สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 22 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงพรวรินท์  วันขวา
 
1. นางกมลมาลย์  ช้อยแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 48 โรงเรียนกำจรวิทย์ 1. เด็กชายอนุชิต  บัวลี
 
1. นางสาวจิตตรา  อุ่นละม้าย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 35 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชยุตรา    บัวไขย
 
1. นางสาวสายหยุด   แก้วสว่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงดลยภัทร  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ช้างพึ่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณภัชญา  สายหัสดี
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์   อินสุวรรณ์
 
1. นางสาวสายหยุด    แก้วสว่าง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ฟองเขียว
 
1. นางวีณา  บุญส่งศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  แย้มขำ
 
1. นางรติมา  มีสันทัด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญสิน
 
1. นางสาวสุภัสสร  มีศิลป์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76.67 เงิน 8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงเปรมกมล   พวงทอง
 
1. นางรัชวรรณ   อ้วนศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงชัญญา  สมนึก
 
1. นางธัชสุรางค์  ชุ่มยิ้ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงสุมัชฌิมา   แซ่โล้ว
 
1. นางสาวสายหยุด   แก้วสว่าง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.33 เงิน 33 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงอัฐภิญญาฑ์  จั่นจีน
 
1. นางจามรี  ชัยกิจกรณ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 28 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงวาริศา   ทรัพย์ทั้งสาม
 
1. นางสาวอาริญา   ใจกล้า
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองสุข
 
1. นายวิฑูรย์  อ่อนน่วม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงธนสร  ทองชิต
2. เด็กหญิงปาลิดา  วงษ์ลคร
 
1. นายพงษ์พิชญ์  นิรุตตินานนท์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงภัทราวรรณ  บุญสิบ
 
1. นางสาวชนากานต์  ดำอาจ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81.47 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1. เด็กชายชาตย์ชนะชัย  ปานแก้ว
2. เด็กชายบวรนันท์  นานอก
 
1. นางสาวศิริพร  กอนวงศ์
2. นางสาวปวีณา  ยิ้มนิล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.59 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อุสาหะ
2. เด็กหญิงวารุณี  เทินสะเกตุ
 
1. นางสาวศิริพร  กอนวงศ์
2. นางสาวปวีณา  ยิ้มนิล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายภูมี  เกริงกำจรกิจ
 
1. นางนงนภัส  แก้วมาเมือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงปิยนุช  วันขวา
 
1. นางสุมาลี  แสงก่ำ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายพีรพงศ์  หนองบัวล่าง
2. เด็กชายสุรสีห์  แพทย์พิทยา
3. เด็กชายเตชิต    เมฆรารัตน์
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  ชาลีเขียว
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเสือ
2. เด็กหญิงณัฐมล  ทุมมาโต
3. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วนวนศรี
 
1. นางนงค์นุช  ใจเบิกบาน
2. นางสาวไพลิน  ค้ำภูเขียว
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 54.33 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรนลิน  บัวสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวรินทร  สละอวยพร
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  เพชรรอด
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางวีณา  บุญส่งศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.93 ทองแดง 46 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงพรนภา  โพธิพัฒน์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  วงษ์สุรินทร์
 
1. นางสถิตย์พร  คำโม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงธิชา  จั่นอยู่
2. เด็กหญิงปาณิสรา  กังคะพิลาศ
 
1. นางสาวกาญจนา  สายพิมพ์
2. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38.2 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนพดล   กองแก้ว
2. เด็กชายประพรรณพัชร   หรุ่นเลิศ
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  เย็นภากนกโชติ
2. นางไพเราะ  โพธิ์อุไร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงพรรษา  โพธิ์ทอง
 
1. นายอารักษ์  แตงน้อย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สายพิมพ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คงสถิตย์
 
1. นางสาวกุลธิดา  สิงห์ใส
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายฐนดล  ขันธ์ดวง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร
 
1. นางสาวศิริพร  เกตุพรหมมา
2. นางสาวปรายฟ้า  วงษ์คำภา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายธีรภัทร  นุ่มอุปถัมภ์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ภักดีพันธุ์
 
1. นางสาววันดี  เต่าทอง
2. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 57.74 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงประภัสสร  พูลแก้ว
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  รุ่งหัวไผ่
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61.09 ทองแดง 11 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงนิภรพรรณ  บุญไกร
 
1. นางเพชรศรี  สุรวาท
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายอารักษ์  ศรีหนองบัว
 
1. นางสาวธัญกมล  พางาม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดบ้านทราย 1. เด็กชายรุจิภาส  บุญหนุน
 
1. นางสาวเจนจิรา  สมัครการ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงเบญจพร   คนคม
 
1. นางสาวสวรินทร์   อ้วนคำ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายกรภัทร  ลิจุติภูมิ
2. เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ
3. เด็กชายรวัฐกรณ์  คูณณิชาธนะวัฒน์
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  สวัสดี
2. นางวัชรี  แสวงเจริญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์   วีระเดชชูชีพ
2. เด็กหญิงวรุนทิสญา  ยาทองทิพย์
3. เด็กหญิงสุภัทรสร   กองเพ็ชร์
 
1. นางกาญจนา   กลั่นเชื้อ
2. นางสาววิชิตา  รักวารินทร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.4 ทอง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กชายปิติภูมิ  สุขรอด
2. เด็กหญิงวรรณวลี  มามี
3. เด็กชายศุภกิจ  นาคสกุล
 
1. นางปิยะวรรณ  แม้นญาติ
2. นางสาวมัลลิกา  การกสิขวิธี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงปทิดา   มูลสาร
2. เด็กหญิงพัชรพร  ฉิมนอก
3. เด็กหญิงสิริยากร  ฉลาดทำ
 
1. นางสาวสุนันทา  กองตาพันธุ์
2. นางสาวสุวรรณี   สร้อยเสนา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 30 โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กหญิงธัญวลัย  ขำแสน
2. เด็กชายธันวา  พุ่มโพธิ์งาม
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นาคทองดี
 
1. นายธัณย์นุชิต  หัสนีย์ธนเดช
2. นายเสนาะ  มีกลิ่น
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  เหล่าบุญกล่อม
2. เด็กหญิงรัชชประภา   เดชช่วย
3. เด็กชายสุรบดินทร์   มณีทัพ
 
1. นางกาญจนา   กลั่นเชื้อ
2. นางนันทนา   บุญคุ้มครอง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.4 ทอง 20 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงปราดิภัทธิ์  ศรีสุขใส
2. เด็กหญิงสริตา  เปียนุ่ม
3. เด็กหญิงอธิชา  ดีนาน
 
