สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 39 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรัณยา  โพธิโคตร
 
1. นางสาวเกษกนก  สุขเกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนพิบูลประชาบาล 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงบุญเกิด
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  จันทีนอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรวดี  บุญริ้ว
 
1. นายพรชัย  จงสุวัฒน์ชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  หมวกใหม่
 
1. นางสาวขนิษฐา  ผลาโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงธิดา  คะลา
 
1. นายวรายุทธ์  อารมดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1. เด็กหญิงลลิตา  จะโนรัตน์
 
1. นางสาวนันทนา  เต่าทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอรศศิพัชร์  พุ่มอำพา
 
1. นางสาวสุกาญดา  อยู่สังข์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  นารี
 
1. นางพรทิพย์  จันทรกิติวุฒิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวีรญา  แจ่มรัศมี
 
1. นางนภาพร  ป้อมเอี่ยม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 43 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงณัชณิชา  สุวรรณมาลี
 
1. นางเพชรดา  เดโช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรัทยาพร  อินทคล้าย
 
1. นางสาวยุพาวดี  เพชรสังวาล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นุ่มเนียม
 
1. นางสาวศิริพร  กุลวัฒน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.67 เงิน 41 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรัณยา  โพธิโคตร
 
1. นางสาวอณัญญ์กัญญ์  อังคุระนาวิน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.33 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 1. เด็กหญิงปาลิตา  พัทธนสาร
 
1. นางพรทิพย์  จันทรกิติวุฒิ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลดา  ภู่เกิด
 
1. นางลอองดาว  ภิญโญวุฒิไกร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายกฤษกร  หวังจีนกลาง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อ๋องเอื้อ
 
1. นางสมประสงค์  เกตุฉันท์
2. นางสุชาดา  เทพสงวน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงดรุณี  ธนาสุทธิพงศ์
2. เด็กหญิงบุญยาพร  วงศ์มั่น
 
1. นางพรนิพา  พนะจะโปะ
2. นางสาวอคปภา  สุขอัจจะสกุล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87.82 ทอง 9 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  ปีตวัฒนกุล
2. เด็กหญิงณัฐพร  อู่อุดมยิ่ง
 
1. นางสาวปัญญดา  จิตต์อารีย์เทพ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.38 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัณทิมา  จุดทามาศ
2. เด็กหญิงสิดาพร  มาลีเมาะ
 
1. นายวิโรจน์  โกมลสิงห์
2. นางสาวอคปภา  สุขอัจจะสกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 1. เด็กชายศิลกานต์  แย้มศรี
 
1. นางสาวฉันทนา  ชำนิ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 40 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กหญิงพชรพร  อัสรางชัย
 
1. นายธีระวินท์  ไพฑูรย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. นางสาวภา  เชื้อชาวนา
 
1. นายวิโรจน์  โกมลสิงห์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงนันทิญา  ธรรมพิทักษ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เวชกามา
3. เด็กหญิงสุชาริณี  อุกาพรม
 
1. นางสาววลัยรัตน์  สินหาชัย
2. นางสาวณัฐพร  บุญบำรุง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ต่างกลาง
2. เด็กชายณัฐพล  ธุระศักดิ์
3. เด็กชายธนภัทร  จันจุติ
 
1. นางสาวสุธิดา  อุเจะ
2. นางสาวสาวิณี  ไมตรีแพน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67.67 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เสน่ห์วงค์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ช้างทอง
3. เด็กหญิงสุกัญติมา  ฉิมบรรจง
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  ฐานสันโดษ
2. นางสาววราภรณ์  จงราช
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.27 เงิน 20 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ช่วยเหลือ
2. เด็กหญิงวลัยพร  พุทธา
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยคุณ
 
1. นางสาวประภาพร  โค้งอาภาส
2. นายสุทธิรักษ์   ซื่อตรง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เกษกุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญสม
 
1. นางเรือนคำ  จันทะเสน
2. นายณัฐวัตร   ศักดิ์ชัยชาญชล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กหญิงกัญวิภา  คุ้มภัย
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  กิ่งมิ่งแฮ
 
1. นายชลนุภัทร  ไตรแดง
2. นางสาวปัทมา  ปรัชญาเศรษฐ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงพรณัฐชา  ลีศรีทอง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  มีทิศ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สำแดงเดช
 
1. นางเนาวรัตน์  นุชอุดม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายทองใส  ทองเจริญ
 
1. นายกลันท์  สุคนธทรัพย์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายคมน์ษัฑวัต  เสถียรพงษ์
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อิ่มแสง
 
1. นายรณฤทธิ์  กิตติกรสกุล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กชายวัชรพัฐ  วานานวงศ์
2. เด็กชายศรราม  แก้วศักดา
 
1. นางสาวปัทมา  ปรัชญาเศรษฐ
2. นายชลนุภัทร  ไตรแดง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 41.77 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสมฤดี  หงษ์อินทร์
 
1. นางสาวนุชรี  ใจสะอาด
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. นางสาวธัญญาภรณ์  บุญประเสริฐโชค
 
1. นางสาวอรพรรณ  วงษ์พล
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 73.5 เงิน 5 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จรูญสิริพันธ์
 
1. นางสาวเกศรา  เวียงนนท์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอัยยาวีร์  ศรีพานิช
 
1. นายทวี  วรชินา
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 23 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ประทีปชัชวาลย์
 
1. นางสาวบูรนี  โพลังกา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงธนัชชา  ทองหงษ์
2. เด็กชายพีรธัช  ศรีเมือง
3. เด็กชายเตชิต  เกิดช้าง
 
1. นางสาวสุดใจ  บุญเขื่อง
2. นางพรประสาท  คงทิพย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนริศรา  เดชนรสิงห์
2. เด็กหญิงนันทกานต์  แข็งเขตต์
3. เด็กชายอภิชาติ  เชื้อคมตา
 
1. นางรัตนา  ชัยชนะ
2. นางสาวพัชรี  ชัยศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 34 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญผล
2. เด็กชายศิวกร  รถมณี
3. เด็กหญิงอริสา  ขวัญเจริญ
 
1. นางสาวณัฐฐิกา  พิลาอุ่น
2. นางสาวชุลีพร  ยอดใสย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แสงเปล่ง
2. เด็กชายนพ  เชี่ยวนาวิน
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมชัย
 
1. นายศรายุธ  หัวนา
2. นายวิชาญยุทธ  มะณี
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กชายธนวัต  หมื่นใจหาญ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธิ์อยู่
3. เด็กชายสุเมธ  สีดาชมภู
 
1. นายเรืองยศ  เรืองจันทร์
2. นางสาวสุพรรษา  เลิศเสม
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงนานา  คำเสน
3. เด็กหญิงอัญนิชา  ประทุมพวง
 
1. นางเนตรนรินทร์  มีชัย
2. นางสาววารี  สรสัมฤทธิ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.6 เงิน 27 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  หมื่นพรมมา
2. เด็กหญิงนนนานา  สมพลวรชัย
3. เด็กหญิงมีนนรี  มลิหอม
 
1. นางสาวปิยธิดา  ลออเอี่ยม
2. นางสาวนิสารัตน์  นิยม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธราธิป  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ซำโพธิ์
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  อ่ำพงษ์
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ลักษณกิจ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 1. เด็กชายกิตติโชติ   อ่อนกอ
2. เด็กชายศิวกร   รักแดง
 
1. นายสุวิทย์  สีดา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 43 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ฟักชะนะ
2. เด็กชายสิทธิพร  คุณเถื่อน
 
