สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายคุณากร  ฟูฟุ้ง
 
1. นางสาวอภิญญา  วงศ์กลิ่นกรุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 43 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ผลดี
 
1. นางสาวยุพยง  สุวรรณโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายพงศธร  ทองนาเมือง
 
1. นางฟ้างาม  ปลื้มจิต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงศศิกานต์   ธัญกุลนันทโรจน์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  ศรีเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  อวยพร
 
1. นางสาวภัชรี  คมปัญญา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 1. เด็กชายสุทิน  สีหากุ
 
1. นางสาวกันยา  ธนวัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 1. เด็กชายพิชญุตม์   สุพรรณวงศ์
 
1. นางนางปรียา   เจริญวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 33 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงจิรภาวี  พรประสิทธิ์
 
1. นางปิยะรัตน์  พูลประดิษฐ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงอารียา   ป้องคำสิงห์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  จิตรเขม้น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1. เด็กหญิงอริสา  กวีสิทธิ์
 
1. นางกษมา  สาสุวรรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงปานหทัย  สุพร
 
1. นางสาวนริสา  ระวังผิด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงอริสราภรณ์  มีนุช
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  กันทา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.67 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงอรนลิน  โรลันดา
 
1. นางวารี  มีบุญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.67 ทอง 36 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   สุจริต
 
1. นายวรกร   รัตนวิจิตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 33 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงธนพร  ขำคม
 
1. นางสาววันสิริ  ยิ้มสวัสดิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วรานนท์สุริยะ
2. เด็กหญิงอรวรรยา  เสือกลิ่น
 
1. นางจรัสศรี  เสนาะ
2. นายสมบุญ  สุทธิวงค์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 24 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เวียงสมุทร
2. เด็กหญิงณกมล  สีสุพระ
 
1. นางสาคร  ก้อนนาค
2. นางรสริน  ทองเชื้อ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84.85 ทอง 14 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  พวงสมบัติ
2. เด็กชายสมัชญ์  พวงสมบัติ
 
1. นายเสกสรรค์  ลุนนารี
2. นางสาวจิราลักษณ์  ศรีทัศน์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.17 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงนิรชา  บุญมา
2. เด็กหญิงพันธิสา  สีดา
 
1. นางทิพวรรณ  แต้ตระกูล
2. นายมานนท์  วิชิตการ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สุดนอก
 
1. นางสาวพิรชา  วงศ์บุปผา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 25 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  งามเสงี่ยม
 
1. นางอุไรวรรณ  สายศร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายพิชญุตม์  จันทร์หอม
 
1. นางอรยมล  พัฒนสิงห์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงทิพากร  กุสสลานุภาพ
2. เด็กหญิงสิริยากร  อายุมั่น
3. เด็กหญิงอัญชิสา  บุญแฟง
 
1. นางสาวศศิราภรณ์  ปาระเวก
2. นางสาวสลิลรัตน์  ศรีภา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันตีนู
2. เด็กหญิงอารียา  คูณขุนทด
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  ใจเย็น
 
1. นายณรงศักดิ์  ใจยะ
2. นางสาวมยุรี  อุดรสาร
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  เจียมจรัสโชติ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุกใส
3. เด็กหญิงสรัลพร  วงกลาง
 
1. นางสาวพรรณวิภา  ต้นกันยา
2. นางสาวลักษิกา  ธรรมวินัยสถิต
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.17 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายวัชรากร   เย็นปลื้ม
2. เด็กชายอดิศร   หลำหยง
3. เด็กชายอ้น   จันโสภา
 
1. นายกฤตคุณัชญ์   ฉัตรถี
2. นางสาวสุชาวดี   แซ่ตั้ง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายศักยภาพ  สุงกะพงศ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  ภักดีงาม
 
1. นางยอดขวัญ  ถามั่งมี
2. นางบุศรินทร์  ผิวอ่อน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.4 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านสีระมัน 1. เด็กชายธนภัทร   ภักดีงาม
2. เด็กชายนพกร   ก้านอินทร์
 
1. นายคมกฤช   เจริญศิลป์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายณฉัตร  นัคเรศ
 
1. นางทัศนีย์  ไทยสวัสดิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่
 
1. นางสาวนภาพร  สิทธิมณี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายพรสุพพัต  อินทชื่น
 
1. นางสาวภานลิน  กลิ่นวงศ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71.5 เงิน 28 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมรัตน์
2. เด็กหญิงแหละ  ศรีสุข
 
1. นายพงษ์พัฒน์  สุดแสน
2. นายโชคชัย  เพ็ชรนคร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายฐิติพงศ์   วิสารวุฒิ
2. เด็กชายสมพล  เสาะแสวง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีภูธร
2. นางสาวน้ำฝน  ศรีบาล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  เกิดผล
 
1. นางอุไรวรรณ  สายศร
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34.13 เข้าร่วม 39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1. เด็กหญิงสายธาร  เท้าไม้สน
 
1. นางสาวสุพรรณลักษณ์  ชื่นอิ่ม
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 71.5 เงิน 7 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กชายธนา  แก้วสุข
 
1. นางสาวชนัญญา  กระแจะจันทร์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงมนทาริน  ใจมัน
 
1. นางมยุรา  ไกรสวัสดิ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายวงศกร  สุขสุด
 
1. นางสาวกนกพร  น้อมวิเศษ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงพาขวัญ  สำเร็จ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุจีรกุลไกร
3. เด็กหญิงไปรยา  ประมวล
 
1. นางบุญภา   อินทรพุก
2. นางนงลักษณ์  นกพรม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สำนักวิชา
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ฉายาชวลิต
3. เด็กหญิงวิไล  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวจันทนา  เจริญผล
2. นางสาวอัญชลี  นามโคตร
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 13 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กหญิงพรประภา   ทรงเดช
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   หวานเสนาะ
3. เด็กหญิงวริศรา   วงศ์นพรัตน์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   ลอยขจร
2. นางสิริกาญจน์  อุปการีคมศิริ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 43 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศิลลา
2. เด็กหญิงธวัลพร  นะโส
3. เด็กหญิงธัญญา  สกุลพงค์
 
1. นางสาวอริษา  เหล่าสิทธิ์
2. นางสาวพัชรินทร์  วงศ์คช
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70.4 เงิน 41 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนันอุทธา
2. เด็กชายธเนษฐ   สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญสนิทยั่งยืน
 