1. นายกังวาฬชัย  จำดี
2. นางสาวกนกพร  อินทร์เผือก
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 18 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงบุญญานี  นิลนารถ
2. เด็กชายภานุมาศ  คำร้อย
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สวัสดี
 
1. นายวิชา  จรเดช
2. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พานทอง
2. เด็กหญิงปิยพัชร  ยุทธศักดิ์สมบุญ
 
1. นางมะลิวัลย์  กระตุดนาค
2. นางสาวอัจฉรีย์  เนียมสำโรง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. นายพีรพัฒน์  ศรีดารา
2. เด็กชายวุฒิภัทร  มงคลแท้
 
1. นางสาวสุวรรณี  สร้อยเสนา
2. นางสาวสุนันทา  กองตาพันธุ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายธนิศร  นาคแก้ว
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เหลืองสนิท
 
1. นางสาวสุภาสินี  จันทะพันธ์
2. นางอรุณี  มณีผ่อง
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กชายบัญชา  สุวรรณเทพ
2. เด็กชายเอกพจน์  คัมภิรานนท์
 
1. นายสายชล  ทับพุ่ม
2. นางเรณู  โพธิ์ทอง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านพรมทิน 1. เด็กชายธาดากร  ประสมแสง
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญแพ
 
1. นายประภาส  นิสดล
2. นางนงลักษณ์  พลอยบุตร
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายพัชรพงษ์   หมีวร
2. นายสิริวัฒน์  สังข์ศิริ
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงวิทย์   รอนไพริน
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายอัษฎายุธ    จันทร์จิระ
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงวิทย์  รอนไพริน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 42 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  จิตร์เหลี่ยม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แม้นญาติ
3. เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์  ศรีเสริม
4. เด็กหญิงสรัลพร  พัฒนเจริญ
5. เด็กหญิงเวธนี  ร่มลำดวน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เย็นแจ้ง
2. นางสาวมลฤดี  ปานโพธิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงขวัญวริน   เกษรศักดิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก    อ่อนเงิน
3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ   ขันศิริ
4. เด็กหญิงอารีญา   พันธ์โยศรี
5. เด็กหญิงแก้วจุฑา   ภูครองทอง
 
1. นางสุพัตรา  พนมมาศ
2. นางจารุนันท์  คงพันธุ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองเอี่ยม
2. เด็กหญิงพรชิตา  เทียนปัญจะ
3. เด็กหญิงพรรณราย  ภิลัยวรรณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมบุญ
5. เด็กหญิงพิยดา  ธิดาน้อย
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
2. นางสาวสุกัญญา  ดอนโพธิ์ศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.6 เงิน 38 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อาจศรี
2. เด็กหญิงนฤมล   เมืองโคตร
3. เด็กหญิงนันธิดา   พวงหิรัญ
4. เด็กหญิงศรัญญา    นามวงศ์
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์   เกิดกิจ
 
1. นางเอื้ออารีย์  กันพล
2. นางสังวาลย์  บุญยะวงศ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.2 ทอง 19 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายธนภัทร    รุมรัตนะ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมรอด
3. เด็กหญิงปีใหม่   บุตรราช
4. เด็กหญิงพชรพร   พุทธา
5. เด็กหญิงพรนภัส   เสระทอง
 
1. นางเสาวลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
2. นางสังวาลย์  บุญยะวงศ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  แจ่มใส
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะหม่อม
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  กรอบทอง
4. เด็กหญิงอักษราภัค  พิลา
5. เด็กหญิงแพรวลัดดา  เบ้าแก้ว
 
1. นางสาวกุลจิรา  พิมลพรรณ
2. นางสาวพัชรินทร์  ชมภู่
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.2 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 1. เด็กหญิงชุติภา  แทนวัน
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ขำสกุล
3. เด็กชายธีรชัย  นวนสาลี
4. เด็กชายนฤเบศ  ถมยา
5. เด็กชายศิรายุ  คงแก้วมณี
 
1. นายอนุสรณ์  พัดเย็น
2. นางสาวสุพิตรา  ทาสะวัส
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 23 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มะลิสา
2. เด็กชายภัทรกร  ดงเย็น
3. เด็กชายวัชรศักดิ์  จันหน่าย
4. เด็กชายสุเมธ  นาทิพย์
5. เด็กชายโพธิพงศ์  แก้วม่วง
 
1. นายรัตนชัย  ศรัีโสภณ
2. นางเพ็ญภา  พรมมา
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงชาริสา  ชูศรี
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีสนพันธุ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 1. เด็กชายปรวัฒน์  เย็นสันเทียะ
 
1. นายอนุวัฒน์  สำลี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 28 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กหญิงพรหมพร  เลิกนอก
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกรกช   สุขเย็น
2. เด็กหญิงพนิดา   คงสุข
 
1. นางชูกิจ   แก้วเหล็ก
2. นางสุจิราพร   กุดเปล่ง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.6 ทอง 29 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนนท์ปวิธ   คงคืน
2. เด็กหญิงแพรวาภา   เค้าทอง
 
1. นางอรทัย   นกยูงแดง
2. นางชนินันท์  ไตรมงคลวิวัฒน์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ไตรธรรม
2. นายเดชดนัย  ดีล้น
 
1. นางกานดา   พูลอำไภย์
2. นางสาวศิรินันท์นภัส  โลมะบัญ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.8 ทอง 39 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงกิรติภา  นิคมภักดิ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พิลา
3. เด็กหญิงจิตรลดา  สำริดผ่อง
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  มะนะเปรม
5. เด็กหญิงปริชญา  โฉมงาม
6. เด็กหญิงภัสสร  กระตุดนาค
7. เด็กหญิงรัตติกาล  กองแก้ว
8. เด็กหญิงวิชญาพร   คำยิ่ง
9. เด็กหญิงสุชานาถ  สอนสืบ
10. เด็กหญิงสุดาภรณ์  กึ่งสำโรง
 
1. นางอรัญญา  ทองทาสี
2. นางสาวกุลจิรา  พิมลพรรณ
3. นายประพันศักดิ์  ผึ่งไทยสง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.8 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  ดีมาก
2. เด็กหญิงณหทัย  ภัยขยาด
3. เด็กหญิงนฑิภา  แสนรับสิน
4. เด็กหญิงปรายฝน  ลุยทอง
5. เด็กหญิงวรัทยา  จริยาพร
6. เด็กหญิงศิริขวัญ  เสริมกลิ่น
7. เด็กหญิงสุภัชชา  ผกากาญจน์
8. เด็กหญิงสุภัสรา  ขาวดี
9. เด็กหญิงอนัญญา  พงษ์ภมร
10. เด็กหญิงเกวลิน  แสงภูเวียง
 
