สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไพรเขียว
 
1. นางสายใจ  แคล้วเครือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  กิมพิทักษ์
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนวัดบางกระ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จินดาวงศ์
 
1. นายฉวี  ประสานคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงน้อมเกล้า  สุรไกรสิงห์
 
1. นางผกามาศ  อิ่มอุทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น
 
1. นางวิชุตา  ผึ้งทัศน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญส่ง
 
1. นางสุจิตตรา  กาญจนสินธุ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ขจิตสุวรรณ
 
1. นางศิริพร  วิยาภรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงพรหมพร  โฆษิตวรวุฒิ
 
1. นางลัดดา  พุฒเอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  นิยมทัศน์
 
1. นางสุจิตตรา  กาญจนสินธุ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73 เงิน 30 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงสุภาพร  สว่างศรี
 
1. นางศิริพร  สุวรรณประภา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านพุคาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเพชร
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อินราย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายณัฐดนัย  รอดน้อย
 
1. นางเรณู  พูลสวัสดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1. เด็กหญิงน้ำตาล  -
 
1. นางสาวรัตติยา  ใจมุ่ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.67 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทโชติ
 
1. นางวิชุตา  ผึ้งทัศน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงนุสรา  อ่อนศิริ
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงปารีณา  ชาติเฉิดชัย
2. เด็กชายพิจักษณ์  จักรเพชร
 
1. นางสาวสุนันท์  จิตอร่าม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กชายสายชล  จันทโชติ
2. เด็กหญิงอัญชสา  เคลือบไคล
 
1. นางฐิตาพร  ขวัญเพชร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 91.09 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงพศิกา  พิริยะสถิตวงศ์
2. เด็กหญิงวนิดา  มณีจันทร์
 
1. นางสาวสุวนา  พิชญะภาคิน
2. นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.34 เงิน 39 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายชยุต  เก็งแป๊ะ
2. เด็กชายภาคิน  พิมพบุตร
 
1. นางสาวดวงใจ  บริรักษ์
2. นางสาวณฐมน  บัวจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณอินทนนท์  จอมเกตุ
 
1. นางสาวกมลชนก  ทองแย้ม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
 
1. นางดวงพร  ปัญติภาณุวัตน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายวรรณศิลป์  ภู่ทรัพย์
 
1. นางปัทมา  บำรุงกิจ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1. เด็กชายพิชญา  งามกระจาย
2. เด็กชายภัทรดนัย  บริรักษ์
3. เด็กชายเพชรรุ้ง  ทองซ้าย
 
1. นางสาวอรรชลา  ศรัทธาผล
2. นางสาวสุจิตรา  บุญเกลี้ยง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงนันทนา  คำเหลือง
2. เด็กหญิงภัคจีรา  จินดาโชติ
3. นายภาณุวัฒน์  ม่วงโมรา
 
1. นายนฤชา  สายหมี
2. นางชนัญญา  ลักษณะวีระ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงปทิตตา  อังอติชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์กุล  สิทธิเกรียงไกร
3. เด็กหญิงศศิรัฎชา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ฟากฟื้น
2. นางสาวภัทรธิดา  บุญมาสา
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงญาดา  ปากดี
2. เด็กชายณัฐพัชร์   จันทร์โตศรี
3. เด็กหญิงปราริสา  คำสีแก้ว
 
1. นางสาวธนาภรณ์  บุตรรักษ์
2. นายนฤชา  สายหมี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 1. เด็กหญิงอภิญญา  เลิศชีวา
2. เด็กชายอุรชา  พร้อมภิรมย์ชัย
 
1. นางสาวอาจารี  บุญซื่อ
2. นางพงศ์จันทน์  เนตรขำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.4 เข้าร่วม 24 โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงณัฐพร  วันประเสริฐ
2. เด็กชายอรรถกฤต  เลิศฤทธิ์รัตนาพล
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทองดอนน้อย
2. นางสาวอุมาพร  นันทวิสุทธิ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายพัชรพงษ์  วินันท์
 
1. นางสาวจิตรวรรณ  มั่นยืน
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  จันมูล
 
1. นางอรพินท์  วงศ์รส
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1. เด็กหญิงประภัสรา  สุพร
 
1. นางราตรี  พันธ์พืช
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายคณิศร  นครไชย
2. เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
2. นางสาวภัทรมน  ประชาญสิทธิ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนวัดบางกระ 1. เด็กชายจักรกริช  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงณัชชา  สักเอี่ยม
 
1. นายชิตชัย  มัยรัตน์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 82.31 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายเมธัส  มณีดำ
 
1. นายชัชชัย  อินทเนตร
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67.92 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายวันธิพัฒน์  เค็ญเจริญ
 
1. นางสาวธาริณี  ชื่นบาน
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงผักบุ้ง  หงษา
 
1. นางวันเพ็ญ  กีรติจำเริญ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองรอด
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กลัดมี
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงอริศรา  นาคอ่อน
 
1. นางสิริรัชฎ์  แจ้งใจ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
 
1. นางวาสนา  ชยาภิวัฒน์
2. นางสุรดา  ปัญจพรชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  กาญจนอิ่มทรัพย์
2. เด็กชายทรงพล  นามสี
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หอมระรื่น
 
1. นางสาวสิริวรรณ  จันทร์ตรี
2. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายชิติพัทธ์  หินอ่อน
2. เด็กหญิงอนิสา  -
3. เด็กหญิงเซอ  ไม่มี
 
1. นายโสภณ  พุ่มลำเจียก
2. นางสุปราณี  พุ่มลำเจียก
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 32 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงพรนภา  เต็มทวี
2. เด็กหญิงวันวิศา  ปาทาน
3. เด็กชายสหวัสส์  ลาวทอง
 
1. นายธฤษวรรธน์  เสาร์ม่วงมีสุข
2. นางสาวนวียา  สืบทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 1. เด็กหญิงชุติกานต์  มั่นคง
2. เด็กหญิงพรรณภา  แทนวิบูลย์
3. เด็กชายสิทธินนท์  ภูวนัย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ชัยสุวรรณ์
2. นางสาวชลิตา  จุลกิจวัฒน์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  วังเวง
2. เด็กชายพลวัต  รายบู้
3. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีมานะสกุล
 
1. นางสาวภัณฑิรา  รอดแสง
2. นางสาวโศภิษฐิรา  ดอนโอภาช
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 35 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงกชนันท์  ผาสุข
2. เด็กหญิงกุลปรียา  เพ็งพงษ์
3. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก
 
1. นางฐิติมา  อุดมพันธ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงพวงผกา   อุ่นเรือน
2. เด็กชายรัฐภูมิ   ปานเรือง
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  แสงโสม
 
1. นางสาวจิดาภา  เกษตรลักษมี
2. นางสาวรจนา  พรหมชาติ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายกลวัชร  ลิ้มติ้ว
2. เด็กชายวายุ  เสถียรธีราภาพ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ขาวอ่อน
2. นางสาวนราทิพย์  เทพอาสา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 28 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1. เด็กชายยุทธนากร  โคตรแก้ว
2. เด็กชายรพีพัฒน์  สมจิต
 
1. นางสาวธันย์นิชา  เมธีพัชรวัฒน์
2. นางสาวขนิษฐา  นาคีสินธุ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายธันวา  ตั้งเริก
2. เด็กชายพสิษธ์  วงศ์สว่าง
 
