สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงศิรินธร  เตชะผล
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงอักษร
 
1. นางพรรษา  ขันธ์เครือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงณัชชา  หนองเรือง
 
1. นายกฤติภณ  เณรตาก้อง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสุชญา  ศรีมือดี
 
1. นางสาวอุมาพร  พุ่มพฤกษา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา   หอมจันทร์ดี
 
1. นางสาวปราณี   วรสุทธิ์พิศาล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงรพีพร  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวยุพา  รัตนมุง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วนะรุจิ
 
1. นางสาวอภิรดี  บัวสด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 1. เด็กหญิงอริสา  ไทรทองพัฒนะ
 
1. นางสาวนุจรี  บุญฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเมษา  สมพิทักษ์
 
1. นายสุมิตร  เหพูลอย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 1. เด็กหญิงอมรสิริ  ผลงาม
 
1. นางสาวชัญญานุช  เน้หยะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 71 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงภรันยา  คำเอื้อย
 
1. นางสาวพรทิพย์  จิตสาคร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงอัฐจิมา  จัดละ
 
1. นางสาวยุพา  รัตนมุง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.33 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงพรรษา  นาคโสภณ
 
1. นางสาวธารวารินทร์  ปุญณปัญญาวงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.67 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 1. เด็กหญิงภณิดา  เกตหลำ
 
1. นางสาวจีรพา  ชาวบางน้อย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 42 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุนิตา  พิกุลแย้ม
 
1. นายสุมิตร  เหพูลอย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  ศุภวิจิตตานนท์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองแถบ
 
1. นางนวลจันทร์  กลอยสวาท
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 20 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงอรทัย  ทองรุ่ง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ณ บางช้าง
2. นางอัจฉราวดี  บุญโต
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.05 ทอง 20 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปานอำพันธ์
2. เด็กหญิงสริศา   ภู่พูล
 
1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
2. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายปอระมัท  ปลื้มจิตร
2. เด็กหญิงพัชรา  ปานอำพันธ์
 
1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
2. นางสาวอาภรณ์   โฆสิตาภา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  เจี่ยปิยะสกุล
 
1. นางสาวชุรีพร  พึ่งพิงพัก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 26 โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กหญิงสุพิชชา   สุขเจริญ
 
1. นางสาวชีวาพร  มูสิกนันท์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา   ถาวรนุกูลพงศ์
 
1. นางสิริทัศน์  ชำนาญกิจ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 27 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 1. เด็กชายกุลวัสส์   เชิงทวี
2. เด็กชายดุษฎี   พูลเกษม
3. เด็กหญิงสุธารส  เปียชาติ
 
1. นายสิทธิพร   สมบูรณ์ทรัพย์
2. นางสาวโสภา   สีทา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงวันวิสา  เหมือนละมัย
2. เด็กหญิงสุนีย์  -
3. เด็กหญิงแก้วกัญญา  บุญสม
 
1. นายศักดิ์ชัย  หุ่นนอก
2. นายสุทธิศักดิ์  ลิ้มศรีมงคลชัย
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 37 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กหญิงนภสร  แสงเจริญ
2. เด็กหญิงรพีพร  พึ่งเปลี่ยน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยจันทร์
 
1. นางกรรณิกา   นวโพธาสกุล
2. นางสาวกรุณา  เหล่าสุรพล
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.77 ทอง 8 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงกนกพร  เฉยทิม
2. เด็กหญิงจิตรา  มะสิน
3. เด็กหญิงนภัสสร  ทองปัญญา
 
1. นางสาวรำพรรณ  จันทร์ย้อย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 33 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงภคพร   ม่วงงาม
2. เด็กชายสหรัฐ   ทองคำ
 
1. นายพลวรรธษ์   วงศ์อินทร์อยู่
2. นางสาวสมหมาย   ใจซื่อ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20.8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงตะวัน  โภคะวิจิตร
2. เด็กหญิงพิยดา  ชามาตย์
 
1. นางกฤษฎิ์ณิชา  พุทจิระ
2. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายทัตธน  ปานสะอาด
 
1. นางสาวมณฑา  ดุสรักษ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 46 โรงเรียนพัชรวิทยา 1. เด็กชายพสธร  เถินมงคล
 
1. นางเยาวภา  จิตวีรภัทร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  คชสิทธิ์
 
1. นางกานต์พิชชา  จำเล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74.8 เงิน 18 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณประวรรต
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี
 
1. นางสุพัตรา  ประสพจำรูญภิญโญ
2. นางสาวสุจิตรา  จันทร์เขียว
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 19 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  บุญมา
2. เด็กชายอัครพล  ลิ้มศฤงคาร
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
2. นางวิภาวี  ว่องวารี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74.94 เงิน 9 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี
 
1. นายวิจิตร  เทาลิ้ม
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 29.69 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 1. นายจักรพันธ์  เรืองศรี
 
1. นางพรรษา  ปริโยธร
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กชายรัชพล  ศรีสำเภา
 
1. นางสาวปวีณา  มณีกล่ำ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1. เด็กชายเจษฎา  ปันแอ
 
1. นางสาวสุภัทรา  เซี่ยงหวอง
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  กล่ำรุ่ง
 
1. นางสาวสุชานาถ  โอแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายนวพล  ศุภาดารัตนาวงศ์
2. เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา
3. เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู
 
1. นางศศิสิริกร   เฉลิมธนาสกุล
2. นางสาวปิยาณี  บัวอ่อน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยา  ถาปันแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พ่วงถ้ำ
3. เด็กหญิงไตรรัตน์  ทับสน
 
1. นางสุพัตรา  สร้อยน้ำ
2. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายธนิสร  จันทร์กลม
2. เด็กหญิงลักษิกา  แก้ววิลัย
3. เด็กหญิงศิริพร  จุลปาน
 
1. นางปัถยา  รื่นนาค
2. นางพเยาว์  ใจมั่น
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนภักดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  สอพิมาย
3. เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์เรือง
 
1. นางแก้วตา  แก้วจีน
2. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.6 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 1. เด็กหญิงณัถญา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงภรวธิรา  แสงขำ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุขสว่าง
 
1. นางสาวสกุณา  เขียวมา
2. นางสาวพิสชุดา  ฉวีรัตน์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1. เด็กชายธนภัทร  ทวีสูตร์
2. เด็กชายวีรภัทร  พรประสาทสุข
3. เด็กชายเฉลิมพล  ฮวดลิ้ม
 
1. นายสมชาย  วันประเสริฐ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาติกา  สุธาพจน์
2. เด็กหญิงณปภา  สีทา
3. เด็กหญิงทิชาพร  ธานะสุข
 
1. นางบุษบาพร  ปรีเปรม
2. นางจำปี  ถาวรเจริญวัฒน์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงกัลยดา  คำสอน
2. เด็กชายปีเตอร์  -
3. เด็กชายอำพล  คำเมฆ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ลออเอี่ยม
2. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 20 โรงเรียนวัดยางหัก 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สวนบำรุง
2. เด็กหญิงวริศรัณย์  พุทธฉันท์
 