1. นายสมชาย  ธีระโชติ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายพูนบุญ  เขตกลาง
2. เด็กชายเขียว  โสม
 
1. นางสาวอัญชุลี  ฉัตรพุก
2. นายธนกฤต  หอมชื่น
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายจีระวัฒน์  อยู่เย็น
2. เด็กชายอัครพล  แดงเผือก
 
1. นายวิทยา  พิมพ์โคตร
2. นางสาวสุมาลี  กุลนิตย์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายฌานภพ  เติมจริ
2. เด็กชายธนภัทร  หาซุยซา
 
1. นายวิทยา  พิมพ์โคตร
2. นางสาวสุมาลี  กุลนิตย์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายพิชิต  ท้วมมณี
2. เด็กหญิงรัตติยา  ฉิมบรรจง
 
1. นายสหภพ  ฝาดแสนศรี
2. นางสาวอุภาพร  อรุณรัตน์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายศิริโชค  ภูมาตนา
2. เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์ศิลป์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลาลาด
2. นายจิรวัฒน์  การบรรจง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.2 เงิน 45 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อบภิรมย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงนพภัสสร  สุวัฒน์ศรีสกุล
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ผ่องศรี
5. เด็กหญิงสโรชา  ทรงนิลรักษ์
 
1. นางจงลักษณ์  การะเกต
2. นางสาวณัฐณี  พยุงหอม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง 16 โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินสม
2. เด็กหญิงนิษาชล  ก่ำม่วง
3. เด็กหญิงพลอยงาม  กสิกิจ
4. เด็กหญิงพลอยทิพย์  ผิวเงิน
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ถาวร
 
1. นางสาวรานี  รอดเนียม
2. นางสาวอัญชสา  กลิ่นน้ำเงิน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงชนิตา  ดอระวงษ์
2. เด็กหญิงบุษกร  สระทองจอม
3. เด็กหญิงอภิญญา  โคบุตร
4. เด็กหญิงอภิญญา  กุลาสา
5. เด็กหญิงอันนา  สีสด
 
1. นางสาวสาคร  อาญาเมือง
2. นางเบญญาภา  รัชฎาวิภากุล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.2 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่โต๊ะ
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  เอกรงค์
3. เด็กหญิงพิมญาดา  เกษม
4. เด็กหญิงศุภาวดี  ปั้นประสม
5. เด็กหญิงฮัลวา  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวธันยรัตน์  กล้ายประยงค์
2. นางสาวนฤมล  เสาสูง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.4 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จุ้ยซื่อ
2. เด็กหญิงณัชชารี  สวัสดี
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  ปราบคะเซ็น
4. เด็กหญิงภัทรพิชชา  สายวงศ์อินทร์
5. เด็กหญิงอรจิรา  หมายแม้น
 
1. นางสาวธันยรัตน์  กล้ายประยงค์
2. นางสาวนฤมล  เสาสูง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  เตรณานนท์
2. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีเงิน
3. เด็กหญิงลักษณา  ชอบการกิจ
4. เด็กหญิงศุกฤตา  งามขำ
5. เด็กหญิงเมษนี  อนันต์สถิตย์พร
 
1. นายกฤษณะ  ศรีมาลา
2. นายพรภวิษย์  มนตร์วัชรินทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงชณัญญา  ศรีบุญมา
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ปัญญาสิริพงษ์
3. เด็กหญิงภัทราพร  พงษ์ศิริ
4. เด็กหญิงวัชรียา  จุริทะโย
5. เด็กหญิงสวรรยา  พ่อพิลา
 
1. นางสาวจิรายุ  บุญลาโภ
2. นายธวัช  โพธิ์แก้ว
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 17 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  แสงจันทร์คุ้ม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อนันต์วรานนท์
3. เด็กชายภูเบศ  คำบูรณ์โชติกร
4. เด็กชายยศภัทร  หว้านหอม
5. เด็กชายเตชสิทธิ์  อริยเจริญทรัพย์
 
1. นายสุชาติ  ศรีกัญหา
2. นายไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนดิษลี 1. เด็กชายกฤตยศ  ภูวตานนท์
2. เด็กชายกิตติกวิน  ภูอาลัย
3. เด็กชายจตุพัฒน์  ธิปัญญา
4. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรเนต
5. เด็กหญิงชลดา  เฉลิมวงษ์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มงคลสุภา
7. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีอุบลมาศ
8. เด็กหญิงดวงกมล  ใจอารีย์
9. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุราแป๊ะตั้ง
10. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แซ่ลี้
11. เด็กหญิงภรัญยา  เล็กวิไล
12. เด็กหญิงวรณัน  คุ้มกัน
13. เด็กชายสรวัชร  อ่อนไพรี
14. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุขแสง
15. เด็กชายหัฐชัย  ทองดี
16. เด็กหญิงอริสรา  โทสุวรรณ
17. เด็กชายออมสิน  สิงหเดช
18. เด็กหญิงอินธิราภรณ์  บุญมาเลิศ
19. เด็กหญิงไปรยา  ศึกแสนพ่าย
 
1. นายทวนทบ  ฤกษ์ดี
2. นายพงศกรณ์  พิณทอง
3. นางสาวณัฐริกา  ยิ้มพราย
4. นางวัญชลี  คำจริง
5. นางสาวชัชชญา  คำจริง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82.2 ทอง 12 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  สีภูมี
2. เด็กชายขจรเกียรติ  นาคชื่น
3. เด็กหญิงชนมน  จิ๋วแหยม
4. เด็กชายชิษณุพงษ์  ทรัพย์ประสงค์
5. เด็กหญิงณัฐกมล  อัครวงศ์ชัยกูล
6. เด็กหญิงณัฐติกานต์  สำแดงภัย
7. เด็กชายณิชคุณ  โพธิ์อ้น
8. เด็กชายทฤตวัน  ทองยอด
9. เด็กชายธนโชติ  มารมย์
10. เด็กหญิงธีมาพร  ประถาพิมพ์
11. เด็กชายธีรนันธ์  ชินพลชาย
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  นิธีพัฒนกุล
13. เด็กชายปิยะ  สำราญ
14. เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสวน
15. เด็กชายรัฐกานต์  ด่านตาดทอง
16. เด็กชายศิวเวท  โฉมฉาย
17. เด็กชายศุภกฤต  มีโพธิ์
18. เด็กชายสหัสวรรษ  ทองชูแสง
19. เด็กชายสุรเชษฐ์  พึ่งดี
20. เด็กชายอุดมศักดิ์  ปลื้มจันทร์
 
1. พระครูใบฎีกาวิเชียร  วชิรปัญโญ
2. นางสุชานันท์  สกุลประเสริฐ
3. นางสาวปัฐยากร  ดวงดารา
4. นางธิดา  กองทรัพย์
5. นายพงษ์ศักดิ์  ชำนาญชล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  จันหอม
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.8 เงิน 43 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงอนัญพร  ง่วนจร
 
1. นางสาวนิธิยา  ทับเปลี่ยน
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง 5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.6 ทอง 18 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เอี่ยมสกุล
2. เด็กชายนดล  นิดภิรมย์
 
1. นางอนงค์  สินธุศิริ
2. นางสาวดวงรัตน์  สาชะนำ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ยะวิเชียร
2. เด็กชายสุเมธ  อินปา
 
1. นางบังอร  ศรีพุ่มบาง
2. นางปานใจ  ชาญพิทยา
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 16 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำใจพูล
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ทาแกง
 
