สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 44 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงผกามาศ  ทับศรี
 
1. นางประณีต  แจ้งสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กชายก้องพิภพ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ทองสมนึก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนลัทพร  เกิดทรัพย์
 
1. นางสายใจ  เกื้อกูล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.2 เงิน 46 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สืบสุข
2. เด็กชายณัฐพล  พงษากลาง
3. เด็กหญิงบุญยาพร  หอมวิจิตร
4. เด็กหญิงพัธโนทัย  อินทนาคา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ทัดแก้ว
 
1. นายบุญทวี  แย้มถนอม
2. นางสาวปิยนุช   ศรีสอาด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายสุชานนท์  พวงทิพย์วรรณ
 
1. นางแอนนา  หลบภัย
2. นางสาวศศิวิมล  เทศอ้น
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เกตุจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทำนักสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนันท์ธพัทร  เนียมเงิน
 
1. นายอรุณชัย  กัณฑภา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กชายสุรชัช  เอียงอุบล
 
1. นางสาวเมทินี  อรุณคีรีโรจน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสุดทา
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  มูลทองสุข
 
1. นางสาวอารีย์  ฤทธิ์บัว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กชายวัชรเกียรติ  ไชยพูน
 
1. นางอำพร  เจรจา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.17 ทองแดง 43 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  เปรมท่าช้าง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อุตระพันธ์
 
1. นายสุริยะ   ทรัพย์สิน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รบแคล้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.33 เงิน 38 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ขันทองคำ
 
1. นางสาววิชชกรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78.39 เงิน 30 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  วิชาสูง
2. เด็กหญิงธนนันท์  พิมพ์สอน
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ผู้ผึ้ง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 19 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  มีอินทร์
 
1. นางประเสริฐ  บุตรสะอาด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองมา
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายสิปปวิชญ์  กิมเฮง
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76.3 เงิน 18 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  สีนาก
2. เด็กชายจิราวุฒิ  จันพุด
3. เด็กชายศุภกานต์  ชื่นอารมณ์
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นางบุญมี  สุดประโคน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  ประดิษฐ์
2. เด็กชายรัชพล  พาลีบุตร
3. เด็กชายวีรภัทร  เนียมศรี
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นายสวัสดิ์  ทรัพย์ศิลป์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เที่ยงเทศ
 
1. นางสาวเมธินี  กรีธาธร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  บุญพิมพ์
 
1. นางวรรณพร  ชูศรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1. เด็กชายพงศกร  เอมเขียน
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แดงก่ำ
 
1. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
2. นางสาวปัจฉราพร  ขำทอง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แย้มสารี
 
1. นางสาวพิสมัย  ชาญอภิชัยวัฒน์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธิติกร  ฉ่ำมะนา
2. เด็กชายสรวิชญ์  นากสุก
 
1. นายศรชัย  ปั้นร้าย
2. นางสาวโชติรัก  ยอดทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญรอด
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขสบาย
 
1. นายศรชัย  ปั้นร้าย
2. นายวรรณชัย  นิลผึ้ง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนกร  สอนบุญ
 
1. นายศรชัย  ปั้นร้าย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกชกร  โฉมงาม
2. เด็กหญิงกมลชนก  นรภูมิพิสุทธิ์
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เชื้อเกตุ
 
1. นางสุทิศา  สว่างใจ
2. นางสาลินี  หงษ์ทอง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79.2 เงิน 43 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรประภา  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ฉวีวัน
3. เด็กหญิงพิชกานต์  เสมเถื่อน
4. เด็กหญิงพินดาริกา  ช่วยชูกลิ่น
5. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อิ่มศรี
 
1. นายอาทร  บุญแต่ง
2. นางชาลินี  แสงเดือน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.2 เงิน 36 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทองมา
2. เด็กหญิงปัญญาวี  ดีท้วม
3. เด็กชายรณชัย  กงแจ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ครองอินทร์
5. เด็กชายอัครพล  อร่ามศรี
 
1. นางสาวน้องนุช  จันทร์เพ็ชร
2. นางอัญชลี  ศรีจันทร์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายจิรภัทร   ผ่องเผือก
2. เด็กหญิงประกายดาว    ภู่ระหงษ์
 
1. นางนิตยา   เทียนไชย
2. นางบุญเรือน  เกิดมงคล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจันจิรา   ทิพธรรม
2. เด็กชายมงคล    สนจีน
3. เด็กชายวันชนะ    เกตุสุริโย
 
1. นางสาวณัฐสรัลพร  อดิศิริอิทธิกร
2. นางสาวศศิวิมล  สายสร้อย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายชนาธิป  ยิ้มรอด
 
1. นายชัชวาลย์  โอบอ้อม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 33 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ชวนชื่น
 
1. นายวาที   พูลนาค
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนิภาพร   สมนึก
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ปองมั่น
 
