สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร   บุญเกิด
 
1. นางอรษา   ศรีสุภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 33 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี
 
1. นางรสริน  โชติมิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงกาญติมา  เกิดทรัพย์
 
1. นางสาวธัญพร  อ่วมเครือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงระรินตา  เอี่ยมเอก
 
1. นางสาวสมพร  วุฒานุสรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา   พลยมมา
 
1. นางสาวกันทิมา   เอมประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 33 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายศุภากร  อ่วมรอด
 
1. นางณิชากร  สร้อยมาลี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงศศิมา  กรกุม
 
1. นางรสริน  โชติมิตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66.33 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 1. เด็กหญิงศิริวิมล  เถาลอย
 
1. นางสาวศิรประภา  ช้างนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวสราญทิพย์  เอมโอษฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงอภิรดา  ประเดิมศรี
 
1. นางสาวชไมพร  บุญธรรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พินิจ
 
1. นางจิรนันท์  ดีหะริง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.67 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐรดา   มั่นคง
 
1. นางสิรินทร์    นาคเพ็ชร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 28 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. นางสาวพิภัทรดา  สุขดา
 
1. นางสาวรัศมี  มีวาสนา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงพิมพิศา  จันทศร
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  จันทศร
 
1. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน
2. นางพัชราภรณ์  จังจิตต์วัฒนกุล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปริญญารัตน์  เพลียวงษ์
2. เด็กหญิงอโณทัย  จั่นเจริญ
 
1. นางสาวเพชรชมพู  เรืองเรื่อ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.64 ทอง 27 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย
 
1. นางสาวยุพดี  บุญเต็ม
2. นางสาวขวัญใจ  กอวิจิตร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.97 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. นายศักดิ์นเรศ  ยิ้มอนันต์
2. นางสาวเหมือนฝัน  เชื่อมชิต
 
1. นางสาวอรุณี  ไล้ทิม
2. นางสาววนิชยา  เหยี่ยวประยูร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงนวพร  โรจนโพธิ์
 
1. นางสาวณัฐณิศา  สายหยุด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายชนาธิป  มุ่งดี
2. เด็กหญิงนิชาภา   แก้วมณี
3. เด็กหญิงออมสิน  มีสุข
 
1. นางอาภรณ์    ทิพย์ทิม
2. นางเมตตา   เติมเกาะ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงรินระดา  ระเริงทรัพย์
2. เด็กหญิงอโนชา  เอี่ยมสิน
3. เด็กหญิงแสงเดือน  จงสอน
 
1. นางสมใจ  เลียบวัน
2. นางจินตนา  มาลี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายวิทวัส   หอมหวล
2. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์   ชานมณีรัตน์
 
1. นางสาวอารยา    สงวนสุด
2. นางสาวยุธารัตน์   สังข์สน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายปริทัศน์  เกียรติเดชาวิทย์
 
1. นางสาวณัฐณิศา  สายหยุด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  จินะวงษ์
 
1. นางกาญจณี  เผ่าวิจารณ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม
2. เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีภาพ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 30 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวาสนา  อวยพร
2. เด็กชายวิษณุ  เกษดี
 
1. นางสาววาสนา  คูณสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 55.77 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายพิชญุตม์  ใช่ทอง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 38.91 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 1. เด็กชายวรพจน์  รอดพ่วง
 
1. นางสาวกิ่งกนก  นกฉลาด
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายพชร  ฉัตรไพศาล
 
1. นางสาวศรัญญา  มังสา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร
 
1. นางอุบล  ดอกพรม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงฮาซามี  มะยุ
 
1. นางสาธินี  นาคสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง
2. เด็กชายรัชพล  ศรีทอง
3. เด็กชายเตชัส  เวียงวีระ
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงวรรษมน  รอดลอย
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ณะเสือ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  บัวประคอง
 
1. นางสาวหยาดนภา  เชยโต
2. นางสาวสุวิมล  สังข์สุข
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. นางสาวภารดี  ศรีเมฆ
2. นางสาวอนัณยตา  ทวีศรี
3. นางสาวเพชรลดา  อ่วมสอาด
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางนลินี  โชติรักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 35 โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กชายกมลชัย  อนันต์
2. เด็กหญิงสุจารี  สะใบทอง
3. เด็กหญิงอภัสรา  เผนโคกสูง
 
1. นางสาวพรทิพย์  อินทร์พุ่ม
2. นางกนกลักษณ์  แกล้วทะนง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  พรหมมา
2. เด็กหญิงสวิตรี   สีนิล
3. เด็กชายสิรภพ  สาคร
 