1. นางสุมทอง  ประเสริฐจิตร์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดท่าโขลง (พยุงประชานุกูล) 1. เด็กชายจีรภัตษ์  เงินแกม
2. เด็กชายทนงศักดิ์  อารีรักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
2. นางอ้อยทิพย์  เกตุสวัสดิ์สมคร
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดท่าโขลง (พยุงประชานุกูล) 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  เวชฤทธิ์
2. เด็กชายภควัต  กุมาโล
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
2. นางสาวธนชภร  อินทรสุวรรณ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายจิรภัทร  ปลั่งจิรางกูล
2. เด็กชายนรบดี  เหี้ยมหาญ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
2. นางสาวสังเวียน  ศรีสว่าง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายประพัฒน์  แซ่โกว
2. เด็กชายสรวิศ  บำรุงใจ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
2. นางสาวสังเวียน  ศรีสว่าง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง 12 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  -
2. เด็กหญิงกัญญาพัฒน  แสงช้าง
3. เด็กหญิงชุดา  มอคู้
4. เด็กหญิงปัญญารักษ์  ประจักรสุข
5. เด็กหญิงมาริษา  ธรรมสนธิเจริญ
 
1. นางสาวชาคริยา  พินิจรัตนอนันต์
2. นางสาวบุญญาพร  ทัพชู
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.2 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ฉ่ำผิว
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ติ๊ดเหล็ง
3. เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด
4. เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทะแสน
5. เด็กหญิงรัญชิดา  บัวงาม
 
1. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
2. นางสาวนิพิฐพร  โกมลกิติศักด์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงณาณิกา  เพละ
2. เด็กหญิงดอกไม้  พุกะ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์กระจ่าง
4. เด็กหญิงอรณีย์  จอมี
5. เด็กหญิงแพรวรรณ  ยาแซ้
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
2. นางสาวอำภา  เรืองกฤษ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.75 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายชิตวร  จิตรปราณี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  รักษาวงค์
3. เด็กหญิงรมิตา  แซ่เฮ้ง
4. เด็กหญิงศศิภัสสร  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวรุจิเรศ  ขลิบศรี
2. นางสาวอัจฉรา  บุญรอด
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงจรินทิพย์  ประเทืองผล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาสุข
3. เด็กหญิงธนภร  เล่นวารี
4. เด็กหญิงวิรัลพัชร  กลิ่นสุคนธ์
5. เด็กหญิงแพรวา  ลำบุตร
 
1. นางคนึงนิจ  สอาดโฉม
2. นางสาวรัชนีกร  รอดฤทธิ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติพงศ์   แสนพลเมือง
2. เด็กหญิงพรรัตนา  ฟังสำเนียง
3. เด็กหญิงวรกมล  ลำภา
4. เด็กหญิงศุภรัตติยา  ผึ่งผาย
5. เด็กหญิงเดือน  ชวนปี
 
1. นางอัมพร  ฉายบุ
2. นางสาวอนุโลม  สุระ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายนันทพัทธ์  ปิ่นตากุล
2. เด็กหญิงพรรณรมย์  สุวรรณสิงห์
3. เด็กชายพัทธนันท์  องค์พิสุทธิ์
4. เด็กหญิงวรัชยา  อินทร์พรม
5. เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นางสาวเกศวลี  ลักษณเลิศวงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ธนาคมเศรษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กิจหงวน
3. เด็กหญิงปุณยาพร  อินดิบ
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองเสือ
5. เด็กหญิงสุดที่รัก  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธ์ุ
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤษณา  ฉ่ำผิว
2. เด็กชายจิรทีปต์  โนนรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แพงยา
4. เด็กหญิงญาดา  รูปทอง
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ต้อยติ่ง
6. เด็กชายณัฐพล  ศุภนาค
7. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  จันทร์สุดา
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุวรรณเทพ
9. เด็กชายธีรพงษ์  สรรเสริญ
10. เด็กชายธีรเดช  สิงหา
11. เด็กหญิงปิยาพัชร์  อินทันวิทย์
12. เด็กหญิงพรทิพย์  นพมาศนภาพร
13. เด็กชายพรเทพ  บุญประเสริฐ
14. เด็กหญิงวนิดา  งามอักษร
15. เด็กชายศราวุฒิ  บุญประเสริฐ
16. เด็กชายสรณ์สิริ  ทรัพย์คงมั่น
17. เด็กหญิงสุธิตา  ทรงไทย
18. เด็กหญิงอภิญญา  ผิวขำขาว
19. เด็กชายอัครพล  คงเมือง
20. เด็กชายอิทธิพล  พึ่งสามัคคี
 
1. นางแน่งน้อย  ไตรยโชติ
2. นางสราญรัตน์  เกตุกุญชร
3. นางสาวนฤมล  มีพรบูชา
4. นางอารีรัตน์  แพงยา
5. นางสาวสุธิดา  พันธุ์ทัด
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 76.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 1. เด็กหญิงกนกกร  ชมภูพัก
2. เด็กหญิงกรกนก  เซี่ยงผุง
3. เด็กหญิงจิรพัช  ยอดทอง
4. เด็กหญิงฐิติมา  น้อยใจคง
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  กำไลทอง
6. เด็กชายธนกานต์  สุธาพรต
7. เด็กชายนครชัย  กำไลทอง
8. เด็กหญิงนริศรา  ภาแกคำ
9. เด็กชายนัฐพล  อรุณแสง
10. เด็กหญิงน้ำหวาน  -
11. เด็กชายปองคุณ  ขาวจันทร์
12. เด็กชายพิชญะ  ขาวจันทร์
13. เด็กชายมีชัย  -
14. เด็กชายวรพรต  หลวงโภคา
15. เด็กชายวีรภัทร  แพงกิ่ง
16. เด็กชายศุภกฤต  ไผ่ล้อม
17. เด็กชายศุภวัทน์  เฉลี่ย
18. เด็กชายอนันตชัย  กำไลทอง
19. เด็กชายอโนชา  คำเฟย
20. เด็กหญิงโสภา  วิเศษโยธา
 
1. นางสาวนิโลบล  สังข์ทอง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขประเสริฐ
3. นางสาวนุชจรีย์  อ้นเกตุ
4. นางสาวสุจิตรา  มั่นคง
5. นายธนธร  บุญธานี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพรรวษา  อยู่กำเหนิด
 
1. นางศิริพร  วิยาภรณ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 16 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  เกตุเตียน
 
1. นางพิมพ์สุดา  เกตุเตียน
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงฟ้า  ชำ
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.6 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายนรวีร์  น้อยสะอาด
2. เด็กหญิงวรีสา  อัศโนมันต์
 
1. นางสาวนิพิฐพร  โกมลกิติศักดิ์
2. นางสมศรี  ลิ้มชื่น
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.4 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงฐานรัตน์  จิตงามขำ
2. เด็กชายธนธรณ์  แช่มสุวรรณ
 
1. นางสาวเกศวลี  ลักษณเลิศวงศ์
2. นางสาวนิพิฐพร  โกมลกิติศักดิ์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 42 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายพงศธร  อร่ามสร้อย
2. เด็กหญิงสุทธินี  ชื่นจิตร์
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
2. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  บุตรน้ำเพชร
2. เด็กหญิงจันทิมา  ฤทธิ์จันทร์
3. เด็กหญิงจารวี  บุญเชิญ
4. เด็กหญิงธนพรพรรณ  เนียมพุ่มพวง
5. เด็กหญิงภัทรฉัตร  ปานสุวรรณ
6. เด็กหญิงลลิตา  แช่มสะอาด
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หนูอินทร์
8. เด็กหญิงสิริวิภา  ทับยาง
9. เด็กหญิงสุชาดา  หาญสุด
10. เด็กหญิงอุทุมพร  ธิบดี
 