1. นางสาวกฤษณา  นนทารักษ์
2. นางสาวเกษร  หมุ่ยเจริญ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  แก้วกาญจนพงศ์
2. เด็กชายศักรินทร์  กองอ่อน
 
1. นายเอกลักษณ์  ไชโย
2. นายศุภวิชญ์  เสาร์ชัย
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายสมชาย  -
2. เด็กชายแจ๊ค  -
 
1. นายไพรินทร์  อิ่มแสงจันทร์
2. นางสาวปพิชญา  แพงป้อง
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายชาญชัย  -
2. เด็กชายพิ้ว  -
 
1. นายชูเกียรติ  แก้วจีน
2. นายภุูชิต  หงษ์รักษ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 1. เด็กชายณัฐนันท์  เรืองเทศ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เพื่อมสุบล
 
1. นายอนุกฤษณ์  จ้อยทองมูล
2. นายสมโภชน์  จันทรสุข
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายธวัชชัย    คล่องแคล่ว
2. เด็กชายนันทวัฒ    จอมวัน
 
1. นางสาวพรทิพย์   ปีตวัฒนกุล
2. นายธนา  นิยะบุญ
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ศรีลาจันทร์
2. เด็กชายศักดิธัช   เรืองเขียน
 
1. นางสาวพรทิพย์   ปีตวัฒนกุล
2. นายธนา  นิยะบุญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 25 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาติทองคำ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกณฑ์โคกกรวด
3. เด็กหญิงลลิตา  แซ่เอี๊ยะ
4. เด็กหญิงสุรีพร  สำลี
5. เด็กหญิงเมย์  -
 
1. นางสาวนันทิยา  โพธิประสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 23 โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงนิรัชพร  จักปราณี
2. เด็กหญิงบงกชกร  กำไรเงิน
3. เด็กหญิงปราถนา   ชาวนาห้วยตะโก
4. เด็กหญิงวรนุช  สิงหา
5. เด็กหญิงอทิยา  ท่าผา
 
1. นางวราภรณ์  งามชม
2. นางพัชรินทร์   วัดอักษร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 18 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 1. เด็กหญิงกุลนาถ  ลุนศรี
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  หงส์ษา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รอดภัย
4. เด็กหญิงมนัสชนก  สิทธิตรี
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ขุนหาร
 
1. นางสมบัติ  สมคะเนย์
2. นางจีรนันท์  คำลา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 16 โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กชายจักรภัทร  ราชสันเทียะ
2. เด็กหญิงฐิติกา  หุ่นเครือ
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  กันยา
4. เด็กหญิงสิรีธร  โสดสงค์
5. เด็กชายอำนาจ  มานวม
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  ชาติทอง
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ภู่จำปา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนัทนลิน  เกษมสุขสถาพร
2. เด็กหญิงบุณณดา  รุ่งนิรันดร์
3. เด็กหญิงพิมพลอย  พีระรัชพงศ์
4. เด็กชายภูรินท์  ศิลปสมบูรณ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  แจ้งสุวรรณ
 
1. นางอาจรีย์  แปงการิยา
2. นางสาวศตายุ  ตั้งศรีรัตน์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 19 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  เรือนเงิน
2. เด็กหญิงฝ้าย  แสนดี
3. เด็กหญิงภาสินี  มรรฆมาน
4. เด็กหญิงอรอุมา  เทศงามถ้วน
5. เด็กหญิงอังค์ธิกา  นาคนารี
 
1. นางนภาพร  ศิลประเสริฐ
2. นายสัญญกร  บัวครอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. เด็กชายชวกร  พวงปัญญา
2. เด็กชายปรัชญา  วัฒนะน้อย
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  จันทรยิด
4. เด็กหญิงพรประภา  ศรีจันทร์
5. เด็กชายอินทัช  กฤษณะพันธ์
 
1. นายชูเกียรติ  เพ็ญสุขใจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  สุจันทร์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ไชยเต็ม
2. เด็กหญิงพณิชา    ปิ่นโก
3. เด็กหญิงสรญา    สีบัวทัย
4. เด็กหญิงเอมมิกา   เพ็งพันธ์
 
1. นายชัชชัย   สุวรรณเทพ
2. นางสาวปิยภรณ์   ทำวัดไทร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83.4 ทอง 15 โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงกิติญา  คงสี
2. เด็กชายณภัทร  ทาเกตุ
3. เด็กหญิงณิชญา  รัตนจินดา
4. เด็กหญิงธัญจิรา  สระทองแก่น
5. เด็กชายธีระ  ศิริชัยวัฒนา
6. เด็กหญิงนฤมล  แจ่มแสง
7. เด็กหญิงนลินทิพย์  ม่วงใหม
8. เด็กหญิงพัชราภา  พิชิตชัยวัฒนกุล
9. เด็กชายพิพัฒน์  พงศ์ไพร
10. เด็กชายพิพัฒน์  แสงพายัพ
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักษาแก้ว
12. เด็กหญิงลมิดา  พรมดวงดี
13. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุขขำ
14. เด็กหญิงอชิรญา  เถาว์ทิพย์
15. เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์ดี
16. เด็กหญิงอลิศรา  พยอมหอม
 
1. นางสาวธนพรรรธ  ศรีสมุทร
2. นางสาวพรทิพย์  วงศ์นาคพันธ์
3. นางสาวอาราดา  ปรักมานนท์
4. นางสาวน้องนุช  เฟื่องไกรศรี
5. นางสุดใจ  บุตรศรี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 78.4 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 1. เด็กหญิงSU LAE TUN   -
2. เด็กหญิงกรกมล   ใจห่อ
3. เด็กชายขรรค์ชัย   ต้นสาย
4. เด็กชายขวัญชัย   ต้นสาย
5. เด็กชายจีรพันธ์   บุญช่วย
6. เด็กชายธนภัทร  พะณะงาม
7. เด็กหญิงธนิดา   ชมโลก
8. เด็กหญิงธัศวัล   ชมโลก
9. เด็กชายธีรภัทร  แย้มศิริ
10. เด็กชายธีรศักดิ์   พลาดิศัยสกุล
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัตพี
12. เด็กหญิงนัทธ์หทัย   ศุภนคร
13. เด็กหญิงภคพร   ใจห่อ
14. เด็กหญิงวราภรณ์   ทิมธรรม
15. เด็กชายสมคิด   อาจกิจ
16. เด็กชายสิทธิกร   เฉียบแหลม
17. เด็กชายอดิศร  เจริญใจ
18. เด็กหญิงอมรรัตน์   ศิริศักดิ์วงศ์
19. เด็กชายเจษฎา   ภางาม
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สิทธิพฤกษ์
 
1. นางนฤมล  โล่ห์จินดา
2. นางชิสา  บุญณรงค์
3. นางสิริมา  ม่วงงาม
4. นางสาวสุนิสา  เมฆวิลัย
5. นางสาวเกศินี  ชูขวัญ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กหญิงกัลยกร  ชิมิซุ
 