1. นางสาวเพชรลดา   คงจุติ
2. นางสาวนภัสนันท์   ชูชื่น
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรประภา  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงปทิตตา  บุญแท้
 
1. นางนิษา  บัวศิริ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  หิ่นเก่า
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลนาถ  จันพุด
2. เด็กหญิงรับขวัญ  ทรหด
 
1. นายสรายุทธ  อนันตศิริ
2. นางนันทรัตน์  บุญเชื้อ
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธนภรณ์   ฑีฆะภรณ์
2. เด็กหญิงปรียานุช   อ่วมเนตร
3. เด็กหญิงพฤกษา   จรรยากูล
 
1. นางแสงอรุณ   กลิ่นทอง
2. นางสาววัลลียา   ภู่ระหงษ์
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤตเมธ   วงศ์หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์   สุริมี
3. เด็กชายศรัณย์   เต็งสกุล
 
1. นางสาวณชขวัญ   สุขสำราญ
2. นางสาวอรุณาภรณ์   ยิ้มสงวน
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าลาว(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสี้ยงแขก
2. เด็กหญิงวิธิตา   ผ่องแผ้ว
 
1. นางระเบียบ  ปิ่นทอง
2. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 27 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงเพชรดา  บัวจุ้ย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  นิลห้อย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทินรอด
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  เผือกนุช
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ยิ้มแย้ม
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกิดทรัพย์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุดน้อย
 
1. นางสาวฉัตรชุดา  วิสารทะ
2. นางสาวเกษรา  พรรณา
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 74.5 เงิน 42 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงกชกร  พุดน้อย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงขวัญวริน  ใจดี
4. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองวราหะ
5. เด็กชายจิรายุ  ปิ่นทอง
6. เด็กชายณภัทร  หิ่นเก่า
7. เด็กหญิงปภัสสร  วืงวอน
8. เด็กหญิงพรนภา  เกิดทรัพย์
9. เด็กชายสิทธินั้นท์  ทินรอด
10. เด็กหญิงไอยดา  ศรีสุข
 
1. นางจริยา  ศรีอำพรรณ
2. นางสาวเกษรา  พรรณา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงเต็ม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชาติมา   โรเบิร์ตส์
2. เด็กชายธิติวุฒิ   ทะนนท์
3. เด็กหญิงนันท์นลิน  สว่างจิตร์
4. เด็กชายศักดิธัช  จันเรืองเดช
5. เด็กชายอัครพล   ขำพวง
 
1. นางสาวอุบล  เรืองทับ
2. นางรัตนา  ไทยเอื้อ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงปัญญาพร   แถมมี
 
1. นางบุณยศิน   จิตศิริ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 40.3 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1. เด็กชายจตุรพร  ไทยตรง
2. เด็กชายนราวิชญ์  รวยรุ่ง
3. เด็กชายมงคล  เพียรเพชร
4. เด็กชายสิทธินนท์  เกตุแก้ว
5. เด็กชายสุรพจน์  โรจน์บุญถึง
6. เด็กชายหัสนัย  แกมแก้ว
 
1. นางสาวรัตน์อนงค์ธร   อินทร์แย้ม
2. นางสาวศรัญรัชต์  เขี้ยวแก้ว
3. นางสาวพิมพ์ผกา  ประเสริฐสวัสดิ์
 
46 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 29 โรงเรียนบ้านบางเกตุ 1. เด็กชายสยาม   เปี่ยมลาภพริ้ง
 
1. นางนัดดา   หนูแย้ม
 
47 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านบางเกตุ 1. เด็กหญิงเพ็ญรดี    ฉิมฉลอง
 
1. นางนัดดา   หนูแย้ม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 64.2 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงชาริณี  ทองกลึง
2. เด็กหญิงณัชชา  มุลิกา
3. เด็กหญิงปนันยา  เบ้าทอง
4. เด็กหญิงปริญญา  นุชเจริญ
5. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แสงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงพนิดา  งามชม
7. เด็กหญิงพินภา  คำศิริ
8. เด็กหญิงรพีพัทร  เวียงทน
9. เด็กหญิงรัชดาพร  เทียนทอง
10. เด็กหญิงสุพัชชา  เรืองสิน
 
1. นางสาวพนิตา  สว่างศรี
2. นางสาวยุพา  ทองมา
3. นางสาวกานติ์ชนิต  พานเพชร
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กชายแม็กศ์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายโทมัส  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวจิระภัทร์  จันทร์ช่วง
2. นายจตุรงค์  บุญพิมพ์
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 36.86 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีปาน
 
1. นายกิตติพล  ทองเฟื่อง
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กชายเกรียงไกร  อินทะจันทร์
 