1. นางสาวศิราพร  บุญฤทธิ์
2. นางสาวชาลิสา  อารีรำลึก
3. นางสาวสุนทรี  อนันโท
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงชุติมา  บานแย้ม
3. เด็กหญิงนิวาริน  งามเมือง
4. เด็กหญิงปราณปรียา  ชู้กระโทก
5. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  รักษาพล
6. เด็กหญิงรมิตา  พบมิตร
7. เด็กหญิงศวรรยา  พูลทวี
8. เด็กหญิงสุชยา  สุขเลิศวิบูลย์
9. เด็กหญิงอรสา  บุญทวี
10. เด็กหญิงแป้ง  จาโป
 
1. นายกิติพล  สาลีผล
2. นางสาวดวงใจ  บริรักษ์
3. นางภัชณี  บุญโพธิ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงกมลพร  ศรีกล้า
2. เด็กชายกิติกร  ปัง
3. เด็กหญิงณัฐนิช  เต้าทอง
4. เด็กชายธนชาติ  หัวโจก
5. เด็กชายพิทยา  แพ
6. เด็กชายวายุ  แบลี้
7. เด็กชายวุฒิ  ศรีทอง
8. เด็กชายอภินันท์  สุจง
9. เด็กชายเลเลอบู  -
10. เด็กชายโพแนะ  -
 
1. นายณัฐพงศ์  ปั้นทองคำ
2. นายกิตติพล   ปิ่นเพชร
3. นางสาววณิชนันท์  แก้ววงศ์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 71.2 เงิน 29 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงจิราพร   ฤาชา
2. เด็กชายจีรเดช  จันทร์คล้าย
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แดงชาติแท้
4. เด็กหญิงณัชชา   เสียงเพราะ
5. เด็กหญิงนภัสชล   นามเลื่อม
6. เด็กหญิงปานตะวัน  นามโชติ
7. เด็กหญิงมินตรา  นิลาวรรณ์
8. เด็กหญิงรัตติกาล  มูลคำแสน
9. เด็กหญิงอภิริสา  ธรรมมา
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธรรมมา
 
1. นายประจักษ์  โชติช่วง
2. นายมัฆวัน   โชติช่วง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขบรม
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายจิรพงศ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายฐาปกรณ์  เพชรดำ
3. เด็กชายดนัย  พุดดี
4. เด็กชายธนพัฒน์  ชั้นเอี่ยม
5. เด็กชายปกังกร  หนูขาว
6. เด็กชายพงศพัศ  ปลัดเปี่ยม
7. เด็กชายศุภชัย  วงเวียน
8. เด็กชายอุดมทรัพย์  กิจบุญธรรม
 
1. นางสาวบังอร  วรรณฤทธิ์งาม
2. นายอัครพงศ์  พรมจรรย์
3. นายสุรเชษฐ  กาญจนสินธ์
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายจักรพงศ์  ด่านปาน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มั่นเมือง
3. เด็กชายตาแต๊ะ  รักษ์ไทย
4. เด็กชายธนดล   หลวงพันเทา
5. เด็กชายธรรมนูญ  ทรัพย์สิน
6. เด็กชายภูรินทร์   ดวงใจ
7. เด็กชายศรชัย   ห้องส่ง
8. นายศรไทย  ฮองส่ง
9. เด็กชายสถาพร  จิตรดี
10. เด็กชายสมยศ  สิงทอง
 
1. นางชนัญญา  ลักษณะวีระ
2. นายสุรเชษฐ์  กาญจนสินธ์
3. นายอัครพงศ์   พรมจรรย์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองเจริญ
2. เด็กชายคทาเทพ  ยอดทอง
3. เด็กชายจาตุรงค์  แจ่มจำรัส
4. เด็กชายณัฐนัย  ระดมงาม
5. เด็กชายธีร์ธวัช  โสภา
6. เด็กชายนฤเบศ  ไผ่ล้อม
7. เด็กชายมนูญ  มูลทรัพย์
8. เด็กชายรังสิมันส์  มูลทรัพย์
9. เด็กชายวุฒิภัทร  โอฬารตรีรัตน์
10. เด็กชายอิราวัฒน์  เทพสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัชรี  ซิ้มเล่มกิม
2. นายภาณุวัฒน์  ราชกระโทก
3. นายเมืองรัตน์  ศรีสะเทือน
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงนภสร  ชูศรี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์
 
1. สิบตรีประภาส  เปล่งเติม
2. นายสมพงษ์  พจนประทุม
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงอสมา  แจ่มสุวรรณ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวนาค
 
1. นายฉลอง  คงมั่น
2. นายชัชวาลย์  ทองแยว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงอัยดา   แดงประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉิมมะ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายปิยะชัย  ปัญญาศานติ
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1. เด็กหญิงกันตยา  ภู่บุตร
 
1. นางสาวธันย์นิชา  เมธีพัชรวัฒน์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1. เด็กหญิงไก่  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงระหงษ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญทอง
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1. เด็กหญิงสาวิตรี  มุมแดง
 
1. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐศิลป์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชารุ่งโรจน์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1. เด็กหญิงญาตา  -
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  ศรีบุญชู
 
1. นางสาวสาธิตา  บุญเสงี่ยม
2. นางสาวมณีวรรณ์  เจริญเล็กอุทัย
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 1. เด็กหญิงศิรินญา   ปานเนียม
2. เด็กหญิงสริตา   ทรัพย์แฝง
 
1. นางสาวสร้อยมณี   หัสมี
2. นางสาวสุธีรา   มุกดาเกษม
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพีรดา  สาวสุดชาติ
2. เด็กหญิงสุวิตรา  จำปาทอง
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
2. นางสาวกัญจนา  เขียวทินกร
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1. เด็กหญิงอริสา  รูปทอง
 
1. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงดอกรัก  วันดี
2. เด็กหญิงแอขื่อเชอ  -
3. เด็กหญิงแอ้แล้พอ  -
 
1. นางสาวนรินทร์พร  วัฒนบุญมา
2. นางสาวผกามาศ  ศรีพิพัฒน์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญพร
2. เด็กชายปวเรศ  จรัสเอี่ยม
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทภูมิ
 
1. นายนิเวช  รอดบำเรอ
2. นางกัญญา  มาลี
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายจอกล้วยจอ  -
2. เด็กชายวันชัย  บุญเลิศ
3. เด็กชายสวัสดิ์  จอฉะ
 
1. นางอัจฉรา  พลไชยะ
2. นายบุญรอด  คำปัน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนจันทคามวิทยา 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ  แสงบำรุง
 
1. นางสาวขจี  คุ้มเสาร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 74.3 เงิน 22 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 1. เด็กชายรัชพล  สิงห์โต
 
1. นายไชยสิทธิ์  ชมชื่น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกุสุมา  สินทบ
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงณัชรี  ปั่นปัด
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วระวัง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 70 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงบุษย์  ช่วยเกิด
 
1. นางสาวสุชญา  ศรีอริยะกุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายปริกรณ์  คำสวาย
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วระวัง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 77.33 เงิน 31 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงอจิระพา  วุฒพันธ์
 
1. นางสาวอาภาพร   มูลทรัพย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ใจดี
 
1. นางสาวอาภาพร   มูลทรัพย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศุุภสุดา  ทับทอง
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงชลัญญา  ตุ๊อยู่
 
1. นายบุญญฤิทธิ์  หอมเขียน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ใชยอนุกูล
 
1. นางวันดี  สุขหอม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงวิธิตา  ศรีทอง
 