1. นางสาวสุภาพร   หวานใจ
2. นางสาวรัฐพร  ทรัพย์มาก
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ตู้ประดับ
2. เด็กหญิงทักษอร   ไทยแขก
3. เด็กหญิงอภิญญา   หาญปราบ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน    พวงเพ็ญ
2. นางวณิชยา  เดชกล้าหาญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 45 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงชลธิชา  รื่นสม
2. นายณัฐนันท์  ทองดี
3. เด็กชายเพชร  ถนอมมั่น
 
1. นางสาวโสรยา  อ่วมเมือง
2. นางพัชรี  กลัดแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.8 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย
2. เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง
 
1. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
2. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 20 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กชายปณตพล  ดาวัลย์
2. เด็กหญิงปิยนุช  เด่นดวง
 
1. นายธนกานต์  พุ่มเงิน
2. นางสาวสาวิตรี  สารักษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดในกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์โกมล
2. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  รัตนงาม
 
1. นายจิรโรจน์  ชุนหวานิช
2. นางสาวชลธิดา  จันทร์ปลอด
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายถิรายุส์  พรมแก้ว
2. เด็กหญิงธัญชนก  ไททวี
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นางสาวโสรยา  อ่วมเมือง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐรัฐ  ชูสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มีมาก
 
1. นายรัฐพล  นนทะโชติ
2. นางสาวจิตตรา  หนูนาค
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิศาวงค์
2. เด็กชายอานุภาพ  ทองใย
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายนิธิศ  ไพรี
2. เด็กชายสหลักษณ์  แก้วนวม
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  สมศรี
2. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญรอดวรกุล
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  เพชรน้อย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรป้อม
5. เด็กหญิงสุธิดา  กิ่งทอง
 
1. นางทิพวรรณ  กล่ำทอง
2. นางสาวสุรัตน์พร  เพชรวงศ์รพี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 33 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงจิตนภา  บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ร่วมชาติ
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เรืองสมุทร
4. เด็กหญิงมณีนุช  สังข์ลักษ์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ตราชูวณิช
 
1. นางละออง  แสงภู
2. นายธิติวัฒน์  ทองคำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 46 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงจีรนุช  พลับพลา
2. เด็กหญิงปณิตา  พันธ์พวก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำวงศ์
4. เด็กหญิงอาภัสสร  หวังเจริญ
5. เด็กหญิงอุบลวรรณา  ฤทธิ์ล้ำ
 
1. นางสาวภณิดา  ชูช่วยสุวรรณ
2. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านพุพลู 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปักเผย
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พิมสิงค์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รักษาดี
4. เด็กหญิงรวิตา  ใจคน
5. เด็กหญิงรสริน  เอี่ยมอาจ
 
1. นางสาววรรณิษา  ทับทิม
2. นางสาวอรดา  ทัศนา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 13 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปริฉัตร  เหลิมทอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เรืองอร่าม
3. เด็กหญิงศิริพร  อิ่มใจ
4. เด็กหญิงสิรภัทร  ถนอมนาค
5. เด็กหญิงอินทิรา  ใจชื้น
 
1. นางสาวฑิฌาภัทร  จิตรปรีดา
2. นางสาวพนิดา  กลั่นกันภัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 25 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. นางสาวประภัสสร  ทองชัย
2. นางสาววารินทร์  ขันบุตร
3. เด็กหญิงศิริพร  สุขเกษม
4. เด็กชายอนุรักษ์  ภมรศิริ
5. เด็กชายเกียรติพัฒน์  มหิมา
 
1. นางอำภรรณ  ใจแสน
2. นางปรียา  เผ่าเจริญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79.8 เงิน 29 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงกัณกนก  เที่ยงดี
2. เด็กหญิงธารินทร์  วรภักดิ์ภมร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  มานพับ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ขำสว่าง
5. เด็กชายสิทธิชัย  บุญโพธิ์
 
1. นางสาวสโรชา  กุลวงศ์
2. นางสาวทิพสุคนธ์  เกตุแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.4 เงิน 38 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  กลิ่นอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  บัวปรางค์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  คล้ายกูล
4. เด็กหญิงภัทรธิดา   แซ่โง้ว
5. เด็กชายสุรพงษ์  บุญชู
 
1. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
2. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงชนิศา  มนเทียร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พุ่มจิต
3. เด็กหญิงณรัฐฐา  รอดคง
4. เด็กหญิงดลชนก  เย็นจิตร
5. เด็กชายธนกร  กุญแจนาค
6. เด็กชายธนวิชญ์  กลัดทอง
7. เด็กชายธีรศาสนติ์  ภู่เดช
8. เด็กชายธีรเมธ  เกิดเกษม
9. เด็กหญิงปวัลริกา  นาคพาณิชย์
10. เด็กชายปุณพัทธ์  แตงจันทรา
11. เด็กหญิงพ.ศิลป์สุภา  ปรียานนท์
12. เด็กชายพงษ์พัฒน์  หอมนาน
13. เด็กชายภูริวัฒน์  เนื่องมี
14. เด็กชายภูวิศ  วรางกูล
15. เด็กหญิงมนัสวีร์  พลเธียร
16. เด็กชายรพีภัทร  ดวงดาว
17. เด็กชายวสิทธานต์  คชพันธ์
18. เด็กหญิงสิริกร  ศรีทอง
19. เด็กหญิงสุดธิดา  ศรีทิพย์
20. เด็กชายอัมรินทร์  ชมภู่ทอง
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสาวกานดา  วัชโรบล
3. นางสุลักขณา  ยอดบุญนอก
4. นางพิมพ์วรีย์  วธาวนิชกุล
5. นางสาวนันธิชา  เฮ่งพก
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 37 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ลิขสิทธิพันธุ์
 
1. นางอรพินท์  ศรีสุขใส
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  นิลดำ
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 42 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนันทภัทร์  หงษ์ทอง
 
1. นางบุญนำ  ทองเหลือ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.8 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา     อยู่เย็น
2. เด็กชายธัญ     วงศ์รัตนธรรม
 
1. นางบุญยง     ทับทอง
2. นางสาวอัมพร     พันธพฤทธ์พยัต
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐท์นารี  มณีสิริกาญจนา
2. เด็กชายทวีโชค   สวนมา
 
1. นายวิริทธิ์    ฐิรัตนบุรินทร์
2. นางสิริลักษณ์     พุ่มจันทร์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 41 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กชายยุทธนา  หัตถกรรม
2. เด็กหญิงรัชนก  มิตรดี
 
1. นายณฐกร  วรัญญสาธิต
2. นายพยุงศักดิ์  นิลประดับ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.4 ทอง 23 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงชฎาภา  ศรีวลีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โคตบุตร
3. เด็กหญิงณิชมน  จันทร์มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชะดี
5. เด็กหญิงปฑิตญา  โพธิ์คำ
6. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศรีวัฒนพงษ์
7. เด็กหญิงภาสินี  วิวัฒนพูลชัย
8. เด็กหญิงสรจิตต์  อารักขา
9. เด็กหญิงแทนรัก  รัตนโชเต
10. เด็กหญิงแพรววิภาวา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสาวปัทมาสน์  เพชรสม
3. นางพิมพ์วรีย์  วธาวนิชกุล
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.2 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชัชฎา   ลูกอินทร์
2. เด็กหญิงณฐพร   พวงไพโรจน์
3. เด็กหญิงณภัทร  หอมกลิ่น
4. เด็กหญิงณัชชา  เย็นค่ำ
5. เด็กหญิงนิรดา   พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปวิณ์ธิดา   พันธุ์ลักษณ์
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชเพชร
8. เด็กหญิงศิมันตรา   หนูศาสตร์
9. เด็กหญิงสุพิชฌาณ์   หอมจันทร์
10. เด็กหญิงเพ็ชรลดา   นาเมือง
 
1. นายชนานนท์    กลิ่นกลุ่น
2. นายกมลพันธ์   นาดอน
3. นายสรนันต์    ถนอมรัตน์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   วะชังเงิน
2. เด็กชายณัฐพงศ์   โชติแสงศรี
3. เด็กหญิงธนภรณ์  รุ่งสว่าง
4. เด็กชายปภังกร  จันโอ
5. เด็กชายภัคพล  ขำกฤษ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  สังข์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงอนันตญา  สุขลาภ
8. เด็กชายอนุชา  กิมไพ
 
1. นางสายพิน  ทหารเพียง
2. นางปิยวรรณ  พันธ์สี
3. นายรัฐนันท์  คงเจริญวงศ์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกันต์ธิษณ์พิชชา  ณะเสือ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์แก้ว
 
1. นายจิรยุทธ์  กระดาษแดง
2. นายกมลภพ  ฤทธิ์น้อย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ยิ้มยวน
2. เด็กหญิงชาลิสา  เขียวแพร
 
1. นางสาวธัญพร  อ่วมเครือ
2. นายณรงค์ศักดิ์  นาคนคร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงธิรดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวบุษกร  พลายแก้ว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายปรัตภกร  แก้วระยับ
 
1. นางสาวอานีตา  สือฆอ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  วันเสือ
 
1. นายจักรกฤษ  พู่ประภา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ชั้นขวัญ
 
