ฝากญาติ
 
1. นายอานิตย์  ฉวีธรรมวัฒน์
2. นางสาวนันทวรรณ  เกษมมงคล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.25 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. นางสาวกฤษณา  คงเอี่ยม
2. เด็กหญิงญาตาวี  พรหมศรี
3. เด็กชายปฏิภาณ  จิตรมั่น
4. เด็กชายภูวิศ   ฉิมวิเชียร
5. เด็กชายเฉลิมพร   ถนอมวัน
 
1. นางสาวอินทิรา  ศรีเกิด
2. นายครองยุทธ  นบนอบ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1. เด็กหญิงกุลยานันท์  บางกระเทศ
2. เด็กหญิงณัฐชยาน์  ทองแบบ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาวะพงษ์
4. เด็กชายธนะรัชต์  เงินพรัก
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ยอดรัก
6. เด็กชายนพคุณ  เปลี่ยนประเสริฐ
7. เด็กหญิงนรีรัตน์  จันทร์จิตธนัน
8. เด็กหญิงพลอยแก้ว  ฝูงพิลา
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปั้นสังข์
10. เด็กชายรุ่งสุคนธ์  ดิษสวรรค์
11. เด็กหญิงวันวิสา  ไพคำนาม
12. เด็กหญิงศิรินภา  เชื้อคำจันทร์
13. เด็กหญิงสกุลทิพย์  โพธิ์อ่อง
14. เด็กหญิงสุปรีดา  โตมณฑา
15. เด็กหญิงอนิสรา  ตะเภาแดง
16. เด็กชายอัชฐพรมษ์  สีลี
17. เด็กหญิงเนตรชนก  สังข์บำหรุ
18. เด็กหญิงเพ็ญณภัทร  ชาบุรี
19. เด็กชายโชคอนันต์  แก้วแพงพันธ์
 
1. นางสาวชลารักษ์  สายอุทัศน์
2. ว่าที่ร้อยตรีอรวรรณ  จันทร์เปล่ง
3. นางสาวลัดดา  จันทราษี
4. นางสาวพรทิวา  ศรีจันทร์
5. นางสาวลลิตา  แก้วรุ่งเรือง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1. เด็กชายกฤษดา  คำเหลือ
2. เด็กชายกิติพล  สิทธิกุล
3. เด็กชายกุภรินทร์  ชมชื่นฟุ้ง
4. เด็กชายชนะชัย   เขาแก้ว
5. เด็กหญิงชลธิชา  คำยอง
6. เด็กชายณชพล  ทาสิมมา
7. เด็กชายณัฐกิตต์  จันทร์จิตธนัน
8. เด็กหญิงดาราวรรณ  เส็งดอนไพร
9. เด็กชายธีรเดช  อาคม
10. เด็กชายวิน  -
11. เด็กชายสุริยา  แป้นจันทร์
12. เด็กหญิงหทัยชนม์  สีคำพันธ์
13. เด็กชายอนวัฒน์  อินทจักร
14. เด็กชายอภิชัย  ฟักบุญเลิศ
15. เด็กชายอัครเดช  คงคำวร
16. เด็กหญิงเจนจิราพร  มูลมาตร
17. เด็กชายเมธาวี  โกมลสุบิน
18. เด็กชายแผ่นดิน  โพธิ์อ่อง
 
1. นางฑภิสรา  ซันนุ
2. นางสาวโชติรส  คล้ายนิยม
3. นางสาวพรทิวา  ศรีจันทร์
4. นางสาวลัดดา  จันทราษี
5. นายอนุสรณ์  สุทธหลวง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงชนากานต์  คำปัญญา
 
1. นายพงศ์ศิลป์  ชุ่มศรีทอง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.4 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงอัญชิษา  จินดากระบวน
 
1. นายพงศ์ศิลป์  ชุ่มศรีทอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 31 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  เชยแสงโชติ
 
1. นายอำนาจ  เผือกบริสุทธิ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.2 ทอง 26 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายพชร  รานไพร
2. เด็กหญิงวรรณภา  ละอองบัว
 
1. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
2. นางภัณฑิรา  อินทร์ชำนาญ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง 31 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปาณิกบุตร
2. เด็กชายณพล  แวงวรรณ
 
1. นางสาวรติมา  สีดำ
2. นางสาวกมลพร  ดำรงชาติ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 47 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เค้าแดง
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ใจคำลือ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
2. นางรัชนี  สุขรุ่ง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  นิลบารัน
2. เด็กหญิงนฤมล  โจมจันทึก
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทะสร้อย
4. เด็กหญิงพัชรี  สิงห์คำ
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  เกตุแก้ว
6. เด็กหญิงสรณ์สิริ  บรรจง
7. เด็กหญิงสุชานันท์  จันภิรมย์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ลุยทอง
9. เด็กหญิงอันชิษา  สีลาบุตร
10. เด็กหญิงแพรวา  วงเดือน
 
1. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
2. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
3. นางสาวมาศฤดี  ทองคำสี
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายกิตติพล  มูลจันทร์
2. เด็กหญิงนิศามณี  จิ๋วบุญ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จิ๋วบุญ
4. เด็กชายวศิน  คำวันดี
5. เด็กชายวาทะศิลป์  ประทาน
6. เด็กหญิงวิวรรธณี  ภูแชมโชติ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เมฆกระจาย
8. เด็กหญิงสุพรรษา  พวงเสน
9. เด็กชายอภิรักษ์  กลิ่นมี
10. เด็กชายอลงกรณ์  ทองพลี
 