1. นางสาวกุลชลี  อุ่นคำ
2. นางสาวสุกัญญา  มรกตคันโธ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.2 ทอง 38 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 1. เด็กหญิงกรกช  บัวทิม
2. เด็กชายกฤษดา  กล้าหาญ
3. เด็กชายก้องเกียรติ  หงษา
4. เด็กหญิงฑัณฑิกา  เสนารถ
5. เด็กหญิงปวรวรรณ  บุญช่วย
6. เด็กหญิงวรรณดี  ลัดพลี
7. เด็กชายวโรดม  พักเรือนดี
8. เด็กหญิงสุพรรษา  หริ่งกระโทก
9. เด็กชายเมธี  พักเรือนดี
10. เด็กชายแสงทอง  ชุมทอง
 
1. นายอภิชา  เพ็ชรน้อย
2. นางกาญจนา  สะเก็ตกุล
3. นางตรีเนตร  รัตนวราเกียรติ
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศาลา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สีมาลา
3. เด็กหญิงทิพย์ประภาพร  ฐานียกุล
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทำดี
5. เด็กหญิงนัทธพร  ยอดไม้
6. เด็กหญิงภาสินี  ทองเอี่ยม
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  อุ่นแก้ว
8. เด็กหญิงสุทธิดา  คางสันเทียะ
9. เด็กหญิงสุภาพร  ปรู้กระโทก
10. เด็กหญิงสุภาวดี  คำงาม
 
1. นายมานพ  พนะจะโปะ
2. นายทองคูณ  ลาพานิช
3. นายจีระศักดิ์  จันทร์สว่าง
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดกองแก้ว 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วกำพร้าว
2. เด็กหญิงกศกรณ์  สงวนยวง
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทรา
4. เด็กชายชายแดน  เลียง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มโนเกื้อกูล
6. เด็กชายทัตพงษ์  สุนทรวัฒน์
7. เด็กชายธนดล  มีสำราญ
8. เด็กหญิงพรนภา  มัทรา
9. เด็กหญิงสุภากร  แหยมนุช
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  สมบุญ
2. นางสาวจินตนา  มูลสัน
3. นางสาวพรทิพย์  นิ่มสนิท
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อ้นโต
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชินบุตร
3. เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงณิชาดา  ดามุกข์
5. เด็กหญิงนิษาพร  หัวใจเพชร
6. เด็กหญิงปัฑมพร  อินตัน
7. เด็กหญิงพรหมพร  สลักคำ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  แหยมสร้อยทอง
9. เด็กหญิงศศิกร  พันทองหล่อ
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมภู
 
1. นายไกรวิทย์  ตันติเมธีศักดิ์
2. นางวิไลวรรณ  เหลืองอรุณ
3. นายวัชรากรณ์  พันสิงสอน
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกองแก้ว 1. เด็กหญิงจตุพร  เฟื่องชูนุช
2. เด็กชายภูริพัฒน์  อ่วมละออง
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  สมบุญ
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. นางสาวกัญญาภัค  สุทธะป๊อก
2. นางสาวเจษฏาพร  สวนมาลัย
 
1. นางสาวนวลนิตย์  อุ่นเรือน
2. นางสาวพัชรา  ชื่นขอบ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีกิมซิ้ว
 
1. นางสาวกนกฉัตร  โกมลมณี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล
 
1. นางสาวกนกฉัตร  โกมลมณี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวระหาญ
 
1. นายสิทธิโชค  ฉิมวัย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แสนกล้า
 
1. นายบุญ  โพธิ์ขาว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กหญิงนฤมณย์  สุขใจวาว
 
1. นางสาวธนพร  การะภาพ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรรษา  ศุขศิริ
 
1. นางนิราพร  เพ็งศรีโคตร
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คำงาม
 
1. นายสิทธิโชค  ฉิมวัย
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิมพาเรือ
 
1. นายสิทธิโชค  ฉิมวัย
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายยุติธรรม  พลทา
2. เด็กชายวาสนา  เลื่อม
 
1. นางอาภรณ์  ทองใสพร
2. นางสาวอุษณีย์  จำปาวงษ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทะเรรัมย์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชูติวงค์
 
1. นางอาภรณ์  ทองใสพร
2. นางสาวอุษณีย์  จำปาวงษ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายณัฐวัตร  โคตรหลักคำ
2. เด็กชายปริญญา  ชัยนนท์
 
1. นางอาภรณ์  ทองใสพร
2. นายพีรสรรค์  สามิตร
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กชายศิริศักดิ์  พลยา
 
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนอมรเวช
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีทาดี
2. เด็กชายธีร์ณภัตน์  จันทร์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรกานต์  แย้มมงคลวัฒนา
 
1. นางสาวกนกฉัตร  โกมลมณี
2. นางสาววัชรีพร  จับเกตุ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ยมเกิด
2. เด็กชายภัทรธร  ถาวร
3. เด็กชายอิทธิชัย  สิทธิมงคล
 
1. นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพยิ่งยง
2. พระครูใบฎีกาวิเชียร  วชิรปัญโญ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 1. นางสาวกัลยา  ปัดสุวรรณ
2. นางสาวพรรณวลิน  ทองคำ
3. นางสาวเบญจพร  ไชยรัตน์
 
1. นางกาญจนา  ประจุดทะศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กชายธงธวัช  เนตยารักษ์
 
1. นายฤทธิกร  ปุ่นวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กชายศตนันท์  โพธิบำรุง
 
1. นายคมกฤช  ทองนพคุณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงเก๋  วรกุมาร
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายชัยอนันต์  หอมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  ห้องทองแดง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 74 เงิน 37 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงกรกช  ราชแสง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เบิดศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงญาณภัทร์  จินาวัลย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 13 โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กชายวีระภาพ  ก้อนวิมล
 
1. นางสาวชุลีพร  ขำมาก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สมศรี
 
1. นางสาวชุลีพร  ขำมาก
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กชายนวพรรษ  บุญเซ
 
1. นายศุภวิชญ์  จุฬาทิพย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีสันทัด
 
1. นางสาวชุลีพร  ขำมาก
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กหญิงปารวี  หอมนิยม
 
1. นายศุภวิชญ์  จุฬาทิพย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 30 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงปพิชญา  อมะลัษเฐียร
 
1. นางสาวน้ำฝน  ปินตา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงชเนตตี  ศรีบุตร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายนตภณ  ศิลปชัย
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กหญิงนพรัตน์  บุญเลิศ
 
1. นางวัชรินทร์  โยชิโนะ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กหญิงกวิตา  กิตติโชตินราแย้ม
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ปราโมทกุล
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นามภักดี
4. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขดี
5. เด็กหญิงวิกานดา  อุตัน
6. เด็กหญิงสิริยากร  ประดิษฐสอน
7. เด็กหญิงหาดทราย  แสงอรุณ
8. เด็กหญิงอภิญญา  ทองบุญเรือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
2. นายอนุรักษ์  โทราช
3. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงดากานดา  สำราญรื่น
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาธิเลิศ
3. เด็กชายนตภณ  ศิลปชัย
4. เด็กชายนพวัฒน์  วงษ์แก้ว
5. เด็กหญิงบุญลักษณ์  พิตรพิบูลลาภเดช
6. เด็กชายปณต  แปลกพงษ์ศิริ
7. เด็กชายปรมินท์  จุลโยธิน
8. เด็กหญิงปุณยาพร  สุดคนึง
9. เด็กหญิงพรปวีณ์  เพิ่มพูนสวัสดิ์
10. เด็กหญิงพัชริดา  คณานัน
11. เด็กหญิงภาพร  ชมชื่น
12. เด็กหญิงวรณัน  คำประสิทธิ์
13. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุรารักษ์
14. เด็กหญิงสัจจานันน์  แท่นมะณี
15. เด็กหญิงสุกฤตา  พวงหิมวันต์
 
