สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โคนกระโทก
 
1. นางปรีญา  พุดเกลี้ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์สม  ญาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงธัญธร  ฤทธิ์สุข
 
1. นางสาวสุพรรษา  อาษานอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงพรไพลิน  พิมคีรี
 
1. นางรุ่งอรุณ  ชินะอมรรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงชนันรัตน์  ตีรณัมพงศ์วนิช
 
1. นางพัชรินทร์  ยุทธเจริญกิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดชากหมาก 1. นางสาวณัฐฐา  คำบน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิยงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพิศาล
 
1. นางเยาวภาณี  บุญโยธา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แดงประเสริฐ
 
1. นายสิทธิเดช  แก้วสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดชากหมาก 1. นางสาวลักษมณตรี  ปานเขียว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิยงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 64.67 ทองแดง 48 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 1. เด็กหญิงชลอัมพร  ริอ้ายคำ
 
1. นางวิภาวี  สุขใส
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กหญิงซาซ่า  พงศ์ศรีอัศวิน
 
1. นางสาวสุนันทา  ประพุสโร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงวรดา  เขียวสีทอง
 
1. นางอ้อมจิต  มหาผลศิริกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 45 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์นาค
 
1. นางวัลภา  พรมธิ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงปานขวัญแก้ว   สังสะอาด
 
1. นางเบญจวรรณ    จึงเจริญ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงวริศรา   มีชำนาญ
 
1. นางสาวอารดา  รอดมา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงณัฐชญา  เดชคุ้ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชคุ้ม
 
1. นายพิเชษฐ์  ปลื้มถนอม
2. นางสาวจริยา  เลิศหทัยดี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ด้วงคำสี
2. เด็กหญิงอรพินท์  นิจาย
 
1. นางสาวอรัญญา  สุขเจริญ
2. นางสาวนุจรินทร์  สายพิณ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชนิสรา  จันท้วม
2. เด็กหญิงนลินี  ณ รังษี
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวกฤติยา  แสงแก้ว
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายนัทธพงค์   เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายศุภวิชญ์   จันทรสา
 
1. นางสาวอารดา  รอดมา
2. นางสาวสุกัญญา  สายะวารานนท์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กชายอภิชา  จันทรสิทธิ์
 
1. นางกชพรรณ  ภัทรมัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกิตติคม  สันติวรากร
 
1. นางปาริชาต  เพชรแหน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. นางสาวภูศนิษา   ไชยทน
 
1. นางสาววริศรา   มีทรัพย์มัจฉะกิจ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.92 เงิน 23 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1. เด็กหญิงศศวรรณ  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงศิริวิมล  กาญจนะเกตุ
3. เด็กหญิงเมธาวี  อารีรอบ
 
1. นายมนต์ทิวา  สงคราม
2. นายอรรถพล  บุญตะนัย
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีฉ่ำ
2. เด็กหญิงนุภาพร  อ้วนเสมอ
3. เด็กชายวรพล  แก่นกล้า
 
1. นางสาวเฟื่องระยา  ศรีนวล
2. นายกิตติศักดิ์  พันธุ์พรม
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 27 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุระคาย
2. เด็กหญิงจิราพัชร  พรหมทอง
3. เด็กหญิงเก็จลดา  เขียวเสน
 
1. นางสาวปัทมน   ผลทรัพย์
2. นางเปรมจิตร์  ชัยแก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.97 เงิน 25 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัศรา  เหินชัย
2. เด็กหญิงอณิชา  สรงกระสินธุ์
3. เด็กหญิงอณิตา  สรงกระสินธุ์
 
1. นายสว่าง  สว่างวรรณรัตน์
2. นายธีระพล  ปัญญาใส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กชายก้องภพ   มีมะจำ
2. เด็กชายนันทชาติ   ธรรมถาวร
 
1. นายจีราวุฒิ    ยุติธรรม
2. นางสาวนิอร   แสนโคตร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวรนันท์  เทียบกลึง
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  สระทองเติม
 
1. นายธนากร  สุปิน
2. นางสาวเมธ์วดี  ปะเมโท
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กชายกีริน   ไชยชมภู
 
1. นางศิรินภา    ประทีปทอง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงธัญพัทธ์  พงษ์แตง
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญทวี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดพลา 1. นายวุฒิศักดิ์  คำหาญสุนทร
 
1. นางสาวสำเนียง  เงางาม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยกร  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คล้ายชัยภูมิ
 
1. นายไกร  ขันขาว
2. นายสว่าง  สว่างวรรณรัตน์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกันตภณ  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงธนพร  สอนเผือก
 
1. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
2. นายไกร  ขันขาว
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร
 
1. นางสาวอัจฉรา  ฟุ้งเฟื่อง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 79.52 เงิน 5 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายพัชรพล  พิมพ์ขาว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ดวนจันทึก
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กชายธนกฤต   คุ้มวงษ์
 
1. นายจีราวุฒิ   ยุติธรรม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มคร้าม
 
1. นายศุภกิจ  โคตรสุวรรณ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   คำเขียว
 
1. นางสาววัชรี   เจือจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงชลิภา  เขมวัฒน์เดชา
2. เด็กชายพงศธร  เนื่องจำนงค์
3. เด็กชายวีร์  มาลานนท์
 
1. นายสมเกียรติ  ชัยเชิดชู
2. นางสาวสุวิภา  ภูหัวไร่
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายทวีสิน  รามแป้น
2. เด็กหญิงพิจิตรา  แสงทอง
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุนทรประเสริฐ
 
1. นางศศิรินทร์  ศุภาไพโรจน์
2. นางสาวณัฐภรณ์  สมภาร
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายณัฐภัทร  คีรีเลิศ
2. เด็กชายรฐนนท์  สว่างรุ่ง
3. เด็กหญิงวรวดี  เรืองสันติธรรม
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
2. นางสาวประภัสสร  อุปชัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงคำแสง  สุดสังข์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทิมละม่อม
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  คันธประเทศ
 
1. นางสาวนันทกาญจน์  บุญก่อเกื้อ
2. นางสาวนริศรา  พิทักษ์ถาวรสกุล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายนันท์ภากร  เอี่ยวสานุรักษ์
2. เด็กหญิงปวริศา  ปวัฑฒนันท์
3. เด็กหญิงอธิติญา  แน่นหนา
 
1. นางเพ็ญนภา  พบขุนทด
2. นางสาวอัจฉราภรณ์   ศรีบาล
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ชูจิตร
2. เด็กหญิงสุนิษา  ธรรมแก้ว
3. เด็กหญิงอธิปมณี  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวนันทกาญจน์  บุญก่อเกื้อ
2. นางสาวนริศรา  พิทักษ์ถาวรสกุล
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิกะ
2. เด็กหญิงวริศรา  โฆษิตพันธวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ยศงาม
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
2. นางรุ้งลาวัลย์  สีหะบัณฑิต
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 1. เด็กหญิงปริณดา  ไกรเพชร
2. เด็กชายศุภวิชญ์   กตัญญสูตร
3. เด็กหญิงสุพาภรณ์  สุวรรณมิตร
 
1. นางสาวสุพัชรี  มาตวิเศษ
2. นางสาวยุพิน  บุญประเสริฐ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1. เด็กหญิงปิยดา  ปลื้มสุด
2. เด็กหญิงพรรัมภา  คุณาคม
 