1. นายปิยวัตร์  แสนสุภา
2. นางสาวเพชรดา  คมยิ่ง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. นางสาวณัฐณิชา  บุญหยาด
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เชื้อสุข
3. เด็กหญิงอารดา  ป้องคำสิงห์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คนเล
2. นางสาวชุติมา  สินธุวานิช
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายธนากร  สินทรัพย์
2. เด็กหญิงนุชพิชา  วรุตมะสกุลวงค์
3. เด็กหญิงวงศ์ชนก  บุญให้
 
1. นางแก้วฟ้า  สมุทรชีวะ
2. นายทินกร  กองสมบัติ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 40 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อัมพรมหา
2. เด็กหญิงวัชรี  ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงอนัตชา  ห่างภัย
 
1. นายยุทธนา  อังคะคำมูล
2. นางสาวนฤมล  วิสุทธิเจริญสำราญ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุจินต์
2. เด็กหญิงพิยดา  ชำนะกิจ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  นันทนพิบูล
2. นางสาวหทัยชนก  นันทนพิบูล
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายฐิติกร  หอมหุล
2. เด็กหญิงศศิภา  พลพรม
 
1. นางสาวฐิตินันท์  นันทนพิบูล
2. นางสาวจิรายุวัฒน์  สุขสนอง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กหญิงเทียร่า  -
2. เด็กหญิงโสคิม  -
 
1. นางกาญจนา  ทองคำ
2. นายเหรียญ  ทองคำ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายรชต  อินทนู
2. เด็กชายอัครเดช  สุธาบุญ
 
1. นายสุรเดช  โนมขุนทด
2. นางสาวมลทกาญจน์  ชุณหเกษม
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 1. เด็กชายนรภัทร  คำวินัย
2. เด็กชายพาส  เพือน
 
1. นายพิชิตพล  ทาระขจัด
2. นางสาวมนัสวี  สรรเสริญ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายวรชิต  เทินสะเกษ
2. เด็กชายสรยุทธ  หงษ์ษา
 
1. นายสุรเดช  โนมขุนทด
2. นางสาวมลทกาญจน์  ชุณหเกษม
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กชายจตุพล  เกิดผล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สิงหาบุตร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กุไธสง
2. นายวสันต์  ธราจารวัตร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกังสดาล  นิลชาติ
2. เด็กหญิงณัชชา  เจนจิรวัฒนา
3. เด็กหญิงธัญชนก  อรุณวัฒน์
4. เด็กหญิงปรางรวี  สุริยะกำพล
5. เด็กหญิงอรพิชานันท์  บำรุงกิจ
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
2. นางสาวไอยรินทร์  แสวงภพ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.4 เงิน 42 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมวงศ์
2. เด็กหญิงธัญวรรัตม์  สุโพธิ์คำ
3. เด็กหญิงนภัสสร  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงรัฏฐภรณ์  ดีการ
5. เด็กหญิงอนามิกา  ผาสุข
 
1. นางสาวนพวรรณ  จอมทะรักษ์
2. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. นางสาวธัญพิชชา   พรมจารี
2. เด็กหญิงปราณปริยา   ลิมกุล
3. นางสาวพรทิพย์   สังวัฒยาย
4. นางสาวรักษยา   ก้องเสนาะ
5. นางสาวสุทัตตา   บำรุง
 
1. นายรติ  ช้างงาม
2. นางสาวสุนิตา  สายทองสถิตย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกมลพร  โตจอ
2. เด็กชายธนกฤต  ภูมิเจริญ
3. เด็กหญิงปนัฐดา  กันภัย
4. เด็กหญิงปารมี  แพทย์รักษา
5. เด็กหญิงอริสรา  ไชยลังกา
 
1. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
2. นางวิณี  ซื่อตรง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายชลณภัทร  ดวงนาค
2. เด็กหญิงณภัทร  อิ่มรัตน์
3. เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนโยธิน
4. เด็กหญิงเขมิสรา  เสาร์เงิน
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศุภผล
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกิดกุรัง
2. นายสหรัฐ  เอี่ยมสำอางค์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกิตติมา   ตระกูลดี
2. เด็กหญิงบังอร   จันโสภา
3. เด็กหญิงพัสวี   ชัยชล
4. เด็กชายวิชิต   ชูชุ่ม
5. เด็กหญิงแพรพิไล   วงศ์หงษ์
 
1. นางสาวจีรวรรณ   ชำนาญช่าง
2. นางสาวดรรชนี   คงช่วย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกุลยา  ไชยมาตร
2. เด็กชายชิติพัทธ์  มงคลแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำริน  พงษ์ศรี
4. เด็กชายพิเชษฐ์  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงเสาวรินทร์  สุขเจริญ
 
1. นายธาราพงษ์  มูลภักดี
2. นางสาววิศัลยา  ประสงค์แก้ว
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายชัชพงศ์   กันภัย
2. เด็กชายณัฐพงค์   ดอกไม้
3. เด็กชายนัฐศกมล   สถิตย์พงษ์
4. เด็กชายวรากร  สุขัง
5. เด็กชายอารัทธ์  บุญเสริมวรรณ
 
1. นายกฤตคุณัชญ์  ฉัตรถี
2. นางสาวสุชาวดี   แซ่ตั้ง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.9 ทอง 16 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  กองสุข
 
1. นางสุภัสสร  รั้วมณี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 22 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงนวมน  กล้าหาญ
 
1. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 38 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงเยาวภา  เฮียง
 
1. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง 13 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  บัณฑิตพุทธ
2. เด็กหญิงธนัญญา  แช่มช้อย
 
1. นางสาววันวิสาข์   เจริญพร
2. นางสาวพัชนีวรรณ  ไตรณรงค์สกุล
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายอชิรวัชร์  ภักดีงาม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ถามั่งมี
 
1. นายพิชญพันธุ์  จันทร์น้อย
2. นางปาริชาติ  คนเล
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายศิวกร  โกสุม
2. เด็กหญิงอัญชสา  สุวรรณนาคะ
 