1. นางสาวภารุณี  ศรีรมย์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กหญิงปิยพร  สามศรีศร
 
1. นางสุพิกา  ต้นสอน
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวกุลยา  เปี่ยมสาคร
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 28 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงธิดาพร  สิริสรรค์สกุล
2. เด็กชายวงศกร  กสิผล
 
1. นางสาวธีรัชฌา  ทันใจชน
2. นางสุธาทิพย์  ถนัดทำ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.2 ทอง 39 โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กหญิงชาลิณี  บุญมาก
2. เด็กชายณภัทร  นุชตะโร
 
1. นางสาวกวิสรา  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวสุภัคสร  เอี่ยมหนู
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กชายจิรวัฒน์    สุขเกษม
2. เด็กหญิงเตชินี   พลอยงาม
 
1. นายกามเทพ    มิ่งสำแดง
2. นางสุถาพร  โพธิ์พัฒนาชัย
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงชลนิชา  แสงบุญ
2. เด็กหญิงชไมพร  เผ่าพงศ์
3. เด็กหญิงณันธิกาญจน์  สุดละม่อม
4. เด็กหญิงณิชาภา  จรรยา
5. เด็กหญิงพิชาฎา  ทองยิ้ม
6. เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง
7. เด็กหญิงวรรณิดา  เกษี
8. เด็กหญิงอาทิติยา  ยินดี
9. เด็กหญิงเขมิกา  ศาลา
10. เด็กหญิงไอริสา  สมศรี
 
1. นายนวพันธ์  โรจนวิทยโอภาส
2. พระมหาวิชญ์  ใจชื่น
3. นายบุญยกร  บุญพงศ์สิริวัฒน์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชาติทองคำ
2. เด็กหญิงฉัตรพร  พรรณหนอง
3. เด็กหญิงนัฐชนันท์  โสมรักษ์
4. เด็กหญิงลดารัตน์  ภัคมาน
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ย้อยดี
6. เด็กหญิงสุธิดา  ลังกาแกม
7. เด็กหญิงอภัสรา  คิดดี
8. เด็กหญิงอังค์วรา  แซ่ตัน
9. เด็กหญิงเกตุมณี  ทศกร
10. เด็กหญิงเนตรมณี  บุญโพธิ์แก้ว
 
1. นางสาววิพาธิษณ์  สินจิราธรกุล
2. นางสาวพวงทอง  กลอยยิ่ง
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจียมวาง
3. เด็กหญิงชนกนันท์  สารีวงษ์
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงเปลี่ยน
5. เด็กหญิงปีใหม่  เคนคำภา
6. เด็กหญิงมนิภา  แล่เอี๋ย
7. เด็กหญิงสุกัญญา  มาตเกตุ
8. เด็กหญิงอภัสนันท์  มิ่งมาลัยรัตน์
9. เด็กหญิงอภิชญา  พับยม
10. เด็กหญิงแพรวา  ภารินทร์
 
1. นางสาวอภิญญา  พลอยดี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงกนกอร  ใจเพ็ชร
2. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนทอง
4. เด็กหญิงดารารัตน์  เคร้าเครือ
5. เด็กหญิงทิชากร  พินิจการ
6. เด็กหญิงนิธิวดี   ณ บางช้าง
7. เด็กหญิงปรียาภัทร  พูละพัฒน์
8. เด็กหญิงมาริษา  ดีเลิศ
9. เด็กชายศรายุทธ  เฉยทิม
10. เด็กหญิงอริศรา  ทรัพย์เลิศ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
2. นางสาวนันทิยา  โพธิประสิทธิ์
3. นางสาวพิสมัย  คำดี
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 21 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อิชฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลิตา  ขัดเดชา
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  ม่วงงาม
4. เด็กชายปานะ  ตาวิน
5. เด็กหญิงพรนภา  ลักษณะโต
6. เด็กหญิงฟ้าใส  อิชฤทธิ์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  น้อยกำเนิด
8. เด็กชายวีรภาพ  จังพานิช
9. เด็กชายสราวุฒิ  แผ้วตัน
10. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวนัยนา  ภุมมาจันทร์
2. นางสาวกชวรรณ  ขันคำนันต๊ะ
3. นางสาวจุฑามาศ  รอดพ่วง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 22 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายคฑาเทพ  พุ่มสงวน
2. เด็กชายคุณากร  จันทร์คำ
3. เด็กหญิงจิตติกา  วงศ์เชียงทอง
4. เด็กชายพงศกร  พลเสน
5. เด็กชายภูรินท์  เคนสุโพธิ์
6. เด็กชายวรเมธ  เชาเครือ
7. เด็กหญิงวันทิตา  นาคนาคา
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวสวัสดิ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์รมย์
10. เด็กชายอิงศรา  ศรีทอง
 
1. นายสรายุทธ์  ทินกร
2. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
3. นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปี่ยม
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 71.4 เงิน 14 โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กชายกฤตนัย  โอบอ้อม
2. เด็กชายณภัทร  พุคโสภา
3. เด็กชายณัฐพณกร  แสงสุวรรณศรี
4. เด็กชายตรีทศ  ศรียงยศ
5. เด็กชายพิทวัส  สืบสุข
6. เด็กชายพิษณุ  ปรีชา
7. เด็กชายรพีภัทธ์  แก้วประยูร
8. เด็กชายสุธิพจน์  สุวรรณประทีป
9. เด็กชายอธิป  รอดดอน
10. เด็กชายอนุชา  วงศ์ยะรา
 
1. นายประยุทธ  พงษ์หนองพอก
2. นางปราณีต  ลักษณะโต
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   รอดคล้ำ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   วรประเสริฐ
 
1. นางวันดี   คชานันท์
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคฉาย
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ปลื้มทรัพย์
 
1. นางประทุม   เทียมเมือง
2. นายอภิวัฒน์  ท่าพิมาย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงภาสินี  บิดงูเหลือม
 
1. นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กชายภากร  ภู่คง
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายพะผ่าย  -
 
1. นางวสุธา  ชานุ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กหญิงหงสรถ  จินโตพิลม
 
1. นายณัฐดนัย  อยู่พิพัฒน์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กชายธนโชติ  รักอักษร
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียน เทศบาล 3 (ประชายินดี) 1. เด็กหญิงทิพนรินทร์  จันทวงศ์
 
1. นางสาวปัทมา  หิมะ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายพนคร  มงคลกุล
 
1. นางจินตนา  โลห์สกุล
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงฟุ๊ก  ตินพ
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  ทองภู่
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิงคะสะ
2. เด็กชายธนูเอก  พม่า
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
2. นายบุญส่ง  นามถาวร
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงงาม
2. เด็กหญิงกาโม  หงษ์ทอง
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
2. นางจงกล  นามถาวร
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กชายทศวรรณ  บัวประดิษฐ์
2. เด็กชายธวัชชัย  อินจงกล
 