1. นางสาวบุบผา  สิทธิชัย
2. นางสาวเจนวิภา  ไชยทุม
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองกรับ 1. เด็กชายสหภาพ  พิทักษ์พล
2. เด็กชายสิทธิชัย   ชำนาญเรียน
 
1. นายณัฐศักดิ์   ศิริสมบูรณ์เวช
2. นางภัสราภรณ์  ธีร์ธนพงศ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดน้ำคอก 1. เด็กชายกิ่งแก้ว  แก้วบุญตรี
2. เด็กหญิงพัธรมณฑ์  แสงตา
 
1. นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร
2. นางสาวรุ่งนภา  มะโนใจ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขายายชุม 1. เด็กชายณัชพล  งามสุวรรณ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ซุยพรม
 
1. นายพชระ  คำสุริย์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายจุฑากรณ์   ปัณกา
2. เด็กชายหาญ   ตะ
 
1. นายก้าวหน้า  โสพัฒน์
2. นายไพชยนต์  สุภา
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายกษิดิษ   แสนโซ้ง
2. เด็กชายชัยมงคล   ไชยหมื่น
 
1. นายก้าวหน้า  โสพัฒน์
2. นายไพชยนต์  สุภา
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 1. นายพิชิตชัย  ชินตุ๋ย
2. นายสิทธิพงศ์  เสียงใส
 
1. นายวันชัย  ปะมุสะกะ
2. นายฐิติวัฒน์  ฝั้นต่างเชื้อ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงจิรัชญากรณ์  พัตตาสิงห์
2. เด็กหญิงชณิสรา  กันทะวงษ์
3. เด็กหญิงวริษฐา  ลัทธิรมย์
4. เด็กหญิงอารยา  แววไธสง
5. เด็กหญิงเพียว  สมศรี
 
1. นางสาวฉัตรระพี  อินทร์กับจันทร์
2. นางธนาวดี  ปถมอำพนธ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.4 เงิน 22 โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงลลิภัทร  นกผัด
2. เด็กหญิงศศิธร  พูนศิลป์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชัยลิ้นฟ้า
4. เด็กหญิงสุรีพร  ประเสริฐวารินทร์
5. เด็กหญิงอภิญญา  กันทะจี๋
 
1. นายคาวี  เจริญจิตต์
2. นางคนึงนิตย์  จิราทิวัฒนากุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงชนาภา  สาครพานิช
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ต่ายเพ็ง
3. เด็กหญิงพรรณกร  นวลจันทรื
4. เด็กหญิงสรินพร  เกษมสหสิน
5. เด็กหญิงแสงระวี  วงศ์ทองลอย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พรมบุตรดี
2. นางสาวเพชรมณี  จันทะนี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.6 เงิน 21 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีชนะ
2. เด็กชายคุณาวุฒิ  บุญล้น
3. เด็กหญิงตรีชฎา  ไกรภพ
4. เด็กหญิงปิยพร   ตะพานนาค
5. เด็กชายสุทิวัส  บัวทอง
 
1. นางสาวมลฤดี  เพ็ชรศรี
2. นางสาวฐาธิณี  จีนท่าน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กหญิงกชกร  พ่วงจีน
2. เด็กหญิงณิชารีย์  วงศ์วิวัฒน์พงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยอดไกรศรี
4. เด็กหญิงศรุตา  กระจ่างแจ้ง
5. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  นามวงศ์เกาะ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เวชทรัพย์
2. นายภัทรพล  สมรับ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 15 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ผาสีดา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดวงเวียงคำ
3. เด็กหญิงบุญรักษา  ดวงจรัสแสง
4. เด็กหญิงพัชราภา  สมสุวรรณ์
5. เด็กหญิงพิมพ์สรณ์  สังข์วงษ์
 
1. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
2. นางสาวนันท์นภัส  แก้วปันมา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กหญิงกมลพัชร   ศรีเนตร
2. เด็กชายณัฐพร  พุฒตาล
3. เด็กหญิงบวรรัตน์  วิรัติพันธ์
4. เด็กชายพงศ์พณิช  เรืองทรัพย์
5. เด็กชายวิวัตน์  ขอหวลกลาง
 
1. นางสาววาทินี  วิเชียรเสนาะ
2. นายชวัลวิทย์  สำราญ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72.4 เงิน 39 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 1. เด็กหญิงณัฐชา  ขันทอง
2. เด็กหญิงพรนภัส  แก้วประดับ
3. เด็กชายวิตทรุน  ขันธรัตน์
4. เด็กชายสมรัฐ  พฤกษาสถาน
5. เด็กชายอานนท์  แสนปากดี
 
1. นายฤทธิพล  มะโนรัตน์
2. นางสาววาทินี  พอกทรัพย์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   เงินปุ้น
2. เด็กชายชาคริสต์   สาศรีรัตน์
3. เด็กชายณัฐนนท์  อำมะรี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   จำปีเรือง
5. เด็กชายประวี   หอมนานา
6. เด็กหญิงปาริชาต  บุญมี
7. เด็กชายพีระภัทร์  มำขุนทด
8. เด็กชายยุทธนา    สุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงรดามณี   ขาวโชติ
10. เด็กชายลภัส  ประเสริฐสิต
11. เด็กหญิงสิตานัน  ผ่องแผ้ว
12. เด็กหญิงสิริวรรณ   นามโคตร
13. เด็กหญิงสุกัลญา   ฤทธิเกรียง
14. เด็กหญิงอริศรา    โสมาบุตร
15. เด็กหญิงอาศิรา   ต้นเทียนทอง
16. เด็กหญิงเจนนี่  สมสะหวัด
17. เด็กหญิงใหม่   แสงแก้ว
18. เด็กหญิงไอลดา   ชัยเดช
 
1. นายนรวร    ปั้นทอง
2. นายสุเมธา   วาปีเตา
3. นายกิตติศักดิ์    ทือเกาะ
4. นางสาวเบญจพร  จันทราเลิศ
5. นางรัชณีวรรณ    ก้ามกลาง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.7 ทอง 24 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร   ถิตย์รัศมี
 
1. นางสาวฐาธิณี  จีนท่าน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง 19 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงนัสรี่ย์  เพชรเพ็ง
 
1. นายเจนวุฒิ  เขียวเจริญ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 29 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงโบนัส  นวบุตร
 
1. นางสาวฟาเตมา  คานสกุล
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.6 ทอง 39 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงณฤดี  เข็มเพ็ช
2. เด็กชายธีรเมธ  อินทร์อิ่ม
 
1. นางกนกวรรณ  เกี่ยวคุ้มภัย
2. นางฤดี  ศรีสุโข
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 26 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จำปี
2. เด็กหญิงณัฎฐ์สินี  ท้วมทอง
 
1. นางสาววชิราภรณ์  เรืองเดช
2. นางสาวนิตยา  บุตรดีมี
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง 14 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายชัชพงค์  บุตรรัตน์
2. เด็กหญิงศศิประภา  บุญเพท
 
1. นางประเทือง  อินทรสิทธิ์
2. นางสาวเนตรนภา  ห่างภัย
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  กัตโร
2. เด็กหญิงฐิติมา  ใจตั้ง
3. เด็กหญิงธัญชนก  บุญแสง
4. เด็กหญิงปริณดา  กลัดสมบัติ
5. เด็กหญิงปวริศา  วิจิตรสมบัติ
6. เด็กหญิงพิมพิกา  สิงห์วิสุทธิ์
7. เด็กหญิงลลิตา  ส้านสิงห์
8. เด็กหญิงศโรชา  วงษ์ตา
9. เด็กหญิงสัญฐิตา  ทีน้ำคำ
10. เด็กหญิงสุพัตรา   กุศลรอด
 