1. นางสาวสรมน  วิสุทธ์สุนทร
2. นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
3. นางกนกวรรณ  รัตนจิตธำรงกุล
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 71.6 เงิน 37 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงกัญญา  แวดไชยสงค์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  ไชยศรี
3. เด็กหญิงชิดชนก  ใจภูมิ
4. เด็กหญิงณัฎธีรา  เธียรธีรา
5. เด็กหญิงณัฐชา  กองศรี
6. เด็กหญิงภัทรพร  จิตเจริญธรรม
7. เด็กหญิงวรนุช  โพธิ์ขาว
8. เด็กหญิงวลีพร  เพชรกลัด
9. เด็กหญิงอัญชิสา  เปรมทอง
10. เด็กหญิงเปรมมิกา  ทองกระโทก
 
1. นางสาวภาณุมาศ  วัฒนาสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์  แก้วเจ็ก
3. นางสาวสุภาพรรณ  สุขทอง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ทั่งจันแดง
2. เด็กหญิงชิโนรส   ถ้ำสูงเนิน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญเพ็ง
4. เด็กหญิงณัฐพร  ใจหาญ
5. เด็กหญิงธัญชนก   นิ่มขุนทด
6. เด็กหญิงประภัสสร   เทศทอง
7. เด็กหญิงปานไพลิน   กองพรม
8. เด็กหญิงมธุมาศ   ด่านกระโทก
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุทธิ
10. เด็กหญิงไพลิน  ศรีคล้าย
 
1. นายวิรัตน์   กมขุนทด
2. นางสาวอัมพร   ฉายาพัฒน์
3. นางสาวอำพร   อุบลชัย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 30 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพัศ  กึบขุนทด
2. เด็กชายณัฐพล  มุ่งดี
3. เด็กชายณัฐพัชร  ศรีแก้วน้ำใส
4. เด็กชายธนภัทร  ใยมุง
5. เด็กชายธีรภัทร  ปทุมไพโรจน์
6. เด็กชายภควัตร  หน่อเครือคำ
7. เด็กชายวรพล  ศรีนาค
8. เด็กชายวรภพ  ศรีนาค
9. เด็กชายศิรภัทร  สวนรุน
10. เด็กชายสุธิพร  จันโท
 
1. นายปรีชา  อ่อนอ่างคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ชนก  ผ่องแผ้ว
3. นายโชคชัย  สุระโส
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายคณนันท์   แตงหอม
2. เด็กชายชลธี   มณฑา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   แพรสาหร่าย
4. เด็กชายณัฐวุธ  คล้ายทองคำ
5. เด็กชายธนวัตน์   คล้ายทองคำ
6. เด็กชายฤกษ์ดี   สารนพคุณ
7. เด็กชายวันชัย   สิงห์ลอ
8. เด็กชายสุชาติ   แจ้งใจ
9. เด็กชายเพชรัตน์   แซ่เจ็ง
 
1. นางสาวดารุณี   ไชยบัวแดง
2. นางสาวฐิตินันท์   บุญอาจ
3. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1. เด็กชายกลวัชร  อินทรโอภาส
2. เด็กชายธนกร  ศรีเมือง
3. เด็กชายธนกร  โคตะทัน
4. เด็กชายธนพนธ์  อ้นน้อย
5. เด็กชายนรากร  ทิพันธ์
6. เด็กชายประกาษิศ  โตกราน
7. เด็กชายประวิทย์  ปุริมายะตา
8. เด็กชายพงศพัศ  มิชำนาญ
9. เด็กชายวสันต์  บัวรัตน์
10. เด็กชายเมธี  ประกิ่ง
 
1. นายปรีชา  อ่อนอ่างคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ชนก  ผ่องแผ้ว
3. นายโชคชัย  สุระโส
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายปุณณสิน    ครุฑสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์พร    ต๋าอ้อน
 
1. นางสาวพัชรี    แข็งแรง
2. นายเสมา    นุชพันธุ์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์   นาคนาวา
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เชยอักษร
 
1. นายวิรัตน์   กมขุนทด
2. นางสาวอัมพร   ฉายาพัฒน์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายสิปปภาส  วงชัยเพ็ง
 
1. นางสาวซอนด้า  จันทรบุตร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงณัชชา  สารพัตร
 
1. นางสาวพิมพ์รภัช  ศรีจิราพงศ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายจิรภัทร  เชื้อศิริ
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กชายธนพล  ฮามพรม
 
1. นางสาวพิมพ์รภัช  ศรีจิราพงศ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงราวินา  เสียงประเสริฐ
 
1. นางสาวพิมพ์รภัช  ศรีจิราพงศ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สว่างกาญจน์
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. นางสาวกวีลักษณ์  วงศ์สูน
 
1. นางสาวสุพรรษา  คงศรี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายทวีวัฒน์  รินทอง
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงเอ็มวะรี  สมใสยา
 
1. นางสาวรัตนวรี  อยู่บัว
2. นางสาววชิราภรณ์  สว่างแก้ว
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุคำภา
2. เด็กชายธนภัทร  พึ่งพร
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางสาววรกมล  นากเกิด
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 1. นางสาวธีรดา  ชัยแสน
2. นางสาวสกุลตรา  กั้วจรัญ
 
1. นายรัชชานนท์  ภูผิวขำ
2. นายสรเดช  บุญประดิษฐ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายชนพัฒน์   เชื้อศิริ
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 23 โรงเรียนคลองบางกระบือ 1. เด็กชายขัตติภูมิ  แก้วบางทราย
2. เด็กหญิงดลนภา  วงศ์จงใจหาญ
3. เด็กหญิงบุญธิตรา  ถางสูงเนิน
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงนพวรรณ  จันทร์ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงศรัทธินี  พ้นทุกข์
3. เด็กหญิงอรวรรยา  ลาภมาก
 