1. นายลำเลียง  ปฏิสังข์
2. นางสาวปภัสสร  ชิณเทศน์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.8 ทอง 28 โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ไชโย
2. เด็กหญิงชาลิสา  สำรวมจิต
3. เด็กหญิงณัชริญา  นิ่งเย็น
4. เด็กหญิงริยากร  สงวนสันเทียะ
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์   นาเจริญ
6. เด็กหญิงสโรชา  ทวี
7. เด็กหญิงอทิตยา  สุภาพ
8. เด็กหญิงอภิญญา  ชาตะสิต
9. เด็กหญิงอภิญญา  เอกวิเศษ
10. เด็กหญิงอรวรรณ  รัตนศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  เลิศธัญญา
2. นางสาวสายชล  พิมพ์ดี
3. นางศศิวิมล  สิทธิพงศ์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายกฤษนัย  แสงแท้
2. เด็กหญิงชนินาถ  หวลคิด
3. เด็กหญิงณกมล  สีสุพระ
4. เด็กชายธัญวุฒิ  แซ่ตั๋ง
5. เด็กหญิงนฤมล  แดนสุรินทร์
6. เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์  อรัญวาศรี
7. เด็กชายพิชิตชัย  เอี่ยมสะอาด
8. เด็กหญิงภัทราวดี  ขันตี
9. เด็กหญิงอนัญพร  สุพรรณวงศ์
10. เด็กชายเจษฏากร  องอาจ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
2. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วทิพเนตร
3. นางสาวนิราพร  อรรถวิล
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 63.2 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  ฐานะกิจ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองเงิน
3. เด็กหญิงทักษพร  ทองเงิน
4. เด็กหญิงทิวาพร  บุญก่อเกื้อ
5. เด็กหญิงธิติมา  ตรงชื่น
6. เด็กหญิงปภาวดี  เจริญกัลป์
7. เด็กหญิงปรารถนา  สมนึก
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีเกตุ
9. เด็กหญิงลักษิกา  จันทศร
10. เด็กหญิงวรรณทกานต์  โชตินคร
 
1. นางผกาแก้ว  รัตนวิจิตร
2. นางวันดี  ดีทน
3. นางลัดดาวรรณ  จินดารัตน์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ยั่งยืน
2. เด็กหญิงธนพร  แก้วพริ้งเพริด
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ   บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงปราณปรียา   แบบสุวรรณ
5. เด็กหญิงรัชนี   ขวัญยืน
6. เด็กหญิงลิซ่า  นา
7. เด็กหญิงศุภาวี   จอมทะรักษ์
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอนก
9. เด็กหญิงสุวพัชร   สุขสถิตย์
10. เด็กหญิงเปรมกมล   คีรีเขตต์
 
1. นางสาวนริสรา   โภคบาล
2. นางสาวจำปา  สุขสว่าง
3. นางสมพร   แช่มช้อย
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงกรกนก  โคตรทุม
2. เด็กหญิงจิตตา  คมแหลม
3. เด็กหญิงธนัชชา  อ่อนน้อม
4. เด็กหญิงมธุรส  คุณรัตนโชติ
5. เด็กหญิงรนิตา  คำเสียง
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตรใส
7. เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณเขต
8. เด็กหญิงอพิชญาดา  แซ่ล้อ
9. เด็กหญิงอารยา  เกตุวัตถา
10. เด็กหญิงเด่นนภา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวจุฑามาส  ไชยโย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  ขุนพรม
3. นายเอกลักษณ์  ยนต์สิงห์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายกิตติทัต  เปรมกมล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชุมพล
3. เด็กชายก้องภพ  คงสถิตย์
4. เด็กชายชาติวัฒน์  คล้ายคลึง
5. เด็กชายณัฐพันธ์  นันทวราพนิชกุล
6. เด็กชายธนกร  กะหมายสม
7. เด็กชายปุณณชัย  ดียั่งยืน
8. เด็กชายภูริภัทร  คล้ายคลึง
9. เด็กชายอนุวัต  วงศ์อยู่
10. เด็กชายอังกฤษ  ทับทิม
 
1. นายเกรียงไกร  โนนอินทร์
2. นายประวิทย์  จันทร์แก้ว
3. นายบรรจบ  บุญจันทร์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหลาพร
2. เด็กชายฉัตรชัย  จันทนา
 
1. นางสาวอัญชลี   ทองปรางค์
2. นายเรืองเดช  ชนะพาล
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงนิตยา  สีดา
2. นางสาวแหม่ม  เรียงสา
 
1. นายมานนท์  วิชิตการ
2. นางทิพวรรณ  แต้ตระกูล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ปลั่งอ่ำ
 
1. นายีรุ่งแสง  พลซา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงนวันรัตน์  ชนะภัย
 
1. นายีรุ่งแสง  พลซา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ตั๊น
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 1. เด็กชายอนุวัตร  บุญเจริญ
 
1. นางสาววิมล  สดคมขำ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายดนุเดช  ชุ่มชื่น
 
1. นายสามารถ  ศรเมฆ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายอนันยช  รัตนกุล
 
1. นายีรุ่งแสง  พลซา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายพิรภพ  หลาบคำ
 
1. นายีรุ่งแสง  พลซา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงชริสา  ปัญญายิ่ง
 
1. นายีรุ่งแสง  พลซา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ผาด่าน
2. เด็กหญิงเสาวภา  ปรีชาไพร
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางสาวยุพยง  สุวรรณโชติ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงกาณต์รวี  ยืนยง
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สิงห์จันทร์
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางวารี  มีบุญ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงกันธิชา   มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    พุ่มดำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  อินทร
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แซ่ตัน
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กชายกิตติธร  วรคันทักษ์
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กหญิงกาญจนา  เร่งรีบ
2. เด็กหญิงจาดี  เพื่อน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีทรัพย์
 
1. นางกาญจนา  กุลนาแพง
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  หงษ์กลาย
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 37 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายวิศรุต   ชนะศึก
2. เด็กชายสิทธิกร   บุญแต่ง
3. เด็กหญิงอังคนา   คงมีสุข
 
1. นายเกรียงไกร  ถนอมวงศ์
2. นายคมศักดิ์  จันทร์ขิ่น
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จินตนา
2. เด็กชายธรรมศักดิ์  แถลงดี
3. เด็กชายนันทวุฒิ  สิงหาบุตร
 
1. นายสุรชัย  จันทขาล
2. นายสมเดช  มีสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ทัศมาลัย
 