1. นางสมถวิล  รัตนมาลัย
2. นางสาววัชรีพร  จับเกตุ
3. นายวันชัย  มีสัตย์
4. นางณัฐปภัสร์  พรธนพงศ์เกษม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงญาณภัทร์  จินาวัลย์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริมาจันทร์
4. เด็กชายนวชล  ประคำ
5. เด็กหญิงพัชริดา  เพชรนอก
6. เด็กชายรพีพัฒน์  กลิ่นขจร
7. เด็กชายวงศธร  แหล่งสุข
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ขำเขียน
9. เด็กหญิงวิรดา  สวยคำ
10. เด็กชายสุพศิน  สังข์แก้ว
11. เด็กหญิงเก๋  วรกุมาร
12. เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริมาจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ไมตรีจิตร
2. นางสาวโชติกาญน์  สิงห์รอด
3. นางสาวศศิกร  กมลรัตนกุล
4. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กหญิงกนกรส  นวลแตง
2. เด็กหญิงกวิตา  กิตติโชตินราแย้ม
3. เด็กหญิงกัญชริญา  ภันทิลาธนภัทร
4. เด็กชายจิรพัฒน์  ปราโมทกุล
5. เด็กหญิงณัฐฏพร  ดีสุพรรณ
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นามภักดี
7. เด็กชายนรวร  เมืองมูล
8. เด็กหญิงปริยาภรณ์  หิรัญยะนันท์
9. เด็กหญิงปริยาภัทร  หิรัญยะนันท์
10. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขดี
11. เด็กชายรติพงษ์  แพงพันธ์
12. เด็กหญิงรุ่งรวิน  พันเพ็ง
13. เด็กหญิงวิกานดา  อุตัน
14. เด็กหญิงสิริยากร  ประดิษฐสอน
15. เด็กหญิงสุนันทา  สุวรรณพงค์
16. เด็กหญิงสุรภา  ตันประดิษฐ์
17. เด็กหญิงหาดทราย  แสงอรุณ
18. เด็กหญิงอภิญญา  ทองบุญเรือง
19. เด็กหญิงอมรา  บัวศรี
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  กระแสร์สินธุ์
 
1. นายสมชาย  พึ่งอิ่ม
2. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
3. นางสาวบุษยา  ศรีจันทรา
4. นายอนุรักษ์  โทราช
5. นางสาววาสนา  พ่วงวิจิตร์
6. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กชายกฤษดา  ทิพย์ละมัย
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จุลมาศ
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  แสนปัญญา
4. เด็กหญิงธนพร  นามเกตุ
5. เด็กชายธนารักษ์  แลพวงมาลย์
6. เด็กชายปฏิภาณ  ใจกล้า
7. เด็กหญิงพรชนก  ใจสุระ
8. เด็กหญิงพรรณวารี  แอมพิมาย
9. เด็กหญิงพิมผกา  คนซื่อ
10. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุตรดีสุวรรณ
11. เด็กหญิงวิภาวี  ตรุษจา
12. เด็กหญิงวิไลพร  ขาวงาม
13. เด็กหญิงวิไลรัตน์  อู่นาท
14. เด็กชายศตนันท์  โพธิบำรุง
15. เด็กชายสุรพงศ์  มาลัยพงษ์
16. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จรูญ
17. เด็กหญิงหยกเงิน  นาคทอง
18. เด็กหญิงอชิรญา  คุ้มเผ่า
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทรัพย์กำไร
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นกสว่าง
 
1. นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์
2. นางราตรี  พูลพันธ์
3. นายคมกฤช  ทองนพคุณ
4. นางสาวนันทนา  ทวีชาติ
5. นางสาวศศิธร  พฤกษเกิด
6. นายธงชัย  อินธิราช
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายธนภัทร  คำงาม
2. เด็กชายประวิทย์  ฉิมสุข
3. เด็กชายปริญญา  ชัยนนท์
4. เด็กชายสถาพร  จั่นจำรัส
5. เด็กชายสมรักษ์  สะถิน
6. เด็กชายอรรถพล  พรมสติ
 
1. นายวรรณวุฒิ  วรรณารุณ
2. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
3. นายธนกร  อินไผ่
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงกมลชนก  เรืองบำรุง
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  สำเภา
3. เด็กหญิงกัญภร  นาคอ่อน
4. เด็กชายกิตติชัย  อุดมพันธ์
5. เด็กหญิงจริยา  โคกจันทึก
6. เด็กหญิงจิราพร  ศรีบุญรอด
7. เด็กหญิงฑิตยา  พัดสิงห์
8. เด็กหญิงณฐพร  ทองสำโรง
9. เด็กหญิงณัฎฐ์พิชานี  สะระนัย
10. เด็กชายตะวัน  เยี่ยมจัตุรัส
11. เด็กชายถิรวัฒน์  อมรภักดิ์
12. เด็กชายธงชัย  แก้วอนันต์
13. เด็กชายธนกร  แดงสา
14. เด็กหญิงธนพร  สอนเจริญ
15. เด็กหญิงธนพร  เอี่ยมวิจารณ์
16. เด็กหญิงธนิดา  แสงเผือก
17. เด็กหญิงนพจิรา  เจิมจุล
18. เด็กชายประวิทย์  ดีจันทึก
19. เด็กหญิงปิยาพัชร  ม่วงสุข
20. เด็กหญิงพรภิมล  ติปิก
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รักษสุธากาญจน์
22. เด็กหญิงพัชรี  ต๊ะถาวงค์
23. เด็กหญิงพิชาญา  วัชรปาน
24. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ป้องทอง
25. เด็กหญิงพุธิตา  วงศ์ศิริรักษ์
26. เด็กหญิงมินตรา  มาตราช
27. เด็กหญิงยศยา  โยมยอด
28. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กางไธสง
29. เด็กหญิงวรัญญา  มูลราช
30. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพบำรุง
31. เด็กชายศรัณย์  บรรยง
32. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แซ่โง้ว
33. เด็กชายสมภพ  สะถิน
34. เด็กหญิงสุกมล  พุ่มคง
35. เด็กหญิงสุกัญญา  รักษาพันธ์
36. เด็กหญิงสุปาน  กริดละพน
37. เด็กหญิงสุภัสสร  สุ่นจันทร์
38. เด็กหญิงหทัยชนก  เชื้อทอง
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงสุด
40. เด็กหญิงเวทิตา  เสาโกมุท
 
1. นางโยษิตา  เหียบขุนทด
2. นายสุรพล  แสนฤทธิ์
3. นางสาวพฤติพร  แก้วปินนะ
4. นางสาวสุจิตรา  แสนพิมพ์
5. นางสาวรมย์ชลี  โสมะนันทน์
6. นายสมหวัง  พูลแข
7. นางสาวสำเรือง  สุ่มจันทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  สิงหนสาย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายธิเบตศ์  เปรี่ยมสุข
 
1. นายสุรเชษฐ์  โพธิ์อ่อน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 40 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายปภาณ  บุญรัตนาคม
 
1. นายไชยวัฒน์  แก้วเอียด
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 15 โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงจุลณี  ก่อสูงเนิน
 