1. นางสาวพิมพ์รภัช  ศรีจิราพงศ์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายทอแสง  จันทะเดช
2. เด็กหญิงรมิตา  พวงแก้ว
3. เด็กหญิงอรนุช  เจนสมบูรณ์
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
2. นายภัทรลักษณ์  ธรรมวิจิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 1. เด็กชายชนาธิป  พันทอง
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายพีรศิลป์   ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน   ศรีเกตุ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 77.33 เงิน 17 โรงเรียนประภามนตรี 3 1. เด็กชายตนุภัทร  ส้มฉุน
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงปิยะดา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 1. เด็กหญิงวรัญญา  วัสติ
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายภูวดล  พูลพิพัฒน์
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ตาเต็มดวง
 
1. นายกานต์  พงษ์ศรีเจริญสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ม่วงแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปิ่นมงคล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงอนงลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  น้อยประเสริฐ
 
1. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75.83 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  โพธินาแค
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปิ่นมงคล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทรัพย์ทวีพงศ์
 
1. นายชลลพรรษ  เด็จใจ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75.33 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงลิลลดา  ปรีดี
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภู่เรืองไทย
 
1. นายศิลป์ชัย  คงหวัง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
2. เด็กหญิงณัชชา  เกียรติศรีฟุ้ง
3. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
4. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
5. เด็กชายธีรศรา  อุดมพัฒท์
6. เด็กหญิงอนงลักษณ์  สุขประเสริฐ
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวปุญญภา  สิงห์บำรุง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกรกนก  คงอยู่
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
3. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
4. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
5. เด็กชายธีรศรา  อุดมพัฒท์
6. เด็กหญิงบุญญาพร  นามศักดิ์สวัสดิ์
7. เด็กหญิงปฐมพร  ลิ้มปรีดี
8. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนนคร
9. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โสมศรี
10. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว
11. เด็กชายภาคินยฐิ์  แก้วสงคราม
12. เด็กหญิงวรัญญา  ปริญญ์โชติวัฒนา
13. เด็กหญิงสมฤทัย  มานิช
14. เด็กชายสิรภัทร์  เฉลียวคำนวน
15. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สายทอง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางปุญญภา  สิงห์บำรุง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 13 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 1. เด็กชายชนาธิป  พันทอง
2. เด็กชายณรงค์กร  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงธนิชา  คูณกะทา
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ยศไทยสน
5. เด็กชายพัทธ์ธีรา  เตียนสิงห์
6. เด็กหญิงภาวดี  วิเชียรรัมย์
7. เด็กชายภูริ  บัวชู
8. เด็กชายวรทัต  เขาแก้ว
9. เด็กชายวรวัฒน์  ทะนงศักดิ์ศรีกุล
10. เด็กหญิงวรัญญา  วัสติ
11. เด็กชายศักรินทร์  นิลพัฒน์
12. เด็กชายศุภโชค  มากบุญดี
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
2. นางดวงใจ  ปัญญาใส
3. นายมารุต  ทองพวงเงิน
4. นายบุญเลิศ  กล่ำเหว่า
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกษมา  ลำดวนหอม
2. เด็กหญิงกัตพร  สุวรรณวีรกุล
3. เด็กหญิงณภัทร  จันทร์มงคลทิพ
4. เด็กหญิงธัญชนก  ครอบครอง
5. เด็กหญิงธีรกานต์  สุขประเสริฐนิธิ
6. เด็กหญิงธีิริศรา  กรัดกระยาง
7. เด็กหญิงนิชา  อำพันทอง
8. เด็กหญิงปิรันธยา  บัวไขย
9. เด็กหญิงปิ่นมุก  แสงก่ำ
10. เด็กหญิงพรกนก  วิริยะ
11. เด็กหญิงมัชฌิมา  อินฮวบ
12. เด็กชายยศภัทร  เลี่ยมเพชร
13. เด็กชายรามิล   วิชัยรัตน์
14. เด็กชายศิรสิทธิ์  จันสี
15. เด็กหญิงสุจิตตรา  จันทำ
16. เด็กหญิงสุรัมภา  พิลาแพง
17. เด็กชายอภิวิชญ์  ภูพวก
18. เด็กหญิงอภิสุตา  ใหม่เอี่ยม
19. เด็กหญิงอรดา  ิือินทะวงศ์
20. เด็กหญิงโชษิตา  ต่อสุวรรณ
 
1. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
2. นายลองฤทธิ์  ปูพบุญ
3. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
4. นางอุไร  ฤกษ์งาม
5. นางสาวจิรัชยา  อุทารสวัสดิ์
6. นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  แก้วประเสริฐชุติมา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เปริน
3. เด็กหญิงชมพู  ปั้นเอม
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุกคง
5. เด็กหญิงทรงวิลัย  เกษทอง
6. เด็กชายธนพล  พูลผล
7. เด็กหญิงธิญาดา  ธัญญหาร
8. เด็กชายบรรจง  กล่ำเหว่า
9. เด็กชายภูวดล  พูลพิพัฒน์
10. เด็กหญิงรัญชิดา  มิตรมาศ
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สายเครือเปี้ย
12. เด็กหญิงลิลลดา  ปรีดี
13. เด็กหญิงสายชล  ฟักบุญเลิศ
14. เด็กชายอดิศร  กลิ่นรื่น
15. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจสว่าง
16. เด็กหญิงอมิตตา  หลงสมบุญ
17. เด็กชายอัครวัฒน์  เจริญฉิมธำรง
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิหูสูตร
19. เด็กชายอินทรเดช  พวงเพชร
20. เด็กหญิงเกวลิน  ทองบ่อ
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
2. นางสาวน้ำฝน  เหล่าทา
3. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
4. นางสาวดอกไม้  ลุนมา
5. นางสาวปาริชาติ  ทองรบ
6. นายภัทรลักษณ์  ธรรมวิจิตร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายธนพล  เสือดาว
 