1. นางฉันทนา  นุตวงษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.66 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ชาปู่
 
1. นางสาวสุชญา  ศรีอริยะกุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  มหิรัญ
 
1. นายบุญญฤิทธิ์  หอมเขียน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  ดำนา
 
1. นายฐิติคมน์  วงศ์ยะรา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ชาวนาแปน
 
1. นางฉันทนา  นุตวงษ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายรัตนพงษ์  เทพสวัสดิ์
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 15 โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงรัตนาพร  แซ่เตียว
 
1. นายบุญญฤิทธิ์  หอมเขียน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.66 ทอง 28 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงพฤกษา  กันดีลัง
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. นายนครินทร์  บุษปมงคล
 
1. นางทิพย์วรรณ   สามเรืองศรี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายชยากร  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ใชยอนุกูล
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  เชิดโคกสูง
4. เด็กชายทิวากร  พังกุ่ย
5. เด็กหญิงประภัสสร  คำโมวิทยาโยธิน
6. เด็กชายวสุพงศ์  จินดามรกต
7. เด็กหญิงวิชุดา  มงคลธนะชัย
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  เปาวสาร
9. เด็กชายสุทธิกานต์  จำรัสศรี
 
1. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
2. นายนิพนธ์  ภิรมย์แก้ว
3. นางวันดี  สุขหอม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ฉวีหาญ
2. เด็กหญิงฐิติภักดิ์  ปานอุทัย
3. เด็กหญิงฐิติภัฐ  ปานอุทัย
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  จาอ่อน
5. เด็กชายธนโชติ  สูงสุด
6. เด็กชายธาดา  ศรีเจียม
7. เด็กชายปฎิพล  เมืองแสงธรรม
8. เด็กชายประวิทย์  หน่อทองคำ
9. เด็กหญิงพรลภัส  จันทร์เพชร
10. เด็กชายพฤกษา  กันดีลัง
11. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ศรัทธาผล
12. เด็กชายภัทรพล  จาวผลิผล
13. เด็กชายรัฐศาสตร์  เสนีวงศ์
14. เด็กชายรัตนพงษ์  เทพสวัสดิ์
15. เด็กชายวินิตนันท์  ทองเอีย
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
2. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
3. นายประยงค์  ยงค์อำนวย
4. นายจิรศักดิ์  จันทรัตทัต
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พรหมมินทร์
2. เด็กหญิงฐิติภัทรา  บัวเฮง
3. เด็กหญิงฐิติวรดา   บัวเฮง
4. เด็กชายธันวา  เหียงมณี
5. เด็กชายธำรงชัย   จันธัญญะ
6. เด็กหญิงพรชนก   ทองคำ
7. เด็กหญิงอริสา   เทพพิทักษ์
8. เด็กชายเกรียงไกร   จันทรคาม
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์   จันทรคาม
10. เด็กชายเพทาย   วัชรินทร์
 
1. นายเอกลักษณ์   เอี่ยมเกิด
2. นางกันยารัตน์   เฉลิมดิษฐ
3. นางดวงใจ   แก้วมณี
4. นายฉลองชัย  คำสีแก้ว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วพฤกษ์
2. เด็กชายจิณณภัทร  มีถาวร
3. เด็กหญิงจินาภา  สิ้มลิ้ม
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  พลอยชุม
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปุยพันธ์
6. เด็กหญิงณัฐนิสชา  อุ่มอารมณ์
7. เด็กหญิงดวงกมล  ราชวงษ์
8. เด็กหญิงธนาภา  เม็ดบัว
9. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสงสว่าง
10. เด็กชายธาดา  ศรีเจียม
11. เด็กหญิงนริญญา  ครองรูป
12. เด็กหญิงพิยะดา  โพธิคำ
13. เด็กหญิงรุจิภา  โยธาพล
14. เด็กชายวายุ  ยานนาวา
15. เด็กหญิงศิริขวัญ  ฟักเขียว
16. เด็กชายศุวิภัน  เดชวรรณ
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  อักษร
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์สำราญ
19. เด็กหญิงแสงรวี  ละมูลมอญ
20. เด็กหญิงแอน  รุ้งหม่อง
 
1.  ครูประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
2.  ครูนิอร  ศรีนวลจันทร์
3.  ครูประยงค์  ยงค์อำนวย
4.  ครูเจตนา  สุวรรณฉวี
5.  ครูจิรศักดิ์  จันทรัตทัต
6.  ครูสาคร  ยงค์อำนวย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายกฤษดา   สุดสาคร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จีนหวาน
3. เด็กหญิงกัลยา   อินทร์เกตุ
4. เด็กชายคณิน  -
5. เด็กชายจิรวัฒน์  อุ่นเรือน
6. เด็กหญิงจีราภรณ์  เกษี
7. เด็กชายฉัตรชัย  ปานน้อย
8. เด็กหญิงนิริศรา  ลีเลิศ
9. เด็กหญิงประภาภรณ์   สินธุมาส
10. เด็กหญิงผกามาศ  บังวัด
11. เด็กชายพิษณุ  แก่อก
12. เด็กชายพีรทัศน์  พุกภูษา
13. เด็กหญิงวรนุช  ขำเมือง
14. เด็กหญิงวิลาศิณี  นิยะกิจ
15. เด็กชายสรยุทธ  อินทร์เกตุ
16. เด็กชายสุทัศน์  หมื่นสนิท
17. เด็กชายอดิศักดิ์   จำปาทอง
18. เด็กชายอานนท์   พุดทัน
19. เด็กชายเจษฎา  สวดมนต์
20. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก้วมุกดา
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วระวัง
2. นายชนวรรฏ   ละออเอี่ยม
3. นายณรงค์ศักดิ์   ปิ่นเกตุ
4. นางวีรยานันท์   วรรณศิริ
5. นางณัฐฐิญา  นันท์รัตน์ไกร
6. นางสาวอาภาพร   มูลทรัพย์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 23 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กชายกรชวัล  จันทร
2. เด็กชายจักรี  ลาภเพชร
3. เด็กชายวีรภัทร  พรมวงศ์
4. เด็กชายสุชาติ  อำลา
5. เด็กหญิงสุทธิดา  แบน
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีเพชร
 
1. นายเอกวิน  ปรางงาม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายภูวมินทร์  บุรคอน
 
1. นางกฤษณา  อิ่มเจริญ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 15 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. นายชินธิป  ยิ้มแย้ม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สรรสม
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงสุกานดา  รัตนานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 16 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงโชติกา  อำพันธุ์
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตอารี  ลินลา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 29 โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กชายชินราช  รัดแดง
 
1. นางสาวสมพร  เอี่ยมขำ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงสุปราณี  มั่นคงเสมอ
 
1. นางสุชญา  มณีโชติ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 19 โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงวรัญญา  จินดาพงษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ซื่อจริง
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายมุนินทร  มุ่งหมาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ดาทอง
 
1. นายบุรุษ  พลกุล
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศิวิลัย
 
1. นางคนึงนิจ  สอาดโฉม
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงวรัญญา  จินดาพงษ์
 
1. นางสาวสมพร  เอี่ยมขำ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 37 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวช่อฟ้า  ทองอนันต์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 19 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ดาทอง
 
1. นายบุรุษ  พลกุล
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 40 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงศรัญญา  เจริญตา
 