1. นางสาวสิวารินี  ปกป้อง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหนองคุย 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โสดา
 
1. นายสำเร็จ  ใจช่วย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 74 เงิน 37 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  การกระสัง
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงอินทิรา  การกระสัง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ปะสิ่งชอบ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงประภาพร  วงศ์กลิ่นกรุด
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงเก็จแก้ว  รักนาม
 
1. นางสาวสิวารินี  ปกป้อง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แนมนิล
 
1. นางสาวสิวารินี  ปกป้อง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 75.33 เงิน 26 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวสิวารินี  ปกป้อง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 34 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงบัวหลวง  บุญสุข
 
1. นายเพิ่มพงษ์  คงลายทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 20 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงณัธฐณิชา  จันทคาม
 
1. นางศรีฟ้า  สังวาลย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงคิว  แสง
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 71.6 เงิน 29 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงกมลพร  อินทรสุข
2. เด็กหญิงกิตติกัญญา  แสนสุข
3. เด็กหญิงพรพิมล  บุญช่วย
4. เด็กหญิงพรลภัส  เสาวคนธ์
5. เด็กหญิงวิยะดา  เรืองศรี
6. เด็กหญิงเก็จแก้ว  รักนาม
7. เด็กหญิงเนตรนภา  ศักดิ์วิจิตรานนท์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แซ่เจา
 
1. นายสวิง  ปกป้อง
2. นางสาวสิวารินี  ปกป้อง
3. นางสาวภัฐธีรา  อินทรักษา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงณัธฐณิชา  จันทคาม
2. เด็กหญิงธนศร  เชาว์ศิลป์
3. เด็กหญิงปรมาพร  พรพิพัฒน์
4. เด็กหญิงพัชรพร  ล้ำเลิศ
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  พรพิพัฒน์
6. เด็กหญิงภริตา  จำปาทอง
7. เด็กหญิงภัทราพร  จันทพิม
8. เด็กชายภูวณัฏฐ์  วัฒนวชิราภรณ์
9. เด็กหญิงมนัสวีร์  นุชาญรัมย์
10. เด็กหญิงรติรัตน์  เทียมทัศ
11. เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณศิริ
12. เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายคลึง
13. เด็กหญิงสิริพาขวัญ  ธรรมรัตน์
14. เด็กหญิงอนุธิดา  จำปาทอง
15. เด็กหญิงอารยา  ชื่นชม
 
1. นายมานพ  หาที่ถูก
2. นายณฐพล  กล้าหาญ
3. นางศรีฟ้า  สังวาลย์
4. นางสาวชนิดา  กระจาย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นินชมภู
2. เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์พิน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุง
4. เด็กหญิงจิรัชยา  นวนสิน
5. เด็กชายชัยพัทธ์  วงค์ชโยประสิทธิ์
6. เด็กหญิงญาดา  ศรีคำแหง
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาลัยวงศ์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลโสตร์
9. เด็กหญิงตุลา  ปี
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุ่มรัตน์
11. เด็กหญิงพีรดา  ช่อแก้ว
12. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ไทยเจริญ
13. เด็กชายภาณุพงค์  เพิ่มพูลกิจ
14. เด็กหญิงมัลลิกา  การกระสัง
15. เด็กหญิงลักขณา  ผ่อนร้อน
16. เด็กหญิงวกุลทิพย์  นินชมภู
17. เด็กหญิงวารินทร์  เมฆวิเชียร
18. เด็กหญิงวิชชุดา  สว่างจิตต์
19. เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่วมน่วม
20. เด็กหญิงอินทิรา  การกระสัง
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
2. นางสาวจารุวรรณ  ปะสิ่งชอบ
3. นางสาวศิริพรรณ  แก้วตัน
4. นางปริญฉัตร  ทองดารา
5. นายคเณศ  เครือวัลย์
6. นางสาวสุภาภิญญา  ปักมะนัง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 32 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. นายกฤษฎา   ภักดีงาม
2. เด็กหญิงกัญญาวี  สางดี
3. นายณัฐดนัย   ขวัญยืน
4. นายธนากร  ปัญโญ
5. เด็กหญิงสุพัตรา   สุรพรรณ
6. นายเอกพล   จันทร์เพ็ง
 
1. นายก้านแก้ว   อุ่นใจ
2. นายปิยะณัฐ   ศิริบุญคุณ
3. นายสาธิต  พรมลี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86.6 ทอง 12 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  งานดี
2. เด็กหญิงจอย  อม
3. เด็กชายจักรพันธ์  แถลงสัตย์
4. เด็กหญิงจักรีรัตน์  มุเส็มสะเดา
5. เด็กหญิงจิราภา  คุณงาม
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมตตา
7. เด็กหญิงชนิดา  รวดเร็ว
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แพทย์ประดิษฐ์
9. เด็กชายณัฐพงษ์  สมศรี
10. เด็กหญิงณัฐริกา  คงเสือ
11. เด็กหญิงดวงกมล  รักษากิจ
12. เด็กหญิงทอฝัน  เนตรทิพย์
13. เด็กหญิงทัศวรรณ  ตากมัจฉา
14. เด็กหญิงธนพร  ขำคม
15. เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  หอมยี่สุ่น
16. เด็กชายนพดล  หวานเสนาะ
17. เด็กหญิงนภัสนันท์  รวดเร็ว
18. เด็กหญิงนันทิกานต์   พรหมรินทร์
19. เด็กหญิงบุษบา  จำปา
20. เด็กหญิงประภาพัชร  เฉลิมบุญ
21. เด็กหญิงพรวดี  นรากรณ์
22. เด็กหญิงภัทรศยา  สุขสบาย
23. เด็กชายมณฑล  ใจคง
24. เด็กหญิงรสสุคนธ์  วงศ์แก้ว
25. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มีโชค
26. เด็กหญิงลลนา  ลูกเสือ
27. เด็กชายวสุรัตน์   บุญรอด
28. เด็กหญิงวิไลวรรณ   มะลิวัลย์
29. เด็กหญิงสิรภัทร์   มหาพันธ์
30. เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มทอง
31. เด็กหญิงสุภาวดี  ฮวบนรินทร์
32. เด็กหญิงสุวิชา  วงศ์กลิ่นกรุด
33. เด็กหญิงอทิตยา  การควรคิด
34. เด็กหญิงอร  สุทธิจักร
35. เด็กหญิงอริศา  คุ้มดาว
36. เด็กหญิงอริสา  ผลาเกษ
37. เด็กหญิงอัยรดา  ขำคม
38. เด็กหญิงอาทิตยา   ห้วยใหญ่
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พูนผล
 