1. นางศุภิดา  บุญเปรี่ยม
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านพุเข็ม 1. เด็กชายทัศนัย  เอมกระมล
2. เด็กชายศราวุธ  เปิงใจหาญ
3. เด็กหญิงสิรินดา  แสงโสม
 
1. นางสุมล  เรืองเทศ
2. นางสาวสิริลักษณ์  เกิดหนู
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 18 โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กหญิงพรธิรา  บัวคลี่
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  อินทนิน
 
1. นายศรัญญู  พุ่มพวง
2. นายธีระพล  คชานันท์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 77.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 1. เด็กหญิงกชกร  คลังเมือง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สว่างโชติ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  ประเสริฐ
4. เด็กหญิงนริศรา  ศรีไชยบาล
5. เด็กหญิงบุญยอร  มณีสาย
6. เด็กชายพัชรพล  จันทร์โชติ
7. เด็กหญิงลดา  เพ็ญเทศ
8. เด็กหญิงสุณัฎฐา  ศรีพุ่ม
9. เด็กหญิงสุนันทา  ไกยวงศ์
10. เด็กหญิงไอลดา  ศรภูงาม
 
1. นางสุภาวรรณ  เทียมถม
2. นางอรสา  ปิ่นจ้อย
3. นางสาวสกุลรัตน์  คงเจริญ
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.2 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงกชกร  พัดทอง
2. เด็กหญิงสุภัคชารัตน์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางสาวสายใจ  สีแจ้
 
56 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 1. เด็กชายณัชพล  แซลิ้ม
2. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมสุข
3. เด็กหญิงปานดาว  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวณัฏฐ์รมณ  สุริยศศิธร
2. นางสาวอารีรัตน์  ล้อมสาย
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ตีวี
2. เด็กหญิงประมล  บั่งกุยลิ
3. เด็กชายวรพงศ์  วงศ์อะคะ
 
1. นางสาวณัฏฐ์รมณ  สุริยศศิธร
2. นางสาวอารีรัตน์  ล้อมสาย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายชานนท์  คำมา
2. เด็กหญิงนิชาพร  มณฑา
3. เด็กชายพีระภัทร  ศุภรักษสกุล
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  สุขสวัสดิ์
2. นายจรูญ  พานเพ็ชร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 67.333 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  มีโหมด
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เฉียบแหลม
3. เด็กชายธนวัฒน์  นวมนิ่ม
4. เด็กหญิงน้องหมวย  เหล่างาม
5. เด็กชายปาริวาส  ฮวดเจริญ
6. เด็กชายมนตรี  พิมพ์สอาด
7. เด็กหญิงรัชนีกร  พ่วงพรม
8. เด็กหญิงไพลิน  แตงเกตุ
 
1. นายเอนก  ใจธรรม
2. นางสาววิรดา  สมคำ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 43 โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์ชัง
 
1. นางวิจิตรา  บุญเรือง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ช่อมาลี
2. เด็กชายสิรภัทร  เขียวคลี่
 
1. นางอารีย์  หงษ์วิเศษ
2. นางสาวจรินยา  กรีธาธร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฝากขวัญ  ชุ่มกมล
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยวดี  สุขสม
 
1. นางสาวเกวลี  คล้ำหล่ำ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 74.66 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฤดีรัตน์  สายเนตร
 
1. นางแววตา  โสมนัส
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.66 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ซาบซึ้งไพร
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กชายอภิชิต  สุดประเสริฐ
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยวดี  สุขสม
 
1. นางสาวเกวลี  คล้ำหล่ำ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุรเสริมพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ซาบซึ้งไพร
3. เด็กหญิงประทุมพร  พรหมเดช
4. เด็กหญิงปิยวดี  สุขสม
5. เด็กหญิงฝากขวัญ  ชุ่มกมล
6. เด็กชายรัชชานนท์  ให้สุข
7. เด็กชายรัฐนนท์  ทองสุข
8. เด็กหญิงฤดีรัตน์  สายเนตร
9. เด็กชายอภิชิต  สุดประเสริฐ
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
2. นางสาวเกวลี  คล้ำหล่ำ
3. นายตะวัน  กลิ่นเล็ก
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ยอดสร้อย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  รักสนิท
3. เด็กหญิงศิราณี  พรมน้อย
 
1. นางระเบียบ  บัวโรย
2. นางสาวปทุม  อยู่อิน
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงมุกมณี  พลอยจีน
 
1. นางอนุช  พุกงาม
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ศรีจันทรา
 
1. นางบุญเลี่ยม  จำปาวิจิตร
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงชลดา  สะเริน
 
1. นางบุญเลี่ยม  จำปาวิจิตร
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.08 เงิน 43 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงธิติมา  คล้ายสุบรรณ
2. เด็กหญิงอัญชิตา  มีนุช
 