1. นายเจษฎา  ดิษวงษ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดหัวคู้ 1. เด็กชายภีรพงษ์  ขาวโต
 
1. นางสาวจิตติมา  นาคคำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงชาลิสา  พ่อศรียา
 
1. นางสาวธนิกา  นาคจันทร์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงปริญดา  ทองน้อย
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์  สกุลวรานันท์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มาลัยเรือง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 25 โรงเรียนวัดหัวคู้ 1. เด็กชายสุขสันต์  อุทธาเครือ
 
1. นางสาวจิตติมา  นาคคำ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สินรัตนภักดีกุล
 
1. นายณัฐพล  กิ่งเกษ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงปริญดา  ทองน้อย
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง 24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายเฮนรี่ ออกาเดมม่า  ลิวินุส
 
1. นายณัฐพล  กิ่งเกษ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 38 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายณัฐภัคร  เสาวะพงษ์
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุริยปัทมาลัย
 
1. นายณัฐพล  กิ่งเกษ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 35 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงปริญดา  ทองน้อย
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์  สกุลวรานันท์
 
1. นางสาวสาธิดา  แก้วไวยุทธ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. นายธนวัฒน์  เจนแพทย์
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สินรัตนภักดีกุล
 
1. นายณัฐพล  กิ่งเกษ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงปริญดา  ทองน้อย
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีคำพันนธ์
2. นายณรงค์  จูสิงห์
3. เด็กชายณัฐภัคร  เสาวะพงษ์
4. เด็กชายทอแสง  จันทะเดช
5. นายธนวัฒน์  เจนแพทย์
6. เด็กหญิงปริญดา  ทองน้อย
7. เด็กหญิงภควดี  มุศิริ
8. นางสาวรมิตา  พวงแก้ว
9. เด็กหญิงอภิษฎา  ถีระวงษ์
10. นางสาวอรนุช  เจนสมบูรณ์
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
2. นางสาวสุระจิตร  พิชญกานต์
3. นางสาววันวิสา  รุ่งสุข
4. นางสาวดอกไม้  ลุนมา
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 8 โรงเรียนศรีดรุณ 1. เด็กชายกมลภพ  พรหมเนาว์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  กาวอุปมง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  ช่างบุ
5. เด็กหญิงจิราพัชร  โฉมจ้อย
6. เด็กหญิงณภัทร  บูรณวัฒนาโชค
7. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อุดมศรี
8. เด็กหญิงณัฐธีตา  เพ็งเวลุน
9. เด็กหญิงณัฐนิช  บรรจงปรุ
10. เด็กหญิงณัฐสุดา  เทียนทอง
11. เด็กหญิงณิชา  บรรเทาทุกข์
12. เด็กหญิงดาราวรรณ  กองกะมุด
13. เด็กหญิงตัชรัฟ  มินบุรี
14. เด็กหญิงธัญญาพร  กรมทะนา
15. เด็กหญิงนันทรัตน์  พรหมแก้ว
16. เด็กหญิงประกายเพชร  เสาแบน
17. เด็กหญิงปริญพร  ชื่นแช่ม
18. เด็กชายปุณยวัจน์  เทพเรียน
19. เด็กหญิงภคมน  ยิ้มชูเชิด
20. เด็กหญิงมลฤณา  บุญวิวัฒน์
21. เด็กชายรัชพล  หุ่นแก้ว
22. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีคัทนา
23. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีราษฏ์
24. เด็กหญิงวรัทยา  มูลสาร
25. เด็กหญิงวริศรา  ทองสุข
26. เด็กหญิงวริศรา  ด่านกิจยิ่งยง
27. เด็กชายศรัญยู  สันตพลี
28. เด็กชายศรุต  บุญทร
29. เด็กหญิงสรัลรัตน์  วงศ์ยะ
30. เด็กหญิงสิรินทิพย์  พลบวก
31. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สอสมิง
32. เด็กหญิงสุธิชา  วงศกรวุฒิ
33. เด็กชายอรรฆเดช  พรมสิทธิ์
34. เด็กชายเจษฎา  สร้อยสิงห์
 
1. นางสาวสุดา  ปั้นพานิช
2. นายสมมารถ  การแดง
3. นางสาวเอมวิกา  ภัทรวรากุล
4. นายธนกฤต  ยุ่นฉลาด
5. นางสาวศิรินารถ  บัวแก้ว
6. นางสาวสาวิตรี  ถนอมมงคล
7. นางอารีย์  ประเมินชัย
8. นางสาวศศิธร  เลิศหิรัญทรัพย์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ทะเริงรัมย์
2. เด็กชายธนภัทร  พิบูลนุรักษ์
3. เด็กชายธนโชติ  เกษแก้ว
4. เด็กหญิงธิติมา  หนูวงษ์
5. เด็กชายธเนศ  ชาญศิริ
6. เด็กหญิงพิชชานันท์  จงโวหาร
7. เด็กหญิงพีนรัตน์ฎา  แซ่เตียว
8. เด็กชายศิวพล  ชำนาญหัตถ์
9. เด็กหญิงเกวลิน  ทองจริง
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สรณะไตร
 