1. นายยงยุทธ์  อิงปัญจลาภ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 1. เด็กหญิงธนวรรณ  สุรีย์แสง
 
1. นายจลพิชญ์  สรรพอุดม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายอนาวิล  นิที
 
1. นายประเสริฐ  ทับทอง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 33 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพงศกร  สุดโสม
2. เด็กหญิงสิรินภา  นามโนรินทร์
 
1. นางสาวชนากานต์  พรหมเดช
2. นางสาวมยุรา  อ่อนศรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   เนตรจรัส
2. เด็กหญิงมุขสุดา   รุ่งศิลา
 
1. นางเปรมฤดี    ศรียะพันธ์
2. นางสาววิชชุดา   นวลนาง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จุไล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมสอาด
 
1. นายประเสริฐ  ทับทอง
2. นางพวงเพ็ญ  ถนอมบุญ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงโสภา  กิ่งจันทร์
 
1. นายธนากร  ต่วนศิริ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 1. เด็กหญิงภาสินี  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายศรายุทธ  พลเยี่ยม
3. เด็กชายเมนทน  -
 
1. นายสมพงษ์  ไพรอด
2. นางสาวกนิษฐา  เกตุเทศ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายนพรัตน์  อยู่สุข
2. เด็กชายพลภัทร  เชื้อสาย
3. เด็กชายวาเลนไทม์  เดชานุภาพ
 
1. นางศุภนันท์  พลายแดง
2. นางสาวสุนารี  ตาลอ่อน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายปฏิภาณ  เฮงซอ
2. เด็กชายศุภชัย  ชุ่มจิตร
3. เด็กชายสิทธินนท์  วออ่วม
 
1. นายประเสริฐ  ทับทอง
2. นางสุนิตรา  ไชยนา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายสุชันยา  แฉ่งฉายา
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.33 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงปรียากร  ศรีเมือง
 
1. นายฐานะศักดิ์  กว้างขวาง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กหญิงรุจิรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายวีรศักดิ์  บุญนาม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายธัญวรัตม์  ผิวสวยคำ
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กหญิงอารยา  พงเพชร
 
1. นายวีรศักดิ์  บุญนาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงฐิตารินทร์  บุญมาก
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  สีรุ้ง
 
1. นายชวลิต  กองมาก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญชริญา  นันทกิจ
 
1. นายศุภโชค  รอดภัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 16 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเทศ
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงเชิญบุญ   อักษรผอบ
 
1. นายศุภโชค   รอดภัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 77 เงิน 42 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงวิภาวินี  ละมั่งทอง
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กชายอนุพงศ์  บุญทับ
 
1. นายวีรศักดิ์  บุญนาม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กชายสรภพ  ตันจิตรวนิช
 
1. นายวีรศักดิ์  บุญนาม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนเปรมฤดี 1. เด็กหญิงปัทมพร  ปานสมัย
 
1. นายสุรินทร์  สวัสดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงฐิตารินทร์  บุญมาก
2. เด็กชายธัญวรัตม์  ผิวสวยคำ
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเทศ
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  ไมตรีจิตต์
5. เด็กหญิงพรรณนเรศ  วาดประเวช
6. เด็กชายพลภัทร  ลิขิตขอม
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุอำไพ
8. เด็กชายวรากร  บุญมาก
9. เด็กชายสุชันยา  แฉ่งฉายา
10. เด็กชายฮาริส  หวังอารี
11. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
3. นายจำรูญ  บัวเนียม
4. นายกอบชัย  มณีตัน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจณิศตา  เดชปาน
2. เด็กชายชลกานต์  นิที
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุแก้ว
4. เด็กชายณัฐนนท์  จุ้ยประชา
5. เด็กหญิงถิระดา  นาคทิม
6. เด็กชายธนภัทร  นาคแกมทอง
7. เด็กหญิงนวนันท์  แก้วผึ้ง
8. เด็กชายนวพล  แก้วผึ้ง
9. เด็กหญิงพัชรภรณ์  นุชเซ๊าะ
10. เด็กหญิงมีนา  ทิพย์ยอแล๊ะ
11. เด็กหญิงศุภาวรรณ  คำมงคล
12. เด็กหญิงสรัญญา  เกตุแก้ว
13. เด็กหญิงสุคนธรส  ทิพย์ยอแหล๊ะ
14. เด็กชายอนันดา  ทิพย์ยอแล๊ะ
15. เด็กชายอนุสิทธิ์  ชินวรรณะ
16. เด็กหญิงอลิษา  เกตุแก้ว
17. เด็กหญิงอัญชนก  ดวงแข
18. เด็กหญิงเพชรลดา  เหล่าจันทร์
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชมภู
20. เด็กหญิงไอลดา  เดชปาน
 