1. นางอนุช  พุกงาม
2. นางสาววรรณลัดดา  ซาเสน
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 42 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  งามขำ
2. เด็กหญิงนฤมล  อำนวยผล
3. เด็กหญิงพัชราภา  นาเอก
4. เด็กหญิงศลิษา  เง็กน้อย
5. เด็กหญิงสุชัญญา  ชุ่มจิตต์
 
1. นางหนูการ  สิงห์สาย
2. นางสาวกุลปิยา  พาชัย
 
75 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.67 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กชายพรรษา  เสมเถื่อน
 
1. นางสาวณัฏฐสุรางค์  สมใจ
 
76 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กชายณัชภูมิ  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงวรรณ์วิสาข์  สุขศรี
3. เด็กชายสนธยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางพัทธนันท์  คะเชนทร
2. นางสาวณัชชา  เรืองศิลป์
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  พลอยดี
2. เด็กหญิงปารมิตา  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีเนตร
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  เปลี่ยนปราณ
2. นางนงเยาว์  นาเมือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 1. เด็กชายชนาเทพ  ศรีชนะ
 
1. นางนงเยาว์  นาเมือง
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองแท่ง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เผือกทอง
 
80 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายบุญฑฤทธิ์  ฟักเถื่อน
2. เด็กชายปรีชา  ธรรมเนียมไทย
3. เด็กชายรัฐภูมิ  คำพร
 
1. นางประภัสสร  ยอดกาวี
2. นางสาวอชิรญา  การะเกตุ
 
81 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายธนวัฒน์  มณฑา
2. เด็กชายธีระพนธ์  โสมนัส
3. เด็กชายปรีชา  ธรรมเนียมไทย
 
1. นางประภัสสร  ยอดกาวี
2. นายอุทัย  กมลรัมย์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 43 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีแก้วน้อย
 
1. นางสาวพรทิพย์  คงพูล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กชายอภิรักษ์  เอียดนุ้ย
 
1. นางสาวกชพร  ช่วยพัฒน์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงปวีณา  สุขสนาน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอารยา  ทินรอด
 
1. นางสาวอทิตยา  เทียนภู่
2. นางสาวขวัญจิรา  จันทร์เทศ
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงวริษา   พราหมณี
 
1. นายจิตติโชติ   แจ่มแจ้ง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายชัยณรงค์   สร้อยทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา   แสงโพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวญดา   เจริญพรศิริกุล
2. นางสุชญา  แสงมณี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงมนสิชา   สุขาพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คำอ่อน
 
1. นางสาวปุณยวีร์   ม่วงทอง
2. นางสุภัทรา   งดสันเทียะ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงศุภรดา   เนียมเกิด
2. เด็กหญิงสโรชา   อินทร์เรือง
 
1. นางสาวประไพ   ไม้แก้ว
2. นางสาวรำเพย   กำไลแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงกัลยากร   สารเห็ด
 
1. นายกีรติ   ภุมร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 42 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์   แตงพลับ
2. เด็กหญิงสุภาพร   บิลโภค
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุดดา
 
1. นางสาวญดา   เจริญพรศิริกุล
2. นางสุชญา   แสงมณี
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กหญิงดารณี  ชาติฉมัง
 
1. นางสาวรพีพร   ธรรมรัตน์วัฒนา
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายก่องกนก  ศรีอินทร
2. เด็กชายนนนนันท์  เคียงวงค์
 
1. นายธนิส  ชินะตังกูร
2. นายธนวัฒน์  จันทร์โชติ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.27 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กชายณัฐพล  พูลแก้ว
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกิดเกษม
 
1. นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม
2. นางสาวศิริวรรณ   บุตรพุ่ม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.5 ทอง 41 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงกุมภามาศ  ปานสี
2. เด็กหญิงธนิตวรรณ  สุทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงสุมาลี  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  บุตรพุ่ม
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรรัตน์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ยิ้มใย
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  มานะพล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  นิลห้อย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรรัตน์
2. นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงจรินทร์ธิป   นกเทศ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์   อินทร์สำอางค์
3. เด็กหญิงสุปรีดิ์   ปิ่นทอง
 
1. นางสาวกาญจนศิริ   พวงแตง
2. นางสาวแนน   ตั้งมโนธรรม
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กชายพีรวัส   ฉิมพลัด
2. เด็กหญิงอรนิสา   พิลา
 
1. นางสาวสุกัญญา   ดีประเสริฐ
2. นางสาวฆรวัณณ์   ริดภูบรรณ์
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ลูกจันทร์
2. เด็กชายสัจพัฒน์   พรหมอินทร์
 
1. นายวัชรินทร์   เรืองแสงอร่าม
2. นางสาวสุกัญญา   ดีประเสริฐ
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 28.6 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายกฤษณะ  อินธิบุตร
2. เด็กชายชัชวาล  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นายสุธิชัย  คะเชนทร
2. นางสาวณิชกมล  แสงหิรัญ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงกรรนิกา  สุวรรรส
2. เด็กหญิงปัทมา  ร่วมจิตร
3. เด็กหญิงมุทิตา  คำหอมกุล
 