1. นางสาวประไพ  ปลั่งประเสริฐ
2. นางสาวศุภาภร  สุขเหลือ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  คนหาญ
2. เด็กหญิงชญาดา   เสืออ่วม
3. เด็กหญิงพรพิมล   แย้มรัมย์
4. เด็กหญิงภูวิศา  พูลทวี
5. เด็กหญิงยุภา  แท่งทอง
6. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   ราชบุดดี
7. เด็กหญิงลินลดา  บุญร่มเย็น
8. เด็กหญิงวรวรรณ   บุปผา
9. เด็กหญิงวาสิตา  ลี้กุล
10. เด็กหญิงสิรินทรา  ขีดเขียน
 
1. นางสาวทองพูล   อ้นจันทร์
2. นางนิรวรรณ  สังฆรักษ์
3. นายมนัสชัย   โต๊ะงาม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.2 ทอง 15 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงกัลยกร   ไพรศรี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  บุญสร้าง
3. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงนภัสรา  ถิ่นดวงจันทร์
5. เด็กหญิงนิทาน  สุขเกษม
6. เด็กหญิงปิยธิดา  มุลศรี
7. เด็กหญิงพิชชาภา  พูลกลาง
8. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  คดอุทร
9. เด็กหญิงพีระดา  เนากา
10. เด็กหญิงวริศรา   สุวรรณเรือง
 
1. นางณัฏฐ์พาณิภัค   เสียงใหญ่
2. นายสุเทพ  จันบุญศรี
3. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันที
2. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีพรหมมา
3. เด็กชายธงชัย  เกิดบ้านใหม่
4. เด็กชายธนโชติ  สีกะแจะ
5. เด็กชายธันยธรณ์   ศรีจะเที่ยง
6. เด็กชายพงศกร   ศรีหัวทน
7. เด็กชายศราวุธ  ศรียางนอก
8. เด็กชายศักดิ์สยาม  ดวงจรัสแสง
9. เด็กชายสรยุทธ   จันทร์ขำ
10. เด็กชายเรนุวัฒน์   ผากำ
 
1. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
2. นายชัยณรงค์  พุทธบรรพต
3. นายสุนทร  การบุญ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 28 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  อิ่มจีน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ม่วงสุขศรี
3. เด็กหญิงจิรัญญา  โสดบุรุษ
4. เด็กหญิงธนัชชา  เมฆวี
5. เด็กหญิงนวาลิน  ตินทอง
6. เด็กชายภานุพงศ์  สิมศรี
7. เด็กหญิงศุกลภัทร  เกิดฤทธิ์
8. เด็กหญิงสุนิสา  ท่าบำรุง
 
1. นางสาวประไพ  พันธมาต
2. นางสาวศุภลักษณ์  พรหมสวัสดิ์
3. นางสาวนันทิภัคค์  พูลสวัสดิ์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 1. เด็กหญิงณัฐจนันท์  พานทวีป
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เที่ยงไธสง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เอกสะพัง
4. เด็กชายนราวิชญ์  วงษ์หมื่น
5. เด็กหญิงนวพรรษ  บุตรดีภักดิ์
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลราช
7. เด็กหญิงฟาติมะห์  ปาทาน
8. เด็กชายยุทนา  หมื่นสา
9. เด็กชายวัทธิกร  เข็มทอง
10. เด็กชายอนุสิษฐ์  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายยศพันธ์  ยอดโพธิ์
2. นางสาวอรอนงค์  ฉายาลักษณ์
3. นางวัลลภา  คำอินทร์
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1. เด็กชายชลธาร  ทัศนาราม
2. เด็กชายชาคริต  ธเนศอนันต์
3. เด็กชายธนชัย  เสือเสน
4. เด็กหญิงยูมาบี  ทนดี
5. เด็กชายศิรชัช  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายสุทิวัส  ยาเสร็จ
7. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญปก
8. เด็กหญิงอนันตญา  สีขำ
9. เด็กหญิงอภิญญา  ปราโสรักษ์
10. เด็กหญิงอมิตตา  คำรังศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์  รัตนวัน
2. นายราชสิทธิ์  คำสอนเจริญ
3. นางนาถฤดี  เวชกามา
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กชายธราเทพ  หลักคำ
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ทิมทวงษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  เชิงคีรี
2. นายปราโมทย์  นิยมการ
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  กะกุลนิตย์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ปรีการ
 
1. นายประเวช  ทองโอภาส
2. นางสาวชัชฎาวัลย์  ยาสมุทร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กหญิงณภัทร  นรศาศวัต
 
1. นายเอนก  พุ่มพวง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายสิริภัทร  บุญสุทธิ
 
1. นายพรธนารัตน์  ดวงอาจ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายนัท  ฮะ
 
1. นางสาวอาภาภัชร์  บำรุงภักดิ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กชายจิรธัช  ธีรรัตนาภรณ์
 
1. นางสาวศิรประภา  โกสิต
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   วิระเทพสุภรณ์
 
1. นางจีรภา  สุอุตะ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนวัดห้วงหิน 1. เด็กหญิงสุรัตนา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวคุณัญญา  ชำนาญ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงอริสา  สระหมัด
 
1. นางสาวอาภาภัชร์  บำรุงภักดิ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  ปานนิล
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  คุ้มเดช
2. เด็กหญิงนราธิป  นุชรักษา
 
1. นางสาวจันทิมา  สอนมงคล
2. นางสาวทัตพร  คงประโคน
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 23 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  มีบุญ
2. เด็กหญิงบุษกร  เรืองศรี
 
1. นางณัฐพร  หิรัญมาศ
2. นางสาวทิพย์มณฑา  เสาวคนธ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนิดา  วงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงชลิสา  คงเรืองราช
 
1. นางเกศราภรณ์  เกตุชาติ
2. นางสาวสุพรรณี  จูมสีสิงห์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศุภากานต์  แฝงสารคาม
 
1. นายทวีลาภ  สิทธิเวช
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   อาจหาญ
2. เด็กชายศิรวิทย์    จำปีเรือง
3. เด็กชายสืบสกุล   สุขสวัสดิ์
 
1. นายณัฐนนท์   สีดาโคตร์
2. นางสาวดวงกมล   อินทะเสน
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงธนภรณ์   วิมลสิงห์
2. เด็กหญิงพิณทอง   สายจันทร์
3. เด็กหญิงไอรดา   กุมารสิทธิ์
 
1. นางสาวดวงกมล   อินทะเสน
2. นายณัฐนนท์   สีดาโคตร์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กชายกฤษณะ  ประทุมชาติ
2. นายณัฐวุฒิ  โคตถา
3. นายภัรภณ  พวงพันธ์
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
2. นางนิภา  ม่านทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80.6 ทอง 26 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กชายฤทธิภูมิ  ศิริมหา
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายพงศกร  เขตรสมุทร
 
1. นางสาวศิริณี  อินทร์ประเสริฐ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นิยมเสน
 
1. นายธนพงศ์  ศิริบุตรวงษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  นาชัยเพชร
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเจริญการกิจ
 
1. นายสุรศักดิ์  วงษ์พิทักษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชัยอนันต์  อรุณสวัสดิ์
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง
 