1. นายมนุ  เทพสวัสดิ์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงโชติกา  อำพันธุ์
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 82.33 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกาณดา  สุภาพันธ์วรกุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงเงิน
3. เด็กหญิงชนิตาภา  รุจจารี
4. เด็กชายดิฐพงศ์  ดิษฐ์ปัญญา
5. เด็กชายธนกร  เกตุไชโย
6. เด็กชายธนกฤต  เกตุไชโย
7. เด็กชายธนัท  วงศ์โสภา
8. เด็กชายบุณยกร  สกุลณา
9. เด็กชายปฐมพงษ์  ทิมศรี
10. เด็กชายรณกร  วงศ์สงวน
 
1. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
2. นายปัญญา  ทองแคล้ว
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงนภัสวรัญญู  อั๋นประเสริฐ
3. เด็กชายปิยบุตร  กิมจันทร์
4. เด็กชายพงศ์ศิริ  ทองสอาดศรี
5. เด็กชายพีรพัฒน์  การะพงษ์
6. นางสาวพุทธธิดา  คงเมือง
7. เด็กชายภัทรพล  สุขานันท์
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณกูฎ
9. นางสาวลลนา  พูลเกษม
10. เด็กชายอิสระ  จันทรา
 
1. นายชัยวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายพงษ์ศักดิ์  สรรสม
3. นายศักดิ์สยาม  จันทร์ธานี
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกชมน  พิทยารัตน์
2. เด็กหญิงกชมน  พิทยารัตน์
3. เด็กหญิงกรกช  กลัดใบไม้
4. เด็กชายคุณานนต์  มณีจันทร์
5. เด็กหญิงจิดาภา  เพชรนิติกร
6. เด็กหญิงชนิดาภา  ตันกำเนิด
7. เด็กหญิงญาณิน  สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงณปภัสร  ศรีวิชัย
9. เด็กหญิงทิตานัน  เรือนเจริญสิน
10. เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่ยมลอยพันธุ์
11. เด็กหญิงปริยากร  บุญญกูล
12. เด็กชายปวริศ  บุญปกครอง
13. เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำเจริญ
14. เด็กหญิงพฤศษร  ม่วงงาม
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูตะนารถ
16. เด็กหญิงพิมพ์มาพิกา  แก้วจุฑานิติ
17. เด็กหญิงพีรดา  นิติวิทยากุล
18. เด็กหญิงมนัสนันท์  หมื่นชำนาญ
19. เด็กชายมุนินทร  มุ่งหมาย
20. เด็กหญิงวณภา  พาถี
21. เด็กหญิงวรรษนันท์  บูรณะวังศิลา
22. เด็กหญิงวริศรา  ชนะกุล
23. เด็กหญิงศศิยาณัฐ  แก้วคชชา
24. เด็กหญิงสิริกร  อยู่กำเหนิด
25. เด็กหญิงสิริกร  อยู่กำเหนิด
26. เด็กหญิงสุกานดา  รัตนานนท์
27. เด็กหญิงสุปาณัสม์  ชมโลก
28. เด็กหญิงสุพพัตรา  สว่างชื่น
29. เด็กหญิงอชิรญา  ตู้จินดา
30. เด็กหญิงอมรรัก  เปลี่ยนแพ
31. เด็กหญิงอรภัสสร์  บูรณะวังศิลา
32. เด็กหญิงอริญชยา  ธรรมวิหาร
33. เด็กชายเจษฎา  แย้มเกษร
34. เด็กหญิงเนโอมี  พรมทัศน์
35. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชูเจริญผล
36. เด็กหญิงโชติกา  คำมหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
2. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
3. นายพหล  เรือนทองดี
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  อินทุประภา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญรส
3. เด็กชายณัฐพล  บุตรน้ำเพชร
4. เด็กหญิงวิลิญา   เย็นใจ
5. เด็กชายศุภโชค   สายหมี
6. เด็กหญิงสุธารัตน์  เจริญตา
7. เด็กชายสุรชัช   แซ่อุ่น
8. เด็กชายสุรพัศ  แซ่อุ่น
9. เด็กชายสุเมธ  เกิดทรัพย์
10. เด็กหญิงเขมิกา   แดงประเสริฐ
 
1. นางสุจิตรา   วิโรจนะ
2. นางดาหวัน  วรรณาโส
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา  พุกท่าไม้
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.333 เงิน 21 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองเปลว
2. เด็กชายชัยมงคล  ยอดแก้ว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปราบพาลา
4. เด็กหญิงธนัญญา  แร่ทอง
5. เด็กชายธีรศักดิ์  โฉมนก
6. เด็กหญิงปัญจรัตน์  เอี่ยมชื่น
7. เด็กชายพัทธกานต์  มั่นคง
8. เด็กหญิงวรัญญา  แย้มรัศมี
9. เด็กหญิงอัญชลี  พงษ์ทอง
10. เด็กชายเจษฎา  เมฆนาคา
 
1. นางพรศิลป์  เหวันต์
2. นางรชยา  หวานแหลม
3. นางสาวณัฐฐินันท์  แย้มพุก
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.333 เงิน 22 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงทัศศา  บิลมาศ
2. เด็กหญิงภัครมัย  ลำดวน
3. เด็กหญิงภัทรฐินันท์   ศิลปมนตรี
4. เด็กหญิงรุ้งทิพย์ภวรรณ   แจ่มกระจ่าง
5. เด็กหญิงสิริรัตน์   แจ้งการ
6. เด็กหญิงเมธิศาณัฏฐ์  พลศักดิ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ซุ่นเส้ง
2. นางสุภาภรณ์   ศรีนวลจันทร์
3. นางวีรวัลย์  ไผ่สมบูรณ์
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.333 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปลี่ยนสีทอง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดาพันธ์
3. เด็กหญิงวิลัยพร  โพธิ์ตุ่น
4. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงอริสา  แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงอัญทิกา  อิ่มสุดรส
 
1. นางดวงกมล  อุดมศรี
2. นางสุมาลี  แกล้วกล้า
3. นางกวินณา  นาขาม
4. นางสาวโสภี  พุฒหอมรื่น
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกรกมล  ซุ่นใช้
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  มนูญญา
3. เด็กหญิงธนภสร  บุตรแสนภูมิ
4. เด็กหญิงนงนภัส  บุตรแสนภูมิ
5. เด็กหญิงนันทภัค  หงส์แก้ว
6. เด็กหญิงปภานิจ  ชิ้นปิ่นเกลียว
7. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ดิษเจริญ
8. เด็กหญิงวรรณธนภัทร์  หมู่มิ่ง
 
1. นางกมลณัช  ศรีวิชัย
2. นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ์
3. นางสาวชนัญชิดา  เมฆคลี
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73.666 เงิน 26 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เชื่้อทอง
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ทับจีบ
3. เด็กหญิงทักษิณา  ชูวงศ์วาลย์
4. เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มละมัย
5. เด็กหญิงศรันย์พร  แสงงาม
6. เด็กหญิงสุวิชาดา  เฮงไชโย
7. เด็กหญิงอังศุมาลิน  หนองนา
8. เด็กหญิง๊ณิชากร  เก่งกล้า
 
1. นางมุกดา  เสมสวัสดิ์
2. นางภัทรวรรณ  คงสุคนธ์
3. นางพัณณ์ชิตา  เทพธรรม
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.666 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  จียาศักดิ์
2. เด็กหญิงชนัญญา  รุ่งแสง
3. เด็กชายณภัทร  จันทร์แพง
4. เด็กหญิงณัชชา  อโศกสกุล
5. เด็กชายณัฐพงศ์  งามเลิศ
6. เด็กหญิงดลพร  ชมภูนุช
7. เด็กหญิงทิพาพร  เพชรรามวงศ์
8. เด็กหญิงธัญดา  เปียวิเศษ
9. เด็กหญิงนิมมานรดี  อินทรวัตร
10. เด็กหญิงภัทรวดี  แจ่มแจ้ง
11. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองสุข
12. เด็กหญิงสุทธิดารักษ์  กาฬดิษฐ์
13. เด็กหญิงสุภัสสรา  สันติรงยุทธ
14. เด็กหญิงโสภิสรา  กุศลอภิบาล
 