1. นางสาววรรณภา  เอราวรรณ์
2. นางสาวปวีณา  ปาทาน
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายภูวดล  แก้วพรหมณ์
2. เด็กชายสิรดนัย  ชาญนอก
 
1. นางดาริญา  ชินะตังกูร
2. นายสิทธิพงษ์  มนุษย์จันทร์
 
102 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงดวงพร  กรุดนาค
2. เด็กชายปริญญา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายวีรชล  รามจุล
 
1. นางสาวชิราภรณ์  สุขจิตต์
2. นางสาวสิเรียม  หลวงศรี
 
103 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มโอษฐ์
2. เด็กชายอภิวัตน์  อรุณฉาย
 
1. นายภีมเดช  มาลัยผ่อง
2. นายสุธิชัย  คะเชนทร
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สว่างใจ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีอิน
3. เด็กหญิงโชติกานต์  ชื่นฤทัย
 
1. นางณัฐชยา  นามทิพย์
2. นายธนกร  นามไว
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เฉียบแหลม
3. เด็กชายพิสิษฐ์  โอดครวญ
4. เด็กหญิงรักษณา  มุดขุนทด
5. เด็กหญิงเจนสุดา  นุชเนตร
 
1. นางอุไร  อุดมประเสริฐ
2. นางยุคลธร  ศรีถม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 34 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. นางสาวชลิตา  สมจิตร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไพรพนัด
3. เด็กชายปธานิน  ทองเฟื่อง
4. นายประสพโชค  เกตุครอง
5. นางสาวพิจิตรา  ชื่นฤทัย
6. นางสาวศุภรัตน์  คำโพธิ์
 
1. นางศิริมณี  การะนนท์
2. นางธนพร  บุญเสนา
3. นายธนกร  นามไว
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.666 ทอง 32 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กชายจักรกฤษ   ดีเด่น
2. เด็กชายฐิติพงษ์   ยิ้มรอด
3. เด็กชายพัสกร  ทองกัญญา
4. เด็กหญิงพิชชาพร   บุญอยู่
5. เด็กหญิงพิมพรรณ   น้อยสำราญ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ยอดใส
2. นางสาวภาธินี  ทองมาก
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. นางสาวสุลักคณา   น้อยศิริ
 
1. นางปวีณา   เนื้อนิ่มวัฒนา
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   เมืองประเทศ
2. เด็กหญิงปาริชาติ   วลัยรัตน์
 
1. นางธารินทร์   อังกินันทน์
2. สิบเอกอุดม  ทับทอง
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายบัลลังก์   เลือดแดง
2. เด็กหญิงอาทิตยา   วรรณโสธร
 
1. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
2. สิบเอกอุดม  ทับทอง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายจิรวัศ   ขำพินวงษ์
2. เด็กชายปัณวัฒน์   พิมพ์สวัสดิ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์   ชารมาลย์
4. เด็กชายพีรยุทธ   ศิโรรัตนพาณิช
5. เด็กชายศุภกิตต์  แจ้งสว่าง
6. เด็กชายเดชดนัย   กลิ่นสว่าง
 
1. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
2. สิบเอกอุดม  ทับทอง
3. นางสาวอนุสรา   ดำรงค์เดช
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายนันทกร   อัมพันธ์ภาค
2. เด็กชายปฏิวัติ   แพทย์วงษ์
3. เด็กชายพีรวิชญ์   ชื่นอารมณ์
4. เด็กชายวรชิต   สุขพลาย
5. เด็กชายวรวุฒิ   แช่มประสพ
6. เด็กชายวุฒิชัย  นุ่มเจริญ
7. เด็กชายศิริวัฒน์   สำราญพานิช
8. เด็กชายอภินัทธ์   พูลสวัสดิ์
 
1. นายคมสันต์   คุ้มคำ
2. นายณัฐวิทย์  อินทร์จุฬ
3. นางประภา   กลิ่นศิริกุล
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงแพรวนภา   แดงสมพงษ์
 
1. นางจุรีรัตน์   พลสระคู
2. นางสาวภัสสนันท์   ขำทวี
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ขุนวิจิตร
2. เด็กหญิงจิรนันท์   เลือดแดง
3. เด็กหญิงนิศา  ผ่องดี
 
1. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
2. สิบเอกอุดม  ทับทอง
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายธนภัทร   เนียมศรี
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   นาคงาม
3. เด็กชายศุภรักษ์   บุญมา
 
1. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
2. สิบเอกอุดม  ทับทอง
 
116 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงบงกช   เซี่ยงจง
2. เด็กหญิงวนิดา   จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   เผือกผ่อง
 