1. นางณิชากร  พานทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  พิมพัฒน์
3. นางสาวจารุณี  ทองสวัสดิ์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงนภาพร  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงประภาพร  แผ่นทอง
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสงหิรัญ
4. เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิกรรม
5. เด็กหญิงพิชนาฎ  พิมพา
6. เด็กหญิงวนัชพร  อานุภาพ
7. เด็กหญิงสุพัชชา  เที่ยงธรรม
8. เด็กหญิงเจนจิรา  มีบุญพอ
9. เด็กหญิงเสาวรส  สำราญลักษณ์
10. เด็กหญิงแวนูอายนี  กุรุง
 
1. นางสาวทัศนีย์  รัดห่วง
2. นายสมาน  อำลา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กหญิงทิพากร  สกุลดี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สาสินธุ์
3. เด็กหญิงภาสินี  วงษ์ธรรมศักดิ์
4. เด็กหญิงรัติกานต์  ธิยา
5. เด็กหญิงศศิภา  สีแตงสุก
6. เด็กหญิงสาริศา  แสงมี
7. เด็กหญิงสุรดา  หอมจันทร์
8. เด็กหญิงเบญญาภา  อินต๊ะ
9. เด็กหญิงเมธาวดี  นุชเทียน
 
1. นางสาวรวีกานต์  โมรา
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  ถึกสกุล
3. นางสาววิรชา  เปลี่ยนสกุล
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงกัญญาวี  ฉลาดเก็บ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สารโพคา
3. เด็กหญิงญาณภา  จูประจญ
4. เด็กชายธนพล  สายทอง
5. เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงจันทร์
6. เด็กหญิงธันยพร  แพรเขียว
7. เด็กหญิงวิชยาพร  ดวงคำมา
8. เด็กหญิงสุภัสสร  พานทอง
9. เด็กหญิงสุภัสสร  โกสน
10. เด็กหญิงอโรชา  สิทธินาม
 
1. นางสาวสุภัสสรา  ทองงาม
2. นางสุรพร  จุฑาเกตุ
3. นางสาวกัลยารัตน์  ชอบค้าขาย
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงกฤตพร  แก้วหาวงษ์
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  หนาทา
3. เด็กหญิงฐิติพร  บุญขวาง
4. เด็กหญิงฐิติภา  ชิญหงษ์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขุนแผน
6. เด็กหญิงปริณดา  แสงสว่าง
7. เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีธาตุ
8. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญขวาง
9. เด็กหญิงหทัยทัต  จันทรี
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อำพันทอง
 
1. นางสาวสุภัสสรา  ทองงาม
2. นางสุรพร  จุฑาเกตุ
3. นางสาวนริศรา  พิมประสาร
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายบุณยกร  เลิศหัสดีรัตน์
2. เด็กชายวิชชุกร  เสวกวิหารี
 
1. นางสาวนิตยารัตน์  จันโทกุล
2. นายอภิวัฒน์  พานทอง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กชายคณิศร  โคกเทียน
2. เด็กหญิงเปมิกา  พิมพาพร
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมมา
2. นางอัญชลี  อินทจร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 1. เด็กชายศิวรักษณ์  ศักดิ์อุบล
 
1. นางสาวภัชภิชา  เพ็ชรมณี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มานะเกษม
 
1. นายชัยณรงค์  เอกวัฒน์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายเอกชัย  หอมหวาน
 
1. นางภูษิดา  ปานดำ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 1. เด็กหญิงชนัญญา  นพรัตน์
 
1. นางสาวภัชภิชา  เพ็ชรมณี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายศุภกร  ปัญญาสงค์
 
1. นายชัยณรงค์  เอกวัฒน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงปวีณ์รัตน์  ลือนาม
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงสธน  พัดเงิน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเชื้อ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 23 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงฝน  หงษ์สาวดี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ภูสมยา
 
1. นางจตุพร  เอื้อสลุง
2. นางลำใย  ทองประไพ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดบ้านทราย 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จำปางาม
2. เด็กหญิงศุภณัฐ  บุญชู
 
1. นางนันท์นภัส  วงษ์อยู่น้อย
2. นางรัชนี  จันทบาล
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นันทแก้ว
2. เด็กหญิงนิตยา  ใจกระสันต์
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงพัชรพร  พรมพรึก
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 32 โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กชายธนาวินท์  สาหา
2. เด็กหญิงธิคัมพร  คำภาย์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ประคองศรี
 
1. นางสาวประณิชญา  เปล่งอรุณ
2. นางศรัญญา  เปล่งอรุณ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สึมกำปัง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  พรหมรักษา
3. เด็กชายวิศรุต  พุฒหอม
 
1. นางบุญหอม  หงษ์สิงห์ทอง
2. นายอรรถวุฒิ  โปร่งเจริญ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงชนม์นิชา   อ่อนสาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ขันตี
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   แสงอรุณ
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   เกตุพรหมมา
2. นางพรรณอร  มากวงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงดุสิตฏา  ชมวงศ์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์   แปลกวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ขุนพิลึก
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 69.67 ทองแดง 32 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  จันตาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์  แผ่นสำริด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ขุนพิลึก
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายณัฐชนนทร์  กาจสวัสดิ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อพราหมณ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายบุญชนัยชล  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวศิริพรรณ  สลุงสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 73.33 เงิน 38 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กัลยาณพันธ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อพราหมณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กชายอนันตศักดิ์   หนูแสง
 
1. นายสันติ  เทียนศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชากร  บุญผาสุข
 
1. นางอุมาพร  สุตานนท์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงชนวรรณ  สาระเวช
 
1. นางสาวฐิติพร  พันธุ์ดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชากร  บุญผาสุข
 
1. นางอุมาพร  สุตานนท์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.3 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายภูดิศ  สร้อยวงษ์
 
1. นางนิตยา  ยอดระยับ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นประภา  พันธ์ุงาม
 
1. นายพิชญะ  เที่ยงแช่ม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงเพ็ญภัค  แก้วหลอดหล้า
 
1. นายสามารถ  แสงนวล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.66 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงนพสร  ชุ่มยิ้ม
 
1. นางสุรีย์ภรณ์  พวงประดับ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงอนันญา  แม้นประสิทธิ์
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายธนพนธ์  สุคันธจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์   แปลกวงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  รอดมณี
 
1. นายสามารถ  แสงนวล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79.66 เงิน 36 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสินี  แย้มครวญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์  แผ่นสำริด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 30 โรงเรียนวัดมุจลินท์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  แตงหอม
 