1. นางสาวปรินทร์ญาดา  อยู่คง
2. นางสาวพจนา  โม่มาลา
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอัญชลี  (พม่า)
 
1. นายชำนาญ  รักดี
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 35 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายกรตะวัน  พรหมสาร
2. เด็กชายณัฐดนัย  ชื้นเครือ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางอังสนา  ม่วงเงิน
2. นางสาวอารีรัตน์  ้จ้อยเจริญ
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 1. เด็กหญิงปริฉัตร  จิวรกุล
2. เด็กหญิงศรุตยา  ปลื้มน้อย
3. เด็กหญิงเขมมิกา  คงสุข
 
1. นางปทิตตา  ทองบุญมี
2. นางสาวปิยมาศ  จิตกูล
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กชายทิน  -
2. เด็กชายบารมี  -
3. เด็กชายรัชมงคล  โหมดแจ่ม
 
1. นางสาวจิราพร  จารย์ปัญญา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 73 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 1. เด็กชายปนัดพงษ์  ดีพิจารณ์
 
1. นายทนงศักดิ์  คุรุรัตน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แป้นภู
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แป้นภู
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1. เด็กหญิงวรัทยา  วัดกลีบ
 
1. นายอำนาจ  วงศ์จีน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธนาทิพย์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายธิชานนท์   ยศรุ่งเรือง
 
1. นายเอกราช   วงศ์โอภาส
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายธิชานนท์   ยศรุ่งเรือง
 
1. นายเอกราช   วงศ์โอภาส
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. เด็กหญิงกาญจนารัตน์  ดวงรัชนีกุล
 
1. นางสาวกิตติยา  อินทร์อ่อน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.66 ทอง 12 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงปภาดา  มะสิน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทับประทุม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีมงคล
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 64.66 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงรัชนีกร   ศรีขันธ์
 
1. นายเอกราช   วงศ์โอภาส
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายเกษม   เทพสาลี
 
1. นายเอกราช   วงศ์โอภาส
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เกิดมงคล
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   อ่อนพรม
 
1. นายเอกราช   วงศ์โอภาส
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชุบคำ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุขสาคร
3. เด็กหญิงปภาดา  มะสิน
4. เด็กหญิงปุณยาพร  ตันสุวรรณ
5. เด็กหญิงรมิดา  หอมจันทรา
6. เด็กหญิงวรปภา  บุญณรงค์
7. เด็กหญิงศรัณยาพร  ศิริคะรินทร์
8. เด็กหญิงศรันยา  ตั้งพรโชติช่วง
9. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
2. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรังษ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทับประทุม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายคณพศ   เผือกแตง
2. เด็กหญิงชุติมา   ภู่พูล
3. เด็กชายธนวันต์   ตั๊นไวลักษณ์
4. เด็กชายธิชานนท์  ยศรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ   อ่อนพรม
6. เด็กหญิงรัตน์วดี   เมืองอินทร์
7. เด็กหญิงศิริพร  จีนโก๊ว
8. เด็กชายเกษม   เทพสาลี
9. เด็กหญิงเนตรชนก   ชมชื่น
 
1. นายเอกราช   วงศ์โอภาส
2. นางประทุม  เทียมเมือง
3. นางสาวณัฐพร  นาคเส็ง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ประจวบวรรณ
2. เด็กหญิงกิตติภรณ์  จันทร์แจ้ง
3. เด็กชายจิรสิน  พุทธโชติ
4. เด็กหญิงณัฐริสา  ชูวังชา
5. เด็กหญิงดวงหทัย  เพาะผล
6. เด็กชายธนากร  หลุยแสง
7. เด็กชายธนเดช  วันเพ็ญ
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  เส็งประเสริฐ
9. เด็กหญิงพศิกา  สุบิน
10. เด็กหญิงพัชชาวรรณ์  สุวรรณวัฒน์โชติ
11. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ผาตินาวิน
12. เด็กชายรัฐนนท์  รุ่งวิวัฒน์ชัย
13. เด็กหญิงศิรจันทรา  วิสุทธิญาณ
14. เด็กชายสันดุษิต  ผาตินาวิน
15. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เกิดมงคล
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
2. นายพงษ์เทพ  อ้นทอง
3. นางสาวสุรี  รวยพินิจ
4. นายเจษฎา  ภานุมาศ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปรึกษาสุข
2. เด็กชายถิรวัฒน์  แท่นทรัพย์
3. เด็กชายธนเดช  วันเพ็ญ
4. เด็กชายนัทวัฒน์  บุษบง
5. เด็กหญิงภัทรจารินทร์  หลุยแสง
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หินขุนทด
7. เด็กหญิงศิรินภา  ถ้วยทองคำ
8. เด็กหญิงสิรารมย์  ปิ่นแหวน
9. นายอำนาจ  น่วมศิริ
10. เด็กหญิงอินทิรา  กิมใช่ย้ง
11. เด็กหญิงโศจิรัตน์  สมรส
12. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เกิดมงคล
 
1. นายพงษ์เทพ  อ้นทอง
2. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
3. นางสาวสุรี  รวยพินิจ
4. นางสาวอริษา  เต็มดี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายขจร  วนาโชคชัย
2. เด็กชายฐิติชัย  ชาลานภาพร
3. เด็กหญิงธนาทิพย์  แซ่อึ้ง
4. เด็กชายนนทการ  ใจมั่น
5. เด็กหญิงมุกดา  -
6. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  เมืองเกษม
7. เด็กหญิงวรินลักษ์  ทวีสุภรพัฒนา
8. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
9. เด็กหญิงวิตา  เตชาจินดานนท์
10. เด็กชายศุภชัย  ชินนะ
11. เด็กชายอรรตพงษ์  ชำนาญกิจ
12. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
2. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 30 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชั้วเอ้
2. เด็กหญิงชุติมา  ชั้วเอ้
3. เด็กชายณดล  พยอมสวย
4. เด็กชายทรัพย์ทวี   กลั่นทิพย์
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  ช่อสะอึก
6. เด็กชายนวมินทร์  รจนากรณ์
7. เด็กหญิงปาญนิสา  เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงปีใหม่  คำทอน
9. เด็กชายพงศธร  อินทร์ขำ
10. เด็กชายยศภัทร  ม่วงแตง
11. เด็กหญิงศิริประภา  ฟักโต
12. เด็กหญิงศิริยุพา  ม่วงสวย
13. เด็กชายศิวกร  เยาวมาลย์
14. เด็กหญิงศุภาภรณ์  ขำเจริญ
15. เด็กหญิงสลารินทร์  ปิ่นท้วม
16. เด็กหญิงสิริวรรณ  พุ่มนาค
17. เด็กหญิงสุพรรษา  เฮงฮะสุน
18. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสว่าง
19. เด็กชายเฉลิมราช  อารมณ์
20. เด็กชายเตวิชญ์  ศิริตัน
 