1. นายพงศธร  ชาญศรี
2. นางสาวปภัสสร  ชิณเทศน์
3. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีภูธร
4. นางสาวน้ำฝน  ศรีบาล
5. นางสาวอัญชลี  นามโคตร
6. นางสาวิอารีญา  ศรีสะพุง
7. นางสาวจิราพัชร  อยู่ญาติมาก
8. นายกำพล  แสงมณี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กชายภูวิทย์  ใจตรง
 
1. นางอำเนิน  มีลาภ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายวิชิต  ชูชุ่ม
 
1. นางสาวณิชากร   สมบูรณ์นิลโพธิ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุจริต
 
1. นางสาวเปียทิพย์  จันทะชารี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงมินตรา   โพธิชา
 
1. นายรักษา  มัจฉา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายทรงพล  แสงศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  สรหงษ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 26 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงเพชรปาณี  ขาวทัพ
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  บำรุงกิจ
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงทน
 
1. นางจินตนา  มิ่งมิตร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 19 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุจริต
 
1. นางสาวเปียทิพย์  จันทะชารี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงอภิสรา   โอทาน
 
1. นายรักษา  มัจฉา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 37 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กชายอัสนี  ฐิติเมฆินทร์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  มิถุนาวงค์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายญาณเทพ  ดีทั่ว
 
1. นายกฤษฎา  สิงห์ทอง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงเพียงวรุณ  เชื่อมพงษ์
 
1. นายพรพจน์  หงษ์ทอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 16 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  บำรุงกิจ
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกอบัว  ด่านปาน
2. เด็กชายกันต์  เจตนจันทร์
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  นุ่มเนียม
4. เด็กหญิงณัจฉรียา  แต่งตั้ง
5. เด็กชายณัฐพล  เกตุแก้ว
6. เด็กชายณัฐเศรษฐ  หาที่ถูก
7. เด็กหญิงธนิฏฐา  ธงยศ
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภามาเนตร
9. เด็กชายนครินทร์  สืบวงค์
10. เด็กชายนภัสรพี  สุรวัฒนาพร
11. เด็กชายนรธีร์  บุญเรือง
12. เด็กชายนันทวุฒิ  ลิวงค์
13. เด็กหญิงบุษยมาส  ไชโย
14. เด็กชายปกรณ์  แก้วนิมิต
15. เด็กชายพงศ์พัทธ์  สุทธิปัญญา
16. เด็กชายพีรพัฒน์  หิรัญรักษ์
17. เด็กชายภานุวัฒน์  ทรัพย์คง
18. เด็กชายรชฏ  ประไพ
19. เด็กชายรชต  ไข่ติยากุล
20. เด็กหญิงรวิพร  สกุลพิทักษ์
21. เด็กชายรัชพล  คมสัน
22. เด็กหญิงวริศรา  อินหอม
23. เด็กหญิงศมนวรรณ  ดิสยะรัตน์
24. เด็กชายศุภวิชญ์  ห้อยระย้า
25. เด็กหญิงสรณีย์  ผสมทรัพย์
26. เด็กหญิงสายธาร  สาดมาก
27. เด็กชายสิรภพ  ไชยสาร
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชูผกา
29. เด็กชายอัครพงษ์  พรมแย้ม
30. เด็กหญิงอัญยาพร  ต้นโต
31. เด็กชายเจษฏาพัชร  หาที่ถูก
32. เด็กหญิงเมธาพร  วิลัยแลง
 
1. นายเฉลิมพันธ์  สีอ่อน
2. นายอัมรินทร์  พานิชการ
3. นางสาวนภัสกร  จาทะ
4. นางสาวนุสรา  พึ่งนุสนธ์
5. นางสาววชิราภรณ์  สุขคณา
6. นายณฐพล  กล้าหาญ
7. นางสาวฐะปะนีย์  ยะระสิทธิ์
8. นายกฤตภาส  แก้วสุวรรณ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 36 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกัลยกร  โปร่งจิต
2. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  สมานบุญวนิช
3. เด็กชายธนาธิป  อัมพรมหา
4. เด็กชายปัณณวรรธ  คมขำ
5. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เทศกิ่ม
6. เด็กหญิงวริศรา  วงค์ทองลอย
7. เด็กชายหนึ่ง  สุขสวรรค์
8. เด็กหญิงอชิรญา  คมขำ
9. เด็กหญิงอนัญญา  โล่งจิตร์
10. เด็กชายเรือรบ  วิภูษณะ
 
1. นางนันท์นภัส  ทองธรรมชาติ
2. นางสาวชฎาภา  รัตนภรณ์
3. นายณัฐนันท์  เสมวิลัย
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.333 เงิน 29 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงพรรณ  เพีย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นันทะเสน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กงจีน
4. เด็กชายสัณหวัช  บุสดี
5. เด็กหญิงอองซู  จำมกา
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  รำพึง
7. เด็กชายแพน  เพีย
8. เด็กชายโชคชัย  นาคแท้
 
1. นางสาวมธุรส  ป้องคงวามดี
2. นางสาวสายสุณี  จันทร์ขอนแก่น
3. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ทอง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 73.666 เงิน 23 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกันต์กมล  ชัยวง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงทอง
3. เด็กหญิงพิยะดา  เจริญรื่น
4. เด็กหญิงพิรดากานต์  ฟุ้งมาก
5. เด็กหญิงยุวากร  หน่อน้อย
6. เด็กหญิงศิรดา  อินธิราช
 
1. นางนันท์นภัส  ทองธรรมชาติ
2. นางสาวชฎาภา  รัตนภรณ์
3. นางสาวนิติรัฐ  ประพันธมิตร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงกันธิชา  วรรณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปลายเดือน  นาคเสนีย์
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เกิดสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวลีพร  นาคเสนีย์
5. เด็กหญิงสุนีย์  เชน
6. เด็กหญิงเอมี่  วงศ์จันทลักษณ์
 