1. นางสาวอุทัย  กรอบทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 73.8 เงิน 20 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงนวล
2. เด็กหญิงชนาภา  สาริกา
3. เด็กหญิงดุสิตฏา  ชมวงศ์
4. เด็กชายธนพนธ์  สุคันธจันทร์
5. เด็กชายพงศกร  กรอบเพ็ชร
6. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ลานตวน
7. เด็กชายอนุศร  ผลไม้
8. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  สุคันธจันทร์
9. เด็กชายเดชอนันต์  สาริกา
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
2. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
3. นางอังคณา  แมคเฟอร์สัน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 77.8 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงกานดาวะศรี  เอกวิภาต
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  วงษ์ชมภู
3. เด็กชายณฤชล  สงวนใจ
4. เด็กหญิงณัชฌารีย์  จวบมี
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานขาว
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามธรรม
7. เด็กหญิงธนัญญา  ระมั่งทอง
8. เด็กชายพงศ์ศิริ  ไชยดี
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  พนมสวย
10. เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วแวว
11. เด็กหญิงสุพิชญา  เชนนุวรรณ
12. เด็กหญิงอริยา  พันธ์ประชา
13. เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญชู
14. เด็กชายเฉลิมชนม์  ชุริวัน
15. เด็กชายใบเฟริน์  แซ่ตั๋น
 
1. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
2. นายโอภาส  ประภาสโนบล
3. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงกัณฑิราณ์  ประภาสวัสดิ์
2. เด็กชายคณิศร  โคกเทียน
3. เด็กชายชญานนท์  อินทนิล
4. เด็กหญิงชนกานต์  บุญกุศล
5. เด็กหญิงชนิกานต์  เมืองซ้าย
6. เด็กชายชนินทร์  ผานาค
7. เด็กหญิงชัญญา  นามสะอาด
8. เด็กชายดลธรรม  ซื่อสัตย์
9. เด็กชายทวีพล  กองวิเชียร
10. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญากล้า
11. เด็กชายนพดล  มั่นเจริญ
12. เด็กหญิงนิศา  กองบุญมา
13. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล็กกลาง
14. เด็กชายอนันตศักดิ์  หนูแสง
15. เด็กหญิงอรจิรา  นันทา
 
1. นายสันติ  เทียนศรี
2. นายเสริมวิทย์  สังวร
3. นายดนัย  ทัดแก้ว
4. นางสุดใจ  สังวร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ภู่ภักดี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  โอภาส
3. เด็กชายณัฐชนนทร์  กาจสวัสดิ์
4. เด็กหญิงณัฐฑิตา  พันธนี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุศลจิตร
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  กัลยาณพันธ์
7. เด็กหญิงพัชรา  รักดี
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  หอมหวาน
9. เด็กชายสิทธิชัย  ทองดี
10. เด็กชายสิริภพ  ฤทธิ์น้อย
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองแถม
12. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่ำเจริญ
 
1. นางพิมพ์กุล  อัศวะรวีภัทร์
2. นางอรุณศรี  ยาคำ
3. นางสาววาสนา  เปล่งปลั่ง
4. นายยุทธศักดิ์  เชื้อพราหมณ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงชนิตา  ป้อมโพธิ์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ปรางทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคาคง
4. เด็กหญิงนิตยา  ขันนิยม
5. เด็กหญิงปภัสรา  พรหมสอาด
6. เด็กชายภานุวัฒน์   พันธ์วงษ์
7. เด็กหญิงภาริดา  สินศิริ
8. เด็กชายระพีพัฒน์  โกมล
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุฒหอม
10. เด็กหญิงสุนิตา  ศิริภาพ
11. เด็กหญิงอภิสรา  เกิดผล
12. เด็กหญิงใบพร  กาหลง
 
1. นางพิมพ์กุล  อัศวะรวีภัทร์
2. นางสาวไพริณ  มณีศรี
3. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
4. นายยุทธศักดิ์  เชื้อพราหมณ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1. เด็กชายการบิน  ไชยยงค์
2. เด็กชายจรณินท์  เกตุศรีเผือก
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วสา
4. เด็กหญิงฉัตรพร  ม่วงเรือน
5. เด็กชายชนะชัย  คำพงษ์
6. เด็กหญิงชนาพร  ขำรอด
7. เด็กหญิงธนัญญา  บุญอ้อย
8. เด็กชายธวัชชัย  ดำด้วงโรม
9. เด็กชายธีรภัทร  เสวะขุนทศ
10. เด็กหญิงพจน์ณิชา  นาคจำนงค์
11. เด็กหญิงพรหทัย  อ่อนนุ่ม
12. เด็กชายพีรพล  อร่ามโรจน์
13. เด็กชายภานุวิชญ์  ยายืน
14. เด็กหญิงวรินทร  อร่ามโรจน์
15. เด็กชายวีระยุทธ  วิทยา
16. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วมนตรี
17. เด็กชายอดิศร  ติดบุตร
18. เด็กหญิงอรพรรณ  แก่นเผือก
19. เด็กหญิงเมธาวี  คงเหลี่ยม
20. เด็กหญิงแสงเดือน  ทองอินทร์
 
1. นายสาคร  อินพันธ์
2. นายสวอง  ชื่นชอบ
3. นางวีนา  ทองศรี
4. นางธนัญพร  จังอินทร์
5. นางสาวนพธีรา  จีนขจร
6. นางสาวนิภารัตน์  อ่วมภักดี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธราดล    นุสสติ
2. เด็กหญิงพุทธิดา   เนียมรักษ์
3. เด็กชายรวิพล   พรมชัยสงค์
4. เด็กชายสหประชา   มะลิลา
5. เด็กชายสุธิพร   พลับเกลียง
 
1. นายสมชาย   คุ้มทอง
2. นายสิปปวิชญ์   จั่นงาม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เภาศรี
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  กริ่งกลับ
4. เด็กชายจิราวัตน์  ชินหงษ์
5. เด็กหญิงชนิดาภา  ภู่ระหงษ์
6. เด็กชายชาญวิทย์  สุขมั่น
7. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสร้อย
8. เด็กหญิงฐิดาพร  บุญประจวบ
9. เด็กชายณวฬรรสน์  พยุง
10. เด็กชายธีระศักดิ์  อ่อนตานา
11. เด็กชายนครินทร์  ชอบธรรม
12. เด็กชายปัญจพล  สาระสังข์
13. เด็กหญิงปาลิดา  อ๊อดพันธ์
14. เด็กหญิงพรนัชชา  ฉิมชาติ
15. เด็กหญิงพรรธกานต์  อยู่โภชนา
16. เด็กหญิงพรสวรรค์  แสงทอง
17. เด็กหญิงพัชรภรณ์  พูลเพิ่ม
18. เด็กชายพีรพัฒ  อัศวินโกวิท
19. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉัตรทอง
20. เด็กหญิงภัคจิรา  ประกอบกิจ
21. เด็กชายภากรณ์  ขะวงษ์
22. เด็กหญิงภิฆัมพร  ยิ่งประยูร
23. เด็กชายรัชชานนท์  ช้างร้าย
24. เด็กชายรัฐนันท์  ศรีอินทร์
25. เด็กชายรัตนตรัย  เหล็กผา
26. เด็กหญิงรุ่งนภา  โรคน้อย
27. เด็กหญิงวรรณิสา  ยิ่งยืน
28. เด็กหญิงวราพร  พุ่มทอง
29. เด็กหญิงวราห์  ชัยโยธา
30. เด็กชายวุฒิชัย  สีน้ำเงิน
31. เด็กชายศุภกฤต  ประกอบเพชร
32. เด็กหญิงสวิชญา  ประทุมพงษ์
33. เด็กหญิงสิริมา  เครือเขื่อนเพ็ชร
34. เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทุมพงษ์
35. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สมสุข
36. เด็กชายอภิเดช  ภู่จันทร์
37. เด็กชายเมธาวี  ศรีโสภา
38. เด็กหญิงแพรพลอย  พิทักสารี
39. เด็กชาย๊ณภัทร  สนิทพ่วง
 