1. นางสาวกนกอร  สุภาสวัสดิ์
2. นายธีรภัทร  เอกดำรงกิจ
3. นางนารี  บัวขาว
4. นางเยาวรัตน์  กลิ่นเพย
5. นางพเยาว์  ปุญญมาโนชญ์
6. นางสมใจ  มีคติธรรม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ศรีคง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลูลา
3. เด็กหญิงนภัสสร  พ่อครวงศ์
4. เด็กชายนัฐพงษ์  อินจีน
5. เด็กชายนิติพล  ผลเล็ก
6. เด็กหญิงนิภารัตน์   รุ่งเพ็ง
7. เด็กหญิงปอขวัญ  ศรเจริญสมบัติ
8. เด็กหญิงปาจรีย์  พุ่มเจริญ
9. เด็กหญิงพรรณชนิดา   ฟูกทรัพย์
10. เด็กหญิงภัทรวดี  เงินจีน
11. เด็กชายรัชตะ  นิลวัฒน์
12. เด็กหญิงวิจิตรา  หอมหวล
13. เด็กหญิงวิภาวนี  อิศโร
14. เด็กชายวโรดม  ทับแช่ม
15. เด็กหญิงศุภนิดา  กลิ่นจันทร์
16. เด็กหญิงสาวิกา  ลิ่มมั่น
17. เด็กหญิงสาวิตรี  อินคล้าย
18. เด็กหญิงสโรชา  น่วมเงิน
19. เด็กหญิงอารยา  นิลวัฒน์
20. เด็กชายเกษมพันธ์   กลั่นแตง
 
1. นางศิริพร  คงดี
2. นางนิภา  มีไปล่
3. นางสาววิลาวรรณ  มิ่งแก้ว
4. นางเพียงฤทัย  มีไปล่
5. นางสาวจันทร์ดา  สายะสิทธิ์
6. นายพินิจศักดิ์  แสงทอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงนวัตมน   เจริญพร
3. เด็กชายนิพนธ์   -
4. เด็กชายวีรพงษ์  -
5. เด็กชายวีรภาพ   สังข์วิเวก
6. เด็กหญิงสุพิชญา   ทองดี
 
1. นายนพศักดิ์   ตั้งสกุลระหง
2. นางสาวนพวรรณ   ดวงดี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กหญิงกรชนก   นิยมเอี่ยม
2. เด็กหญิงขวัญฤดี    สีนวน
3. เด็กชายคัมภีร์   บุญเกตุ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ   ภูมอักโข
5. เด็กชายฉัตรชัย  แจ่มจันทร์
6. เด็กชายชัยวัฒน์    นิ่มนวล
7. เด็กชายณัฐพล   สายสกล
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุ์เกิด
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  จงสกุล
10. เด็กชายตะวัน  แฉล้มนงนุช
11. เด็กชายตันติกร   พ่อค้าช้าง
12. เด็กชายธณัฐชัย   ทิมคล้าย
13. เด็กชายธนวัตร   บัวอยู่
14. เด็กชายธนาวุฒิ   วงค์แก้ว
15. เด็กหญิงนรินรัตน์   ทับทิมทอง
16. เด็กหญิงนวัตมน    เจริญพร
17. เด็กหญิงนัดฎาภรณ์   แก้วสวัสดิ์
18. เด็กชายนำพล  แซ่ล้อ
19. เด็กชายนิพนธ์  -
20. เด็กชายบวรภัคร  แป้นกลัด
21. เด็กชายปิยะพล  -
22. เด็กหญิงพรชนก  ปรีดีกุล
23. เด็กชายพัชรพล   ม่วงย้อย
24. เด็กชายภูรินทร์   ลิ้มทอง
25. เด็กหญิงมัลลิกา   ภุมมาจันทร์
26. เด็กหญิงรุ่งนภา   วางวัน
27. เด็กหญิงวันวิสา   ดำกลิ่น
28. เด็กหญิงวิรชา    ดาราน้อย
29. เด็กชายวิษณุ  ศรีวิจิตร
30. เด็กชายวีรพงษ์  -
31. เด็กชายวีรภัทร  ลังกา
32. เด็กชายวีรภาพ    สังข์วิเวก
33. เด็กชายสรสิช   ลอยประโคน
34. เด็กชายสิริชัย  แก้วนพ
35. เด็กหญิงสุญาดา  จีนสกุล
36. เด็กหญิงสุพิชญา   ทองดี
37. เด็กหญิงอรปรียา    ลีลาวรรณ
38. เด็กหญิงเบญญาภา   รอดเกิด
39. เด็กชายเอกศิลา   ชุนวิเชียร
40. เด็กชายโชคชัย   สังข์วิเวก
 
1. นายประมวล   พฤฑฒิกุล
2. นางพรรษชล   คงสุวรรณ์
3. นายนพศักดิ์   ตั้งสกุลระหง
4. นางนันทวัน   ยะมะคุปต์
5. นางสาวนพวรรณ   ดวงดี
6. นายบุญมี   จันทร
7. นายเมธาวัช   สว่างเนตร
8. นายสุริยา  แท่งทองหลาง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายสิทธิพล  ปอยงาม
 
1. นางกรณ์ภัสสรณ์  สันติพงษ์ไพบูลย์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายตันติกร   พ่อค้าช้าง
 
1. นางพรรษชล   คงสุวรรณ์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.33 เงิน 48 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กหญิงศรีเจริญสุข  วาสนาวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  ปานเหลือง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 35 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภูษณิศา  สุทธนนท์
 
1. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายวรรณศิน  แก้วเขียว
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายตันติกร   พ่อค้าช้าง
 
1. นางพรรษชล   คงสุวรรณ์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกิดสุขผล
 
1. นายสุทิน  กฐินเทศ
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงมัณฑิตา   ขำเจริญ
 
1. นางเอมอร   แก้วเกล้า
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง 16 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ไกรราษฏร์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 30 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนวัฒน์  นาเครือ
 
1. นายวสันต์  ศรีนุสร
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 35 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นิลบรรพต
 
1. นางหนูบล  จีนตุ้ม
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภูษณิศา  สุทธนนท์
 
1. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายวรรณศิน  แก้วเขียว
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 29 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายตันติกร   พ่อค้าช้าง
 
1. นางพรรษชล   คงสุวรรณ์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 29 โรงเรียน เทศบาล 1 (ทรงพล) 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวสุนิสา  คงพราหมณ์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ภักดีกิจ
 
1. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  เศรษฐกร
2. เด็กชายกันต์ธรวรรธน์  กุลพรทานุทัต
3. เด็กชายปรเมศวร์  นาคขะโหนง
4. เด็กหญิงพรรณภัทร  แพงแก้ว
5. เด็กหญิงภัคกร  จันทร์ดี
6. เด็กหญิงศิตา  วชิรกุลกิติ
7. เด็กชายสหภูมิ  อินทแสน
8. เด็กหญิงสิทธิสินี  ม่วงเจริญ
9. เด็กหญิงอรัฐษร  ้เล้าเจริญฤทธิกุล
10. เด็กหญิงอัลทาช่า  สกุลณา
11. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองหิรัญวนิช
12. เด็กหญิงไตรลักษณ์  แสงมาลา
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
2. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
3. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
4. นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวิสุทธิ์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายชนาธิป  พิมายนอก
2. เด็กชายพงศกร  ชูเลิศ
3. เด็กหญิงพลอยณิศา  จรัลทรัพย์
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีสาพันธ์
5. เด็กหญิงภัทรภร  เกตุวิเศษกุล
6. เด็กชายมานะ  สุขสมบูรณ์
7. เด็กชายรัฐศาสตร์  จำป่าเนียม
8. เด็กหญิงวรรณิชา  ทรัพย์เย็น
9. เด็กชายสรยุทธ  ทรัพย์แตง
10. เด็กหญิงแสงระวี  แน่งน้อย
 
1. นางสาวพรสุรีย์  ทรัพย์แจ่ม
2. นางสาวรพีพร  ร่มรื่น
3. นางสาวชญานิศ  อาบสุวรรณ์
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียน เทศบาล 1 (ทรงพล) 1. เด็กหญิงจิราพัตร  นราศรี
2. เด็กชายณัฐพนธ์  หมวกเมือง
3. เด็กหญิงทรงพร  พักงาม
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช้างแย้ม
5. เด็กหญิงธารารัตน์  คำกองแก้ว
6. เด็กชายนัฐวุฒิ  ฮะวังจู
7. เด็กชายวสันต์  ขำนอง
8. เด็กชายหิรัณย์  บุญยืน
 
1. นางสาวนวรัตน์  ตั้งตระกูล
2. นางสาวสรวีย์  ด้วงสุวรรณ
3. นางสาวสุนิสา  คงพราหมณ์
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75.66 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงชนาพร  เหมณี
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรี
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันดี
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ซังเจริญ
5. เด็กหญิงรินรดา  พงษ์พานิช
6. เด็กหญิงศุภกานต์  หมวกเมือง
7. เด็กหญิงอภัสรา  เทวา
8. เด็กหญิงไอยากานต์  ยี่ผาสุข
 
1. นางสาวผาสุข  สุขนา
2. นายอำนาจ  บุญมี
3. นางเพ็ญจันทร์  เทพสวัสดิ์
4. นางวราภรณ์  โพธิ์เย็น
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63.333 ทองแดง 43 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  โมใหญ่
2. เด็กหญิงชลิตา  คุโณ
3. เด็กหญิงนฤมล   ทาระเวท
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   พอนรามัญ
5. เด็กหญิงพรชนก  ปรีดีกุล
6. เด็กหญิงวิรชา  ดาราน้อย
7. เด็กหญิงสิริวรรณ   เนียมราช
8. เด็กหญิงสุรีย์พร   หมวดนุ่ม
 
1. นางนันทวัน   ยะมะคุปต์
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 1. เด็กชายคมสันต์  มีสาวงษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  หงษ์ทอง
3. เด็กชายภัทรพล  ศรีย้อย
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  พลบูรณ์
5. เด็กชายศรัณย์  ภูมิอุไร
 
1. นายสุชาติ  ราชเนตร
2. นางวรรณภา  หงส์ศุภางค์พันธุ์
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์กลิ่น
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวฉัตรกุล  แก้วกำเหนิด
2. นางสาวมาลี  เกาสังข์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 25 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  พูสมจิตต์
 
1. นางสาวอนิศา  พงศ์ยี่หล้า
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กชายปริตต์   ปรีชาปัญญากุล
 
1. นางอำพัน   บรรจงคชาธาร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทรัพย์เงิน
 
1. นางสมพร  คำนุช
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.75 เงิน 25 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงปวริศา   ศรีสงสาร
 
1. นางฐานิส   ธิติทรัพย์อุดม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  น้ำเงิน
 
1. นางนวลจันทร์  ฮวดลิ้ม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  ศิวกาญจน์
 
1. นางสาวชุลีพร  วงค์นุกูล
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   น้อยเชอ
 
1. นางฐิติรัตน์  เลาหภักดี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 31 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายตะวัน  เสาร์ด้วง
2. เด็กหญิงทิฐินันท์   เลื่อนรุ่ง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเกตุ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สุขประเสริฐ
5. เด็กหญิงสิริภัทร  ฉัตรสนธิ
 
1. นายพรชัย  ปั้นสังข์
2. นางทัศนีย์   อยู่โต
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงกมลนิตา  แก้วรักษ์
2. เด็กชายธณคุณ  ปานสด
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ลักษณาครบุรี
2. นางสาวสายสุนีย์  ชมชุม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์
2. เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวยุวนุช  น่วมลิวงศ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.78 เงิน 26 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ท้วมเสมา
2. เด็กชายเจษฎากร   อ้นทอง
 
1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
2. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนวัดดอนสาลี 1. เด็กชายทุนแรง  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายพล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายวรากรณ์  รอดน้อย
4. เด็กชายอาทิตย์  ทูนนันยุย
5. เด็กชายเทียว  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายเลน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวเมตตา  สารีวงค์
2. นายชาญชัย  อึ๊งโพธิ์
3. นางสาวชูศรี  หอมทิพย์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายณฐกร   ธนานันท์
2. เด็กชายธนวันต์  พูลทรัพย์
3. เด็กชายนพคุณ  หงีฮะ
4. เด็กชายนันฐวุฒิ  ทิมทอง
5. เด็กชายวัยวัฒน์  ทัศน์ทอง
6. เด็กชายอภิภู  แย้มทองคำ
 
1. นายสัมพันธ์  เถามานกูล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 75.1 เงิน 21 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จตุรนต์รัศมี
2. เด็กหญิงชมพูนุข  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โล่เกียรติคุณ
4. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  แก้วกระจ่าง
5. เด็กหญิงณัฐธิกา  อมรพักตร์
6. เด็กหญิงธันยพร  หงส์ศุภางค์พันธ์
7. เด็กหญิงธิดาวัลย์  สรสิทธิ์
8. เด็กหญิงภาลินี  สังข์คุ้ม
9. เด็กหญิงอรดี  วันทา
10. เด็กหญิงอิศรีย์  เลิศศักดิ์เกษตร
 
1. นายพงษ์เทพ  อ้นทอง
2. นางกิตติกา  วุฒิเอก
3. นางวีรวรรณ  เข็มทอง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 30 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงกรทอง  จิตต์ชวนพิศ
2. เด็กหญิงจิดาภา  พูลทรัพย์
3. เด็กชายจิรายุส  ชื่นเอี่ยม
4. เด็กหญิงนวรัตน์  สุ่นศรี
5. เด็กหญิงนวรัตน์  เพชรแอง
6. เด็กหญิงนันทิยา  จันทร์ชู
7. เด็กหญิงบุษรินทร์  กุลสนาน
8. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลิ้มดำเนิน
9. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่เบ๊
10. เด็กหญิงเวธกา  จรูญรัตนพิบูลย์
 