1. นางจุรีรัตน์   พลสระคู
2. นางสาวภัสสนันท์   ขำทวี
 
117 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์   กลิ่นศิริกุล
 
1. นางรติการ์   ทองอินที
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงพิมพิกา   วันชนะ
2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางธนวรรณ  อภัยพงศ์
2. นางสาวส้อย  บัวงาม
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  บุตรรอด
2. นายสิทธิชัย  สีเมฆ
3. นายสุเมธ  เขียวคลี่
 
1. นายณัฐวุฒิ  หว่านผล
2. นายบุญธรรม  ไกรเพชร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงทิพย์ธีตา  เก่งกาจ
 
1. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
121 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พึ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จีนสงวน
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์โกมุท
2. นางวรรณา  แก้วกัลยา
 
122 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายวัทธิกร  เรืองเดช
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ชวนชิต
 
123 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายนวพร  พุ่มไสว
2. เด็กชายอัคสราวุฒิ  ลำโพง
3. เด็กชายอุดมพร  ประเสริฐ
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ชวนชิต
2. นายศราวุฒิ  บุราณรมย์
 
124 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 46 โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 1. เด็กหญิงพรกนก  สังข์พุก
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จงดี
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ดีฉ่ำ
 
1. นางวรรณา  ทองเหลือ
2. นางนิสารัตน์  คำแป้น
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันแก้ว
2. เด็กหญิงชนากานต์   เกลากลิ่น
3. เด็กหญิงชุดาภา  ประสม
4. เด็กหญิงฐิติภัทรา  สมพงษ์
5. เด็กหญิงณัฐฐชา  คัดชา
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์ฟัก
7. เด็กชายธวัชชัย  ทองรื่น
8. เด็กชายธีรพงศ์  สังเกตุ
9. เด็กชายธีรภัทร  รากทอง
10. เด็กชายธีรศักดิ์  อ่ำเพ็ชร
11. เด็กหญิงธีวลัยรัตน์  ทุวิลา
12. เด็กชายปฏิพัทธ   มาคะวงค์
13. เด็กหญิงปณัฏฎา  มะลิเลื้อย
14. เด็กชายพีรภัทร  นกน่วม
15. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญอยู่
16. เด็กหญิงสิริวิมล  สุขโข
17. เด็กหญิงสุณิสา  นิลเทือน
18. เด็กหญิงเก็จมณี  ศรีถม
19. เด็กหญิงเปรมกมล  เดชบุตร
20. เด็กหญิงเรณุกา  วงษ์วาน
 
1. นายอนุชิต  มีแสง
2. นางนิภา  กระดาษแดง
3. นางฐาปรัศมิ์  ทัพน้อย
4. นางสาวยุวดี  สมจิตร์
5. นางสาวรสา  หว่างจิตร
6. นายเลิศรบ  อ้นหุ่น
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) 1. นางสาวสุมิตตา   เสาวดีย์
 
1. นายจำเนียร  หงษ์วิเศษ
 
127 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) 1. เด็กชายวีระนันท์   ฟักเถื่อน
 
1. นางสาวอรสา   สร้อยสงค์
 
128 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กฐินเทศ
2. เด็กหญิงสโรชา  จุ้ยทอง
3. เด็กชายเจริญพงษ์  ทองมนต์
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 1. เด็กหญิงสุธินันท์  นาคปานเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เทพทอง
3. เด็กหญิงสโรชา  ลำทะแย
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
2. นางล้วน  แสงพูล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงชาลิณี  วงษ์พราหมณ์
3. เด็กหญิงดาว  แพรสิน
4. เด็กหญิงสุกัญญา  มากมูล
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   คนชอบ
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสายชล  สายน้ำผึ้ง
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภูกวิน  ปิ่นคง
 
1. นายปราโมทย์  ดีเซ็น
 
132 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.2 เงิน 29 โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธราเทพ  พงษ์เถื่อน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คล้ายคลึง
3. เด็กหญิงสิริมาจย์  ปลั่งเอี่ยม
 
1. นางสาวสาธิยา  บุดสีทา
2. นางสาวกาญจนา  วัดวิเศษ
 
133 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภควัต  โสนางาม
 
1. นางสาววรรณา  คำหอม
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 22 โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเมธีพงศ์  ฉิมพาลี
 
1. นางสิริรัตน์  ผลศรัทธา
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.4 ทอง 31 โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ครึกครื้น
2. เด็กหญิงชิดชนก  ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงธนพร  ครองเมือง
4. เด็กหญิงนริสรา  ครองเมือง
5. เด็กหญิงปวษร  พันธุ์พงษ์
6. เด็กหญิงปัทมพร  อยู่เป็นสุข
7. เด็กหญิงพรหมพร  พวงจันทร์
8. เด็กหญิงพรหมพรรณ  พวงจันทร์
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองใบ
10. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทองใบ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ศุภอักษร
2. นางสาวมณเฑียร  เฟื่องแก้ว
3. นางสาวภูษิตา  เกสรา
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 75.6 เงิน 29 โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอุรุ  ไฝศิริ
 