1. นางจินตลา  แผ่แผ่นทอง
2. นางสาวนียาพรรดิ  หาญวิชัย
3. นางสาวปรัชญาดา  สร้อยสุวรรณ
4. นางสาวชลธิชา  จันทร์ปลอด
5. นางสายพิน  เพิ่มสิน
6. นางบุศรา  เหรียญทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 45 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 1. เด็กชายอิษวัต  พิณเนียม
 
1. นางมนฤดี  หอมดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 37 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  อิทธิพลกังวาล
 
1. นางชัญญานุช  เทียนทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 44 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันฉาย
 
1. นายสรายุทธ์  กลิ่นตระหลบ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายวีระยุทธ  ขอเจริญ
 
1. นางรัชนก  ดิษยบุตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.33 เงิน 45 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์   อินทร์พรม
 
1. นายบดินทร์     หุ่นละออง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 44 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา  เสือขำ
 
1. นายศรายุธ  พูนประเสริฐ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 1. เด็กชายนภัทร  จินดาแก้ว
 
1. นางสาวปัญจารีย์  เหี่ยวหอม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 43 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กชายสุทธิพันธ์  คำปิน
 
1. นางสาวฐารวี  จันทรสุข
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 29 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงรัตนา  ประพฤติชอบ
 
1. นางสาวฐารวี  จันทรสุข
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายปัณฑ์ธรนันท์   วงศ์ภักดี
 
1. นายบดินทร์     หุ่นละออง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 48 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 1. เด็กหญิงพรหมภรณ์  ทรัพย์สนอง
 
1. นางสาวนาถธิดา  เจริญสุข
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 45 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงกาญติมา  เกิดทรัพย์
 
1. นายศรายุธ  พูนประเสริฐ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลรส  กันกง
2. เด็กชายกฤติน  เสลาคุณ
3. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ผลห้า
4. เด็กหญิงกุลิสรา  ไทยสงฆ์
5. เด็กหญิงคัชริกา  ดีชื่น
6. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ผ่องจำปา
7. เด็กชายณัฐกฤต  โคตรสงคราม
8. เด็กชายณิศรา  ผ่องใส
9. เด็กหญิงทิพอาภา  ทองมา
10. เด็กหญิงธนภร  มีบุตร
11. เด็กหญิงธนารีย์  ศรีสุกัญญา
12. เด็กหญิงนปภัช  สกุลปภาพงศ์
13. เด็กหญิงนวพร  แก้วโกสุม
14. เด็กชายบุลากร  กล่ำกล่อมจิตต์
15. เด็กชายปนาวิน  รังผึ้ง
16. เด็กหญิงปลิสรา  เจริญยิ่ง
17. เด็กหญิงปัญญิศา  นิลประเสริฐ
18. เด็กหญิงภควดี  ประเสริฐศรี
19. เด็กหญิงภัทรดา  มิ่งเมือง
20. เด็กหญิงศศินา  อ่อนสำอาง
21. เด็กหญิงสระนันท์  ไม้แก้ว
22. เด็กชายอดิษฐ์  ดุสรักษ์
23. เด็กชายฮีรัง  คิม
24. เด็กชายเขมนัฏฐ์  เปลี่ยนสมัย
25. เด็กชายเฟื่องตระกูล  เฟื่องฟู
26. เด็กหญิงเมทินี  ช้างน้ำ
 
1. นายVoltaire  Oblimar
2. นายนัทวุฒิ  อนุรักษ์รัตนากร
3. นางสาวยุรนันท์  คชะนา
4. นางสาวแพรวา  โจบู้
5. นางสาวอรวรรณ  จอมี
6. นางสาวอัญมณี  แหล่งหล้า
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวนสวรรค์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สังข์น้อย
3. เด็กหญิงจุฑามณี  กัณกูล
4. เด็กชายชนะชัย  ปุกเนตร
5. เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์น้อย
6. เด็กชายปรวิชญ์  ศรีสังข์สุข
7. เด็กชายปริญญา  จิรพงษ์ไพบูลย์
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อาศจินดา
9. เด็กหญิงสุชัญญา  ส้มเทศ
10. เด็กชายอนุกูล  วงศ์ศิริ
 
1. นางดวงจิต  เกียรติพัฒนกุล
2. นางสาวทองเจือ  อ่อนนุ่ม
3. นางศรัญญา  หอสกุล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 72.333 เงิน 26 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  เพลงสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  คำสระ
3. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชัยชิด
4. เด็กหญิงประภัสสร  แฮวอู
5. เด็กหญิงปาณิศสรา  ทองนวล
6. เด็กหญิงปิยรมย์  ทองเพน
7. เด็กหญิงมนัญชยา  จุลพงษ์
8. เด็กหญิงเรวา  บุตรเนตร
 