1. นายสมชาย  รอดเลี้ยง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   แป้นน้อย
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 32 โรงเรียนทรงวิทยา 1. เด็กชายธีวสุ  สว่างอารมณ์
 
1. นายอภิรัฐ  รุ่งเรือง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายเอกอรุณ  บุนนาค
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 26 โรงเรียนพิบูลประชาบาล 1. เด็กหญิงสุกัลญา  น้อยผล
 
1. นางสาวอมรา  แก้วทราย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คางสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชุมพร  วรนุช
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  พิชยานนท์
 
1. นางสมถวิล  รัตนมาลัย
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 13 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายวิทวัส  เพ็ชรกำแหง
 
1. นางสุประวีณ์  ลาภโชค
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนแก้ว
 
1. นายสมชาย  รอดเลี้ยง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 39 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงกัลชลิตา  การคิด
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เหล่ายนต์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กชายอัครวัฒน์  พรเมธีพัฒน์
 
1. นายนิรุต  ลุนระวงษ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายเอกอรุณ  บุนนาค
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดี
 
1. นางสุวรรณา  ไข่ฟัก
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   แป้นน้อย
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงก้อย  ไชยะลาด
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  มีชัย
3. เด็กหญิงขวัญชนก  เครืออนันต์
4. เด็กหญิงจำปา  ทองดี
5. เด็กหญิงจิระกา  เมตตะธำรงค์
6. เด็กหญิงชิษณุชา  พันธ์ุสะอาด
7. เด็กหญิงณัจฉรียา  นาคกระจาย
8. เด็กหญิงณัฐชยา  ยี่สันเทียะ
9. เด็กหญิงณัฐปภา  รามภักดี
10. เด็กหญิงตันหยง  ยูงปาว
11. เด็กหญิงธัญชนก  ว่องการโกศล
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แกดำ
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ส่งเสริมวิโรจน์
14. เด็กหญิงพลอยผกามาศ  ชอบธรรม
15. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แก้วเนียม
16. เด็กหญิงภัทรภร  ผดุงแพทย์
17. เด็กหญิงมารีญา  ซารีฟซาเดท์
18. เด็กหญิงวรรณมณี  นายวุน
19. เด็กหญิงวิชญาพร  เขตสาคร
20. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทรัพย์พูล
21. เด็กหญิงศุภดา  ยอดแสงคำ
22. เด็กหญิงสมิตานันท์  อินทร์พิทักษ์
23. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทร์แจ่ม
24. เด็กหญิงอรไท  ทองประเสริฐ
25. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชลนิธารักษ์
26. เด็กหญิงเกศรา  น่วมหน่าย
27. เด็กหญิงโสภาคร์  ขุนทอง
 
1. นายธนกฤต  ลาภสถิตรกุลย์
2. นายอชระวิชญ์  เกิดทรง
3. นายปัญญา  นามวงศ์
4. นางสาวกุลชาติ  เกาะลอย
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.666 ทอง 24 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยูงทอง
2. เด็กชายชาญวิทย์  วงษาราช
3. เด็กหญิงมินตรา  มูลมุลี
4. เด็กชายวุฒิชัย  เตโช
5. เด็กหญิงศิริการดา  ศรีเดช
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ซื้อ
7. เด็กชายสมควร  เหลือสิน
8. เด็กชายอรรถวรรถ  สิทธิชัย
9. เด็กหญิงอรสา  ภูมิ่งเดือน
10. เด็กชายอาณาจักร  เพ็ชรนอก
 
1. นางสาวสุธารักษ์  เพ็ชรอำไพ
2. นางสาวกิตติมา  กิจผดุง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายกิตติกรณ์  นัยนิตย์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  กรทอง
3. เด็กหญิงดวงเนตร  จ๋ายอุ่น
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ฮามพิทักษ์
5. เด็กหญิงบุญญาสา  ชสินธุ
6. เด็กชายพงศกร  สุนทรกิจ
7. เด็กชายพุทธิพงษ์  คณาภิบาล
8. เด็กชายสานิตย์  รอดโฉมฉิน
9. เด็กชายอภิรักษ์  ทรายเพชร์
10. เด็กหญิงเพชรชรี  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ไทยภักดี
2. นางอุษา  โพธิ์แก้ว
3. นางสาววันทนีย์  หวังเจริญทรัพย์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พงษ์บัว
2. เด็กหญิงทักษพร   ศรีชัยภูมิ
3. เด็กหญิงธัญทิพย์   นุตะศรินทร์
4. เด็กหญิงธีรภาภรณ์   เมืองโคตร
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   ไชยลังกา
6. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วชนะ
7. เด็กหญิงศิริญากร   ปะโปตินัง
8. เด็กหญิงสรวีย์   ดวงจันทร์
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ลักษณกิจ
3. นางสาวกุลชลี  อุ่นคำ
4. นางมณี  เนื่องนาคา
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.333 ทอง 5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงคุนันยา    เฟื่องปรางค์
2. เด็กชายฐิติวรดา   พงษ์สา
3. เด็กหญิงนงนภัส    กาฬภักดี
4. เด็กหญิงปนิตา   วงษ์ตา
5. เด็กหญิงประภัสสร    อิสาณ
6. เด็กหญิงอมรฤดี    พนมศักดิ์โยธิน
7. เด็กหญิงอรจิรา   ศรีชัยวงค์
8. เด็กหญิงอรวดี   บุญริ้ว
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวภัทรา  เพ็ชรัตน์
3. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
4. นางสาวอังสุมา  อบภิรมย์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ศรีวงษ์ชัย
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เจริญรอด
3. เด็กหญิงณัชชา  ฉายะรถี
4. เด็กหญิงปนิดา  บูรณกูล
5. เด็กหญิงรัตนาพร  วงษ์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงศิรดา  อิงทอง
7. เด็กหญิงอารดา  แวทไธสง
8. เด็กหญิงเหมลักษณ์  นพคุณจิรารัตน์
 
1. นางสาวสุธารักษ์  เพ็ชรอำไพ
2. นางสาวพิชญานันญ์  เบ้าคำ
3. นางญาณิศา  บุรัศมี
4. นางสาวปวิชญา  ผมงาม
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.333 ทอง 5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีแจ่ม
2. เด็กหญิงชลดา  ภู่เกิด
3. เด็กหญิงทอแสงรัศมี  แสงทอง
4. เด็กหญิงประภัสสร  จุอุบล
5. เด็กหญิงปัทมพร  งมโปร่งเบี้ย
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงษ์ตา
7. เด็กหญิงวริศรา  สวนอาจ
8. เด็กหญิงอริศรา  หมายครอบ
 