1. นางสาวเนาวนิตย์  กฤษอาคม
2. นายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ์
3. นางสุภาพร  รักษากลาง
4. นางสาววดี  โคประยูรณ์
5. นางสาวประกายกาล  พานทอง
6. นางสาวฉัตรนริน  เดชคง
7. นางสาวกมลพร  โพธิ์ช่วย
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศิริสลุง
 
1. นายศิริชัย  วิลาชัย
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 32 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายสหรัฐ  พลเลขา
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 42 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กหญิงศุภพิชญา  บุญล้อม
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญเสริม
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง 11 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงพิรัตน์ดา  เจริญวงค์
 
1. นางสุธาสินี  ยมคุปย์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายฐิติกร  น้อยดา
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายนครินทร์  ชอบธรรม
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กหญิงปาณิศา  วรสกุล
 
1. นางสุพพัต  แช่มโชติ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ภู่ระหงษ์
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายภักดิ์  กีรติศานติ์
 
1. นางสาวนรินทร์พร  อุยสกุล
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 38 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายพชรพล  รอดเรือง
 
1. นางกนพวัลย์   กลิ่นจันทร์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงประภาพร  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  สารีคำ
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชอบเที่ยว
 
1. นางสาววิลาวัณย์   หว่างภักดี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจงแต่ง
 
1. นางสาววันทนา  พรมมา
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายเทวมินทร์  สระทองล้อม
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แก้วกล่อม
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 31 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กลมแก้ว
 
1. นางสุริวัสสา  ขรรทมาศ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 33 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ภู่ระหงษ์
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญยิ่ง
2. เด็กหญิงชญาดา  ธาระจักร์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  สิทธิชัย
4. เด็กหญิงชยิสรา  ขันโท
5. เด็กชายธันชนน  ดีเพ็ชร
6. เด็กชายปิยภัทร  สถาพรธนาสิน
7. เด็กหญิงพีรญา  ระลอกแก้ว
8. เด็กหญิงภวิตรา  สิงห์เกิด
9. เด็กหญิงมินิลธารา  บุตโรบล
10. เด็กหญิงลลนา  เถาว์ชาลี
11. เด็กหญิงวรัชยา  พงศ์พัฒนรัฐ
12. เด็กหญิงเบญญาภา  ภู่พัฒน์วิบูรย์
 
1. นายเจนณรงค์  สันติวงษ์
2. นางสุนิศา  พรศรี
3. นางโสพิณ  เล็กประชา
4. นายจักริน  วงศ์สง่า
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กชายกันต์ระพี  งามสง่า
2. เด็กชายทัตเทพ  ไชโย
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ส้มส้า
4. เด็กชายปภังกร  สูตรสุข
5. เด็กหญิงพรนภา  คุ่้มภัย
6. เด็กชายภูมิราชย์  เงินพูล
7. เด็กหญิงมายา  แครอลไลน์
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  พูลไชย
9. เด็กชายอภินันท์  บัวผัน
10. เด็กหญิงอริศรา  สมตัว
 
1. นายจักริน  วงษ์สง่า
2. นางสุนิศา  พรศรี
3. นางโสพิณ  เล็กประชา
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.666 เงิน 15 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สร้อยมะลิ
2. เด็กชายฐิราชัย  คุ้มแสง
3. เด็กชายทิวกร  จันทร์ศรี
4. เด็กชายธนดล  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงพัชริดา  สุนทร
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  เต่าทอง
7. เด็กหญิงวารุณี  สีสมุทร
8. เด็กหญิงเกศราพร  นิคมทัศน์
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชูผกา
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญเทียน
3. เด็กหญิงนิรุชา  แสวงทรัพย์
4. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  วงศ์ธรรมศักดิ์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  สกุลดี
6. เด็กหญิงสโรชา  หลงชม
7. เด็กหญิงอรชุกรณ์  แก่นแก้ว
8. เด็กหญิงอังศุมาริน  โสมดี
 
1. นางสาววิรชา  เปลี่ยนสกุล
2. นางสาวรวีกานต์  โมรา
3. นางสาวปนัดดา  สุวรรณสนธิ์
4. นายกุลธนันท์  เปรมสุข
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงกวิสรา  พระรามเงิน
2. เด็กหญิงจันทร์นิภา  ใจบุญ
3. เด็กหญิงณิชนันท์  ผัวะสูงเนิน
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญทัด
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  พุ่มพวง
6. เด็กหญิงมณฑิตา  อนันต์สลุง
7. เด็กหญิงวรรณิศา  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงศรัญญา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศิริพรรณ  สลุงสุข
2. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
3. นางสาวจุฑามาศ  มีลาภ
4. นางนิศารัตน์  โกมลสวัสดิ์
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70.333 เงิน 23 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงกิติญาพร  โตสอาด
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  ศุภกำเนิด
3. เด็กหญิงชลธิชา  นิ่มมาศ
4. เด็กหญิงปทิตตา  โพลงเงิน
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มั่นนัก
6. เด็กหญิงพริมรตา  กล่อมสุวรรณ
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  นุชยวง
8. เด็กหญิงอรปรียา  ชะเอม
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงงาม
2. เด็กหญิงกัลยา  ลาลี
3. เด็กชายจักรพงษ์  กลิ่นสังข์
4. เด็กหญิงจินตนา  สีเขียว
5. เด็กหญิงชุติธิดา  เข็มงาม
6. เด็กชายณัฐพล  สัสดี
7. เด็กหญิงธนภัทร  ทองอินทร์
8. เด็กหญิงธนวัลย์  บัวลี
9. เด็กหญิงปณิตา  ดวงศิริ
10. เด็กหญิงปราณปรียา  บุญปลูก
11. เด็กหญิงรสริน  ปรางค์โบราณ
12. เด็กหญิงศุจินัท  บุญอยู่
13. เด็กหญิงศุภรดา  มีอ่วม
14. เด็กชายอนุกร  ปริยพงศ์พันธุ์
 