1. นางสุชีรินทร์  วงศ์วิลัย
2. นางสาวปรินทร์ญาดา  อยู่คง
3. นายพิศิษฐ์  สระเอี่ยม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 1. เด็กหญิงปาริชาติ   แย้มคราม
2. เด็กหญิงสุนิสา   บุตรแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวลีลักษณ์   จีนยิ้ว
 
1. นางสาวปทิตตา  ผิวชะอุ่ม
2. นางสาวจุฑามาศ  ชูโลก
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงนภัสสร  เสียงเสนาะ
2. เด็กหญิงลินดา  น้อยเจริญถาวร
3. เด็กหญิงอรทัย  ทองรุ่ง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สิริรณชัย
2. นางสมพร  คำนุช
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดสีดาราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงปรีชญา  สุขกรี
3. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวพรสุดา  เทพอวยพร
2. นางสาววรรณิศา  ไชยโคตร
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.3 ทอง 7 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงณัชชา  เทศจันทร์
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  ฤทธิ์เขียว
 
1. นางนันทพร  สีนิล
2. นางสาวปานทิพย์  จังพานิช
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กหญิงกาญจน์กิตติญา  คงถาวร
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ไกรกิจธนโรจน์
 
1. นางสาวนงนุช  อ่อนนวน
2. นางสาวชนากานต์  พลเสน
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวินี  จันรวม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลิขิตบัณฑูร
 
1. นายณัฐพงษ์  เอี่ยมสกุล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1. เด็กหญิงทิพยวัลย์  จีนอิ่ม
2. เด็กหญิงสุภาพร  เปียกคำ
 
1. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
2. นายนิเวศ  กัลปะ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  น้อยโสภา
2. เด็กหญิงภัทรศยา  สุนทรฐิติ
 
1. นางสาวธนภรณ์  เข็มทอง
2. นางสาวนันทิยา  โพธิประสิทธิ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มิถุรากร
2. เด็กหญิงน้องใหม่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวจิราพร  จารย์ปัญญา
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 37 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนัญยพร  แก้วรักษ์
2. เด็กชายสิรภพ  เผ่าวงศากุล
 
1. นางสาวอรุณศรี  ทรงจิ๋ว
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   แซ่โก้
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุญสม
 
1. นางสาวธนภรณ์  เข็มทอง
2. นางสาวนันทิยา  โพธิประสิทธิ์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.67 ทอง 21 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวบูชา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์เกิด
 
1. นายนราวุฒิ  ฟักอ่อน
2. นางณัฐปภัสร์  กุลชะ
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงพรนภา  รอดพ่วง
2. นายลิขิต  เทพพิทักษ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  จรจวบโชค
2. นายกึกก้อง  ไตรศิริ
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1. เด็กหญิงชมพูนุช    แย้มหมื่นไวย
2. เด็กหญิงอรปรียา   สังข์คุ้ม
 
1. นายดิเรก  สิทธิพงษ์
2. นางสาวสมปอง  กรรณรัตน์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายทรงพล  ธรรมพร้อย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  นาคนาคา
 
1. นายรัชพล  เชิงชล
2. นางสาวศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  คงจั่น
2. เด็กชายมิน  -
3. เด็กชายระ  -
 
1. นางสาวมยุรทิพย์  อ้นเทศ
2. นางสาวจารุวรรณ  ขุนสวัสดิ์
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กหญิงวาริณี   ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงสุเมตตา  แก้วกุญชร
3. เด็กหญิงเบญญาภา   รอดเกิด
 
1. นายพันธ์ลพ   คลังนาค
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล 3 (ประชายินดี) 1. เด็กชายธนรัตน์  กลัดงาม
2. เด็กชายธีรวุฒิ  จอมเพชร
3. เด็กชายนรินทร์  ก้านเหลือง
 
1. นายบุณยวัฒน์  ไพพิจิตร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายธันวา  สาบุตร
2. เด็กชายศุภกร  กองสิงห์
3. เด็กชายอนุภาส  กมเครือ
 
1. นางสาวฮูนู๊ด  เจ๊ะหวังสวา
2. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายภูริพัฒน์  นุตะโร
2. เด็กชายศุภพล   บัวพล
3. เด็กชายเนติธร  เนียมเตียง
 
1. นายเอกลักษณ์  ไชโย
2. นายพงศ์ธร  ลำใย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตรีสุข
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  จันทร์รวม
3. เด็กหญิงพรศิตรา  รอดเทศ
 
1. นางสุนันท์  มณีงาม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายจีระศักดิ์    เมฆวิลัย
2. เด็กหญิงพิมพ์สุชา   พจน์สุวรรณ
3. เด็กหญิงอรอุมา  นวลผกา
 
1. นางสาววิทิตา   สิงห์โต
2. นางสาวบุญมา    คล้ายปลื้มรัก
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 30 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เมืองเจริญ
2. เด็กหญิงนฤพร  ช่างเจริญ
3. เด็กหญิงนุชรดี  ศรีสุวรรณ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  พลับพลา
5. เด็กหญิงสิริกร  ยองใย
6. เด็กหญิงอริษา  ทองศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ่งผล
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทนิต๊ะ
2. เด็กหญิงชนิตา  พ่วงถ้ำ
3. เด็กหญิงดลนภา  บุญจีน
4. เด็กหญิงอนิตา  เฉียบแหลม
5. เด็กหญิงอรอุมา  ลีเสิศ
6. เด็กหญิงอาริษา  รุ่งแย้ม
 
1. นางทิพย์สุดา  พงษ์เพ็ชร
2. นางสาวจินตนา  ทองรุ่่ง
3. นางสมพร  คำนุช
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกฤตยา   ขำระหงษ์
2. เด็กหญิงทัศนีกร   เจริญสุข
3. เด็กหญิงปาลิตา   บุญยงค์
 
1. นางกัลยา   แตงขำ
2. นางสาวชลธิชา  เกียรติภัทรชัย
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   สานุ่ม
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ   ภู่เอี่ยม
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินทร์จักร์
 
1. นางกัลยา   แตงขำ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 30 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายยุทธนา  เสมคำ
2. เด็กชายสิทธิชัย  วันชะเอม
3. เด็กหญิงอัลดา  เทศเรือง
 
1. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
2. นางสาวเรณู  อดิเรกลาภ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.3 ทอง 42 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1. เด็กหญิงกรกช  แสวงคำ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นาคหนู
3. เด็กหญิงสุธาวี  ภู่พลายงาม
 
1. นางสาวประไพ  ใจซื่อ
2. นางสาวปราณี  มหิงษา
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 38 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  สุขปราณ
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ชาวกำแพง
3. เด็กหญิงศุภสิริ  เข็มทอง
 
1. นางสาวนันทา  มั่นจีน
2. นางมุกดา  กิจเครือ
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงชลาลัย  แจ้งอ่างหิน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พูนดี
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เอี๊ยะสมบูรณ์
 