1. นางสาวภัทรา  เพ็ชรัตน์
2. นางสาวอังสุมา  อบภิรมย์
3. นางสาวจันทร์ทิมา  ลักษณกิจ
4. นางมณี  เนื่องนาคา
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไธสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  งามขำ
3. เด็กหญิงณัฐมา  คุ้มทรัพย์
4. เด็กชายนพรัตน์  บุญเจือ
5. เด็กหญิงปภาดา  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์นันท์
7. เด็กหญิงปาวดี  พรเลิศสิริกุล
8. เด็กหญิงปิยธิดา  อนุวุฒิ
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เผือกผ่อง
10. เด็กชายวิชญภาส  วิชาดี
11. เด็กหญิงอภิชญา  เฉลิมพล
12. เด็กชายอภิรักษ์  ปัญญะ
13. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ทองชิต
14. เด็กหญิงอิสริยา  วงศ์คำ
15. เด็กชายเสฎวุฒิ  อุทิศ
16. เด็กชายโภคินันท์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวแวย๊ะ  เจ๊ะนิ
2. นางสาวสุดารักษ์  อุ่นวงศ์
3. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
4. นายรณภพ  แก้วมาก
5. นางสาววารี  สรสัมฤทธิ์
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ถาวร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคตรพัฒน์
3. เด็กหญิงณภัค  เจริญสุขโชค
4. เด็กชายณรงค์ชัย  บุดดี
5. เด็กชายทวีทรัพย์  พึ่งไชย
6. เด็กหญิงทิพย์เนตร  ใจติ๊บ
7. เด็กชายธนพล  พันธ์ส้ม
8. เด็กหญิงนันทนัช  บาดริปราสาด
9. เด็กหญิงบุณยานุช  ตงลิ้ม
10. เด็กหญิงภัทรภรณ์  โคตรวงศ์
11. เด็กหญิงวราภิรมย์  จรัลเวชสุทธิ
12. เด็กหญิงวีนัส  ประสาทเกษการณ์
13. เด็กหญิงศุภนุช  ชารัมย์
14. เด็กหญิงสกุณา  เต็งรัง
15. เด็กหญิงสิรกรานต์  ศรีหมื่นแกน
16. เด็กหญิงสิริยากร  ชีวะพันธ์
 
1. นางนิราพร  เพ็งศรีโคตร
2. นางสาวสุดารักษ์  อุ่นวงศ์
3. นางสาววัชรินทร์  สายแถม
4. นางสาวกุสุมา  เรืองฤทธิ์
5. นางมณีวรรณ  บุญครอง
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤต  ราชแพทยาคม
2. เด็กชายตนุภัทร  อาทิตย์
3. เด็กชายทศพร  วิจารณกุล
4. เด็กชายธัชพงศ์  แสงอุ่น
5. เด็กชายสุขเกษม  เจริญธรรม
 
1. สิบเอกวัจนาภรณ์  พื้นผา
2. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงพุฒิธาดา  ยิ้มรัตนานุวัตร์
 
1. นางสาวหงสรถ  สวัสดี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์เทศ
 
1. สิบเอกวัจนาภรณ์  พื้นผา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.5 ทอง 12 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพลอยพัชชา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปริญาภัทร  อินทร์ทอง
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน 41 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงอานัญชา  อินทวารี
 
1. Mr.Giovani  Corrales
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 23 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ผ่องพัฒนา
 
1. นางสาวอังสุมา  อบภิรมย์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐชนน  บุอ่อน
2. เด็กชายธนภัตร์  รื่นสำลี
3. เด็กชายวิทวัส  เพ็ชรกำแหง
4. เด็กชายอัครชัย  ประจันทร
5. เด็กหญิงเมยาวดี  ใจอารีย์
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสุประวีณ์  ลาภโชค
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริเวช
2. เด็กหญิงเปรมิกา  จิรสุวรรณการ
 
1. นางสาววิภาดา  จันทร์โสม
2. นางสาวฉัตรลดา  มีสุวรรณ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงทัศนีย์พร  เขื่อนจักร์
2. เด็กหญิงธนกร  อนันต์ธนโชค
 
1. นางณัทญา  รัชพงศ์
2. นางพัชราพร  มูลศรี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87.26 ทอง 7 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายชนน  อยู่สวัสดิ์
2. เด็กชายณภัทร  อังคุระนาวิน
 
1. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
2. นางมณี  เนื่องนาคา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 36 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธันวา  สายงาม
2. เด็กชายธิติ  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายนรากร  ภูเงิน
4. เด็กชายปิยะพงษ์  เวสะมูล
5. เด็กชายรชต  อินทร์พรหม
6. เด็กชายเทวาราช  สามารถ
 
1. นายศุภชัย  ศรีอาจ
2. นางสาวขวัญเรือน  พิกุลสวัสดิ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 56.9 เข้าร่วม 21 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สิงห์ทา
2. เด็กชายธนาภัทร์  สายภา
3. เด็กชายธานัน  บุญโชคชัยกฤต
4. เด็กหญิงฟ้าประทาน  หาญเวช
5. เด็กชายศราวุธ  รอดพ้น
6. เด็กชายสิทธิโชค  โตใย
 
1. นางสาวนุสมล  เรืองตระกูล
2. นางสาวณัฐชานันท์  รอตสถิตย์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพร  จันทร์พรมชู
2. เด็กชายคณิสสร  ภักดีอำนาจ
3. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีอินทร์
4. เด็กชายธนธรณ์  พวงศรี
5. เด็กชายธัญธร  ลิอินทร์
6. เด็กชายธีรเดช  สุจินดากุล
7. เด็กชายศิรา  ชาวนาวา
8. เด็กชายอัษฎากร  จีนคง
 
1. นายนุชา  เฉยดิษฐ
2. นายนันทวัฒน์  รุ่งแสง
3. นายธีรยุทธ  นิมิตรดี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 1. เด็กชายคีตณภัทธ์  พุดทรง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ครุธแฉ่ง
3. เด็กชายปฐวี  รักชาติ
4. เด็กชายปรเมษฐ์  สุอังควาทิน
5. เด็กชายปาณัสม์  มักเจริญลาภ
6. เด็กหญิงปาริชาติ  สังเกต
7. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญมีมา
8. เด็กหญิงสุพรรษา  เสาธงชัย
9. เด็กหญิงอินทุกานต์  ศรีแดง
10. เด็กหญิงเปรมิกา  แก้วกอง
 
1. นายวุฒิชัย  จำปาหอม
2. นางสาวสิรินทิพย์  ทองนุช
3. นางสาวดวงดารา  เนตรวงค์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 68.2 ทองแดง 28 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัญษร  คุณดิลกคงคา
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  จุ้ยนิยม
3. เด็กชายปฏิพล  จำปาม่วงสีสุข
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  กิตินันท์
5. เด็กหญิงพิมพิศา  ผ่องพัฒนา
6. เด็กชายพีระพัฒน์  เรืองทัพ
7. เด็กชายภาคิน  ภูสีฤทธิ์
8. เด็กชายสุภวัฒณ์  กลิ่นกลม
9. เด็กชายอภิเชษฐ์  คนรู้
10. เด็กชายอาทิตย์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  มรกตคันโธ
2. นายรณภพ  แก้วมาก
3. นางสาวณัฐณี  พยุงหอม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายธนกฤต  บูรณะวงศ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  ลอยเมฆ
3. เด็กหญิงสิริยากร  โนนศรี
 
1. นางณัฏฐา  ควรเคียงเพชร
2. นางสาวกนกฉัตร  โกมลมณี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงกิรณา  เจริญอินพรหม
2. เด็กหญิงพรพิมล  วัฒนายงภากุล
3. เด็กชายวีกฤษณ์  ผาสุริวงศ์
 
1. นางสาวสาคร  อาญาเมือง
2. นายวุฒิพงษ์  จันทร์ยิ้ม
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงธนิดา  พันธ์งอก
2. เด็กหญิงปาณิตา  ห้องทองแดง
3. เด็กหญิงสิริรักษ์  พรหมเจริญ
 
1. นางมาลี  ลิมานันท์
2. นางสาวทักษิณา  ใยบัว
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 46 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอธิชา  ปัญณะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  นิยม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิลาด
2. นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพีรวิทย์  วีเชียรชัย
2. เด็กหญิงเอเซีย  พิชิตชัย
 
1. นางทัศนีย์  ภูมิลาด
2. นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายทิวานนท์  แก้วละมุล
2. นายภัทรพล  นามสุข
 