1. นายจิรวัฒน์  ยังปรางค์
2. นายอนุสรณ์  เฉลียว
3. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
2. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
3. เด็กหญิงธิดาพร  ศรีทัย
4. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
5. เด็กหญิงพิลาวรรณ  เสียงดัง
6. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
7. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สีขัว
8. เด็กหญิงสุรางคณา  พรมจันทร์
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
3. นางสาวเหมวรรณ  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวอัมพิกา  ลีสุวรรณ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็งรัมย์
2. เด็กหญิงกริณลักษณ์  ทิวแพร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนทะคำจันทร์
4. เด็กหญิงดารินทร์  สีมุดดา
5. เด็กหญิงปณิดา  วัชรทัศนกุล
6. เด็กหญิงพัชราภา  คำหมี
7. เด็กหญิงวรัทยา  สีทอง
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  โอ่วเฮง
9. เด็กหญิงสายสุนีย์  พึ่งพัก
10. เด็กหญิงสุนันทา  พรมวงษ์
11. เด็กหญิงอธิชา  บุญเนตร
12. เด็กหญิงเบญจศิริ  สรณะไตร
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวเนตรนภา  ใจวันดี
3. นางสาวรัชดาพร  สุขหนองโป่ง
4. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ลอยนอก
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงกฤติลักษณ์  ต๊ะศิริ
2. นางสาวจุฑามาศ  ดวงสวรรค์
3. เด็กหญิงธนาพร  ขันธรรม
4. นางสาวธิวา  กองราชา
5. เด็กหญิงศตพร  พวงํธรรม
6. เด็กหญิงศรุตา  มีหวายหลึม
7. นางสาวโนรา  แพมันทาย
 
1. นางสาวมธุกัญญา  จันพรม
2. นางสาววิภาดา  ไกรสำอางค์
3. นายนันทคม  อภิชาชยุตกุล
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยรักษา
3. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนสำลี
4. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
5. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  คำดี
7. เด็กหญิงปณิดา  วัชรทัศนกุล
8. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
9. เด็กหญิงพิมพิศา  ทิมชล
10. เด็กหญิงพิราภา  สุคนธสิงห์
11. เด็กหญิงวรัทยา  สีทอง
12. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
13. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สีขัว
14. เด็กหญิงอธิชา  บุญเนตร
15. เด็กหญิงอรทัย  สบายดี
16. เด็กหญิงเบญจศิริ  สรณะไตร
 
1. นางสาววราภรณ์  แจ่มกระจ่าง
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
3. นางพรรษา  นิธิปรีชา
4. นางสาวศิริจันทร์  บุญมาเลิศ
5. นางสมพิศ  อนันตประเสริฐ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาวดี  พรมอิน
2. เด็กหญิงขวัญนภา  ขันธะวิชัย
3. เด็กหญิงจันทิมา  กลัดแสม
4. เด็กหญิงนภสร  สอนไผ่
5. เด็กหญิงนันธิชา  ไชยรา
6. เด็กหญิงมณีฉัตร  พานถม
7. เด็กหญิงสุธีรา  แก้วดี
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงศ์สมุทร
 
1. นางสาวสุวิชชา  ฟักทอง
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  พึ่งงาม
3. นางสาวรัตนา  พานขันธ์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐพร  บรรพรม
2. เด็กชายปรีดา  จันทราช
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  กลัดทอง
4. เด็กชายมนตรี  นาคทองกุล
5. เด็กชายวีระพงษ์  ยะพลหา
 
1. นางสาลินี  เสนาพรม
2. นางสาวกษมาวรรณ  จันทร์อ่อน
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82.67 ทอง 13 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายมงคล  เผ่าหอม
2. เด็กชายสิรภัทร  ตรีเพชรศรี
 
1. นายภราดร  แสงอุไร
2. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 47 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กชายกันตินันท์  รุ่งรักษา
 
1. นางสาวนพศร  มโนธรรม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงจูเลีย ปรารถนา  เวนดอร์ฟ จิรอน
 
1. นางฉวี  รุ่งโรจน์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงนันธิชา  ไชยรา
 
1. นางสาวกชพร  มหาคุณาวสุ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.75 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายนนภัทร   ราชาวงษ์
 
1. นางอมรรัตน์  แก้วกระจ่าง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายวรรธนา  แจ้งยิ้ม
 
1. นางสาวนิลุบล  ภมร
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ
 
1. นางรักษิณา  เรืองดี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงพรพิมล  จันทพฤกษ์
3. เด็กชายสุทธิเทพ  บริบูรณ์รัตน์
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เกตุแก้ว
5. เด็กชายอำนาจ  พลีน้อย
 
1. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
2. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย
2. เด็กหญิงเขมิกา  อิทธิพัทธานนท์
 
1. MissCheng  Yu-Yun
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงพชรมล  เอี่ยมน้อย
2. เด็กชายอนวัช  มีเมฆ
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
2. นางภัณฑิรา  อินทร์ชำนาญ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71.29 เงิน 43 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. นางสาวธนพร  ปัดสี
2. นางสาวพรนิภา  พูนสิน
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
2. นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายนันทกร  สีขัว
3. เด็กชายปรเมษฐ์  สุทิทิพย์
4. เด็กชายลีหัว  เจีย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยนา
6. เด็กชายศักยะ  วรรณสำเริง
 
1. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
2. นางสาวอัมพิกา  ลีสุวรรณ์
3. นางสาววาสนา  ปิยมาตย์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 24.8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบุตร
2. เด็กหญิงจรัญญา  จามะรีย์
3. เด็กหญิงชีวารัตน์  สนั่นทุ่ง
4. เด็กหญิงพนิตพร  สระประไพ
5. เด็กหญิงวิภาวนี  หงษ์ทอง
6. เด็กหญิงศิรินภา  ขวัญมุ่ง
 
1. นายวินัย  บุญฤทธิ์
2. นางสาวสิทธิณี  ประภัศร
3. นางสาวสุรางค์รัตน์  พุ่มไม้
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.17 ทอง 10 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายกฤษณพล  แสงใหญ่
2. เด็กชายชินวัฒน์  ผาใต้
3. เด็กชายธนัชชา  วิมลทรง
4. เด็กชายพชระ  อ่อนสะอาด
5. เด็กชายพาทิศ  สีดา
6. เด็กชายวัฒนชัย  สีเทา
7. เด็กชายศิวราช  แซ่โง้ว
8. เด็กชายเหรียญทอง  เทพารักษ์
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
2. นางสาวน้ำฝน  เหล่าทา
3. นางสาวสายสุนีย์  สงวนยิ้ม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82.1 ทอง 12 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุคำภา
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เกตุดี
3. เด็กหญิงจุฑามณี  สวนม่วง
4. เด็กหญิงชนกานต์  สว่างแก้ว
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เอี่ยมลึก
6. เด็กหญิงลลิตา  ฉ่ำศาสตร์
7. เด็กชายวายุ  บุญสิทธิ์
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เสร็จธุระ
9. เด็กหญิงสิริกาญจน์  เรืองศรี
10. เด็กหญิงเอวิกา  ขำเถื่อน
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางสาวรัตนวรี  อยู่บัว
3. นางสาววรกมล  นากเกิด
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 74.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงต้นข้าว  บัวระคร
2. เด็กหญิงวรรณวิไล  สมชาติ
3. เด็กหญิงวรรณิสา  สิมมา
4. เด็กชายวีรวัต  พรมอยู่
5. เด็กหญิงศิริยากร  แสนยะมูล
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญภา
7. เด็กหญิงสิรยา  หอมเพียร
8. เด็กหญิงสุกัญญา  เสนารักษ์
9. เด็กหญิงอาทิตตยา  เครือโสม
10. เด็กหญิงเมษา  สิงห์จานุสงค์
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วคำปา
3. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงพัชรวริญ  จิระเรืองนนท์
2. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  คำแหวน
3. เด็กหญิงภัทราพร  ใจคง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
2. นายธันยบูรณ์  ชื่นชม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 50.2 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  บุตรโสภา
2. นางสาววรางคณา  ทองคำ
3. เด็กชายโยธิน  ธนบรรณวาณิชย์
 
1. นางสาวอนันต์ทิตา  นาคทอง
2. นางสาวฐิติมา  ชอนขุนทด
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกฤติยารัตน์  อรเนตรพงษ์
2. เด็กชายคณาธิป  ชูทรัพย์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ปัดสำราญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
2. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 61.3 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงรัตนมณี  เงินกลม
2. เด็กหญิงศรีสวรรค์  รัฐรังษี
3. เด็กหญิงอัญชรีพร  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
2. นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  กันมั่ง
2. เด็กชายสุวิศิษฏ์  ศรีวิโรจน์
 
1. นายไพทูลย์  ประเสริฐ
2. นางสาวทรรศนภรณ์  เทพภูธร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายอนุศิษฎ์  ยศสุวรรณาภา
2. เด็กชายแทนไทย  ศรีวิชา
 
1. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
2. นางสาวปราณี  ทองประยูร
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. นางสาวกนกวรรณ   มณีนารถ
2. นางสาวกมลวรรณ   สรงนวน
 
1. นายธีรพงษ์   พันธิรัตน์
2. นางสาวชวนชม   กลางวาปี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กชายธันยธรณ์  แสงโสด
2. เด็กหญิงสิริมนต์  คำบุตร
 
1. นายวิสุทธิ์  นามโท
2. นางสาวพรจันทร์  สุขศรี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.83 ทอง 5 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายอนุชา  พันธ์คง
2. เด็กชายเจษฎาพร  เข็มกลัด
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
2. นางสาวนิลมณี  บัวพิมพ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71.67 เงิน 34 โรงเรียนคลองบางกะสี 1. เด็กชายธัญเทพ  มั่นใจ
2. เด็กชายนพเก้า  เล็กดี
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวสุภาพรรณ  ทีภูงา
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายพัสกร  แสงนาค
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทโส
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
2. นางสาวศาสตราวรรณ   ภูนุช
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงธัญญาพร  วิจิตรกุล
2. เด็กชายนพวิชญ์  จิตมโน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  อุปไชย
2. นางณัฐลดา  พุกกะเวส
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทาหะพรม
2. เด็กชายเกษฎากร  กันเจิม
 
1. นางสาวทัศนียา  ภูธา
2. นางพันวลี  พันธิรัตน์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงชลดา  ใจดี
2. เด็กชายธนวินท์  มาเมือง
 
1. นางสาวจิราวรรณ   ผกาเชิด
2. นายณัฐวุฒิ  จันคำวงษ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายธีรภัทร  สีกลิ่นหอม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วาทิรอยรัมย์
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  คุณสุทธิ์
2. นายเกรียงไกร  วาปีเน
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สิทธิเวช
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ชัชวาล
3. เด็กชายอังราม  จินดาใส
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นายสหเทพ  พลพิทักษ์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายจิรกร  จอมประเสริฐ
2. เด็กชายธนโชติ  บรรจุปรุ
3. เด็กชายปธานิน   จิตรศิลป์
 