1. นายสุรศักดิ์  วงษ์พิทักษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กิจเจริญ
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงปิ่นชนก  พึ่งทอง
 
1. นายประธาน  เหลาภา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงอุมากรณ์  ไชยเขตร
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วีระศักดิ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กชายธนสิษฐ์  เงินน้อย
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิมลศรี
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดในไร่ 1. เด็กหญิงพัชลดา  นามโคตร
 
1. นางสาวอลิสา  อินทร์ประเสริฐ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กหญิงปริณาห์  วิศิษฏ์วัฒนกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  วงษ์พิทักษ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 โรงเรียนวัดในไร่ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เดชกัลยา
 
1. นางสาวอลิสา  อินทร์ประเสริฐ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงสิริราฎ   กัณนุมาศ
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 23 โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงถิรดา  เจตะผลิน
 
1. นางสาวสุธินี  หัสบัวเนียม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรภัณฑ์  เจนจบ
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80.4 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงกนก  พัฒนสุขวสันต์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาเมตตา
3. เด็กชายธีรกานต์  ทองเต็ม
4. เด็กหญิงนันทรัตน์  สุคนธเกษร
5. เด็กหญิงปิ่นชนก  พึ่งทอง
6. เด็กหญิงรสธร  จันทร์สว่าง
7. เด็กหญิงวิชญาดา  พูลทวี
8. เด็กหญิงวิชญาพร  พูลทวี
9. เด็กหญิงเพียงพอ  ฉ่ำแสง
 
1. นายประธาน  เหลาภา
2. ดร.ประสิทธิ์  ศรเดช
3. นางสาวสุภาภรณ์  น้ำขาว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 27 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กชายกรวิชญ์  คฤคราช
2. เด็กชายณัฐวรรณ  จงจุดเทียน
3. เด็กชายธนพัฒน์  ขวัญศิริ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ถาวร
5. เด็กชายปรวัตร  หุมสิน
6. เด็กหญิงปานิสรา  กำเหนิดรัตน์
7. เด็กชายภริช  เสือแก้ว
8. เด็กชายภูเบศ  กลมเกลี้ยง
9. เด็กชายสิรวิชญ์  วีรวงศ์
10. เด็กชายใจสมุทร  คงวิจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  อู่ประเสริฐ
2. นางสาวสุภาภรณ์   เพ็งสุภาพ
3. นายพลวัต  บุญช่วยเหลือ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83.2 ทอง 19 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จงชานสิทโธ
3. เด็กหญิงดวงพร  เชยชม
4. เด็กหญิงธัญชนก  เกตุระหงษ์
5. เด็กหญิงนภสร  เหล่าปิ่นกาญจนะ
6. เด็กชายปวันพัฒน์  พิณสุวรรณ์
7. เด็กชายปัณฑ์นัทธิ์  พิณสุวรรณ์
8. เด็กหญิงพลธิดา  สอนดี
9. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คิม
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิมลศรี
11. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญระยอง
12. เด็กชายภูมิรพี  พาลีเขตต์
13. เด็กหญิงภูริชยา  ทวีสัตย์
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  วีระศักดิ์
15. เด็กหญิงศรินนดา  คำภา
16. เด็กหญิงสิริราฎ  กัณนุมาศ
17. เด็กหญิงอัจจนา  ทองนาค
18. เด็กหญิงอานัญญา  อินพรม
19. เด็กหญิงอินทุอร  ม่อมพะเนาว์
20. เด็กหญิงิอชิรญาณ์  อินทร์สุข
 
1. นายธวัฒน์  ชื่นวงศ์
2. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  คำพิลักษ์
2. เด็กชายกรวิชญ์  อันศรีเมือง
3. เด็กชายกฤติพงศ์  อ่อนแก้ว
4. เด็กหญิงมยุรีย์  มอญพูด
5. เด็กชายวสันต์  อรัญเขตต์
6. เด็กหญิงเอลิยาห์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายธีรพงษ์  กันนุลา
2. นายสารินทร์  โยธี
3. นางสาวปัณณพร  เหลาพร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกชกร  สวยสมใจ
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  สนธิละ
3. เด็กหญิงกัญญาพัทร  พูลเชตกิจ
4. เด็กหญิงกัณฑพร  หาริกุล
5. เด็กหญิงกุลสตรี  สวนตะโก
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันทร์หอม
7. เด็กหญิงชนัญธิชา  สุภาพ
8. เด็กชายฐาปกรณ์  สองเมือง
9. เด็กหญิงณัฐฐิญา  ศุภสินสมบูรณ์
10. เด็กหญิงดาว  วังพรม
11. เด็กชายธนกร  เจริญดง
12. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ปุริมา
13. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุตรวงศ์
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สีหาลา
15. เด็กหญิงปวริศา  ชูใจดี
16. เด็กชายปิยะวัฒน์  คนแรงดี
17. เด็กหญิงพรพิมล  ทองกลัด
18. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  แซ่พุ้น
19. เด็กหญิงพิชญานันท์  ตะโส
20. เด็กชายภัทรดนัย  ทองวิเชียร
21. เด็กชายภัทรพล  รัตนะวัน
22. เด็กหญิงรัตนวดี  ศรีวิไลย
23. เด็กหญิงวนัสนันท์  ต่างทอง
24. เด็กหญิงวิภาพร  ทวีสุข
25. เด็กหญิงวีระนุช  อยู่ลือ
26. เด็กชายสรวิชญ์  นะครังสุ
27. เด็กชายสหรัฐ  ทูลจังหรีด
28. เด็กชายสิทธิพล  บุญสิน
29. เด็กหญิงสุจิรา  ไชยบำรุง
30. เด็กหญิงสุณัฐชา  มรรคนันท์
31. เด็กหญิงสุนิสา  มวลคำลา
32. เด็กหญิงสุพิชญา  เพิ่มชีวา
33. เด็กหญิงสุรีพร  อ่อนจันทร์
34. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ขอบทอง
35. เด็กหญิงอนิชา  เปลี่ยนศรี
36. เด็กชายอนุภัทร  สิทธิผา
37. เด็กชายอัศวิน  ขันชา
38. เด็กชายอาณกร  มิ่งมิตร
39. เด็กหญิงแพรวปภัสส์  อังศิริ
40. เด็กหญิงโชติกา  แสงกรุง
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
2. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
3. นายศราวุธ  บวชประโคน
4. นางสาวจุฑามาศ  เนียมน่วม
5. นางสาวดวงเดือน  แก้วผสม
6. นางสาววณิพร  อึงวัชณปาน
7. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
8. นายวุฒิไกร  จักรวรรณพร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 1. เด็กชายเจตนิพนธ์   เที่ยงทัศน์
 
1. นางชลธิชา  สุขประเสริฐ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. นายสุรภัทร  บุญอนันต์
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงกนกกร  กุลที
 
1. นายธนวัฒน์   ทูลศิริ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 42 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงเจตสุภา  ยศงาม
 
1. นายจิตติภูมิ  เรียงความ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กชายธนดล  มีประเทศ
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 15 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายระพีพัฒน์  อุทัยรัตน์
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีโท
 
1. นางอัญชนา  กิติลือ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  ทองมูล
 
1. นางสาวธีร์จิตรา  จั่นหยวก
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนอรวินวิทยา 1. เด็กชายแดเนียล ทิว  งามละมาย
 