1. นางกมลณัช  ศรีวิชัย
2. นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ์
3. นางสาวชนัญชิดา  เมฆคลี
4. นางสาวสมศรี  มีจำรัส
5. นายปฏิภาณ  นิยมทรัพย์
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงขวัญขนก  ปกจั่น
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ผันสืบ
3. เด็กชายฐิติพงษ์   หาญแก้ว
4. เด็กชายฐิติพร   หาญแก้ว
5. เด็กหญิงนงลักษณ์    โตรอด
6. เด็กชายนนท์   ศรีอมรจรูญ
7. เด็กหญิงนาริศา   อุ่นเสน่หา
8. เด็กชายพงศภัค  เอี่ยมชื่น
9. เด็กหญิงยลวารี   ใบแสง
10. เด็กหญิงศศิวิมล   บึ้งไชย
11. เด็กหญิงสุมณฑา   หลำเพิกสืบ
12. เด็กหญิงสุมารินทร์   เพิ่มขรัวจำ
13. เด็กหญิงอังคณา ใบแสง  ใบแสง
14. เด็กหญิงเนตรดาว   บุญศิริ
 
1. นางสาวกรภัทร  วงษ์ปาน
2. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
3. นายนิวัฒน์  เทพสุคนธ์
4. นางดรุณี  ร้ายไพรี
5. นายพงศ์ชนก   เนตรขำ
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 1. เด็กหญิงญาณิศา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายพัชรพล  ยอดยิ่ง
3. เด็กชายสราวุธ  แดงชาติแท้
4. เด็กชายสหภาพ  สำลี
5. เด็กหญิงสุรภา  อินทร์ประดับ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ติบรรเทิง
2. นางสาวอังษฎามาศ  เทียนมนต์
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังปลา 1. เด็กชายบดินเดช  เกียรติกวีอุดม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองดอนจุย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรา  จันทร์ดี
2. นางสาวเนตรปรีญา  เฉลี่ยสมบูรณ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงเนโอมี  พรมทัศน์
 
1. นางเอมมิกา  อ่วมประเสริฐ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวีระกุล
 
1. นางรวงอรุณ  ศรีประเสริฐ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายชยาวัทน์  ภู่ฮะ
 
1. นางพนิดา  ทำเสร็จ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.25 เงิน 20 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงมุนันฑิตา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  พรมสุวรรณ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.33 เงิน 39 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สุดา
 
1. นางสุภักดิ์  ภิรมย์แก้ว
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงภาวิตา  จันทบุตร
 
1. นางสาวพัชรพร  ตำนานวาลย์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายนิติภูมิ  ธรรมชาติ
 
1. นางฬุริยา  อยู่จันทร์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงภัทรมน  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อภินันท์อวยพร
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  คำศิริ
2. นางสาวกุลจิรา  แสงอรุณ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  ดวงพุฒิ
2. เด็กหญิงอริสษา  มีแล้ว
 
1. MissWang  Man
2. นายภาณุ  เทพเกื้อ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ตรีนัย
2. เด็กชายทรงธนธร  ภูช่างทอง
 
1. นางชูศรี  จิรชวาลวิสุทธิ์
2. นางสาววันวิสาข์  จันทะสอน
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.87 ทอง 10 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงญาณี  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงฐิตาภา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสุภักดิ์  ภิรมย์แก้ว
2. นางฬุริยา  อยู่จันทร์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. เด็กหญิงธัญพิมล  คุ้มภัย
2. เด็กชายธาวิน  จันทรมาศ
3. เด็กชายพายุ  ดาศรี
4. เด็กชายวินัย  -
5. เด็กชายสุขสม  ไกรยศวร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำวอน
 
1. นางสาวฐิติวรดา  เพริดพริ้ง
2. นางสาวพจมาลย์  สารทองกล่ำ
3. นางธีร์วลี  ดวงเทพ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านวังปลา 1. เด็กหญิงกณิษฐา  เทพสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฟ้ามณี  ทองหยอย
3. เด็กหญิงสุนิสา  แฝงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุนิสา  ท้าวนาง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ยกกลิ่น
6. เด็กหญิงแพรวารี  นิลธรรมรัตน์
 
1. นายเขมภูมิ  ประพันธ์พจน์
2. นางสาวเมตตา  นะสีห์โต
3. นางสาววันวิสา  เครือแก้ว
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายชยุต  เก็งแป๊ะ
2. เด็กชายชัยเชษฐ์  หิรัญชา
3. เด็กชายณภัทร  สินจันทร์
4. นายพิชญุตม์  พลอินทร์
5. เด็กชายวาปี  ทองแต๊ะ
6. เด็กชายสรวิศ  เก็งแป๊ะ
7. นายสิทธิพร  บุญมา
8. เด็กชายเจนณรงค์  แก้วจินดา
 
1. นายกิติพล   สาลีผล
2. นางอมรรัตน์  โสภานิช
3. นางสาวณฐมน  บัวจันทร์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 39.4 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วรรณสุทธิ์
2. เด็กหญิงณภคภร  คณารักสมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  มั่นคง
4. เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายคลึง
5. เด็กหญิงนันท์ทิรา  โรจน์จินตกานต์
6. เด็กหญิงปวริศา  ไชยดำ
7. เด็กชายมณฑ์ปราชญ์  ปานศิริ
8. เด็กหญิงรวิปรียา  อารมณ์สว่าง
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิงห์เมือง
10. เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง
 
1. นางหฤทัย  เพลากรณ์
2. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
3. นางสาววาสนา  เกิดมงคล
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1. เด็กหญิงปณิฎฐา  อินทอง
2. เด็กชายศราวิน  หอมนุ่น
3. เด็กชายสิรพงษ์  ปัญเจียง
4. เด็กหญิงสุรางคนา  เมฆปั้น
5. เด็กหญิงอลิสา  พุุ่มรักซ้อน
 
1. นายเอกนคร   อัคธรรมโม
2. นางราตรี  พันธ์พืช
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชำนิยา
2. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์สัมฤทธิ์
3. เด็กชายตรีภพ   สวดมนต์
 
1. นางสาวสิริประภา   อินทคง
2. นายกำธร   กัญญา
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 27 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  เทาตัน
2. เด็กหญิงอุริสยา  กุหละ
3. เด็กหญิงเส้นหมี่  จี่โพ้
 
1. นางสาวกัลยา  แซ่เตียว
2. นายสมบูรณ์  สิทธิทองจันทร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกาน  กันยา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กุลโสภณ
3. เด็กหญิงสิริยากร  จันทวงศ์
 
1. นางกัลยานี  เต็มชื่น
2. นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.2 เงิน 26 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร
2. เด็กหญิงฐิติมา  นุ่มรอด
3. เด็กหญิงธิติมา  ฟองน้ำ
 
1. นางขวัญจิรา  กำไลศักดิ์
2. นางชิดชม  เปลื่องชนะ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ฮะบุญมี
2. เด็กหญิงเอเชีย  เรืองอุไร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อโลภะตานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์  ดุษดี
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจิตทิวา  แก้วโชติ
2. เด็กชายพีรณัฐ  เกิ่งพิทักษ์
 
1. นางชลลดา  จารุภา
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์อนันต์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กชายกสิณพัฒน์  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงไก่  -
 