1. นางสาวมณเฑียร  เฟื่องแก้ว
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวีระกร   คำสระ
 
1. นางสาวชมัยพร  น้อยมี
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวีระกร  คำสระ
 
1. นางวัณภา   ม่วงสมัย
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75.3 เงิน 20 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  มลมิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  ปานหอม
2. นางสาวนฤมล  ชุนฬหวานิช
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  กรรณเทพ
2. เด็กหญิงลักขณา  ทองอาบ
3. เด็กหญิงอรุโณชา  สมใจ
 
1. นางพิศมัย  กรีธาธร
2. นางสาวสุมิตตา  ลูกอินทร์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนัชชา  คำสระ
2. เด็กชายธนากร  มีสวัสดิ์
 
1. นายพรเทพ  เชื้อทอง
2. นางสาวกอบพรจันท์  มันมหาท้าว
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ไกรเพชร
 
1. นางสาวใบเฟิร์น  วาดเขียน
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 27 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ภักดีโยธิน
 
1. นางลาวัลย์  สมใจ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 1. เด็กหญิงวรัทยา  แก้วศรีมล
 
1. นางสุวรรณา  เอี่ยมอาจ
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงปลาเค้า
 
1. นางสาวอรวรรณ์  ยิ้มละมัย
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บัวระหงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ประไพ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เทศ
4. เด็กหญิงพุทธรักษา  เจียมอุย
5. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงศดานันท์  วงศ์ศรีดา
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
2. นางสาวสุพรรษา  พรมชาติ
3. นางสาวฐิตาพร  รุ่งโรจน์
4. นางสาวบุญฑริกา  พูลเพิ่ม
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คชพันธ์
2. เด็กหญิงธัญสินี  เกตุพยัคฆ์
3. เด็กหญิงปภาวดี  เอี่ยมศิริ
4. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์ศรีดา
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ฤกษ์งาม
6. เด็กหญิงสุพัชชา  ปลั่งเอี่ยม
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
2. นางจรรยา  จีนทอน
3. นางวันทนา  สังข์สน
4. นางกฤษณา  สุขรักษา
 
148 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงณภัทร  คำโพธิ์
 
1. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 1. เด็กหญิงณัฐชา  แก้วโกสุม
2. เด็กหญิงปริษา  จงสี
3. เด็กหญิงอโรชา  อินทะนิล
 
1. นางสุนันท์  ธรรมกถึก
2. นางปาจรีย์  มีลิ
 
150 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 36 โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 1. เด็กชายกรกฏ  ดิษฐวงศ์
2. เด็กชายธนโชติ  พลจันทร์
 
1. นางรัชดาภรณ์  ภิรมย์พู่
2. นางอัจฉรพร  แก้วมรกต
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34.13 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงวันเดอร์  -
 
1. นางชนาพร  วัดน้อย
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายวิสิทธิชัย  ดีเหลือ
 
1. นายสยาม  วิริยะ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 30 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หวนนิช
2. เด็กชายชินภัทร  สุขทวี
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พูลสวัสดิ์
4. นายธารา  ดวงเดือน
5. เด็กชายประกาศิต  งอนวิจิตร
6. เด็กหญิงภนิดา  ถี่ถ้วน
7. เด็กชายภานุมาศ  หวนนิช
8. เด็กชายรัชต  ทองมา
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ช่อเกตุ
10. เด็กหญิงเขมิกา  ศรีอินทร์
11. เด็กชายเพชรแท้  เปรมปรี
12. เด็กชายเมทวิน  เกิดทรัพย์
 
1. นายสุริเยนทร์  คล้ำงาม
2. นายสยาม  วิริยะ
3. นางสาวมัทนา  ธนันทา
4. นายแสงทวี   ทิพย์ทิม
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงณิชา  นาเมือง
2. เด็กหญิงปุญญวี  นกเกิด
3. เด็กหญิงวันเดอร์  -
 
1. นางสาวราตรี  ชะนะพาล
2. นางชนาพร  วัดน้อย
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  สังข์ฤทธิ์
 
1. นางกมลวรรณ  บุญเรือง
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธันชนกย์  ชูผล
2. เด็กหญิงศรัญญา  ดีเซน
 
1. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
2. นางกมลวรรณ  บุญเรือง
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กชายวรากร  แย้มสวน
 
1. นางธนาภรณ์  เข็มกลัด
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กชายพัสกร  แก้วสะอาด
2. เด็กชายอัครชัย  รุ่มรวย
 