1. นางสดุดี  เทพศาสตรา
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กชายภูริภัทร  นามพันดุง
 
1. นางศันสนีย์   แนวชาลี
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 31 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงกมลพร   แก้วยศ
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงยุ้ย   เปียร์
 
1. นางสาวสุชาดา   บินยามัน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายคมิก  กรรณชนกร
 
1. นายกีรติพัฒน์  พัฒนะราช
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 24 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายศรศิลป์  แสงทอง
 
1. นางสาวเพชรมณี  จันทะนี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีโท
 
1. นางอัญชนา  กิติลือ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  ทองมูล
 
1. นางสาวธีร์จิตรา  จั่นหยวก
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    แสงเกตุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   คชสาร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   คำบุญ
4. เด็กหญิงชญาน์รัตน์    วิราพร
5. เด็กหญิงนัฐชนก   เทพาพงษ์
6. เด็กหญิงนัทธมน    โพธิ์เนียม
7. เด็กหญิงพัชรี    พัฒสนิท
8. เด็กชายพิพัฒน์   เทพาพงษ์
9. เด็กหญิงวรัญญา   มีทรัพย์
10. เด็กหญิงสิตาพร  ทองมา
11. เด็กหญิงอรพินท์   สืบสิน
12. เด็กหญิงเอลิกา   ไชยหาญ
 
1. นายสุปัญญา   สรรพจักร์
2. นางศิรินทิพย์   สรรพจักร์
3. นายไพบูลย์  อ้อมวิหาร
4. นายบุญเลิศ  ฉวีวรรณ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปรางเทศ
2. เด็กหญิงธนพร  จิตรดล
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  รักษาภักดี
4. เด็กชายภาณุพงศ์  พลสังข์
5. เด็กชายวิโรจน์  สีมุฆ
6. เด็กหญิงศุภมาศ  อรุณสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอภิญญา  วงธรรม
8. เด็กชายอริญชย์  คุ้มไพทูลย์
9. เด็กชายอิทธิพัทธ์  กันล้อม
10. เด็กชายอิทธิเดช  คำประสิทธิ์
11. เด็กหญิงเสาวรส  มั่งสูงเนิน
12. เด็กหญิงแพรวา  สิทธิสาร
 
1. นายชะโลม  เล็ดลอด
2. นายจตุรวิทย์  กันกระจ่าง
3. นางสาวจรรยา  ถ้ำมณี
4. นายประภาส  เมฆลอย
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกนกกานต์  คมยิ่ง
2. เด็กชายกรวิชญ์  คณะดี
3. เด็กหญิงชมพูนุช  หมื่นกุดเลาะ
4. เด็กหญิงญาณิศา  พรวรรณะศิริเวช
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเกต
6. เด็กชายธนชาติ  วิจิตรวงศ์
7. เด็กชายธนณัฐ  ทองแท้
8. เด็กชายธนสรณ์  ประพันธ์พัฒน์
9. เด็กชายธนโชติ  วิจิตรวงศ์
10. เด็กหญิงนลิญญา  ประมูลสิน
11. เด็กหญิงนัชชา  แก้วโกมล
12. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  จันทะปัญญา
13. เด็กหญิงฝันชนก  บุญเดช
14. เด็กหญิงพรพิมล  โคตรเสนา
15. เด็กหญิงพร้อมพลอย  กิติยมงคล
16. เด็กหญิงพุสสรา  พ่วงแสง
17. เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีบรม
18. เด็กหญิงลภัสกร  คิดไมตรีจิตร
19. เด็กชายวรทัศน์  พิมพ์ประสานต์
20. เด็กหญิงวรัชยา  ติวงค์
21. เด็กหญิงวีระดา  นามสนิท
22. เด็กหญิงสมิตา  หินแก้ว
23. เด็กหญิงสุทธิตา  อุ่มสาพล
24. เด็กหญิงสุธาดา  วงค์สว่าง
25. เด็กหญิงสุภานัน  สำเนียงนวล
26. เด็กชายสุรพงษ์  จินาวร
27. เด็กหญิงอภิชญา  ชนะดี
28. เด็กหญิงเจนจิรา  คล่องแคล่ว
29. เด็กหญิงเพ็ญยุพา  แก้วตา
30. เด็กหญิงเสาวภา  รักการดี
31. เด็กหญิงแพรวา  พุกดี
32. เด็กหญิงโชติกา  อะติถะ
 
1. นายสุรพงษ์  อุปถัมภ์
2. นางสาวอรุณโรจน์  เข็มทอง
3. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหะวงค์
4. นางณัฐกาญจน์  งามสอาด
5. นางกนกพร  ในเมือง
6. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  น้อยเกิด
2. เด็กชายภัทรัญชน์  เครือแส
3. เด็กหญิงภาลิณี  คำพา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงศรี
5. เด็กชายศิลาภัทร  บัวแก้ว
6. เด็กชายสุดสาคร  สมบุญขัน
7. เด็กชายอัฑฒกร  ยุติธรรม
8. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่อึ๊ง
 
1. นางชลาทิพย์  พูลเกษม
2. นางสาววรรณพร  เกษมสิทธื์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองกรับ 1. นางสาวกัญญากร   อุบลเจริญ
2. เด็กชายธนกฤต  ไกรสมโภช
3. เด็กหญิงนุสจิรา  ไทยปิยะ
4. นายพีรพัฒน์   ประจันตะเสน
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   จิตรเย็น
6. นายศรายุธ   ขันทะวิชัย
7. นางสาวสุภาวดี   แก้วฉาย
8. นายอดิศร   ไชยจันดี
9. นายอดิเทพ   น้อยเอี่ยม
10. นางสาวอริสรา   คำแสง
 
1. นางสาวรัตติกาล   อินทยา
2. นางวราภรณ์   จรลี
3. นายกฤษตฌาพนธ์   สวนทอง
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.333 ทอง 7 โรงเรียนสมคิดวิทยา 1. เด็กหญิงชัชชญา  ศิริลักษณ์
2. เด็กหญิงธนพร  ปริ่มผล
3. เด็กหญิงภฤศมล  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สีโมรส
5. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  หาลาภ
6. เด็กหญิงสิรีธร  อัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงอชิรญา  แป้นไพศาล
8. เด็กหญิงอธิชา  แม่นลาย
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุ้มภัยเพื่อน
2. นางสาวทิพย์ตระกูล  อินทุรัตน์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 1. เด็กหญิงปณิดา  สามา
2. เด็กหญิงพรนภัส  เอกอุดม
3. เด็กหญิงพิญดา  นาคำนิน
4. เด็กหญิงพิณปวีร์  หาญณรงค์
5. เด็กหญิงวารุณี  เสียงเลิศ
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  คฤคราช
7. เด็กหญิงสิดาพร  วงษ์อ่อง
8. เด็กหญิงสุมิตตรา  สิงหเขตต์
 
1. นางสาวณัชพิมพ์  สืบเสนาะ
2. นางสาววไลพร  โกสิต
3. นายสรพงษ์  จันทร์พราหมณ์
4. นางสาววิรัชนี  ศรีอภิชาติ
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.666 เงิน 22 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงจุภารัตน์  คำทองสุข
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุทนัง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  มานาดี
4. เด็กหญิงพรรษชล  จันทร์สุวรรณ
5. เด็กหญิงลดาวัลย์  คำจาย
6. เด็กหญิงสุปราณี  บุญมี
7. เด็กหญิงสุพรรษา  สีโทน
8. เด็กหญิงสุรีวัลย์  ธรรมโชติ
 
1. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
2. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
3. นางสาวจีรวรรณ  สุทธิสาร
4. นางนิทรา  เพ็งสมุทร
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านชะวึก 1. เด็กชายกรรฐวรรฐ  แน่นหนา
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงนาตาชา  โอลิวิเย่ร์
4. เด็กชายนิธิกร  แนบเนียน
5. เด็กชายบัณฑิต  ธรรมยิ่ง
6. เด็กหญิงพรมพร  ธรรมเจริญ
7. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญก้อน
8. เด็กหญิงภานิดา  ทิมเที่ยง
9. เด็กหญิงวรลักษณ์  สุนทรสวัสดิ์
10. เด็กชายศิวัฒน์  อุทุม
11. เด็กชายศุกลวัฒน์  อุทุม
12. เด็กหญิงสาลิณี  ชมหมี
13. เด็กหญิงสุภวรรณวิสา  โฉมศิริ
14. เด็กชายอุ้มบบุญ  แดนโพธิ์
15. เด็กหญิงอโรชา  แหลมพรม
 
1. นางสาววรณัน  ขวัญศิริ
2. นางสาวมนสิรา  ตาตะมิ
3. นาง์สุรีย์  วิทยาประเสริฐกุล
4. นางสาวจิราพร  เหลาบัว
5. นางราตรี  ปะตังถาโต
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงจันทรา  วินุวงศรี
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  โกมลหิรัญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พารา
4. เด็กหญิงนฤนาฏ  สงล่า
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ค้าข้าว
6. เด็กหญิงปนัดดา  คำชมภู
7. เด็กชายประเสริฐ  แก้วบุญตรี
8. เด็กหญิงปารมี  ลุนบับภา
9. เด็กหญิงพิชามณ  วิจารย์วงศ์
10. เด็กหญิงมัณจารินี  วงษ์สลาม
11. เด็กหญิงวรวรรณ  มีทะนงค์
12. เด็กหญิงศุภนิดา  ปุ่นน้อย
13. เด็กหญิงอาทิตยา  มาศรักษา
14. เด็กหญิงเมชญา  จิรารัตน์
15. เด็กชายเอกชัย  เสริฐศรี
16. เด็กหญิงแก้วกาจ  โรจนวิจิตร
 
1. นายธีระพงษ์  สะเอียบคง
2. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
3. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
4. นายวรธน  กุลพรทานุทัต
5. นายธีรยุทธ  วันทอง
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.666 ทอง 21 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  นิโรจน์
2. เด็กชายพัสกร  ตุมชาติ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  โสภา
4. เด็กชายภูริพัฒน์  ภาระพันธุ์
5. เด็กชายอภิเดช  สอิ้งทอง
 
1. นางสาวสมลักษณ์  พิมพ์เสน
2. นายสิทธิเดช  แก้วสวัสดิ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมคิดวิทยา 1. เด็กหญิงอัยย์รดา  พงษ์นพคุณ
 
1. Mr. Kirt Peter G.  Veluz
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล
 
1. นางสุหทัย  โพธิ์ศิริกุล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนัชชา  วาสันต์
 
1. นางสุภาพร  พรหมเจริญ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.75 ทอง 11 โรงเรียนสมคิดวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  บุญประเสริฐ
 
1. MissClariza D Amor  Olaso Dalo
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 28 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กหญิงภิราวรรณ   พันธ์เพชร
 
1. นางลักษมณี  จ่าแท่นทะรัง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงอัญจนากรณ์  สุมิพันธ์
 
1. นางสาวชุลีพร  มนต์ประสิทธิ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงญานิศา  ชาวดร
 
1. นางสาวธนวรรณธ์  วรนันท์นลิน
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 11 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพนงค์
2. เด็กหญิงดวงสมร  ชาโชติ
3. เด็กหญิงภาสินี  ธรรมรักษา
4. เด็กชายวสันต์  พ้นภัย
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  แก้วทา
 
1. นางสาววรรณดา  พรหมดี
2. นางสาวมณฑิรา  บุญจันทร์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กหญิงกันตา  รุ่งจำรัส
2. เด็กชายอานนท์  วิสุทธิ
 
1. MissLi  Huyan
2. นางสาวปุณยนุช  สินรัตน์ฺ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงณัฐสินี   บุษยะสิริรัตน์
2. เด็กหญิงนวนันต์   บำรุงจิตต์
 
1. นางสาวนฎกร   เมืองศิริ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กชายฐิติกร  จำรัสแสง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไตรภพ
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวลภัสรดา  สนามชัย
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.72 ทอง 14 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คงทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ขจัดโรคา
 
1. นางสุภาพร  พรหมเจริญ
2. นางสาวพิชณัฐ  สมภักดี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71.5 เงิน 23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขำเฟือง
2. เด็กชายชนกันต์  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงญาดา  สิทธิปัญญา
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ภูสมเพศ
5. เด็กชายศุภวิชญ์  คงนิ่ม
6. เด็กชายสิงหา  แสดศรี
 
1. นายอภินันท์  หอมดวง
2. นางสาวจินตนา  วงษ์ศรี
3. นางสาวศิริยา  สุบินศิริ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 32.6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายชิษณุชา  นพมิตรัมย์
2. เด็กชายพงศกร  แก้วบัวดี
3. เด็กชายพงศธร  แก้วบัวดี
4. เด็กชายศราวุธ  คำบา
5. เด็กชายสิทธิพล  จงกลนี
6. เด็กชายสุทธิศักดิ์  มณีอินทร์
 
1. นายอนันต์  บุญเรืองเศษ
2. นางสาวณัฐฌา  สินสมบัติ
3. นางสาวเวฬุรีย์  ชินคง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.67 ทอง 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นาคำ
2. เด็กชายคมสันต์    อิ่มแย้ม
3. เด็กชายชนะชัย  จันทร์วิเศษ
4. นายณัฐพงษ์  สุนะ
5. เด็กชายธนดล  บัวแก้ว
6. เด็กชายประเสริฐ  ธีระแนว
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ขำแก้ว
8. เด็กชายไชยวัฒน์   แหน่งแหยม
 
1. นายอนันต์  บุญเรืองเศษ
2. นางสาวณัฐฌา  สินสมบัติ
3. นางสาวจาริยา  เชิญชัยภูมิ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 68.2 ทองแดง 28 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สถาผล
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   รำไพ
3. เด็กหญิงพฤกษา   ค่อมพันธ์
4. เด็กหญิงพิมพกานต์   ชัยสมบูรณ์
5. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ   จ้อยจำนงค์
6. เด็กหญิงรัตติยา   อารีรักษ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เกษทองมา
8. เด็กหญิงสุชาดา   ภูต้องสี
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ถาวโร
 
1. นางสาวไพลิน  พลอยอร่าม
2. นางสาววราภรณ์  ลวงสวาส
3. นายณัฐนันท์  หาญกิจ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายก้องภพ  กงกอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมใจเพ็ง
3. เด็กหญิงผกามาศ  คำสิงห์
4. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์ขุนทด
5. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ไทยขำ
 
1. นางสาววรรณี   นาคเพชร
2. นางชาลินี  ฉายารัตน์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่หลิ่ว
2. เด็กหญิงนัชชา  ทวีเปรมสุขดี
3. เด็กหญิงเอมมิตา  สองสุข
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รื่นรมย์
2. นางสาวสุปราณี  มุกดาพันธ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดชากหมาก 1. เด็กหญิงธนัชชา  เนียมหอม
2. เด็กหญิงศิรินันท์  วรรณคง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธาระถ้อย
 