1. นางสาวชนันท์ภัสส์  แก้วมาลา
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พวงแฉล้ม
2. เด็กหญิงภาศิณี  หาโอกาส
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธุ์
2. นางสาวพนิดา  ไทยนอก
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. นางสาวสุธิดา  เทพนิมิตร
2. นายเจษฎากรณ์  แก้วทอง
 
1. นายสุทธิพันธ์  ดวงสุข
2. นายประสิทธิ์  สิงห์โต
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.67 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  ดีบรรเจิด
2. เด็กชายสุวัฒน์  ธีวสุคูณเมธี
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีวิลัย
2. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงนวพร  ช่างพานิช
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธุ์
2. นางสาวจินต์จุฑา  ส่องาม
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงภัทรียา  ทองดอนพุ่ม
2. เด็กหญิงอรัญญา  พันธ์ไทย
 
1. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
2. นายปรัชญา  พุกอินทร์
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชมเชย
2. เด็กหญิงอัมพรพิมพ์  จันทร์ประทุม
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวพนิดา  ไทยนอก
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงนภัสนันท์   พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงรมย์ชลี   ดวงชื่น
 
1. นายนิคม  ชนะอินทร์
2. นายวัลลภ  เหวันต์
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  จงกลนี
2. เด็กหญิงสุมิตา  มีศิริ
 
1. นางสาวอนันตยา  หล่อพิมพ์
2. นายทศพร  ลาดกระโทก
 
180 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 25 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายชยุต  จอลู้
2. เด็กหญิงปริศนา  จอโจะ
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  ปานลา
 
1. นางสาวพรศิริ  กลิ่นบำรุง
2. นางสาวสุวรรณา  เล้าหะชัย
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังปลา 1. เด็กชายนพดล  เทพสวัสดิ์
2. เด็กชายสมบูรณ์  บุญช่วย
3. เด็กชายสิทธิชัย  สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกศรา  จันทร์ดี
2. นางสาวศรวณีย์  ไผ่ล้อม
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายณฤพนธ์  ทับทิม
2. เด็กชายณัฐพร  หมั่นกิจ
3. เด็กชายรุ่งเกียรติ  ขุนนุชนารถ
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธุ์
2. นางสาวจินต์จุฑา  ส่องาม
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงทอง
2. เด็กชายพบธรรม  มิตรมาก
3. เด็กชายวาณิช  วิจิตรจรรยาเลิศ
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นายบุรินทร์  รัตนศักดิ์ชัยชาญ
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โพธิ์พันธ์
2. เด็กชายวรวิชญ์  แสงพุฒ
3. เด็กหญิงอุรัสยา  พิทักษ์สินธุ์
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธุ์
2. นางสาวพนิดา  ไทยนอก
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุชาวดี  พันธ์ลักษ
2. เด็กชายสุวพัรช  คำเอี่ยม
3. เด็กหญิงไอลดา  เสนาธรรม
 
1. นางพรพิมล  แจ่มจันทร์
2. นายฑีฆายุ  ปรางจันทร์
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายพีรภัทร  สงบวาจา
2. เด็กหญิงศิศิรา  หลงสมบุญ
3. เด็กชายโกเมศ  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธุ์
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญณภัทร  พรมนอก
2. เด็กหญิงนราภรณ์  โชคพุก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จันหอม
 
1. นายฑีฆายุ  ปรางจันทร์
2. นางสาวโฉมฉาย  เหรียญบุบผา
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพิ่มวงค์
2. เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนสุนทร
3. เด็กหญิงสิรินยา  กระต่ายทอง
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76.3 เงิน 18 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายจอเอ่เล  มวยบุ
2. เด็กชายจิรายุทธ  พุเมาะ
3. เด็กชายศีลา  กากี่
 
1. นายเอกลักษณ์  ทองเสมียน
2. นายชิรยุตน์  วงศ์ยุทธรัตน์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กชายฟ้า  บุญทอง
2. เด็กชายเทียน  -
3. เด็กชายเมที  แสงวงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนูญ  สาระศาลิน
2. นายดนัย  สุพรรณ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1. เด็กชายชัยภัทร์  กฤชจิรัชย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีทอง
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ม่วงนาค
 
1. นางอรนุช  โพหิรัญ
2. นางสาวนรีกานต์  หลักเพชร์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ตาละคำ
2. เด็กหญิงมนัสวี  มะลิทอง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุขเลิศวิบูลย์
 
1. นายกิติพล  สาลีผล
2. นางสาวอัมพร  จอริ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 21 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกชพร  วงศ์พัฒนสกุล
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ตาบู้
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุธาพจน์
4. เด็กหญิงรมณีย์  พือควอ
5. เด็กหญิงสาวรัตน์  ปาล้อ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  พุท้อแท้
 
1. นางสาวเพ็ญพัสตร์  บัวกองท้าว
2. นางสาวณัฐพร  ทองไทย
3. นางสาวพัทธนันท์  ชุมนวน
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 22 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นวยถ่าย
2. เด็กหญิงดาว  จอฉะ
3. เด็กหญิงธนัชพร  บุญอ่อน
4. เด็กหญิงนก  คอโนะ
5. เด็กหญิงพรรณรวี  เพละ
6. เด็กหญิงลลิดา  ชิโพแฮ
 
1. นางเบญจมาศ  เอี่ยมภูมิ
2. นางสาวเพ็ญพัสตร์  บัวกองท้าว
 
195 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกมลชนก  โรจน์พวง
2. เด็กหญิงกมลชนก  พุกอ่อน
3. เด็กหญิงพลอยทิพย์  กาญจนานพมาศ
 
1. นางดาวเรือง  สุขพ่วง
2. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
 
196 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ราชสิงโห
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ม่วงเทพรส
3. เด็กหญิงเปมิกา  บัวเชื่อม
 
1. นางสาวดลใจ  ฆารเรือง
2. นางสาวรินดา  กิมก่ง
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการาม 1. เด็กชายวีรภัทร  สารสุวรรณ
2. เด็กหญิงศุกร์ฤทัย  ชูทัศน์
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  โฉมศรี
 
1. นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว
2. นางสาววาณิชชา  ผูกน้อย
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มณีวิหค
2. เด็กหญิงญาโณทัย  กลัดน้อย
3. เด็กหญิงปานวาด  เปี๊ยะภิรมย์
 
1. นายชาลี  บุญโต
2. นายศิริวัชร์  สุกิจญาณ
 
199 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 34 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายพงศกร  ณรงค์ฤทธิ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  เล็ก
3. เด็กชายวิลลี่  เย็นมา
 
1. นางสาวอัญชัญ  บุญยะวาศรี
2. นางสาวมนิสา   จันทร์มาก
 
200 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายวุฒิชัย  เหมทอง
2. เด็กหญิงศศิฉาย  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงศศิธร  พูลเต็ม
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 23 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพุฒินันทน์  ควรคิด
2. เด็กหญิงศุธาสินี  ประเสริฐศักดิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  สารพัตร
 
1. นางสาวเกศสุดา  แก้วสุวรรณ
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นอก้า
2. เด็กหญิงมาริสา  สุนิตย์
3. เด็กหญิงสาวภา  ใจดี
 
1. นางกฤษณา  กุณาศล
2. นางสาววาลิกา  รักยินดี
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89 ทอง 22 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  เสนาธรรม
2. เด็กหญิงวิภาดา  เสมอใจ
3. เด็กชายเอกภพ  ทองชมภูนุช
 