1. นางอรวรรณ  รังสัย
2. นางสาวบุษกร  พลายแก้ว
3. นางสาวอานีตา  สือฆอ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 28 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เสืองาม
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  สว่างเลิศ
3. เด็กหญิงสุภัทธา  พาลีบุตร
4. เด็กหญิงอนัญญา  เถื่อนไพร
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แก้วพวน
6. เด็กหญิงแพรเพชร  จุฬาไรนนท์
 
1. นางสาวรานี  เจิมจันทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.333 เงิน 23 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  กลิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงพิรดา  คงคาศรี
4. เด็กหญิงวราสินี  คนมั่น
5. เด็กหญิงสุภาพร  นิลแร่
6. เด็กหญิงอภิญญา  แก้ววิจิตร
 
1. นางชลธิชา  ขำสอาด
2. นางสาวสุจิตรา  พู่ประภา
3. นางสาวฐารวี  จันทรสุข
4. นางสาววรินดา  น่วมวัตร์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.333 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองส้ม 1. เด็กชายชัยภัทร  มากมูล
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีวงษ์
3. เด็กชายพงศภัค  สีลาทน
4. เด็กชายวัฒนพงศ์  นิลลา
5. เด็กชายอิทธิกร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสุรชาดา  สุดสาหร่าย
2. นางนงลักษณ์  แต่งศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.25 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศตาวรนันท์   กุสุมาลย์
 
1. นางพรชนก    เปาริก
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายณภัทร  มณีศิลาสันต์
 
1. นางสาวกนกพงศ์  จิตต์ปลื้ม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.5 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายอมรกานต์   แม้นเมฆ
 
1. นางสาวเหมือนฝัน   ขุนราช
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เทียมจันทร์
 
1. นางสาวบรรจง  กายนาคา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภัคธีมา   ดีเซ็น
 
1. นายภควัฒน์   เรืองปราชญ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงปรีย์วรา  วุฒิพงษ์อัครกุล
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  รอดคง
 
1. นางฟาง  เฉิน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณฐกชกล   กุสุมาลย์
2. เด็กหญิงณภัทวดี   จิตไมตรี
 
1. นางสาวชุติมา   ช่อกระทุ่ม
2. นางละม่อม     อารีราษฎร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.71 ทองแดง 45 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายสหรัตน์  พิมพ์ศิริ
2. เด็กหญิงเรวา  แสวงภาค
 
1. นางศิริกุล  ประจันตะเสน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ร่วมชาติ
2. เด็กหญิงธิวาพร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปิติพร  บุญปกป้อง
4. เด็กหญิงพรชนก  นาคสังข์
5. เด็กชายศิวกร  ใจสุข
6. เด็กหญิงสัจจาภา  บุญไม่ธรรมดา
 
1. นางณัฐนรี   ทองมาก
2. นางสีวิกา  คล้ายน้อย
3. นายนิติพงศ์  งิ้วทอง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อินทรหาร
2. เด็กหญิงสุธัญญา  เข่งเงิน
3. เด็กหญิงอารีวัลย์  วงษ์ศิลา
 
1. นางละออง  แสงภู
2. นางวิชชุตา  บัวคลี่
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ไฝเพชรดี
2. นางสาวรัตติกาล  รอดสาย
3. เด็กหญิงวิรัณตรี  แต่งวงษ์
 
1. นางสาวอรุณี  ไล้ทิม
2. นางสาวภณิดา  ชูช่วยสุวรรณ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ทองดี
2. เด็กหญิงวีรกานต์  บุญปลูก
3. เด็กหญิงวีรดา  ลามพัฒน์
 
1. นางพณาพร  สาระพงษ์
2. นางนุศรา  ลุนราช
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปิติพัฒนะโฆษิต
2. เด็กหญิงภิณกาญจน์  ตราชูวณิช
 
1. นางสาวปรียานุช  อยู่ยงสินธุ์
2. นางสาวเพชราภรณ์  เทศศิริ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงผริตา  กุมกร
 
1. นายปรัชญา  ปราโมทย์
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงภัทราภา  ทรัพย์เกิด
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีกาญจนาภิคุปต์
 
1. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
2. นายธนากร  ต่วนศิริ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงดลยา  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  -
 
1. นายสุมิตร  มีมา
2. นางสาวรัฐพร  ทรัพย์มาก
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. นางสาวชนิกานต์  รักน้อย
2. เด็กชายเอกรัตน์  บุญนาค
 