1. นางกิตติมา  สุขมา
2. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
3. นายพัชรพล  เรียงเงิน
4. นายธัชชัย  สาระเดโช
5. นางสาวเพ็ญสุภา  พึ่งพิง
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.666 ทอง 9 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กชายณัธชัย  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธนพล  คงเจริญ
3. เด็กชายปรเมษฐ์  สุขสดมภ์
4. เด็กชายพงศกร  กล้าหาญ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหมือนมนัส
 
1. นางสาวธัญวรรณ  สลุงอยู่
2. นายสมพร  พิบูลย์
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 1. เด็กหญิงนุจนาถ  แสงสี
2. เด็กชายปฏิภาณ  มงคล
 
1. นายอนิรุจน์  หีบไสสงค์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกฤตสราภัช  สารพัฒน์
 
1. นางจีรวรรณ  อินทรเพชร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ริ้วตระกูล
 
1. นางจีรวรรณ  อินทรเพชร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายสิทธา   ติณวงศ์สุวรรณ
 
1. นางดุจฤทัย    เทียนศิริ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณภัทร  สุขมา
 
1. นางนันท์นภัส  ขงขันมณีเวช
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กชายอรรถพร  ศิริธรรม
 
1. นางวราพร  ปานแม้น
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา
 
1. นางจีรวรรณ  อินทรเพชร
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงวิว  พรหมายน
 
1. นางสวลี  นามเชื้อ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 34 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงกรรณณิกา  เผือกเจริญ
2. เด็กหญิงปลายฝน   เดชสนธิ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วัฒนชัย
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนสีมน
5. เด็กหญิงอมรทิพย์  ฉินทอง
 
1. นางกนพวัลย์   กลิ่นจันทร์
2. นางสาวจิราวรรณ  เส็งขำ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  รุ่งทิม
2. เด็กหญิงสาธุการ  ชูเกษร
 
1. นางพรประเสริฐ  ชอง
2. นางสาววันดี  ฉุนหอม
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 70 เงิน 46 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงกชกร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เงินกรม
 
1. นางสาวชุลีวรรณ  บุญมัง
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีแก้ว
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87.53 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ทวีผล
 
1. นางปาริชาด  เกษมสิน
2. นางสาวสุประวีณ์  คำพานิช
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษาชัย
2. เด็กหญิงนิชาภา  พวงมาลัย
3. เด็กชายบุญประเสริฐ  ชัยรัตน์
4. เด็กชายสรัลพร  นาคสนิท
5. เด็กชายสุภนัย  นามดวง
6. เด็กชายอชิตพล  สายตา
 
1. นายสิทธิกร  พงษ์ชัยอินทร์
2. นางสาวคมคาย  ปาระมี
3. นางสาวปิยะพร  ป้อมเกษตร์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 24.6 เข้าร่วม 42 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายกฤษกร  อุทัย
2. เด็กชายชลธี  มั่นคง
3. เด็กชายพงศกร  เกิดโพธิ์กะต้น
4. เด็กชายภีรพันธ์  พ่วงอินทร์
5. เด็กชายยอดขุมพล  หงษ์เวียงจันทร์
6. เด็กชายเมธา  บุญแช่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล  คชเดช
2. นางสาวสุพรรณี  จันทร์หอม
3. นางสาวปานจรีย์  สีนวล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 65.2 ทองแดง 34 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คชฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลารักษ์  ยิ้มใหญ่
3. เด็กชายนัทฐพร  บางประเสริฐ
4. เด็กหญิงนาตยา  อาทรสุพอคู
5. เด็กหญิงมุขฑิตา  วงษ์คำจันทร์
6. เด็กหญิงวิภาพร  ตลับแก้ว
7. เด็กชายสุรชัย  อาทรสุพอคู
8. เด็กชายไหว  (ไม่ทราบนามสกุล)
 
1. นางสาวรัตนา  กางกรณ์
2. นายธวัช  บุตรศรี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงศลิศา   บุตรสวน
2. เด็กหญิงศุภิสรา    สุคนธ์
3. เด็กหญิงโชติกา   กองศรี
 
1. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
2. นางมนต์ฤทัย   สุวะนาม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขโต
2. เด็กหญิงดลกมล  สายเหล็ก
3. เด็กหญิงมณฑิราภรณ์  กิจวิเชียร
 
1. นางสาวธนิตานันท์  มาดีกุุล
2. นางพิศมัย  เพ็งอินทร์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกันตนา  มะลิลา
2. เด็กหญิงชนาภา  ทรัพย์วิก
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  นางงาม
 
1. นางขนิษฐา  สละอวยพร
2. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.7 ทอง 6 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กชายนัฐพร  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายปรเมษฐ์  สุขสดมภ์
3. เด็กชายสุเทพ  มหาวงศนันท์
 
1. นางฉลองรัตน์  ต้นเกตุ
2. นายสมพร  พิบูลย์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 1. เด็กหญิงณปภัช  จินดารส
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิ่มประสารทรัพย์
 
1. นายวิชัย  ชิณบุตร
2. นางสุนีย์  ไพรี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชนชนะ
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  อุทัย
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นายเมทิน  นาคำ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงคีตพัฒน์  ตรัสงาม
2. เด็กชายศุภกฤต  จันภูงา
 
1. นางขนิษฐา   สละอวยพร
2. นางสาวนวพร   จูเจีย
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายจิรพงษ์  รักษ์วงศ์
2. เด็กชายตระการ  ลุกจันทึก
 
1. นางสาวชลธิชา  กาไวย์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงภรณ์ศิริ  พวงทอง
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ใจตรง
 
1. นายวีระยุทธ  แก้วสุวรรณ
2. นายอภิชาติ  ชอบค้าขาย
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  พงษ์ดี
2. เด็กชายธนพล   ทองสุข
 
1. นางขนิษฐา   สละอวยพร
2. นางสาวอภิชญา   มั่งมี
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 36 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายนฤเบศร์  อ่อนมูล
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ้บ้านไร่
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
2. นางสาวอรวรรณ  บุญอารักษ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.67 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไข่หงษ์
2. เด็กชายอชิตะ  กันอุปัทว์
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นางสาวสุมาลี  ปลั่งไปล่
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กชายธนสิษฐ์  สถาผล
2. เด็กชายอภิรัช  พัฒนุช
 
1. นายถนัดกิจ  จูฑะสุวรรณ์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กระต่ายอินทร์
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  นัคคัด
 