1. นางสาวทวินันท์  เนียมมะโน
2. นางสาวพิชญา  บุตรธาจารย์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63.666 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์  เหล็กเพชร
2. เด็กหญิงณัฐวิภา   วงษ์แววดี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   ถนอมราษฎร์
4. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เหรียญ
5. เด็กหญิงรุ่งพัฒนา   ศรมุข
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ   มาลากรณ์
7. เด็กหญิงสมาพร   เหรียญทวนทอง
8. เด็กหญิงสุชาดา   มุ่งต่อกิจ
 
1. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
2. นางสาวสุทธิทรัพย์   ชูยก
3. นางสาวเยาวภา   บุตรดีวงศ์
4. นางสาวศิริยุภา  พงษ์ผึ้ง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70.666 เงิน 22 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  รื่นรมย์
3. เด็กหญิงฐานิต  พัน
4. เด็กชายทักษพงศ์  ต้นคำ
5. เด็กหญิงธันยพร  ป้องกัน
6. เด็กหญิงพันธ์วิรา  บุตรดี
7. เด็กหญิงสาธิตา  วิสมล
8. เด็กหญิงสิริภัทร  ผิวใบคำ
9. เด็กหญิงสุชาดา  ลาดบาศรี
10. เด็กหญิงแสงจันทร์  ซุ่นหลี
 
1. นางสาวพัชมณ  สรรพคุณ
2. นางสาวชนัญธิดา  ชำปฏิ
3. นางสุวรรณา  ประเสริฐศักดิ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.333 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายคุณากร  สุขยืด
2. เด็กชายชยังกูร  น้อยเจริญ
3. เด็กชายธนภูมิ  ทองสิมา
4. เด็กชายยูรัส  อาซี
5. เด็กหญิงวิมลสิริ  คงช่วย
 
1. นางสาวสุทธิทรัพย์  ชูยก
2. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงณิชารวินท์  สุขเอี่ยม
 
1. นางสาวบุญทริกา  สุรธัช
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 36 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายกรวิชญ์  เย็นท่าข้าม
 
1. นางสาวนัยนา  เหลาพร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ราชสีห์
 
1. นางสาวชุติมา   สินธุวานิช
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงณัฐเพ็ญศุภา  จันทพันธุ์กุล
 
1. นางสาวนัยนา  เหลาพร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 36 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายธีรภัทร   บุญชำ
 
1. นางสาวชุติมา  สินธุวานิช
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายกฤศ  นิพัทธโกศลสุข
 
1. นายวรุตม์  สัจมั่น
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงชลธิชา  โอทาน
 
1. นางสาวชุติมา  สินธุวานิช
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง 36 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กชายวงศ์วริศ  อารียธีรานนท์
2. เด็กชายอิษฎา  ขวัญดี
 
1. นายจักษวัฏ  ปานกลาง
2. Mrs.Liu  yu
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 71 เงิน 44 โรงเรียนวัดพลงไสว 1. เด็กหญิงกฤติยา  อาจิณ
2. เด็กชายสุธิดล  เขียวน้อย
 
1. นางสกล  เสาวรส
2. นางสาวมะลิ  สำเร็จ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.48 ทอง 15 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทองผา
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เร่งรัตน์
 
1. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
2. นายธีรพันธ์  ลานรอบ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดพลงไสว 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ใย่หล่อน
2. เด็กชายธนวินท์  เนียมรอด
3. เด็กชายนนทพัทธ์  แสงประไพ
4. เด็กชายวรัญชิต  พวงแก้ว
5. เด็กชายอชิระ  ยศสูงเนิน
6. เด็กชายอนันดา  ทองจิตต์
 
1. นางพรทิพย์  กสิกรรม
2. นางสาวมยุรี  เทกอง
3. นายชนินทร์กรณ์  ศรีโฉม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายดนุสรณ์  ไกรษร
2. เด็กชายธาดา  เจริญรื่น
3. เด็กชายธีรภัทร  ทากุ
4. เด็กชายนุชากรณ์  เสมฉาย
5. เด็กชายพรรณพัชร  อินทร์เมือง
6. เด็กชายวัศพล  กรอบบาง
7. เด็กชายสิทธิกร  เมธสาร
8. เด็กชายอนุรักษ์  ขำพิมพ์
 
1. นายพิศาล  สุดแก้ว
2. นางมลฤดี  สุดแก้ว
3. นางสาคร  ก้อนนาค
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82.8 ทอง 11 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกอบัว   ด่านปาน
2. เด็กหญิงณัฐกาญ   เจริญงามวงศ์วาน
3. เด็กหญิงทิพย์ธารา  ยวงสอาด
4. เด็กหญิงธิมาพร   ยวดยิ่ง
5. เด็กชายนภัสรพี   สุรวัฒนาพร
6. เด็กหญิงพิชยา  ประกอบเลิศ
7. เด็กชายพีรพัฒน์  หิรัญรักษ์
8. เด็กชายรชต  ไข่ติยากุล
9. เด็กหญิงวริศรา   อินหอม
10. เด็กหญิงเปมิกา   เจริญมาก
 
1. นายอัมรินทร์   พานิชการ
2. นางสาวนุสรา  พึ่งนุสนธ์
3. นางสาวชนัดดา  เหมวิรัชชัย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงจิราภา  มาลีวรรณ์
2. เด็กหญิงตรีสรา  วงศ์กลิ่นกรุด
3. เด็กหญิงมาฆพร  ครวญหา
4. เด็กหญิงอนันตญา  อนุมาศ
5. เด็กชายเด่นดนัย  เหิมขุนทด
 
1. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
2. นายเขษม  มหิงสาเดช
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ   สนธิพงษ์
2. เด็กหญิงสิรภัทร   ใจรักษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใจงาม
 
1. นางสาวทิพยาภา   คมขำ
2. นางสาวณัฏฐกัญญา   ดิษฐสอน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกษรชื่น
2. นางสาวธมลวรรณ  บรรมณี
3. นางสาวธิดารัตน์  เจือจันทร์
 
1. นางสาวสุพรรณลักษณ์  ชื่นอิ่ม
2. นางสาวพัชรี  ศักดาเพชรศิริ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80.8 ทอง 14 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงจันทร์วรลักษณ์  แสนเหลา
2. เด็กหญิงทัตพิชา  หมายผล
3. เด็กหญิงปรีย์วรา  วงศ์รักษ์
 