1. นายภัทรลักษณ์  ธรรมวิจิตร
2. นางสาวนิตสา  ต่อโชติ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายดนุพิชชา  ปัดถา
2. เด็กชายสหรัฐ  จิบจันทร์
3. เด็กชายอนพัทย์  วงษ์สง่า
 
1. นายนราศักดิ์  จันทะคีรี
2. นางสาววันวิสา  รุ่งสุข
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายนวกร  อินตรา
2. เด็กชายสุริยะ  ทองคำ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ไกรประโคน
 
1. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
2. นายชำนาญ  โพธิ์เอม
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 21 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทาทิพย์
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีวรธนาพร
3. เด็กชายเปรมปรัชญา  ชาติประสบโชค
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  ผาทองที
2. นายธวัตชัย  ยุระศรี
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายชนะพล  จันสา
2. เด็กชายทรงภพ  นคร
3. เด็กชายอัครวิน  อ่อนจรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง
2. นายบุญธรรม  เจียงพรม
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุขสุทธิ์
2. เด็กหญิงพณิชา  ทะสูง
3. เด็กชายพีรภัทร  สถาผล
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  หัสดี
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  บุญเกษม
2. เด็กชายวิทาน  จันทร
3. เด็กชายเกริกกฤษ  จันทรฉวี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
2. นางรุสญา  พลพิทักษ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายธนวัฒน์  น่วมจิตร
2. เด็กชายบรรณกร  ขำการะเกตุ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สะสินชัย
 
1. นางสาวจิราพร  จ้อยมีผล
2. นายธีระวัฒณ์  ฤทธิ์กิ่ง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. นายกฤษณ์สมชาติ   ชื่นพลี
2. นายชินวัฒน์   ไวยโสภี
3. นายทัตพล   แย้มสบาย
 
1. นางสาวรัตนา  คำแสน
2. นางสาวฐิตาภา   ลิ้มธนะกิจ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 1. เด็กหญิงประกายดาว  สุภาษร
2. เด็กหญิงสุนีวัลย์  บุญถูก
3. เด็กชายเฉลิมชัย  บุบผะศิริ
 
1. นางสาวชัชชญา  จำเจียม
2. นายสุพจน์  วิเศษโวหาร
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พิศดู
2. เด็กหญิงมินธิดา  เจนจบ
3. เด็กหญิงรัตนา  บัวงาม
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
2. นางสาวศาสตราวรรณ  ภูนุช
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 35 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  เผือกผ่องใส
2. เด็กหญิงจิราพร  จันทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์หนองแล้ง
4. เด็กหญิงพิมพ์ภัส  แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงสกลอินท์  บัวใหญ่
6. เด็กหญิงสิริมนต์  เพียรสูงเนิน
 
1. นางอนงค์  แก้วดก
2. นางสาวนงเยาว์  คุ้มบ้านชาติ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ชนก  ผ่องแผ้ว
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉุยฉาย
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  แต่้มทอง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดสา
4. เด็กหญิงศศิตราภรณ์  สมภาร
5. เด็กหญิงสาวิตรี  สีโท
6. เด็กหญิงเนตรธิตา  ยืนยง
 
1. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วคำปา
3. นางสาวดอกไม้  ลุนมา
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 71 เงิน 42 โรงเรียนตลาดคลองสวน 1. เด็กหญิงบุษรา  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงปนัสยา  ใจเอม
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คงถาวร
 
1. นายธีสวัตน์  งามเลิศ
2. นางสาวภาสินี  รื่นเริง
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายจตุพงศ์   ธรรมชิโน
2. เด็กชายดนตรี   สมานกุล
3. เด็กชายอำพล   นามวงค์
 
1. นางสาวรัตนา  คำแสน
2. นางสาวฐิตาภา   ลิ้มธนะกิจ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 30 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ขมวดทรัพย์
2. เด็กชายพุทธิกานต์  แซ่ท่อ
3. เด็กชายเจษฎา  ขมวดทรัพย์
 
1. นางเยาวภา  แก้วสมบูรณ์
2. นางสาวปิยาอร  เติมใจ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แพร่สาหร่าย
2. เด็กชายภูวดล  บุญภู่
3. เด็กชายวสันต์ชัย  ทิมเมือง
 
1. นางสาวรัตนา  คำแสน
2. นางสาวฐิตาภา   ลิ้มธนะกิจ
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ไวก้า
2. เด็กชายภควัฒน์  แสนบัณฑิตย์
3. เด็กชายวิษณุ  ภู่บุบผา
 
1. นางกมลวรรณ  เฮงสุวรรณ
2. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดหัวคู้ 1. เด็กชายธีรภัทร  เบญจวรรณ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พานย้อย
3. เด็กชายสุรเดช  สินส่องแสง
 
1. นายณัฐภัทร  คำขวา
2. นายชรินทร์  มั่นจิต
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.66 ทอง 20 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิง อภิชญา   สุโพธิ์
2. เด็กหญิงปานชนก   ป้องกัน
3. เด็กหญิงเมษา  เกษมรัตน์
 
1. นางสาวกรกมล   บำรุงวัด
2. นางพิไลวรรณ   บัลลังก์สพล
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 41 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ทองเงิน
2. เด็กหญิงจีรพร   แก้วสังข์
3. เด็กหญิงชลธิชา   บุญพยุง
 