1. นางฉวีวรรณ  นามวงศ์
2. นางสาวกนกนุช  เทพเรียน
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงชนาภา  ศรีรับขวา
2. เด็กหญิงณธิดา  เจริญพร
3. เด็กหญิงพริมระตา  ธรรมสัตย์
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางนงนุช  เที่ยงเจริญ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีรับขวา
2. เด็กหญิงปิยากร  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทุมมี
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางสุธานี  แสนยอง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงพร้อมณภัทร  อดิเรกเกียรติ
2. เด็กชายพฤทธิ์  ปฏิพงษ์ภานุรัฐ
 
1. นางสาวสรัญรชา  บิดร
2. นางสาวสุวิรักษ์  คำพิลา
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงจีรันดา  แพงดี
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ทองรวย
 
1. นางเรณุกา   วนิชรัตน์
2. นางมณฑิรา  สายยศ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   กตัญญสูตร
2. เด็กหญิงสิริกร   แทนหาร
 
1. นางสาวปารวี  นิติรัช
2. นายสิทธิโชติ  วิเชียนล้ำ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนวัดหนองกรับ 1. เด็กชายธนวัฒน์   พงษ์ศรี
2. เด็กชายอัครพนธ์   เจริญแท้
 
1. นายณัฐศักดิ์   ศิริสมบูรณ์เวช
2. นางภัสราภรณ์  ธีร์ธนพงศ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดชากหมาก 1. เด็กหญิงทิวาพร  เพลิงน้อย
2. เด็กชายธนกร  พิชัย
 
1. นายปิยวัฒน์  สุริยศ
2. นายเกรียงไกร  ธนะวงศ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ชมแก้ว
2. เด็กชายสุภนัย   จิตต์อารี
 
1. นายมานพ  เงื้อมผา
2. นางสุจิตรา  แสงหิรัญ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายกฤษดา  วัยสมบูรณ์สกุล
2. เด็กชายฉัตรชัย  สมัยใหม่
 
1. นางแก่นนภา  บุญเจริญ
2. นายประเสริฐ  อุดมพงษ์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78.67 เงิน 36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กหญิงชัชนานันท์  วัชรชันย์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ลอยแก้ว
 
1. นางสาวจีรนันท์  แสนขวา
2. นางสาวชมพูนุช  ขุนศรี
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กหญิงสโรชา  เดชพิทักษ์
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  เจริญคช
 
1. นายเปรมชัย  ปิยะวาณิชย์สกุล
2. นางสาววรรณา  พิทักษ์วงศ์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์  สมานทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  นพวรรณ์
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
2. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วิถีรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสมบัติ
 
1. นายเปรมชัย  ปิยะวาณิชย์สกุล
2. นายอนันต์  สุขปัต
 
176 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนพพล  กรุงแก้ว
2. เด็กหญิงอรณิชา  แสงศิลป์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ฤทธิพิทักษ์
 
1. นายทศวรรษ   จันทร์ทอง
2. นางสาววิลาวัลย์  ผิวเฮ่าขา
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไทยโกษา
2. เด็กชายจักรพันธ์  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายพงศธร  ทองอยู่
 
1. นายประวิทย์  ปราศจาก
2. นายวิมล  น้อยวิมล
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มาก่อ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ลอกระโทก
3. เด็กชายสารภาพ  ทองสุขนอก
 
1. นายจิรวัทร  จันทะบาง
2. นางสาววราภร  สุวาท
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายประทีป  เรืองภักดี
2. เด็กชายพิชญุตม์  เฉลิมภพ
3. เด็กชายอัครชัย  แผ่นทอง
 
1. นายกวีวัฒน์  พิกุลทอง
2. นายนพดล  ลอยบัณฑิตย์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายกตัญญู  เรืองวงษ์
2. เด็กชายทศพล  โวกสูงเนิน
3. เด็กชายสราวุฒิ  กันศร
 
1. นางสาวดวงนภา  น่วมเจริญ
2. นายปฐมพงศ์  สีอุ่น
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายกิตธนัส   อยู่ยืนยง
2. เด็กชายนัฐดนัย  ปั้นทอง
3. เด็กชายอภิรักษ์   สุขคุ้ม
 
1. นายสมัคร์    ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวปานกมล   ใจสะอาด
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายจิรายุส  บุญแสน
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เปี่ยมเถื่อน
3. เด็กชายนัทธพงศ์   เนตวงษ์
 
1. นายสมัคร์   ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวเจนจิรา   บุญไสว
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กชายนรภัทร  คำทอง
2. เด็กหญิงบุญญา  สุดชา
3. เด็กชายภัทรพล  เณรเอี่ยม
 
1. นางเบญจภา  ทวดห้อย
2. นางพนิดา  สายสุพรรณ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลแสง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ด้วงทอง
3. เด็กหญิงวรพรรณ  ลิขิตสุนทร
 
1. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
2. นางเดือน  บุญประกอบ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.67 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงคนธรส   หลำเจริญ
2. เด็กหญิงปริชญา  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงรภัสพิศา   เจริญวิทย์วรกิจ
4. เด็กหญิงสุกัญญา   จันทโยธา
5. เด็กหญิงเจนจิรา   บุญทูล
6. เด็กหญิงไพรินทร์   มาไลย
 
1. นางสาวปานกมล   ใจสะอาด
2. นางสาวชลิตา  กันตัง
3. นายสมัคร์   ภูมิประเสริฐ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงกรรณธิฌา  รักษาศรี
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กองมา
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุนันท์
4. เด็กหญิงพิชญา  สุขโฉม
5. เด็กหญิงมลธการ  วรรณวงศ์
6. เด็กหญิงสุรภา  ศรีพรหมมา
 
1. นางสาวณัชกชมน  เจริญยิ่ง
2. นางสาวเพชรไพรัตน์  แก้วคำพา
3. นางวิภาดา  เวชญานนท์
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 25 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายณัฐพล  ถนอมจิตร์
3. เด็กหญิงอมายาวี  มูล
 
1. นางสาวพรกนก  ชุนประเสริฐ
2. นางณัฐดา  มหามิตร
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงนริน  รามา
2. เด็กหญิงศตรัศมี  ขำรัก
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประกอบเกื้อ
 
1. นางสาวหัทยา  ชนะสิทธิ์
2. นางปิ่นมณี  สุภาพ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 42 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กหญิงชัชญาภา  เกษรวย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  มาสิงห์
3. เด็กหญิงวณิศรา  วาจาหวาน
 
1. นางสาวศิรินทร  ดงเรืองศรี
2. นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงฆรวรรณ  ทองปลั่ง
2. เด็กชายสิริศักดิ์  แซ่เจี่ย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรดีงาม
 
1. นายนัทธมน  งามดี
2. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกรอกยายชา 1. เด็กหญิงพรวิษิต  กาญจนวิจิตร
2. เด็กหญิงลลิตา  นพคุณ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  นะสี
 
1. นางสาวภคพร  พิลาบ
2. นางสาวปภัสธนันท์  พิทยธีราพงศ์
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงปริมรดา  ธรรมสัตย์
2. เด็กหญิงพรพรรณ์  แสงทองแจ่ม
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แย้มกระจ่าง
 