1. นางสาวสุจิตรา  โสมนัส
2. นางฐิรชญา  มหาสุข
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ขันทอง
2. เด็กชายปัณกฤต  ชินกฤตพัฒน์
 
1. นายณัฐภัทร  ปานทอง
2. นางจิณห์วรา  เย็นวัฒนา
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.17 ทองแดง 29 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผลสุข
2. เด็กชายภัทรพล  เภาภู่
 
1. นางสาวภูตะวัน  พระภักดี
2. นางสาวแพรวพรรณ  ประดิษฐ์ผล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.33 เงิน 32 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายกวิน  วัฒนการุณ
2. เด็กชายอิษวัต  มีแทน
 
1. นายอธิพันธ์  ทองสุข
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  รัศมี
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  นะรานันท์
2. เด็กชายศิริชัย  ร่มเย็น
 
1. นายปรีชาชาญ  รุ่งเรือง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายนฤเบศร์  ลำใย
2. เด็กหญิงวรินยุพา  พิพพนอม
 
1. นางณัฐกมล  สามิตร
2. นางฐิรชญา  มหาสุข
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายทัตดนัย  รูปดี
2. เด็กชายศิริศักดิ์  โพธิ์วัด
 
1. นางสาวอัญชลี  มาลัยหวล
2. นางฐิรชญา  มหาสุข
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดคลองเก้า 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญบุตร
2. เด็กหญิงอรกัญญา  ธรรมชาติ
 
1. นายจตุพล  พรมรินทร์
2. นางสาวตุลยดา  นุชประมูล
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กชายกฤตธน  บำรุงศรี
2. เด็กชายพชรพล  อ้นพร้อม
 
1. นายจักรกฤษ  กมลอรุณรัตน์
2. นางสาวมณีนุช  บุราณรัตน์
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กชายกิตติกร  พูลสวัสดิ์
2. นายนิภาส  บุญประกอบ
3. เด็กชายวิษณุ  จูมสร้อย
 
1. นายจามร  ชุนสาย
2. นายทินวัตร  อาทิตย์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กชายธนา  สุฑาตาร์
2. เด็กชายภาคภูมิ  ณ ไทรทิม
3. เด็กหญิงวิชิตตา  สุวรรณา
 
1. นายประสพสุข  โคตรพัฒน์
2. นางสาวกัณฐรัตน์  ช้างกลาง
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 1. เด็กชายมงคล  ศรีบุญ
2. เด็กชายรัชพล  เที่ยงแท้
3. เด็กชายวรฤทธิ์  แสนมณี
 
1. นางสาวปรัชนียา  มาวัชระ
2. นางกัญญ์ณพัชญ์  เดิมสันเทียะ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลั่นเกษตรวิทย์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทะวัน
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองแท้
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงวรกานต์  วาราวอ
2. เด็กหญิงสุลลิตา  ชูแสง
3. เด็กชายอาทิตย์  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวอัจษฎา  มะจุเงิน
2. นางพรพรรร  วีรโรจน์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชิตาพร  พลอยเลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐยุทธ  เที่ยงตรง
3. เด็กหญิงพีรยา  เหลืองอ่อน
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์เทศ
2. นางศรีอุไร  แก้วมณี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73 เงิน 40 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สวะนา
2. เด็กหญิงธัชพรรณ  อ่างทอง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  แจ้งสว้าง
 
1. นางสาวพรพิมล  ฤทธาพรม
2. นางพรรณชนก  มีมงคล
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เปี่ยมวารี
2. เด็กหญิงสุวริน  สร้อยจิต
3. เด็กหญิงเบญญาภา  อ้นโทน
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นายธนธร  เจนวรกิจ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 37 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มงคลฤกษ์
2. เด็กหญิงกัญญาณพัชร  ภามา
3. เด็กหญิงณัฐนรีย์  ภาคพรม
4. เด็กหญิงศศินิภา  ทรงกลด
5. เด็กหญิงอรปรียา  กลิ่นสุคนธ์
6. เด็กหญิงอุษามณี  สีพุทธา
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นายธนธร  เจนวรกิจ
3. นางเสาวลักษณ์  ประทีปชัชวาลย์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สุกก่ำ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  หวังกลุ่มกลาง
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำยอด
4. เด็กหญิงนิภาพร  เอี่ยมจำนงค์
5. เด็กหญิงปัณณพร  จันทร์จรัส
6. เด็กหญิงรัชพร  รุ่งถาวร
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นายธนธร  เจนวรกิจ
3. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กชายปวาริศ  พิรุณจิตร
2. เด็กชายพุทธคุณ  โพธิ์แสง
3. เด็กหญิงเบญจภา  อินทเดช
 
1. นางรพีกร  กฤชาพาสงค์
2. นายมนูญ  จันทร์ศักดิ์ศรี
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กันสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัก  จิตรัตนสิทธิ์
3. เด็กชายศรัณย์  อุตอามาตย์
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์เทศ
2. นางศรีอุไร  แก้วมณี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.67 ทอง 34 โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองใบศรี
2. เด็กชายณัฎฐคุณ  พลายงาม
3. เด็กหญิงศิรินภา  ชาบุญเรือง
 
1. นายพีระ  จันทร์ทองแก้ว
2. นางสาวสุกฤตา  รื่นเจริญ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.8 ทอง 15 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  จันทร์ตั้ง
3. เด็กชายวัยวุฒิ  ภูกะสอน
 
1. นางอุไรวรรณ  หอมชื่นชม
2. นางสาวระพีพรรณ  ทิพมาตร์
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 1. เด็กชายปาณัสม์  มักเจริญลาภ
2. เด็กหญิงอินทุกานต์  ศรีแดง
3. เด็กหญิงเปรมิกา  แก้วกอง
 
1. นายสุปวีณ์  ชูรัศมี
2. นางดวงพร  หนาแน่น
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  อยู่สินไชย
2. เด็กหญิงลลนา  สรรค์สิริโรจน์
3. เด็กหญิงอรัญญา  นันทะเสนา
 
1. นางยุวนิษฐา  เจริญผล
2. นางสาวพัชรี  มะลิงาม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75.66 เงิน 35 โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมประเสริฐ
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เนตรประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอพิมล  ทองดี
 
1. นางอัมพาพันธ์  ปานขาว
2. นางสาวกนกวรรณ  มูลศรี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.66 ทอง 8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คงดี
2. เด็กหญิงพรพิชา  พรมกอง
3. เด็กหญิงพรรษชล  ขำคม
 
1. นางสาวปวริศา  ลือโสภา
2. นางสาวสารภี  วรรณทอง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89.66 ทอง 15 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มศักดิ์
2. เด็กชายนราธิป  ปุยผา
3. เด็กหญิงพนิดา  จำปีกลาง
 
1. นางสาววิภาวี  ฟุ้งเฟื่องวงศ์
2. นางสาวชโลทร  ขำมาก
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 23 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีสวรรค์
2. เด็กหญิงปวริศร  สาสิงห์
3. เด็กหญิงวรางคณา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวพัชรี  มะลิงาม
2. นายภัทรพงศ์  รัตนา
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.66 ทอง 39 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  เสนจันทร์ฒิไชย
2. เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์พุฒิกร
3. เด็กชายโชติวัชร์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นายธนธร  เจนวรกิจ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  แดงโสภา
2. เด็กหญิงวราธรณ์  หวานใจ
3. เด็กชายสิทธินนท์  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นายธนธร  เจนวรกิจ
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายกฤชณัฎฐ์  แก้วตา
2. เด็กชายธนาทิป  สืบสาย
3. เด็กชายธีร์ณเดชน์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาววนิดา  กัณฑะพันธ์
2. นางสาวพิมพ์พจี  กวนไวยบุตร
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำเอื้อย
2. เด็กหญิงนิชาภา  ศรีทัพไทย
3. เด็กหญิงอรินท์พร  ศิริสุวรรณภา
 