1. นายสันติ  จันทร์น้อย
2. นายปรัชญา  ปราโมทย์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 23 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณัทกาญจน์  ขันธคีรีวัฒน์
2. เด็กหญิงสุณัฏฐา  ครึกครื้น
 
1. นายอรรถพล  กาลนิล
2. นางสาววริษฐา  มาประเสริฐ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กชายศุภชัย  ทองแดง
2. เด็กชายอรรถพล  ทองดี
 
1. นางสาวพามิลา  เพชรมณี
2. นางสาวกาญจนา  ต้นกันยา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 1. เด็กหญิงผกามาศ  เพิ่มลาภ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทร์ผ่อน
 
1. นางสุวิญญา  เชิดชำนาญ
2. นางปภัชญา  ขาวสะอาด
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คำมาวงษ์
2. เด็กชายวิโรจน์  ฟ้าคนอง
 
1. นายสุมิตร  มีมา
2. นางสาวเยาวภา  ป้อมปราณี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายปิยะ  มาทอง
2. เด็กหญิงผกามาศ  ทวีกุล
 
1. นายอัศวิชัย  ตราชูนิต
2. นางสาวปรียานุช  อยู่ยงสินธุ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายรชต  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงศศิประภา  บุญเหิน
 
1. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
2. นางสาวสุมาลี  หอมเลย
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกนภา  พลอยแหวน
2. เด็กหญิงมนทกานต์  โถทอง
3. เด็กหญิงเหมวรรณ  ฉายาสกุลศิลป์
 
1. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
2. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายฐิติโชค  จันทร์แจ่มหล้า
2. เด็กชายณฐกร  ค้ำภูเขียว
3. เด็กชายณัฐกร  เจริญอิ่ม
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายกีรติ  เทพทิพย์
2. เด็กชายนักรบ  ปานฉลอง
3. เด็กชายลิขิต  สำเภาแก้ว
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กชายชุติพงษ์  ขาวสว่าง
2. เด็กชายตัญลา   โองใจ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  แจ๊ะซ้าย
 
1. นายกฤษณพล  สระเก้า
2. นายทิฏฐิชัย  อ่อนนุ่ม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 25 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ชาวบางน้ำวน
2. นายชาติชาย  สุขสว่าง
3. เด็กชายอนันต์ชัย  นิมิตร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุริยา
2. นายสุภาคย์  ทอดสนิท
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73 เงิน 40 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กหญิงปราถนา  นาคชุ่ม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เอมโอด
3. เด็กหญิงสุวรรณา  พรสยม
 
1. นางสุภาพร  จำเนียรกุล
2. นางอัญชลี  สารกุล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนียเติม
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  กาวะดี
 
1. นางพิศมัย  ทองไสว
2. นางวิมลรัตน์  วงศ์เวช
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พัฒน์แก้ว
2. เด็กชายพรพชร  ยินดี
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ร่าเริง
4. เด็กหญิงวรกานต์  วิริยะภิญโญชีพ
5. เด็กหญิงสุวิกมล  แก้วพันธุ์
6. เด็กหญิงเนตรชนก  แก้วสะอาด
 
1. นายบรรจง   บุญช่วยวงศ์
2. นายสัมฤทธิ์  น้อมนอบ
3. นางสมควร  คำทิพย์
 
146 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขพร้อม
2. เด็กหญิงจริยา  พงษ์เก่า
3. เด็กชายปรัชญา  ชื่นฤทัย
 
1. นางสาวนฤมล  บัวงาม
2. นางสาววิสูตร  สมยา
 
147 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรกนก  พ่วงทอง
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  นิลแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  เนตรสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุมาลี  หอมเลย
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีหอม
2. เด็กชายพีรวัชร  พยัคฆ์มีธรรม
3. เด็กชายศุภอรรถ  สันติวงษ์
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
2. นายสายัณห์  นาคราช
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.3 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายกรีชาติ  ศรีสอาด
2. นายธิติภัทร  เลิศคลัง
3. เด็กชายพีรภัทร  ดาวกระจาย
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
2. นางสาวปรียาภัทร  ทองจำนงค์
 
150 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 43 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐฐา  เขียวประชุม
2. เด็กหญิงสิตานัน  เขียวประชุม
3. เด็กหญิงอริสา  กันแสน
 
1. นางอำภรรณ  ใจแสน
2. นายภานุพงศ์  กรเกตุ
 
151 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.8 เงิน 9 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายชนินทร์  เกียรติทัต
2. เด็กหญิงธัญเรส  สุขสว่าง
3. เด็กหญิงอริสรา  กันแสน
 
1. นางอำภรรณ  ใจแสน
2. นายภานุพงศ์  กรเกตุ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74.5 เงิน 41 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กรุดตาด
2. เด็กหญิงญาธิป  จินตวร
3. เด็กหญิงภูภริตา  คงสุขโข
 