1. นางสาวสมลักษณ์  พิมพ์เสน
2. นายอธิรุจน์  มุทาพร
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดธงหงส์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ต่อแก้ว
2. เด็กหญิงพัสวี  บุญลือ
3. เด็กหญิงหนูนา  มณีวงศ์
 
1. นางสาวภควดี  วิเชียรประเสริฐ
2. นางสาวจีรภา  เพชรดี
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง 15 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นันชม
3. เด็กชายโชติชวาล  ใจสุนทร
 
1. นางสาวสนิตา  เต็มพร้อม
2. นางสาวกัญญาภรณ์   งามล้วน
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดธรรมสถิต 1. เด็กหญิงปาลิตา  คงพูล
2. เด็กหญิงฟ้า  สุวัน
3. เด็กหญิงเซง  กัมพูชา
 
1. นางปนัดดา  กอบพิมาย
2. นางสาววิไลวรรณ  วงศ์ทรัพย์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 18 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายคงกระพัน  ปันเลายา
2. เด็กหญิงวรรณพา  ภูสท้าน
3. เด็กหญิงอภัชญา  แสนเมือง
 
1. นางสาวสมลักษณ์  พิมพ์เสน
2. นายอธิรุจน์  มุทาพร
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  อารีราษฎร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  บูชา
3. เด็กหญิงสุวีรยา  แสงนนท์
 
1. นางจิตตรา  อุบลดี
2. นางสาวลลิดา  อินทะสร้อย
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  วรรณลี
2. เด็กหญิงวชิรา  คีรีวงษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคมอญ
2. นางสาวนัทรียา  ศิริรัชฎานันท์
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 32 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงนิชรี  จี
2. เด็กหญิงสุรัมภา  พาบุ
3. เด็กหญิงอัฉรานันท์  ไชยหงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ณัฐชญา  หวลระลึก
2. นางสาวกนกวรรณ  พันทอง
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  จันนพคุณ
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  บรรณชาติ
3. เด็กหญิงวีรยา  จำปาไชย
 
1. นางอัญชลี  มีชัย
2. นางสาวสุภาวดี  บุญเย็น
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.33 ทอง 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กหญิงสุชาดา  กบสวัสดิ์
 
1. นางสาวพลอยนภัส  เกษมรัตน์ภักดี
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์ประโคน
 
1. นางธันยาดา  ชูสำราญ
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 40 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายดวงดี  ดอนมงคล
 
1. นางสาวลำดวน  อัมฤทธิ์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  ลำพาย
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายสุรวุธ   อยู่ศรีเจริญ
 
1. นางสาวอุษา   มณีเนตร
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดน้ำคอก 1. เด็กหญิงอรปรียา  หาญกล้า
 
1. นายอธิชาติ  ไทยธานี
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 1. เด็กชายภานุพงศ์  เสริมสิน
 
1. นางสุกัญญา  กีรติยุตอมรกุล
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายภัทรกฤต  ฉัตรอินทร์
2. เด็กชายภาคิน  ฤกษ์มงคล
3. เด็กชายวรวัฒน์  ศรีทอง
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รื่นรมย์
2. นางสาวสุปราณี  มุกดาพันธ์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงกชกร  ภูมิชัยรักษ์
2. เด็กชายภาสวิชญ์  ผานาค
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีหนู
 
1. นางสาวสุพรรษา  อาษานอก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร  ประกอบชัย
 
210 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณภัสรา  ทับสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฎฐนันธ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางวัลภา  พรมธิ
2. นางปรีญา  พุดเกลี้ยง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายอารักษ์  ทาทอง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  รอดเรื่อง
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงกฤติกา  เวชล้ำฤทธิ์
 
1. นางปิ่นมณี  สุภาพ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1. เด็กชายกิตติสัณห์  กิจภูธนโชค
 
1. นางนิศารัตน์  นภาเพชร
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงอุษา  เพียสุระ
 
1. นางสาวกันยา  บุตรจันทร์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 1. เด็กหญิงพูลศิริ  ไพรจิตร
 
1. นายยศพันธ์  ยอดโพธิ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ลานทอง
 
1. นางสุกัญญา  กีรติยุตอมรกุล
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ชัยเจริญ
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1. เด็กหญิงอินทิรา  วงศ์ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวไอลดา  แพงดี
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กชายณัฐพล  หารชัย
 
1. นางสุจิณณา  คุณธรรม
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายศราวุธ  วุฒิโชค
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กัญญา
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกมลพร  วงศ์วารินทร์
2. เด็กหญิงกรรวี  นามจันทร์
3. เด็กหญิงคอลลีน  มิลค์
4. เด็กหญิงธนพร  เขียวทองย้อย
5. เด็กหญิงพรนิภา  บทสูงเนิน
6. เด็กหญิงพลอยชนก  นาคเรืองศรี
7. เด็กหญิงอารียา  รุ่งรัตนา
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นายอุลิต  ธาราดล
3. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 33 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 1. เด็กชายนราวิชญ์   วงศ์สูง
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  คำมา
3. เด็กชายสหรัถ  เจริญมงคล
 
1. นางนภัทศวรรณ์  น้อยหมอ
2. นายวรุฒ  นาสมฝัน
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 1. เด็กชายฉัตรชัย  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โคกฉวะ
3. เด็กชายศิลา  ช่วยสุข
 
1. นางสุกัญญา  กีรติยุตอมรกุล
2. นางอรุโณทัย  ส่งศรี
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายฉลองชัย  ธรรมพร
2. เด็กชายชวลิต  สมบัติผุย
3. เด็กชายนาวา  พลชัย
 
1. นายมนัสชัย  เทียงปา
2. นางสาวนุชชะลี  ทีมอย
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายชยางกูร  ใยเมือง
2. เด็กชายบุทนนท์  มิ่งมงคล
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  แสงกล้า
 
1. นางสุนิสา  แก้วในหิน
2. นางจุฑาภรณ์  ช่างกล
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงดารารัศมิ์  สำราญรื่น
2. เด็กชายศรัณย์กร  ใจตั้ง
3. เด็กชายอนุศิริ  แซ่ฉิน
 
1. นางสาวมาลัย  จงเจริญมั่นคง
2. นางสาวมาลินี  ลักษณะเพ็ญ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงปิยทิพย์  สาระคำ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ฉินะสถิน
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ปั้นก้อง
2. นางสาวมนฤดี  หงษ์คำมี
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายศารทูล  ยอดวงค์ษา
2. เด็กหญิงสายธารทิพย์  บุญภู่
 
1. นางสุภาพ  วันคำ
2. นางสาวนิธิพร  ศุภฤทธิ์
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายพัชรพล  ดอนมงคล
2. เด็กชายวิษณุ  แสนอุดม
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  จตุเทน
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อ้นปรางค์
2. เด็กชายเอกบุรุษ  ทองระอา
 
1. นางสาวอัญชลี  สังสี
2. นางสาวกันยา  บุตรจันทร์
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายณัฐวัตร  บรรจง
2. เด็กชายบรรณรต  บุญเฮง
3. เด็กชายพงศธร  ดังก้อง
 
1. นางสาวสรวงสุดา  โปต๊ะ
2. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีใส
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายทัศน์พล  เพชรวิเศษ
3. เด็กชายธนภรณ์  วงพรมมา
 
1. นายอนุกูล  เกตุถาวร
2. นางทิพวรรณ  ชมชื่น