1. นางสาวจิราพร  พุ่มเรือง
2. นางสาวสุพัตรา  สาริพันธ์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายนรวิชญ์  เกิดสังข์
 
1. นางณัฐมน  บุญเสริม
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1. เด็กหญิงธนิสรา  ชูชีพ
 
1. นางสาวพรรณี  ปักษา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขกร 1. นางสาวสุนิษา  โตสน
 
1. นายวสันต์  บุญพงษ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง 13 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไกรวงษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ผลาโชติ
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 7 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายทานธรรม  เกตุจันทร์
 
1. นางสาวมาลิสา  รักษ์วงษ์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.33 ทอง 14 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กชายนนทกร  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวชญาพร  หาญศรี
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายก้องภพ  สุคนธทรัพย์
 
1. นางจันทรธิมา  สุคนธทรัพย์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายพัชรพล  ยศสุพรม
 
1. นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  อินเรือน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กหญิงนัยนา  เกตแก้ว
 
1. นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1. เด็กชายณัฐชัย  บุญทู้
 
1. นางสาวพรรณี  ปักษา
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงณกัญญา  มะโนชาติ
2. เด็กชายธนภัทร  เคนท้าว
3. เด็กชายอภิชัย  บินอามัด
 
1. นางเพชรา  แป้นอ้อย
2. นางณัฐมน  บุญเสริม
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายนัทชิง  โชติ
2. เด็กหญิงนีรนุช  ถาใจยา
3. เด็กหญิงวาสนา  ถาใจยา
 
1. นางน้ำอ้อย  เพ็ชรวิภาต
2. นางสาวภัทรพร  ปัญญาภรณ์ประสาท
 
206 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยอดใจดี
2. เด็กชายเมฆา  มานุรัมย์
 
1. นางสาวนฤมล  พูนวัฒนะพิสุทธิ์
2. นางสุกานดา  นกสกุล
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงณัชชา  พลารักษ์
2. เด็กชายธีรพงศ์  สุ่นจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  เสาสูง
2. นายนิวัต  โชติศรีนิล
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายปิยะ  พะเดียงกิ่ง
 
1. นางสาววราพร  สีสมบุญ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ชื่นเกษร
 
1. นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 25 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายอดิเทพ  ทะวิทา
 
1. นางจันทรธิมา  สุคนธทรัพย์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายคุณาณนต์  สุขนุ่ม
 
1. นางสาวมาลิสา  รักษ์วงษ์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กชายนันทชัย  ฟักทอง
 
1. นายธวัชชัย  ท้องสมุทร์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงชนิตรา  เศษสุวรรณ์
 
1. นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพยิ่งยง
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายวิธวินทร์  สุผา
 
1. นางนิราพร  เพ็งศรีโคตร
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายบารเมษฐ์  อินเรือน
 
1. นางสาวณัฎฐ์นรี  ละม้ายแข
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์เลิศ
 
1. นายธนกฤต  หอมชื่น
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมล  หลำลาย
 
1. นางสาววรนุช  โหงวสอาด
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กชายพิทยุตม์  สุพร
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พันบุรี
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 12 โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กหญิงนัฐชา  บุญกัน
 
1. นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงอพิณญา  เขียวป้อม
 
1. นางสุนิษา  จิตตเกษม
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายคเนศพร  ดียิ่ง
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. นายเพชรพล  นฤมิตร
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 20 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายณาธาร  สุขศรี
3. เด็กหญิงนฤพร  กลิ่นใจ
4. เด็กหญิงปลิตา  หนูแย้ม
5. เด็กหญิงพรหมลิขิต  คุณล้าน
6. เด็กชายรชต  พัดจาก
 
1. นางสาวบุษยา  ศรีจันทรา
2. นางสาวกนิษฐา  เขาใหญ่
3. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กชายทรงธรรม  พันธุ์หอ
2. เด็กชายอรรถพร  แสงพลอย
3. เด็กหญิงอารยา  จัตตุพ่าย
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  แจ่มสุข
2. นางสาวปรัศนีย์  ผลนา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายรณชัย  ดวงชานนท์
2. เด็กชายวิษณุ  แซ่โป่ว
3. เด็กชายอลงกรณ์  พรมอวน
 
1. นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ
2. นางสาวอัญชสา  กลิ่นน้ำเงิน
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มีศิริ
2. เด็กชายนพรัตน์  มีจั่น
3. เด็กชายอดิสร  กะกะพันธ์
 
1. นางเฉลา  ละมูลมั่ง
2. นางสาวกันทิมา  ผูกศรี
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 13 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มปั้น
2. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  กระจ่างสี
3. เด็กหญิงริมธาร  โพนศรีสม
 
1. นางสาวแววมณี  สีลาโคตร
2. นางสาวอัญชลี  ชื่นชูผล
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มีสารภี
2. เด็กชายณฐกร  จันทร์อ่อนแสง
3. เด็กชายธนา  อุมา
 
1. นางสาวกิตติมา  กิจผดุง
2. นางกิตตินันท์  สว่างทั่ว
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  อิ่มเอิบ
2. เด็กชายมรุเดช  ใจอารีย์
3. เด็กชายสันติสุข  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสาวนันทนา  ณ บางช้าง
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กชายกล้าณรงค์  วีระวรรณ
2. เด็กหญิงปราณี  จันทร์ทอง
3. เด็กชายอัมรินทร์  อภิบาลสมุทร
 
1. นางพัชรี  วิลัยธัญญา
2. นางสาวคงรัก  ศรีวินันท์
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พลคต
2. เด็กชายเมธา  คนสิงห์
 
1. นางสาวอรัญญา  จันทร์มงคล
2. นางสาวภาสวรรณ  ชั้นประเสริฐโยธิน
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดสุขกร 1. นายพชรดนย์  ประวิง
2. เด็กหญิงสุพรรษา   พรหมนัส
 
1. นายจามร  ชุนสาย
2. นายทินวัตร  อาทิตย์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เครือกล่ำ
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  บุตตะ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมสอน
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 15 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 1. เด็กชายปกรณ์  นรานอก
2. เด็กหญิงรัตติกาล  กิ่งทอง
 
1. นายจิระพงศ์  ศุภศรี
2. นางสาวสุจิตรา  สนธิภักดี
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 13 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายนฤนาท  คำดี
2. เด็กชายเกรียงไกร  พงศ์ไกรศรีสิริ
 
1. นางสาวมาลิสา  รักษ์วงษ์
2. นางสาวปรียาภรณ์  คำผุด
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธราธร  สุขพงษ์
2. เด็กชายธฤต  วิลามาศ
3. เด็กชายภารดร  มามาก
 
1. นางสาวมาลิสา  รักษ์วงษ์
2. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 43 โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กชายจักรพงศ์  ภิรมรักษ์
2. เด็กชายจักรภัทร  จิตธร
3. เด็กชายธนวัฒน์  พัดเย็นใจ
 
1. นางสาวสุกฤตา  รื่นเจริญ
2. นายพีระ  จันทร์ทองแก้ว