1. นายปรีชาพล  ชั่งเหลือ
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลายแดง
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 13 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชมพูนุช   บัวศรี
2. เด็กชายธิติวุฒิ   สายจันทร์
3. เด็กหญิงนริศรา   คนซื่อ
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   สินเหลือ
5. เด็กชายปิยวัฒน์  อยู่อิน
6. เด็กหญิงภัทรวดี   สงวนศักดิ์
7. เด็กหญิงยุวธิดา   ตุ้มกลัด
8. เด็กหญิงสิรินทรา   อุดเจ่ง
9. เด็กหญิงอริศรา  วิชาชู
 
1. นายปรีชาพล  ชั่งเหลือ
2. นายธรรมรัตน์  ธรรมรักษ์
3. นายณัฐวุฒิ  ถาวร
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กชายคณาธิป  ฉิมพาลี
 
1. นายเลอศักดิ์   จันทร์นาค
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์นาค
 
1. นายเลอศักดิ์   จันทร์นาค
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิภวานี   ทรัพย์เสริม
 
1. นายวิเชียร  แจ่มแจ้ง
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิภวานี  ทรัพย์เสริม
 
1. นางสาวกัญรัสมิ์   ผุดผาดกุลเศรษฐ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศรัญญา  ดีเซน
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำวาส
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   คำเขียน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   ชูผล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชุ่มจิตร์
4. เด็กหญิงปิยฉัตร   เทียนภู่
5. เด็กหญิงวริศรา   ศรีแจ้
 
1. นางสาวกัญรัสมิ์   ผุดผาดกุลเศรษฐ์
2. นางสาวเหมือนฝัน   แสงหิรัญ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิชภัทร  ขำทวี
2. เด็กหญิงอารียา  เทียนภู่
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
2. นายสุรวุฒิ  ทองมาก
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 1. เด็กชายจิรายุ  เพชรมงคล
 
1. นางสาวชะเอม  บุญจารึก
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 42 โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงรัชนีกรณ์   เกตุทิพย์
2. เด็กหญิงวิภาวัลย์  กองจันดี
3. เด็กหญิงอรุณี  ครึกครื้น
 
1. นางสุชาดา  สีสง่า
2. นางสาวพัชรี  โต๊ะเฮง
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 1. เด็กหญิงสุพัตตา  น้อยม่วง
 
1. นางจำเนียร  บุตรเล็ก
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 1. เด็กชายอภิชน  ทองมาก
 
1. นางเฉลิมลาภ   มะณีจันทร์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 1. เด็กชายอภิชน  ทองมาก
 
1. นางเฉลิมลาภ   มะณีจันทร์
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 1. เด็กหญิงวริศรา   รักดี
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา   อัครโชคธิวัฒน์
 
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 1. เด็กชายบุญชัย  วิจิตรจันทร์
2. เด็กชายอภิวัฒน์   รานไพร
 
1. นางสาวช่อผกา   อ่อนกลั่น
2. นางสาวธนาวดี  ยนปลัดยศ
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 1. เด็กหญิงฐิติมา   จอมสูง
 
1. นายชลิต  คงถาวร
 
175 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 64.67 ทองแดง 30 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า
3. เด็กชายรชตะ  ทับห้าง
 
1. นางสาวสุธาสินี  ยงภูมิพุทธา
2. นางสาวสุนิสา  เกิดขาว
 
176 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.83 เงิน 34 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐกานต์  ยอดทหาร
2. เด็กหญิงธนาวดี  เพชรศิริ
3. เด็กหญิงวาสนา  หอมชื่น
 
1. นางปรียา  ตุ้มศรี
2. นางสาวสุนิสา  เกิดขาว
 
177 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 41 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงดวงดารา  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงวรนุช  สีวิราช
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  โสทะรักษ์
 
1. นางสาวโสวนีย์  จงแดง
2. นางสาวกาญจนาภา  เมืองโพธิ์
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ 1. เด็กชายเจษฎา  ศรชัย
 
1. นางมะลิ  กัณฑภา
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.3 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เริ่มภักดิ์
 
1. นายนัฐพล  ม่วงทอง
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 39 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ 1. เด็กชายธีรกิตต์  สีสังข์
 
1. นายโยธิน  อุทัยธรรม
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 77.33 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ 1. เด็กชายณัฐพล  สีดี
 
1. นายนัฐพล  ม่วงทอง
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ 1. เด็กหญิงพรรษมล  ธรรมเนียม
 
1. นางกัลยา  ขาวผ่อง
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75.67 เงิน 14 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงตวงพร  ยุพยงค์
 
1. นางสาวสุวรรณ  วิงวอน
 
184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 25 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมหวาน
2. เด็กชายศรัณย์  สระแก้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน  ดุษฎีกุลวิวัฒน์
 
1. นางสาวนิภาพร  มหิมา
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 48 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายขัตติย  เขียวรอด
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ดวงจันทร์