1. นางสุนันทนา  เอี้ยนมี
2. นางสาวโชติกา  มูสิการัตน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 38 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายธนพล  โคแล
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  บัวแก้ว
3. นางสาวปนัดดา  เคล้าเคลือสุดตา
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
2. นางสุภาพ  สุกใส
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงมนตรา  อยุ่สุข
2. เด็กหญิงศรันย์พร  เสนาะสรรพ์
3. เด็กหญิงโสพิศนภา  รุ่งกิจทรัพย์
 
1. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
2. นางสาวธิติมา  อยู่สุข
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 38 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงนราทิพย์  สนับแน่น
2. เด็กหญิงสุมิตรา  เพชรรอด
3. เด็กหญิงอลิสา  เขียวแพร
 
1. นางบุญตา  สนับแน่น
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มีวาสนา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 42 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หวังพึ่งฉาย
2. เด็กชายมูฮำหมัด  เห่งบังแค
3. เด็กหญิงวทันยา  ทองแก้วยวน
 
1. นางสาวปรัชญาดา  สร้อยสุวรรณ
2. นายประเสริฐ  ทับทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิตยา  สืบสุข
2. นางสาวพรไพลิน  เกตุแก้ว
3. นายศิริชัย  มีพลาย
 
1. นางณิชารีย์  มีศิริ
2. นางสุนิตรา  ไชยนา
 
158 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณดา    บุญสิริสัพันธ์
2. เด็กหญิงปุณณภา   ทองสุข
3. เด็กหญิงภัทรษร  บัวไสว
 
1. นางกมลวรรณ   ทองหยาด
2. นางสิริกร   ปัจฉิม
 
159 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กหญิง ปสุตา  ใจบุญ
2. เด็กชายธีรภัทร  กะจิว
3. เด็กหญิงนภัทร  แสงสุริยา
 
1. นางพัณณ์วรา  โชติสถิตย์โภคิน
2. นางสาวเบญจมาศ  ทับเปลี่ยน
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายศุภกร  มั่งมี
 
1. นางสาวกมลชนก  มณีโชติ
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 33 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวพรรณทิพา  พ่วงทอง
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กหญิงอ้อยควั้น  รักท้วม
 
1. นายปัฐวี  กิมสร้าง
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 1. เด็กชายเอกพล  ใบหยด
 
1. นางสาวศุทธินี  วันเสือ
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยสงเคราะห์
 
1. นางไพลิน  ศรีพิณ
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กหญิงฐานิตา  นิลนวล
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีประเสริฐ
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงปานไพลิน  แจ้งเรือง
2. เด็กชายพรไพศาล  แจ้งเรือง
3. เด็กชายมีนาม  ศรีบุบผา
 
1. นางสาวรชตวรรณ   ศิริรัตน์
2. นางสาวฐิตินันท์  โนนพาลี
 
167 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง 23 โรงเรียนวัดในกลาง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทับเครือ
2. เด็กหญิงนิชา  เจริญสุข
 
1. นางสาวพิศมัย  จั่นเพชร
2. นางปริศนา  ชัยคช
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สินสอน
 
1. นางสาวภรณี  มีเชื้อ
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายพุฒินาท  เผ่าเจริญ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ก้านสี
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดพระรูป 1. เด็กชายพรกฤษณะ  บุญช่วย
 
1. นางสาวณปภัช  รุ่งอุทัย
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ทองอ้วน
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 42 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กชายธนวินท์  เถาเครือมาศ
 
1. นายวรโชติ  สารธนกุล
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายนันทกร  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพล  พุ่มพวง
2. เด็กชายนิธิกร  บุญเรือง
3. เด็กชายวิรัช  รักอ่อน
 
1. นางสาวฐิตินันท์  โนนพาลี
2. นางสาวสุภาพร   หวานใจ
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  บัวทอง
2. เด็กชายวรวิทย์  ช่วยเชื้อ
 
1. นางสาวสราญทิพย์  เอมโอษฐ
2. นางสาวพรรณทิพา  พ่วงทอง
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 20 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายทิวากร  ตุพิลา
2. นายสัญชัย  ปิ่นศิริ
 
1. นายสุมิตร  มีมา
2. นางสาวฐิตินันท์  โนนพาลี
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 40 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 1. เด็กชายกรทักษ์  ทองอ่อน
2. เด็กชายวันชนะ  ป้องหลง
3. เด็กชายสหรัฐ  พวงไม้
 
1. นายธีรเกียรติ  วาดี
2. นางสาวทิพยรัตน์  นุ่มสวน