1. นางวรรณดี  วราสินธุ์
2. นางสาวนัชชา  อธิโรจน์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.33 เงิน 28 โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กหญิงซูมียา  -
2. เด็กหญิงน้ำหอม  -
3. เด็กหญิงวรรวลี  ลานกันยา
 
1. นายวรวิทย์  จันสา
2. นางสาวมัลลิกา  ญาติคำ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 1. เด็กหญิงพรนภา  เสือพงษ์
2. เด็กหญิงสุนันทา  ลอยมา
3. เด็กหญิงสุนิษา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางพรรษา  ปริโยธร
2. นางสาวจิราพร  ทับทิม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เอี่ยมหนู
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ลิ้มรัตน์
3. เด็กหญิงศรีสะหวาด  วาสนาวงษ์
 
1. นางกนกอร  ดอนพรมมะ
2. นางสาวมัชชไมพร  แพรจิตร์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงจณิสตรา   ศรีลาจันทร์
2. เด็กชายนพัตรธร   ตู๋ปาน
3. เด็กชายเวียงเทพ   หมอนวด
 
1. นางสาวเยาวนาฏ    ฉิมวัย
2. นางสาวปริยา  ธนะขว้าง
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.66 ทอง 25 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองเมือง
2. เด็กหญิงสุธาลินี  พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงอารยา  สิงพันนา
 
1. นางสาวชูชวัญ  อินทรชัย
2. นางธัญญา  ว่องนิยมเกษตร
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ทิน
2. เด็กหญิงนนทิชา  พรมมา
3. เด็กหญิงปณิดา  อิ่มน้อย
 
1. นางสาวชูชวัญ  อินทรชัย
2. นางธัญญา  ว่องนิยมเกษตร
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชัยพร  ศิริยามัน
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองแดง
 
1. นางยุพิน  ภารนันท์
2. นางสาวกมลชนก  เกษชายทอง
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพร   แก้วหอม
2. เด็กหญิงปวริศา   แสงทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล   จีนรอด
 
1. นางนงนุช   เพียรพิพัฒนสุข
2. นางทิพวัลย์   เรียงเพชร
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กชายจิรกร  ปราโมทย์
 
1. นางสาวสมหมาย  บุญนพ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงพัชรี  ภูมิเขตร
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กชายรติพงษ์  คำเบ้า
 
1. นางสาวสมหมาย  บุญนพ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.33 ทอง 17 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายพิพัฒน์  สุขพรสวรรค์
 
1. นางสาวจรรยา  อินทรโสภา
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 68.31 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กันเกตุ
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  พงษ์ประสิทธิ์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายกฤษณะ  สายบัวทอง
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.67 เงิน 16 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  จันทร์เยี่ยม
 
1. นางสุคนธา  สาระขันธุ์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กชายปุณญวัฒน์  บุญศรีสะอาด
2. เด็กชายพงศกร  ทองมา
3. เด็กชายพีรพล  บัวบุญเลิศ
 
1. นางสาววรมณฑน์  นาคหนุน
2. นางแสงเดือน  จูธารี
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายธนกฤต  กฤตยาโชติ
2. เด็กชายนชานนท์  วงศ์สนิท
3. เด็กหญิงอริสา  รอดเขียว
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
2. นางณิชาณัช  พารักษ์
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.67 เงิน 47 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานโต
2. เด็กชายวายุ  อินทรคง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สัมมาชีพ
2. นางสุคนธา  สาระขันธุ์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายภัทรรพี  จี่ศรีสวัสดิ์
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 1. เด็กชายนพดล  บุตรทะยัก
 
1. นางสาวดลฤดี  ประโยชน์มี
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงแก้วกาญ  บุญสม
 
1. นางจินตนา  โลห์สกุล
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 24 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายวีรภัทร  เซี่ยงหวอง
 
1. นางสาวผุสดี  ดอนพรหม
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงภิธิญา  กรรณแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายกัลป์  พุทธา
 
1. นางจีรภา  รักดี
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  กิมหลีเชี้ยง
 
1. นายเอกรินทร์  จำปา
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64.67 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดหนองประทุน 1. เด็กชายศิวกร  สวัสดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กาเจริญ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายปติภัทร  เปียชาติ
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงกลกนก  ไกรวิจิตร
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กชายสนธยา  ลานกันยา
 
1. นายบรรจง  นุ้ยแหลม
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คุ้มแก้ว
 
1. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดมฤทธิ์
 
1. นางสาวจรรยา  อินทรโสภา
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงปิยมาศ  พันธ์สุวรรณ
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายคูณธนา  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายปรีดี  ทองอำไพ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เบาโพธิ์
 
1. นางพัชรินทร์  วัดอักษร
2. นางเฉลิมลักษณ์  กิจจานุลักษ์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สอนดา
2. เด็กหญิงอภิษฎา  สอนดา
3. เด็กหญิงอริศรา  รอดเขียว
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
2. นางสาวกฤติยา  มั่นเรือง
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 55.66 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายผดุงเดช  ธัญรัตนวรกุล
2. เด็กชายสาธิต  แก่นจันทร์
3. เด็กชายสาธิต  ชนะอินทร์
 
1. นางลัดดา  เครือบุญ
2. นางฤดีมาศ  ชนะโชติ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ฉันทชาโต
2. เด็กหญิงนพรัตน์  อิทธิลัภ
3. เด็กชายบัณฑิต  ชุตินธโร
 
1. นางสาวสุอารี  พูลวงษ์
2. นางอารีวรรณ์  กมลลิ้มสกุล
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1. เด็กชายฉัตริน  พระโยธา
2. เด็กชายอดิเทพ   แสงอรุณ
3. เด็กชายเจษฎากร   อ่อนหนู
 
1. นายวรายุทธร   หิรัญรักษ์
2. นางสาวพิมพ์นิภา  ทองอร่าม
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันวรชุน
2. เด็กชายปิติชัย  นวลบุญมา
3. เด็กชายพีรพล  วรภักดี
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายพิพิธ  เชาว์เครือ
2. เด็กชายอภิชาติ  สมศักดิ์
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
2. นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายธีรเดช  อนุพันธ์
2. เด็กชายวันชณะ  ทองแถบ
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
2. นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1. เด็กชายคณิศร  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายสพลณกร  เย็นจิต
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อินทรสันติ
2. นางสาวจันทรกานต์  ว่องไว
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ใจมา
2. เด็กชายอจลวิชญ์  ภู่สวัสดิ์
 
1. นายวัชระ  อำนาจบัณฑิต
2. นางสาวบุษยา  แป้นหลง
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายธวัชชัย  อินทร์คง
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  มากพูล
3. เด็กชายสุเมธ  แก้วมุกดา
 
1. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
2. นางสาวเรณู  อดิเรกลาภ
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 1. เด็กชายชัยมงคล  คะเชนรัมย์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสะอาด
3. เด็กชายสัญชัย  แซ่จัน
 
1. นางสาวรุจรดา  จรูญชัยคณากิจ
2. นางสาวนิวาตี  นิวาตโสภณ