1. นายวรุตม์  สัจมั่น
2. นายวีรจิตร  สมัครพันธ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.3 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพรฤดี   จงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี   จันทร์พราหมณ์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   เฮียง
 
1. นางผกามาศ   วัยวุฒิ
2. นางสาวนงลักษณ์   ตระกูลดี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายตฤณ  ภูตะวัน
2. เด็กชายอานนท์  เลี้ยงธรรมรัตน์
 
1. นายธวัชชัย  งามเสงี่ยม
2. นายกิตติชัย  จันทร์โพธิ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 1. เด็กชายกมล   วงศ์สุบิน
2. เด็กหญิงสุภาวิตา   ภู่นอก
 
1. นายวสันต์   ผู้สมเก่า
2. นางสาวอวัสดา   อารอบ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนิรมล  ใจมนต์
2. เด็กหญิงวนัชพร  ปลื้มผล
 
1. นายธีรวัฒน์  หลวงวงค์
2. นางสาวสุรีรัตน์  คนล้ำ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงนีรภา  โมลา
2. เด็กชายวรายุทธ  แสงจันทร์
 
1. นายเปรมินทร์  ศรีบริบูรณ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. นายคเชนทร์   อินวกูล
2. นายอนุสรณ์   เพ็ชรแสง
 
1. นางสาวญาดา  ศิริเจริญ
2. นางสาวชุติมา   สินธุวานิช
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายธงชัย  บุญแปง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กองสุข
 
1. นางช่อผกา  ศรีจันทร์อินทร์
2. นางพัชรินทร์  สำนักวิชา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายพงศกร  อ่านพินิจ
2. เด็กชายวรภัทร  ขำคม
 
1. นายธีรวัฒน์  หลวงวงค์
2. นางสาวสุรีรัตน์  คนล้ำ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เอมเจริญ
2. เด็กหญิงริติการณ์   ชุตินันทกุล
 
1. นางอนงค์  จันทนะผะลิน
2. นางสาวอัญชลี  ศรีสุราช
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายคณาธิป  รู้สรรพกิจ
2. เด็กชายณัฐพล  จูมตะคุ
 
1. นายธีรวัฒน์  หลวงวงค์
2. นางสาวสุรีรัตน์  คนล้ำ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายพงศกร  จันวัต
2. เด็กชายสรวิศ  วงค์ทิม
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชลิตา  วงศ์เกี่ย
2. เด็กหญิงนพรัตน์   สุริศิริ
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงคุณัญยา  ศรีประสิทธิ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สัจจาดี
3. เด็กชายภครพล  อุไรวร
 
1. นายยุทธนา  อังคะคำมูล
2. นางสาวนฤมล  วิสุทธิเจริญสำราญ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงธนัชพร  อินทร์ยงค์
2. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  ศรีประสิทธิ์
3. เด็กชายอมรเทพ  รำพึง
 
1. นางสาวนฤมล  วิสุทธิเจริญสำราญ
2. นายยุทธนา  อังคะคำมูล
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายกิตติธร  ย่องลั่น
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  คนเล
3. เด็กชายเตวิช  นพวรรณ
 
1. นางสาวอำภา  พลอยแสง
2. นายกิตติชัย  จันทร์โพธิ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ดวงดี
2. เด็กชายนฤพนธ์  ปิ่นอุไร
3. เด็กชายวีรกุล  เจริญพร
 
1. นายสุธน  พรมลี
2. นางสาวนารีรัตน์  สามี
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศิริ
2. เด็กชายภาคภูมิ  คำอินทร์
3. เด็กหญิงวิภาวิณี  ปรุงเเต่งกิจ
 
1. นายยุตติชน  บุญเพศ
2. นายภาณุวัฒน์  แสนพรม
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายชายยศ  ศรีหงษ์
2. เด็กชายศิรวัฒน์  จั่นเจริญ
3. เด็กชายอรรถพร  บุญรัมย์
 
1. นางสาวอำภา  พลอยแสง
2. นายจักรินทร์  กลั่นหอม
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายนราธิป   แสนทวีสุข
2. เด็กชายมารุต  รำพึงกิจ
3. เด็กชายเมืองแมน   เอื้อเฟื้อ
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญรื่น
2. เด็กชายธนาดล  ช่างเหล็ก
3. เด็กชายสำอาด  โซ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  วงศ์อยู่
2. นายนเรศ  บุญช่วยเหลือ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 25 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายประภากร   โคตรบรรเทา
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ประสมทรัพย์
3. เด็กชายสุรศักดิ์   วงค์เดื่อ
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นางสาวขันทอง  หวานเสนาะ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงชิดชนก  แสงศร
2. เด็กหญิงปาลิดา  บรรตะคุ
3. เด็กหญิงอำพา  ชุยอุ้ย
 
1. นางสาวรวินท์  ธรรมไพศาล
2. ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  หวังวรวัฒนากุล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กชายกิตติภพ  พาทา
2. เด็กชายนพรัช  วงษ์ชาลี
3. เด็กหญิงรัน  เนียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  หวังวรวัฒนากุล
2. นางสาวรวินท์  ธรรมไพศาล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  หวานเสนาะ
2. เด็กหญิงณัฏฐพิชชา  ฤกษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  ฆะวีวงศ์
4. เด็กหญิงภคพร  หวานเสนาะ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สร้อยศักดิ์นาวี
6. เด็กหญิงอโนชา  สาครจันทร์
 
1. นางรสริน  ทองเชื้อ
2. นางกาญจนา  นันทกมลวารี
3. นางสาคร  ก้อนนาค
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงกชกร   สร้อยสีเเสง
2. เด็กหญิงจันจิรา   โภชนาผล
3. เด็กหญิงพิพรพรรณ    แถลงถ้อย
4. เด็กหญิงมัณฑนา   แสงมณี
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์   โพธิสาร
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์    บัวแก้ว
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นางสาวขันทอง  หวานเสนาะ
3. นางสาวสุพรรณารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายวัฒนพงษ์  โวหารลึก
2. เด็กชายสรวิชญ์   ฉายาชวลิต
3. เด็กชายอรุชา  บุญส่ง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ชาญนรา
2. นายสุวิทย์  จันทร์คูเมือง
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายณปภัด   แพทย์รักษา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   น้อยเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐยมล   อภิญ
 