1. นางเกษร  ศรีนาค
2. นางธัญพร  ลักขษร
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนนธชัย  บุญทาบทอง
2. เด็กชายสหรัฐ  ตระกูลสุนทรชัย
3. เด็กชายสุปวีร์  พิบูลธนกิตติ
 
1. นางสาวกชพร  สระคูพันธ์
2. นางอรวรรณ  เชียงทา
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายนราธิป   คำเทศ
2. นายปฏิภาณ  ทรัพย์เธาว์
3. นางสาวอินธิรา  เพ็งทอง
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
2. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กชายธรรมนูญ  ดำสกุล
2. เด็กชายบุญเรศ  วรสกุล
3. เด็กชายสายธาร  เครือทอง
 
1. นายธัณย์นุชิต  หัสนีย์ธนเดช
2. นางสาวรชวรรณ  คำชู
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายณฐพน   คำฮด
2. เด็กชายพิชญุตย์  สมบุญ
3. เด็กชายโชคอัมพร   รัตน์นาคิน
 
1. นางพรสวรรค์   ชมเกตุแก้ว
2. นายทวีศักดิ์  ออกช่อ
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายชินพัฒน์  ประเสริฐสุข
2. เด็กชายณภัทร   อนันสวัสดิ์
3. เด็กชายปุณยวีร์   ทองดี
 
1. นางพรสวรรค์   ชมเกตุแก้ว
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนฤดล    โพธิ์ทองคำ
2. เด็กชายนฤเบศน์  ศรีพรรณ์
3. เด็กชายภาคิน  จอมพระ
 
1. นางพรสวรรค์   ชมเกตุแก้ว
2. นายทวีศักดิ์  ออกช่อ
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายพีรวุฒน์  ทองแผ่
2. เด็กชายศุภัช   วัฒนพันธ์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์   บุญรุ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวิทย์  รอนไพริน
2. นายภาคภูมิ  เชื้อสวย
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  รังกลิ่น
2. เด็กชายวรากร   หนูคำเชื้อ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนสอาด
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
2. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.3 เงิน 30 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายพงศกร  จันยุพา
2. เด็กชายพีรพงษ์   ขุมทอง
3. เด็กชายวีรยุทธ  พูลเจริญ
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางสมทรง  ปัทมศร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายจักรพงษ์  เอี่ยมเทียม
2. เด็กชายบุญมี  เพียงจำ
3. เด็กชายรัฐพงษ์  ข้อพิสังข์
 
1. นายประสาท  แจ่มผล
2. นายสมชาย  สัพโส
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงกัลยากร    นะวะเศียร
2. เด็กหญิงณัฏฐา   คำนวณชอบ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    สิงห์ดง
 
1. นางสาววิภาดา  จันทร์เสือ
2. นางสาวสุรัตน์ดา   โสดา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงณัฐพร    แก้วจีน
2. เด็กหญิงศศิประภา    พบกลาง
3. เด็กชายศิรสิทธิ์    โตบุญช่วย
 
1. นางสาววิภาดา  จันทร์เสือ
2. นางสาวสุรัตน์ดา   โสดา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.67 ทอง 19 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกุลธารินท์  ทองสุข
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ประมะคัง
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา  สุวรรณี
4. เด็กหญิงณัฐนพิน  อินทร์หอม
5. เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  วงษ์สมบูรณ์
6. เด็กหญิงศศิกิตต์จา  รักคนตรง
 
1. นายสุริยา  ขาวช่วง
2. นางกิ่งทอง  เอกวัฒน์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงกัญญภัค  อิ่มสำราญ
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  แดงธรรม
3. เด็กหญิงพัชรา  ทองชื่น
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์ธรรม
5. เด็กหญิงสายชล  สีห์บุตร
6. เด็กหญิงโชรญา  มุ่งมั่นยนต์
 
1. นางเสงี่ยม  งามวิลัย
2. นางนพมาศ  นิ่มตลุง
3. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    แจ้งเปลี่ยน
2. เด็กหญิงธิดาเทพ   เมืองเจริญ
3. เด็กหญิงมติสวรรค์    เพ็งยอด
 
1. นางรุ่งทิวา   เพชรเจ้ย
2. นางรันทม    คำชามา
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงม่วง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมพันธ์
3. เด็กหญิงอุณรียา  ศรธรรม
 
1. นางนภาพร  เนียมหะ
2. นางสาวปิยะนุช  ตรีชัย
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองมน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยิ้มอยู่
2. เด็กหญิงวิชญาดา  อำลา
3. เด็กหญิงเกษราพร  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางณัฏฐวรรณ  พงษ์พรหม
2. นางสุวรรณา  ภู่แพร
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  เกิดอยู่
2. เด็กชายรณกร  ขวัญพงษ์ดี
3. เด็กชายวิศิษฎ์  บุญค้ำ
 
1. นางอรุณี  วรรณกลาง
2. นางนันทกา  ทองอร่าม
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 34 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ยิ้มใย
2. เด็กหญิงนิชาพร  ป้อมจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  หอมเทียน
 
1. นางสุมนา  ศุภประเสริฐ
2. นางปราณี  แนบสนิท
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กชายชนินทร์  ผานาค
2. เด็กหญิงชัญญา  นามสะอาด
3. เด็กหญิงเปมิกา  พิมพาพร
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมมา
2. นางสาวสมฤดี  บุญธรรม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 21 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงชรินทิพย์  อ่อนตา
2. เด็กหญิงวันวิสา  พูลเตี้ย
3. เด็กหญิงอัญชลี   สุขเจริญ
 
1. นางศศิพงษ์  เพชรดี
2. นางนุชนารถ  วายโสกา
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 45 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   ตามพระหัต
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤกษ์เปรมปรี
3. เด็กหญิงวรรณษา  อ่อนตา
 
1. นางศินีนาฎ  อำลา
2. นายสมาน  อำลา
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86.66 ทอง 41 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีสมุทร
2. เด็กหญิงพรประภา  อุดมพืช
3. เด็กหญิงสุพัณนิดา  ทองหอม
 
1. นายภาคภูมิ  นาคสุทธิ์
2. นางสาวสุชาดา  สุจินตะกูล
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 37 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทับ
2. เด็กหญิงพัชรี  สอ้าง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองทิพย์
 
1. นางศินีนาฎ  อำลา
2. นายสมาน  อำลา
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงกัญรญา  สวัสดี
2. เด็กหญิงบุษยามาส  ทรัพย์สำเนียง
3. เด็กหญิงปริญญา  ทองศรี
 
1. นางพยุง  ควันทอง
2. นางมธุรินทร์  ลุประสงค์
 
197 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กชายป๋าว  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอะเน้ง  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงไหล่เจีย  แซ่ย่าง
 