1. นางสาวสุชิลา   ตองอ่อน
2. นางสาวอุไรวรรณ   โสภาคำ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88.66 ทอง 23 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 1. เด็กหญิงญาดา  กลิ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  จารีย์
3. เด็กหญิงรมิดา  สุมาลี
 
1. นางวงเดือน  พลังสันติกุล
2. นางสาวสวพร  แพทย์ประพาฬ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายกฤษเรศ  เสืออากาศ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์   กรุมรัมย์
3. เด็กชายเศรษฐพล   มั่นคง
 
1. นางสาวรัตนา  คำแสน
2. นางสาวฐิตาภา   ลิ้มธนะกิจ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 21 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อ่อนพลี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สาตจีนพงษ์
3. เด็กหญิงสกุณา  ศรียงยศ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพชรคำ
2. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงภัทราพร   ชื่นจิตร
2. เด็กหญิงวรกานต์  ดาราช
3. เด็กหญิงศิภาภรณ์   เชื้อกาญณ์
 
1. นางสาวสุชิลา  ตองอ่อน
2. นางสาวภารนันท์   อมรวัฒน์
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 36 โรงเรียนวัดหัวคู้ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เอี่ยมยิ้ม
2. เด็กชายภูภาคิน  ภู่พยอม
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  แจ่มสุวรรณ์
 
1. นางสาวอัชรา  เเชมัง
2. นางสาวอินธุอร  เวียงคำ
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดหัวคู้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทั่งจันทร์แดง
2. เด็กหญิงญานิศา  โยธะกา
3. เด็กชายภาคิน  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวชาลินี  ปัทนาถา
2. นางสาวศิราไลย์  ขำสม
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กัลยาประสิทธ์
 
1. นายบุษปภัทร  อณวัชวณิช
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายวสันต์  วงค์แย้ม
 
1. นางสาวอารยา  โพธิ์สุภาพ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไวยวาศ
 
1. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ฉลูทอง
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.67 เงิน 34 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายชาญณรงค์  อินต๊ะยศ
 
1. นางอารีย์    ด่านขุนทด
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์ชัยสาร
2. เด็กชายสงกรานต์  ช้างจันทร์
3. เด็กชายสิทธิผล  บุญทัน
 
1. นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง
2. นางสาวศรัญญา     ชัยนาม
 
203 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 6 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายชลธี  เสาธงทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา  ปู่คลัง
 
1. นางสาวศิรประภา  ตองอ่อน
2. นางสาวแวว  สุนทรวารี
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงพัชรพร  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงสุชานาถ   ปัญญาจักร
 
1. นางสาวกิติยา  หัสดินทร ณ อยุธยา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายธีรพล  กิจประมงศรี
 
1. นางสาวอัมพร  แกล้วกล้า
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงพรนิชา  ธนพรพนิต
 
1. นางจิรวรรณ  เอี่ยมยิ้ม
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.67 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงภภัสสร  อัครผล
 
1. นายจีระศักดิ์  สงสัย
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายชัชวาลย์  เสวีวัลลภ
 
1. นางสาวไอริณ  พิพัฒน์รังสรรค์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงกวิสรา   วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  วิใจยา
3. เด็กหญิงดวงกมล  อัครผล
4. เด็กหญิงพรพิมล  ปลื้มกมล
5. เด็กหญิงพินทุสร  เรืองไทย
 
1. นางสาวจันทนิภา  พิมพา
2. นางสาวขัฒยา  ซาเสน
3. นางสาวธันวินีย์   อบหอม
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  พุ่มสุวรรณ
2. เด็กหญิงลักษิกา  ติ้งสุข
3. เด็กชายวรรณชัย  ชะเว
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์นาง
2. นางนาฏยา  บรรจงอักษร
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอัญชลี  ประทาน
3. เด็กหญิงอินธิรา  บุตรงาม
 
1. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
2. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 35 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายณชพล  เฉลาพักตร์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตทศ
3. เด็กชายวิภาภรณ์  สีลา
 
1. นางสาวกาญจนา  มิมมา
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองสัมฤทธิ์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายชโลธร   สุมามิตร
2. เด็กหญิงทาริกา   เขียวสีม่วง
3. เด็กชายรัตนชัย  เนตรานนท์
 
1. นางสมใจ   แก้วโบราณ
2. นางสาวสุนันท์   สินเมฆา
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายคมศิลป์  สิงห์เรือง
2. เด็กชายนวพล  สิงห์หลง
3. เด็กหญิงพิมลพัส  สาธราลัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  นวลศรี
2. นางสาววิมลภักตร์  ธิมาชัย
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงหิม
2. เด็กหญิงผกามาศ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วุฒิยา
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายศรายุทธ  ดาวัลย์
2. เด็กชายศุภกร  ปัญชัยยา
 
1. นายชนกันต์  แถบทอง
2. นางสาวอันธิกา  สีเมฆ
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.33 เงิน 47 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายชัชวาล  นาคอ่อน
2. เด็กชายวงศกร  กลมกลาง
 
1. นายชนกันต์  แถบทอง
2. นายยศวัจน์  อภิรัตน์ระพี
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 36 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายตรีเพชร  ทองอ่วม
2. เด็กชายรัชชานนท์  ผลศิริ
 
1. นายทศพล  ยงยศ
2. นางสาวขนิษฐา  นิลโต
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายกรรตพล  รักษ์เสมอวงค์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เป้าสันเทียะ
3. เด็กชายธีรฎากรณ์   ดวงไข่ษร
 
1. นางสาวผุสดี  ศรีวินัย
2. นางสาวดวงกมล  จันทร์ยาม