1. นางสาววนัสนันท์   โพธิ์สุ
2. นางสาวสุนิสา  เปรมใจ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 36 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  วงค์ทรัพย์
2. เด็กหญิงหริณยา  พ้นเคราะห์
3. เด็กหญิงอชิรญา  รื่นรมย์
 
1. นายณรงค์  อนุกูลวงษ์
2. นายอัมรินทร์  พานิชการ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 39 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายกฤษดา  แทนคำ
2. เด็กชายนภสินธุ์  สมจิตร
3. เด็กชายรวิภาส  ดาชัย
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นางสาวจุฑามาศ  ตามไธสง
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจิดาวรรณ  บัวขาว
2. เด็กหญิงปุณฑิชา  เจียรสวัสดิ์วัฒนา
3. เด็กหญิงยิ่งรัก  มีเหมือน
 
1. นางสาวธารดา  สินธุวาณิชย์
2. นางลำยอง  มาวัน
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.6 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   วานิชรัตน์
2. เด็กหญิงปวีณา   แสงภักดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   แสง
 
1. นางสาวดาริน   บรรจงกิจ
2. นางจันทวรรณ   เจริญพร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงภัทรพิชา  วิทยานุกรณ์
2. เด็กหญิงภัทรภร  บัวหอม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วคำ
 
1. นางโสพิศ  รื่นรมย์
2. นางสาวจุลี  แซ่แต้
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงญานิกา  พรจันทร์
3. เด็กหญิงประติภา  บุญหนัก
 
1. นางพัชรินทร์  เจริญรัศมีโสภา
2. นางสาวรวินท์  ธรรมไพศาล
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงณัจฉรียา  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงรสิตา  นามลายทอง
3. เด็กหญิงอตินุช  เมตตา
 
1. นางศิริรัตน์  เจริญ
2. นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 41 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงปวิตรา  นิมานนท์
2. เด็กชายอรรณพ  ขจรพฤกษ์
3. เด็กชายเทิดเกียรติ  ประสานทรัพย์
 
1. นางสาวเยาวภา   บุตรดีวงศ์
2. นางสว่างจิตร์   อุทธการ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.66 ทอง 39 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงมนัสพร  ประสมกิจ
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  หิรัญรักษ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  รื่นรมย์
 
1. นางรสริน  ทองเชื้อ
2. นางละมัย  มุกดาสนิท
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงประภัสรา   บุญสนอง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   เนตรสาร
3. เด็กหญิงเบญญาภา   บัวแก้ว
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แซ่ตัน
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วงหิน 1. เด็กหญิงชินาณา  เทศสุ่น
2. เด็กหญิงวันดี  สีอำพร
3. เด็กหญิงศศิรัตน์  เหมกระจ่าง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินทร์โอภาศ
2. นางสาวสินีนาถ  สุ่นศรี
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 24 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงธัญชนก  รัตนาแพง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยศิริโชติ
3. เด็กหญิงปุณพิชญา  เมตตา
 
1. นางสาวหนูคิด  ภูน้ำสี
2. นางสาวอารีญา  ศรีสะพุง
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.66 ทอง 17 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงอรยา  รัตนเกตุ
 
1. นางสาวณินท์ญาดา  กันทะวงค์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง 23 โรงเรียนบ้านศรีประชา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พังจุนันท์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองกำเนิด
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   อาจกล้า
 
1. นายรติ  ช้างงาม
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงวาสินี  แก้วใส
 
1. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 65.32 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงสุวิมล  ดีคง
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ฤทธิภา
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 1. เด็กชายเหนือเมฆ  โคตรปัญญา
 
1. นางวิไลลักษณ์  เส้นศูนย์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 19 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย 1. เด็กหญิงอุไรพร  รักมิตร
 
1. นางสาวนภาลัย  ศรีสุข
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 1. เด็กหญิงกมลพร  บุญหมาย
2. เด็กชายจีระวัฒน์  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงปภาดา  เอมเปีย
 
1. นางสาวมุฑิตา  เครือวัลย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองแพง
 
193 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 48 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 1. เด็กชายปรเมศวร์  คนโต
2. เด็กหญิงวริศรา  เบ้าหนองบัว
 
1. นางสาววณารี  นาคพะเนาว์
2. นางสาวสวรส  ชมภูบุตร
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  โกมลกิจเกษตร
 
1. นางสาวทิพยา  กิจจินดาหรา
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายเจษฎา  สำเร็จ
 
1. นางอาริยา  วงษ์ศรี
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 1. เด็กชายสรายุทธ  บุตรโคตร
 
1. นางสาววรัญญา  สวามิ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กันดา
 
1. นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กหญิงสุชานันท์  กวางอินทร์
 
1. นางปณัฏฐา  ควรหา
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 15 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กชายกิตติทัต  ภัยวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงปราณี  เจิมขุนทด
 
1. นางสาวสุกัลยา   สัตนันท์
2. นางสาววันทนา  รุ่งเรือง
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายปวีร์  แข่งขัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กรวดนอก
3. เด็กชายอินทัช  อินทะจันทร์
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  สูแพะ
2. นางสาวสายสุนีย์  รื่นรมย์
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กชายพีรวัฒน์  วันชนะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นาคมีศรี
3. เด็กชายวีรวัฒน์  แพรรัมย์
 
1. นางสาวสุกัลยา   สัตนันท์
2. นายพงษ์พัฒน์  สุดแสน
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กชายกนวรรธน์   มิ่งเชื้อ
2. เด็กหญิงศิรดา   ปลื้มผล
3. เด็กชายศุภกฤษ์    พันธุ์นาค
 
1. นางสาวนิศาชล  เข็มทอง
2. นางสาวศิรินนา  ไชยสีหา
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญบุญ
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  นพสันเทียะ
 
1. นางสาวเปรมจิต  ค้ำชู
2. นายวสันต์  ผู้สมเก่า
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรัตนา
2. เด็กชายพงศกร  อารีราษฎร์
3. เด็กชายศศิศ  ตรงชื่น
 
1. นางสุภาพร   โสธนะ
2. นายอนุชา  อิสสรารักษ์
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 41 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วไกรเพชร์
2. เด็กชายกุลศรัณย์  สุขิตาศัยกุล
3. เด็กชายธนทัต  สมคิด
 
1. นางสาวสมจิต  ประมาณู
2. นางสาวพัชร์สิตา  พัทธ์ฐิติฐากูร