1. นางธนิตา  ประเศรษโฐ
2. นางศิริพร  อินทร์เลิศ
 
198 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 43 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ   วรรณฤดี
2. เด็กหญิงวรกาญฎา   จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงเกวลิน   ทรัพย์สิน
 
1. นางจิรฐา   โต๊ะกลม
2. นางประกาย   ถินจันทร์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง 8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกฤษติกุล  ต่ายจันทร์
 
1. นางชนินันท์  ไตรมงคลวิวัฒน์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายจิตวิสุทธิ์  นพรัตน์
 
1. นางสาวธันญาลักษณ์  เสนามาต
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงภารดี  แก้วกงพาน
 
1. นางประภาวัลย์  อิ่มกมลพงศ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.67 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ชมชื่น
 
1. นางรุ่งฤดี  พวงวงค์ษา
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์นุช
2. เด็กหญิงวิภาดา  เชญชาญ
3. เด็กหญิงอริสา  กล้ากลางดอน
 
1. นางชไมพร  ผากา
2. นายประเสริฐ  เปี่ยมวิชัย
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กชายพรชัย  สายทอง
2. เด็กชายสิทธิโชค  ตระกูลแก้ว
3. เด็กชายอัครวุฒิ  ทองทรัพย์
 
1. นางนิตยา  กิ่งทวยหาญ
2. นางศิรินุช  โตจาด
 
205 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายต้นข้าว  ไขกันหา
2. เด็กหญิงแพรวภัสสร  เอี่ยมรอด
 
1. นางประยงค์  รอนไพริน
 
206 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธิติ  นกโนรี
2. เด็กหญิงพีรดา  สืบอักษร
 
1. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
2. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์จิระ
 
1. นางรุ่งทิพย์  บัติดอน
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวจิรพร  อุทัยกันย์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายคงศักดิ์  คำภาย์
 
1. นางเพชรรัตน์  รักสุภาพ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดี
 
1. นางชไมพร  ผากา
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงมาริสา  เนียมพันธ์
 
1. นางสาวนริศรา  กุงหล่า
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันทะกลม
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  เกตุพรหมมา
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายธนวินทร์  ศิรินาค
 
1. นางสาวจตุพร  สินประเสริฐ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายธนากร  สุวรรณ
 
1. นางวรรณทนา  สิงห์โต
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นางขนิษฐา  คุ้มทอง
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  โลกรักษ์
 
1. นายศิริชัย  วิลาชัย
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก่นวิจิตร์
 
1. นางสาวสุชาดา  สุจินตะกูล
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบางลี่ 1. เด็กหญิงวาสนา  สังขพันธ์
 
1. นางศิริเพ็ญ  ควรหัตร์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายพรรษา  ขำอินทร์
 
1. นางภูษิดา  ปานดำ
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายณัชชพล  เกตุช้าง
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายรชานนท์  วุฒิยานันท์
 
1. นางสาวรวีวรรณ  สุวรรณภาณุ
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปราบภัย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ม่อมพะเนาว์
3. เด็กหญิงณัฐญา  สมงาม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองดี
5. เด็กหญิงนฤมล  อินทร์เอม
6. เด็กหญิงพัชรี  พงษา
7. เด็กหญิงสุจิตตรา  สมสุข
 
1. นายวรรณะ  กุดเปล่ง
2. นางกันยารัตน์  อดิศรชูชัย
3. นางอุษา  สุรนารถ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัณณิกา  แสงคำ
2. เด็กชายจักรพงศ์  พุ่มโพธิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดิษฐเอม
 
1. นางสาวศันสนีย์  เกิดดี
2. นางสาวชนัฎสุดา  จันทร์น้อย
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองเม่า 1. เด็กชายจักรภัทร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนุสรา  ทองมาก
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงกลาง
 
1. นางดวงนภา  อยู่สุข
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  ทะยอม
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายพงศ์ภาณุ  บุญชุบ
2. เด็กชายพันธกาญจน์  พรหมวันนา
3. เด็กชายอติเทพ  เมฆา
 
1. นางประยงค์  รอนไพริน
2. นางสาวสุภารัตน์  วัฒนจันทร์
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ได้ลาภ
2. เด็กชายพิสณฑ์  เพิ่มพร
3. เด็กชายวิชัย  ราชบัณฑิต
 
1. นางถนอมจิต  จันทร์พินิจ
2. นางสาวนภารัตน์  ยาเคน
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายธีรเทพ  เพ็งภู่
2. เด็กชายพันธกาญจน์  พรหมวันนา
3. เด็กชายมีโชค  ขำปู่
 
1. นางประยงค์  รอนไพริน
2. นางสาวสุภารัตน์  วัฒนจันทร์
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีสุพรรณ
2. เด็กชายวงศธร  จันทึก
3. เด็กชายสิริชัย  มายาต
 
1. นางสาวอรทัย  นุ่มฤทธิ์
2. นายเรวัต  เสนาะจิตร
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 1. เด็กหญิงกรนิกา  จิตวิขาม
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  ช่างทอง
3. เด็กหญิงสริญา  หวังเจริญ
 
1. นางวรนันท์  หอมละม้าย
2. นางธนภร  หอมจันทร์
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. นายจิระศักดิ์  ช้างแก้ว
2. เด็กชายสราวุธ  เอิี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  อินทร์หอม
2. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กหญิงธฤตวัน  จำปาดง
2. เด็กชายวรนาถ  สามิภักดิ์
 
1. นางสาวนิภา  เย็นฉ่ำ
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. นายอนุวัฒน์  สุธาพจน์
2. นายอัครพล  รอดปานะ
 
1. นางพัชชานันท์  วินิยม
2. นายกิตติภณ  เนื้อเทศ
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กชายพัสกร  กองพล
2. เด็กชายพายุ  ชนะวงศ์
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  มะวงศ์ษา
2. นางสาวรังสินี  น้อยดี
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กชายกิตติ  ภักดีบาง
2. เด็กชายธนวัฒน์  คนเล็ก
 
1. นางสาวอมราวรรณ  พันธ์ุวิชัย
2. นางสาวสุกฤตยา  อินศร
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กชายจารุพงศ์   แสงม่วง
2. เด็กชายณัฐพนธ์  แดนขุดทด
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  ไชยมงคล
 
1. นางรัตณา  สุนันทวนิช
2. นายกำธร  อ้นชนะ
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 29 โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   หริรักษ์
2. เด็กชายปราเมศ   ทับทิมศรี
3. เด็กชายปิยะ   คำมี
 
1. นายชำนาญ  ศรีงาม
2. นายธนวรรณ  ตรีธนะ