1. นางสุนทรี  วัฒนสุนทร
2. นางสุพัตรา  ขุขันธิน
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงชบา  จอลุย
2. เด็กหญิงบุญตา  เพลงปาน
3. เด็กหญิงโพบี้  ทองดี
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  โพธิ์กลัด
2. นางสาวอมลภา  ปิ่นทอง
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.66 ทอง 29 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงจีราพร  ขันทองไชย
2. เด็กหญิงรติมา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงอริษา  ปิ่นเกตุ
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายพีรพล  ทองสิทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แท่งทอง
3. เด็กหญิงเนตรดาว  ศรีพนมวัน
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 34 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีทองขาว
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ปฐมพีรกุล
3. เด็กหญิงธนกาญจน์  ชมภูพันธ์
 
1. นางนงลักษณ์  มนตรีมุข
2. นายจักรพงษ์  พระไชยบุญ
 
208 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. เด็กหญิงปาริตา  บุญปลูก
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์คงวงษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  ชารินทร์
 
1. นางสาววิดา   ภูฆัง
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  สมัครจิตร์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายปวเมศวร์  วัลกุล
 
1. นางสาวถาวร  เกิดศรี
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายภาคภูมิ  หมื่นเอ
 
1. นางสาวสุภาดา  ช้อยเครือ
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายนภัทร  ได้ฤกษ์งาม
 
1. นางสุภาพ  ร้ายไพรี
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. นางสาวนภัสวรรณ  บุญปลูก
 
1. นางสาวพัชรฎา  ยิ้มนาโพธิ์
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายธวัชชัย  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงอินทิรา  มีสวัสดิ์
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพุคาย 1. เด็กชายศุภณัฐ  ดอนเมาไฟ
 
1. นางสาววราภรณ์  แสงจันทร์แจ้ง
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงสมิตา  บุญนันท์
 
1. นางสาวบังอร  วรรณฤทธิ์งาม
 
217 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายเมธัส  ทัศนา
 
1. นายกิติพล  นาคผง
 
218 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายชาดารัตน์  แพทย์รักษ์
2. เด็กหญิงชุติมา  สวมแก้ว
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ล้อมสาย
 
1. นางระพีพร  คิ้วทวีวิวัฒน์
2. นายสิริวัตร  สมใจ
 
219 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์แย้ม
2. เด็กชายณัฐวร  ปริปลื้มโอฐ
3. เด็กหญิงวรินดา  พวงทอง
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางจันทินี  วงษ์สุวรรณ
 
220 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายภาคภูมิ  รอดแย้ม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปานอินทร์
 
1. นางสุภาพ  ร้ายไพรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หอมนาน
 
221 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  แก้วน้อย
2. เด็กหญิงอารยา  ฉัตรเจริญพร
 
1. นางจองทอง  โชติช่วง
2. นางสาวสุภาดา  ช้อยเครือ
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายอรรถชัย  พิมมะทา
 
1. นางสาวถาวร  เกิดศรี
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1. เด็กหญิงพัชรพร  เพ่งไพฑูรย์
 
1. นางสาววรีภรณ์  ภู่เจริญ
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 1. เด็กชายวิศรุต   สุขดวง
 
1. นางดวงใจ   แก้วมณี
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 1. เด็กหญิงธันวดี  โลหะกฤษณะ
 
1. นางดวงใจ  แก้วมณี
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 1. เด็กหญิงวันดี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ประเดิมชัย
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กชายอนุพนธ์  คุ้มแสง
 
1. นางสาวสุพัตรา  พรมสอน
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1. เด็กชายพันธ์ณรงค์  ทับทาบ
 
1. นางจันทนา  มาประเทียบ
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1. เด็กชายพิชญางกูร  ผาทอง
 
1. นางสาวบุญมา  ชุษณะวัคคีย์
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายภาคภูมิ  หมื่นเอ
 
1. นางสาวฐานิตา  นวลนาง
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เสือโภชน์
 
1. นางเนตรทราย  บุญเรือง
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงวันวิสา  พุมมา
 
1. นายบุญญฤิทธิ์  หอมเขียน
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 45 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงณัฐชา  มีบัณฑิต
 
1. นางระพีพร  คิ้วทวีวิวัฒน์
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1. เด็กชายมิตรภาพ  จันทะโคลา
 
1. นางสิราลักษณ์  ตูวิเชียร
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สุวรรณศรี
 
1. นางสาวเกตสิณีย์  สุขกาญจนา
 
236 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงขนบพร  ทองสอง
2. เด็กหญิงจรัญพร   จู่ยี่
3. เด็กหญิงฟ้าใส   โจยี่
4. เด็กหญิงแตน  เปียผู้
5. เด็กหญิงโศรดา  เอจุ๊
 
1. นายสมโชค   ปัญญาวรพงศ์
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายภูวิศ  แย้มพรหม
2. เด็กชายสหรัถ  ตันวิยะ
3. เด็กหญิงอัญชลี  พันธุ์ละออง
 
1. นางสาวปุณณ์ณพิชญ์  โลหะศิริกุล
2. นางสาวมนัสนันท์  อิฐเพียง
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงชมพู่  จีโบ้ง
2. เด็กชายบัญชา  บุญให้
3. เด็กชายอานนท์  โซบะ
 
1. นางสาวนนทลี  พลชัย
2. นางวิจิตรา   พันธุ์พงษ์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 61.67 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สงสอน
2. เด็กหญิงปาลิตา  รสหอม
3. เด็กหญิงอารียา  พรหมชาติ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หอมนาน
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายกฤษดา  เชาว์เฉียบ
2. เด็กชายวัชระพงศ์  ช่วยคง
3. เด็กชายศราวุฒิ  ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
2. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายวุฒิกานต์  เงินแท้
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  แก้วไทย
3. เด็กหญิงแพรพิไล  ผลอุดม
 
1. นางสาวบุปผา  สระทองมอญ
2. นางสาววัลภา  กาญจนประดิษฐ์
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิไลเกตุ
2. เด็กหญิงดอกรัก  ตาโท
3. เด็กชายติณณภพ  ฟองคำตัน
 
1. นางสาวบังอร  วรรณฤทธิ์งาม
2. นายอัครพงศ์  พรมจรรย์
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายพีรชัช  บุญเที่ยง
2. เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  ทองดอนเหมือน
3. เด็กชายอภินันท์  ยิ้มแย้ม
 
1. นายอัครพงศ์  พรมจรรย์
2. นางสาวบังอร  วรรณฤกษ์งาม
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงจันจิรา  วงค์ฝ่ายแดง
2. เด็กหญิงบุญมาลี  จันทร์ประดับ
3. เด็กหญิงปลา  มะปรางค์
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวปิยะณัฏฐ์  เลิบไธสง
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงนภัสสร  สอนทอง
2. เด็กหญิงมาลี  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณพร  ดาเทียน
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 1. เด็กชายชินาธิป  รวมญาติ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โกศล
 
1. นางหทัยเพ็ชร์  แหวกวารี
2. นางสาวอรอุมา  เซ่งตระกูล
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองปลอด
2. เด็กชายมนต์ณัฐ  ขาวชื่น
 
1. นางสาวกรกนก  มะลิทอง
2. นางสาวอรอนงค์  มัยรัตน์
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายนราวิชญ์  หอมจิตร
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นุชพันธ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  สิมาเล่าเต่า
 
1. นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ
2. นางสาวกมลชนก  เพ่งผล
 
249 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 32 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายอรรถพล  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงอัตตาณี  สายทอง
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  มีมาก
 
1. นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ
2. นางสาวณัฐวรา  สายันหะ